Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/3002(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0080/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0080/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0099

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 112kWORD 49k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: επίπεδα γεωγραφικής κατανομής
P8_TA(2019)0099B8-0080/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα επίπεδα γεωγραφικής κατανομής (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2018)08872),

–  έχοντας υπόψη την από 28ης Ιανουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Αλιείας προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις(1), και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 3 και 10 παράγραφος 6,

–  έχοντας υπόψη την σύσταση απόφασης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα είχε ως συνέπεια το Ηνωμένο Βασίλειο να καταστεί τρίτη χώρα και, ως εκ τούτου, στις κοινοτικές στατιστικές σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών, στο διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και στις άμεσες ξένες επενδύσεις το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να εμφανίζεται ως τρίτη χώρα και όχι ως κράτος μέλος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνες τροποποιήσεις που προβλέπει ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός C(2018)08872 είναι ο χαρακτηρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ θα επιτρέψει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και επαρκή χρόνο για την εφαρμογή του πριν από τις 30 Μαρτίου 2019·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό C(2018)08872·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 23.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου