Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/3002(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0080/2019

Ingivna texter :

B8-0080/2019

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2019)0099

Antagna texter
PDF 113kWORD 42k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: nivåer för geografisk fördelning
P8_TA(2019)0099B8-0080/2019

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 vad gäller nivåerna för geografisk fördelning (C(2018)08872 – (2018/3002(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2018)08872),

–  med beaktande av skrivelsen av den 28 januari 2019 från utskottet för internationell handel till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar(1), särskilt artiklarna 2.3 och 10.6,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för internationell handel,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då utträdesavtalet träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, dvs. från och med den 30 mars 2019 om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

B.  Genom förordning (EG) nr 184/2005 fastställs en gemensam ram för systematisk produktion av gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar.

C.  Förenade kungarikets utträde ur unionen skulle få till följd att Förenade kungariket blir ett tredjeland och därför måste gemenskapsstatistiken över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar återspegla Förenade kungariket som ett tredjeland i stället för en medlemsstat.

D.  De enda ändringar som föreskrivs i den delegerade förordningen (C(2018)08872) är att klassificera Förenade kungariket som ett tredjeland vid tillämpningen av förordning (EG) nr 184/2005.

E.  Ett snabbt offentliggörande av den delegerade förordningen i Europeiska unionens officiella tidning skulle ge större rättslig säkerhet och lämplig tid för genomförande före den 30 mars 2019.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen (C(2018)08872).

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 35, 8.2.2005, s. 23.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy