Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0208(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0068/2019

Predkladané texty :

A8-0068/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.15
CRE 13/02/2019 - 8.15
PV 17/04/2019 - 8.14
CRE 17/04/2019 - 8.14

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0097
P8_TA(2019)0406

Prijaté texty
PDF 275kWORD 82k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
Program Spravodlivosť ***I
P8_TA(2019)0097A8-0068/2019

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. februára 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov“ a okrem iného „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“. Tieto hodnoty sa opätovne potvrdzujú a stanovujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“).
(1)  V súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov“ a okrem iného „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“. V článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ďalej uvádza, že Únia sa vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstránenie nerovností, podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami a na boj proti diskriminácii pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností. Tieto hodnoty sa opätovne potvrdzujú a stanovujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  V súlade s článkami 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by program Spravodlivosť mal vo všetkých svojich činnostiach podporovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vrátane rodového rozpočtovania a cieľov týkajúcich sa nediskriminácie.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Keďže je nevyhnutné, aby sa tieto práva a hodnoty naďalej podporovali, posilňovali a zdieľali medzi občanmi a obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali stredobodom európskych spoločností, v rozpočte Únie sa vytvára nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý zahŕňa program Práva a hodnoty a program Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Ako súčasť nového fondu spojí program Práva a hodnoty program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. Program Spravodlivosť (ďalej len „program“) bude naďalej podporovať rozvoj integrovaného európskeho priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a to v nadväznosti na program Spravodlivosť na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci program“).
(2)  Keďže je nevyhnutné, aby Únia a každý členský štát tieto práva a hodnoty naďalej aktívne rozvíjali, ochraňovali a podporovali jednotne v rámci všetkých svojich politík a aby ich zároveň posilňovali a zdieľali medzi občanmi a obyvateľmi v Únii a takisto, aby sa stali stredobodom európskych spoločností. Zároveň je pre prekvitajúci vnútorný trh a presadzovanie spoločných hodnôt Únie potrebné aj riadne fungovanie európskeho priestoru spravodlivosti a efektívnych, nezávislých a kvalitných vnútroštátnych právnych systémov. V rozpočte Únie sa vytvára nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý zahŕňa program Práva a hodnoty a program Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu, polarizácie a rozdeleniu a keď prebiehajú konania podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii týkajúce sa systematického porušovania zásad právneho štátu, ako aj konania vo veci nesplnenia povinnosti týkajúce sa otázok právneho štátu v členských štátoch, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské a základné práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť vrátane rodovej rovnosti, zákaz diskriminácie a právny štát, pretože narušenie týchto práv a hodnôt v niektorom členskom štáte môže mať škodlivé následky pre Úniu ako celok. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Ako súčasť nového fondu spojí program Práva a hodnoty program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201310 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/201411. Program Spravodlivosť (ďalej len „program“) bude naďalej podporovať rozvoj integrovaného európskeho priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce, a to v nadväznosti na program Spravodlivosť na roky 2014 – 2020 zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/201312 (ďalej „predchádzajúci program“).
__________________
__________________
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).
11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).
11 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané najmä na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať našu na právach založenú, rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť. To zahŕňa dynamickú občiansku spoločnosť podnecujúcu demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti, a to aj na základe našej spoločnej histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o EÚ sa ďalej uvádza, že orgány vhodnými spôsobmi poskytnú občanom a zastupujúcim združeniam možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje názory na všetky oblasti činnosti Únie.
(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať našu na právach založenú, rovnocennú, otvorenú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť najmä prostredníctvom financovania činností, ktoré podporia dynamickú, dobre rozvinutú, odolnú a posilnenú občiansku spoločnosť umožňujúcu demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a riadne uplatňovanie ľudských a základných práv a podporujúcu bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti, a to aj na základe našej spoločnej histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o EÚ sa vyžaduje, aby inštitúcie udržiavali otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s občianskou spoločnosťou a vhodnými spôsobmi poskytli občanom a zastupujúcim združeniam možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje názory na všetky oblasti činnosti Únie. Je to obzvlášť dôležité vzhľadom na stále sa zmenšujúci priestor pre nezávislú občiansku spoločnosť vo viacerých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv a rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov. Únia môže na tento účel prijímať opatrenia na rozvoj justičnej spolupráce v občianskych veciach a justičnej spolupráce v trestných veciach a na podporu akcií členských štátov v oblasti predchádzania trestnej činnosti. Pri ďalšom rozvoji európskeho priestoru spravodlivosti by sa malo zabezpečiť dodržiavanie základných práv, ako aj spoločných zásad a hodnôt, ako sú nediskriminácia, rodová rovnosť, účinný prístup k spravodlivosti pre všetkých, právny štát a dobre fungujúci nezávislý justičný systém.
(4)  V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv a rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov. Dodržiavanie a presadzovanie právneho štátu, základných práv a demokracie v Únii sú predpokladom dodržiavania všetkých práv a povinností zakotvených v zmluvách a budovania dôvery ľudí v Úniu. Spôsob uplatňovania zásad právneho štátu v jednotlivých členských štátoch zohráva kľúčovú úlohu pri zaisťovaní vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a ich právnymi systémami. Únia môže na tento účel prijímať opatrenia na rozvoj justičnej spolupráce v občianskych a trestných, a prípadne aj v správnych veciach a justičnej spolupráce v trestných veciach a na podporu akcií členských štátov v oblasti predchádzania trestnej činnosti, najmä so zameraním na závažnú cezhraničnú trestnú činnosť, fiškálnu trestnú činnosť, trestné činy proti životnému prostrediu, terorizmus a porušovanie základných práv, ako je obchodovanie s ľuďmi, ako aj iné závažné cezhraničné trestné činy. Pri ďalšom rozvoji európskeho priestoru spravodlivosti by sa na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni malo zabezpečiť a podporovať dodržiavanie ľudských a základných práv, ako aj spoločných zásad a hodnôt, ako sú nediskriminácia, solidarita, rovnaké zaobchádzanie na základe niektorého z dôvodov uvedených v článku 21 charty, účinný prístup k spravodlivosti pre všetkých, právny štát demokracia a dobre fungujúci nezávislý justičný systém.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)   V článku 81 ZFEÚ sa výslovne stanovuje, že Únia môže prijať právne akty na aproximáciu práva členských štátov. Podľa Zmluvy sa takéto akty môžu prijímať okrem iného so zameraním na vzájomné uznávanie súdnych a mimosúdnych rozhodnutí medzi jednotlivými členskými štátmi, ako aj ich vykonávania; uľahčenie cezhraničného doručovania súdnych a mimosúdnych písomností; zosúladenie pravidiel medzinárodného práva súkromného uplatňovaných v oblasti kolíznych noriem a právomocí v členských štátoch; spoluprácu pri obstarávaní dôkazov; skutočný prístup k spravodlivosti; odstránenie prekážok riadneho priebehu občianskeho, trestného a správneho konania, ktoré môžu zahŕňať zosúladenie vnútroštátnych súdnych konaní; rozvoj alternatívneho riešenia sporov; a podporu vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Financovanie by malo zostať jedným z hlavných nástrojov na úspešné plnenie ambicióznych cieľov stanovených zmluvami. Mali by sa dosiahnuť okrem iného vytvorením flexibilného a účinného programu Spravodlivosť, ktorý by plánovanie a plnenie týchto cieľov mal uľahčiť.
(5)  Financovanie je jedným z najdôležitejších nástrojov na úspešné plnenie ambicióznych cieľov stanovených zmluvami. Mali by sa dosiahnuť okrem iného vytvorením flexibilného a účinného programu Spravodlivosť, ktorý by plánovanie a plnenie týchto cieľov mal uľahčiť, s prihliadnutím na to, ktoré činnosti prinášajú najvyššiu pridanú hodnotu Únie, a to vždy, keď je to možné, s použitím kľúčových ukazovateľov výkonnosti.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Cieľom programu by malo byť zvýšenie flexibility a dostupnosti jeho finančných prostriedkov a poskytnutie rovnakých príležitostí a podmienok financovania organizáciám občianskej spoločnosti v Únii i mimo nej.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Pre postupné vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti má Únia prijať opatrenia týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach založené na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí, ktorá je už od zasadnutia Európskej rady v Tampere v dňoch 15. a 16. októbra 1999 základom justičnej spolupráce v rámci Únie. Vzájomné uznávanie si vyžaduje vysokú úroveň vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi. S cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie a posilniť vzájomnú dôveru boli prijaté vo viacerých oblastiach opatrenia na aproximáciu právnych predpisov členských štátov. Riadne fungujúci priestor spravodlivosti, v ktorom sú odstránené prekážky brániace cezhraničným súdnym konaniam a prístupu k spravodlivosti v cezhraničných situáciách, je takisto kľúčovým pre zabezpečenie hospodárskeho rastu.
(6)  Pre postupné vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre všetkých má Únia prijať opatrenia týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach založené na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí, ktorá je už od zasadnutia Európskej rady v Tampere v dňoch 15. a 16. októbra 1999 základom justičnej spolupráce v rámci Únie. Vzájomné uznávanie si vyžaduje vysokú úroveň vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi. S cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie a posilniť vzájomnú dôveru boli prijaté vo viacerých oblastiach opatrenia na aproximáciu právnych predpisov členských štátov. Riadne fungujúci priestor spravodlivosti, v ktorom sú odstránené prekážky brániace cezhraničným súdnym konaniam a prístupu k spravodlivosti v cezhraničných situáciách, je takisto kľúčovým pre zabezpečenie hospodárskeho rastu a ďalšej integrácie.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   Ako pripomína Súdny dvor Európskej únie vo svojej judikatúre1a, nezávislosť súdov je súčasťou podstaty základného práva na spravodlivý súdny proces a predstavuje základ pre vzájomnú dôveru a uznávanie.
_________________
1a Súdny dvor EÚ, veľká komora, 27. februára 2018, C-64/16, Asociação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; Súdny dvor EÚ, veľká komora, 25. júla 2018, C-216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)   Prístup k spravodlivosti by mal zahŕňať predovšetkým prístup k súdom, k alternatívnym metódam riešenia sporov a k verejným činiteľom, ktorí sú podľa zákona povinní poskytnúť stranám nezávislé a nestranné právne poradenstvo.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 c (nové)
(6c)  V záujme ďalšieho rozvoja európskeho priestoru spravodlivosti by sa za dôležitý cieľ malo považovať začlenenie rodového hľadiska do justičných systémov. Prierezová diskriminácia v justičnom systéme je stále jednou z hlavných prekážok, pokiaľ ide o rovnaký prístup žien k spravodlivosti. Program by mal preto aktívne prispievať k odstraňovaniu akejkoľvek diskriminácie a prekážok pre menšiny, osoby so zdravotným postihnutím, migrantov, žiadateľov o azyl, starších ľudí, ľudí žijúcich vo vzdialených regiónoch alebo akékoľvek zraniteľné skupiny, ktorých prístup k spravodlivosti by mohol byť obmedzovaný, a podporovať postupy a rozhodnutia v rámci justičných systémov, ktoré sú ústretové voči obetiam a zohľadňujú rodové hľadisko.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutné pre vysokú úroveň vzájomnej dôvery v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, najmä pokiaľ ide o účinnú justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach, ktorá je založená na vzájomnom uznávaní. Právny štát je jednou zo spoločných hodnôt zakotvených v článku 2 ZEÚ a zásada účinnej súdnej ochrany stanovená v článku 19 ods. 1 ZEÚ a článku 47 Charty základných práv je konkrétnym vyjadrením zásady právneho štátu. Presadzovanie zásady právneho štátu podporou úsilia o zlepšenie nezávislosti, kvality a efektívnosti vnútroštátnych justičných systémov posilňuje vzájomnú dôveru, ktorá je nevyhnutná pre justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach.
(7)  Úplné dodržiavanie zásad právneho štátu a ich podpora sú nevyhnutné pre vysokú úroveň vzájomnej dôvery v oblasti slobody, bezpečnosti, spravodlivosti a vnútorných vecí, najmä pokiaľ ide o účinnú justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach, ktorá je založená na vzájomnom uznávaní. Právny štát je jednou zo spoločných hodnôt zakotvených v článku 2 ZEÚ a zásada účinnej súdnej ochrany stanovená v článku 19 ods. 1 ZEÚ a článku 47 Charty základných práv je konkrétnym vyjadrením zásady právneho štátu. Presadzovanie zásady právneho štátu podporou úsilia o zlepšenie nezávislosti, transparentnosti, zodpovednosti, kvality a efektívnosti vnútroštátnych justičných systémov posilňuje vzájomnú dôveru, ktorá je nevyhnutná pre justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)   Je dôležité pripomenúť, že spravodlivosť potvrdzuje zásady právneho štátu v spoločnosti a zaručuje každému právo na spravodlivý súdny proces vedený nezávislým a nestranným súdom s cieľom chrániť európske hodnoty.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Podľa článku 81 ods. 2 písm. h) a článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú prípravu sudcov a justičných pracovníkov ako nástroj na zlepšenie justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach založenej na vzájomnom uznávaní rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná príprava odborníkov z oblasti justície je dôležitým nástrojom prehlbovania spoločného chápania toho, ako najlepšie dodržiavať zásady právneho štátu. Prispieva k budovaniu európskeho priestoru spravodlivosti vytvorením spoločnej justičnej kultúry medzi odborníkmi z oblasti justície členských štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť správne a jednotné uplatňovanie práva v Únii a vzájomnú dôveru medzi odborníkmi z oblasti justície v cezhraničných konaniach. Činnosti odbornej prípravy podporované týmto programom by mali byť založené na spoľahlivých posúdeniach potrieb odbornej prípravy, využívať najmodernejšiu metodiku odbornej prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia spájajúce odborníkov z oblasti justície z rôznych členských štátov, pozostávať z aktívneho učenia, zahŕňať prvky nadväzovania profesionálnych kontaktov a byť udržateľné.
(8)  Podľa článku 81 ods. 2 písm. h) a článku 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ podporuje Únia odbornú prípravu sudcov a justičných pracovníkov ako nástroj na zlepšenie justičnej spolupráce v občianskych, a trestných a prípadne správnych veciach založenej na vzájomnom uznávaní rozsudkov a súdnych rozhodnutí. Odborná príprava odborníkov z oblasti justície je dôležitým nástrojom prehlbovania spoločného chápania toho, ako najlepšie vykonávať a dodržiavať zásady právneho štátu a základné práva. Prispieva k budovaniu európskeho priestoru spravodlivosti vytvorením spoločnej justičnej kultúry medzi odborníkmi z oblasti justície členských štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť nediskriminačné, správne a jednotné uplatňovanie práva v Únii a vzájomnú dôveru a pochopenie medzi odborníkmi z oblasti justície v cezhraničných konaniach. Činnosti odbornej prípravy podporované týmto programom by mali byť založené na spoľahlivých posúdeniach potrieb odbornej prípravy, využívať najmodernejšiu metodiku odbornej prípravy, zahŕňať cezhraničné podujatia spájajúce odborníkov z oblasti justície vrátane tých, ktorí pracujú pre organizácie občianskej spoločnosti, z rôznych členských štátov, mali by pozostávať z aktívneho učenia, zahŕňať prvky nadväzovania profesionálnych kontaktov a byť udržateľné. Ďalej by mali zahŕňať kurzy odbornej prípravy určené sudcom, právnikom, prokurátorom a polícii, ktoré sa budú týkať problémov a prekážok, s ktorými sa stretávajú ľudia v zraniteľnom postavení vrátane detí, etnických menšín, osôb LGBTI, osôb so zdravotným postihnutím, obetí rodovo motivovaného násilia a iných foriem medziľudského násilia a obetí obchodovania s ľuďmi, a toho, ako zabezpečiť náležitú ochranu obetí trestných činov. Tieto kurzy odbornej prípravy by sa mali organizovať s priamym zapojením uvedených osôb a organizácií, ktoré ich zastupujú alebo im pomáhajú.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Stanovenie primeraných lehôt týkajúcich sa konaní slúžia na účely právnej istoty, ktorá je kľúčovou požiadavkou pre právny štát.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)  V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/865 z 11. mája 2017 o podpise Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa justičnej spolupráce v trestných veciach, v mene Európskej únie a s príslušným rozhodnutím, pokiaľ ide o azyl a zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia, by sa v rámci tohto programu mala podporovať odborná príprava sudcov a súdnych zamestnancov s cieľom zvyšovať informovanosť a presadzovať praktické uplatňovanie dohovoru v tomto ohľade v záujme lepšej ochrany obetí násilia voči ženám a dievčatám v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Na odbornej justičnej príprave sa môžu podieľať rôzni aktéri, ako sú právne, justičné a správne orgány členských štátov, akademické inštitúcie, vnútroštátne subjekty zodpovedné za odbornú justičnú prípravu, organizácie alebo siete poskytujúce odbornú prípravu na európskej úrovni alebo siete koordinátorov súdov práva Únie. Orgány a subjekty, ktoré sledujú všeobecný európsky záujem v oblasti odbornej justičnej prípravy, ako je Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN), Akadémia európskeho práva (ERA), Európska sieť súdnych rád (ENCJ), Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA – Europe), Sieť predsedov najvyšších súdov Európskej únie (RPCSJUE) a Európsky inštitút verejnej správy (EIPA), by mali aj naďalej plniť svoju úlohu pri podpore programov odbornej prípravy pre justíciu a justičných zamestnancov, ktoré majú skutočný európsky rozmer, a preto by im mala byť poskytovaná primeraná finančná podpora v súlade s postupmi a kritériami stanovenými v ročných pracovných programoch prijatých Komisiou podľa tohto nariadenia.
(9)  Na odbornej justičnej príprave sa môžu podieľať rôzni aktéri, ako sú právne, justičné a správne orgány členských štátov, akademické inštitúcie, vnútroštátne subjekty zodpovedné za odbornú justičnú prípravu, organizácie alebo siete poskytujúce odbornú prípravu na európskej úrovni alebo siete koordinátorov súdov práva Únie, ako aj relevantné organizácie občianskej spoločnosti vrátane tých, ktoré predkladajú žaloby v zastúpení. Orgány a subjekty, ktoré sledujú všeobecný európsky záujem v oblasti odbornej justičnej prípravy, ako je Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN), Akadémia európskeho práva (ERA), Európska sieť súdnych rád (ENCJ), Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA – Europe), Sieť predsedov najvyšších súdov Európskej únie (RPCSJUE) a Európsky inštitút verejnej správy (EIPA), by mali aj naďalej plniť svoju úlohu pri podpore programov odbornej prípravy pre justíciu a justičných zamestnancov, ktoré majú skutočný európsky rozmer, a preto by im mala byť poskytovaná primeraná finančná podpora v súlade s postupmi a kritériami stanovenými v ročných pracovných programoch prijatých Komisiou podľa tohto nariadenia. Okrem toho by k takýmto programom odbornej prípravy mohli prispieť aj organizácie v oblasti základných práv a odborníci pracujúci s obeťami násilia, ako aj špecializované akademické inštitúcie, a preto by mali byť prizvaní vždy, keď je to vhodné. Vzhľadom na nedostatočné zastúpenie sudkýň na najvyšších pozíciách by sa mali sudkyne, prokurátorky a ženy pôsobiace v iných právnických profesiách nabádať, aby sa na činnostiach odbornej prípravy zúčastňovali.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Členské štáty by mali investovať viac do rozvoja kurzov odbornej justičnej prípravy a do nepretržitého vzdelávania sudcov, keďže tieto činnosti tvoria základ účinného, nezávislého a nestranného justičného systému.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Program by mal takisto podporovať presadzovanie najlepších postupov medzi súdmi, ktoré sú osobitne zamerané na rodovo motivované násilie, a výmenu spoločných zdrojov a školiacich materiálov o rodovo motivovanom násilí pre sudcov, prokurátorov, právnikov, policajtov a iných odborníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s obeťami rodovo motivovaného násilia.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Opatrenia v rámci programu by mali podporovať posilnené vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí a rozsudkov a potrebnú aproximáciu právnych predpisov, ktorá uľahčí spoluprácu medzi všetkými príslušnými orgánmi vrátane finančných spravodajských jednotiek, a súdnu ochranu individuálnych práv v občianskych a obchodných veciach. Program by mal takisto podporiť procedurálne právne predpisy pre cezhraničné prípady a väčšiu konvergenciu v občianskom práve, ktorá pomôže odstrániť prekážky brániace riadnemu a účinnému fungovaniu súdnych a mimosúdnych konaní v prospech všetkých účastníkov občianskoprávneho sporu. Napokon by s cieľom podporiť účinné presadzovanie a praktické uplatňovanie práva Únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach mal program podporovať fungovanie Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci zriadenej rozhodnutím Rady 2001/470/ES.
(11)  Opatrenia v rámci programu by mali podporovať posilnené vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí a rozsudkov, vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi a potrebnú aproximáciu právnych predpisov, ktorá uľahčí spoluprácu medzi všetkými príslušnými orgánmi vrátane finančných spravodajských jednotiek, a súdnu ochranu individuálnych práv v občianskych a obchodných veciach. Program by mal takisto podporiť procedurálne právne predpisy pre cezhraničné prípady vrátane postupov mediácie, najmä so zameraním na nediskriminačný prístup k spravodlivosti pre všetkých, a väčšiu konvergenciu, najmä v občianskom práve, ktorá pomôže odstrániť prekážky brániace riadnemu a účinnému fungovaniu súdnych a mimosúdnych konaní v prospech všetkých účastníkov občianskoprávneho sporu. Napokon by s cieľom podporiť účinné presadzovanie a praktické uplatňovanie práva Únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach mal program podporovať fungovanie Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci zriadenej rozhodnutím Rady 2001/470/ES.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Podľa článku 3 ods. 3 ZEÚ, článku 24 Charty a Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989 by mal program podporovať ochranu práv dieťaťa, ako aj začleňovať presadzovanie práv dieťaťa pri implementácii všetkých svojich akcií.
(12)  Podľa článku 3 ods. 3 ZEÚ, článku 24 Charty a Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989 by mal program podporovať ochranu práv dieťaťa, ako aj začleňovať presadzovanie práv dieťaťa pri implementácii všetkých svojich akcií. Na tento účel by sa mala venovať osobitná pozornosť akciám zameraným na ochranu práv detí v súvislosti s občianskoprávnym a trestným súdnictvom vrátane ochrany detí sprevádzajúcich zadržiavaných rodičov a detí, ktorých rodičia sú vo väzení. Vhodná podpora by sa mala zvážiť aj v prospech činností odbornej prípravy zameraných na riadne vykonávanie smernice (EÚ) 2016/800 o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Podľa článku 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ, článku 23 Charty a Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) by mal program podporovať ochranu práv žien, ako aj začleňovať presadzovanie rodových otázok pri vykonávaní všetkých svojich akcií. Členské štáty by mali s cieľom zabezpečiť a posilniť prístup žien a dievčat k spravodlivosti v prípadoch rodovo motivovaného násilia ratifikovať Istanbulský dohovor a prijať komplexné právne predpisy proti rodovo motivovanému násiliu v Únii.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)
(12b)   V súlade so smernicou Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, by mal program podporovať ochranu osôb z rasových alebo etnických menšín, ako sú Rómovia, presadzovanie ich práv pri vykonávaní všetkých svojich činností, a to najmä posilnením antidiskriminačných opatrení.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Program na roky 2014 – 2020 umožnil činnosti odbornej prípravy v oblasti práva Únie, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a uplatňovanie charty, zamerané na členov justičných orgánov a iných odborníkov v oblasti práva. Rada vo svojich záveroch z 12. októbra 2017 o uplatňovaní charty v roku 2016 pripomenula význam zvyšovania povedomia o uplatňovaní charty na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni Únie, a to aj medzi tvorcami politík, odborníkmi v oblasti práva a samotnými držiteľmi týchto práv. Pre začleňovanie základných práv konzistentným spôsobom je preto potrebné rozšíriť finančnú podporu na činnosti venované zlepšovaniu informovanosti pre iné subjekty verejného sektora, než sú justičné orgány a odborníci v oblasti práva.
(13)  Program na roky 2014 – 2020 umožnil činnosti odbornej prípravy v oblasti práva Únie, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a uplatňovanie charty, zamerané na členov justičných orgánov a iných odborníkov v oblasti práva. Rada vo svojich záveroch z 12. októbra 2017 o uplatňovaní charty v roku 2016 pripomenula význam zvyšovania povedomia o uplatňovaní charty na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni Únie, a to aj medzi tvorcami politík, odborníkmi v oblasti práva a samotnými držiteľmi týchto práv. Pre začleňovanie základných práv konzistentným spôsobom je preto potrebné rozšíriť finančnú podporu na činnosti venované zlepšovaniu informovanosti pre iné subjekty verejného sektora, než sú justičné orgány a odborníci v oblasti práva, a pre mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú touto úlohou.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Podľa článku 67 ZFEÚ má Únia vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv, pre ktoré má prístup k spravodlivosti zásadný význam. S cieľom uľahčiť účinný prístup k spravodlivosti a s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, ktorá je nevyhnutná pre riadne fungovanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, je potrebné rozšíriť finančnú podporu na činnosti iných orgánov než justičných orgánov a odborníkov v oblasti práva, ako aj organizácií občianskej spoločnosti, ktoré prispievajú k týmto cieľom.
(14)  Podľa článku 67 ZFEÚ má Únia vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv, pre ktoré má nediskriminačný prístup k spravodlivosti pre všetkých zásadný význam. S cieľom uľahčiť účinný prístup k spravodlivosti a s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, ktorá je nevyhnutná pre riadne fungovanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, je potrebné rozšíriť finančnú podporu na činnosti iných orgánov než justičných orgánov na vnútroštátnej regionálnej a miestnej úrovni a odborníkov v oblasti práva, ako aj organizácií občianskej spoločnosti, ktoré prispievajú k týmto cieľom, vrátane organizácií zastupujúcich práva obetí trestných činov. S cieľom dosiahnuť prístup k spravodlivosti pre všetkých by sa mali podporovať najmä činnosti, ktoré ľuďom v zraniteľnej situácii uľahčujú účinný a rovnocenný prístup k spravodlivosti, ako sú deti, etnické menšiny, osoby LGBTI, osoby so zdravotným postihnutím, obete rodovo motivovaného násilia a iných foriem medziľudského násilia a obete obchodovania s ľuďmi a migranti bez ohľadu na ich pobytový status.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by sa programom malo takisto podporovať zohľadnenie rovnosti medzi ženamimužmicieľov v oblasti nediskriminácie vo všetkých jeho činnostiach.
(15)  Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by mal program vo všetkých svojich činnostiach prierezovo presadzovať rodovú rovnosť a podporovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a ciele v oblasti nediskriminácie. Malo by sa vykonávať pravidelné monitorovanie a hodnotenie s cieľom posúdiť spôsob, akým sa pristupuje k týmto cieľom v činnostiach programu.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mali prispievať k vytvoreniu európskeho priestoru spravodlivosti, posilňovaniu cezhraničnej spolupráce, vytváraniu sietí a dosiahnutiu správneho, súdržného a jednotného uplatňovania práva Únie. Financované činnosti by mali takisto prispieť k spoločnému chápaniu hodnôt Únie, právneho štátu, lepšej znalosti práva a politík Únie, výmene poznatkov a osvedčených postupov pri používaní nástrojov justičnej spolupráce všetkými dotknutými zainteresovanými stranami, ako aj k šíreniu interoperabilných digitálnych riešení, ktoré umožňujú bezproblémovú a účinnú cezhraničnú spoluprácu, a mali by poskytovať spoľahlivý analytický základ na podporu rozvoja, presadzovania a riadneho vykonávania právnych predpisov a politík Únie. Zásah Únie umožní, aby sa tieto akcie vykonávali jednotne v rámci celej Únie, a prinesie úspory z rozsahu. Okrem toho môže Únia lepšie reagovať na cezhraničnú situáciu než členské štáty a môže poskytnúť európsku platformu pre vzájomné čerpanie skúseností.
(16)  Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mali prispievať k vytvoreniu európskeho priestoru spravodlivosti, podpore nezávislosti a účinnosti právneho systému, posilňovaniu cezhraničnej spolupráce, vytváraniu sietí, podpore vzájomnej dôvery medzi justičnými orgánmi členských štátov a dosiahnutiu správneho, súdržného a jednotného uplatňovania práva Únie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať uplatňovaniu práva Únie v oblasti rovnosti a lepšiemu vykonávaniu a koordinácii rôznych nástrojov Únie na ochranu obetí. Financované činnosti by mali takisto prispieť k spoločnému chápaniu hodnôt Únie, právneho štátu, lepšej znalosti práva a politík Únie, výmene poznatkov a osvedčených postupov pri používaní nástrojov justičnej spolupráce všetkými dotknutými zainteresovanými stranami, ako aj k šíreniu a presadzovaniu interoperabilných digitálnych riešení, ktoré umožňujú bezproblémovú a účinnú cezhraničnú spoluprácu, a mali by poskytovať spoľahlivý analytický základ na podporu rozvoja, presadzovania a riadneho pochopenia a vykonávania právnych predpisov a politík Únie. Zásah Únie umožní, aby sa tieto akcie vykonávali jednotne v rámci celej Únie, a prinesie úspory z rozsahu. Okrem toho môže Únia lepšie reagovať na cezhraničnú situáciu než členské štáty a môže poskytnúť európsku platformu pre vzájomné čerpanie skúseností a výmenu najlepších postupov.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Program by mal takisto prispieť k posilneniu spolupráce s tretími krajinami vždy, keď má právo Únie extrateritoriálne uplatnenie, s cieľom zlepšiť prístup k spravodlivosti a uľahčiť riešenie súdnych a procedurálnych problémov, najmä v prípadoch obchodovania s ľuďmi, a v súvislosti so zmenou klímy a zodpovednosťou podnikov.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)
(16b)   Ako sa zdôrazňuje v správe Európskeho parlamentu o porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície z roku 2017, medzi sudcami a justičnými pracovníkmi členských štátov ešte stále existujú značné rozdiely v oblasti rodovej rovnováhy, a to najmä, ale nie výlučne, vo vzťahu k týmto aspektom: podiel sudkýň na vyšších úrovniach súdnictva, transparentnosť pri vymenúvaní do funkcie, zosúladenie pracovných a mimopracovných povinností a existencia mentorských praktík. Program by mal preto podporovať činnosti odbornej prípravy zamerané na riešenie týchto rozdielov. Tieto činnosti by sa mohli napríklad prispôsobiť odborníčkam v oblasti súdnictva a justičným pracovníčkam v členských štátoch alebo, ak je to vhodné, zamerať sa na odborníkov oboch pohlaví v snahe zvýšiť povedomie všetkých príslušných zamestnancov.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 c (nové)
(16c)  Justičný systém Únie primerane nezabezpečuje spravodlivosť a ochranu ženám a dievčatám, a preto obete rodovo motivovaného násilia nedostávajú potrebnú podporu. To zahŕňa aj nedostatočnú ochranu a podporu obetí obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, utečeniek a migrantiek, LGBTIQ osôb a osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Komisia by mala zabezpečiť celkovú konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť s prácou inštitúcií, úradov a agentúr Únie, ako je Eurojust, eu-LISA a Európska prokuratúra a mala by zhodnotiť prácu ďalších vnútroštátnych a medzinárodných aktérov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program.
(17)  Komisia by mala zabezpečiť celkovú konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť s prácou inštitúcií, úradov a agentúr Únie, ako je Eurojust, FRA, OLAF, eu-LISA a Európska prokuratúra s cieľom zhodnotiť prácu ďalších vnútroštátnych a medzinárodných aktérov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program, a v prípade potreby odporučiť zlepšenia.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všetkých akcií a činností vykonávaných v rámci programu, ich komplementárnosť s činnosťami členských štátov a ich súlad s inými činnosťami Únie. Na to, aby sa zabezpečila efektívna alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie je potrebné sa usilovať o konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť medzi programami financovania, ktoré podporujú vzájomne súvisiace oblasti politiky, a to najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty a taktiež v rámci programu Práva a hodnoty a medzi programom a programom jednotného trhu; riadením hraníc a bezpečnosťou, najmä Fondom pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondom pre vnútornú bezpečnosť; strategickú infraštruktúru najmä programom Digitálna Európa, programom Erasmus+, rámcovým programom pre výskum a inovácie a nástrojom predvstupovej pomoci a nariadením o programe LIFE13.
(18)  Je potrebné zabezpečiť životaschopnosť, viditeľnosť, hlavnú zásadu európskej pridanej hodnoty a riadne finančné hospodárenie pri vykonávaní všetkých akcií a činností vykonávaných v rámci programu Spravodlivosť, ich komplementárnosť s činnosťami členských štátov a ich súlad s inými činnosťami Únie. Na to, aby sa zabezpečila efektívna a výkonnostne orientovaná alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie je potrebné sa usilovať o konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť medzi programami financovania, ktoré podporujú vzájomne súvisiace oblasti politiky, a to najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty - a taktiež v rámci programu Práva a hodnoty - a medzi programom a programom jednotného trhu; riadením hraníc a bezpečnosťou, najmä Fondom pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondom pre vnútornú bezpečnosť; strategickú infraštruktúru najmä programom Digitálna Európa, Európskym sociálnym fondom plus, programom Erasmus+, rámcovým programom pre výskum a inovácie a nástrojom predvstupovej pomoci a nariadením o programe LIFE13. Vykonávaním programu Spravodlivosť by nemali byť dotknuté právne predpisy a politiky Únie, pokiaľ ide o ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, pričom by ich tento program mal dopĺňať.
__________________
__________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007. Text s významom pre EHP.
13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)   Mali by sa ďalej upresniť mechanizmy na zabezpečenie prepojenia medzi politikami financovanými Úniou a hodnotami Únie, ktoré Komisii umožnia predložiť Rade návrh na prevod prostriedkov pridelených členskému štátu v rámci zdieľaného riadenia do programu v prípade, ak tento členský štát podlieha postupom týkajúcim sa hodnôt Únie. Komplexný mechanizmus Únie v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv by mal zaručiť pravidelné a rovnaké preskúmanie všetkých členských štátov a poskytovať potrebné informácie na aktiváciu opatrení týkajúcich sa všeobecných nedostatkov v oblasti hodnôt Únie v členských štátoch. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie a s ohľadom na význam finančných účinkov opatrení, ktoré sa ukladajú, by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. Na uľahčenie prijímania rozhodnutí, ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinných opatrení, by sa malo použiť hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)
(19b)  Je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci tohto programu a jeho realizáciu čo najúčinnejším a z hľadiska používateľov čo najjednoduchším spôsobom a zabezpečiť tiež právnu istotu a dostupnosť programu pre všetkých účastníkov.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 c (nové)
(19c)  Zlepšenie uplatňovania a kvality vynakladaných prostriedkov by malo predstavovať hlavné zásady na dosiahnutie cieľov programu a zároveň zaručiť optimálne využívanie finančných zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančných nástrojov a rozpočtových záruk.
(20)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančných nástrojov a rozpočtových záruk, pričom sa vyžaduje úplná transparentnosť v súvislosti s používaním zdrojov, riadneho finančného hospodárenia a obozretného využívania zdrojov. Predovšetkým pravidlá týkajúce sa možnosti financovania miestnych, regionálnych, národných a nadnárodných organizácií občianskej spoločnosti prostredníctvom viacročných grantov na prevádzku, kaskádových grantov, ustanovení zabezpečujúcich rýchle a flexibilné postupy udeľovania grantov, ako napríklad dvojstupňový postup podávania žiadostí, užívateľsky prístupné uplatňovania a postupy podávania správ, by mali byť zavádzané a ďalej posilňované ako súčasť implementácie tohto programu. Kritériá spolufinancovania by mali zohľadňovať dobrovoľnícku prácu.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(21)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť želané výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž, veľkosť a kapacitu relevantných zainteresovaných strán a cieľových prijímateľov a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb, jednotkových nákladov a kaskádových grantov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201315, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9516, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9617 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193918 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania správnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 môže Európska prokuratúra vyšetrovať a stíhať podvodné a iné trestné činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137119. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách musia všetky osoby alebo subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov (EDA) nevyhnutné práva a potrebný prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany, ktoré sa zúčastňujú na vynakladaní finančných prostriedkov Únie, udelili rovnocenné práva.
(22)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201315, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9516, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9617 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193918 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane úplnej transparentnosti financovania programu a výberových konaní, prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania správnych sankcií. Konkrétne by Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mal vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 by Európska prokuratúra mala vyšetrovať a stíhať podvodné a iné trestné činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137119. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách musia všetky osoby alebo subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov (EDA) nevyhnutné práva a potrebný prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany, ktoré sa zúčastňujú na vynakladaní finančných prostriedkov Únie, udelili rovnocenné práva.
_________________
_________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
16 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
16 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
17 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
17 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
18 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej aj „EPPO“) (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
18 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej aj „EPPO“) (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementovanie programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa môžu takisto zúčastňovať na základe iných právnych nástrojov. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie udeľujúce nevyhnutné práva a potrebný prístup príslušným povoľujúcim úradníkom, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci.
(23)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementovanie programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa môžu takisto zúčastňovať na základe iných právnych nástrojov. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie udeľujúce nevyhnutné práva a potrebný prístup príslušným povoľujúcim úradníkom, subjektom a sieťam v oblasti ľudských práv vrátane vnútroštátnych inštitúcií zodpovedných za ochranu ľudských práv v každom členskom štáte, subjektom a sieťam zodpovedným za politiku nediskriminácie a rovnosti, ombudsmanom, Európskej agentúre pre základné práva (FRA), Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci a posilňovať svoje synergie a spoluprácu. Malo by byť možné zahrnúť tretie krajiny, najmä vtedy, keď ich zapojenie podporí ciele programu, pričom treba zohľadniť, že to je v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovených v príslušných rámcových zmluvách a rozhodnutiach rady pre pridruženie alebo v podobných dojednaniach.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)
(24a)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania právneho štátu v členských štátoch má Únii poskytnúť nástroj, ktorým by mohla lepšie chrániť svoj rozpočet v prípade, keď slabiny v oblasti právneho štátu narušia riadne riadenie finančných záujmov Únie alebo keď bude takéto nebezpečenstvo hroziť. Mal by dopĺňať program Spravodlivosť, ktorého úloha je odlišná, konkrétne ďalej podporovať rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti, založeného na zásadách právneho štátu a vzájomnej dôvere a zabezpečiť, aby ľudia mohli využívať svoje práva.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Podľa [v prípade potreby sa odkaz aktualizuje podľa nového rozhodnutia o zámorských krajinách a zámorských územiach: článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ251] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.
(25)  Podľa [v prípade potreby sa odkaz aktualizuje podľa nového rozhodnutia o zámorských krajinách a zámorských územiach: článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ251] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené. Je dôležité, aby program zabezpečil, aby boli takéto osoby a subjekty dostatočne informované o tom, že sú oprávnené získať financovanie.
__________________
__________________
1 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).
1 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)   Vzhľadom na ich dôležitosť a význam by mal tento program prispievať k splneniu záväzku Únie a jej členských štátov týkajúceho sa dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné hodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň obmedziť nadmernú reguláciu a administratívnu záťaž, a to najmä pre členské štáty. Tieto požiadavky môžu prípadne zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie praktických účinkov programu.
(27)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné hodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň obmedziť nadmernú reguláciu a administratívnu záťaž, a to najmä pre príjemcov z programu. Tam, kde je to možné, by tieto požiadavky mali zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie praktických účinkov programu.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie rokov 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.
Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
1.  „členovia súdnictva a justiční zamestnanci“ sú sudcovia, prokurátori a zamestnanci súdov, ako aj iní odborníci z oblasti justície spojení so súdnictvom, ako napríklad advokáti, notári, súdni exekútori alebo príslušníci orgánov presadzovania práva, správcovia, mediátori, súdni tlmočníci a prekladatelia, súdni znalci, väzenský personál a probační úradníci.
1.  „členovia súdnictva a justiční zamestnanci“ sú sudcovia, prokurátori a zamestnanci súdov, ako aj iní odborníci z oblasti justície spojení so súdnictvom, ako napríklad obhajcovia a prokurátori, notári, súdni exekútori alebo príslušníci orgánov presadzovania práva, správcovia, mediátori, súdni tlmočníci a prekladatelia, súdni znalci, väzenský personál a probační úradníci.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Všeobecným cieľom programu je prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu, vzájomnom uznávaní a vzájomnej dôvere.
1.  Všeobecným cieľom programu je prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu vrátane nezávislosti sudcov a nestrannosti súdnictva, na vzájomnom uznávaní, vzájomnej dôvere a cezhraničnej spolupráci, čím prispieva k rozvoju demokracie, právneho štátu a základných práv.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Program má tieto špecifické ciele, ako sa podrobnejšie uvádza v prílohe I:
2.  Program má tieto špecifické ciele:
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a
a)  uľahčovať a podporovať justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach a presadzovať právny štát, a to aj prostredníctvom podpory úsilia o zlepšenie účinnosti vnútroštátnych systémov súdnictva a výkonu rozhodnutí;
a)  v rámci demokracie a dodržiavania základných práv uľahčovať a podporovať justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach vrátane spolupráce nad rámec hraníc Únie vždy, keď má právo Únie extrateritoriálne uplatnenie, posilňovať prístup fyzických a právnických osôb k spravodlivosti a presadzovať právny štát a nezávislé súdnictvo, a to aj prostredníctvom podpory úsilia o zlepšenie účinnosti vnútroštátnych systémov súdnictva a primeraného výkonu súdnych rozhodnutí a ochrany obetí;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b
b)  podporovať a presadzovať odbornú justičnú prípravu s cieľom podporovať spoločnú kultúru práva, justície a právneho štátu;
b)  podporovať a presadzovať vnútroštátnu a nadnárodnú odbornú justičnú prípravu vrátane odbornej prípravy v oblasti právnickej terminológie s cieľom podporovať spoločnú kultúru práva, justície a právneho štátu, ako aj dôsledné a účinné vykonávanie právnych nástrojov Únie na vzájomné uznávanie a procesné záruky. Takáto odborná príprava zohľadňuje rodové hľadisko, osobitné potreby detí a osôb so zdravotným postihnutím, v prípade potreby je zameraná na obete a vzťahuje sa najmä na občianske a trestné právo a prípadne na správne právo, základné práva, ako aj na boj proti terorizmu a radikalizácii;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c
c)  uľahčovať účinný prístup k spravodlivosti pre všetkých a účinnú nápravu, a to aj elektronickými prostriedkami, podporou efektívnych občianskoprávnych a trestnoprávnych postupov a presadzovaním a podporou práv obetí trestných činov, ako aj procesných práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní.
c)  uľahčovať účinný a nediskriminačný prístup k spravodlivosti pre všetkých s dôrazom na nerovnosti a diskrimináciu na akomkoľvek základe, ako napríklad z dôvodov uvedených v článku 21 charty, a účinnú nápravu, a to aj elektronickými prostriedkami (elektronická justícia ), podporou efektívnych občianskoprávnych a trestnoprávnych postupov a prípadne postupov správneho konania a presadzovaním a podporou práv všetkých obetí trestných činov, ako aj procesných práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní, a to s osobitným dôrazom na deti a ženy.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
ca)   posilňovať praktické uplatňovanie výskumu v oblasti drog, podporovať organizácie občianskej spoločnosti, rozširovať vedomostnú základňu v tejto oblasti a rozvíjať inovatívne metódy riešenia javov nových psychoaktívnych látok a obchodovania s ľuďmi a tovarom.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
2a.  Pri vykonávaní všetkých svojich činností sa program snaží podporovať a presadzovať ako horizontálny cieľ ochranu rovnakých práv a zásadu nediskriminácie zakotvenú v článku 21 charty.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Finančné krytie na implementovanie programu na obdobie rokov 2021 až 2027 je [305 000 000] EUR v bežných cenách.
1.  V zmysle bodu 17 [odkaz sa príslušne aktualizuje na základe novej medziinštitucionálnej dohody] Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení] finančné krytie na implementovanie programu na obdobie rokov 2021 až 2027, ktoré predstavuje hlavný odkaz pre rozpočtový orgán počas ročného rozpočtového postupu, je 316 000 000 EUR v cenách roku 2018 (356 000 000 EUR v bežných cenách).
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)
2a.  Rozpočet vyčlenený na činnosti spojené s presadzovaním rodovej rovnosti sa uvádza každoročne.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
4.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti prevedené na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. c). Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.
4.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti, alebo na základe žiadosti Komisie, prevedené na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  Program môže poskytovať financovanie jednou z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách.
2.  Program môže poskytovať financovanie jednou z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä prostredníctvom grantov na akciu, ako aj ročných a viacročných grantov na prevádzku. Toto financovanie zabezpečí riadne finančné hospodárenie, obozretné využívanie verejných finančných prostriedkov, nižšiu úroveň administratívnej záťaže pre prevádzkovateľa programu a prijímateľov, ako aj dostupnosť finančných prostriedkov programu pre potenciálnych prijímateľov. Môžu sa v rámci neho použiť jednorazové platby, jednotkové náklady, paušálne sadzby, kaskádové granty a finančná podpora pre tretie strany. Spolufinancovanie v podobe materiálnych príspevkov sa akceptuje a možno ho vylúčiť v prípadoch obmedzeného doplnkového financovania.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 7
Článok 7
Článok 7
Typy akcií
Typy akcií
Podľa tohto nariadenia môžu byť financované akcie prispievajúce k dosiahnutiu špecifického cieľa uvedeného v článku 3. Na financovanie sú oprávnené najmä činnosti uvedené v prílohe I.
Podľa tohto nariadenia môžu byť financované akcie prispievajúce k dosiahnutiu špecifického cieľa uvedeného v článku 3. Na financovanie sú oprávnené najmä tieto činnosti:
(1)   zvyšovanie povedomia a šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík a práva Únie vrátane hmotného a procesného práva, nástrojov justičnej spolupráce, príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a porovnávacieho práva a európskych a medzinárodných noriem, s osobitným zameraním na zvýšenie porozumenia v multidisciplinárnych, interdisciplinárnych a prierezových oblastiach práva, ako sú obchod a ľudské práva, a na to, ako uľahčiť riešenie extrateritoriálnych súdnych sporov;
(2)  vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zlepšiť znalosť a vzájomné pochopenie občianskeho a trestného práva a právnych a súdnych systémov členských štátov vrátane zásady právneho štátu a prístupu k spravodlivosti a prostredníctvom posilňovania vzájomnej dôvery, ako aj výmeny osvedčených postupov týkajúcich sa súdnictva zohľadňujúceho potreby detí a presadzovania a začlenenia rodového hľadiska prostredníctvom justičného systému;
(3)  kurzy odbornej prípravy pre sudcov, právnikov, prokurátorov a príslušníkov polície a iné osoby pracujúce v justičnom systéme o výzvach a prekážkach, s ktorými sa stretávajú ľudia v zraniteľnom postavení vrátane detí, etnických menšín, LGBTI osôb, osôb so zdravotným postihnutím, obetí rodovo motivovaného násilia a iných foriem medziľudského násilia a obetí obchodovania s ľuďmi, a o tom, ako zabezpečiť, aby boli obete trestných činov riadne chránené;
(4)  analytické a monitorovacie činnosti na zlepšenie znalostí a pochopenia možných prekážok brániacich bezproblémovému fungovaniu európskeho priestoru spravodlivosti a na zlepšenie vykonávania práva a politík Únie v členských štátoch, a to aj s ohľadom na účinky práva Únie vo vzťahu k tretím krajinám;
(5)  činnosti na zlepšenie bezproblémového fungovania európskeho priestoru spravodlivosti, a to i monitorovaním demokracie, právneho štátu a základných práv v členských štátoch a výskumu možností odstránenia prekážok brániacich univerzálnemu, nediskriminačnému a účinnému prístupu k spravodlivosti pre všetkých;
(6)  iniciatívy na riešenie rozdielov v oblasti rodovej rovnováhy medzi sudcami a justičnými pracovníkmi členských štátov prostredníctvom odbornej prípravy prispôsobenej odborníčkam alebo prispôsobenej odborníkom oboch pohlaví, zvyšovanie povedomia o otázkach týkajúcich sa nízkeho podielu sudkýň na vyšších úrovniach súdnictva alebo potreby transparentnosti a objektívnych kritérií pri vymenúvaní do funkcií;
(7)  odborná príprava relevantných zúčastnených strán vrátane organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti ochrany obetí trestnej činnosti a uplatňovania nárokov na nápravu s cieľom zlepšiť znalosť politík a práva Únie vrátane aj hmotného a procesného práva, základných práv, podpory a ochrany obetí trestnej činnosti, využívania kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu a univerzálnej jurisdikcie, používania nástrojov justičnej spolupráce Únie, príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, právnej terminológie a porovnávacieho práva;
(8)  multidisciplinárna odborná príprava justičných pracovníkov a ďalších relevantných zainteresovaných strán v oblasti trestného práva, zadržiavania a správy väzenských zariadení s cieľom uľahčiť šírenie osvedčených postupov;
(9)  multidisciplinárna odborná príprava justičných pracovníkov a iných relevantných zainteresovaných strán v oblasti justície mladistvých s cieľom pripraviť a podporiť riadne vykonávanie smernice (EÚ) 2016/800 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní;
(10)  vývoj a údržba nástrojov informačných a komunikačných technológií a nástroja elektronického súdnictva na zvýšenie účinnosti súdnych systémov a zlepšenie ich spolupráce prostredníctvom informačných a komunikačných technológií vrátane cezhraničnej interoperability systémov a aplikácií, súkromia a ochrany údajov;
(11)  rozvíjanie kapacity kľúčových európskych sietí a európskych justičných sietí vrátane sietí zriadených právom Únie s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie a presadzovanie práva Únie, podporiť a ďalej rozvíjať právo, politické ciele a stratégie Únie v oblastiach programu;
(12)  štrukturálna podpora pre organizácie občianskej spoločnosti a iné príslušné zainteresované strany pôsobiace v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program, a budovanie kapacít a odbornú prípravu právnych expertov pracujúcich pre tieto organizácie, ako aj pre konkrétne činnosti takýchto organizácií vrátane obhajovania, vytvárania sietí, pomoci pri súdnych sporoch súvisiacich s porušením demokracie, právneho štátu a základných práv, verejnej mobilizácie a vzdelávania a poskytovania príslušných služieb;
(13)  prehlbovanie znalostí o programe a šírenia a prenosnosti a transparentnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov, a to aj zriadením a podporou nezávislej siete kancelárií/vnútroštátnych kontaktných sietí;
(14)  štúdie porovnateľnosti, výskum, analýzy a prieskumy, hodnotenia a posúdenia vplyvu, vypracovanie a uverejňovanie príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov v rámci zdieľaného riadenia fondov, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. [Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať proporcionálne].
1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov v rámci zdieľaného riadenia fondov, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady, a zároveň sa zabráni využívaniu viacerých zdrojov financovania tým, že budú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia jasne označené zdroje financovania pre každú kategóriu výdavkov.. [Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať proporcionálne].
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a
a)  boli posúdené v rámci výzvy na predkladanie návrhov podľa tohto programu;
a)  boli riadne posúdené v rámci výzvy na predkladanie návrhov podľa tohto programu;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3
3.  Grant na prevádzku možno udeliť Európskej sieti odbornej justičnej prípravy bez výzvy na predkladanie návrhov na pokrytie výdavkov spojených s jej stálym pracovným programom.
3.  Grant na prevádzku sa udelí Európskej sieti odbornej justičnej prípravy bez výzvy na predkladanie návrhov na pokrytie výdavkov spojených s jej stálym pracovným programom.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 17.
2.  Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom delegovaného aktu. Uvedený delegovaný akt sa prijíma v súlade s článkom 14.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe II.
1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe. Zhromaždené údaje na monitorovanie a podávanie správ sa podľa potreby rozčlenia podľa pohlavia, veku a kategórie pracovníkov.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)
2a.  Monitorovanie tiež poskytuje prostriedok na posúdenie spôsobu, akým sa pristupuje k otázkam rodovej rovnosti a nediskriminácie v rámci činností programu.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.
3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa správne údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne, presne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ. Komisia sprístupní používateľsky prijateľné formáty a poskytne smerovanie a podporu najmä žiadateľom a príjemcom, ktorí pravdepodobne nedisponujú primeranými zdrojmi a pracovníkmi na splnenie požiadaviek na podávanie správ.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.
1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas a sú dobre zdokumentované, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese a aby sa umožnilo monitorovať realizáciu opatrení, ktoré sa v rámci programu vykonávajú, ako aj plnenie cieľov stanovených v článku 3. Všetky hodnotenia zohľadňujú rodové hľadisko a zahŕňajú podrobnú analýzu rozpočtu programu určeného na činnosti súvisiace s rodovou rovnosťou.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.
2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však tri roky po začatí implementácie programu.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3
3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.
3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 a (nový)
3a.  V priebežnom a konečnom hodnotení programu sa okrem iného hodnotí:
a)  vnímaný dosah programu na otázku prístupu k spravodlivosti založený na kvalitatívnych a kvantitatívnych údajoch zozbieraných na európskej úrovni;
b)  počet a kvalita nástrojov a prostriedkov vytvorených v rámci činností financovaných z programu;
c)  európska pridaná hodnota programu;
d)  výška financovania vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom;
e)  potenciálne administratívne, organizačné a/alebo štrukturálne prekážky hladšej, efektívnejšej a účinnejšej realizácie programu.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Skupina konzultovaných odborníkov musí byť rodovo vyvážená.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie o európskej pridanej hodnote programu rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti, a tak ukazujú pridanú hodnotu Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
1.  Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
1.  Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 a pomáhajú mu príslušné organizácie občianskej spoločnosti a organizácie ľudských práv. Vo výbore sa zaručí vyvážené zastúpenie mužov a žien a primerané zastúpenie menšinových a iných vylúčených skupín.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Príloha I
Príloha I
vypúšťa sa
Činnosti programu
Špecifické ciele programu uvedené v článku 3 ods. 2 sa budú plniť najmä prostredníctvom podpory týchto činností:
1.  zvyšovanie povedomia a šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík a práva Únie vrátane hmotného a procesného práva, nástrojov justičnej spolupráce, príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a porovnávacieho práva a európskych a medzinárodných noriem;
2.  vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť vzájomnú znalosť a pochopenie občianskeho a trestného práva a právnych a súdnych systémov členských štátov vrátane zásady právneho štátu a posilňovanie vzájomnej dôvery;
3.  analytické a monitorovacie činnosti25 na zlepšenie znalostí a pochopenia možných prekážok brániacich bezproblémovému fungovaniu európskeho priestoru spravodlivosti a na zlepšenie vykonávania práva a politík Únie v členských štátoch;
4.  odborná príprava relevantných zúčastnených strán s cieľom zlepšiť znalosť politík a práva Únie vrátane aj hmotného a procesného práva, používania nástrojov justičnej spolupráce EÚ, príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, právnej terminológie a porovnávacieho práva;
5.  vývoj a údržba nástrojov informačných a komunikačných technológií na zvýšenie účinnosti súdnych systémov a zlepšenie ich spolupráce prostredníctvom informačných a komunikačných technológií vrátane cezhraničnej interoperability systémov a aplikácií;
6.  rozvíjanie kapacity kľúčových európskych sietí a európskych justičných sietí vrátane sietí zriadených právom Únie s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie a presadzovanie práva Únie, podporiť a ďalej rozvíjať právo, politické ciele a stratégie Únie v oblastiach programu, ako aj podpora organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;
7.  prehlbovanie znalostí o programe a šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov, a to aj zriadením a podporou siete kancelárií/vnútroštátnych kontaktných miest programu.
__________________
25 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber údajov a štatistiky, vypracúvanie spoločných metodík, prípadne ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a uverejňovanie pokynov, správ a vzdelávacích materiálov.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – úvodná časť
Príloha II
Príloha
Ukazovatele
Ukazovatele
Program bude monitorovaný na základe súboru ukazovateľov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady. Na tento účel sa budú zbierať údaje podľa tohto súboru hlavných ukazovateľov:
Program bude monitorovaný na základe súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady a maximalizovať účinnosť justičných systémov. Na tento účel a v súlade s dodržiavaním práv súvisiacich s ochranou súkromia a údajov sa budú zhromažďovať údaje, ktoré sa v príslušných prípadoch rozčlenia podľa pohlavia, veku a zamestnaneckej kategórie, pokiaľ ide o tento súbor kľúčových ukazovateľov:
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – tabuľka
počet sudcov a justičných pracovníkov, ktorí sa zúčastnili na činnostiach odbornej prípravy (vrátane výmen zamestnancov, študijných pobytov, workshopov a seminárov) financovaných z programu vrátane operačného grantu EJTN
počet sudcov a justičných pracovníkov, ktorí sa zúčastnili na činnostiach odbornej prípravy (vrátane výmen zamestnancov, študijných pobytov, workshopov a seminárov) financovaných z programu vrátane operačného grantu EJTN
počet zamestnancov a členov organizácií občianskej spoločnosti, ktorí sa zúčastnili na činnostiach odbornej prípravy
počet výmen informácií v rámci Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS)
počet výmen informácií v rámci Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS)
počet prípadov a činností a úroveň výsledkov v oblasti cezhraničnej spolupráce vrátane spolupráce prostredníctvom nástrojov informačných technológií a postupov zavedených na úrovni Únie
počet prístupov na portál elektronickej justície/stránky zriadené na poskytovanie informácií o cezhraničných občianskoprávnych veciach
počet osôb, ktoré boli oslovené:
počet osôb, ktoré boli oslovené:
i)   činnosťami v oblasti vzájomného učenia a výmeny osvedčených postupov;
i)   činnosťami v oblasti vzájomného učenia a výmeny osvedčených postupov;
ii)   činnosťami v oblasti zvyšovania povedomia, informovanosti a osvety
ii)   činnosťami v oblasti zvyšovania povedomia, informovanosti a osvety
iia)  činnosťami na budovanie kapacít zamerané na organizácie občianskej spoločnosti;
iib)  činnosťami týkajúcimi sa poskytovania informácií ľuďom o prístupe k spravodlivosti;
iic)  činnosťami pre sudcov o komplikovaných súdnych prípadoch a spôsobe uplatňovania medzinárodného práva súkromného a práva Únie v cezhraničných/multidisciplinárnych prípadoch;
iid)  činnosťami zameranými na zvyšovanie povedomia financovanými z programu.
územné pokrytie činností financovaných prostredníctvom programu
hodnotenie zo strany účastníkov, pokiaľ ide o činnosti, na ktorých sa zúčastnili, a ich očakávanú udržateľnosť

(1) Vec bola vrátená gestorským výborom na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0068/2019).

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia