Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/3002(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0080/2019

Ingediende teksten :

B8-0080/2019

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0099

Aangenomen teksten
PDF 114kWORD 48k
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg Definitieve uitgave
Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: niveaus van geografische uitsplitsing
P8_TA(2019)0099B8-0080/2019

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van 19 december 2018 van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de niveaus van geografische uitsplitsing betreft (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2018)08872),

–  gezien de brief van de Commissie internationale handel van 28 januari 2019 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen(1), en met name artikel 2, lid 3, en artikel 10, lid 6,

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie internationale handel,

–  gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2017 kennis heeft gegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie; overwegende dat de Verdragen niet meer van toepassing zullen zijn op het Verenigd Koninkrijk met ingang van de datum van inwerkingtreding van een terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na die kennisgeving, dat wil zeggen met ingang van 30 maart 2019, tenzij de Europese Raad met instemming van het Verenigd Koninkrijk met eenparigheid van stemmen tot verlenging van die termijn besluit;

B.  overwegende dat Verordening (EG) nr. 184/2005 een gemeenschappelijk kader vaststelt voor de systematische productie van communautaire statistieken over de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen;

C.  overwegende dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie tot gevolg zou hebben dat het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt en dat de communautaire statistieken inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen het Verenigd Koninkrijk als een derde land in plaats van een lidstaat zouden moeten weergeven;

D.  overwegende dat de enige wijziging waarin de gedelegeerde verordening C(2018)08872 voorziet, de classificatie van het Verenigd Koninkrijk als een derde land ten behoeve van de toepassing van Verordening (EG) nr. 184/2005 is;

E.  overwegende dat snelle publicatie van de gedelegeerde verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie zou zorgen voor meer rechtszekerheid en meer tijd voor tenuitvoerlegging vóór 30 maart 2019;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening (C(2018)08872);

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 35 van 8.2.2005, blz. 23.

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid