Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/3002(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0080/2019

Predkladané texty :

B8-0080/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0099

Prijaté texty
PDF 123kWORD 43k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: úrovne zemepisného členenia
P8_TA(2019)0099B8-0080/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o úrovne zemepisného členenia (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2018)08872),

–  so zreteľom na list Výboru pre medzinárodný obchod predsedovi Konferencie predsedov výborov z 28. januára 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií(1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3 a článok 10 ods. 6,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre medzinárodný obchod,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii; keďže zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, t. j. od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty;

B.  keďže nariadením (ES) č. 184/2005 sa stanovuje spoločný rámec pre systematické vypracúvanie štatistiky Spoločenstva týkajúcej sa platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií;

C.  keďže vystúpením z Únie by sa Spojené kráľovstvo stalo treťou krajinou, následkom čoho by sa v štatistike Spoločenstva týkajúcej sa platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií muselo Spojené kráľovstvo považovať za tretiu krajinu, a nie za členský štát;

D.  keďže jediné zmeny, ktoré obsahuje delegované nariadenie C(2018)08872, sa týkajú klasifikácie Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny na účely uplatňovania nariadenia (ES) č. 184/2005;

E.  keďže rýchle uverejnenie delegovaného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie by prinieslo väčšiu právnu istotu a poskytlo dostatočný čas na vykonanie do 30. marca 2019;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu C(2018)08872;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 23.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia