Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/3002(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0080/2019

Esitatud tekstid :

B8-0080/2019

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0099

Vastuvõetud tekstid
PDF 109kWORD 48k
Kolmapäev, 13. veebruar 2019 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: geograafilise jaotuse tasemed
P8_TA(2019)0099B8-0080/2019

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 184/2005 I lisa seoses geograafilise jaotuse tasemetega (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2018)08872),

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni 28. jaanuari 2019. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta(1), eriti selle artikli 2 lõiget 3 ja artikli 10 lõiget 6,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A.  arvestades, et Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta EList välja astuda; arvestades, et aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või kui lepingut ei sõlmita, kahe aasta möödumisel teate esitamisest, st 30. märtsil 2019, kui Euroopa Ülemkogu ei otsusta kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt seda perioodi pikendada;

B.  arvestades, et määrusega (EÜ) nr 184/2005 kehtestatakse ühtne raamistik ühenduse statistika tootmise kohta, mis käsitleb maksebilanssi, rahvusvahelist teenuskaubandust ja välismaiseid otseinvesteeringuid;

C.  arvestades, et Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tulemusel saaks Ühendkuningriigist kolmas riik ning seetõttu peaks ühenduse statistika maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute kohta kajastama Ühendkuningriiki kolmanda riigina ja mitte liikmesriigina;

D.  arvestades, et ainus muudatus, mis nähakse ette delegeeritud määrusega C(2018)08872, on Ühendkuningriigi klassifitseerimine kolmandaks riigiks määruse (EÜ) nr 184/2005 kohaldamise eesmärgil;

E.  arvestades, et delegeeritud määruse kiire avaldamine Euroopa Liidu Teatajas võimaldaks suuremat õiguskindlust ja õigel ajal rakendamist enne 30. märtsi 2019;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele C(2018)08872 vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 35, 8.2.2005, lk 23.

Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika