Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/3002(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0080/2019

Předložené texty :

B8-0080/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0099

Přijaté texty
PDF 123kWORD 44k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk Konečné znění
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: úrovně geografického členění
P8_TA(2019)0099B8-0080/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o úrovně geografického členění (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení v přenesené pravomoci Komise v přenesené pravomoci (C(2018)08872),

–  s ohledem na dopis Výboru pro mezinárodní obchod předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 28. ledna 2019,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic(1), a zejména na čl. 2 odst. 3 a čl. 10 odst. 6 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na doporučení rozhodnutí Výboru pro mezinárodní obchod,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii; vzhledem k tomu, že Smlouvy přestávají být pro Spojené království použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo, nedojde-li k uzavření dohody, dva roky po oznámení, tj. ode dne 30. března 2019, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

B.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 184/2005 stanoví společný rámec pro systematické pořizování statistik Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích;

C.  vzhledem k tomu, že vystoupením z Unie by se Spojené království stalo třetí zemí, následkem čehož by se ve statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu se službami a přímých zahraničních investic muselo Spojené království považovat za třetí zemi, a nikoli za členský stát;

D.  vzhledem k tomu, že jediné změny, které obsahuje nařízení v přenesené pravomoci C(2018)08872, se týkají klasifikace Spojeného království jako třetí země pro účely uplatňování nařízení (ES) č. 184/2005;

E.  vzhledem k tomu, že rychlé zveřejnění nařízení v přenesené pravomoci v Úředním věstníku EU by přineslo větší právní jistotu a poskytlo dostatečnou dobu k provedení do 30. března 2019;

1.  prohlašuje, že nemá námitky k nařízení v přenesené pravomoci (C(2018)08872);

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí