Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0208(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0068/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0068/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.15
CRE 13/02/2019 - 8.15
PV 17/04/2019 - 8.14
CRE 17/04/2019 - 8.14

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0097
P8_TA(2019)0406

Usvojeni tekstovi
PDF 250kWORD 82k
Srijeda, 13. veljače 2019. - Strasbourg
Program Pravosuđe ***I
P8_TA(2019)0097A8-0068/2019

Amandmani koje je donio Europski parlament od 13. veljače 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca”. Isto tako, u članku 3. navodi se da je „cilj Unije promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda” te da među ostalim „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe”. Te su vrijednosti potvrđene i izražene u pravima, slobodama i načelima utvrđenima u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (dalje u tekstu „Povelja”).
(1)  U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca”. Isto tako, u članku 3. navodi se da je „cilj Unije promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda” te da među ostalim „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe”. U članku 8. UFEU-a dalje se navodi da u svim svojim aktivnostima Unija teži uklanjanju nejednakosti i promicanju ravnopravnosti između muškaraca i žena pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti; Te su vrijednosti potvrđene i izražene u pravima, slobodama i načelima utvrđenima u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (dalje u tekstu „Povelja”) i Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
1.a  U skladu s člancima 8. i 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije program Pravosuđe bi u svim svojim aktivnostima trebao podržavati rodno osviještenu politiku, uključujući rodno osviještenu izradu proračuna, i integriranje ciljeva nediskriminacije.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Ta se prava i vrijednosti moraju i dalje promicati i jačati, biti zajedničke građanima i narodima EU-a te okosnica europskih društava. Stoga se u okviru proračuna Unije osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji obuhvaća program Prava i vrijednosti te program Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava. To će imati znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Programom Prava i vrijednosti koji je dio novog Fonda objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća10 i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/201411. Programom Pravosuđe (dalje u tekstu „Program”) i dalje će se podupirati razvoj integriranog europskog područja pravosuđa i prekogranične suradnje, što je nastavak programa Pravosuđe za razdoblje 2014.–2020. uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća12 (dalje u tekstu „prethodni program”).
(2)  Ta se prava i vrijednosti moraju i dalje aktivno održavati, štititi, promicati u Uniji i svakoj državi članici u svim njihovim politikama na dosljedan način te jačati i biti zajedničke građanima i narodima EU-a te okosnica europskih društava. Istovremeno, pravilno funkcioniranje europskog područja pravde te učinkoviti, neovisni i kvalitetni nacionalni pravni sustavi, kao i veće uzajamno povjerenje, nužni su za jačanje unutarnjeg tržišta i za poštovanje zajedničkih vrijednosti Unije. Stoga se u okviru proračuna Unije osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji obuhvaća program Prava i vrijednosti te program Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama te kad su u tijeku postupci na temelju članka 7. Ugovora o europskoj uniji, koji se odnosi na kršenje vladavine prava, te postupci zbog kršenja u predmetima koji se odnose na vladavinu prava u državama članicama, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a: ljudska prava i temeljna prava, poštovanje ljudskog dostojanstva, slobodu, demokraciju, jednakost, uključujući ravnopravnost spolova, nediskriminaciju i vladavinu prava, jer smanjivanje tih prava i vrijednosti u bilo kojoj državi članici može imati štetne učinke na Uniju u cjelini. To će imati znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Programom Prava i vrijednosti koji je dio novog Fonda objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.  2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća10 i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/201411. Programom Pravosuđe (dalje u tekstu „Program”) i dalje će se podupirati razvoj integriranog europskog područja pravosuđa i prekogranične suradnje, što je nastavak programa Pravosuđe za razdoblje 2014.–2020. uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća12 (dalje u tekstu „prethodni program”).
__________________
__________________
10 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).
10 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).
11 Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. (SL L 115, 17.4.2014., str. 3.).
11 Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. (SL L 115, 17.4.2014., str. 3.).
12 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).
12 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će prvenstveno usmjereni na građane i subjekte koji doprinose našim zajedničkim vrijednostima i pravima te održavaju našu bogatu raznolikost živom i dinamičnom. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje našeg uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima. To uključuje dinamično civilno društvo, poticanje demokratskog, građanskog i društvenog sudjelovanja građana i promicanje bogate raznolikosti europskog društva koje se među ostalim temelji na zajedničkoj povijesti i zajedničkom sjećanju. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji navodi se da institucije građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.
(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će prvenstveno usmjereni na građane i subjekte koji doprinose našim zajedničkim vrijednostima i pravima te održavaju našu bogatu raznolikost živom i dinamičnom. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje našeg ravnopravnog, otvorenog uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima, prvenstveno financiranjem aktivnosti kojima se promiče dinamično, dobro razvijeno, otporno i osnaženo civilno društvo, omogućavanjem demokratskog, građanskog i društvenog sudjelovanja građana i pravilnom primjenom i provedbom ljudskih i temeljnih prava, uz promicanje bogate raznolikosti europskog društva koje se među ostalim temelji na zajedničkoj povijesti i zajedničkom sjećanju. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji traži se da institucije održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s civilnim društvom te da građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije. To je osobito važno s obzirom na smanjenje prostora za djelovanje neovisnog civilnog društva u brojnim državama članicama.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se stvaranje područja slobode, sigurnosti i pravde s poštovanjem temeljnih prava i različitih pravnih sustava i tradicija država članica. U tu svrhu Unija može donijeti mjere za razvoj pravosudne suradnje u građanskim stvarima i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima te za promicanje i potporu djelovanja država članica u području sprečavanja kriminala. U daljnjem razvoju europskog područja pravosuđa trebalo bi osigurati poštovanje temeljnih prava i zajedničkih načela i vrijednosti, poput nediskriminacije, ravnopravnosti spolova, učinkovitog pristupa pravosuđu za sve, vladavine prava i neovisnog pravosudnog sustava koji dobro funkcionira.
(4)  Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se stvaranje područja slobode, sigurnosti i pravde s poštovanjem temeljnih prava i različitih pravnih sustava i tradicija država članica. Poštovanje i promicanje vladavine prava, temeljnih prava i demokracije u Uniji preduvjeti su za poštovanje svih prava i obveza sadržanih u Ugovorima te za izgradnju povjerenja građana u Uniju. Način na koji se vladavina prava provodi u državama članicama ima ključnu ulogu u osiguravanju uzajamnog povjerenja među državama članicama i njihovim pravnim sustavima. U tu svrhu Unija može donijeti mjere za razvoj pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima i, po potrebi, u administrativnim pitanjima te za promicanje i potporu djelovanja država članica u području sprečavanja kriminala, uz poseban naglasak na teškim prekograničnim kaznenim djelima, poreznim prekršajima, kaznenim djelima u pogledu okoliša, terorizmu i kršenju temeljnih prava, kao što je trgovanje ljudima, te u području zaštite prava žrtava. U daljnjem razvoju europskog područja pravosuđa, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini trebalo bi osigurati i poticati poštovanje ljudskih i temeljnih prava i zajedničkih načela i vrijednosti, poput nediskriminacije, solidarnosti, jednakog postupanja na bilo kojoj osnovi navedenoj u članku 21. Povelje, učinkovitog pristupa pravosuđu za sve, vladavine prava, demokracije i neovisnog pravosudnog sustava koji dobro funkcionira.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4.a)   U članku 81. UFEU-a se izričito predviđa da Unija može donositi pravne akte za usklađivanje zakona država članica. Prema Ugovoru ti akti mogu se donositi među ostalim radi uzajamnog priznavanja i izvršenja presuda i odluka u izvansudskim predmetima među državama članicama; prekogranične dostave sudskih i izvansudskih pismena; usklađenosti pravila međunarodnog privatnog prava u državama članicama u vezi sa sukobom zakonâ i sukobom nadležnosti; suradnje pri prikupljanju dokaza; učinkovitog pristupa pravosuđu; uklanjanja prepreka za neometano odvijanje građanskih, kaznenih i administrativnih postupaka koje može obuhvaćati usklađivanje nacionalnih sudskih postupaka; razvoja alternativnih metoda rješavanja sporova; i potpore za osposobljavanje sudaca i sudskog osoblja.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Financiranje bi trebalo ostati jedno od važnih sredstava za uspješnu provedbu ambicioznih ciljeva utvrđenih Ugovorima. Te bi ciljeve, među ostalim, trebalo postići uspostavom fleksibilnog i djelotvornog programa Pravosuđe kojim bi trebalo olakšati planiranje i provedbu tih ciljeva.
(5)  Financiranje je jedno od najvažnijih sredstava za uspješnu provedbu ambicioznih ciljeva utvrđenih Ugovorima. Te bi ciljeve, među ostalim, trebalo postići uspostavom fleksibilnog i djelotvornog programa Pravosuđe kojim bi se trebalo olakšati planiranje i provedbu tih ciljeva, uzimajući u obzir koje aktivnosti donose najveću dodanu vrijednost Unije korištenjem ključnih pokazatelja uspješnosti kad god je to moguće.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5.a)  Program bi trebao biti usmjeren na povećanje fleksibilnosti i pristupačnosti svojih sredstava te jamčiti jednake mogućnosti financiranja i uvjete za organizacije civilnog društva u Uniji, ali i one izvan nje.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Kako bi se postupno uspostavilo područje slobode, sigurnosti i pravde Unija treba donijeti mjere koje se odnose na pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima na temelju načela uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka, koje je od sastanka Europskog vijeća u Tampereu održanog 15. i 16. listopada 1999.temelj pravosudne suradnje u Uniji. Za uzajamno priznavanje potrebna je visoka razina uzajamnog povjerenja među državama članicama. Donesene su mjere čija je svrha približiti zakone država članica u nekoliko područja radi olakšavanja uzajamnog priznavanja i jačanja uzajamnog povjerenja. Područje pravosuđa koje dobro funkcionira i u kojem su uklonjene prepreke za prekogranične sudske postupke i pristup pravosuđu u prekograničnim slučajevima ključno je i za gospodarski rast.
(6)  Kako bi se postupno uspostavilo područje slobode, sigurnosti i pravde za sve Unija treba donijeti mjere koje se odnose na pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima na temelju načela uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka, koje je od sastanka Europskog vijeća u Tampereu održanog 15. i 16. listopada 1999.temelj pravosudne suradnje u Uniji. Za uzajamno priznavanje potrebna je visoka razina uzajamnog povjerenja među državama članicama. Donesene su mjere čija je svrha približiti zakone država članica u nekoliko područja radi olakšavanja uzajamnog priznavanja i jačanja uzajamnog povjerenja. Područje pravosuđa koje dobro funkcionira i u kojem su uklonjene prepreke za prekogranične sudske postupke i pristup pravosuđu u prekograničnim slučajevima ključno je i za gospodarski rast te daljnju integraciju.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6.a)   Kako je Sud Europske unije podsjetio u svojoj sudskoj praksi1a, neovisnost suda dio je bitnog sadržaja temeljnog prava na pošteno suđenje i osnova je za uzajamno povjerenje i uzajamno priznavanje.
_________________
1a CJEU, Veliko vijeće, 27. veljače 2018., C-64/16, Asociação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; CJEU, Veliko vijeće, 25. srpnja 2018., C-216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.b (nova)
(6.b)   Pristup pravosuđu trebao bi osobito uključivati pristup sudovima, alternativnim načinima rješavanja sporova te nositeljima javnih dužnosti koji su prema zakonu obvezni strankama osigurati neovisan i nepristran pravni savjet.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.c (nova)
(6.c)  Uključivanje rodne perspektive u pravosudne sustave trebalo bi se smatrati važnim ciljem za daljnji razvoj europskog područja pravosuđa. Višedimenzionalna diskriminacija u pravosudnom sustavu i dalje je jedna od glavnih prepreka u pogledu jednakog pristupa pravosuđu za žene. Programom bi stoga trebalo aktivno doprinijeti uklanjanju svih oblika diskriminacije i prepreka s kojima se suočavaju manjine, osobe s invaliditetom, migranti, tražitelji azila, starije osobe, osobe koje žive u udaljenim područjima ili bilo kakve ranjive skupine koje mogu naići na ograničenja u pristupu pravosuđu, te poduprijeti postupci i odluke u pravosudnim sustavima kojima se uzimaju u obzir potrebe žrtava i rodna perspektiva.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Poštovanje vladavine prava važno je za visoku razinu uzajamnog povjerenja u području pravosuđa i unutarnjih poslova, posebice za učinkovitu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima koja se temelji na uzajamnom priznavanju. Vladavina prava jedna je od zajedničkih vrijednosti utvrđenih u članku 2. UEU-a, a načelo učinkovite pravne zaštite iz članka 19. stavka 1. UEU-a i članka 47. Povelje o temeljnim pravima konkretan je izraz vladavine prava. Promicanje vladavine prava pružanjem potpore nastojanjima da se unaprijedi neovisnost, kvaliteta i učinkovitost nacionalnih pravosudnih sustava pridonosi uzajamnom povjerenju koje je neophodno za pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima.
(7)  Potpuno poštovanje i promicanje vladavine prava važno je za visoku razinu uzajamnog povjerenja u području slobode, sigurnosti te pravosuđa i unutarnjih poslova, posebice za učinkovitu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima koja se temelji na uzajamnom priznavanju. Vladavina prava jedna je od zajedničkih vrijednosti utvrđenih u članku 2. UEU-a, a načelo učinkovite pravne zaštite iz članka 19. stavka 1. UEU-a i članka 47. Povelje o temeljnim pravima konkretan je izraz vladavine prava. Promicanje vladavine prava pružanjem potpore nastojanjima da se unaprijedi neovisnost, transparentnost, odgovornost, kvaliteta i učinkovitost nacionalnih pravosudnih sustava pridonosi uzajamnom povjerenju koje je neophodno za pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7.a)   Važno je podsjetiti da pravosuđe znači potvrđivanje vladavine prava u društvu i svima jamči pravo na pošteno suđenje pred neovisnim i nepristranim sudom u cilju zaštite europskih vrijednosti.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  U skladu s člankom 81. stavkom 2. točkom (h) i člankom 82. stavkom 1. točkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije Unija pruža potporu osposobljavanju sudaca i sudskog osoblja kao alata za poboljšanje pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima na temelju načela uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka. Osposobljavanje pravosudnog osoblja važan je alat za razvijanje zajedničkog poimanja o tome kako na najbolji način osigurati vladavinu prava. Time se doprinosi izgradnji europskog područja pravosuđa stvaranjem zajedničke pravosudne kulture među pravosudnim osobljem u svim državama članicama. Kad je riječ o prekograničnim postupcima, neophodno je osigurati pravilnu i dosljednu primjenu prava u Uniji te uzajamno povjerenje među pravosudnim osobljem. Aktivnosti osposobljavanja koje se financiraju iz Programa trebaju se temeljiti na pouzdanim procjenama potreba za osposobljavanjem i najsuvremenijoj metodologiji osposobljavanja, trebaju uključivati prekogranična događanja s pravosudnim osobljem iz različitih država članica, obuhvaćati aktivno učenje i mogućnosti umrežavanja te biti održive.
(8)  U skladu s člankom 81. stavkom 2. točkom (h) i člankom 82. stavkom 1. točkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije Unija pruža potporu osposobljavanju sudaca i sudskog osoblja kao alata za poboljšanje pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima te, po potrebi, administrativnim pitanjima na temelju načela uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka. Osposobljavanje pravosudnog osoblja važan je alat za razvijanje zajedničkog poimanja o tome kako na najbolji način provoditi i osigurati vladavinu prava i temeljnih prava. Time se doprinosi izgradnji europskog područja pravosuđa stvaranjem zajedničke pravosudne kulture među pravosudnim osobljem u svim državama članicama. Kad je riječ o prekograničnim postupcima, neophodno je osigurati nediskriminirajuću, pravilnu i dosljednu primjenu prava u Uniji te uzajamno povjerenje i razumijevanje među pravosudnim osobljem. Aktivnosti osposobljavanja koje se financiraju iz Programa trebaju se temeljiti na pouzdanim procjenama potreba za osposobljavanjem i najsuvremenijoj metodologiji osposobljavanja, trebaju uključivati prekogranična događanja s pravosudnim osobljem, uključujući one koji rade za organizacije civilnog društva, iz različitih država članica, obuhvaćati aktivno učenje i mogućnosti umrežavanja te biti održive. Trebale bi uključivati tečajeve osposobljavanja za suce, odvjetnike, tužitelje i policiju o izazovima i preprekama s kojima se suočavaju ljudi u ugroženom položaju, uključujući djecu, etničke manjine, pripadnike zajednice LGBTI, osobe s invaliditetom, žrtve rodno uvjetovanog nasilja i drugih oblika nasilja među osobama te žrtve trgovanja ljudima, te tečajeve o tome kako osigurati odgovarajuću zaštitu žrtava kaznenih djela. Ta osposobljavanja trebalo bi organizirati uz izravno sudjelovanje tih osoba i organizacija koje ih predstavljaju ili im pomažu.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8.a)   Razumna vremenska ograničenja na postupke služe pravnoj sigurnosti, koja je ključan uvjet za vladavinu prava.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.b (nova)
(8.b)  U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/865 od 11. svibnja 2017. o potpisivanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u odnosu na pitanja povezana s pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima i predmetnom odlukom u pogledu azila i zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, Program bi trebao podupirati osposobljavanje sudaca i pravosudnog osoblja radi podizanja osviještenosti i promicanja praktične primjene Konvencije u tom području kako bi se bolje zaštitile žrtve nasilja nad ženama i djevojčicama diljem EU-a.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Pravosudno osposobljavanje može uključivati različite sudionike, primjerice pravna, pravosudna i upravna tijela država članica, akademske institucije, nacionalna tijela odgovorna za pravosudno osposobljavanje, organizacije ili mreže za osposobljavanje na europskoj razini ili mreže sudskih koordinatora prava Unije. Tijela i subjekti koji ostvaruju opći europski interes u području osposobljavanja u pravosuđu, poput Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN), Akademije za europsko pravo (ERA), Europske mreže sudbenih vijeća (ENCJ), Udruženja državnih savjeta i najviših upravnih sudova Europske unije (ACA-Europe), Mreže predsjednika vrhovnih sudova Europske unije (RPCSJUE) i Europskog instituta za javnu upravu (EIPA), trebali bi nastaviti igrati ulogu u promicanju programa osposobljavanja za sudsko i pravosudno osoblje s istinskom europskom dimenzijom te bi im se stoga mogla dodijeliti odgovarajuća financijska potpora u skladu s postupcima i kriterijima navedenima u godišnjim programima rada koje donosi Komisija u skladu s ovom Uredbom.
(9)  Pravosudno osposobljavanje može uključivati različite sudionike, primjerice pravna, pravosudna i upravna tijela država članica, akademske institucije, nacionalna tijela odgovorna za pravosudno osposobljavanje, organizacije ili mreže za osposobljavanje na europskoj razini ili mreže sudskih koordinatora prava Unije, kao i relevantne organizacije civilnoga društva koje podnose udružne tužbe. Tijela i subjekti koji ostvaruju opći europski interes u području osposobljavanja u pravosuđu, poput Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN), Akademije za europsko pravo (ERA), Europske mreže sudbenih vijeća (ENCJ), Udruženja državnih savjeta i najviših upravnih sudova Europske unije (ACA-Europe), Mreže predsjednika vrhovnih sudova Europske unije (RPCSJUE) i Europskog instituta za javnu upravu (EIPA), trebali bi nastaviti igrati ulogu u promicanju programa osposobljavanja za sudsko i pravosudno osoblje s istinskom europskom dimenzijom te bi im se stoga mogla dodijeliti odgovarajuća financijska potpora u skladu s postupcima i kriterijima navedenima u godišnjim programima rada koje donosi Komisija u skladu s ovom Uredbom. Osim toga, organizacije u području temeljnih prava te stručnjaci koji rade s žrtvama nasilja, kao i specijalizirane akademske ustanove također bi mogli pridonijeti takvim programima osposobljavanja te bi se stoga trebali uključiti kad god je to potrebno. Uzimajući u obzir da su sutkinje nedovoljno zastupljene na vodećim položajima, sutkinje, tužiteljice i druge pravne stručnjakinje trebalo bi poticati na sudjelovanje u aktivnostima osposobljavanja.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9.a)   Države članice trebale bi više ulagati u razvoj tečajeva za osposobljavanje u pravosuđu i neprekidne edukacije sudaca jer je to temelj za učinkovit, neovisan i nepristran pravosudni sustav.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10.a)  Programom bi također trebalo podupirati promicanje najboljih praksi između sudova koji se posebno bave rodno uvjetovanim nasiljem i razmjenom zajedničkih resursa i materijala za osposobljavanje o rodno uvjetovanom nasilju za suce, javne tužitelje, odvjetnike, policiju i druge stručnjake koji dolaze u kontakt sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Mjerama u okviru Programa trebalo bi podupirati unaprjeđenje uzajamnog priznavanja sudskih odluka i presuda, kao i nužno usklađivanje zakonodavstva čime će se olakšati suradnja svih relevantnih tijela, uključujući financijsko-obavještajne jedinice, te pravosudnu zaštitu prava pojedinca u građanskim i trgovačkim stvarima. Programom bi se trebalo unaprijediti i postupovno zakonodavstvo u prekograničnim slučajevima te usklađivanje građanskog prava kojim će se pridonijeti uklanjanju prepreka za dobro i učinkovito funkcioniranje sudskih i izvansudskih postupaka u korist svih stranaka u građanskom sporu. Konačno, kako bi se poduprla učinkovita provedba i praktična primjena prava Unije o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima, u okviru Programa trebalo bi podupirati rad Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima uspostavljene Odlukom Vijeća 2001/470/EZ.
(11)  Mjerama u okviru Programa trebalo bi podupirati unaprjeđenje uzajamnog priznavanja sudskih odluka i presuda, međusobno povjerenje među državama članicama kao i nužno usklađivanje zakonodavstva čime će se olakšati suradnja svih relevantnih tijela, uključujući financijsko-obavještajne jedinice, te pravosudnu zaštitu prava pojedinca u građanskim i trgovačkim stvarima. Programom bi se trebalo unaprijediti i postupovno zakonodavstvo u prekograničnim slučajevima, uključujući postupke posredovanja, uz poseban naglasak na olakšavanju nediskriminatornog pristupa pravosuđu za sve žrtve, te veća konvergencija, posebno u području građanskog prava, što će pridonijeti uklanjanju prepreka za dobro i učinkovito funkcioniranje sudskih i izvansudskih postupaka u korist svih stranaka u građanskom sporu. Konačno, kako bi se poduprla učinkovita provedba i praktična primjena prava Unije o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima, u okviru Programa trebalo bi podupirati rad Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima uspostavljene Odlukom Vijeća 2001/470/EZ.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  U skladu s člankom 3. stavkom 3. UEU-a, člankom 24. Povelje i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. Programom se treba podupirati zaštita prava djece te se promicanje prava djece treba ugraditi u provedbu svih programskih aktivnosti.
(12)  U skladu s člankom 3. stavkom 3. UEU-a, člankom 24. Povelje i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. Programom se treba podupirati zaštita prava djece te se promicanje prava djece treba ugraditi u provedbu svih programskih aktivnosti. U tu svrhu posebnu pozornost treba posvetiti mjerama čiji je cilj zaštita prava djece u kontekstu građanskog i kaznenog pravosuđa, uključujući zaštitu djece koja prate roditelje u pritvoru i djece čiji su roditelji u zatvoru. Odgovarajuća potpora trebala bi se dati i aktivnostima osposobljavanja usmjerenih na pravilnu provedbu Direktive (EU) 2016/800 o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12.a)  U skladu s člankom 3. stavkom 3. UEU-a, člankom 23. Povelje i Konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija), Programom bi se trebala podupirati zaštita prava žena te bi se promicanje rodnih pitanja trebalo ugraditi u provedbu svih programskih aktivnosti. Kako bi zajamčile povećanje pristupa žena i djevojčica pravosuđu u slučajevima rodno uvjetovanog nasilja, države članice trebale bi ratificirati Istanbulsku konvenciju i donijeti sveobuhvatno zakonodavstvo protiv rodno uvjetovanog nasilja u Uniji.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.b (nova)
(12.b)   U skladu s Direktivom Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo, Programom bi se trebala poduprijeti zaštita stanovnika koji pripadaju rasnim ili etničkim manjinama, kao što su Romi, i u središte pozornosti staviti promicanje njihovih prava u provedbi svih njegovih mjera, a posebno jačanjem mjera za borbu protiv diskriminacije.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  U okviru programa za razdoblje 2014.–2020. odvijale su se aktivnosti osposobljavanja u pogledu prava Unije, osobito o području primjene Povelje, usmjerene na suce i druge pravne stručnjake. U zaključcima od 12. listopada 2017. o primjeni Povelje u 2016. godini Vijeće je podsjetilo na važnost podizanja svijesti o primjeni Povelje na nacionalnoj razini i razini EU-a među tvorcima politika, pravnim stručnjacima i samim nositeljima prava. Kako bi se temeljna prava dosljedno integrirala u sve postupke, potrebno je proširiti financijsku potporu za aktivnosti jačanja osviještenosti u drugim javnim tijelima osim pravosudnih tijela i pravnih stručnjaka.
(13)  U okviru programa za razdoblje 2014. – 2020. odvijale su se aktivnosti osposobljavanja u pogledu prava Unije, osobito o području primjene Povelje, usmjerene na suce i druge pravne stručnjake. U zaključcima od 12. listopada 2017. o primjeni Povelje u 2016. godini Vijeće je podsjetilo na važnost podizanja svijesti o primjeni Povelje na nacionalnoj razini i razini EU-a među tvorcima politika, pravnim stručnjacima i samim nositeljima prava. Kako bi se temeljna prava dosljedno integrirala u sve postupke, potrebno je proširiti financijsku potporu za aktivnosti jačanja osviještenosti u drugim javnim tijelima osim pravosudnih tijela i pravnih stručnjaka, te u nevladinim organizacijama koje obavljaju tu zadaću.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Prema članku 67. UFEU-a Unija predstavlja područje slobode, sigurnosti i pravde s poštovanjem temeljnih prava, a za to je ključan pristup pravosuđu. Kako bi se olakšao učinkovit pristup pravosuđu i unaprijedilo uzajamno povjerenje koje je neophodno za dobro funkcioniranje područja slobode, sigurnosti i pravde, potrebno je proširiti financijsku potporu na aktivnosti drugih javnih tijela osim pravosudnih tijela i pravnih stručnjaka te organizacija civilnog društva koje doprinose tim ciljevima.
(14)  Prema članku 67. UFEU-a Unija predstavlja područje slobode, sigurnosti i pravde s poštovanjem temeljnih prava, a za to je ključan nediskriminacijski pristup pravosuđu svima. Kako bi se olakšao učinkovit pristup pravosuđu i unaprijedilo uzajamno povjerenje koje je neophodno za dobro funkcioniranje područja slobode, sigurnosti i pravde, potrebno je proširiti financijsku potporu na aktivnosti drugih javnih tijela osim pravosudnih tijela na nacionalnoj regionalnoj i lokalnoj razini i pravnih stručnjaka te na aktivnosti organizacija civilnog društva, uključujući onih koje predstavljaju prava žrtava kaznenih djela, koje doprinose tim ciljevima. Kako bi svi mogli imati pristup pravosuđu potrebno je osobito pružiti potporu aktivnostima koje olakšavaju učinkovit i jednak pristup pravosuđu za osobe u ugroženom položaju kao što su djeca, etničke manjine, pripadnici skupine LGBTI, osobe s invaliditetom, žrtve rodno uvjetovanog nasilja i drugih oblika nasilja među osobama te žrtve trgovine ljudima i migranti, neovisno o njihovu boravišnom statusu.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  U skladu s člancima 8. i 10. UFEU-a, Program bi u svim svojim aktivnostima trebao podupirati i uključivanje ciljeva u području ravnopravnosti između žena i muškaraca te nediskriminacije.
(15)  U skladu s člancima 8. i 10. UFEU-a, u svim aktivnostima Programa trebalo bi primjenjivati transverzalan pristup promicanju ravnopravnosti spolova i podupirati ciljeve rodne ravnopravnosti i nediskriminacije. Treba provoditi redoviti nadzor i ocjenjivanje kako bi se procijenio način na koji se Programom, u okviru njegovih aktivnosti, ostvaruju ti ciljevi.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Djelovanjima obuhvaćenima ovom Uredbom poboljšat će se prekogranična suradnja i umrežavanje te ubrzati stvaranje europskog područja pravosuđa, a istovremeno će se doprinijeti točnoj, usklađenoj i dosljednoj primjeni prava Unije. Aktivnosti financiranja trebale bi doprinijeti zajedničkom poimanju vrijednosti Unije, vladavini prava, boljem poznavanju prava i politike Unije, dijeljenju stručnog znanja i najbolje prakse pri upotrebi instrumenata pravosudne suradnje među svim dionicima, razvoju interoperabilnih digitalnih rješenja kojima se omogućuje neometana i učinkovita prekogranična suradnja te pružiti dobru analitičku bazu za razvoj, provedbu i ispravnu primjenu prava i politika Unije. Intervencijom Unije omogućuje se dosljedno provođenje tih djelovanja diljem Unije te se postiže ekonomija razmjera. Pored toga, Unija je u boljem položaju od država članica za rješavanje prekograničnih pitanja i osiguravanje europske platforme za uzajamno učenje.
(16)  Djelovanjima obuhvaćenima ovom Uredbom podupirat će se neovisnost i učinkovitost pravnoga sustava, poboljšat će se prekogranična suradnja i umrežavanje, potpomagati uzajamno povjerenje između pravosudnih sustava država članica te ubrzati stvaranje europskog područja pravosuđa, a istovremeno će se doprinijeti točnoj, usklađenoj i dosljednoj primjeni prava Unije. Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti primjeni prava Unije na području jednakosti te boljoj provedbi i koordinaciji različitih instrumenata Unije za zaštitu žrtava. Aktivnosti financiranja trebale bi doprinijeti zajedničkom poimanju vrijednosti Unije, vladavini prava, boljem poznavanju prava i politike Unije, dijeljenju stručnog znanja i najbolje prakse pri upotrebi instrumenata pravosudne suradnje među svim dionicima, razvoju i promicanju interoperabilnih digitalnih rješenja kojima se omogućuje neometana i učinkovita prekogranična suradnja te pružiti dobru analitičku bazu za razvoj, provedbu te pravilno razumijevanje i ispravnu primjenu prava i politika Unije. Intervencijom Unije omogućuje se dosljedno provođenje tih djelovanja diljem Unije te se postiže ekonomija razmjera. Pored toga, Unija je u boljem položaju od država članica za rješavanje prekograničnih pitanja i osiguravanje europske platforme za uzajamno učenje i razmjenu najboljih praksi.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16 a)  Program bi trebao doprinijeti i jačanju suradnje s trećim zemljama kad god pravo Unije ima izvanteritorijalnu primjenu, poboljšati pristup pravosuđu i olakšati rješavanje sudskih i proceduralnih izazova, posebno u slučajevima trgovine ljudima i onih koji se odnose na klimatske promjene i odgovornosti poduzeća.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.b (nova)
(16.b)   Kako je istaknuto u Izvješću Europskog parlamenta o Pregledu stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. koji je pripremila Komisija, još postoje znatne nejednakosti u rodnoj ravnoteži sudskog i pravosudnog osoblja među državama članicama, koje između ostalog uključuju sljedeće aspekte: udio sutkinja na višim razinama pravosuđa, transparentnost pri imenovanjima, ravnotežu između odgovornosti na poslu i izvan njega i postojanje praksi mentorstva. Programom bi se stoga trebale poduprijeti aktivnosti osposobljavanja kako bi se smanjile te nejednakosti. Te bi aktivnosti primjerice mogle biti prilagođene ženskim osobama koje su zaposlene na sudskim i pravosudnim radnim mjestima u državama članicama ili, kad je to primjereno, zaposlenicima obaju spolova kako bi se među svim relevantnim osobljem podigla razina osviještenosti.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.c (nova)
(16.c)  Pravosudnim sustavom EU-a ne osigurava se primjerena razina pravde i zaštite za žene i djevojčice te stoga žrtve rodno uvjetovanog nasilja ne dobivaju potrebnu potporu. To također uključuje nedostatnu zaštitu i potporu kad je riječ o ženama žrtvama trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, ženama izbjeglicama i migranticama, pripadnicima skupine LGBTIQ i osobama s invaliditetom.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Komisija bi trebala osigurati sveobuhvatnu dosljednost, komplementarnost i sinergije s radom tijela, ureda i agencija Unije, kao što je Eurojust, eu-LISA i Ured europskog javnog tužitelja, te bi trebala uzeti u obzir rad drugih nacionalnih i međunarodnih čimbenika u područjima obuhvaćenima Programom.
(17)  Komisija bi trebala osigurati sveobuhvatnu dosljednost, komplementarnost i sinergije s radom tijela, ureda i agencija Unije, kao što je EUROJUST, FRA, OLAF, eu-LISA i Ured europskog javnog tužitelja, kako bi se evaluirao rad drugih nacionalnih i međunarodnih aktera u područjima obuhvaćenima Programom i prema potrebi preporučiti poboljšanja.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Potrebno je osigurati dodanu vrijednost na europskoj razini svih djelovanja i aktivnosti provedenih u okviru Programa te njihovu komplementarnost s aktivnostima država članica i dosljednost u odnosu na druge aktivnosti Unije. Kako bi se osigurala učinkovita dodjela sredstava iz općeg proračuna Unije, trebalo bi tražiti dosljednost, komplementarnost i sinergije između programa financiranja kojima se podupiru međusobno usko povezana područja politike, posebno u okviru Fonda za pravosuđe, prava i vrijednosti – a time s programom Prava i vrijednosti – te između ovog Programa i programa za jedinstveno tržište, upravljanje granicama i sigurnost, osobito Fonda za azil i migracije (AMIF) i Fonda za unutarnju sigurnost, strateške infrastrukture, osobito programa Digitalna Europa, programa Erasmus+, Okvirnog programa za istraživanja i inovacije, Instrumenta pretpristupne pomoći i Uredbe LIFE.
(18)  Potrebno je osigurati održivost, vidljivost, temeljno načelo europske dodane vrijednosti i dobro financijsko upravljanje u provedbi svih djelovanja i aktivnosti provedenih u okviru programa Pravosuđe te njihovu komplementarnost s aktivnostima država članica i dosljednost u odnosu na druge aktivnosti Unije. Kako bi se osigurala učinkovita dodjela sredstava iz općeg proračuna Unije koja se temelji na rezultatima, trebalo bi tražiti dosljednost, komplementarnost i sinergije između programa financiranja kojima se podupiru međusobno usko povezana područja politike, posebno u okviru Fonda za pravosuđe, prava i vrijednosti – a time s programom Prava i vrijednosti – te između ovog Programa i programa za jedinstveno tržište, upravljanje granicama i sigurnost, osobito Fonda za azil i migracije (AMIF) i Fonda za unutarnju sigurnost, strateške infrastrukture, osobito programa Digitalna Europa, Europskog socijalnog fonda+, programa Erasmus+, Okvirnog programa za istraživanja i inovacije, Instrumenta pretpristupne pomoći i Uredbe LIFE13. Provedbom programa Pravosuđe ne bi se smjelo dovesti u pitanje zakonodavstvo i politike Unije koje se odnose na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, već bi ima ta provedba trebala biti komplementarna;
__________________
__________________
13 Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (Tekst značajan za EGP).
13 Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.).
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.a (nova)
(19.a)   Potrebno je dodatno preraditi mehanizme za osiguranje veze između politika Unije za financiranje i vrijednosti Unije, omogućujući Komisiji da iznese prijedlog Vijeću o prijenosu sredstava dodijeljenih državi članici pod podijeljenim upravljanjem u Program, ako je ta država članica podložna postupcima povezanima s vrijednostima Unije. Sveobuhvatan mehanizam Unije za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava trebao bi jamčiti redovitu i jednaku reviziju svih država članica, pružajući informacije potrebne za aktivaciju mjera povezanih s općim nedostacima vrijednosti Unije u državama članicama. Kako bi se osigurala jedinstvena provedba te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode, trebalo bi dodijeliti provedbene ovlasti Vijeću, koje bi trebalo djelovati na temelju prijedloga Komisije. Radi pojednostavnjenja postupka donošenja odluka koje su potrebne kako bi se osigurale djelotvorne mjere trebalo bi primjenjivati glasovanje obrnutom kvalificiranom većinom.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.b (nova)
(19.b)  Važno je osigurati dobro financijsko upravljanje programom i njegovu provedbu na najučinkovitiji i najpristupačniji način, pri čemu je također potrebno osigurati pravnu sigurnost i dostupnost programa svim sudionicima;
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.c (nova)
(19.c)  Vodeća načela za ostvarenje ciljeva ovog programa trebala bi biti poboljšanje provedbe i kvalitete potrošnje uz istovremeno osiguranje optimalnog iskorištavanja financijskih sredstava.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba] (dalje u tekstu „Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Program. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnom izvršenju, , financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima.
(20)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba] (dalje u tekstu „Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Program. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnom izvršenju, financijskoj pomoći, financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima te se zahtijeva potpuna transparentnost pri upotrebi sredstava, dobro financijsko upravljanje i razborita upotreba sredstava. Konkretno, pravila o mogućnosti da se lokalne, regionalne, nacionalne i transnacionalne organizacije civilnog društva financiraju putem višegodišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje, kaskadnih bespovratnih sredstava, odredbe koje osiguravaju brze i fleksibilne postupke za dodjelu bespovratnih sredstava, kao što je postupak podnošenja u dva koraka, postupci prijave i izvješćivanja prilagođeni korisnicima trebaju biti potpuno funkcionalni i dodatno ojačani u okviru provedbe ovog Programa. Kriteriji sufinanciranja trebali bi uzeti u obzir volonterski rad.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nepoštovanja. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.
(21)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti željene rezultate uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje, veličinu i kapacitete relevantnih dionika i ciljnih korisnika i očekivani rizik nepoštovanja. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa, jediničnih troškova i bespovratnih sredstava s kaskadnim učinkom kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća15, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9516, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9617 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193918, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druga kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća19. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.
(22)  U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća15, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9516, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9617 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193918, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim potpunom transparentnošću financiranja Programa i postupaka odabira, sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) trebao bi provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) trebao bi provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druga kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.
_________________
_________________
15 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
15 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
16 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).
16 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).
17 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292,15.11.1996., str. 2.).
17 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292,15.11.1996., str. 2.).
18 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).
18 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).
19 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).
19 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog Sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu je Uredbu potrebno uvrstiti posebnu odredbu kako bi se dužnosniku odgovornom za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodijelila nužna prava i omogućio pristup koji su potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti.
(23)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog Sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu je Uredbu potrebno uvrstiti posebnu odredbu kako bi se dužnosniku odgovornom za ovjeravanje, tijelima i mrežama za ljudska prava, uključujući nacionalne institucije odgovorne za zaštitu ljudskih prava u svakoj državi članici, tijelima i mrežama odgovornima za politiku nediskriminacije i ravnopravnosti, pučkim pravobraniteljima, Europskoj agenciji za temeljna prava (FRA), Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodijelila nužna prava i omogućio pristup koji su potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti i povećanje njihovih sinergija i suradnje. Trebalo bi omogućiti uključivanje trećih zemalja, posebno kada god njihovo sudjelovanje potiče ciljeve programa, uzimajući u obzir da je to u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim sporazumima;
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.a (nova)
(24.a)  Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama Uniju se želi osposobiti da bolje štiti svoj proračun kada nedostaci u okviru vladavine prava ugrožavaju ili bi mogli ugroziti dobro financijsko upravljanje financijskim interesima Unije. Njome bi se trebao dopuniti program Pravosuđe, čija je uloga različita i kojim se prvenstveno želi pružiti dodatna potpora razvoju europskog područja pravosuđa utemeljenog na vladavini prava i uzajamnom povjerenju, kao i zajamčiti ljudima da uživaju svoja prava.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.
(25)  U skladu s [upućivanje treba na odgovarajući način ažurirati u skladu s novom odlukom o prekomorskim zemljama i područjima: člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU1] osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima (PZP) ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili relevantno prekomorsko područje povezani.
(25)  U skladu s [upućivanje treba na odgovarajući način ažurirati u skladu s novom odlukom o prekomorskim zemljama i područjima: člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU1] osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima (PZP) ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili relevantno prekomorsko područje povezani. Ključno je da se Programom zajamči da su te osobe i subjekti dostatno informirani o činjenici da ispunjavaju uvjete za financiranje.
__________________
__________________
1 Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).
1 Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.a (nova)
(25.a)   Na temelju njihove važnosti i relevantnosti, ovaj bi Program trebao pridonijeti ispunjavanju obveza Unije i njezinih država članica u postizanju ciljeva održivog razvoja.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.
(27)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. postoji potreba za evaluacijom ovog Programa na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti zahtjevi prema potrebi mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Programa na terenu.
(27)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. postoji potreba za evaluacijom ovog Programa na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, osobito za korisnike programa. Ti bi zahtjevi, tamo gdje je to moguće, trebali uključivati mjerljive pokazatelje kao temelj za evaluaciju učinaka Programa na terenu.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.
Njome se određuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.
Njome se određuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje od 1 siječnja 2021.  31 prosinca 2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.
1.  „Sudsko i pravosudno osoblje” znači suci, tužitelji i sudsko osoblje te ostalo pravosudno osoblje povezano s pravosuđem kao što su odvjetnici, javni bilježnici, sudski izvršitelji ili ovršitelji, upravitelji u slučaju nesolventnosti, medijatori, sudski tumači i prevoditelji, sudski vještaci, zatvorski i probacijski službenici.
1.  „Sudsko i pravosudno osoblje” znači suci, tužitelji i sudsko osoblje te ostalo pravosudno osoblje povezano s pravosuđem kao što su odvjetnici obrane i tužiteljstva, javni bilježnici, sudski izvršitelji ili ovršitelji, upravitelji u slučaju nesolventnosti, medijatori, sudski tumači i prevoditelji, sudski vještaci, zatvorski i probacijski službenici.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.  Opći je cilj Programa doprinositi daljnjem razvoju europskog područja pravosuđa na temelju vladavine prava, uzajamnog priznavanja i povjerenja.
1.  Opći je cilj Programa pridonijeti daljnjem razvoju europskog područja slobode, sigurnosti i pravde na temelju vladavine prava, što uključuje neovisnost sudaca i nepristranost pravosuđa, te uzajamnog priznavanja, povjerenja i prekogranične suradnje, čime se također doprinosi razvoju demokracije, vladavine prava i temeljnih prava;
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Program ima sljedeće posebne ciljeve koji su detaljnije opisani u Prilogu I.:
2.  Program ima sljedeće posebne ciljeve:
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka a
(a)   olakšavati i podupirati pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima te promicati vladavinu prava, među ostalim pružanjem potpore u nastojanjima da se unaprijedi djelotvornost nacionalnih pravosudnih sustava i izvršavanje odluka;
(a)  u okviru demokracije i poštovanja temeljnih prava olakšavati i podupirati pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima, što uključuje suradnju izvan granica Unije kad god pravo Unije ima eksteritorijalnu primjenu, jačati pristup pravosuđu fizičkim i pravnim osobama te promicati vladavinu prava i neovisnost pravosuđa, među ostalim pružanjem potpore u nastojanjima da se unaprijedi djelotvornost nacionalnih pravosudnih sustava, i odgovarajuće izvršavanje pravosudnih odluka i primjerenu zaštitu žrtava;
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka b
(b)  podupirati i promicati pravosudno osposobljavanje kako bi se napredovalo prema zajedničkoj pravnoj i pravosudnoj kulturi te kulturi vladavine prava;
(b)  podupirati i promicati nacionalno i transnacionalno pravosudno osposobljavanje, uključujući osposobljavanje o pravnoj terminologiji, kako bi se napredovalo prema zajedničkoj pravnoj i pravosudnoj kulturi te kulturi vladavine prava, kao i prema dosljednoj i djelotvornoj provedbi pravnih instrumenata EU-a za uzajamno priznavanje i postupovne zaštitne mjere; Takvo bi osposobljavanje trebalo biti rodno osjetljivo i uzimati u obzir posebne potrebe djece i osoba s invaliditetom, po potrebi biti usmjereno na žrtve te posebno obuhvaćati građansko i kazneno pravo i, ako je primjenjivo, upravno pravo, temeljna prava i borbu protiv terorizma i radikalizacije;
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka c
(c)  olakšavati djelotvoran pristup pravosuđu za sve i djelotvornu pravnu zaštitu, među ostalim i elektroničkim sredstvima, promicanjem učinkovitih građanskih i kaznenih postupaka te pružanjem podrške i promicanjem prava žrtava kaznenih djela kao i postupovnih prava osumnjičenika ili okrivljenika u kaznenom postupku.
(c)  olakšavati djelotvoran i nediskriminirajući pristup pravosuđu za sve, s naglaskom na nejednakostima i diskriminaciji na bilo kojoj osnovi, poput onih navedenih u članku 21. Povelje, i djelotvornu pravnu zaštitu, među ostalim i elektroničkim sredstvima (e-pravosuđe), promicanjem učinkovitih građanskih i kaznenih postupaka i, po potrebi, administrativnih postupaka te pružanjem podrške i promicanjem prava svih žrtava kaznenih djela kao i postupovnih prava osumnjičenika ili okrivljenika u kaznenom postupku, s posebnim naglaskom na djecu i žene.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca)   promicati praktičnu primjenu istraživanja koje se odnosi na drogu, podupirati organizacije civilnog društva i proširiti bazu znanja na terenu i razvijati inovativne metode rješavanja pojave novih psihoaktivnih tvari i trgovanja ljudima i robom.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.a (novi)
2.a  Prilikom provedbe svih svojih aktivnosti Program će, kao horizontalni cilj, nastojati podupirati i promicati zaštitu jednakih prava i načelo nediskriminacije iz članka 21. Povelje.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi [305 000 000] EUR u tekućim cijenama.
1.  U smislu [upućivanje treba na odgovarajući način ažurirati u skladu s novim međuinstitucijskim sporazumom] točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.  2027., koja predstavlja primarni referentni okvir za proračunsko tijelo tijekom godišnjeg proračunskog postupka, iznosi 316 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (356 000 000 EUR u tekućim cijenama).
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.a (novi)
2 a.  Sredstva dodijeljena za aktivnosti povezane s promicanjem ravnopravnosti spolova navode se jednom godišnje;
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.
4.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava izravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c). Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist predmetne države članice.
4.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev ili na zahtjev Komisije, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava izravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe. Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist predmetne države članice.
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2.
2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi.
2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, ponajprije putem bespovratnih sredstava za djelovanje, kao i godišnjih i višegodišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje. Tim se financiranjem jamči dobro financijsko upravljanje, pametna uporaba javnih sredstava, nisko administrativno opterećenje za operatora programa i korisnike, kao i dostupnost sredstava Programa potencijalnim korisnicima. Može se koristiti jednokratnim iznosima, jediničnim troškovima, fiksnim stopama, bespovratnim sredstvima s kaskadnim učinkom i financijskom potporom trećim osobama. Sufinanciranje se prihvaća u naravi i može se izostaviti u slučajevima ograničenog komplementarnog financiranja.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 7.
Članak 7.
Članak 7.
Vrsta aktivnosti
Vrsta aktivnosti
Djelovanja kojima se pridonosi ostvarivanju posebnog cilja navedenog u članku 3. mogu se financirati u skladu s ovom Uredbom. Posebno su aktivnosti navedene u Prilogu I. prihvatljive za financiranje.
Djelovanja kojima se pridonosi ostvarivanju posebnog cilja navedenog u članku 3. mogu se financirati u skladu s ovom Uredbom. Posebno sljedeće aktivnosti prihvatljive su za financiranje:
(1)   podizanja razine osviještenosti, širenja informacija radi unaprjeđenja znanja o politikama i pravu Unije, uključujući materijalno i postupovno pravo, poznavanja instrumenata pravosudne suradnje, relevantne sudske prakse Suda Europske unije, komparativnog prava te europskih i međunarodnih standarda, uz poseban naglasak na povećanju razumijevanja višedisciplinskih i međudisciplinskih područja prava, kao što su trgovina i ljudska prava, te na tome kako olakšati eksteritorijalno parničenje;
(2)  uzajamno učenja kroz razmjenu dobre prakse među dionicima, uključujući organizacije civilnoga društva, kako bi se unaprijedilo poznavanje i uzajamno razumijevanje građanskog i kaznenog prava te pravnih i pravosudnih sustava država članica, uključujući vladavinu prava i pristup pravosuđu, te kroz jačanje uzajamnog povjerenja te razmjenu dobrih praksi povezanih s pravosuđem prilagođenom djeci te promicanjem i uključivanjem rodne perspektive u cijelom pravosudnom sustavu;
(3)  tečajevi osposobljavanja za suce, odvjetnike, tužitelje, policiju i ostale zaposlene u pravosudnom sustavu o izazovima i preprekama s kojima se suočavaju ljudi u ugroženom položaju, uključujući djecu, etničke manjine, pripadnike zajednice LGBTI, osobe s invaliditetom, žrtve rodno uvjetovanog nasilja i drugih oblika nasilja među osobama te žrtve trgovanja ljudima, te tečajeve o tome kako osigurati odgovarajuću zaštitu žrtava kaznenih djela;
(4)  analitičke aktivnosti i aktivnosti praćenja u cilju unaprjeđenja poznavanja i razumijevanja mogućih prepreka neometanom funkcioniranju europskog područja pravosuđa i poboljšanja primjene prava i politika Unije u državama članicama, također uzimajući u obzir učinke prava Unije na treće zemlje;
(5)  aktivnosti za poboljšanje neometanog funkcioniranja europskog područja pravosuđa, što uključuje praćenje demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u državama članicama i istraživanje o načinu uklanjanja prepreka za postizanje jednakog i učinkovitog pristupa pravosuđu za sve;
(6)  inicijative za rješavanje pitanja nejednakosti u rodnoj ravnoteži sudskog i pravosudnog osoblja među državama članicama pomoću osposobljavanja koje je prilagođeno ženskim osobama ili zaposlenicima obaju spolova kako bi se podigla razina osviještenosti o pitanjima kao što su malen udio sutkinja na višim razinama pravosuđa ili potreba za transparentnošću i objektivnim kriterijima pri postupcima imenovanja;
(7)  osposobljavanje relevantnih dionika, uključujući između ostalog organizacije civilnoga društva aktivne u obrani žrtava kaznenih djela i u pružanju pravne zaštite, radi unaprjeđenja znanja o politikama i pravu Unije, uključujući materijalno i postupovno pravo, temeljna prava, podršku i zaštitu žrtava kriminala, unaprjeđenje primjene kolektivne pravne zaštite i opće nadležnosti te upotrebe instrumenata EU-a za pravosudnu suradnju i poznavanja relevantne sudske prakse Suda Europske unije, pravnog jezika i komparativnog prava;
(8)  višedisciplinsko osposobljavanje pravosudnog osoblja i drugih relevantnih dionika u području kaznioničkog prava, pritvora i zatvorskog upravljanja kako bi se olakšalo širenje najboljih praksi;
(9)  višedisciplinsko osposobljavanje pravosudnog osoblja i drugih relevantnih dionika u području maloljetničkog pravosuđa kako bi se pripremila i promicala pravilna provedba Direktive (EU) 2016/800 o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima;
(10)  razvoj i održavanje IKT alata radi unaprjeđenja učinkovitosti pravosudnih sustava i njihove suradnje putem informatičke i komunikacijske tehnologije, uključujući prekograničnu interoperabilnost sustava i aplikacija te zaštitu privatnosti i podataka;
(11)  razvoj kapaciteta ključnih mreža na europskoj razini i europskih pravosudnih mreža, uključujući one koje su osnovane u skladu s pravom Unije radi osiguranja djelotvorne primjene i provođenja prava Unije, radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, ciljeva politike i strategija Unije u područjima obuhvaćenima Programom;
(12)  strukturna potpora organizacijama civilnog društva i drugim relevantnim dionicima aktivnima u područjima obuhvaćenima Programom te izgradnja kapaciteta i osposobljavanje pravnih stručnjaka koji rade za te organizacije, kao i za posebne aktivnosti takvih organizacija, uključujući zagovaranje, aktivnosti umrežavanja, sporove u vezi s kršenjem demokracije, vladavinu prava i temeljna prava, javnu mobilizaciju i obrazovanje te pružanje relevantnih usluga;
(13)  povećanje znanja o Programu te širenje, prenosivost i transparentnost njegovih rezultata te poticanje informiranja građana, uključujući otvaranjem neovisnih programskih ureda/uspostavom mreže nacionalnih kontakata i pružanjem potpore tim uredima/mrežama;
(14)  referentne studije, istraživanja, analize i ankete, evaluacije i procjene učinka te izrade i objave vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.
1.  Za aktivnost za koju je dobiven doprinos u okviru Programa može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući fondove s podijeljenim upravljanjem, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove. [Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove aktivnosti, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi].
1.  Za aktivnost za koju je dobiven doprinos u okviru Programa može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući fondove s podijeljenim upravljanjem, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove te da se dvostruko financiranje izbjegne jasnim navođenjem izvora financiranja za svaku kategoriju rashoda u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja. [Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove aktivnosti, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi].
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3. − podstavak 2. − točka a
(a)  ocijenjene su prema pozivu na podnošenje prijedloga u okviru Programa;
(a)  propisno su ocijenjene prema pozivu na podnošenje prijedloga u okviru Programa;
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 3.
3.  Bespovratna sredstva za poslovanje mogu se dodijeliti Europskoj mreži za pravosudno osposobljavanje bez poziva na podnošenje prijedloga radi pokrivanja izdataka povezanih s njezinim stalnim programom rada.
3.  Bespovratna sredstva za poslovanje dodjeljuju se Europskoj mreži za pravosudno osposobljavanje bez poziva na podnošenje prijedloga radi pokrivanja izdataka povezanih s njezinim stalnim programom rada.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2.
2.  Komisija provedbenim aktom donosi program rada. Taj se provedbeni akti donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 17.
2.  Komisija delegiranim aktom donosi program rada. Taj se delegirani akt donosi u skladu s člankom 14.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.
1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 3. navedeni su u Prilogu II.
1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 3. navedeni su u Prilogu. Podaci prikupljeni za praćenje i izvješćivanje po potrebi se raščlanjuju prema spolu, dobi i kategoriji zaposlenika.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2.a (novi)
2.a  To praćenje također osigurava sredstvo za ocjenu načina bavljenja ravnopravnošću spolova i nediskriminacijom u djelovanjima Programa.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 3.
3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tu svrhu uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.
3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se ispravni podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito te točno i pravodobno. U tu svrhu uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice. Komisija stavlja na raspolaganje formate prilagođene korisnicima te osigurava programe orijentacije i potpore posebno usmjerene na podnositelje zahtjeva i korisnike koji možda nemaju odgovarajuća sredstva i osoblje kako bi ispunile zahtjeve izvješćivanja.
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.
1.  Evaluacije se provode pravodobno i dobro su dokumentirane kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja i kako bi se nadzirala provedba aktivnosti koje se vrše u okviru Programa i postizanje ciljeva utvrđenih u članku 3. Svim evaluacijama uzima se u obzir rodna perspektiva te one uključuju detaljnu analizu proračuna programa namijenjenog aktivnostima povezanima s rodnom ravnopravnošću.
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.
2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.
2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije tri godine nakon početka provedbe Programa.
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3.
3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.
3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije tri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3.a (novi)
3.a  U privremenoj i završnoj evaluaciji Programa između ostalog se ocjenjuje:
(a)  uočeni učinak Programa na pristup pravosuđu na temelju kvalitativnih i kvantitativnih podataka prikupljenih na europskoj razini;
(b)  broj i kvaliteta instrumenata i alata razvijenih putem djelovanja koja se financiraju u okviru Programa;
(c)  europska dodana vrijednost Programa;
(d)  razina financiranja u odnosu na postignute rezultate;
(e)  potencijalne administrativne, organizacijske i/ili strukturne prepreke neometanoj, djelotvornijoj i učinkovitijoj provedbi Programa.
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 4.
4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Sastav skupine stručnjaka mora odražavati uravnoteženu rodnu zastupljenost.
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.
1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju mjera i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.
1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju mjera i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije o europskoj dodanoj vrijednosti Programa namijenjene različitoj publici, uključujući medije i javnost, upućujući time na dodanu vrijednost Unije i pomažući Komisiji u prikupljanju podataka kako bi se povećala proračunska transparentnost.
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.
1.  Komisiji pomaže odbor. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
1.  Komisiji pomaže odbor. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011, a pomažu mu relevantne organizacije civilnog društva i organizacije za ljudska prava. U Odboru se osigurava rodna ravnoteža i primjerena zastupljenost manjina i drugih isključenih skupina.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Prilog I.
Prilog I.
Briše se.
Aktivnosti Programa
Posebni ciljevi Programa iz članka 3. stavka 2. nastojat će se među ostalim ostvariti podupiranjem sljedećih aktivnosti:
1.  podizanja razine osviještenosti, širenja informacija radi unaprjeđenja znanja o politikama i pravu Unije, uključujući materijalno i postupovno pravo, poznavanja instrumenata pravosudne suradnje, relevantne sudske prakse Suda Europske unije, komparativnog prava te europskih i međunarodnih standarda;
2.  uzajamnog učenja kroz razmjenu dobre prakse među dionicima kako bi se unaprijedilo poznavanje i uzajamno razumijevanje građanskog i kaznenog prava te pravnih i pravosudnih sustava država članica, uključujući vladavinu prava, te kako bi se povećalo uzajamno povjerenje;
3.  analitičkih aktivnosti i aktivnosti praćenja25 u cilju unaprjeđenja poznavanja i razumijevanja mogućih prepreka neometanom funkcioniranju europskog područja pravosuđa i poboljšanja primjene prava i politika Unije u državama članicama;
4.  osposobljavanja relevantnih dionika radi unaprjeđenja znanja o politikama i pravu Unije, uključujući među ostalim materijalno i postupovno pravo, unaprjeđenja upotrebe instrumenata EU-a za pravosudnu suradnju, poznavanja relevantne sudske prakse Suda Europske unije, pravnog jezika i komparativnog prava;
5.  razvoja i održavanja IKT alata radi unaprjeđenja učinkovitosti pravosudnih sustava i njihove suradnje putem informatičke i komunikacijske tehnologije, uključujući prekograničnu interoperabilnost sustava i aplikacija;
6.  razvoja kapaciteta ključnih mreža na europskoj razini i europskih pravosudnih mreža, uključujući one koje su osnovane u skladu s pravom Unije radi osiguranja djelotvorne primjene i provođenja prava Unije, radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, ciljeva politike i strategija Unije u područjima obuhvaćenima Programom, kao i organizacija civilnog društva aktivnih u tim područjima;
7.  boljeg poznavanja Programa, širenja i prenosivosti njegovih rezultata te poticanjem informiranja građana, uključujući otvaranjem programskih ureda/uspostavom mreže nacionalnih kontakata i pružanjem potpore tim uredima/mrežama.
__________________
25 Te aktivnosti obuhvaćaju primjerice prikupljanje podataka i statističkih podataka; razvoj zajedničkih metodologija i prema potrebi pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Prilog II. – stavak 1. – uvodni dio
Program će se pratiti na temelju niza pokazatelja kojima se određuje mjera u kojoj su ostvareni opći i posebni ciljevi Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova. U tu će se svrhu prikupljati podaci o sljedećim ključnim pokazateljima:
Program će se pratiti na temelju niza odgovarajućih kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja kojima se određuje mjera u kojoj su ostvareni opći i posebni ciljevi Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova te povećanja djelotvornosti pravosudnih sustava. U tu će se svrhu, uz poštovanje prava povezanih s privatnošću i zaštitom podataka, prikupljati podaci, koji su po potrebi raščlanjeni po spolu, dobi i kategoriji zaposlenika, o sljedećim ključnim pokazateljima:
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Prilog II. – stavak 1. – tablica
Broj sudaca i pravosudnog osoblja koji su sudjelovali u aktivnostima osposobljavanja (uključujući razmjenu osoblja, studijske posjete, radionice i seminare) financiranima u okviru Programa, uključujući bespovratnim sredstvima za poslovanje EJTN-a
Broj sudaca i pravosudnog osoblja koji su sudjelovali u aktivnostima osposobljavanja (uključujući razmjenu osoblja, studijske posjete, radionice i seminare) financiranima u okviru Programa, uključujući bespovratnim sredstvima za poslovanje EJTN-a
Broj zaposlenika i članova organizacija civilnog društva koji su sudjelovali u aktivnostima osposobljavanja
Broj razmjena informacija u Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije (ECRIS)
Broj razmjena informacija u Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije (ECRIS)
Broj predmeta i aktivnosti te rezultata prekogranične suradnje, uključujući i suradnju putem alata i postupaka informacijske tehnologije uspostavljenih na razini Unije
Broj osoba koje pristupe rezultatima pretraživanja na portalu e-pravosuđe/stranicama koje sadržavaju informacije o prekograničnim građanskim predmetima
Broj osoba do kojih su doprle:
Broj osoba do kojih su doprle:
i.   i. aktivnosti uzajamnog učenja i razmjene dobre prakse;
i.   i. aktivnosti uzajamnog učenja i razmjene dobre prakse;
ii.   aktivnosti podizanja razine osviještenosti, informiranja i širenja informacija
ii.   aktivnosti podizanja razine osviještenosti, informiranja i širenja informacija
ii.a  aktivnosti izgradnje kapaciteta usmjerene na organizacije civilnog društva;
ii.b  aktivnosti povezane s pružanjem građanima informacija o pristupu pravosuđu;
ii.c  aktivnosti za suce o pravnim izazovima te načinu primjene međunarodnog privatnog prava i prava Unije u prekograničnim/višedisciplinskim predmetima;
ii.d  aktivnosti podizanja svijesti financirane u okviru Programa.
Geografska pokrivenost aktivnosti koje se financiraju iz Programa
Ocjena koju sudionici daju u vezi s aktivnostima u kojima su sudjelovali i ocjena njihove očekivane održivosti

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0068/2019).

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti