Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/3002(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0080/2019

Teksty złożone :

B8-0080/2019

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0099

Teksty przyjęte
PDF 122kWORD 48k
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: poziomy podziału geograficznego
P8_TA(2019)0099B8-0080/2019

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do poziomów podziału geograficznego (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2018)08872),

–  uwzględniając pismo Komisji Handlu Międzynarodowego z dnia 28 stycznia 2019 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich(1), w szczególności jego art. 2 ust. 3 oraz art. 10 ust. 6,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Handlu Międzynarodowego,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej; mając na uwadze, że traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, tj. od 30 marca 2019 r., chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu;

B.  mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 184/2005 określa wspólne zasady systematycznego sporządzania wspólnotowej statystyki w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich;

C.  mając na uwadze, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii skutkowałoby tym, że stałoby się ono państwem trzecim, a zatem statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich musiałyby odzwierciedlać Zjednoczone Królestwo jako państwo trzecie, a nie jako państwo członkowskie;

D.  mając na uwadze, że jedyne zmiany przewidziane w rozporządzeniu delegowanym C(2018)08872 polegają na sklasyfikowaniu Zjednoczonego Królestwa jako kraju trzeciego do celów stosowania rozporządzenia (WE) nr 184/2005;

E.  mając na uwadze, że szybkie opublikowanie rozporządzenia delegowanego w Dzienniku Urzędowym UE zapewniłoby większą pewność prawną i odpowiedni czas na wdrożenie przed 30 marca 2019 r.;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego C(2018)08872;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności