Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0208(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0068/2019

Teksty złożone :

A8-0068/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.15
CRE 13/02/2019 - 8.15
PV 17/04/2019 - 8.14
CRE 17/04/2019 - 8.14

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0097
P8_TA(2019)0406

Teksty przyjęte
PDF 277kWORD 82k
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg
Program „Wymiar sprawiedliwości” ***I
P8_TA(2019)0097A8-0068/2019

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Wymiar Sprawiedliwości” (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”. W art. 3 doprecyzowano następnie, że „celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów” oraz że, między innymi, „[Unia] [s]zanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy”. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach przewidzianych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”).
(1)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”. W art. 3 doprecyzowano następnie, że „celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów” oraz że, między innymi, „[Unia] [s]zanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy”. Artykuł 8 TFUE stanowi ponadto, że definiując i realizując swe strategie polityczne i działania, Unia Europejska zmierza do zniesienia nierówności, wspierania równości mężczyzn i kobiet oraz zwalczania dyskryminacji we wszystkich działaniach. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach przewidzianych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) oraz Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy wspierać uwzględnianie aspektu płci, w tym sporządzanie budżetu z uwzględnieniem kwestii płci, oraz cele w zakresie niedyskryminacji we wszystkich działaniach w ramach programu „Wymiar Sprawiedliwości”.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal propagowane i egzekwowane, współdzielone przez narody i obywateli UE, powinny znajdować się w centrum europejskich społeczeństw. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy europejskie społeczeństwo zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem i podziałami, ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, praworządności. Będzie to miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. Jako część nowego funduszu program „Prawa i Wartości” będzie połączeniem programu „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) nr 1381/201310, oraz programu „Europa dla Obywateli”, ustanowionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 390/201411. Program „Wymiar Sprawiedliwości” (zwany dalej „programem”), stanowiący kontynuację programu „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/201312 (zwanego dalej „poprzednim programem”), będzie nadal wspierał rozwój zintegrowanej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej.
(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal aktywnie pielęgnowane, chronione i propagowane przez Unię i każde państwo członkowskie w sposób spójny we wszystkich obszarach ich polityki, a także egzekwowane i współdzielone przez narody i obywateli UE oraz powinny znajdować się w centrum społeczeństw europejskich. Jednocześnie dla rozkwitu rynku wewnętrznego i podtrzymania wspólnych wartości unijnych niezbędne są właściwie funkcjonująca europejska przestrzeń sprawiedliwości, skuteczne, niezależne i dobrej jakości krajowe systemy prawne, a także większe wzajemne zaufanie. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy społeczeństwo europejskie zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem, polaryzacją i podziałami oraz toczą się postępowania na mocy art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczące systematycznego naruszania zasad praworządności, a także postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące kwestii związanych z praworządnością w państwach członkowskich, ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw i wartości unijnych: praw człowieka i praw podstawowych, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, w tym równości płci, niedyskryminacji i praworządności, ponieważ pogorszenie tych praw i wartości w jakimkolwiek państwie członkowskim może mieć negatywne skutki dla całej Unii. Będzie to miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. Jako część nowego funduszu program „Prawa i Wartości” będzie połączeniem programu „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/201310, oraz programu „Europa dla Obywateli”, ustanowionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 390/201411. Program „Wymiar Sprawiedliwości” (zwany dalej „programem”), stanowiący kontynuację programu „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/201312 (zwanego dalej „poprzednim programem”), będzie nadal wspierał rozwój zintegrowanej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej.
__________________
__________________
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).
11 Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).
11 Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się przede wszystkim na ludziach i podmiotach przyczyniających się do podtrzymywania żywych i dynamicznych wspólnych wartości, praw i bogatej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie naszego demokratycznego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie i równości, Obejmuje to dynamiczne społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie ludzi do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego, również w oparciu o naszą wspólną historię i pamięć o przeszłości. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi dalej, że za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.
(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się na ludziach i podmiotach przyczyniających się do podtrzymywania żywych i dynamicznych wspólnych wartości, praw i bogatej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie naszego demokratycznego, otwartego, integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie i równości w szczególności przez finansowanie działań promujących dynamiczne, dobrze rozwinięte, odporne i wzmocnione społeczeństwo obywatelskie, umożliwianie ludziom udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz właściwe stosowanie i wdrażanie praw człowieka i praw podstawowych, pielęgnowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego, również w oparciu o naszą wspólną historię i pamięć o przeszłości. Artykuł 11 Traktatu o Unii Europejskiej wymaga, aby instytucje utrzymywały otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze społeczeństwem obywatelskim oraz aby za pomocą odpowiednich środków umożliwiały obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii. Jest to szczególnie ważne w świetle stopniowego zmniejszania się przestrzeni dla niezależnego społeczeństwa obywatelskiego w wielu państwach członkowskich.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przewiduje stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w poszanowaniu praw podstawowych oraz różnych systemów i tradycji prawnych państw członkowskich. W tym celu Unia może przyjąć środki służące rozwijaniu współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz propagowaniu i wspieraniu działań państw członkowskich w dziedzinie zapobiegania przestępczości. Przy dalszym tworzeniu europejskiej przestrzeni sprawiedliwości należy zapewnić poszanowanie praw podstawowych oraz wspólnych zasad i wartości, takich jak zasada niedyskryminacji, równości płci, skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich, praworządności oraz sprawnie działający niezależny system wymiaru sprawiedliwości.
(4)  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przewiduje stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w poszanowaniu praw podstawowych oraz różnych systemów i tradycji prawnych państw członkowskich. Poszanowanie i promowanie praworządności, praw podstawowych i demokracji w Unii jest warunkiem zachowania wszystkich praw i utrzymania obowiązków zapisanych w traktatach oraz budowania zaufania obywateli do Unii. Sposób, w jaki praworządność jest wdrażana w państwach członkowskich, odgrywa kluczową rolę w gwarantowaniu wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi i ich systemami prawnymi. W tym celu Unia może przyjąć środki służące rozwijaniu współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych oraz w stosownych przypadkach w sprawach administracyjnych, a także propagowaniu i wspieraniu działań państw członkowskich w dziedzinie zapobiegania przestępczości, skupiając się w szczególności na poważnej przestępczości transgranicznej, przestępczości skarbowej, przestępstwach przeciwko środowisku, terroryzmie i naruszaniu praw podstawowych, na przykład handlu ludźmi, a także ochronie praw ofiar. Przy dalszym tworzeniu europejskiej przestrzeni sprawiedliwości należy zapewnić i wspierać na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym poszanowanie praw człowieka i praw podstawowych oraz wspólnych zasad i wartości, takich jak zasada niedyskryminacji, solidarności, równego traktowania na podstawie którejkolwiek z przyczyn wymienionych w art. 21 Karty, skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich, praworządności, demokracji oraz sprawnie działający niezależny system wymiaru sprawiedliwości.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)   Artykuł 81 TFUE wyraźnie stanowi, że Unia może przyjmować akty prawne w celu zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich. Zgodnie z Traktatem akty takie mogą być przyjmowane między innymi w celu wzajemnego uznawania i wykonywania przez państwa członkowskie wyroków oraz orzeczeń pozasądowych; transgranicznego doręczania pism sądowych i pozasądowych; zachowania zgodności przepisów prawa prywatnego międzynarodowego mających zastosowanie w państwach członkowskich w przypadku kolizji przepisów i sporów o właściwość; współpracy w zakresie gromadzenia dowodów; skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości; usuwania przeszkód utrudniających właściwe funkcjonowanie postępowań cywilnych, karnych i administracyjnych, co może obejmować zapewnienie większej zgodności krajowych postępowań sądowych; rozwoju alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz wspierania szkolenia sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Finansowanie powinno pozostać jednym z istotnych narzędzi służących skutecznej realizacji ambitnych celów ustanowionych w traktatach. Cele te powinny zostać osiągnięte między innymi przez ustanowienie elastycznego i skutecznego programu „Wymiar Sprawiedliwości”, który ułatwi ich planowanie i realizację.
(5)  Finansowanie jest jednym z najistotniejszych narzędzi służących skutecznej realizacji ambitnych celów ustanowionych w traktatach. Cele te powinny zostać osiągnięte między innymi przez ustanowienie elastycznego i skutecznego programu „Wymiar Sprawiedliwości”, który ułatwi ich planowanie i realizację, z uwzględnieniem w miarę możliwości tego, które działania przynoszą najwyższą unijną wartość dodaną dzięki zastosowaniu kluczowych wskaźników efektywności.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Celem programu powinna być poprawa elastyczności i dostępności jego funduszy oraz zapewnienie takich samych możliwości i warunków finansowania organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z UE i spoza niej.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  W celu stopniowego ustanowienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unia ma przyjąć środki dotyczące współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wyroków i innych orzeczeń sądowych, która stanowi fundament współpracy sądowej w Unii od czasu posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere w dniach 15 i 16 października 1999 r. Wzajemne uznawanie wymaga wysokiego poziomu wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi. Zostały przyjęte środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich w kilku obszarach w celu ułatwienia wzajemnego uznawania i pogłębiania wzajemnego zaufania. Dobrze działająca przestrzeń sprawiedliwości, w której usunięte zostaną przeszkody utrudniające prowadzenie transgranicznych postępowań sądowych i dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach transgranicznych, jest niezwykle istotna dla zapewnienia wzrostu gospodarczego.
(6)  W celu stopniowego ustanowienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich Unia ma przyjąć środki dotyczące współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wyroków i innych orzeczeń sądowych, która stanowi fundament współpracy sądowej w Unii od czasu posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere w dniach 15 i 16 października 1999 r. Wzajemne uznawanie wymaga wysokiego poziomu wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi. Zostały przyjęte środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich w kilku obszarach w celu ułatwienia wzajemnego uznawania i pogłębiania wzajemnego zaufania. Dobrze działająca przestrzeń sprawiedliwości, w której usunięte zostaną przeszkody utrudniające prowadzenie transgranicznych postępowań sądowych i dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach transgranicznych, jest niezwykle istotna dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i dalszej integracji.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
(6a)   Jak przypomniał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim orzecznictwie1a, niezawisłość sędziowska wchodzi w zakres istoty podstawowego prawa do rzetelnego procesu sądowego i jest podstawą wzajemnego zaufania i wzajemnego uznawania.
_________________
1a TSUE, wielka izba, 27 lutego 2018 r., C-64/16, Asociação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; TSUE, wielka izba, 25 lipca 2018 r., C-216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)
(6b)   Dostęp do wymiaru sprawiedliwości powinien obejmować w szczególności dostęp do sądów, alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz osób sprawujących urzędy publiczne, które są zobowiązane na mocy prawa do udzielania stronom niezależnych i bezstronnych porad prawnych.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 c (nowy)
(6c)  Włączenie perspektywy płci do systemów wymiaru sprawiedliwości należy uznać za ważny cel służący dalszemu rozwojowi europejskiej przestrzeni sprawiedliwości. Dyskryminacja krzyżowa w wymiarze sprawiedliwości stanowi nadal jedną z głównych przeszkód utrudniających kobietom równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym program powinien aktywnie przyczyniać się do eliminowania wszelkiej dyskryminacji i wszelkich barier, jakie napotykają przedstawiciele mniejszości, osoby z niepełnosprawnościami, migranci, osoby ubiegające się o azyl, osoby starsze, osoby zamieszkujące regiony oddalone lub wszelkie grupy społeczne o szczególnych potrzebach, które mogą mieć ograniczony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, a także powinien wspierać procedury i decyzje w systemach wymiaru sprawiedliwości, które uwzględniałyby interesy ofiar i aspekt płci.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Poszanowanie zasady praworządności ma zasadnicze znaczenie dla wysokiego poziomu wzajemnego zaufania w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w szczególności dla skutecznej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych, która opiera się na wzajemnym uznawaniu. Praworządność jest jedną z podstawowych wartości zapisanych w art. 2 TUE, a jej konkretnym wyrazem jest zasada skutecznej ochrony sądowej, o której mowa w art. 19 ust. 1 TUE i w art. 47 Karty praw podstawowych. Propagowanie praworządności dzięki wspieraniu starań na rzecz zwiększenia niezależności, jakości i wydajności krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości przyczynia się do wzrostu wzajemnego zaufania, które jest niezbędne we współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych.
(7)  Pełne poszanowanie zasady praworządności i jej propagowanie mają zasadnicze znaczenie dla wysokiego poziomu wzajemnego zaufania w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w szczególności dla skutecznej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych, która opiera się na wzajemnym uznawaniu. Praworządność jest jedną z podstawowych wartości zapisanych w art. 2 TUE, a jej konkretnym wyrazem jest zasada skutecznej ochrony sądowej, o której mowa w art. 19 ust. 1 TUE i w art. 47 Karty praw podstawowych. Propagowanie praworządności dzięki wspieraniu starań na rzecz zwiększenia niezależności, przejrzystości, rozliczalności, jakości i wydajności krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości przyczynia się do wzrostu wzajemnego zaufania, które jest niezbędne we współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
(7a)   Należy przypomnieć, że sprawiedliwość oznacza umacnianie zasady praworządności w społeczeństwie i gwarantowanie każdemu prawa do rzetelnego procesu przed niezależnym i bezstronnym sądem w celu ochrony wartości europejskich.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Zgodnie z art. 81 ust. 2 lit. h) i art. 82 ust. 1 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia wspiera szkolenia sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości jako narzędzie poprawy współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wyroków i innych orzeczeń sądowych. Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości jest ważnym narzędziem służącym wypracowaniu wspólnego porozumienia co do tego, w jaki sposób najlepiej utrzymać praworządność. Przyczynia się ono do budowania europejskiej przestrzeni sprawiedliwości dzięki tworzeniu wspólnej kultury sądowniczej wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich. Istotne jest zapewnienie prawidłowego i spójnego stosowania prawa Unii Europejskiej oraz wzajemnego zaufania między kadrami wymiaru sprawiedliwości w postępowaniach o charakterze transgranicznym. Szkolenia wspierane w ramach programu powinny opierać się na solidnej ocenie potrzeb szkoleniowych, wykorzystywać najnowsze metody szkoleniowe, obejmować wydarzenia transgraniczne skupiające kadry wymiaru sprawiedliwości z różnych państw członkowskich, aktywne uczenie się i tworzenie sieci kontaktów oraz zapewniać trwałe rezultaty.
(8)  Zgodnie z art. 81 ust. 2 lit. h) i art. 82 ust. 1 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia wspiera szkolenia sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości jako narzędzie poprawy współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych oraz w stosownych przypadkach w sprawach administracyjnych w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wyroków i innych orzeczeń sądowych. Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości jest ważnym narzędziem służącym wypracowaniu wspólnego porozumienia co do tego, w jaki sposób najlepiej wprowadzać i utrzymać praworządność i prawa podstawowe. Przyczynia się ono do budowania europejskiej przestrzeni sprawiedliwości dzięki tworzeniu wspólnej kultury sądowniczej wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich. Istotne jest zapewnienie niedyskryminacyjnego, prawidłowego i spójnego stosowania prawa Unii Europejskiej oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między kadrami wymiaru sprawiedliwości w postępowaniach o charakterze transgranicznym. Szkolenia wspierane w ramach programu powinny opierać się na solidnej ocenie potrzeb szkoleniowych, wykorzystywać najnowsze metody szkoleniowe, obejmować wydarzenia transgraniczne skupiające kadry wymiaru sprawiedliwości, w tym również osoby pracujące w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego z różnych państw członkowskich, aktywne uczenie się i tworzenie sieci kontaktów oraz zapewniać trwałe rezultaty. Powinny one obejmować szkolenia dla sędziów, adwokatów, prokuratorów i policji na temat wyzwań i przeszkód, z jakimi borykają się osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, w tym dzieci, przedstawiciele mniejszości etnicznych, osoby ze środowisk LGBTI, osoby z niepełnosprawnościami, ofiary przemocy na tle płciowym i innych form przemocy interpersonalnej oraz ofiary handlu ludźmi, a także informacje na temat tego, w jaki sposób zapewnić ofiarom przestępstw należytą ochronę. Szkolenia te powinny być prowadzone przy bezpośrednim udziale takich osób oraz organizacji je reprezentujących lub im pomagających.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
(8a)   Rozsądne terminy postępowań służą zapewnieniu pewności prawa, która jest podstawowym wymogiem dla zapewnienia praworządności.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)
(8b)  Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2017/865 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w odniesieniu do spraw związanych ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz zgodnie z odnośną decyzją dotyczącą azylu i zasady non-refoulement program powinien wspierać szkolenie sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości w celu pogłębienia ich wiedzy na temat Konwencji i promowania jej stosowania w praktyce w tym zakresie, aby lepiej chronić ofiary przemocy wobec kobiet i dziewcząt w całej UE.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości może obejmować różnorodne podmioty, takie jak organy prawne, sądowe i administracyjne państw członkowskich, instytucje akademickie, krajowe organy odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości, organizacje lub sieci szkoleniowe działające na szczeblu europejskim czy też sieci koordynatorów ds. prawa Unii. Organy i podmioty działające w europejskim interesie ogólnym w dziedzinie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości, takie jak Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), Akademia Prawa Europejskiego (ERA), europejska sieć rad sądownictwa, Stowarzyszenie Rad Stanu oraz Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej, Sieć Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA), powinny nadal odgrywać rolę w propagowaniu programów szkoleniowych o prawdziwie europejskim wymiarze przeznaczonych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i w związku z tym miałyby możliwość uzyskania odpowiedniego wsparcia finansowego zgodnie z procedurami i kryteriami określonymi w rocznych programach prac przyjmowanych przez Komisję na podstawie niniejszego rozporządzenia.
(9)  Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości może obejmować różnorodne podmioty, takie jak organy prawne, sądowe i administracyjne państw członkowskich, instytucje akademickie, krajowe organy odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości, organizacje lub sieci szkoleniowe działające na szczeblu europejskim czy też sieci koordynatorów ds. prawa Unii, a także odnośne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje wnoszące powództwa przedstawicielskie. Organy i podmioty działające w europejskim interesie ogólnym w dziedzinie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości, takie jak Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), Akademia Prawa Europejskiego (ERA), europejska sieć rad sądownictwa, Stowarzyszenie Rad Stanu oraz Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej, Sieć Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA), powinny nadal odgrywać rolę w propagowaniu programów szkoleniowych o prawdziwie europejskim wymiarze przeznaczonych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i w związku z tym miałyby możliwość uzyskania odpowiedniego wsparcia finansowego zgodnie z procedurami i kryteriami określonymi w rocznych programach prac przyjmowanych przez Komisję na podstawie niniejszego rozporządzenia. Ponadto organizacje działające w dziedzinie praw podstawowych i specjaliści pracujący z ofiarami przemocy oraz specjalistyczne instytucje akademickie mogą również wnieść wkład w takie programy szkoleniowe i w związku z tym powinny być w nie włączane w stosownych przypadkach. Zważywszy że kobiety wykonujące zawód sędziego są niedostatecznie reprezentowane na najwyższych stanowiskach, należy zachęcać je oraz kobiety wykonujące zawód prokuratora i inne zawody prawnicze do udziału w szkoleniach.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)   Państwa członkowskie powinny więcej inwestować w rozwój szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i kształcenie ustawiczne sędziów, ponieważ stanowią one podstawę efektywnego, niezależnego i bezstronnego systemu sądownictwa.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
(10a)  W ramach programu należy także wspierać promowanie najlepszych praktyk między sądami, zwłaszcza w zakresie prowadzenia spraw dotyczących przemocy ze względu na płeć, oraz wymianę wspólnych zasobów i materiałów szkoleniowych dotyczących przemocy ze względu na płeć przewidzianych dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, funkcjonariuszy policji i innych pracowników, którzy mają styczność z ofiarami przemocy ze względu na płeć.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Działania objęte programem powinny wspierać większy zakres wzajemnego uznawania wyroków i innych orzeczeń sądowych oraz niezbędne zbliżenie prawodawstwa, które ułatwi współpracę wszystkich właściwych organów, w tym jednostek analityki finansowej, oraz ochronę sądową praw jednostek w sprawach cywilnych i handlowych. Program powinien również przyczynić się do posunięcia naprzód przepisów prawnoprocesowych dotyczących spraw o charakterze transgranicznym oraz do osiągnięcia większej zbieżności w dziedzinie prawa cywilnego, która pomoże wyeliminować przeszkody dla sprawnego funkcjonowania postępowań sądowych i pozasądowych z korzyścią dla wszystkich stron w sporze cywilnym. Ponadto, w celu wsparcia skutecznego wdrażania i praktycznego stosowania prawa Unii dotyczącego współpracy sądowej w sprawach cywilnych, program powinien wspierać funkcjonowanie europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, ustanowionej decyzją Rady 2001/470/WE.
(11)  Działania objęte programem powinny wspierać większy zakres wzajemnego uznawania wyroków i innych orzeczeń sądowych, wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi oraz niezbędne zbliżenie prawodawstwa, które ułatwi współpracę wszystkich właściwych organów, w tym jednostek analityki finansowej, oraz ochronę sądową praw jednostek w sprawach cywilnych i handlowych. Program powinien również przyczynić się do posunięcia naprzód przepisów prawnoprocesowych dotyczących spraw o charakterze transgranicznym, w tym procedur mediacji, w szczególności skupiając się na ułatwianiu wolnego od dyskryminacji dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich, oraz do osiągnięcia większej zbieżności, szczególnie w dziedzinie prawa cywilnego, która pomoże wyeliminować przeszkody dla sprawnego funkcjonowania postępowań sądowych i pozasądowych z korzyścią dla wszystkich stron w sporze cywilnym. Ponadto, w celu wsparcia skutecznego wdrażania i praktycznego stosowania prawa Unii dotyczącego współpracy sądowej w sprawach cywilnych, program powinien wspierać funkcjonowanie europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, ustanowionej decyzją Rady 2001/470/WE.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Zgodnie z art. 3 ust. 3 TUE, art. 24 Karty praw podstawowych i konwencją ONZ z 1989 r. o prawach dziecka program powinien wspierać ochronę praw dziecka i uwzględniać propagowanie praw dziecka w realizacji wszystkich wspieranych działań.
(12)  Zgodnie z art. 3 ust. 3 TUE, art. 24 Karty praw podstawowych i konwencją ONZ z 1989 r. o prawach dziecka program powinien wspierać ochronę praw dziecka i uwzględniać propagowanie praw dziecka w realizacji wszystkich wspieranych działań. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na działania mające na celu ochronę praw dziecka w kontekście wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych, w tym ochronę dzieci towarzyszących rodzicom, których pozbawiono wolności, i dzieci rodziców przebywających w więzieniu. Należy również rozważyć odpowiednie wsparcie na rzecz szkoleń mających na celu właściwe wdrożenie dyrektywy (UE) 2016/800 w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  Zgodnie z art. 3 ust. 3 TUE, art. 23 karty praw podstawowych oraz Konwencją Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencją stambulską) program powinien służyć wspieraniu ochrony praw kobiet i uwzględnianiu propagowania kwestii płci w realizacji wszystkich wspieranych działań. Aby zapewnić i wzmocnić dostęp kobiet i dziewcząt do wymiaru sprawiedliwości w przypadkach przemocy ze względu na płeć, państwa członkowskie powinny ratyfikować konwencję stambulską oraz przyjąć kompleksowe prawodawstwo przeciwko przemocy ze względu na płeć w Unii.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)
(12b)   Zgodnie z dyrektywą Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne program powinien wspierać ochronę osób należących do mniejszości rasowych lub etnicznych, takich jak Romowie, a wspieranie ich praw powinno być uwzględnione w realizacji wszystkich działań programu, w szczególności przez wzmocnienie środków zapobiegania dyskryminacji.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Program na lata 2014–2020 umożliwił przeprowadzenie szkoleń na temat prawa unijnego, w szczególności na temat zakresu i stosowania Karty, skierowanych do sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. W swoich konkluzjach z dnia 12 października 2017 r. w sprawie stosowania Karty w 2016 r. Rada przypomniała, jak ważne jest zwiększanie wiedzy na temat stosowania Karty, w tym wśród osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz samych posiadaczy praw, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu Unii. W związku z tym, aby konsekwentnie uwzględniać w działaniach prawa podstawowe, trzeba rozszerzyć wsparcie finansowe na działania służące podnoszeniu świadomości dla organów publicznych innych niż organy sądowe i przedstawiciele zawodów prawniczych.
(13)  Program na lata 2014–2020 umożliwił przeprowadzenie szkoleń na temat prawa unijnego, w szczególności na temat zakresu i stosowania Karty, skierowanych do sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. W swoich konkluzjach z dnia 12 października 2017 r. w sprawie stosowania Karty w 2016 r. Rada przypomniała, jak ważne jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat stosowania Karty, w tym wśród osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz samych posiadaczy praw, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu Unii. W związku z tym, aby konsekwentnie uwzględniać w działaniach prawa podstawowe, trzeba rozszerzyć wsparcie finansowe na działania służące podnoszeniu świadomości dla organów publicznych innych niż organy sądowe i przedstawiciele zawodów prawniczych oraz dla organizacji pozarządowych również podejmujących się tego zadania.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Zgodnie z art. 67 TFUE Unia powinna stanowić przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w poszanowaniu praw podstawowych, dla której istnienia niezbędny jest dostęp do wymiaru sprawiedliwości. W celu ułatwienia rzeczywistego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz z myślą o pielęgnowaniu wzajemnego zaufania, które jest niezbędne do właściwego funkcjonowania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, należy rozszerzyć wsparcie finansowe na działania prowadzone przez inne organy niż organy sądowe i przedstawiciele zawodów prawniczych, a także przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które przyczyniają się do realizacji tych celów.
(14)  Zgodnie z art. 67 TFUE Unia powinna stanowić przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w poszanowaniu praw podstawowych, dla której istnienia niezbędny jest wolny od dyskryminacji dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich. W celu ułatwienia rzeczywistego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz z myślą o pielęgnowaniu wzajemnego zaufania, które jest niezbędne do właściwego funkcjonowania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, należy rozszerzyć wsparcie finansowe na działania prowadzone przez inne organy niż organy sądowe na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym i przedstawiciele zawodów prawniczych, a także przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje reprezentujące prawa ofiar przestępstw, które przyczyniają się do realizacji tych celów. Aby zapewnić wszystkim dostęp do wymiaru sprawiedliwości, należy w szczególności wspierać działania ułatwiające skuteczny i równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, takim jak dzieci, przedstawiciele mniejszości etnicznych, osoby ze środowisk LGBTI, osoby z niepełnosprawnościami, ofiary przemocy seksualnej i innych form przemocy interpersonalnej oraz ofiary handlu ludźmi i migranci, niezależnie od ich statusu pobytowego.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Zgodnie z art. 8 i 10 TFUE we wszystkich działaniach w ramach programu należy wspierać uwzględnianie kwestii równości kobietmężczyzn oraz cele w zakresie niedyskryminacji.
(15)  Zgodnie z art. 8 i 10 TFUE we wszystkich działaniach prowadzonych w ramach programu należy przyjąć podejście przekrojowe, aby promować równość płci oraz wspierać uwzględnianie kwestii równości płci i cele w zakresie niedyskryminacji. Aby ocenić sposób uwzględniania tych celów w działaniach programu, należy prowadzić regularny monitoring i dokonywać regularnych ocen.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  Działania objęte niniejszym rozporządzeniem powinny przyczyniać się do tworzenia europejskiej przestrzeni wymiaru sprawiedliwości, zacieśniania współpracy transgranicznej i nawiązywania transgranicznych kontaktów, a także zapewniania prawidłowego, spójnego i konsekwentnego stosowania prawa Unii. Finansowanie powinno również przyczynić się do jednolitego rozumienia unijnych wartości, praworządności, lepszej wiedzy o prawie i polityce Unii, dzielenia się know-how i najlepszymi praktykami w zakresie wykorzystywania instrumentów współpracy sądowej przez wszystkie zainteresowane podmioty, a także do mnożenia interoperacyjnych rozwiązań cyfrowych leżących u podstaw niezakłóconej i sprawnej współpracy transgranicznej oraz powinno zapewnić solidną bazę analityczną do wsparcia rozwoju, egzekwowania i właściwego wdrażania unijnego prawa i polityki. Interwencja Unii pozwala na spójne realizowanie tych działań w całej UE oraz na uzyskanie korzyści skali. Ponadto Unia ma lepsze możliwości niż państwa członkowskie, aby zająć się sytuacjami transgranicznymi i zapewnić europejską platformę wzajemnego uczenia się.
(16)  Działania objęte niniejszym rozporządzeniem powinny przyczyniać się do tworzenia europejskiej przestrzeni sprawiedliwości, wspierania niezależności i efektywności systemu prawnego, zacieśniania współpracy transgranicznej i nawiązywania kontaktów transgranicznych, wzmacniania wzajemnego zaufania między organami sądowymi państw członkowskich, a także zapewniania prawidłowego, spójnego i konsekwentnego stosowania prawa Unii. Należy zwracać szczególną uwagę na stosowanie unijnego prawa dotyczącego równości oraz na lepsze wdrażanie i lepszą koordynację różnych unijnych instrumentów ochrony ofiar. Finansowanie powinno również przyczynić się do jednolitego rozumienia wartości unijnych, praworządności, lepszej wiedzy o prawie i polityce Unii, dzielenia się know-how i najlepszymi praktykami w zakresie wykorzystywania instrumentów współpracy sądowej przez wszystkie zainteresowane podmioty, a także do mnożenia i wspierania interoperacyjnych rozwiązań cyfrowych leżących u podstaw niezakłóconej i sprawnej współpracy transgranicznej oraz powinno zapewnić solidną bazę analityczną do wsparcia rozwoju, egzekwowania i właściwego rozumienia i wdrażania unijnego prawa i polityki unijnej. Interwencja Unii pozwala na spójne realizowanie tych działań w całej UE oraz na uzyskanie korzyści skali. Ponadto Unia ma lepsze możliwości niż państwa członkowskie, aby zająć się sytuacjami transgranicznymi i zapewnić europejską platformę wzajemnego uczenia się i wymiany wzorcowych praktyk.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
(16a)  Program powinien również przyczyniać się do zacieśniania współpracy z państwami trzecimi w przypadkach, w których prawo Unii ma zastosowanie eksterytorialne, aby poprawić dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz ułatwić stawianie czoła wyzwaniom sądowym i procesowym, szczególnie w przypadkach handlu ludźmi, oraz związanych ze zmianą klimatu i odpowiedzialnością przedsiębiorstw.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)
(16b)   Jak podkreślono w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego na temat opracowanej przez Komisję Europejską tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości za rok 2017, nadal istnieje duża nierównowaga płci pomiędzy pracownikami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich, w szczególności (ale nie wyłącznie) w odniesieniu do następujących aspektów: odsetek kobiet wśród sędziów w sądach wyższej instancji, przejrzystość mianowania na stanowiska, godzenie obowiązków zawodowych i pozazawodowych oraz istnienie praktyk mentorskich. Program powinien zatem wspierać działania szkoleniowe mające zniwelować tę nierównowagę. Działania te mogą być na przykład dostosowane do potrzeb kobiet wykonujących zawody prawnicze w sądownictwie i wymiarze sprawiedliwości państw członkowskich lub w stosownych przypadkach skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn wykonujących zawody prawnicze w celu podniesienia świadomości tej problematyki wśród wszystkich odnośnych pracowników.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 c (nowy)
(16c)  Unijny wymiar sprawiedliwości nie gwarantuje kobietom i dziewczętom sprawiedliwości i odpowiedniego poziomu ochrony, w związku z czym ofiary przemocy na tle płciowym nie otrzymują niezbędnego wsparcia. Nie oferuje również ochrony i wsparcia kobietom będącym ofiarami handlu ludźmi w celach seksualnych, uchodźczyniom i migrantkom, osobom ze środowisk LGBTIQ i osobom z niepełnosprawnościami.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Komisja powinna zapewnić ogólną spójność, komplementarność i synergię z pracą organów i jednostek organizacyjnych Unii, takich jak EUROJUST, EU-lisa oraz Prokuratura Europejska, oraz uwzględniać prace innych krajowych lub międzynarodowych podmiotów w dziedzinach, których dotyczy program.
(17)  Komisja powinna zapewnić ogólną spójność, komplementarność i synergię z pracą organów i jednostek organizacyjnych Unii, takich jak EUROJUST, FRA, OLAF, EU-lisa oraz Prokuratura Europejska, aby uwzględniać prace innych podmiotów krajowych lub międzynarodowych w dziedzinach, których dotyczy program oraz w razie potrzeby zalecać usprawnienia.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Należy koniecznie zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich działań realizowanych w ramach programu, ich komplementarność z działaniami państw członkowskich oraz ich spójność z innymi działaniami Unii. Aby zapewnić skuteczny przydział środków z budżetu ogólnego Unii, należy dążyć do spójności, komplementarności i synergii między programami finansowania wspierającymi blisko ze sobą powiązane dziedziny polityki, w szczególności w obrębie Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” – a tym samym z programem „Prawa i Wartości” – oraz między przedmiotowym programem a Programem na rzecz jednolitego rynku, dziedziną zarządzania granicami i bezpieczeństwa, w szczególności Funduszem Azylu i Migracji (FAM) i Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), infrastrukturą strategiczną, w tym programem „Cyfrowa Europa”, programem Erasmus+, programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji, Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej oraz rozporządzeniem LIFE13.
(18)  Należy koniecznie zapewnić wykonalność, widoczność, przestrzeganie nadrzędnej zasady europejskiej wartości dodanej i należytego zarządzania finansami przy wdrażaniu wszystkich działań realizowanych w ramach programu „Wymiar Sprawiedliwości”, ich komplementarność z działaniami państw członkowskich oraz ich spójność z innymi działaniami Unii. Aby zapewnić skuteczny i oparty na wynikach przydział środków z budżetu ogólnego Unii, należy dążyć do spójności, komplementarności i synergii między programami finansowania wspierającymi blisko ze sobą powiązane dziedziny polityki, w szczególności w obrębie Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” – a tym samym z programem „Prawa i Wartości” – oraz między przedmiotowym programem a Programem na rzecz jednolitego rynku, dziedziną zarządzania granicami i bezpieczeństwa, w szczególności Funduszem Azylu i Migracji (FAM) i Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), infrastrukturą strategiczną, w tym programem „Cyfrowa Europa”, instrumentem Europejski Fundusz Społeczny Plus, programem Erasmus+, programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji, Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej oraz rozporządzeniem LIFE13. Wdrażanie programu „Wymiar Sprawiedliwości” nie powinno naruszać przepisów Unii i powinno być uzupełniane przez ustawodawstwo i przepisy unijne dotyczące ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w dziedzinie praworządności w państwach członkowskich.
__________________
__________________
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 185.)
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)
(19a)   Mechanizmy zapewniające powiązanie między unijną polityką finansowania a wartościami unijnymi powinny zostać dopracowane, aby umożliwić Komisji przedstawienie Radzie wniosku w sprawie przeniesienia zasobów przydzielonych państwu członkowskiemu w ramach zarządzania dzielonego na realizację programu, jeżeli to państwo członkowskie podlega procedurom dotyczącym wartości unijnych. Kompleksowy mechanizm unijny dotyczący demokracji, praworządności i praw podstawowych powinien gwarantować regularny i prowadzony na równych zasadach przegląd wszystkich państw członkowskich, dostarczający informacji niezbędnych do uruchomienia środków związanych z ogólnymi brakami, jeśli chodzi o zachowanie wartości unijnych w państwach członkowskich. Aby zapewnić jednolite wdrażanie i mając na uwadze zasadnicze znaczenie skutków finansowych przyjmowanych środków, należy powierzyć Radzie – działającej na podstawie wniosku Komisji – uprawnienia wykonawcze. Aby ułatwić podejmowanie decyzji niezbędnych do zapewnienia skutecznego działania, należy stosować głosowanie odwróconą kwalifikowaną większością głosów.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)
(19b)  Istotne jest zapewnienie należytego zarządzania finansami programu oraz jego realizacji w sposób możliwie najbardziej skuteczny i przyjazny dla użytkownika, przy równoczesnym zagwarantowaniu pewności prawa i dostępności programu dla wszystkich uczestników.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 c (nowy)
(19c)  Poprawa wdrażania i jakości wydatkowania powinna stanowić wiodącą zasadę służącą osiągnięciu celów programu, a jednocześnie należy zagwarantować optymalne wykorzystanie zasobów finansowych.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień, wykonania pośredniego, , instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych.
(20)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień publicznych, wykonania pośredniego, pomocy finansowej, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych oraz wymaga pełnej przejrzystości i rozwagi w wykorzystaniu zasobów i należytego zarządzania finansami. W szczególności w ramach wdrażania programu należy uruchomić i dalej wzmacniać przepisy dotyczące możliwości finansowania lokalnych, regionalnych, krajowych i transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego za pośrednictwem wieloletnich dotacji operacyjnych i dotacji w systemie kaskadowym, przepisy zapewniające szybkie i elastyczne procedury przyznawania dotacji, takie jak dwuetapowa procedura składania wniosków, przyjazne dla użytkowników procedury składania wniosków oraz procedury sprawozdawcze. Kryteria współfinansowania powinny obejmować wolontariat.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.
(21)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia pożądanych rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne, wielkość i możliwości zainteresowanych stron i docelowych beneficjentów oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Należy uwzględniać przy tym zastosowanie płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych, kosztów jednostkowych, dotacji w systemie kaskadowym oraz formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o czym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201315, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9516, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9617 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193918 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137119. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.
(22)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201315, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9516, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9617 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193918 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapewniających całkowitą przejrzystość finansowania programu i procedur wyboru wniosków, środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) powinien prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) powinna prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137119. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.
_________________
_________________
15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
16 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
16 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
17 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
17 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
18 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
18 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji.
(23)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, organom i sieciom ds. praw człowieka, w tym krajowym instytucjom odpowiedzialnym za ochronę praw człowieka w każdym państwie członkowskim, organom i sieciom odpowiedzialnym za politykę niedyskryminacji i równości, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, FRA, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji, a także na większą synergię i aktywniejszą współpracę między nimi. Należy umożliwić włączenie do programu państw trzecich, w szczególności w przypadku gdy ich zaangażowanie sprzyja osiągnięciu celów programu, biorąc pod uwagę, że jest to zgodne z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii ustanowionymi w odnośnych umowach ramowych i decyzjach rady stowarzyszenia lub podobnych umowach;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)
(24a)  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ma na celu wyposażenie Unii w środki umożliwiające zapewnienie lepszej ochrony budżetu unijnego, w przypadku gdy uchybienia w zakresie praworządności utrudniają należyte zarządzanie interesami finansowymi Unii lub grożą takim utrudnieniem. Powinien on uzupełniać program „Wymiar sprawiedliwości”, który pełni inną rolę, a mianowicie służy wspieraniu dalszego rozwoju europejskiej przestrzeni sprawiedliwości opartej na praworządności i wzajemnym zaufaniu oraz zapewnieniu obywatelom możliwości korzystania z przysługujących im praw.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Zgodnie z [art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE20 osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane.
(25)  Zgodnie z [art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE20 osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane. Program musi zapewniać odpowiednie informowanie osób lub podmiotów o kwalifikowaniu się do finansowania.
__________________
__________________
20 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
20 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)
(25a)   Ze względu na wagę i znaczenie celów zrównoważonego rozwoju omawiany program powinien przyczynić się do wypełnienia zobowiązania Unii i jej państw członkowskich do osiągnięcia tych celów.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania programu w terenie.
(27)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem beneficjentów programu. Wymogi te powinny, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania programu w terenie.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2
Określa ono cele programu, budżet na lata 20212027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.
Określa ono cele programu, budżet na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 1
1.  „kadry wymiaru sprawiedliwości” oznaczają sędziów, prokuratorów i urzędników sądowych oraz inne osoby wykonujące zawody prawnicze związane z sądownictwem, np. adwokatów i radców prawnych, notariuszy, komorników, syndyków, nadzorców i zarządców upadłościowych, mediatorów, sądowych tłumaczy ustnych i pisemnych, biegłych sądowych, personel więzienny i kuratorów sądowych.
1.  „kadry wymiaru sprawiedliwości” oznaczają sędziów, prokuratorów i urzędników sądowych oraz inne osoby wykonujące zawody prawnicze związane z sądownictwem, np. adwokatów i radców prawnych zajmujących się obroną lub oskarżeniem, notariuszy, komorników, syndyków, nadzorców i zarządców upadłościowych, mediatorów, sądowych tłumaczy ustnych i pisemnych, biegłych sądowych, personel więzienny i kuratorów sądowych.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Celem ogólnym programu jest przyczynienie się do dalszego rozwoju europejskiej przestrzeni sprawiedliwości opartej na praworządności, wzajemnym uznawaniu wzajemnym zaufaniu.
1.  Celem ogólnym programu jest przyczynienie się do dalszego rozwoju europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości opartej na praworządności, w tym niezależności sędziów i bezstronności wymiaru sprawiedliwości, a także na wzajemnym uznawaniu, wzajemnym zaufaniu i współpracy transgranicznej, a tym samym przyczynianie się do rozwoju demokracji, praworządności i praw podstawowych;
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Program ma następujące cele szczegółowe, szczegółowo opisane w załączniku I:
2.  Cele szczegółowe programu są następujące:
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a
a)  ułatwianie i wspieranie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych oraz propagowanie praworządności, między innymi przez wspieranie starań na rzecz zwiększenia skuteczności krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości i wykonywania orzeczeń.
a)  w ramach demokracji i poszanowania praw podstawowych ułatwianie i wspieranie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych, w tym współpracy poza granicami Unii, w przypadku gdy prawo Unii ma zastosowanie eksterytorialne, zapewnianie osobom fizycznym i prawnym szerszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie praworządności i niezależności wymiaru sprawiedliwości, między innymi przez wspieranie starań na rzecz zwiększenia skuteczności krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości, odpowiedniego wykonywania orzeczeń sądowych i ochrony ofiar;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b
b)  wspieranie i propagowanie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości w celu pielęgnowania wspólnej kultury prawnej i sądowej, jak również kultury sprzyjającej praworządności.
b)  wspieranie i propagowanie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w tym szkolenia z zakresu terminologii prawniczej, w celu pielęgnowania wspólnej kultury prawnej i sądowej, jak również kultury sprzyjającej praworządności, a także spójnego i skutecznego wdrażania instrumentów prawnych Unii dotyczących wzajemnego uznawania i gwarancji procesowych. Takie szkolenie uwzględnia kwestię płci, specyficzne potrzeby dzieci i osób z niepełnosprawnością, w stosownych przypadkach jest ukierunkowane na ofiary i obejmuje w szczególności prawo cywilne i karne oraz, w stosownych przypadkach, prawo administracyjne i prawa podstawowe, a także walkę z terroryzmem i radykalizacją;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c
c)  ułatwianie wszystkim rzeczywistego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz skutecznych środków prawnych, w tym w formie elektronicznej, przez propagowanie wydajnych postępowań cywilnych i karnych oraz propagowanie i wspieranie praw ofiar przestępstw, jak również praw procesowych podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym.
c)  ułatwianie wszystkim rzeczywistego i niedyskryminacyjnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, z naciskiem na nierówności i dyskryminację na jakimkolwiek tle, np. ze względu na przyczyny wymienione w art. 21 Karty, oraz skutecznych środków prawnych, w tym w formie elektronicznej (e-sprawiedliwość), przez propagowanie wydajnych postępowań cywilnych i karnych oraz, w stosownych przypadkach, procedur administracyjnych, a także propagowanie i wspieranie praw wszystkich ofiar przestępstw, jak również praw procesowych podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i kobiet.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)   promowanie praktycznego zastosowania badań dotyczących narkotyków, wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz poszerzanie bazy wiedzy i rozwijanie innowacyjnych metod rozwiązywania problemu nowych substancji psychoaktywnych oraz handlu ludźmi i nielegalnego handlu towarami.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Realizując wszystkie działania programu, należy dążyć do wspierania i promowania, jako celu horyzontalnego, ochrony równych praw i zasady niedyskryminacji zapisanych w art. 21 Karty.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [305 000 000] EUR w cenach bieżących.
1.  W rozumieniu [odesłanie zostanie odpowiednio zaktualizowane zgodnie z nowym porozumieniem międzyinstytucjonalnym] pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027, stanowiąca główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej, wynosi 316 000 000 EUR według cen z 2018 r. (356 000 000 EUR w cenach bieżących).
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Środki budżetowe przeznaczone na działania związane z propagowaniem równości płci wykazuje się co roku;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do programu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego lub pośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c). W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.
4.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego mogą, na ich wniosek lub na wniosek Komisji, zostać przeniesione do programu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego. W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym.
2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, przede wszystkim w drodze dotacji na działania oraz rocznych i wieloletnich dotacji operacyjnych. Finansowanie to zapewnia należyte zarządzanie finansami, rozsądne wykorzystywanie funduszy publicznych, niższy poziom obciążenia podmiotu realizującego program i beneficjentów pod względem administracyjnym, jak również dostępność środków finansowych programu dla potencjalnych beneficjentów. W ramach finansowania można stosować kwoty jednorazowe, koszty jednostkowe, stawki ryczałtowe, dotacje w systemie kaskadowym i wsparcie finansowe dla stron trzecich. Współfinansowanie dopuszcza się w formie niepieniężnej i może ono zostać uchylone w przypadkach ograniczonego finansowania uzupełniającego.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7
Artykuł 7
Artykuł 7
Rodzaje działań
Rodzaje działań
Na mocy niniejszego rozporządzenia można otrzymać finansowanie na działania przyczyniające się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego w art. 3. Do finansowania kwalifikują się w szczególności działania wymienione w załączniku I.
Na mocy niniejszego rozporządzenia można otrzymać finansowanie na działania przyczyniające się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego w art. 3. Do finansowania kwalifikują się w szczególności następujące działania:
1)   podnoszenie świadomości, rozpowszechnianie informacji w celu podwyższenia poziomu wiedzy na temat polityki i prawa Unii, w tym na temat prawa materialnego i procesowego, instrumentów współpracy wymiarów sprawiedliwości, a także stosownego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa porównawczego oraz norm europejskich i międzynarodowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawę zrozumienia wielodyscyplinarnych, przekrojowych i międzydyscyplinarnych dziedzin prawa, takich jak handel i prawa człowieka, a także na ułatwianie prowadzenia eksterytorialnych spraw sądowych;
2)  wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami, w tym organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat prawa cywilnego i karnego oraz systemów prawnych i wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich i wzajemnego ich zrozumienia, między innymi w zakresie praworządności i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także w drodze wzmacniania wzajemnego zaufania oraz wymiany dobrych praktyk związanych z wymiarem sprawiedliwości przyjaznym dzieciom oraz promowania i włączania perspektywy płci na wszystkich szczeblach systemu wymiaru sprawiedliwości;
3)  szkolenia dla sędziów, adwokatów, prokuratorów i funkcjonariuszy policji oraz innych osób pracujących w systemie wymiaru sprawiedliwości na temat wyzwań i przeszkód, z jakimi borykają się osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, w tym dzieci, przedstawiciele mniejszości etnicznych, osoby LGBTI, osoby z niepełnosprawnością, ofiary przemocy na tle płciowym i innych form przemocy interpersonalnej oraz ofiary handlu ludźmi, a także na temat tego, w jaki sposób zapewnić należytą ochronę ofiarom przestępstw;
4)  działania analityczne i monitorujące mające na celu poprawę znajomości i zrozumienia potencjalnych barier utrudniających niezakłócone funkcjonowanie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości oraz poprawę wdrażania prawa i polityki Unii w państwach członkowskich, także z uwzględnieniem wpływu prawa Unii na państwa trzecie;
5)  działania mające na celu poprawę sprawnego funkcjonowania europejskiej przestrzeni sprawiedliwości, w tym poprzez monitorowanie demokracji, praworządności i praw podstawowych w państwach członkowskich oraz badania nad sposobami wyeliminowania przeszkód dla powszechnego, niedyskryminacyjnego i skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich;
6)  inicjatywy mające na celu niwelowanie dysproporcji w reprezentacji płci wśród sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich przez szkolenia dostosowane do potrzeb kobiet lub skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn wykonujących zawody prawnicze (podnoszenie poziomu świadomości na temat takich kwestii jak niski odsetek kobiet wśród sędziów w sądach wyższej instancji czy też potrzeba przejrzystości i obiektywnych kryteriów w trakcie procedur mianowania);
7)  szkolenie odpowiednich zainteresowanych podmiotów, w tym organizacji społeczeństwa obywatelskiego broniących ofiar przestępstw i dochodzących roszczeń, w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat polityki i prawa Unii, w tym inter alia na temat prawa materialnego i procesowego, praw podstawowych, wspierania i ochrony ofiar przestępstw, stosowania zbiorowego dochodzenia roszczeń i jurysdykcji uniwersalnej, wykorzystania unijnych instrumentów współpracy wymiarów sprawiedliwości, a także stosownego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, języka prawnego i prawa porównawczego;
8)  multidyscyplinarne szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych odpowiednich zainteresowanych stron w dziedzinie prawa penitencjarnego, pozbawiania wolności i zarządzania więzieniami, tak aby ułatwić rozpowszechnianie najlepszych praktyk;
9)  multidyscyplinarne szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych odpowiednich zainteresowanych stron w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich w celu przygotowania i promowania właściwego wdrożenia dyrektywy (UE) 2016/800 w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym;
10)  opracowywanie i obsługa narzędzi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz e-sprawiedliwości mających na celu poprawę wydajności systemów sądowych i usprawnienie współpracy między nimi z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym transgranicznej interoperacyjności systemów i aplikacji, prywatności i ochrony danych;
11)  rozwijanie zdolności kluczowych sieci na szczeblu europejskim i europejskich sieci sądowych, w tym sieci ustanowionych na podstawie prawa unijnego w celu zapewnienia skutecznego stosowania i egzekwowania tego prawa, do propagowania i dalszego rozwijania prawa unijnego, celów i strategii politycznych Unii w obszarach objętych programem;
12)  wsparcie strukturalne dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych odnośnych zainteresowanych stron prowadzących działalność w obszarach objętych programem oraz rozwijanie potencjału i szkolenie ekspertów prawnych pracujących dla tych organizacji, a także wsparcie konkretnych działań tych organizacji, takich jak rzecznictwo, działania służące tworzeniu sieci kontaktów, spory dotyczące naruszania demokracji, praworządności i praw podstawowych, mobilizacja społeczna i edukacja oraz świadczenie odnośnych usług;
13)  pogłębianie wiedzy na temat programu oraz poprawa jego upowszechniania, możliwości przenoszenia i przejrzystości jego wyników, a także wspieranie działań mających na celu dotarcie do obywateli, w tym przez tworzenie i wspieranie niezależnych biur programu / krajowych sieci kontaktów;
14)  opracowania porównawcze, badania, analizy i ankiety, ewaluacje i oceny skutków, a także sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach programu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym z funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. [Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej].
1.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach programu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym z funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów i że unika się podwójnego pozyskiwania środków z funduszy w drodze wyraźnego wskazania źródeł finansowania dla każdej kategorii wydatków, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. [Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej].
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a
a)  zostały ocenione w ramach zaproszenia do składania wniosków ogłoszonego na podstawie programu;
a)  zostały właściwie ocenione w ramach zaproszenia do składania wniosków ogłoszonego na podstawie programu;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3
3.  Na rzecz europejskiej sieci krajowych organów ds. równości może zostać przyznana dotacja bez zaproszenia do składania wniosków na pokrycie wydatków związanych z jej stałym programem prac.
3.  Na rzecz europejskiej sieci krajowych organów ds. równości przyznaje się dotację bez zaproszenia do składania wniosków na pokrycie wydatków związanych z jej stałym programem prac.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy jest przyjmowany zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 17.
2.  Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu delegowanego. Ten akt delegowany jest przyjmowany zgodnie z art. 14.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 3 przedstawiono w załączniku II.
1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 3 przedstawiono w załączniku. Dane zebrane do celów monitorowania i sprawozdawczości są, w stosownych przypadkach, segregowane według kryterium płci, wieku i kategorii personelu.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Monitorowanie służy także ocenie, w jaki sposób w różnych działaniach w ramach całego programu uwzględniono kwestie równości płci i niedyskryminacji.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.
3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne oraz dokładne i terminowe gromadzenie poprawnych danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości. Komisja udostępnia formaty przyjazne użytkownikom i zapewnia wytyczne i wsparcie, w szczególności wnioskodawcom i beneficjentom, którzy mogą nie dysponować odpowiednimi zasobami i personelem, aby spełniać wymogi sprawozdawczości.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.
1.  Oceny przeprowadza się w sposób dobrze udokumentowany i w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym oraz na monitorowanie realizacji działań prowadzonych w ramach programu i osiągania celów określonych w art. 3. Wszystkie oceny uwzględniają aspekt płci i obejmują szczegółową analizę budżetu programu na działania związane z równością płci.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu.
2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu trzech lat od rozpoczęcia realizacji programu.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3
3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż cztery lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową programu.
3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż trzy lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową programu.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  W ramach oceny okresowej i końcowej programu dokonuje się oceny między innymi:
a)  zauważalnego wpływu programu na dostęp do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o dane jakościowe i ilościowe zebrane na szczeblu europejskim;
b)  liczby i jakości instrumentów i narzędzi opracowanych w wyniku działań finansowanych w ramach programu;
c)  europejskiej wartości dodanej programu;
d)  poziomu finansowania w stosunku do osiągniętych wyników;
e)  potencjalnych przeszkód administracyjnych, organizacyjnych lub strukturalnych w sprawniejszym i skuteczniejszym wdrażaniu programu.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. Skład grupy ekspertów, z którymi prowadzone są konsultacje, jest zrównoważony pod względem płci.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.
1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji dotyczących europejskiej wartości dodanej programu skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej, eksponując tym samym unijną wartość dodaną oraz pomagając Komisji w gromadzeniu danych w celu zwiększenia przejrzystości budżetowej.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
1.  Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
1.  Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011 i wspomagają go odpowiednie organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje działające na rzecz praw człowieka. W komitecie zapewnia się równowagę płci oraz odpowiednią reprezentację mniejszości i innych wykluczonych grup.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I
Załącznik I
skreśla się
Działania w ramach programu
Cele szczegółowe programu, o których mowa w art. 3 ust. 2, będą realizowane w szczególności przez wspieranie następujących działań:
1.  podnoszenie świadomości, rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia poziomu wiedzy na temat polityki i prawa Unii, w tym na temat prawa materialnego i procesowego, instrumentów współpracy wymiarów sprawiedliwości, a także stosownego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa porównawczego oraz norm europejskich i międzynarodowych;
2.  wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami w celu zwiększenia wiedzy na temat prawa cywilnego i karnego oraz systemów prawnych i wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich i wzajemnego ich zrozumienia, między innymi w zakresie praworządności, a także wzmacnianie wzajemnego zaufania;
3.  działań analitycznych i monitorujących1 mających na celu poprawę znajomości i zrozumienia potencjalnych barier utrudniających niezakłócone funkcjonowanie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości oraz poprawę wdrażania prawa i polityki Unii w państwach członkowskich;
4.  szkolenie odpowiednich zainteresowanych podmiotów w celu zwiększenia poziomu wiedzy na temat polityki i prawa Unii, w tym na temat prawa materialnego i procesowego, wykorzystania unijnych instrumentów współpracy wymiarów sprawiedliwości, a także stosownego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, języka prawnego i prawa porównawczego;
5.  opracowywanie i obsługę narzędzi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) mających na celu poprawę wydajności systemów wymiaru sprawiedliwości i usprawnienie współpracy między nimi z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym transgranicznej interoperacyjności systemów i aplikacji.
6.  rozwijanie zdolności kluczowych sieci na szczeblu europejskim i europejskich sieci sądowych, w tym sieci ustanowionych na podstawie prawa unijnego w celu zapewnienia skutecznego stosowania i egzekwowania tego prawa, do propagowania i dalszego rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii politycznych w obszarach objętych programem, a także wspierania działających w tych obszarach organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
7.  zwiększenie wiedzy na temat programu oraz poprawa jego upowszechniania i możliwości przenoszenia jego wyników, a także wspieranie działań mających na celu dotarcie do obywateli, w tym przez tworzenie i wspieranie biur programu / krajowych sieci kontaktów.
__________________
1 Działania te obejmują na przykład gromadzenie danych i statystyk, opracowywanie wspólnych metodologii oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych, studia, badania, analizy i ankiety, oceny, oceny skutków, sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – wprowadzenie
Załącznik II
Wskaźniki
Załącznik
Wskaźniki
Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu wskaźników:
Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników jakościowych i ilościowych mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych oraz maksymalizację skuteczności systemów wymiaru sprawiedliwości. W tym celu i przy jednoczesnym poszanowaniu praw związanych z prywatnością i ochroną danych, dane będą gromadzone i, w stosownych przypadkach, dezagregowane według płci, wieku i kategorii personelu w odniesieniu do następujących kluczowych wskaźników:
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – tabela
Liczba przedstawicieli kadr wymiaru sprawiedliwości, którzy uczestniczyli w działaniach szkoleniowych (w tym w wymianach pracowników, wizytach studyjnych, warsztatach i seminariach) finansowanych w ramach programu, w tym za pomocą dotacji operacyjnej na rzecz EJTN
Liczba przedstawicieli kadr wymiaru sprawiedliwości, którzy uczestniczyli w działaniach szkoleniowych (w tym w wymianach pracowników, wizytach studyjnych, warsztatach i seminariach) finansowanych w ramach programu, w tym za pomocą dotacji operacyjnej na rzecz EJTN
Liczba pracowników i członków organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy uczestniczyli w działaniach szkoleniowych
Liczba wymian informacji w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)
Liczba wymian informacji w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)
Liczba przypadków i działań, a także poziom wydajności współpracy transgranicznej, w tym z zastosowaniem narzędzi i procedur informatycznych ustanowionych na szczeblu Unii
Liczba trafień na stronach portalu „e-Sprawiedliwość” na potrzeby uzyskania informacji na temat transgranicznych spraw cywilnych
Liczba osób, które zostały objęte:
Liczba osób, które zostały objęte:
(i)   działaniami związanymi z wzajemnym uczeniem się i wymianą dobrych praktyk;
(i)   działaniami związanymi z wzajemnym uczeniem się i wymianą dobrych praktyk;
(ii)   działaniami popularyzacyjnymi, informacyjnymi i służącymi zwiększaniu świadomości
(ii)   działaniami popularyzacyjnymi, informacyjnymi i służącymi zwiększaniu świadomości
(iia)  działaniami związanymi z budowaniem zdolności skierowanymi do organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
(iib)  działaniami związanymi z przekazywaniem obywatelom informacji na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości;
(iic)  działaniami dla sędziów orzekających w trudnych sprawach sądowych, a także stosowaniem prawa prywatnego międzynarodowego i prawa Unii w sprawach transgranicznych/wielodyscyplinarnych;
(iid)  działaniami informacyjnymi finansowanymi w ramach programu.
Zasięg geograficzny działań finansowanych w ramach programu
Dokonana przez uczestników ocena działań, w których uczestniczyli, oraz oczekiwanej trwałości rezultatów tych działań

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwych w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0068/2019).

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności