Показалец 
Приети текстове
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург
Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I
 Сключване на Споразумението между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания ***
 Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизстан (присъединяване на Хърватия) ***
 Всеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан
 Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт
 Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I
 Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети държави ***I
 Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I
 Изменение на Устава на ЕИБ *
 Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент
 Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
 Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор
 Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС
 Равенство между половете и данъчни политики в ЕС

Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I
PDF 243kWORD 75k
Изменения, приети от Европейския парламент на 15 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))(1)
P8_TA(2019)0001A8-0460/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  2140-те митнически учреждения17, които се намират по външните граници на Европейския съюз, следва да бъдат подходящо оборудвани, за да се гарантира функционирането на митническия съюз. Необходимостта от подходящ и равностоен митнически контрол е все по-наложителна не само поради традиционната функция на митниците да събират приходи, но и във все по-голяма степен поради необходимостта значително да се засили контролът върху стоките, въвеждани през или напускащи външните граници на Съюза, с цел да се осигури както безопасност, така и сигурност. В същото време обаче този контрол на движението на стоки през външните граници следва да не пречи, а по-скоро да улеснява законната търговия с трети държави.
(1)  2140-те митнически учреждения17, които се намират по външните граници на Европейския съюз, следва да бъдат подходящо оборудвани, за да се гарантира ефикасното и ефективно функциониране на митническия съюз. Необходимостта от подходящ и равностоен митнически контрол е все по-наложителна не само поради традиционната функция на митниците да събират приходи, но и във все по-голяма степен поради необходимостта значително да се засили контролът върху стоките, въвеждани през или напускащи външните граници на Съюза, с цел да се осигури както безопасност, така и сигурност. В същото време обаче този контрол на движението на стоки през външните граници следва да не пречи, а по-скоро да улеснява законната търговия с трети държави, в съответствие с условията за безопасност и сигурност.
__________________
__________________
17 Приложението към доклада относно резултатите на митническия съюз за 2016 г. е на разположение на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
17 Приложението към доклада относно резултатите на митническия съюз за 2016 г. е на разположение на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Митническият съюз е основополагащ елемент на Европейския съюз, който представлява един от най-големите търговски блокове в света, и е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза както на предприятията, така и на гражданите. В своята резолюция от 14 март 2018 г.1a Европейският парламент изразява особена загриженост по отношение на митническите измами, довели до значителна загуба на приходи за бюджета на Съюза. Европейският парламент отново заяви, че по-силна и амбициозна Европа може да бъде постигната само ако ѝ се предоставят повече финансови средства и поради това призова за осигуряване на непрекъсната подкрепа за съществуващите политики, за увеличаване на ресурсите за водещите програми на Съюза и за предоставяне на допълнителни финансови ресурси, отговарящи на поетите допълнителни отговорности.
__________________
1a P8_TA(2018)0075: Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Понастоящем се наблюдава дисбаланс в извършването на митнически контрол от страна на държавите членки. Този дисбаланс се дължи както на географските различия между държавите членки, така и на техния съответен капацитет и ресурси. Способността на държавите членки да реагират на предизвикателствата, породени от постоянно развиващите се глобални бизнес модели и вериги на доставки, зависи не само от човешкия фактор, но също и от наличието на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол. Следователно предоставянето на оборудване за равностоен митнически контрол е важен елемент от процеса на преодоляване на съществуващия дисбаланс. С него ще се хармонизира извършването на митнически контрол във всички държави членки, а по този начин ще се избегне отклоняването на потоци стоки към най-слабо оборудваните пунктове.
(2)  Понастоящем се наблюдава дисбаланс в извършването на митнически контрол от страна на държавите членки. Този дисбаланс се дължи както на географските различия между държавите членки, така и на техния съответен капацитет и ресурси и на липсата на стандартизирани митнически проверки. Способността на държавите членки да реагират на предизвикателствата, породени от постоянно развиващите се глобални бизнес модели и вериги на доставки, зависи не само от човешкия фактор, но също и от наличието и от правилното функциониране на съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол. Други предизвикателства, като например рязкото нарастване на електронната търговия, цифровизацията на документите от проверките и инспекциите, устойчивостта по отношение на кибератаки, саботажът, промишленият шпионаж или манипулирането на данни, също ще увеличат необходимостта от по-добре функциониращи митнически процедури. Следователно предоставянето на оборудване за равностоен митнически контрол е важен елемент от процеса на преодоляване на съществуващия дисбаланс. С него ще се хармонизира извършването на митнически контрол във всички държави членки, а по този начин ще се избегне отклоняването на потоци стоки към най-слабо оборудваните пунктове. Всички стоки, които влизат на митническата територия на Съюза, следва да подлежат на щателен контрол, за да се избегне търсенето на пристанища, предлагащи по-изгодни условия, от страна на лицата, извършващи митнически измами. За да се гарантира, че се увеличава цялостната стабилност, както и сближаването при извършването на митнически контрол от страна на държавите членки, се изисква ясна стратегия по отношение на най-слабите пунктове.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Държавите членки нееднократно са изтъквали необходимостта от финансово подпомагане и са изисквали задълбочен анализ на необходимото оборудване. В заключенията18 си от 23 март 2017 г. относно финансирането на митниците Съветът прикани Комисията да „направи оценка на възможността за финансиране на потребностите от техническо оборудване от бъдещите финансови програми на Комисията и да подобри координацията и [...] сътрудничеството между митническите органи и другите правоприлагащи органи за целите на финансирането“.
(3)  Редица държави членки нееднократно са изтъквали необходимостта от финансово подпомагане и са изисквали задълбочен анализ на необходимото оборудване. В заключенията18 си от 23 март 2017 г. относно финансирането на митниците Съветът прикани Комисията да „направи оценка на възможността за финансиране на потребностите от техническо оборудване от бъдещите финансови програми на Комисията и да подобри координацията и [...] сътрудничеството между митническите органи и другите правоприлагащи органи за целите на финансирането“.
__________________
__________________
18 https://www.consilium.europa.eu/media/
22301/st09581en17-vf.pdf и http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
18 https://www.consilium.europa.eu/media/
22301/st09581en17-vf.pdf и http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Следователно е уместно да се създаде нов инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол.
(6)  Следователно е уместно да се създаде нов инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, което следва да осигури откриването на такива практики, като например фалшифицирането на стоки и други незаконни търговски практики. Следва да се вземат предвид вече съществуващите механизми за финансова подкрепа.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Тъй като митническите органи на държавите членки поемат все повече отговорности, които често обхващат областта на сигурността и се изпълняват по външните граници, въпросът с осигуряването на еквивалентност при извършване на граничен и митнически контрол по външните граници е необходимо да се реши чрез осигуряване на адекватно финансово подпомагане от Съюза за държавите членки. Също толкова важно е да се насърчи междуведомственото сътрудничество по границите на Съюза по отношение на контрола на стоки и проверките на лица между националните органи във всяка държава членка, които са отговорни за граничния контрол или за други задачи, извършвани по границите.
(7)  Тъй като митническите органи на държавите членки поемат все повече отговорности, които често обхващат областта на сигурността и се изпълняват по външните граници, въпросът с осигуряването на еквивалентност при извършване на граничен и митнически контрол по външните граници е необходимо да се реши чрез осигуряване на адекватно финансово подпомагане от Съюза за държавите членки. Също толкова важно е да се насърчи междуведомственото сътрудничество – като същевременно се вземат предвид въпросите, свързани с киберсигурността – по границите на Съюза по отношение на контрола на стоки и проверките на лица между националните органи във всяка държава членка, които са отговорни за граничния контрол или за други задачи, извършвани по границите.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за инструмента, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление21 за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.
(11)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за инструмента, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление21 за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. За да се осигури бюджетна дисциплина, условията за разпределяне на безвъзмездните средства по приоритети следва да бъдат ясни, точно определени и основаващи се на установените нужди за задачите, изпълнявани от митническите пунктове.
________________
________________
21 Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина относно сътрудничеството по бюджетни въпроси и за доброто финансово управление OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1
21 Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина относно сътрудничеството по бюджетни въпроси и за доброто финансово управление OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, следва да отговаря на най-високите стандарти за сигурност, включително киберсигурност, за безопасност и за опазване на околната среда, както и на най-високите здравни стандарти.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Данните, събрани чрез оборудването за митнически контрол, финансирано по този инструмент, следва да са достъпни само за надлежно оправомощени служители на държавните органи и да се обработват само от тях, както и да са защитени в подходяща степен срещу нерегламентиран достъп или оповестяване. Държавите членки следва да разполагат с пълен контрол върху посочените данни.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 13 в (ново)
(13в)  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, следва да допринася за осигуряването на оптимално управление на риска в областта на митническия контрол.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 13 г (ново)
(13г)  При подмяна на старо оборудване за митнически контрол със средствата по настоящия инструмент държавите членки следва да са отговорни за екологосъобразното обезвреждане на старото оборудване за митнически контрол.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  По-голямата част от оборудването за митнически контрол може да бъде еднакво или случайно подходящо за проверки на съответствието с други законодателни актове, като например разпоредбите относно управлението на границите, визите или полицейското сътрудничество. Следователно Фондът за интегрирано управление на границите е замислен като два допълващи се инструмента с различен, но съгласуван обхват по отношение на покупката на оборудване. От една страна, инструментът за управление на границите и визите, създаден с Регламент [2018/XXX]25 , изключва оборудването, което може да се използва както за управление на границите, така и за митнически контрол. От друга страна, инструментът за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с настоящия регламент, не само ще подпомага финансово оборудването, чиято основна цел е митническият контрол, но също ще позволи използването му и за допълнителни цели, например за целите на граничния контрол и сигурността. Това разпределение на функциите ще насърчи междуведомственото сътрудничество като елемент от подхода на европейското интегрирано управление на границите, както е посочено в член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/162426, като по този начин се дава възможност на митническите и граничните органи да работят заедно и да се постигне максимално въздействие на бюджета на Съюза чрез споделено използване и оперативна съвместимост на оборудването за контрол.
(15)  По-голямата част от оборудването за митнически контрол може да бъде еднакво или случайно подходящо за проверки на съответствието с други законодателни актове, като например разпоредбите относно управлението на границите, визите или полицейското сътрудничество. Следователно Фондът за интегрирано управление на границите е замислен като два допълващи се инструмента с различен, но съгласуван обхват по отношение на покупката на оборудване. От една страна, инструментът за управление на границите и визите, създаден с Регламент [2018/XXX]25 , изключва оборудването, което може да се използва както за управление на границите, така и за митнически контрол. От друга страна, инструментът за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с настоящия регламент, не само ще подпомага финансово оборудването, чиято основна цел е митническият контрол, но също ще позволи използването му и за допълнителни свързани цели, например за целите на граничния контрол, безопасността и сигурността. Това разпределение на функциите ще насърчи междуведомственото сътрудничество като елемент от подхода на европейското интегрирано управление на границите, както е посочено в член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/162426, като по този начин се дава възможност на митническите и граничните органи да работят заедно и да се постигне максимално въздействие на бюджета на Съюза чрез споделено използване и оперативна съвместимост на оборудването за контрол. За да се гарантира, че всеки инструмент или оборудване, финансирано от фонда, е непрекъснато на отговорно пазене в определения митнически пункт, който притежава оборудването, съвместното ползване и оперативната съвместимост между митническите и граничните органи следва да бъдат определени като несистематични и нередовни.
__________________
__________________
25 COM(2018)0473.
25 COM(2018)0473.
26 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
26 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Чрез дерогация от Финансовия регламент, финансирането на дейност по няколко програми или инструменти на Съюза следва да е възможно, за да се осигури възможност и подпомагане, когато е целесъобразно, за сътрудничество и оперативна съвместимост между отделните области. В такива случаи обаче, в съответствие с принципа за забрана на двойното финансиране, установен с Финансовия регламент, отделните финансови приноси не могат да покриват едни и същи разходи.
(16)  Чрез дерогация от Финансовия регламент, финансирането на дейност по няколко програми или инструменти на Съюза следва да е възможно, за да се осигури възможност и подпомагане, когато е целесъобразно, за сътрудничество и оперативна съвместимост между отделните области. В такива случаи обаче, в съответствие с принципа за забрана на двойното финансиране, установен с Финансовия регламент, отделните финансови приноси не могат да покриват едни и същи разходи. Ако на дадена държава членка вече са били разпределени средства от друга програма на Съюза или подпомагане от фонд на Съюза или тя е получила средства от друга програма на Съюза или подпомагане от фонд на Съюза за закупуването на същото оборудване, средствата или подпомагането следва да се посочат в заявлението.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)   Комисията следва да стимулира съвместното възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол от страна на държавите членки.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  С оглед на бързото развитие на приоритетите, заплахите и технологиите в митниците, работните програми не следва да обхващат дълги периоди от време. В същото време необходимостта от създаване на годишни работни програми повишава административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки, без това да е необходимо за изпълнението на инструмента. В този контекст работните програми следва по принцип да обхващат повече от една бюджетна година.
(17)  С оглед на бързото развитие на приоритетите, заплахите и технологиите в митниците, работните програми не следва да обхващат дълги периоди от време. В същото време необходимостта от създаване на годишни работни програми повишава административната тежест както за Комисията, така и за държавите членки, без това да е необходимо за изпълнението на инструмента. В този контекст работните програми следва по принцип да обхващат повече от една бюджетна година. Освен това, за да се гарантира запазването на стратегическите интереси на Съюза в тяхната цялост, държавите членки се насърчават внимателно да разглеждат въпроса за киберсигурността и рисковете от евентуално разкриване на чувствителни данни извън Съюза, когато провеждат търгове за ново оборудване за митнически контрол.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на работната програма съгласно настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета27.
заличава се
__________________
27 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Въпреки че изпълнението на централно равнище е абсолютно наложително за постигане на конкретната цел за осигуряване на равностоен митнически контрол, на техническо равнище е необходима подготвителна работа предвид техническия характер на този инструмент. Поради това изпълнението следва да бъде подкрепено от оценки на потребностите, които са зависими от националните експертни познания и опит чрез участието на митническите администрации на държавите членки. Тези оценки на потребностите следва да се основават на ясна методология, която да включва минимален брой стъпки за осигуряване на събирането на необходимата информация.
(19)  Въпреки че изпълнението на централно равнище е абсолютно наложително за постигане на конкретната цел за осигуряване на равностоен митнически контрол, на техническо равнище е необходима подготвителна работа предвид техническия характер на този инструмент. Поради това изпълнението следва да бъде подкрепено от индивидуални оценки на потребностите, които са зависими от националните експертни познания и опит чрез участието на митническите администрации на държавите членки. Тези оценки на потребностите следва да се основават на ясна методология, която да включва минимален брой стъпки за осигуряване на събирането на съответната информация.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  С цел да се осигури редовно наблюдение и отчитане следва да се въведе подходяща рамка за наблюдение на постигнатите резултати от инструмента и дейностите по него. Този вид наблюдение и отчитане следва да се основава на показатели, с които се измерва ефектът от дейностите по линия на инструмента. Изискванията за отчитане следва да включват информация за оборудването за митнически контрол над определен праг на разходите.
(20)  С цел да се осигури редовно наблюдение и отчитане следва да се въведе подходяща рамка за наблюдение на постигнатите резултати от инструмента и дейностите по него. Този вид наблюдение и отчитане следва да се основава на количествени и качествени показатели, с които се измерва ефектът от дейностите по линия на инструмента. Държавите членки следва да гарантират наличието на прозрачна и ясна процедура по възлагане на обществени поръчки. Изискванията за отчитане следва да включват подробна информация за оборудването за митнически контрол и за процедурата за възлагане на обществени поръчки над определен праг на разходите, както и обосновка на разходите.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  За да се реагира по подходящ начин на променящите се политически приоритети, заплахи и технологии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на целите на митническия контрол за дейностите, допустими за финансиране съгласно инструмента, както и по отношение на изменението на списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(22)  За да се реагира по подходящ начин на променящите се политически приоритети, заплахи и технологии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на настоящия регламент с цел определяне на работни програми, изменението на целите на митническия контрол за дейностите, допустими за финансиране съгласно инструмента, както и по отношение на изменението на списъка с показатели за измерване на степента на постигане на конкретните цели. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи и напълно прозрачни консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС.
(24)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови разпоредби, приети от Европейския парламент и Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези разпоредби са установени във Финансовия регламент и определят по-конкретно реда за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на лицата, работещи с бюджетни средства. Разпоредбите, приети на основание на член 322 от ДФЕС, засягат и защитата на бюджета на Съюза при общи недостатъци по отношение на върховенството на закона в държавите членки, тъй като спазването на върховенството на закона е важно предварително условие за разумно финансово управление и за ефективно финансиране от страна на ЕС. Финансирането по настоящия инструмент следва да бъде съобразено с принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретната цел на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
(25)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретната цел на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Подобряването на изпълнението и повишаването на качеството на разходите следва да бъдат ръководни принципи за постигането на целите на инструмента, като същевременно се гарантира оптималното използване на финансовите средства.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Общата цел на инструмента — като част от Фонда за интегрирано управление на границите — е подпомагане на митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.
1.  Общата цел на инструмента — като част от Фонда за интегрирано управление на границите и с оглед на дългосрочната цел митническите проверки в Съюза да бъдат стандартизиран — е подпомагане на митническия съюз и на митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и на неговите държави членки, насърчаване на междуведомственото сътрудничество по границите на Съюза по отношение на проверките на стоки и лица, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  Инструментът има конкретната цел да допринесе за адекватен и еквивалентен митнически контрол чрез покупка, поддръжка и надстройка на съответното съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол.
2.  Инструментът има конкретната цел да допринесе за адекватен и еквивалентен митнически контрол чрез изцяло прозрачна покупка, поддръжка и надстройка на съответното съвременно, сигурно, устойчиво на кибернетични атаки, безопасно, екологосъобразно и надеждно оборудване за митнически контрол. Една от допълнителните цели е да се подобри качеството на митническите проверки във всички държави членки, за да се избегне отклоняване на стоки към по-слаби пунктове в рамките на Съюза.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)
2a.  Инструментът допринася за прилагането на европейското интегрирано управление на границите, като подкрепя междуведомственото сътрудничество, съвместното използване и оперативната съвместимост на новото оборудване, придобито чрез инструмента.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 2021—2027 г. е 1 300 000 000 EUR по текущи цени.
1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 2021—2027 г. е 1 149 175 000EUR по цени за 2018 г. (1 300 000 000 EUR по текущи цени).
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на инструмента, както и за оценяване на постигането на неговите цели. От него освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани с целите на инструмента, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. ведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на инструмента.
2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на законни и проверени разходи за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на инструмента, както и за оценяване на резултатите от него и на постигането на неговите цели. От него освен това може да се покриват също така законни и проверени разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, обмен на данни между участващи държави членки, доколкото те са свързани със специфичните цели на инструмента в подкрепа на общата цел, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. ведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на инструмента.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)
1a.   Когато подпомаганите дейности включват покупка или модернизиране на оборудване, Комисията разработва адекватни защитни механизми и извънредни мерки, за да се гарантира, че цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, се използва от съответните митнически органи във всички съответни случаи.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или надстройка на оборудване, Комисията създава механизъм за координация, с който гарантира ефективността и оперативната съвместимост на цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза.
3.  Когато подпомаганите дейности включват покупка или надстройка на оборудване, Комисията създава механизъм за координация, с който гарантира ефективността и оперативната съвместимост на цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, което дава възможност за консултации със и участие на съответните агенции на Съюза, и по-специално на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Механизмът за координация включва участието и консултирането на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с цел постигане на максимална добавена стойност за Съюза в областта на управлението на границите.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 а (нов)
3a.   Когато подпомаганите дейности включват покупка или модернизиране на оборудване, Комисията разработва адекватни защитни механизми и извънредни мерки, за да се гарантира, че цялото оборудване, закупено с подпомагане по програми и инструменти на Съюза, отговаря на договорените стандарти за редовна поддръжка.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Чрез дерогация от параграф 1, в надлежно обосновани случаи дейностите могат да обхващат също и покупката, поддръжката и надстройката на оборудване за митнически контрол с цел изпитване на нова апаратура или нови функции в работни условия.
2.  Чрез дерогация от параграф 1, в надлежно обосновани случаи дейностите могат да обхващат също и напълно прозрачната покупка, поддръжка и модернизиране на оборудване за митнически контрол с цел изпитване на нова апаратура или нови функции в работни условия.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя целите на митническия контрол, предвидени в параграф 1, буква б), както и приложение 1, когато такова преразглеждане е необходимо.
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя целите на митническия контрол, предвидени в параграф 1, буква б), както и приложение 1, когато такова преразглеждане е необходимо и за да не се изостава от технологичното развитие и да е налице актуална информация за променящите се модели в контрабандата на стоки, както и за да не се изостава от новите, интелигентни и новаторски решения за целите на митническия контрол.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4
4.  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, може да се използва и за други цели освен за митнически контрол, в т.ч. за контрол на лица в подкрепа на националните органи за управление на границите и разследване.
4.  Оборудването за митнически контрол, финансирано по настоящия инструмент, следва да бъде използвано основно за митнически контрол, но може да се използва и за други цели освен за митнически контрол, в т.ч. за контрол на лица в подкрепа на националните органи за управление на границите и разследване, за да се гарантира съответствие с общите и конкретните цели на инструмента, посочени в член 3.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)
4a.   Комисията стимулира съвместното възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол от страна на държавите членки.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)
2a.   Финансиране, надвишаващо посочения таван, може да се предоставя в случаи на съвместно възлагане на обществени поръчки и изпитване на оборудване за митнически контрол от страна на държавите членки.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 б (нов)
2б.   Извънредните обстоятелства, посочени в параграф 2, могат да включват закупуването на ново оборудване за митнически контрол и включването му във фонда от техническо оборудване на европейската гранична и брегова охрана. Допустимостта на оборудването за митнически контрол по отношение на фонда от техническо оборудване се установява в съответствие с член 5, параграф 3.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част
Следните разходи не са допустими за финансиране по линия на инструмента:
Всички разходи, свързани с действията, посочени в член 6, са допустими за финансиране по линия на инструмента, с изключение на:
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  разходите, свързани с обучение или усъвършенстване на уменията, необходими за използването на оборудването;
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква в
в)  разходите, свързани с електронни системи, с изключение на софтуера, пряко необходим за използване на оборудването за митнически контрол;
в)  разходите, свързани с електронни системи, с изключение на софтуера и актуализациите на софтуера, пряко необходим за използване на оборудването за митнически контрол, и с изключение на електронния софтуер и програмирането, необходими за взаимното свързване на съществуващия софтуер с оборудването за митнически контрол;
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г
г)  разходите за мрежи, като например защитени или незащитени канали за комуникация, или абонаменти;
г)  разходите за мрежи, като например защитени или незащитени канали за комуникация, или абонаменти, с изключение на мрежи или абонаменти, пряко необходими за използване на оборудването за митнически контрол;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
2.  Работните програми се приемат от Комисията посредством акт за изпълнение. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14 за изменение на приложение 2а с цел да изготвя работни програми.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част
Изготвянето на работните програми, посочени в параграф 1, се основава на оценка на потребностите, която включва като минимум следното:
Изготвянето на работните програми, посочени в параграф 1, се основава на индивидуална оценка на потребностите, която включва следното:
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква б
б)  изчерпателен опис на наличното оборудване за митнически контрол;
б)  изчерпателен опис на наличното и функциониращо оборудване за митнически контрол;
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква в
в)  общо определение за минимален и оптимален стандарт на оборудването за митнически контрол в зависимост от категорията на граничните контролно-пропускателни пунктове и
в)  общо определение за минимален технически стандарт на оборудването за митнически контрол в зависимост от категорията на граничните контролно-пропускателни пунктове;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква в a (нова)
ва)  оценка на оптималното равнище на оборудване за митнически контрол в зависимост от категорията на граничните контролно-пропускателни пунктове; както и
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква г
г)  подробна предварителна оценка на финансовите потребности.
г)  подробна предварителна оценка на финансовите потребности в зависимост от мащаба на митническите операции и съответната работна натовареност.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  Показателите за отчитане на напредъка по инструмента по отношение на постигането на общите и конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2.
1.  В съответствие с изискването за докладване съгласно член 38, параграф 3, буква д), подточка i) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението на Програмата. Докладването от страна на Комисията относно изпълнението включва информация както за напредъка, така и за недостатъците.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на инструмента, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването.
2.  Показателите за докладване относно напредъка по инструмента по отношение на постигането на общите и конкретните цели, определени в член 3, са посочени в приложение 2. За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на инструмента, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 14, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването, така че да се предоставя на Европейския парламент и на Съвета актуализирана качествена и количествена информация относно изпълнението на програмата.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на данните за наблюдението върху изпълнението на инструмента и неговите резултати. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане.
3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира, че данните за наблюдението върху изпълнението на инструмента и неговите резултати са сравними и изчерпателни, както и да осигурява ефикасното, ефективно и навременно събиране на посочените данни. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета надеждна информация относно качеството на използваните данни за изпълнението.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – буква в a (нова)
ва)   наличието и състоянието на части от оборудването, финансирани от бюджета на Съюза, пет години след въвеждането в експлоатация;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – буква в б (нова)
вб)   информация относно поддръжката на оборудването за митнически контрол;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – буква в в (нова)
вв)   информация относно процедурата по възлагане на поръчки;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – буква в г (нова)
вг)   обосновка на разходите;
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Извършват се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.
1.  В оценките на действията, финансирани по линия на инструмента и посочени в член 6, се прави оценка на резултатите, въздействието и ефективността на инструмента, като тези оценки се извършват своевременно, за да се гарантира тяхното ефикасно използване в процеса на вземане на решения.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Междинната оценка на инструмента се извършва, когато за изпълнението на инструмента има достатъчно налична информация, но не по-късно от четири години след началото на изпълнението му.
2.  Междинната оценка на инструмента се извършва, когато за изпълнението на инструмента има достатъчно налична информация, но не по-късно от три години след началото на изпълнението му.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
В рамките на междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по Програмата за периода след 2027 г. и нейните цели.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3
3.  В края на изпълнението на инструмента, но не по-късно от четири години след края на периода по член 1, Комисията извършва окончателна оценка на инструмента.
3.  В края на изпълнението на инструмента, но не по-късно от три години след края на периода по член 1, Комисията извършва окончателна оценка на инструмента.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4
4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения и извлечените поуки, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 а (нов)
4a.  В доклада, озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите“, Комисията включва годишните частични оценки.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
2.  Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 6, параграф 3 и член 12, параграф 2, се предоставят на Комисията до 31 декември 2028 г.
2.  Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, се предоставят на Комисията до 31 декември 2028 г.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 3 и член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 3 и член 12, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването за този акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването за този акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 15
Член 15
заличава се
Процедура на комитет
1.  Комисията се подпомага от Комитета по програма „Митници“, посочен в член 18 от Регламент (ЕС) [2018/XXX]38.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
__________________
38 COM(2018)0442.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността, като по този начин показват добавената стойност за Съюза и подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на инструмента и неговите действия и резултати. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за инструмента, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.
2.  За да се гарантира прозрачност, Комисията предоставя редовно на обществеността информация, свързана с инструмента, неговите действия и резултати, като се позовава, наред с другото, на работните програми, посочени в член11.
Изменение 65
Предложение за регламент
Приложение 1 – колона 3 – ред 1
контейнери, камиони, железопътни вагони
контейнери, камиони, железопътни вагони и превозни средства
Изменение 66
Предложение за регламент
Приложение 1 – колона 3 – ред 3 а (нов)
Превозни средства
Изменение 67
Предложение за регламент
Приложение 1 – колона 2 – ред 5
Портал с обратно рентгеново разсейване (backscatter)
Портал, функциониращ на принципа на обратното рентгеново разсейване (backscatter)
Изменение 68
Предложение за регламент
Приложение 2 – колона 2 – ред 6 а (нов)
Скенер за сигурност, функциониращ на принципа на милиметровите вълни
Изменение 69
Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 1 а (нова)
1a.  Сигурност и безопасност
a)  Степен на съответствие със стандартите за сигурност на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове, включително киберсигурност
б)  Степен на съответствие със стандартите за безопасност на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове
Изменение 70
Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 1 б (нова)
1б.  Здраве и околна среда
a)  Степен на съответствие със здравните стандарти на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове
б)  Степен на съответствие със стандартите за опазване на околната среда на оборудването за митнически контрол във всички гранични контролно-пропускателни пунктове
Изменение 71
Предложение за регламент
Приложение 2 а (ново)
Приложение 2a
Работни програми
Изменение 72
Предложение за регламент
Приложение 2 б (ново)
Приложение 2 б
Изключителни обстоятелства, обосноваващи предоставянето на финансиране над тавана

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0460/2018).


Сключване на Споразумението между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания ***
PDF 114kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))
P8_TA(2019)0002A8-0463/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10302/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания (10290/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, букви б) и г), член 79, параграф 2, буква в) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0433/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0463/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Албания.


Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизстан (присъединяване на Хърватия) ***
PDF 117kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване, от името на Съюза и на държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12564/2017 – C8-0033/2018 – 2017/0185(NLE))
P8_TA(2019)0003A8-0443/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12564/2017),

—  като взе предвид проекта на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12659/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 91, член 100, параграф 2, членове 207 и 209, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0033/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0443/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Киргизката република.


Всеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан
PDF 157kWORD 57k
Препоръка на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно всеобхватното споразумение между ЕС и Киргизката република (2018/2118(INI))
P8_TA(2019)0004A8-0450/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Решение (EС) 2107/... на Съвета от 9 октомври 2017 г. за разрешаване на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да започнат преговори и да договорят, от името на Европейския съюз, разпоредбите, които попадат в областите на компетентност на Съюза, на Всеобхватно споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна (11436/1/17 REV 1),

—  като взе предвид решението на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 9 октомври 2017 г., за разрешаване на Европейската комисия да започне преговори и да договори, от името на държавите членки, разпоредбите, които попадат в областите на компетентност на държавите членки, на Всеобхватно споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна (11438/1/17 REV 1),

—  като взе предвид правното основание за новото всеобхватно споразумение, а именно член 37 от Договора за Европейския съюз и членове 91, 100, параграф 2, 207 и 209 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Киргизката република, което е в сила от 1999 г.,

—  като взе предвид своите резолюции от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия(1) и от 13 април 2016 г. относно прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС — Централна Азия(2),

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Киргизстан, включително резолюциите от 15 януари 2015 г.(3), 8 юли 2010 г.(4) и 6 май 2010 г.(5),

—  като взе предвид изявлението на ЗП/ВП относно президентските избори в Киргизката република от 16 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския парламент, международната мисия за наблюдение на изборите и Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) относно президентските избори,

—  като взе предвид декларацията, приета от 13-тия комитет за парламентарно сътрудничество ЕС — Киргизстан на 3 май 2018 г.,

—  като взе предвид решението на Европейския съюз от 2 февруари 2016 г. за предоставяне на статут по ОСП + на Киргизката република,

—  като взе предвид своята позиция от 22 октомври 2013 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република(6),

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0450/2018),

A.  като има предвид, че през декември 2017 г. ЕС и Киргизстан започнаха преговори за всеобхватно споразумение, което да замени действащото СПС между ЕС и Киргизстан, с цел да се засили и задълбочи сътрудничеството в области от взаимен интерес въз основа на общите ценности на демокрацията, принципите на правовата държава и доброто управление в рамките на нова правна рамка;

Б.  като има предвид, че за да влезе в сила всеобхватното споразумение, ще бъде необходимо одобрението на Парламента;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

  

Общи принципи

   а) да договорят и сключат амбициозно, всеобхватно и балансирано споразумение между ЕС и Киргизстан, което ще замени СПС от 1999 г. и ще осигури основата за силни и трайни отношения и стабилно, сигурно и устойчиво развитие на двете страни;
   б) да установят стратегически краткосрочни и дългосрочни перспективи във всеобхватното споразумение и да предвидят редица ясно определени и структурирани цели за сътрудничество с Киргизстан; да положат допълнителни усилия и да задълбочат отношенията, за да направят ЕС по-видим и по-ефективен в страната и в региона;
   в) да подпомогнат пазарната икономика чрез предоставяне на осезаеми социални и икономически ползи за гражданите и на двете страни; да защитават правилата на конкуренцията и правната сигурност, включително чрез укрепване на независими и прозрачни институции;
   г) да осигурят твърд ангажимент от двете страни за зачитане на демократичните принципи, правата на човека и принципите на правовата държава и да постигат напредък в тези области при пълно спазване на критериите, изисквани за статута по ОСП+, предоставен на Киргизката република, включително ратифицирането на съответните международни конвенции и ефективното изпълнение на заключенията и препоръките на съответните наблюдаващи органи, създадени съгласно тези конвенции; да улесняват и да провеждат редовен и основан на резултатите диалог по въпросите на правата на човека в интерес и на двете страни и който следва да включва органите и гражданското общество с цел укрепване на институционалната рамка и публичните политики; да подчертават конструктивното членство на Киргизстан в Съвета на ООН по правата на човека в периода 2016 – 2018 г. и да насърчават по-нататъшното международно участие на страната;
   д) да допринесат за укрепването на многостранното и международното сътрудничество и да разработят общи подходи към сътрудничеството с киргизките партньори, за да се подкрепи международната сигурност и да се реагира ефективно на световните предизвикателства, като тероризма, изменението на климата, миграцията и организираната престъпност, да се допринесе за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и новата национална стратегия за развитие за периода 2018 – 2040 г., и като цяло да допринесат за стабилизирането и растежа на Централна Азия;
  

Политически диалог и международно сътрудничество

   е) да укрепват политическия диалог и секторното сътрудничество; да осигурят съдържателен редовен диалог по всички въпроси от значение, като надграждат съществуващите формати;
   ж) да засилват сътрудничеството в областта на управлението на кризи, предотвратяването на конфликти, борбата с тероризма и организираната престъпност, киберпрестъпността, предотвратяването на водещата до насилие радикализация и трансграничната престъпност и интегрираното управление на границите при пълно зачитане на защитата на правата на човека и основните свободи и в съответствие с измененията на Наказателния кодекс и да гарантират, че националният Закон № 150 относно борбата с екстремистки дейности от 2005 г. е в пълно съответствие с международните стандарти;
   з) да подсилят разпоредбите, свързани с търговията и икономическите отношения, за да се подобри инвестиционният климат и за да се допринесе за диверсификацията на икономиката на Киргизката република, което е от взаимна изгода и укрепва правната сигурност и регулаторната прозрачност; да подкрепят доброто управление, правилното функциониране на съдебната система и намаляването на бюрокрацията и да използват всички налични мерки за насърчаване на устойчивото икономическо развитие в интерес на консолидирането и развитието на многостранна, основана на правила система за търговия; да допринесат за подкрепата за създаването и развитието на малки и средни предприятия; да подобрят допълнително икономическите отношения между ЕС и Киргизстан по отношение на статута по ОСП+ и да призоват Киргизстан да изпълни международните ангажименти, произтичащи от този статут, с цел насърчаване на икономическото развитие на страната;
   и) да подобрят сътрудничеството в борбата срещу корупцията, изпирането на пари и данъчните измами; да включат конкретни раздели, очертаващи ясни и силни ангажименти и мерки за борба с корупцията във всичките ѝ форми и за прилагане на международните стандарти и многостранните конвенции за борба с корупцията; да включат разпоредби относно доброто управление в областта на данъчното облагане и стандарти за прозрачност, които да потвърдят отново ангажимента на страните да прилагат международните стандарти в борбата срещу избягването на данъци и данъчните измами;
   й) да допринасят за подчертаване на значението на членството на Киргизката република в Световната търговска организация чрез подходящи реформи на чуждестранните инвестиции, митническите органи и достъпа до международните пазари;
   к) да подобряват координацията между позициите на ЕС и Киргизстан на международни форуми;
   л) да подобрят междупарламентарния диалог между Киргизстан и Европейския парламент;
   м) да осигурят в споразумението силен акцент върху изменението на климата, управлението на водите и предотвратяването и подготвеността за рискове от бедствия поради високия риск от природни бедствия, включително земетресения; да предоставят подкрепа на Киргизстан в неговите усилия да опазва околната среда и неговите дейни усилия за устойчиво развитие;
  

Институционални разпоредби

   н) да осигуряват предаването на указанията за водене на преговори на Европейския парламент при спазване на правилата за поверителност, за да се даде възможност за надлежен контрол от страна на Парламента в преговорния процес и да се изпълняват последователно междуинституционалните задължения, произтичащи от член 218, параграф 10 от ДФЕС, съгласно който Парламентът трябва да получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата;
   о) да споделят всички документи, свързани с преговорите, като например протоколи и договорени проектотекстове, както и периодично да информират Парламента;
   п) да зачитат на всички равнища дългогодишната практика да не се прилага временно новото споразумение, докато Парламентът не даде одобрението си;
   р) да засилят и разширят съществуващото сътрудничество, заложено в действащото СПС, с което вече бяха създадени следните органи за сътрудничество и диалог:
   Съвет за сътрудничество на равнище министри;
   Комитет за сътрудничество на равнище висши служители и подкомитети относно търговията и инвестициите и относно сътрудничеството за развитие;
   Парламентарен комитет за сътрудничество (ПКС);
   с) да засилят междупарламентарния контрол в рамките на упълномощен ПКС, който ще бъде създаден в рамките на новото споразумение, по-специално в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и борбата с корупцията;
   т) да гарантират участието на гражданското общество както по време на преговорите, така и в етапа на изпълнение на споразумението;
   у) да гарантират включването на условия за потенциално прекратяване на сътрудничеството в случай на нарушаване на съществени елементи от една от страните, предвиждащи консултация с Парламента в такива случаи;
   ф) да отпускат както на равнището на ЕС, така и на държавите членки, достатъчно ресурси за изпълнение на всеобхватното споразумение, за да се гарантира постигането на всички амбициозни цели, поставени по време на преговорите;
  

Общи опасения и интереси, свързани с областите на сътрудничество, за които се отнася споразумението

   х) да вземат предвид ролята на Киргизстан като една от малкото нововъзникващи демократични държави в региона, което изисква дългосрочна политическа, дипломатическа, финансова и техническа подкрепа от страна на ЕС;
   ц) да полагат усилия за консолидиране на функционираща парламентарна демокрация с истинска многопартийна система и конституционни механизми за контрол и баланс и да гарантират парламентарен контрол върху изпълнителната власт като една от пилотните държави за подкрепа на демокрацията от ЕС; да предадат опасенията си във връзка с измененията на Конституцията от 2016 г., по-специално значително засилване на правомощията на министър-председателя, предимството на решенията на националните съдилища пред международните договори в областта на правата на човека и загубата на независимост на Конституционната колегия на Върховния съд; да се насърчават участието на НПО при разработването и преразглеждането на законодателството и политиките на страната, по-специално по отношение на всички инструменти и механизми, които засягат пряко дейността на организациите на гражданското общество;
   ч) да потвърдят отново, че е важно да се работи системно за утвърждаване на ценностите на демокрацията и правата на човека, включително свободата на изразяване, на сдружаване и на събранията, и на независимостта на съдебната власт;
   ш) да насърчават благоприятна среда за журналистите и независимите медии; да гарантират, че Киргизстан позволява на чуждестранните работници в областта на правата на човека и на журналистите, на които е забранено влизането в страната, да влязат в Киргизстан и да продължат своята работа без неправомерна намеса;
   щ) да отчитат постигнатия напредък във връзка с мирното и прозрачно провеждане на парламентарните и президентските избори и да настояват за продължаване на изпълнението на препоръките, отправени от международните мисии за наблюдение на изборите;
   аа) да настояват Киргизстан да промени всички отрицателни авторитарни тенденции, като например използването за политически цели на съдебната администрация, несправедливите съдебни наказания, несправедливите и непрозрачни съдебни процеси, намесата в свободата на медиите, безнаказаността на правоприлагащите органи и предполагаемото малтретиране и изтезаване на задържани лица, екстрадициите в държави, в които лицата са изправени пред риск от изтезания или малтретиране, както и дискриминацията срещу малцинствата и ограниченията, наложени върху свободата на събиране и изразяване на мнение, и да настояват Киргизстан задълбочено да разследва всички твърдения за фалшифициране на доказателства, изнудване, изтезания и малтретиране; да изразят загриженост във връзка с факта, че политически лидери и потенциални кандидати за президент са хвърлени в затвора по обвинения за предполагаема корупция;
   аб) да изразят недоволство в тази връзка от потвърждаването на доживотната присъда, издадена за активиста в областта на правата на човека Азимжан Аскаров, който документира междуетническото насилие през 2010 г., и да поискат незабавното му освобождаване, отмяна на присъдата му, неговата реабилитация и обезщетяване;
   ав) да припомнят, че корупцията накърнява правата на човека, равенството, търговията и лоялната конкуренция и възпира чуждестранните инвестиции, с което възпрепятства икономическия растеж, като същевременно намалява доверието и увереността на гражданите в държавните институции;
   аг) да насърчават твърд ангажимент за социален напредък, добро управление, демокрация и добри междуетнически и междурелигиозни отношения, образование и обучение също и като средство за укрепване на основите на стабилността и сигурността; да продължават да подкрепят мерките за сигурност и за изграждане на мира, както и да увеличат усилията за пълното интегриране на малцинствата след етническите сблъсъци в Киргизстан през 2010 г. с цел предотвратяване на бъдещи конфликти;
   ад) да спомагат да преодоляването на социално-икономическите проблеми и пречки от вида, посочен в Препоръка 202 на МОТ; в тази връзка да отделят специално внимание на младите хора чрез насърчаване на академичния, младежкия и културния обмен; да обърнат специално внимание на регионалното развитие със специален акцент върху неравенствата между Севера и Юга;
   ае) да подкрепят, насърчат и улеснят по-нататъшното регионално сътрудничество в Централна Азия, която е един от най-слабо интегрираните региони в света, като се следва настоящата положителна динамика, в това число за укрепването на стабилността и развитието в цяла Централна Азия; да признаят участието на страната в програми на ЕС, насочени в тази посока, както и изпълнението на стратегията ЕС — Централна Азия в областта на енергетиката, управлението на водите и екологичните предизвикателства, и в редовните политически диалози и диалози за правата на човека с ЕС;
   аж) да уверят, че членството на Киргизстан в Евразийския икономически съюз (ЕАИС) не оказва въздействие върху укрепването на отношенията му с ЕС, както се доказа с наскоро ратифицираното споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан;
   аз) да вземат под внимание развитието на отношенията на Киргизстан с Китай и Русия; да насърчават Киргизстан да диверсифицира икономиката си с оглед на намаляване на значителната ѝ политическа зависимост от тези два външни фактора; да вземат под внимание развитието на тези отношения в контекста на изпълнението на стратегията на Китай „Един пояс — един път“; да гарантират значително засилване на борбата с пропагандата, разпространявана от руски медии в страната;
   аи) да допринесат за стремежа към успокояване на неотдавнашното дипломатическо и икономическо напрежение в региона, включително между Казахстан и Киргизстан;
   ай) да подпомагат сегашното подобряване на дипломатическите отношения с Узбекистан, както и конструктивен диалог относно управлението на оскъдните водни ресурси в региона;
   ак) да отчитат опасенията на Киргизстан по отношение на сигурността във връзка с влошаващото се положение със сигурността в Афганистан и в отговор на нарастващата радикализация в региона на Централна Азия; да предоставят помощ във връзка със завръщащите се ислямски чуждестранни бойци и членовете на техните семейства от чужбина; да засилят регионалното сътрудничество с държавите от Централна Азия по отношение на борбата с джихадистките движения и транснационалната престъпност, разчитайки на прилагането на мерки за правен, институционален и практически свързан с борбата срещу тероризма граничен контрол и предприемането на превантивни мерки срещу нарастващата, водеща до насилие религиозна радикализация;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Киргизката република.

(1) OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 91.
(2) ОВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 119.
(3) ОВ C 300, 18.2.2016 г., стр. 10.
(4) ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 92.
(5) ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 80.
(6) ОВ C 208, 10.6.2016 г., стр. 177.


Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт
PDF 196kWORD 70k
Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (2018/2089(INI))
P8_TA(2019)0005A8-0425/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 май 2018 г., озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност: стратегия на ЕС за мобилността на бъдещето (COM(2018)0283);

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2016 г., озаглавено „Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи – крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност“ (COM(2016)0766),

—  като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G)(1),

—  Като взе предвид своята резолюция от 13 март 2018 г. относно европейската стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи(2),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по правни въпроси и комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0425/2018),

A.  като има предвид, че стратегията на ЕС за свързана и автоматизирана мобилност е тясно свързана с политическите приоритети на Комисията, по-специално тези в нейните програми за работни места, растеж и инвестиции, научни изследвания и иновации, околна среда и изменение на климата, чисти и безопасни мобилност и транспорт, пътна безопасност и облекчаване на задръстванията по пътищата, цифровия единен пазар и Eнергийния съюз;

Б.  като има предвид, че бързият темп на развитие на технологиите, както в транспортния сектор, така и в сектора на роботиката и изкуствения интелект, оказва значително въздействие върху икономиката и обществото; като има предвид, че автономните превозни средства ще променят значително ежедневието ни, ще определят бъдещето на автомобилния транспорт в световен план, ще понижат транспортните разходи, ще подобрят пътната безопасност, ще повишат мобилността и ще намалят въздействието върху околната среда; като има предвид, че секторът на автомобилния транспорт би могъл да разкрие възможности за нови услуги и видове транспорт, като по този начин ще удовлетвори нарастващото търсене на индивидуална мобилност и товарен транспорт и дори би могъл да спомогне за революционизиране на градоустройството;

В.  като има предвид, че Комисията се стреми към намаляване наполовина на годишния брой жертви от пътнотранспортни произшествия в ЕС до 2020 г. в сравнение с 2010 г., в съответствие с целите за нулева смъртност; като има предвид, че напоследък напредъкът в намаляването на общия брой жертви и ранени отбелязва застой, като през 2016 г. повече от 25 000 души са загинали по пътищата в ЕС, а още 135 хиляди са били тежко ранени; като има предвид, че градовете са изправени пред значителни проблеми, свързани с мобилността, които се увеличават вследствие на замърсяването и изменението на климата;

Г.   като има предвид, че усъвършенстваните системи в помощ на водача, например системата за предупреждение при напускане на лентата за движение и автоматичните аварийни спирачки, вече доказано допринасят за пътната безопасност и за намаляване на броя на тежките произшествия;

Д.  като има предвид, че преобладаващата част от пътнотранспортните произшествия се дължат на човешка грешка и поради това е наложително да се намалят възможностите за такива произшествия чрез задължителното използване на усъвършенствани системи в превозните средства, които подобряват безопасността, като същевременно се поддържа личната мобилност;

Е.  като има предвид, че през последното десетилетие положителната тенденция в областта на пътната безопасност в ЕС бележи забавяне; като има предвид, че основната част от емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха от целия сектор все още се дължи на автомобилния транспорт;

Ж.  като има предвид, че нуждите от превоз, както на пътници, така и на стоки, нарастват навсякъде в света в контекста на нарастващо осъзнаване, че ресурсите на нашата планета са ограничени и че поради това ефективността на транспорта ще бъде все по-важен залог;

З.  като има предвид, че ЕС следва да насърчава и доразвива цифровите технологии за автоматизирана мобилност с цел компенсиране на човешките грешки и намаляване на пътните произшествия и смъртните случаи по пътищата;

И.  като има предвид, че автоматизацията и внедряването на нови технологии ще увеличи безопасността на транспорта и транспортните системи и ще премахне някои от свързаните човешки фактори; като има предвид, че успоредно с автоматизацията следва да се вземат предвид както многообразието от транспортни системи в различните държави членки, така и тяхното състояние; като има предвид, че преди автоматизацията да почне да се прилага в широк мащаб, е необходимо да бъдат изградени нови транспортни системи и те, заедно със съществуващите транспортни системи, да бъдат оборудвани с подходящи елементи за безопасност;

Й.  като има предвид, че съществуват нива на автоматизация, като нива 1 и 2 са вече на пазара, но че нивата от условната и високата до пълната автоматизация (автономно управлявано превозно средство) се предвижда да бъдат въведени едва през периода 2020—2030 г., както и като има предвид, че поради това системите за подпомагане на водача са важни като базова технология по пътя към постигане на пълна автоматизация;

К.  като има предвид необходимостта от осигуряване на инвестиции както във фазата на научните изследвания, така и в последващото развитие за подобряване на наличните технологии и за въвеждане на сигурна и интелигентна транспортна инфраструктура;

Л.  като има предвид, че няколко държави по света (например САЩ, Австралия, Япония, Корея и Китай) вървят с бързи темпове към предоставянето на пазара едновременно на свързана и автоматизирана мобилност; като има предвид, че е необходимо Европа да реагира много по-активно на бързото развитие в този сектор, да поощрява инициативи и да насърчава строги изисквания за безопасност за всички участници в движението, пътуващи по море, вътрешни водни пътища, чрез автомобилен, въздушен или железопътен транспорт и използващи комбиниран транспорт;

М.  като има предвид, че по оценка на Комисията новият пазар за автоматизирани и свързани превозни средства ще расте експоненциално, като се очаква до 2025 г. приходите да надхвърлят 620 милиарда евро за автомобилната индустрия на ЕС и 180 милиарда евро за сектора на електрониката в ЕС;

Н.  като има предвид, че Декларацията от Амстердам (2016 г.) очертава сътрудничеството между държавите членки, Комисията и промишлеността в областта на свързаното и автоматизираното управление на МПС;

О.  като има предвид, че автономният транспорт обхваща всички форми на дистанционно управлявани, автоматизирани и автономни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешните водни пътища;

П.  като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност“, представлява важен етап в стратегията на ЕС за свързана и автоматизирана мобилност;

Р.  като има предвид, че трябва да се наблегне на автономната мобилност предвид това, че напълно автономните превозни средства ще донесат забележими ползи по отношение на пътната безопасност и ще могат да работят без свързани функции; като има предвид, че е вероятно за спомагателните възможности и услуги все още да е необходима цифрова комуникация;

С.  като има предвид, че въвеждането на автономните превозни средства, което се очаква още през 2020 г., ще донесе значителни ползи, но също така води до различни нови рискове, а именно във връзка с безопасността на движението по пътищата, гражданската отговорност и застраховането, киберсигурността, правата върху интелектуалната собственост, въпросите, свързани със защитата на данните и достъпа до данни, техническата инфраструктура, стандартизацията и заетостта; като има предвид, че е невъзможно да се предскаже в пълна степен дългосрочното въздействие на автономната мобилност върху работните места и околната среда; като има предвид, че е от решаващо значение да се гарантира, че правната рамка на ЕС е пригодена за адекватен отговор на тези предизвикателства и за повишаване на обществената осведоменост и приемането на автономните превозни средства;

Т.  като има предвид, че с оглед на етичните последици от използването на тези технологии е необходимо да се разработят насоки за внедряването на изкуствен интелект, както и системи за гаранция с цел последователно решаване на възникващите етични въпроси;

Общи принципи

1.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност“, в което се посочва подход за превръщане на ЕС в световен лидер при въвеждането на безопасни системи за автоматизирана мобилност, като се повишава безопасността и ефективността на движението, противодейства се на задръстванията, намаляват се потреблението на енергия и емисиите от транспорта, както и като постепенно се премахват изкопаемите горива;

2.  признава първоначалните стъпки, предприети от Комисията и държавите членки относно автоматизираната мобилност на бъдещето, и признава законодателните инициативи относно Директивата за ИТС(3) и предложените изменения на Директивата за управление на безопасността на пътните инфраструктури(4) и Регламента за общата безопасност на моторните превозни средства(5);

3.  потвърждава важната роля на съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС) при осигуряването на свързаност за автоматизираните/автономните превозни средства от ниво 2, 3 и евентуално 4 в рамките на Дружеството на автомобилните инженери (SAE); насърчава държавите членки и промишлеността да продължават въвеждането на СИТС и призовава Комисията да ги подкрепя при внедряването на СИТС услугите, по-конкретно чрез Механизма за свързване на Европа, европейските структурни и инвестиционни фондове и програмата InvestEU;

4.  подчертава потенциала за иновации на всички автономни средства за автомобилен, железопътен, воден и въздушен транспорт; подчертава необходимостта европейските участници да обединят силите си, за да постигнат и поддържат водеща позиция в областта на автономния транспорт в световен мащаб; отбелязва, че напредъкът в областта на автономната мобилност, по-специално в автомобилния транспорт, изисква сътрудничество чрез взаимодействие на много сектори от европейската икономика, включително производството на превозни средства и цифровия сектор;

5.  признава значителния потенциал на автоматизираната мобилност за много сектори, тъй като тя предлага нови бизнес възможности за стартиращи предприятия, малки и средни предприятия (МСП) и промишлеността и предприятията като цяло, по-специално по отношение на създаването на нови услуги за мобилност и възможности за заетост;

6.  подчертава необходимостта от разработване на автономни превозни средства, които са достъпни за лица с увреждания и лица с намалена подвижност;

7.  настоятелно призовава Комисията да представи стратегия, по-специално по отношение на данните, достъпа до данни и киберсигурността, съгласно резолюцията на Парламента от 13 март 2018 г. относно съвместни интелигентни транспортни системи, като гарантира технологично неутрален подход за пускането на пазара; признава възможностите, предоставяни от предстоящите препоръки на Комисията относно достъпа до бордови данни и ресурси;

8.  потвърждава необходимостта да се проучат законодателни действия за гарантиране на справедлив, сигурен и технологично неутрален достъп в реално време до бордовите данни за образувания на трети страни; счита, че този достъп следва да даде възможност на крайните потребители и на третите страни да се възползват от цифровизацията, както и да насърчава еднакви условия на конкуренция и сигурност по отношение на съхраняването на бордовите данни;

9.  отбелязва, че ще възникнат подобни въпроси по отношение на правата върху интелектуална собственост и съответните права на ползване във връзка с изкуствения интелект за целите на автономната мобилност, както в други области, например правата на собственост или на ползване върху кодовете, данните и изобретенията, създадени от самия изкуствен интелект; счита обаче, че на тези въпроси следва да бъдат намерени решения от възможно най-общ характер;

10.  обръща внимание на необходимостта при изготвянето на новата законодателна рамка за регулиране на автономната мобилност да се гарантира възможност за преодоляване на всякакви пречки пред развитието на технологичния напредък, научните изследвания и иновациите;

11.  посочва, че в съобщението на Комисията, озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност“ липсват анализ и предложения за автономни превозни средства във всички видове транспорт; призовава Комисията да осигури специфични за вида транспорт анализи и стратегии, включително в областта на интермодалния транспорт и мобилността;

12.  призовава Комисията и държавите членки да разширят политиките си за автономното управление на превозни средства, за да включат и колективния транспорт, както и да разширят перспективата си, така че да обхваща всички видове транспорт;

13.  приветства работата, свършена по време на заседанията на високо равнище на Съвета за самостоятелно управление на МПС, и би искал тази работа да бъде разширена, така че да обхване и видовете транспорт, различни от автомобилния транспорт;

14.  подчертава, че техническите стандарти за превозни средства и инфраструктура (например пътни знаци, пътна маркировка, системи за сигнализация и СИТС) следва да бъдат разработени и приведени в съответствие на международно, европейско и национално равнище, въз основа на работата и вече съществуващите форуми, за да се избегнат дублирания, както и въз основа на принципите на открит, прозрачен и технологично неутрален подход, като се повишава пътната безопасност и се гарантира непрекъсната трансгранична оперативна съвместимост;

15.  отбелязва, че надеждните бордови данни и данни за маршрутите са основни градивни елементи за постигането на автономно и свързано управление в единно европейско транспортно пространство, както и за да бъдат предоставяни конкурентоспособни услуги на крайните потребители; поради това настоятелно призовава Комисията да гарантира, че пречките за използването на тези данни са премахнати и че в това отношение преди 1 януари 2020 г. е въведена стабилна регулаторна система, която гарантира еднакво качество и наличност на данните в различните държави членки;

16.  отбелязва неотложната необходимост от предоставяне на правна сигурност както за ползвателите, така и за заинтересованите страни, по отношение на съответствието на автономните превозни средства с основното действащо законодателство, като по-специално се посочва законодателството за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации и Общият регламент относно защитата на данните(6); призовава Комисията да посочи кои категории информация, генерирана от автономни превозни средства, следва да бъдат третирани като отворени данни и да се предоставят в реално време и кои да бъдат третирани като поверителни;

17.  подчертава, че е важно да се гарантира контролът на потребителите и достъпът им до своите лични данни и до бордовите данни, които се произвеждат, събират и споделят от автономни превозни средства; подчертава, че на потребителите трябва да бъде предлагано максимално равнище на киберзащита;

18.  подчертава очакваното значително нарастване на данните, генерирани, събирани и предавани от автономни превозни средства, и изтъква необходимостта тези данни да се използват, по-специално неличните и анонимизираните данни, за да се улесни внедряването на автономни превозни средства и да продължават да се разработват иновации в рамките на нови решения за мобилност; посочва, че защитата на неприкосновеността на личния живот и на чувствителните данни, генерирани от автономните превозни средства, трябва да бъде абсолютен приоритет;

19.  подчертава, че през идните години напълно автономните или високоавтоматизираните превозни средства ще бъдат достъпни в търговската мрежа и че е необходимо във възможно най-кратък срок да бъдат създадени подходящи регулаторни рамки, които гарантират безопасното им функциониране и предоставят ясен режим на отговорност, за справяне с произтичащите от това промени, включително взаимодействието между автономните превозни средства, инфраструктурата и другите ползватели;

20.  отбелязва, че съществуващите правила за отговорността, като например Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока(7) (Директивата за отговорността за вреди, причинени от дефект на стока) и Директива 2009/103/ЕО от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка(8) (Директивата за автомобилното застраховане), не са били разработени за справяне с предизвикателствата, породени от използването на автономни превозни средства, и подчертава, че са налице все повече доказателства, че настоящата регулаторна рамка, особено що се отнася до отговорността, застраховането, регистрирането и защитата на личните данни, вече няма да бъде достатъчна или подходяща при възникването на новите рискове, произтичащи от нарастващата автоматизация, свързаност и сложност на превозните средства;

21.  счита, че с оглед на динамичните технологични промени в сектора е необходимо да се изясни кой следва да понесе вредите в случай на произшествия, причинени от напълно автономни превозни средства, а когато нивото на автономност предполага, че превозното средство може да бъде управлявано както напълно автономно, така и от водач, е необходимо да може по недвусмислен начин да бъде установено кой носи вина във всеки конкретен случай; подчертава, че по-специално е необходимо да се проучи дали виждането, че много малка част от всички злополуки досега се свързват с технически фактори, би оправдало прехвърляне на отговорността върху производителя, което, като рисков фактор, независещ от небрежността, може просто да бъде свързано с риска, породен от пускането на пазара на автономно превозно средство; подчертава също така, че е необходимо освен това да се проучи дали специфичните задължения за пътна безопасност от страна на собственика на превозното средство и задълженията за инструктаж, приложими за съответния за случая водач, биха могли да компенсират адекватно такова прехвърляне на отговорността; поради това призовава Комисията да извърши задълбочена оценка, адаптира действащата правна рамка на ЕС и при необходимост да въведе нови правила, въз основа на които да се разпределят отговорността и задълженията; призовава също така Комисията да извърши оценка и наблюдение на възможността за въвеждане на допълнителни инструменти на ЕС, така че да не се изостава от развитието в областта на изкуствения интелект;

22.  подчертава значението на технологиите, които се основават на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС), и на проекта „Галилео“ за подобряване на взаимодействието и оперативната съвместимост на цифровите бордови и мрежови системи; призовава оставащите спътници да бъдат финализирани и изстреляни възможно най-скоро, така че европейската система за позициониране „Галилео“ да може да бъде използвана като система по подразбиране в автоматизираните превозни средства;

23.  отбелязва, че универсалният достъп до технологии за автоматизирана мобилност няма да бъде възможен без достъп до високоскоростен интернет и 5G мрежи; изразява съжаление, че има региони, в които разгръщането на настоящото поколение 4G мрежи все още изостава от очакванията, особено в селските райони;

Автомобилен транспорт

24.  припомня новите правила за безопасност, съдържащи се в ръководните принципи за интерфейса „човек – машина“, предложени в окончателния доклад на GEAR за 2030 г.;

25.  подчертава необходимостта от възможно най-бързо въвеждане на законодателство в областта на безопасността на движението по пътищата на равнището на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), на равнище ЕС и на национално равнище в подкрепа на технологичните иновации и автономното шофиране, така че да се намалят човешките грешки, пътнотранспортните произшествия и смъртните случаи по пътищата;

26.  подчертава, че е важно да се приеме амбициозен нов Общ регламент за безопасността на моторните превозни средства, като се има предвид краткосрочният потенциал за спасяване на човешки живот на изискваното инсталиране на нови технологии за безопасност на превозните средства, който освен това ще бъде използван и за въвеждането на свързани и автоматизирани превозни средства в бъдеще;

27.  припомня, че развитието на свързаните и автоматизираните превозни средства до голяма степен се дължи на технологичния тласък; подчертава, че е необходимо да бъдат проучени и признати човешките и обществените аспекти на разработването на свързаните и автоматизираните превозни средства, както и да бъде гарантирано, че те напълно зачитат обществените, човешките и екологичните ценности и цели;

28.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки, като се има предвид значението на мобилността в ЕС, да постигнат обща позиция и да си сътрудничат, за да може ЕС да постигне и поддържа водеща роля в международната техническа хармонизация на автоматизираните превозни средства в рамките на ИКЕ на ООН и на Виенската конвенция, по-специално във всички дискусии от Световния форум на ИКЕ на ООН за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства (работна група 29) и работната група по автоматизирани/автономни и свързани превозни средства (GRVA);

29.  подчертава, че процедурите за надзор на пазара, свързани с автоматизираните превозни средства през целия им жизнен цикъл, следва да бъдат възможно най-стандартизирани, прозрачни и проверими, като включват трансгранични изпитвания, извършвани по открити пътища и в реални условия на шофиране, както и периодични проверки на техническата изправност;

30.  подчертава необходимостта от ясно законодателство, което редовно се преразглежда, актуализира, когато е необходимо, и хармонизира, правещо задължително монтирането на устройства за записване на данни в съответствие с преразгледания Регламент за общата безопасност, за да се подобрят разследванията на произшествията и да се изясни и направи възможно най-бързо преодоляването на проблемите, свързани с отговорността; отбелязва, че тези устройства за записване на данни са необходими за определяне на отговорностите на различните участници в случай на произшествие;

31.  подчертава необходимостта от включване на предпазни системи още по време на преходния период, през който автоматизираните превозни средства ще съществуват съвместно с превозни средства с нулева свързаност и нулева автоматизация; подчертава значението на системите за подпомагане на водачите като стъпка към напълно автоматизирано управление на превозни средства, така че още сега да се предотвратят пътнотранспортни произшествия чрез активни системи за безопасност или да се намали сериозността на произшествията посредством пасивни системи за безопасност;

32.  призовава държавите членки да осигурят безопасна и висококачествена пътна инфраструктура, която да улесни използването на автоматизирани и автономни превозни средства;

33.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че всички системи, включващи цифрово предавана информация за пътния транспорт, са оперативно съвместими;

34.  подчертава възникващите опасения относно самонадеяността на ползвателите при ползването на превозни средства, които изискват определена степен на намеса от страна на водача; призовава за по-добро изясняване в законодателството за безопасността на движението по пътищата на определянето и разграничаването на изискванията за „превозни средства с напреднали системи в помощ на водача“ (SAE нива 1 до 3) в сравнение с „автоматизирани превозни средства“ (SAE нива 4 до 5) и за провеждането на допълнителни изследвания на осъществимостта и безопасността на автоматизираните превозни средства от ниво 3, особено по отношение на въпроса за сигнализиране на необходимостта от намеса на водача и опасностите, които могат да възникнат от всяко забавяне на намесата;

35.  призовава Комисията да определи ясни насоки за създаване на системи за изкуствен интелект;

36.  призовава Комисията да разработи подходящи критерии за отговорност, както и системи за закрила и защита на хората, с цел осигуряване на съгласуван подход по етични въпроси, свързани с автономните системи за автоматизираните превозни средства;

37.  подчертава, че законодателят трябва да разгледа и да реши етичните аспекти на автономните превозни средства, преди тези превозни средства да могат да бъдат напълно приети и да се предоставят в пътна среда; следователно подчертава, че автоматизираните превозни средства трябва да бъдат подложени на предварителна оценка по отношение на тези етични аспекти;

38.  подчертава предизвикателствата пред градската мобилност, свързани със задръстванията, които се очаква да произтекат от широкото разпространение на автономните превозни средства; счита, че автономните превозни средства и решения, като съвместно използване на автомобили и наемане на автомобили с водач, следва да допринесат за преодоляване на тези предизвикателства; призовава органите да разработят политики, които да гарантират, че автономните превозни средства подобряват възможностите за пътуване, включително обществения транспорт и други решения, за всички граждани;

39.  подчертава, че групирането на различни превозни средства представлява крачка напред, тъй като води до икономии на гориво и енергия и подобрява пътната безопасност, и поради това призовава държавите членки, Комисията и промишлеността да прилагат мерките, посочени в Декларацията от Амстердам; призовава Комисията да предложи регулаторна рамка за насърчаване на свързаността на превозните средства със заобикалящата ги среда (V2X) за високоавтоматизираните и напълно автоматизираните превозни средства (например групирането на различни превозни средства) особено за автомобилния транспорт на дълги разстояния;

40.  твърди, че както пасивните, така и активните елементи за безопасност в автономните превозни средства играят важна роля за намаляване на броя на сблъсъците, както и на нараняванията и смъртните случаи в резултат на сблъсъци, тъй като сблъсъци все още могат да възникнат, особено по време на междинния етап на смесен трафик; призовава Комисията и държавите членки да повишат безопасността по пътищата;

41.  подчертава рисковете, свързани с нарастващата тенденция за смесен трафик, включващ традиционни и автономни превозни средства, и с оглед на това призовава за повече изпитвания на място, с които да се подпомогне ориентираната към бъдещето научноизследователска и развойна дейност на публичните и частните предприятия и органи, а също така да се предоставят конкретни данни, които да спомогнат за надлежното адаптиране на правилата за гражданската отговорност;

42.  подчертава, че възможно решение за справяне със съществуващите пропуски и недостатъци би могло да бъде създаването на рамка за застраховане за обективна отговорност във връзка с вреди, причинени от автономни превозни средства;

43.  подчертава, че както беше заявено в резолюцията му от 16 февруари 2017 г. относно гражданскоправните норми за роботиката(9), не следва да има ограничение на отговорността, свързано с естеството и степента на вредите, които подлежат на обезщетение, за да се гарантира адекватна защита на жертвите;

Въздушен транспорт

44.  подчертава наскоро приетия регламент за ЕААБ(10) относно актуализираните правила за авиационна безопасност, който наред с другото включва разпоредби, предлагащи стабилна правна основа за първия по рода си набор от всеобхватни правила на ЕС за всички видове граждански безпилотни летателни апарати; припомня голямата необходимост да се приеме Регламента за ЕААБ, като се има предвид, че новите технологии, като безпилотните летателни апарати (БЛА), също са включени в европейското небе и че се изисква адаптиране на настоящата регулаторна рамка на ЕС и различаващите се национални правила;

45.  настоятелно призовава също така Комисията да представи незабавно подробни правила за автоматичните въздухоплавателни средства, които изискват специфични и съобразени с конкретните нужди спецификации, предвид факта, че единен оперативен подход за БЛА не е подходящ, за да се гарантира безопасното интегриране на автоматичните въздухоплавателни средства във въздушното пространство, споделено с пилотирани въздухоплавателни средства; припомня, че безпилотните летателни апарати ще се нуждаят от безопасни и, когато е целесъобразно, сертифицирани информационни системи, както и от специфични въздушно пространство и среда за управление; подчертава, че тези приложими за БЛА правила следва също да отчитат естеството и риска от експлоатацията или дейността, оперативните характеристики на въпросните безпилотни летателни апарати и характеристиките на зоната на експлоатация като гъстота на населението, характеристики на релефа и наличието на сгради и други чувствителни инфраструктури;

46.  подчертава значението на защитата на личните данни в случаите на използване на автоматизирани превозни средства в авиационния сектор;

47.  припомня Декларацията от Варшава от 2016 г. относно безпилотните летателни апарати като лост за създаване на работни места и нови възможности за бизнес; отново изтъква значението на планираните действия за развитието на системата на ЕС за използване на безпилотни летателни апарати, които се очаква да започнат до 2019 г., опирайки се на ръководните принципи на Декларацията от Рига;

48.  подчертава значението на координирания начин на работа при разработването на технологиите и оперативните концепции, които ще позволят безопасното интегриране на въздухоплавателните средства по отношение на услугите за управление на въздушното движение в съответствие с целите на програмата U-Space;, ръководена от съвместното предприятие SESAR, признава дейностите, осъществени до момента от съвместното предприятие SESAR, които трябва да продължат да бъдат подкрепяни;

49.  припомня, че финансирането на програмите за научни изследвания и опити, което вече се прилага по отношение на БЛА, като например U-Space, ще трябва да нарасне през следващите бюджетни периоди; отбелязва, че тези опити, които дават възможност да се изпита в реални условия разгръщането на многочислен флот от БЛА, като едновременно с това се гарантира максимална безопасност при управлението на въздушния трафик и условията за неговата безопасност, ще могат да послужат за пример за изпитване на наземни автономни превозни средства;

50.  отбелязва, че е необходимо да се създадат подходящи зони за изпитване на технологии за автономни въздухоплавателни средства, включително безпилотни летателни апарати, за да се предоставят безопасни условия за симулиране на нови технологични решения преди тяхното окончателно внедряване;

Морски транспорт и превоз по вътрешни водни пътища

51.  подчертава потенциалната и добавената стойност на автономните кораби, особено по вътрешните водни пътища и в морския транспорт на къси разстояния, която може да доведе до намаляване на броя на произшествията по море и вътрешните водни пътища, повечето от които са резултат на човешка грешка;

52.  подчертава потенциала на автоматизацията за отстраняване на част от човешките грешки и за позволяване на персонала на мостика да прекарва повече време за оптично наблюдение, особено в тесни морски пътища и пристанищни зони; подчертава обаче, че обменът на информация и комуникацията са наложителни за безопасността, особено в непосредствена близост до други кораби, като поради това е необходимо на мостика да има персонал;

53.  приветства работата на работната група на PIANC относно интелигентния морски транспорт и международната мрежа за автономни кораби;

54.  призовава Комисията да очертае и определи нивата на автоматизация както за корабоплаването по вътрешни водни пътища, така и по море, а също и общи стандарти, в т.ч. за пристанищата, с цел хармонизиране и стимулиране на използването на автономни кораби във взаимодействие с автоматизирани и неавтоматизирани ползватели и инфраструктура;

55.  подчертава важността да се разработят и разширят цифровите центрове и взаимосвързаните коридори на TEN-T въз основа на модерни терминали и ефективни електронни системи за управление на движението, като например речните информационни услуги и информационната система за рейнските пристанища (RPIS), с цел постигането на мултимодална система за автономен транспорт;

56.  призовава Комисията, когато подготвя цифровото пространство на вътрешните водни пътища (DINA), да разработи цялостна стратегия с цел стимулиране на по-нататъшната автоматизация на транспорта по вътрешните водни пътища, неговата инфраструктура, фарватери и управление на движението и развитието на автоматизирани пристанища, като се отчита положението на вътрешноводните пристанища като мултимодални центрове;

57.  призовава за повече подкрепа и насърчаване на трансгранични зони за изпитване и повече проекти, като NOVIMAR и Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN), съфинансирани от ЕС по Седмата рамкова програма и програма „Хоризонт 2020“, за да се постигне по-нататъшно развитие на автономните технологии в областта на морския транспорт и автоматизираната инфраструктура в ЕС;

58.  подчертава, че приложимите стандарти за плавателните съдове трябва да бъдат разработени и съгласувани с тези на Международната морска организация с цел да се създаде международна правна рамка за безопасната експлоатация на кораби;

Железопътен транспорт

59.  призовава Комисията, като се консултира и координира с промишлеността и други заинтересовани страни, да създаде общи протоколи и стандарти, които да дадат възможност за автономни влакове и системи за леки железопътни возила;

60.  призовава за подобряване на рамковите условия за автономните превозни средства в железопътния транспорт и за ускоряване на прехода към цифров железопътен сектор; отбелязва, че Европейската система за управление на влаковете (ETCS) служи като основа за автоматизация в железопътния сектор, което се постига чрез свързване на ETCS с автоматичната експлоатация на влаковете; призовава настоятелно Комисията да ускори и да даде приоритет на внедряването на ETCS в съществуващите и бъдещите схеми на ЕС за финансиране;

61.  подчертава значението на цифровата команда за нареждане на маршрути като нов важен етап за стимулиране на цифровизацията на железопътната инфраструктура и призовава Комисията и държавите членки да подкрепят нейното внедряване;

62.  призовава Комисията да продължи програмата Shift2Rail с оглед по-нататъшно развитие към цифрова железопътна мрежа и изцяло автономно управление в железопътния транспорт, включително разработването на стандарт за автоматична експлоатация на влаковете пред ETCS, както и киберсигурността;

63.  подчертава нарастващите предизвикателства пред градската мобилност, свързани със задръстванията, както и възможностите, предоставяни от автоматизираните системи за обществен железопътен транспорт за справяне с тези предизвикателства; призовава Комисията и държавите членки да насърчават и подкрепят проекти за справяне с тези предизвикателства чрез иновации в автоматизирания железопътен обществен транспорт;

Права на потребителите и конкурентни условия

64.  призовава Комисията да създаде всеобхватни правила за отговорностите и правата на конструктора, водачите и операторите на всяко равнище на автоматизация за всички видове транспорт; подчертава, че тези отговорности трябва да бъдат съобщени по ясен и разбиращ се от само себе си начин на водачите и операторите чрез етикетиране с търговска цел или чрез други форми на комуникация; счита, че е от съществено значение да се гарантира безопасността на превозните средства и тяхната редовна поддръжка през целия им жизнен цикъл и посочва важната роля на справедливия достъп до пазара за бордовите данни и ресурси за съответните заинтересовани страни в това отношение;

65.  призовава Комисията да гарантира, че всички системи в автономните превозни средства са разработени по такъв начин, че да позволяват на собствениците или ползвателите на превозни средства да избират свободно между конкуриращи се доставчици на услуги, без да се налага да разчитат единствено на услугите, предоставяни от производителя на превозни средства;

66.  подчертава необходимостта да се гарантира справедлив достъп до пазара за независимите доставчици на автомобилни услуги в областта на сервизното обслужване и ремонта на автономни превозни средства; припомня, че този вид субекти, по-специално производителите на резервни части, малките работилници и сервизните центрове, са важен елемент от конкуренцията на автомобилния пазар и оказват положително въздействие върху наличността и цените на тези услуги;

67.  отбелязва, че на пазара на цифровизираните автомобилни услуги прекият и навременен достъп до данните и функциите на превозното средство ще определя дали на пазара на услуги за автоматизирана и комбинирана мобилност ще има лоялна конкуренция; припомня, че независимите оператори играят много важна роля в цялата верига на автомобилните доставки;

68.  предвижда, че конкуренцията на единния пазар в сектора за сервизно обслужване на автономни превозни средства може да бъде застрашена, ако производителите затрудняват достъпа на независимите сервизи до системите, инсталирани в тези превозни средства; подчертава, че този пазарен сегмент следва да бъде предмет на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 461/2010 на Комисията(11);

69.  подчертава, че потребителите следва да бъдат информирани предварително за превозните средства, които закупуват, и за услугите по ремонт, до които могат да получат достъп.

70.  счита, че преминаването към автоматизирани превозни средства освен своето положително въздействие върху безопасността по пътищата, консумацията на гориво, околната среда и създаването на нови работни места в сектора на телекомуникациите и автомобилния сектор, може да доведе и до загубата на такива в транспортния сектор и да има отрицателни последствия за застрахователния сектор, които трябва да бъдат преодолени възможно най-скоро, за да се осигури безпрепятствен преход;

Изследователски и образователни потребности

71.  подчертава необходимостта от разработване на ключови автономни технологии (напр. формализиране и симулации на човешкия мозък и когнитивни функции при шофиране, системи за възприятие на околната среда и изкуствен интелект) в ЕС, за да се остане в крак със световната конкуренция и да се създадат нови работни места;

72.  подчертава факта, че след пускането им на пазара автоматизираните превозни средства ще окажат дълбоко въздействие върху разпространението и потреблението на стоки; поради това счита, че е налице неотложна необходимост от оценка на това въздействие и от осигуряване на мерки за подкрепа на засегнатите сектори и хора;

73.  призовава за инициативи за анализиране и разглеждане на въпросите, свързани с промените в предлагането и търсенето на работа, с оглед на необходимостта от нови и специализирани умения както за производството на автомобили, така и за професионалната им употреба чрез преориентиране в образованието (например курсове и обучения), с оглед улесняване на прехода към нови форми на мобилност;

74.  настоятелно призовава Комисията, заедно с държавите членки, да предложи инициативи за насърчаване на уменията, образованието и обучението, необходими за запазване на водещата позиция на ЕС в сектора на автономния транспорт; подчертава, че е важно държавите членки да вземат предвид тези нови тенденции в образователните си програми, за да отговорят на необходимостта от висококвалифицирана и разполагаща с умения работна ръка в различните транспортни сектори;

75.  припомня сумата от 300 милиона евро, предвидена по „Хоризонт 2020“ за програми за научни изследвания и иновации относно автоматизираните превозни средства в периода от 2014 г. до 2020 г., и препоръчва тези програми да бъдат продължени и разширени за всички видове транспорт през следващия многогодишен финансов период 2021—2027 г. („Хоризонт Европа“);

76.  подчертава важната роля на съвместните изследвания за гарантиране на бърз напредък на автоматизацията на транспорта чрез включването на цялата иновационна екосистема;

77.  призовава Комисията да създаде съвместно предприятие по същия начин като Shift2Rail за железопътния транспорт и „CleanSky“ за въздухоплавателната промишленост, така че да се създаде стратегическа инициатива за автономен транспорт, насочена към промишлеността, която да бъде убедителна за гражданите на ЕС, да има значителен търговски смисъл, да използва потенциала на ЕС за научни изследвания и иновации въз основа на широко сътрудничество между промишлената, обществената и академичната сфера и да насърчава разработването и внедряването на технологии по хармонизиран и оперативно съвместим начин, с цел създаване на глобална система за мултимодален транспорт за автономния транспорт;

78.  подчертава необходимостта от изграждане на изпитателни станции в целия ЕС с цел цялостно изпитване и разработване на нови технологии; настоятелно призовава всяка от държавите членки да определи до 2020 г. градски и извънградски зони, в които могат да се изпитват в реални условия на движение автономни изследователски превозни средства, като същевременно се гарантира безопасността на движението по пътищата в тези зони, и да осигурят създаването на трансгранични и оперативно съвместими рамки за изпитване в ЕС;

79.  посочва, че някои граждани на ЕС са изразили недоверие към автоматизираната мобилност; поради това подчертава, че законодателите трябва да обърнат внимание на етичното измерение, за да се подобри общественото приемане в това отношение; призовава за инвестиции в задълбочени изследвания относно изкуствения интелект и относно други измерения на автоматизираната мобилност.

80.  призовава за всеобхватни изследвания на дългосрочните въздействия на автономния транспорт по въпроси като адаптацията на потребителите, общественото одобрение, физиологичните реакции, физическите реакции и социалната мобилност, намаляването на произшествията и подобряването на транспорта като цяло;

81.  настоятелно призовава всички заинтересовани лица, в това число производителите на превозни средства, доставчиците на компоненти и на софтуерни и проектантски услуги, както и държавите членки и участващите органи да си сътрудничат в насърчаването на иновациите, в осигуряването на инвестиции в годна за автоматизирана мобилност инфраструктура както по магистралите, така и по градските пътища и в улесняването на трансграничните изпитвания; подчертава необходимостта от увеличаване на инвестициите за адаптиране на съществуващата инфраструктура, изграждане на нова инфраструктура и подобряване на взаимосвързаността на европейските пътища; посочва, че се наблюдава недоверие на европейските граждани към автоматизираното шофиране и че следва да се проведат кампании за повишаване на осведомеността с цел засилване на тяхното доверие; призовава за инвестиции в задълбочени изследвания относно изкуствения интелект и относно измерението на етиката на автономния и свързания транспорт.

o
o   o

82.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 144.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0063.
(3) ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1.
(4) COM(2018)0274.
(5) COM(2018)0286.
(6) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(7) OВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29.
(8) OВ L 263, 7.10.2009 г., стр. 11.
(9) ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 239.
(10) OВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.
(11) ОВ L 129, 28.5.2010 г., стр. 52.


Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I
PDF 196kWORD 56k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))
P8_TA(2019)0006A8-0193/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0282),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0172/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 6 декември 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0193/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 януари 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари

P8_TC1-COD(2017)0113


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  В Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5) е предвидено минимално ниво на отваряне на пазара по отношение на използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари.

(2)  Използването на наетите превозни средства може да намали разходите на предприятията, превозващи товари за собствена или чужда сметка, и едновременно с това да увеличи тяхната оперативна гъвкавост. По тази причина това може да допринесе за нарастване на производителността и конкурентоспособността на съответните предприятия. Освен това, тъй като по-често наетите превозни средства са по-нови в сравнение със средната възраст на собствените превозни средства, те често може да са по-безопасни и да замърсяват по-малко. [Изм. 1]

(3)  Директива 2006/1/ЕО не дава възможност на предприятията да се възползват в пълна степен от употребата на наетите превозни средства. Тя позволява на държавите членки да ограничават използването от предприятията си , установени на тяхна територия, на наети превозни средства с общо разрешено товарно тегло над шест тона за операциите за собствена сметка. Освен това държавите членки не са длъжни да разрешават използването на наето превозно средство на територията си, ако то е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото в държава членка, различна от тази на установяване на наемащото го предприятие. [Изм. 2]

(4)  За да могат предприятията да се възползват в по-голяма степен от предимствата, които предоставя употребата на наетите превозни средства, следва да им се разреши да използват наетите превозни средства във всички държави членки, а не само в тази, където са установени. Това би им помогнало да отговарят на конкретни краткосрочни, сезонни или временни пикове в търсенето или да заменят неизправни или повредени превозни средства.

(4a)  На държавите членки не следва да се разрешава да ограничават на своята територия използването на превозни средства, наети от предприятие, надлежно установено на територията на друга държава членка, при условие че превозното средство е регистрирано и отговаря на действащите стандарти за експлоатация и изисквания за безопасност или е пуснато в движение в съответствие със законодателството на която и да е държава членка и е получило разрешение за експлоатация, издадено от държавата членка на установяване на отговорното предприятие. [Изм. 3]

(5)  Нивото на данъчното облагане на автомобилния транспорт все още се различава значително в Съюза. Поради това някои ограничения, които също непряко влияят върху свободата на предоставяне на услуги за наем на превозни средства, продължават да са обосновани, за с цел да се избегнат фискалните изкривявания. Следователно държавите членки следва да имат възможност при условията, установени в настоящата директива в рамките на съответната им територия да ограничават времето, в което периода от време, през който установено предприятие може да използва наето превозно средство, наето което е регистрирано или пуснато в движение в друга държава членка, различна от тази на установяване на наемащото го предприятие, може да се използва в рамките на съответните им територии. Те следва също така да могат да ограничават броя на подобни превозни средства, наети от предприятия, установени на тяхна територия. [Изм. 4]

(5a)  За да се осигури прилагането на тези мерки, информацията относно регистрационния номер на наетото превозно средство следва да бъде предоставена в националните електронни регистри на държавите членки, създадени с Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета(6). Компетентните органи на държавата членка на установяване, които биват информирани относно използването на превозно средство, което е наето от превозвача и е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на друга държава членка, следва да уведомят компетентните органи на тази друга държава членка. За тази цел държавите членки следва да използват Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП). [Изм. 5]

(6)  За да се позволи транспортните операции за собствена сметка да се извършват по по-ефикасен начин, държавите членки не следва да имат повече правото да ограничават възможността за използване на наети превозни средства за тези операции.

(6a)   С цел поддържане на стандартите за експлоатация, спазване на изискванията за безопасност и осигуряване на достойни условия на труд за шофьорите, е важно превозвачите да имат гарантиран достъп до съоръженията и пряко обслужващата инфраструктура в държавата, в която извършват своята дейност. [Изм. 6]

(7)  Прилагането и резултатите от настоящата директива следва да се наблюдават от Комисията, която да изготви доклад за целта най-късно три години след крайния срок за транспонирането на настоящата директива. Всякакво Докладът следва надлежно да вземе под внимание въздействието върху пътната безопасност, данъчните приходи и околната среда. Докладът следва също така да направи оценка на всички нарушения на настоящата директива, включително трансграничните нарушения. Необходимостта от бъдещо действие в тази област следва да се разглежда с оглед на доклада. [Изм. 7]

(8)  Тъй като целите на настоящата директива не могат да се постигнат в достатъчна степен от отделните държави членки, а поради трансграничния характер на автомобилния транспорт и въпросите, които се цели да се решат с Директивата, могат да се осъществят по-добре на нивото на Съюза, той може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(9)  Поради това Директива 2006/1/ЕО следва съответно да се измени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/1/ЕО се изменя, както следва:

(1)  член 2 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се изменя, както следва:

i)  уводното изречение се заменя със следното:"

„Всяка държава членка разрешава използването на територията си на превозни средства, наети от предприятия, установени на територията на друга държава членка, при условие че:“;

"

ii)  буква а) се заменя със следното:"

„а) превозното средство е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото със законодателството на която и да е държава членка, включително стандартите за експлоатация и изискванията за безопасност“; [Изм. 8]

"

б)  вмъква се следният параграф 1a:"

„1а Когато превозното средство не е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото на държавата членка, където наемащото превозното средство предприятие е установено, държавите членки могат да ограничат времето на използване на наетото превозно средство на територията си. В такъв случай обаче държавите членки разрешават използването му поне за четири месеца в рамките на всяка календарна година.“; [Am. 9]

"

(2)  член 3 се заменя със следното:"

„Член 3

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки с оглед на това предприятията им установените на тяхна територия предприятия да могат да използват наети превозни средства за автомобилен превоз на товари при същите условия, които се прилагат за собствените им превозни средства, при условие че са спазени условията по член 2.“; [Изм. 10]

1a.  Когато наетото превозно средство е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на друга държава членка, държавата членка на установяване на предприятието може:

   а) да ограничи периода от време за използване на наетото превозно средство на своя територия, при условие че позволи използването на наетото превозно средство в продължение на най-малко четири последователни месеца в рамките на дадена календарна година; в този случай може да се предвиди изискване срокът на договора за наем да не надхвърля времевото ограничение, определено от държавата членка;
   б) да ограничи броя на наетите превозни средства, които могат да бъдат използвани от дадено предприятие, при условие че позволи използването най-малко на такъв брой превозни средства, който съответства на 25% от общия собствен автомобилен парк за товарни превози на предприятието към 31 декември на годината, предхождаща заявлението за разрешение; в този случай на предприятие със собствен автомобилен парк, наброяващ повече от едно и по-малко от четири превозни средства, се разрешава да използва най-малко едно такова наето превозно средство“. [Изм. 11]

1б.  Държавите членки могат да изключат от разпоредбите на параграф 1 транспортните операции за собствена сметка, извършвани с превозни средства с общо разрешено товарно тегло, по-голямо от 6 тона. [Изм. 28 и 34]

"

(2a)  Вмъква се следният член 3a:"

„Член 3a

1.  Информацията относно регистрационния номер на наето превозно средство се въвежда в националния електронен регистър по член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009*.

2.  Компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача, които са информирани относно използването на превозно средство, което е наето от този превозвач и е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на друга държава членка, уведомяват за това компетентните органи на тази друга държава членка.

3.  Административното сътрудничество, предвидено в параграф 2, се извършва посредством информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012**.

__________________

* Позоваване на член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009, като се вземе под внимание разширяването на обхвата на подлежащата на записване информация, както се предлага от Комисията.

** OВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1“. [Изм. 12]

"

(3)  вмъква се следният член 5а:"

„Член 5a

До [да се въведе от Службата за публикации: датата, изчислена след изтичането на 5 3 години от след крайния срок за транспониране на директивата] Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането и резултатите от настоящата директива. В доклада се съдържа информация за използването на превозни средства, наети в държава членка, различна от държавата членка на установяване на наемащото превозното средство предприятие. В доклада се отделя специално внимание на въздействието върху пътната безопасност и върху данъчните приходи, включително фискални изкривявания, както и върху осигуряването на изпълнението на правилата за каботажните превози в съответствие с Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на този доклад Комисията преценява дали е необходимо да предложи допълнителни мерки“. [Изм. 13]

__________________

* Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (OВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

"

Член 2

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [OP: please insert the date calculated 18 months following the entry into force] до […] г ... [20 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби. [Изм. 14]

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 129, 11.4.2018 г., стр. 71.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 14 юни 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0264).
(3)OВ C 129, 11.4.2018 г., стр. 71.
(4) Позиция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г.
(5)Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (кодифицирана версия) (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 82).
(6) Регламент (EО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стp. 51).


Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети държави ***I
PDF 133kWORD 52k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))
P8_TA(2019)0007A8-0330/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0206),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0158/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 5 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0330/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 януари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранни защитни клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои търговски споразумения, сключени между Европейския съюз и трети държави

P8_TC1-COD(2018)0101


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/287.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА КОМИСИЯТА

Европейският парламент и Комисията изразяват общо съгласие относно значението на тясното сътрудничество при наблюдението на изпълнението на споразуменията, посочени в приложението към Регламент (ЕС) 2019/287 на Европейския парламент и на Съвета от 13 февруари 2019 г.(1) за прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави. За тази цел те изразяват съгласие, че когато Европейският парламент приеме препоръка за започването на разследване във връзка с прилагането на защитни мерки, Комисията подробно ще разгледа дали са изпълнени условията съгласно Регламента за служебно започване на разследване. Когато Комисията счете, че тези условия не са изпълнени, тя ще представи на компетентната комисия на Европейския парламент доклад, съдържащ обяснение относно всички фактори, които имат отношение към започването на такова разследване.

(1) OВ L 53, 22.2.2019 г., стр. 1.


Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I
PDF 243kWORD 75k
Изменения, приети от Европейския парламент на 15 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))(1)
P8_TA(2019)0008A8-0464/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Програма „Митници 2020“, създадена с Регламент (ЕС) № 1294/201318, и предшестващите я програми допринесоха съществено за улесняването и засилването на митническото сътрудничество. Много от дейностите в митническата област са от презгранично естество, като включват и засягат всички държави членки, поради което не могат да бъдат осъществявани по ефективен и ефикасен начин от отделните държави членки. С програма „Митници“ на равнището на Съюза, която се изпълнява от Комисията, на държавите членки се осигурява съюзна уредба за развитие на тези дейности по сътрудничество при по-голяма ефективност на разходите, отколкото ако всяка държава членка изградеше собствена уредба за сътрудничество на двустранна или многостранна основа. Поради това е целесъобразно да се осигури непрекъснатост на съюзното финансиране за дейностите в областта на митническото сътрудничество, като се създаде нова програма в същата област – програма „Митници“.
(1)  Програма „Митници 2020“, установена с Регламент (ЕС) № 1294/201318, и предшестващите я програми допринесоха съществено за улесняването и укрепването на митническото сътрудничество. Много от митническите дейности са от презгранично естество, като включват и засягат всички държави членки, поради което не могат да бъдат изпълнявани по ефективен и ефикасен начин от всяка държава членка поотделно. С програма „Митници“, която се прилага от Комисията в целия Съюз, на държавите членки се предоставя рамка на равнището на Съюза за развитие на такива дейности за сътрудничество при по-голяма ефективност на разходите, отколкото ако всяка държава членка изградеше отделна уредба за сътрудничество на двустранно или многостранно равнище. Митническата програма играе съществена роля и за защитата на финансовите интереси на Съюза и на държавите членки, като осигурява ефективното събиране на мита, и следователно представлява важен източник на приходи за бюджета на Съюза и за националните бюджети, като се съсредоточава също върху изграждането на ИТ капацитет и върху засиленото сътрудничество в областта на митниците. Освен това е необходим хармонизиран и стандартизиран контрол, за да се проследяват незаконните трансгранични потоци от стоки и да се води борба с измамите. Поради това е целесъобразно и от интерес за ефикасността да се осигури непрекъснатост на съюзното финансиране за дейностите в областта на митническото сътрудничество, като се създаде нова програма в същата област – програма „Митници“.
__________________
__________________
18 Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014–2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).
18 Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014–2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)
(1 a)  Вече 50 години митническият съюз, осъществяван от националните митнически органи, е основополагащ елемент на Съюза, един от най-големите търговски блокове в света. Митническият съюз е важен пример за успешна интеграция на Съюза и е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза на предприятията и гражданите. В своята резолюция от 14 март 2018 г., озаглавена „Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.“, Европейският парламент изразява особена загриженост по отношение на митническите измами, довели до значителна загуба на приходи за бюджета на Съюза. По-силен и по-амбициозен Съюз може да бъде постигнат само ако разполага с допълнителни финансови средства, непрекъсната подкрепа за съществуващите политики и увеличени ресурси.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Митническият съюз се промени значително през последните петдесет години и днес митническите администрации успешно изпълняват най-различни задачи по границите. Действайки заедно, те работят за улесняване на търговията и намаляване на бюрокрацията, събират приходи за националните бюджети и бюджета на Съюза, защитават гражданите от терористични, здравни, екологични и други заплахи. По-конкретно, с въвеждането на обща рамка за управление на риска19 в целия ЕС и митнически контрол върху движенията на парични средства в големи размери с цел борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма митниците са на предна линия в борбата с тероризма и организираната престъпност. Предвид на този широк мандат сега митниците действително са водещият орган за контрол върху стоките по външните граници на Съюза. В този контекст подкрепата по програма „Митници“ следва да обхваща не само митническото сътрудничество, но и мисията на митническите органи като цяло, както е определена в член 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013, а именно надзор върху международната търговия, внедряването на външните аспекти на вътрешния пазар, общата търговска политика и другите общи политики на Съюза с влияние върху търговията, както и сигурността на веригата на доставките. Затова правното основание ще бъде от областта на митническото сътрудничество (член 33 от ДФЕС), вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и търговската политика (член 207 от ДФЕС).
(2)  Митническият съюз се промени значително през последните 50 години и днес митническите администрации успешно изпълняват широк спектър от гранични задачи. Работейки заедно, те се стремят към улесняване на етична и справедлива търговия и намаляване на бюрокрацията, събират приход за националните бюджети и бюджета на Съюза и спомагат за защита на населението от терористични, здравни и екологични, както и други заплахи. По-конкретно, с въвеждането на обща рамка19 за управление на риска на равнището на ЕС и с контролирането на парични потоци в големи размери с цел борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма митническите органи поемат водеща роля в борбата с тероризма, организираната престъпност и нелоялната конкуренция. Предвид на техния широкообхватен мандат сега митническите органи действително са основните органи за контрол върху стоките по външните граници на Съюза. В този контекст подкрепата по програма „Митници“ следва да обхваща не само митническото сътрудничество, но и да предоставя подкрепа за по-широката мисия на митниците, както е предвидено в член 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013, а именно надзора върху международната търговия, внедряването на външните аспекти на вътрешния пазар, общата търговска политика и другите общи политики на Съюза, оказващи влияние върху търговията, както и сигурността на веригата на доставките. Затова правното основание за този регламент следва да бъде от областта на митническото сътрудничество (член 33 от ДФЕС), вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и търговската политика (член 207 от ДФЕС).
__________________
__________________
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Създавайки уредба за дейностите, чието предназначение е да се окаже подкрепа за митническия съюз и митническите органи, Програмата следва да допринесе за: защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки; защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и същевременно подпомагане на законната стопанска дейност; обезпечаване на сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители; улесняване на законната търговия, така щото предприятията и гражданите да могат да се възползват от целия потенциал на вътрешния пазар и световната търговия.
(3)  Програмата следва като обща цел да подпомага държавите членки и Комисията, като предоставя рамка за действия, имащи за цел да подкрепят митническия съюз и митническите органи с дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да работят във възможно най-тясно сътрудничество; защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки; защита на Съюза от нелоялни и незаконни търговски практики, като същевременно се насърчават законни стопански дейности, гарантират се сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители и по този начин се засилва защитата на потребителите; улесняване на законната търговия, така щото предприятията и гражданите да могат да се възползват от целия потенциал на вътрешния пазар и световната търговия.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3 a)  Тъй като е очевидно, че някои от системите, посочени в член 278 от Митническия кодекс на Съюза, могат да бъдат въведени само частично до 31 декември 2020 г., което означава, че неелектронните системи ще продължат да се използват след тази дата, и при липсата на законодателни изменения, които удължават този срок, дружествата и митническите органи няма да могат да изпълняват своите служебни и правни задължения по отношение на митническите операции, една от основните конкретни цели на Програмата следва да бъде подпомагането на държавите членки и Комисията за създаването на такива електронни системи.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
(3б)  Управлението и контролът на митниците са динамична област на политиката, изправена пред нови предизвикателства, породени от постоянно променящите се глобални бизнес модели и вериги на доставките, както и от променящите се модели на потребление и цифровизация, например електронната търговия, включително интернет на нещата, анализ на данни, изкуствен интелект и технологии за блокови вериги. Програмата следва да подпомага митническото управление в такива ситуации и да дава възможност за използване на новаторски решения. Тези предизвикателства допълнително подчертават необходимостта от засилване на сътрудничеството между митническите органи и необходимостта от единно тълкуване и прилагане на митническото законодателство. Когато публичните финанси са под натиск, увеличаването на обема на световната търговия и измамите и контрабандата будят нарастващо безпокойство; Програмата следва да допринесе за справяне с тези предизвикателства.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 3 в (ново)
(3 в)  За да се гарантира максимална ефективност и да се избегне припокриване, Комисията следва да координира изпълнението на Програмата със свързани програми и фондове на Съюза. Това включва по-специално програма „Фискалис“, Програмата на ЕС за борба с измамите и Програмата за единния пазар, както и фонд „Вътрешна сигурност“ и Фонд за интегрирано управление на границите, Програмата за подкрепа на структурните реформи, програмата „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа и решението на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, както и регламентите и мерките за изпълнение.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 3 г (ново)
(3 г)  По отношение на евентуалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза финансовият пакет за Програмата не отчита разходите, произтичащи от подписването на споразумението за оттегляне, и потенциалните бъдещи отношения между Обединеното кралство и Съюза. Подписването на това споразумение, оттеглянето на Обединеното кралство от всички съществуващи митнически системи и сътрудничество и изтичането на правните му задължения в тази област биха довели до допълнителни разходи, които не могат да бъдат точно изчислени към момента на създаването на Програмата. Поради това Комисията следва да разгледа възможността за запазване на достатъчно ресурси, за да се подготви за тези потенциални разходи. Тези разходи обаче не следва да бъдат покривани от пакета за Програмата, тъй като предвиденият в Програмата бюджет ще бъде достатъчен само за покриване на разходите, които биха могли да бъдат реалистично предвидени към момента на създаване на Програмата.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  С цел да се подкрепи процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави, Програмата следва да бъде отворена за участие за присъединяващите се държави и държавите кандидатки, както и за потенциалните кандидати и държавите – партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени някои условия. Тя може да бъде отворена и за други трети държави в съответствие с условията, определени в нарочни споразумения между Съюза и тези трети държави, с които се урежда участието им в дадена програма на Съюза.
(5)  С цел да се подкрепи процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави, Програмата следва да бъде отворена за участие за присъединяващите се държави и държавите кандидатки, както и за потенциалните кандидати и държавите – партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени всички условия. Тя може да бъде отворена и за други трети държави при условията, предвидени в нарочни споразумения между Съюза и съответните държави относно участието на тези държави в дадена програма на Съюза, ако това участие представлява интерес за Съюза и ако има положително въздействие върху вътрешния пазар, без да се засяга защитата на потребителите.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  По отношение на тази програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) [2018/XXX] на Европейския парламент и на Съвета21 (Финансовият регламент). В него са установени разпоредбите за изпълнението на бюджета на Съюза, включително разпоредбите относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки и възстановяването на разходите на външните експерти.
(6)  Програмата следва да бъде обхваната от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета21 (наричан по-нататък „Финансовият регламент). Във Финансовия регламент са предвидени разпоредбите за изпълнението на бюджета на Съюза, включително разпоредбите относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки и възстановяването на разходите на външните експерти.
__________________
__________________
21 СОМ(2016) 605 final.
21 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Дейностите, извършвани по програма „Митници 2020“, са доказали целесъобразността си и поради това следва да се запазят. За да се осигури повече простота и гъвкавост при изпълнението на Програмата и следователно да се допринесе за по-успешното постигане на целите ѝ, дейностите следва да бъдат определени само като общи категории със списък на примери на конкретни дейности. С помощта на сътрудничество и изграждане на капацитет чрез програма „Митници“ следва да се насърчават и подкрепят внедряването на нововъведения и използването на съответния ефект на лоста, така че способностите за постигане на главните приоритети на митниците да бъдат допълнително повишени.
(7)  Поради това дейностите, извършвани по програма „Митници 2020“ и доказали целесъобразността си, следва да се запазят, а други, които са се оказали нецелесъобразни, следва да бъдат прекратени. За да се осигури по-голяма простота и гъвкавост при изпълнението на Програмата и следователно да се допринесе за по-успешното постигане на целите ѝ, дейностите следва да бъдат определени само като общи категории със списък на примери на конкретни дейности. С помощта на сътрудничество и изграждане на капацитет чрез Програмата следва да се насърчават и подкрепят внедряването на нововъведения и използването на съответния ефект на лоста, така че способностите за постигане на главните приоритети на митниците да бъдат допълнително повишени.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  С Регламент [2018/XXX] като част от Фонда за интегрирано управление на границите се създава инструмент за оборудването за митнически контрол22 (наричан по-нататък „инструмент за ОМК“). За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на всички дейности по сътрудничество, свързани с митниците и оборудването за митнически контрол, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби – настоящия регламент. Затова с инструмента за ОМК следва да се подкрепят само покупката, поддръжката и и надстройката на допустимото оборудване, докато по настоящата програма следва да се подкрепят всички други свързани с това дейности, например дейности по сътрудничество за оценяване на потребностите от оборудване или при необходимост обучение във връзка с купеното оборудване.
(8)  С Регламент [2018/XXX] като част от Фонда за интегрирано управление на границите се създава инструмент за оборудването за митнически контрол22 (наричан по-нататък „инструмент за ОМК“). За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на всички дейности по сътрудничество, свързани с митниците и оборудването за митнически контрол, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби, като този акт и тези разпоредби са настоящият регламент. Затова с инструмента за ОМК следва да се подкрепят само покупката, поддръжката и надстройката на допустимото оборудване, докато по настоящата програма следва да се подкрепят всички други свързани с това дейности, например дейности по сътрудничество за оценяване на потребностите от оборудване или при необходимост обучение във връзка с купеното оборудване.
_________________
_________________
22 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите.
22 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Като се има предвид голямото значение на глобализацията, по Програмата следва да се продължи осигуряването на възможността за включване на външни експерти по смисъла на член 238 от Финансовия регламент. Тези външни експерти следва да бъдат главно представители на органите на държавното управление, в т.ч. от неучастващи трети държави, както и представители на международни организации, икономически оператори или гражданското общество.
(10)  Като се има предвид голямото значение на глобализацията, по Програмата следва да се продължи осигуряването на възможността за включване на външни експерти по смисъла на член 238 от Финансовия регламент. Тези външни експерти следва да бъдат главно представители на органите на държавното управление, в т.ч. от неучастващи трети държави, както и представители на академичните среди и на международни организации, икономически оператори или гражданското общество.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  В съответствие с ангажимента на Комисията да осигурява съгласуваност и опростяване на програмите за финансиране, посочен в нейното Съобщение от 19 октомври 2010 г.: „Преглед на бюджета на ЕС“23, ресурсите следва да се споделят с други инструменти на Съюза за финансиране, ако предвидените дейности по Програмата са насочени към цели, които са общи за различни инструменти за финансиране, като обаче се изключва двойното финансиране. Дейностите по Програмата следва да осигуряват съгласуваност при използването на ресурсите на Съюза в подкрепа на митническия съюз и митническите органи.
(11)  В съответствие с ангажимента на Комисията да осигурява съгласуваност и опростяване на програмите за финансиране, посочен в нейното Съобщение от 19 октомври 2010 г.: „Преглед на бюджета на ЕС“23, ресурсите следва да се споделят с други инструменти на Съюза за финансиране, ако предвидените дейности по Програмата са насочени към цели, които са общи за различни инструменти за финансиране, като се има предвид, че сумата, предназначена за Програмата, се изчислява, без да се взема под внимание, че би могло да възникнат непредвидени разходи, като обаче се изключва двойното финансиране. Дейностите по Програмата следва да осигуряват съгласуваност при използването на ресурсите на Съюза в подкрепа на митническия съюз и митническите органи.
__________________
__________________
23 COM(2010)0700.
23 COM(2010)0700.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11 a)   Закупуването на софтуер, който е необходим за извършването на строги проверки по границите, следва да бъде допустимо за финансиране по Програмата. В допълнение следва да се насърчава закупуването на софтуер, който може да бъде използван във всички държави членки, за да се улесни обменът на данни.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Предвижда се дейностите по изграждане на информационнотехнологичния (ИТ) капацитет да привлекат най-големия дял от бюджетните средства по Програмата. Общите и националните компоненти на европейските електронни системи следва да бъдат описани в особени разпоредби. Освен това следва ясно да бъдат определени обхватът на дейностите и отговорностите на Комисията и държавите членки.
(12)  Предвижда се дейностите по изграждане на информационнотехнологичния (ИТ) капацитет да привлекат по-голям дял от бюджетните средства по Програмата. Общите и националните компоненти на европейските електронни системи следва да бъдат описани в особени разпоредби. Освен това следва ясно да бъдат определени обхватът на дейностите и отговорностите на Комисията и държавите членки. За да се осигури съгласуваност и координация на действията по изграждане на ИТ капацитета, в Програмата следва да се предвиди, че Комисията разработва и актуализира многогодишен стратегически план за митниците („MASP-C“) с цел създаване на електронна среда, която да гарантира последователност и оперативна съвместимост на митническите системи на Съюза.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)  В съответствие с констатациите, съдържащи се в двата специални доклада, приети неотдавна от Европейската сметна палата в областта на митниците, а именно специален доклад № 19/2017 от 5 декември 2017 г., озаглавен „Процедури за внос – неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС“, и специален доклад № 26/2018 от 10 октомври 2018 г., озаглавен „Закъснения при внедряването на информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“, действията, предприети в рамките на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците, следва да имат за цел преодоляване на сигнализираните недостатъци.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)
(14б)  На 4 октомври 2018 г. Европейският парламент прие резолюция относно борбата с митническите измами и защитата на собствените ресурси на Съюза. Заключенията, съдържащи се в тази резолюция, следва да бъдат отчитани по време на изпълняваните в рамките на Програмата дейности.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретните цели на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
(20)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретните цели на дейностите и постигане на най-добри резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Общата цел на Програмата е оказване на подкрепа за митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.
1.  За да се постигне дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да работят във възможно най-тясно сътрудничество и за да се гарантират сигурността и безопасността на държавите членки, да се защити Съюзът от измами, нелоялни и незаконни търговски практики, и същевременно да се насърчат законни бизнес дейности и високо равнище на защита на потребителите, общата цел на Програмата е оказване на подкрепа за митническия съюз и митническите органи при защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  Конкретната цел на Програмата е оказване на подкрепа за подготовката и еднаквото изпълнение на митническото законодателство и митническата политика, както и митническото сътрудничество и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и разработването и експлоатацията на европейските електронни системи.
2.  Програмата има следните конкретни цели:
(1)   оказване на подкрепа за подготовката и еднаквото изпълнение на митническото законодателство и митническата политика, както и митническото сътрудничество;
(2)  подпомагане на изграждането на ИТ капацитета, което се състои в разработване, поддържане и експлоатация на електронните системи, посочени в член 278 от Митническия кодекс на Съюза, и създаване на условия за плавен преход към безкнижна среда и търговия в съответствие с член 12 от настоящия регламент;
(3)  финансиране на съвместни действия, които се състоят в механизми за сътрудничество с цел даване на възможност на длъжностни лица да извършват съвместни оперативни дейности в рамките на основните си отговорности, да споделят опит в областта на митниците и да обединяват усилията си за постигане на резултати в митническата политика;
(4)  повишаване на компетентностите на служителите, като се подпомагат професионалните умения на митническите служители и им се дава възможност да изпълняват ролята си на единна основа;
(5)  подпомагане на иновациите в областта на митническата политика.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 a (нов)
2 a.  Програмата е съобразена с други програми за действие и фондове на Съюза със сходни цели в свързани области и използва всички полезни взаимодействия с тях.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 б (нов)
2б.  При изпълнението на Програмата се спазват принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 в (нов)
2в.  Програмата оказва подкрепа и за постоянната оценка и наблюдение на сътрудничеството между митническите органи с цел установяване на слабости и възможности за подобрение.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021 – 2027 г. е 950 000 000 EUR по текущи цени.
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 842 844 000 EUR по цени за 2018 г. (950 000 000 EUR по текущи цени).
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на Програмата, както и за оценяване на постигането на нейните цели. По нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани с целите на Програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. вътрешноведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на Програмата.
2.  Когато е необходимо и надлежно обосновано, сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на Програмата, както и за оценяване на нейната резултатност и постигането на нейните цели. По нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности от Комисията, предназначени за държавите членки и икономическите оператори, доколкото те са свързани с целите на Програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. вътрешноведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на Програмата, доколкото тези дейности са необходими за постигането на целите на програмата.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)
2 a.  Програмата не се използва за покриване на разходи, свързани с потенциалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза. Комисията заделя според собствената си оценка ресурси с цел покриване на разходите, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от всички митнически системи и сътрудничество на Съюза и с изтичането на правните му задължения в тази област.
Преди да задели тези ресурси, Комисията прави прогнозна оценка на потенциалните разходи и информира Европейския парламент, след като станат достъпни съответните данни за тази прогнозна оценка.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в – уводна част
в)  други трети държави – в съответствие с условията, определени в нарочно споразумение, с което се урежда участието на третата държава в дадена програма на Съюза, ако:
в)  други трети държави – съгласно условията, определени в нарочно споразумение относно участието на трета държава в дадена програма на Съюза, ако:
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в – тире 2
—  със споразумението се определят условията за участие в програмите, в т.ч. изчисляването на финансовите вноски по отделните програми и административните им разходи. Тези вноски представляват целеви приходи съгласно член [21, параграф 5] от Регламент [2018/XXX] [новия Финансов регламент];
—  със споразумението се установяват условията за участие в програмите, в т.ч. изчисляването на финансовите вноски по отделните програми и административните им разходи. Тези вноски представляват целеви приходи в съответствие с [член 21, параграф 5] от [Финансовия регламент];
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Допустими за финансиране по Програмата са и дейностите за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 3 от Регламент [2018/XXX] [инструмент за ОМК].
2.  Допустими за финансиране по Програмата са и дейностите за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 3 от Регламент [2018/XXX] [инструмент за ОМК] и/или за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 2 от Регламент (ЕС) [2018/XXX] [Програма за борба с измамите].
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква б
б)  структурирано сътрудничество въз основа на проекти;
б)  структурирано сътрудничество въз основа на проекти, като например съвместно разработване на ИТ от група държави членки;
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква г
г)  дейности по изграждане на компетентностите и способностите на служителите;
г)  дейности по изграждане на компетентностите и способностите на служителите, включително обучение и обмен на най-добри практики;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква д – точка 3 а (нова)
3a)   дейности по наблюдение; 
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4
4.  Дейностите, състоящи се в разработване и експлоатация на приспособявания или разширения на общите компоненти на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави, които не участват в Програмата, или с международни организации, са допустими за финансиране, когато са в интерес на Съюза. Комисията въвежда необходимите административни разпоредби, с които може да се предвиди финансова вноска за тези дейности от засегнатите трети страни.
4.  Дейностите, състоящи се в разработване, внедряване, поддръжка и експлоатация на приспособявания или разширения на общите компоненти на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави, които не участват в Програмата, или с международни организации, са допустими за финансиране, когато са в интерес на Съюза. Комисията въвежда необходимите административни разпоредби, с които може да се предвиди финансова вноска за тези дейности от засегнатите трети страни.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Когато това е от полза за извършването на дейностите в изпълнение на целите по член 3, представители на органите на държавното управление, в т.ч. от трети държави, които не участват в Програмата по силата на член 5, представители на международни и други съответни организации, на икономически оператори и организации, представляващи икономически оператори, и на гражданското общество може да вземат участие в дейностите, организирани по Програмата, като външни експерти.
1.  Когато това е от полза за извършването на дейностите в изпълнение на целите по член 3, представители на органите на държавното управление, в т.ч. от трети държави, които не участват в Програмата по силата на член 5, представители на академичните среди и на международни и други съответни организации, на икономически оператори и организации, представляващи икономически оператори, и на гражданското общество може да вземат участие в дейностите, организирани по Програмата, като външни експерти.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.  Външните експерти се подбират от Комисията въз основа на техните умения, опит и знания, свързани с конкретната дейност, като се избягват потенциалните конфликти на интереси.
3.  Външни експерти се подбират от Комисията въз основа на тяхната компетентност, опит в областта на прилагането на настоящия регламент и съответните им знания относно предприеманата конкретна дейност, като се избягват потенциалните конфликти на интереси. При подбора се постига баланс между представителите на бизнеса и други експерти от гражданското общество и се взема под внимание принципът на равенство между половете. Списъкът с външни експерти редовно се актуализира и се предоставя на обществеността.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Безвъзмездните средства по Програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.
1.  Безвъзмездните средства по Програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент, и по-специално с принципите на разумно финансово управление, прозрачност, пропорционалност, недискриминация и равно третиране.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  По изключение от член 190 от Финансовия регламент по Програмата може да се финансират до 100% от допустимите разходи за дадена дейност.
1.  Чрез дерогация от член 190 от Финансовия регламент по Програмата може да се финансират до 100% от допустимите разходи за дадена дейност според целесъобразността на дейността и очакваното въздействие.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
1.  Комисията и държавите членки съвместно осигуряват разработването и експлоатацията в т.ч. проектирането, спецификацията, изпитването за съответствие, внедряването, поддръжката, измененията, сигурността, осигуряването на качеството и контрола върху качеството на европейските електронни системи, посочени в Многогодишния стратегически план за митниците по член 12.
1.  Комисията и държавите членки съвместно осигуряват разработването и експлоатацията на европейските електронни системи, посочени в Многогодишния стратегически план за митниците по член 12, в т.ч. проектирането, спецификацията, изпитването за съответствие, внедряването, поддръжката, измененията, модернизирането, сигурността, осигуряването на качеството и контрола върху качеството на тези системи.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква б
б)  цялостното съгласуване на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи с оглед на тяхната способност за експлоатация, взаимна свързаност и постоянно усъвършенстване, както и синхронизираното им внедряване;
б)  цялостното съгласуване на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи с оглед на тяхната способност за експлоатация, устойчивост на киберпространството, взаимна свързаност и постоянно усъвършенстване, както и синхронизираното им внедряване;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква д а (нова)
да)   ефикасен и бърз обмен на съобщения със и между държавите членки с цел рационализиране на управлението на европейските електронни системи;
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква д б (нова)
дб)   навременна и прозрачна комуникация със съответните заинтересовани лица, които имат отношение към прилагането на ИТ системи на равнището на Съюза и на държавите членки, по-специално във връзка със забавяния в изпълнението на компоненти на Съюза и на националните компоненти и в тяхното изразходване. 
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква г
г)  редовното предоставяне на Комисията на информация относно предприетите мерки, позволяващи на съответните органи или икономически оператори да използват в пълна степен европейските електронни системи;
г)  предоставянето на Комисията на редовна информация относно предприетите мерки, позволяващи на съответните органи или икономически оператори да използват в пълна и ефективна степен европейските електронни системи;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част
1.  Комисията съставя и редовно обновява Многогодишния стратегически план за митниците (МГСП-М), в който се посочват всички задачи във връзка с разработването и експлоатацията на европейските електронни системи и в който всяка система или част от система се определя като:
1.  Комисията съставя и обновява многогодишен стратегически план за митническата област, в който се посочват всички задачи във връзка с разработването и експлоатацията на европейските електронни системи и в който всяка система или част от система се определя като:
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а
a)  общ компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на съюзно равнище, който е на разположение на всички държави членки или е определен от Комисията като общ от съображения за ефикасност, сигурност и рационализация;
a)  общ компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на съюзно равнище, който е на разположение на всички държави членки или е определен от Комисията като общ от съображения за ефикасност, сигурност на рационализацията и надеждност;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б
б)  национален компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му;
б)  национален компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му, например като част от проект за съвместно разработване на ИТ от група държави членки;
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
3.  Държавите членки уведомяват Комисията за завършването на всяка задача, която им е възложена съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по параграф 1. Освен това те редовно докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на задачите си.
3.  Държавите членки уведомяват Комисията за завършването на всяка задача, която им е възложена съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по параграф 1. Освен това те редовно докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на задачите си и ако е приложимо, за очаквани забавяния при тяхното изпълнение.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5
5.  До 31 октомври всяка година въз основа на годишните доклади по параграф 4 Комисията съставя обобщен доклад, в който оценява напредъка по изпълнението на плана по параграф 1, постигнат от държавите членки и самата нея, и оповестява този доклад пред обществеността.
5.  До 31 октомври всяка година въз основа на годишните доклади по параграф 4 Комисията съставя обобщен доклад, в който оценява напредъка по изпълнението на плана по параграф 1, постигнат от държавите членки и самата нея, включително информация относно необходимите приспособявания или забавяния на плана, и оповестява този доклад пред обществеността.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Програмата се изпълнява чрез многогодишните работни програми по член 108 от Финансовия регламент.
1.  Програмата се изпълнява чрез многогодишните работни програми по член 108 от Финансовия регламент. В многогодишните работни програми се определят по-специално целите, които ще се преследват, очакваните резултати, методът на изпълнение и общата стойност на плана за финансиране. В работните програми се описват подробно и дейностите, които ще бъдат финансирани, посочва се отделената за всяка дейност сума и индикативен график за изпълнение. Многогодишните работни програми се съобщават на Европейския парламент, когато е приложимо.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Многогодишните работни програми се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат по процедурата по член 18, параграф 2.
2.  Многогодишните работни програми се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение и се съобщават на Европейския парламент и на Съвета. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)
2а.   Многогодишните работни програми се основават на извлечените поуки от предходните програми.
Изменение 52
Предложение за регламент
член 14 – параграф 1
1.  Показателите за отчитане на напредъка по Програмата по отношение постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2.
1.  В съответствие с изискванията за докладване съгласно член 41, параграф 3, буква д) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението на Програмата. Отчитането на изпълнението включва информация както за напредъка, така и за недостатъците.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
2.  За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на Програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 17, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването.
2.  Показателите за отчитането на изпълнението на Програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2. За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на Програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 17, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването, така че да се предоставя на Европейския парламент и на Съвета актуализирана качествена и количествена информация относно изпълнението на Програмата.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на данните за наблюдението върху изпълнението на Програмата и нейните резултати. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане.
3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира, че данните за наблюдението на изпълнението на Програмата и нейните резултати са сравними и пълни, както и че се събират ефикасно, ефективно и навременно. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални и подходящи изисквания за отчитане. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета надеждна информация относно качеството на използваните данни за изпълнението.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, когато за изпълнението на Програмата има достатъчно налична информация, но не по-късно от четири години след началото на изпълнението ѝ.
2.  Междинната оценка на Програмата се извършва веднага след като има достатъчно налична информация за нейното изпълнение, но не по-късно от три години след началото на изпълнението ѝ.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 а (нов)
2а.   При междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по Програмата след 2027 г. и нейните цели.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
3.  В края на изпълнението на Програмата, но не по-късно от четири години след края на периода по член 1 Комисията извършва окончателна оценка на Програмата.
3.  В края на изпълнението на Програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на Програмата.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
4.  Комисията представя и съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения и извлечените поуки, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
Когато трета държава участва в Програмата с решение въз основа на международно споразумение или по силата на друг правен акт, тази трета държава предоставя правата и достъпа, които са необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
Когато трета държава участва в Програмата с решение въз основа на международно споразумение или по силата на друг правен акт, тази трета държава предоставя правата и достъпа, които са необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), на Европейската сметна палата и на Европейската прокуратура, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF и Европейската прокуратура тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета и в Регламент (ЕС) № 2017/1939 на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
__________________
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват максимална видимост на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности във връзка с Програмата, дейностите по нея и резултатите от изпълнението ѝ. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.
2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности в рамките на Програмата, на дейностите, финансирани по Програмата, и на резултатите, постигнати от тези финансирани действия. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на институциите, доколкото тези приоритети са свързани с целите, посочени в член 3.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0464/2018).


Изменение на Устава на ЕИБ *
PDF 111kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка (13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))
P8_TA(2019)0009A8-0476/2018

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Европейската инвестиционна банка до Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка (13166/2018),

—  като взе предвид член 308 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0464/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0476/2018),

1.  одобрява предложението;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската инвестиционна банка, както и на националните парламенти.


Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент
PDF 211kWORD 66k
Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (2018/2162(INI))
P8_TA(2019)0010A8-0429/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), в които принципът за равенство между половете се определя като основна ценност на Съюза,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членове 8 и 19 от него,

—  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който съдържа специфични разпоредби относно хоризонталния принцип на равенство между половете, както и член 6 от ДЕС, който признава, че Хартата има същата юридическа сила като Договорите,

—  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) от 11 май 2011 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 24 ноември 2016 г. относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул за превенция и борба с насилието над жени(1),

—  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., последващите заключителни документи, приети на специалните сесии на ООН „Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.) и „Пекин + 15“ (2010 г.), и заключителния документ от конференцията за преразглеждане „Пекин + 20“,

—  като взе предвид своите резолюции от 10 февруари 2010 г. относно равенство между жените и мъжете в Европейския съюз — 2009 г.(2), от 8 март 2011 г. относно равенство между жените и мъжете в ЕС — 2010 г.(3), от 13 март 2012 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз — 2011 г.(4), от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(5) и от 14 март 2017 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 — 2015 г.(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2003 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. за интегрирания подход на равно третиране на жените и мъжете при осъществяване дейността на комисиите(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2009 г. относно интегрирания подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 май 2009 г. относно интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в рамките на външните отношения на ЕС и на укрепването на мира/изграждането на нация(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2012 г. относно ролята на жените в процеса на вземане на политически решения(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.(12),

—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода след 2015 г.(13),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2016 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент(14),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС(15),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2018 г. относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС(16),

—  като взе предвид Правилника на длъжностните лица на Европейския съюз и условията за работа на другите служители на Съюза, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(17),

—  като взе предвид брошурата „Жените в Европейския парламент“ от 2018 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Европейския парламент относно човешките ресурси за 2017 г., публикуван през август 2018 г.,

—  като взе предвид насоките за използване на неутрален спрямо пола език в Европейския парламент,

—  като взе предвид доклада на Димитриос Пападимулис, заместник-председател на Европейския парламент и председател на групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие, до Бюрото на Европейския парламент, озаглавен „Равенството между мъжете и жените в Генералния секретариат на Европейския парламент — актуално състояние и перспективи за 2017— 2019 г.“, приет на заседанието на Бюрото на 16 януари 2017 г.,

—  като взе предвид пътната карта за 2017—2019 г. за изпълнението на доклада, озаглавен „Равенството между мъжете и жените в Генералния секретариат на Европейския парламент — актуално състояние и перспективи за 2017—2019 г.“,

—  като взе предвид плана за действие за насърчаване на равенството между половете и многообразието в Генералния секретариат на Европейския парламент за периода 2014—2019 г.,

—  като взе предвид мандата на групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие,

—  като взе предвид своите насоки за равенство между членовете/лицата, набиращи служители в комисиите за подбор,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 юли 2017 г., озаглавено „A better workplace for all: rom equal opportunities towards diversity and inclusion“ (По-добри работни места за всички: от равни възможности към многообразие и приобщаване, C(2017)5300)(18) , както и нейната харта за многообразието и приобщаването(19),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2015 г., озаглавен „Strategic engagement for gender equality 2016—2019“ (Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г., SWD(2015)0278)(20),

—  като взе предвид стратегията на Съвета на Европа за равенство между половете за периода 2018—2023 г.(21),

—  като взе предвид Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 ноември 2013 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете, приложена към законодателната резолюция на Европейския парламент относно проекта на регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г., приложена към многогодишната финансова рамка (МФР)(22),

—  като взе предвид доклада на Интерпарламентарния съюз от 2011 г., озаглавен „Gender-sensitive Parliaments: A Global Review for Good Practice“ (Парламенти, отчитащи равенството между половете: глобален преглед на добрите практики), публикуван през 2011 г.,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (А8-0429/2018),

A.  като има предвид, че принципът на равенство между половете е основна ценност на ЕС, която е залегнала в Договорите за ЕС и в Хартата на основните права; като има предвид, че съгласно член 8 от ДФЕС във всички свои дейности Европейският съюз полага усилия за премахването на неравенствата, насърчаване на равенството между мъжете и жените и борба с дискриминацията при определянето и осъществяването на своите политики и дейности;

Б.  като има предвид, че по принцип равенството между половете е от основно значение за защитата на правата на човека, функционирането на демокрацията, зачитането на принципите на правовата държава, икономическия растеж, социалното приобщаване, а устойчивостта и интегрирането на свързаното с пола измерение имат отношение към всички сфери на политиката от компетентността на ЕС;

В.  като има предвид, че правото на равенство и гаранцията за недискриминация са основополагащи принципи, подкрепящи интегрирането на принципа за равенство между половете; като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете означава разглеждане на правата, гледните точки и благосъстоянието на жените и момичетата, на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите, интерсексуалните и куиър лицата (ЛГБТИК) и на лицата с всякаква полова идентичност;

Г.  като има предвид, че напредъкът в постигането на равенство между половете в ЕС не само е в застой в целия Съюз, но и се забавя в някои държави членки;

Д.  като има предвид, че в Конвенцията от Истанбул се подчертава значението на промяната на манталитета и нагласите с оглед на разкъсване на порочния кръг на основаното на пола насилие; като има предвид, че образованието на всички равнища и за хора от всички възрасти относно равенството между жените и мъжете, нестереотипните роли на половете и зачитането на личната неприкосновеност следователно е наложително в това отношение;

Е.  като има предвид, че не се отпускат достатъчно финансови средства и човешки ресурси, за да се осигури истински напредък в интегрирането на принципа на равенство между половете в политиките, програмите, инициативите и действията на ЕС;

Ж.  като има предвид, че населението на Европейския съюз се състои наполовина от жени и наполовина от мъже, но съставът на Европейския парламент отразява крайно недостатъчно представителство на жените, тъй като само 36,1% от членовете на Европейския парламент са жени; като има предвид, че тази неравнопоставеност се подчертава допълнително от състава на Бюрото на Парламента, което се състои от седем жени и 13 мъже; като има предвид, че балансираното по отношение на половете представителство и многообразието в органите на Парламента допринасят за разрушаване на стереотипите, намаляват дискриминацията и повишават равнището на демократично представителство на гражданите на ЕС и легитимността на решенията на Парламента;

З.  като има предвид, че сред лицата, назначени от Парламента на висши ръководни длъжности (генерални директори и директори), само 11% са били жени през 2016 г. и само 33% — през 2017 г.;

И.  като има предвид, че Цел за устойчиво развитие (ЦУР) 5 е за „постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета“ до 2030 г. и е междусекторна цел за всичките 17 ЦУР; като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете е инструмент за ефективно, дългосрочно и устойчиво справедливо развитие с положително въздействие от гледна точка на изпълнението на целите за намаляване на бедността; като има предвид обаче, че в много държави по света се наблюдава твърде бавен напредък по отношение на равенството между половете и минимална промяна(23), включително в Европа; като има предвид, че изпълнението на ЦУР 5 отчита разнородни резултати в рамките на и между държавите — членки на ЕС, и че делът на жените в националните парламенти и на позиции, свързани с вземане на решения, все още далеч не е равен с този на мъжете(24);

Й.  като има предвид, че оценките на въздействието върху половете са необходими, за да се оцени и определи за всяко решение вероятността то да има отрицателни последици за равенството между половете; като има предвид, че следователно е от съществено значение да се анализират бюджетите от гледна точка на равенството между половете, за да се предостави информация относно различните въздействия, които отпускането и разпределението на бюджета може да има върху равенството между половете, и за да се увеличат прозрачността и отчетността;

К.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете се счита за ефективна и световно приета стратегия, насочена към постигане на равенство между половете и борба с дискриминацията чрез реорганизиране, подобряване, развитие и оценка на политическите процеси, така че аспектите на равенството между половете да бъдат включени във всички политики, регулаторни мерки и разходни програми и на всички нива и етапи от лицата, които изготвят политиките; като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете предоставя важни инструменти за систематичното разглеждане на разликите между условията, ситуациите и потребностите на всички в политиките и действията, както и за напредъка на равенството между половете и за насърчаването на равните права и балансираното по отношение на половете представителство на различните административни, политически, социални и икономически равнища и при вземането на решения;

Л.  като има предвид, че е необходимо по-добро междуинституционално сътрудничество по въпросите на интегрирането на принципа на равенство между половете между Парламента, Съвета и Комисията, за да се гарантира, че свързаните с пола аспекти могат да се въведат на всички етапи от бюджета, политиките, програмите и инициативите на Съюза, което би улеснило и работата на самия Парламент по интегриране на принципа на равенство между половете;

М.  като има предвид, че измененията относно интегрирането на принципа на равенство между половете, приети от комисията по правата на жените и равенството между половете и внесени за приемане в другите комисии, са ефективно средство да се гарантира, че на равенството между половете се обръща дължимото внимание в докладите и резолюциите на Парламента;

Н.  като има предвид, че бюджетирането, съобразено с фактора пол, под формата на планиране и програмиране допринася за постигане на напредък по отношение на равенството между половете и реализирането на правата на жените и е един от основните инструменти, използвани от лицата, определящи политиките, за насърчаване на равенството между половете, който обаче все още не се прилага систематично от нито една от институциите на ЕС;

О.  като има предвид, че според последните налични данни(25)жените съставляват 59% от служителите на Парламента, но са все още слабо представени на равнището на различните ръководни длъжности; като има предвид, че броят на жените на висши ръководни позиции дори намаля от юни 2017 г. насам, а броят на жените на средни управленски длъжности се увеличи съвсем леко;

П.  като има предвид, че в доклада за 2017 г. относно равенството между половете, изготвен от заместник-председателя на Парламента Димитриос Пападимулис, са определени три цели за представителството на жените в средното и висшето ръководство, които трябва да бъдат постигнати до 2019 г.: 30% — на равнище генерален директор, 35% — на равнище директор и 40% — на равнище началник-отдел, и като има предвид, че в изготвената впоследствие пътна карта се описва как да бъдат постигнати тези цели;

Р.  като има предвид, че за да се насърчи интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на комисиите и делегациите на Парламента, във всяка комисия, както и в Съвета на председателите на делегации, се назначава член, който отговаря за интегрирането на принципа на равенство между половете и споделя опит и най-добри практики в Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете;

С.  като има предвид, че гарантирането на съгласуваност между техните вътрешни политики по отношение на човешките ресурси и техните външни дейности в областта на насърчаването на равенството между половете и правата на ЛГБТИК е от съществено значение за доверието в Парламента и в другите институции на ЕС;

Т.  като има предвид, че от 2014 г. насам в Правилника за дейността на Европейския парламент се постановява, че многообразието на Парламента трябва да бъде отразено в състава на бюрото на всяка парламентарна комисия и че не се допуска съществуването на бюро, съставено изцяло от мъже или изцяло от жени;

У.  като има предвид, че висшите ръководни длъжности в Парламента се назначават единствено от Бюрото на Европейския парламент;

Ф.  като има предвид, че при интегрирането на принципа на равенство между половете от Европейския парламент трябва да се обръща надлежно внимание на правата, гледните точки и благосъстоянието на ЛГБТИК и на лицата с всякаква полова идентичност; като има предвид, че въпреки че Парламентът отдава все по-голямо значение на въпросите, свързани с ЛГБТИК, видимостта и гласът на активистите сред ЛГБТИК са относително ниски;

Х.  като има предвид, че е необходимо да се признае социалната и политическата стойност на организациите на жените и пространствата на жените, на тяхната история и тяхната работа, както и на тяхната основна роля за предотвратяването на основаното на пола насилие и насърчаването на равенството между половете, самоопределянето на жените и междукултурния диалог; като има предвид, че няма съзнателно интегриране на принципа на равенство между половете без места, които имат капацитета да формират самоопределянето и авторитета на жените и да се борят срещу извършваното насилие над жени;

Ц.  като има предвид, че легитимността на жените в политическата сфера все още понякога е поставяна под въпрос и жените стават жертва на стереотипи, които ги възпират да се изявяват в политиката — явление, което е особено очевидно там, където жените в политиката са по-слабо представени;

Ч.  като има предвид, че жените в ЕС имат същите политически и граждански права като мъжете, но въпреки това често са изправени пред социални, обществени или икономически неравенства;

Ш.  като има предвид, че равенството между половете допринася за по-всестранен дебат и по-добро вземане на решения, тъй като може да представи всеобхватни гледни точки на масата на преговорите;

Щ.  като има предвид, че институциите трябва да отговарят за избягването на вертикална и хоризонтална сегрегация по пол;

АА.  като има предвид, че от години Парламентът се ангажира с насърчаването на равенството между половете, и като има предвид, че комисията по правата на жените и равенството между половете е отговорна за прилагането и доразвиването на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички сектори на политиката;

АБ.  като има предвид че Парламентът трябва да продължи се бори със сексуалния тормоз и да прилага договорените мерки;

АВ.  като има предвид, че Парламентът има редица различни органи, които отговарят за разработването и прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете и за насърчаването на равенството между половете и многообразието на политическо и административно равнище, като групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие, комисията по правата на жените и равенството между половете, Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете, отдела за равните възможности и многообразието, Комитета за равните възможности и многообразието (COPEC), асоциацията ÉGALITÉ, асоциацията на ЛГБТИК служителите в институциите на ЕС, Консултативния комитет за превенция и защита на работното място и групата на координаторите за равенството и многообразието; като има предвид обаче, че няма ясна координация или съгласуваност между тези органи;

АГ.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете е процес, изискващ специфични умения и знания, както и ангажимент, и че като такъв е ефективен само ако е придружаван от дейности по повишаване на информираността и изграждането на капацитет в институциите и сред служителите;

AД.  като има предвид, че още през 2003 г. Парламентът пое ангажимент да приеме и да прилага план за политика за интегрирането на принципа на равенство между половете с приоритета да интегрира аспектите на равенството между половете в работата на комисиите и делегациите с конкретни инструменти за насърчаване, повишаване на информираността и прилагане на принципа на интегриране на принципа на равенство между половете в тяхната ежедневна работа;

Общи забележки

1.  отново потвърждава категоричния си ангажимент спрямо равенството между половете както по отношение на съдържанието на политиките, инициативите и програмите на ЕС, така и на политическо, бюджетно, административно и изпълнително равнище в Съюза;

2.  призовава новата МФР, подобно на предходната МФР, да бъде придружена от съвместна декларация на Парламента, Комисията и Съвета, която ги ангажира да гарантират, че годишните бюджетни процедури, които се прилагат по отношение на МФР, включват по целесъобразност елементи, свързани с равенството между половете, като се отчитат начините, по които общата финансова рамка на Съюза допринася за целта за постигане на равенство и осигурява интегрирането на принципа на равенство между половете;

3.  отново призовава Комисията да представи реална европейска стратегия за равенство под формата на съобщение, което съдържа ясни, и доколкото е възможно, количествено измерими цели, като осигури превода му на всички официални езици на ЕС, за да обезпечи по-широко разпространение и по-добро разбиране за гражданите и социалните и икономическите участници;

4.  счита, че Парламентът следва да създава и насърчава култура на многообразие и приобщаване, както и безопасна работна среда за всички, както и че междусекторните мерки за осигуряване на благосъстоянието на целия персонал и на членовете на ЕП следва да вървят ръка за ръка с целенасочени мерки за постигане на балансирано по отношение на половете представителство както на административно, така и на политическо равнище;

5.  настоява, че интегрирането на принципа на равенство между половете може да означава и въвеждане на специфични действия, насочени към жените или към мъжете, за разрешаване на проблема с продължаващото неравноправие или за промяна на основни политики, за да обхване многообразието от обстоятелства за отделните лица или групи;

6.  приветства мъжете и жените, които са пример за подражание от гледна точка на равенството между половете, както и инициативите както в администрацията на Парламента, така и на политическо равнище, които активно допринасят за равенството между половете и равните възможности; допълнително насърчава популяризирането на различните примери за подражание за преодоляване на всички видове стереотипи, основани на пола;

7.  подчертава, че постигането на равенство между половете не е проблем на жените, а въпрос, който следва да ангажира цялото общество;

8.  изразява съжаление по повод на факта, че визуалната комуникация на Парламента понякога използва стереотипи по отношение на пола, както и стереотипи, основани на сексуалната ориентация и половата идентичност; припомня в това отношение, че е важно да се представя и насърчава равенството между половете в комуникационните материали във всички сектори на политиката;

9.  припомня, че интегрирането на принципа на равенство между половете обхваща избора на политики, процеса на вземане на решения, процедури и практики, както и прилагането, наблюдението и оценката; поради тази причина подчертава, че с цел цялостно оценяване на актуалното състояние във връзка с интегрирането на принципа на равенство между половете в Парламента, следва да бъде взето предвид не само съдържанието на политиките, но и представителството на половете в администрацията и при вземането на решения;

10.  изразява загриженост, че жените, заемащи основни позиции за вземане на решения на политическо и административно равнище в Парламента, са все още слабо представени и че Парламентът трябва да гарантира, че позициите за вземане на решения се разпределят равномерно между половете при назначаване;

11.  изразява съжаление относно липсата на съгласуваност и координация между различните органи, работещи в областта на равенството между половете и многообразието в Парламента; отново призовава за подобряване на вътрешната координация, за да се постигне по-висока степен на интегриране на принципа на равенство между половете, включително при набирането на служители, организацията на работата, свързаните с работата решения и процедури;

12.  приветства решението на Парламента да почете паметта на Симон Вейл – първата жена председател на институция на ЕС и решителна застъпничка за правата на жените, по-специално на правото на законен аборт и на репродуктивните права – чрез преименуване на Наградата за равенство и многообразие на нейно име, като средство за изтъкване и признаване на добри практики и примери за подражание във връзка с равните възможности в рамките на Генералния секретариат на Европейския парламент; препоръчва повишаване на видимостта и осигуряване на по-добра осведоменост за тази важна награда;

13.  подчертава важността на диалога с външни заинтересовани страни, като женски организации на гражданското общество, групи за правата на жените и равенството между половете на местно равнище, женски движения, международни институции, научните среди и националните парламенти за разработването на инструменти и събирането на данни; припомня, че тяхната мобилизация е важна за подобряване на процесите на интегриране на принципа на равенство между половете в ЕС и за насърчаване на взаимен обмен с цел популяризиране на най-добрите практики;

Инструменти за интегриране на принципа на равенство между половете

14.  призовава за ефективни мерки, за да се осигури истинско равенство между мъжете и жените в Европейския парламент; подчертава в този контекст, че, преди всичко, мерките за противодействие на сексуалния тормоз са от първостепенна важност; подчертава по-специално необходимостта от мерки за повишаване на информираността и за обучение;

15.  приветства преразгледаните насоки за езиците относно неутралния по отношение на пола език в Европейския парламент, публикувани през юли 2018 г., които сега отразяват по-добре езиковите и културните промени и дават практически съвети на всички официални езици на ЕС относно използването на безпристрастен по отношение на пола и приобщаващ език; припомня, че през 2008 г. Парламентът беше една от първите международни организации, приели многоезични насоки относно неутралния по отношение на пола език; припомня, че е важно да се постигне широко обществено одобрение на насоките и приканва всички членове на Европейския парламент, както и длъжностните лица, да насърчават и прилагат тези насоки последователно в своята работа;

16.  отчита работата на Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете, приветства включването на представители на Съвета на председателите на делегации в тази мрежа и призовава за по-нататъшното ѝ развитие;

17.  приветства факта, че повечето парламентарни комисии са приели планове за действие относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата си и че много от тях вече са ги представили в Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете; ето защо призовава останалите няколко комисии да последват този пример; отбелязва въпреки това разнородността на плановете и липсата на прилагане; призовава за приемането на общ план за действие относно равенството между половете за Европейския парламент, който следва, най-малкото, да съдържа разпоредби относно равното представителство на половете в цялата парламентарна работа и във всички органи на Парламента, въвеждането на аспектите на равенството между половете във всички негови политически дейности и в организацията на неговата работа и използването на неутрален по отношение на пола език във всички документи; изисква съответно изменение на Правилника за дейността на Парламента;

18.  изразява съжаление, че при последната реформа на Правилника за дейността не бяха включени процедури за прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете;

19.  приветства постигнатия през последните години напредък в приемането на планове за действие относно равенството между половете в повечето от комисиите на Парламента;

20.  призовава за по-тясно сътрудничество между парламентарните комисии, така че в техните доклади да се внесе действително измерение, свързано с равенството между половете, и подчертава, че е важно всички парламентарни комисии да показват зачитане на правомощията на комисията по правата на жените и равенството между половете както чрез приемането на измененията относно интегрирането на принципа на равенство между половете, внесени за разглеждане от комисията, така и чрез съвместната работа с цел избягване на конфликти на правомощия;

21.  отново изтъква, че е важно да се прилага бюджетиране, съобразено с фактора пол, на всички равнища на бюджетния процес; изразява съжаление относно липсата на механизми за бюджетиране, съобразено с фактора пол, в институциите на ЕС, въпреки наличието на категоричен ангажимент за това; настоятелно призовава отговорните органи на Парламента да включват аспектите на равенството между половете и да използват свързани с пола показатели при изготвянето и приемането на прогнозите на Парламента, както и в рамките на цялата процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

22.  приветства резолюцията на Парламента от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС; подчертава, че сексуалният тормоз представлява тежко престъпление, за което в повечето случаи не се сигнализира, крайна форма на основана на пола дискриминация и една от най-големите пречки пред равенството между половете; приветства решението на Бюрото от 2 юли 2018 г. за преразглеждане на работата на Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз срещу членове на Европейския парламент, и неговите процедури за разглеждане на жалби, като същевременно категорично одобрява член 6, съгласно който двама експерти — един лекар от Медицинската служба и един член на Правната служба — се назначават от Генералния секретар, както и добавянето на член 34а към Мерките за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент относно финансовите последици при доказан случай на тормоз над акредитиран парламентарен сътрудник;

23.  приветства приетите от Парламента нови мерки срещу сексуалния тормоз, за които се призовава в резолюцията на Парламента от 26 октомври 2017 г., в сила от 1 септември 2018 г., а именно:

   а) създаване на специален и постоянен секретариат за Консултативния комитет към Секретариата на Бюрото и Квесторите, предоставяне на повече и специализирани, редовно обучавани служители, работещи единствено по въпроси, свързани с тормоз;
   б) допускане на втори представител на акредитираните парламентарни сътрудници да участва в заседанията на Комитета като пълноправен член с цел справяне с проблема за ограничителния кворум и натовареността на представителя на акредитираните парламентарни сътрудници;
   в) гарантиране, че Правилникът за дейността на Парламента (член 11 и член 166) включва нови санкции при тормоз, както и „Кодекс за уместно поведение на членовете на Европейския парламент при изпълнението на техните служебни задължения“, че ще бъде разработена, подписвана от всеки член при заемането на длъжност и предавана на Председателя декларация, според която членът е прочел Кодекса и потвърждава, че ще спазва неговите принципи, както и че всички декларации (подписани или неподписани) се публикуват на уебсайта на Парламента;
   г) осигуряване на по-добра информираност на акредитираните парламентарни сътрудници за възможността всичките им разноски за правни услуги да бъдат покрити от Парламента и да бъдат подкрепяни през целия процес;

24.  изразява при все това силно съжаление относно бавния и неадекватен напредък по отношение на изпълнението на други съществени препоръки от резолюцията на Парламента; изисква от председателя и от администрацията на Парламента да обърнат сериозно внимание на цялостното прилагане на всички искани мерки, по-специално посредством Пътната карта за периода 2017 – 2019 г. относно „адаптирането на мерките за превенция и ранна подкрепа с цел справяне с конфликти и тормоз между членове на ЕП и акредитирани парламентарни сътрудници, стажанти или други служители“, която следва да бъде преразгледана възможно най-скоро, за да включва по подходящ начин поне следните искания на резолюцията с ясен график за изпълнението:

   а) осигуряване на задължително обучение за членовете и служителите на ЕП;
   б) създаване на работна група от независими външни експерти, която да бъде свикана с мандат да проучи ситуацията със сексуалния тормоз в Европейския парламент и функционирането на неговите два комитета по въпросите на тормоза;
   в) укрепване на комитетите за борба с тормоза чрез обединяването им в един комитет с променлив състав в зависимост от разглеждания случай и включването на експерти, например юристи и лекари, като постоянни негови членове;

25.  призовава в този контекст Комисията да продължи да наблюдава редовното прилагане и изпълнение на Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(26), която предвижда изместване на доказателствената тежест в случай на основана на пола дискриминация;

26.  повтаря призива си към Генералната дирекция за парламентарни изследвания да извършва редовни подробни качествени и количествени изследвания относно напредъка, постигнат по отношение на равенството между половете в Парламента и относно функционирането на организационната структура, предназначена за него, както и да разработи оценки на въздействието и анализи по отношение на равенството между половете; призовава за увеличено, систематично и периодично събиране на категоризирани по полов признак данни и статистики в проучванията за въздействието на политиките и програмите, както и в процеса на изготвяне на политики, за да се анализира напредъкът в областта на равенството между половете, да се очертае точна карта на разликите между половете, да се оценят постиженията или връщането назад и да се предостави информация за вземане на решения, основани на доказателства;

27.  отново призовава за организирането на задължително обучение в областта на уважението и достойнството за всички членове и служители на ЕП и при всички положения — в началото на новия мандат;

28.  припомня важността на изграждането на капацитет за интегриране на принципа на равенство между половете във всички институции на ЕС, като се гарантира, че предоставяното обучение отчита свързаните с пола аспекти, и се предвидят специфични програми за обучение относно равенството между половете във всички сектори на политиката; изразява пълна подкрепа за разработването на целево и редовно обучение по интегриране на принципа на равенство между половете, както и за специални програми за обучение за жени с лидерски потенциал; насърчава Генералната дирекция за персонала да предоставя обучение относно интегрирането на принципа на равенство между половете за членовете, сътрудниците и служителите на Европейския парламент, а политическите групи на Парламента — да предоставят обучение в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете за своите служители;

29.  приветства инструмента „Парламенти, отчитащи равенството между половете“, разработен от Европейския институт за равенство между половете (EIGE), за да се помогне на Европейския парламент и на националните и регионалните парламенти при оценката и подобряването на тяхната чувствителност към аспектите на пола; призовава администрацията и политическите групи на Парламента да гарантират адекватни последващи действия във връзка с констатациите от оценките;

30.  призовава EIGE редовно да подава информация на парламентарните комисии и на Комисията, за да се подчертаят свързаните с пола аспекти във всички области на изготвяне на политики, както и да предоставя данните и инструментите, които е разработил, включително по отношение на бюджетирането, съобразено с фактора пол, както това е направено на платформата за интегриране на принципа на равенство между половете, като част от едни по-мащабни действия за изграждане на капацитет, насочени също така и към служителите и парламентарните сътрудници;

Политическо равнище

31.  приветства назначаването през 2016 г. на постоянния докладчик за интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент и активното участие на докладчика в работата на групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие; поради това препоръчва Парламентът да запази тази длъжност през парламентарния мандат за периода 2019—2024 г.;

32.  счита, че по-силните междуинституционални отношения в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете може да помогнат за разработването на политики на ЕС, които отчитат свързаните с пола аспекти; изразява съжаление, че все още не е установено структурирано сътрудничество за интегриране на принципа на равенство между половете с други институционални партньори, като Комисията, Съвета и EIGE;

33.  изтъква, че е важно да се увеличи присъствието в избирателните списъци на лица от по-слабо представения пол, каквито често са жените; решително насърчава европейските политически партии и техните партийни членове да осигурят балансирано от гледна точка на пола представителство на кандидатите за изборите за Европейски парламент през 2019 г. чрез списъци с редуващи се по полов признак кандидати или други методи, като паритетни списъци; ангажира се да поддържа баланс между мъжете и жените на всички равнища;

34.  призовава политическите групи на Парламента да осигурят през парламентарния мандат за периода 2019—2024 г. балансиран от гледна точка на половете състав на органите, които управляват Европейския парламент, и препоръчва те да представят както мъже, така и жени членове като кандидати за длъжностите председател, заместник-председател и член на Бюрото, както и за председатели на комисиите и делегациите, с оглед на постигането на тази цел;

35.  препоръчва всяка от политическите групи на Парламента да избере за парламентарния мандат за периода 2019—2024 г. двама членове, един мъж и една жена, за позицията на съпредседатели на групата;

36.  насърчава политическите групи на Европейския парламент да вземат предвид целта за постигане на равно представителство на половете при назначаването на членовете в комисиите и делегациите за парламентарния мандат за периода 2019—2024 г., и по-специално да предлагат еднакъв брой депутати от двата пола за членове и заместници в комисията по въпросите на правата на жените и равенството между половете, за да се насърчи участието на мъжете в политиката за равенство на половете;

37.  предлага да се проучат начини за създаване на мрежа на жените в рамките на Парламента, която да включва националните мрежи, тъй като формалните или неформалните мрежи не просто подобряват работните процеси, но са и ключов елемент при предоставянето на информация, взаимна подкрепа и напътствия, както и предоставяне на примери за подражание;

38.  насърчава политическите групи на Парламента да приемат стратегия за интегрирането на принципа на равенство между половете, за да гарантират, че техните предложения отчитат въздействието им върху равенството между половете;

39.  приканва Генералния секретар и Бюрото да прилагат същия принцип за назначаването на висши ръководни постове, както и за разпределянето на длъжностите началници на отдели, т.е. да стане задължително кратките списъци да включват трима подходящи кандидати с поне един кандидат от всеки пол, като същевременно се посочва, че ако всички останали елементи са равни (например квалификация, опит), следва да се предпочете по-слабо представеният пол; отбелязва, че ако тези изисквания не бъдат изпълнени, длъжността следва да бъде оповестена отново като свободна;

40.  осъжда по най-категоричен начин женомразката реч, използвана на няколко пъти в пленарната зала; приветства санкциите, наложени от председателя на Европейския парламент и потвърдени от Бюрото срещу член на Европейския парламент за забележки, отправени по време на пленарното заседание на 1 март 2017 г., които уронват достойнството на жените; изразява загриженост по повод на решението на Общия съд на Европейския съюз от 31 май 2018 г. за отмяна на решението на председателя и на Бюрото, което се основава на тълкуването на съответните разпоредби от Правилника за дейността на Парламента и на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека във връзка с член 10 от ЕКПЧ (свобода на словото); настоятелно призовава компетентната комисия, отговаряща по въпросите с Правилника за дейността, да преразгледа приложимите правила с оглед на осигуряването на уважение и достойнство във всеки един момент в пленарната зала и по-специално да добави клауза, с която от членовете на ЕП да се изисква по време на парламентарни обсъждания да се въздържат от използването на реч, която насажда омраза или дискриминира на основание пол, раса, цвят, гражданство, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, увреждане, възраст или сексуална ориентация, и да налага назидателни санкции в случай на неспазване на тази клауза;

41.  приветства наличието на професионални курсове за обучение за несъзнателната пристрастност и тормоз, подчертава, че тези курсове за обучение следва да обръщат особено внимание на равенството между половете и въпросите, свързани с ЛГБТИК, и да бъдат направени задължителни за ръководители и членове на изборни комисии, както и да бъдат силно препоръчани за всички други служители;

42.  приветства Стратегията за многообразие и приобщаване на Комисията, публикувана през 2017 г.; настоятелно призовава Парламентът да използва този добър пример, да възприеме изцяло управлението на многообразието и да признава, цени и приобщава служителите с различна сексуална ориентация или полова идентичност;

Административно равнище

43.  приветства доклада на Димитриос Пападимулис, озаглавен „Равенството между мъжете и жените в Генералния секретариат на Европейския парламент — актуално състояние и перспективи за 2017—2019 г.“, както и пътната карта за изпълнение на доклада; приветства напредъка по изпълнението на конкретните действия от пътната карта и нейния ясен график за конкретни мерки по отношение на управлението, професионалното обучение, повишаването на осведомеността относно равенството между половете, мерките за постигането на равновесие между професионалния и личния живот и редовния мониторинг на баланса между половете чрез статистически данни; призовава за ускоряване на напредъка с цел постигане на целите за равенство между половете, определени за 2019 г.;

44.  настоятелно призовава групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие да изпълни двугодишен структурен план за оценка по точки на изпълнението на пътната карта за равенство между половете въз основа на презентация от страна на Генералната дирекция за персонала;

45.  изразява загриженост, че въпреки категоричните институционални и политически изявления, целите за равенство между половете не са изрично посочени в бюджетните документи на Парламента, нито са взети предвид на всички етапи на бюджетния процес;

46.  предлага Генералната дирекция за персонала да изготви въпросник, който да се попълва на доброволни начала от жени, по-специално ръководители на средно управленско ниво, и в който да се проучват мотивацията, професионалните пречки и възможностите, с оглед на постигането на по-добро разбиране за бариерите пред кандидатстването за висши ръководни длъжности;

47.  приветства годишния доклад за човешките ресурси, изготвен от Парламента;

48.  припомня, че що се отнася до използването на мерки за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот, приемането от страна на ръководителите и ако е приложимо, еднаквото използване на мерките от двамата партньори, следва да бъдат специално насърчавани; отбелязва, че обществената информираност за равновесието между професионалния и личния живот в Парламента следва да бъде допълнително увеличена чрез работни срещи, курсове за обучение и публикации; обръща внимание на факта, че членовете и служителите следва да бъдат добре информирани, че мерките за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот, като отпуск по майчинство/бащинство, родителски отпуск, отпуск за лица, полагащи грижи, и механизмите за гъвкаво работно време могат да помогнат за постигането на равенство между половете в Парламента, да насърчат по-добро споделяне на отговорностите за полагане на грижи между жените и мъжете, да подобрят качеството на заетостта на жените и тяхното благосъстояние и да имат дългосрочно въздействие върху социалното и икономическото развитие;

49.  препоръчва на Генералната дирекция за комуникация на Парламента да включи по-силни и по-активни аспекти относно пола в своето отчитане на процеса на създаване на политики на Парламента, по-специално при подготовката на кампанията за европейските избори през 2019 г.;

50.  приветства напредъка, постигнат в Генералния секретариат на Парламента, за подобряване на равенството между половете сред висшите и средните ръководни длъжности, но отбелязва, че въпреки факта, че мнозинството от длъжностните лица на Парламента са жени, тяхното представителство на висши или средни ръководни длъжности все още е много ниско: в края на 2017 г. 15,4% от генералните директори, 30,4% от директорите и 36,2% от ръководителите на отдели в Генералния секретариат на Парламента бяха жени; припомня поради това, когато се прави избор между кандидати с еднакъв профил (опит, квалификация и др.), да се предпочита по-слабо представеният пол;

51.  изисква знанията или опитът относно интегрирането на принципа на равенство между половете да се разглеждат като предимство в поканите за служители и избора на служители;

52.  призовава секретариатите на комисиите на Парламента да подпомагат своите членове при осигуряването на балансиран от гледна точка на пола състав на ораторите на заседанията на комисиите, като предлагат балансиран от гледна точка на пола списък с експерти;

53.  подчертава, че за да се постигне истински напредък в подобряването на равенството между половете в Генералния секретариат на Парламента и в политическите групи, е необходима промяна в културата, за да се променят концептуалните и поведенческите нагласи, с по-нататъшното развитие на култура на равенство в Генералния секретариат;

o
o   o

54.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 96.
(2) OВ C 341 E, 16.12.2010 г., стр. 35.
(3) ОВ С 199 Е, 7.7.2012 г., стр. 65.
(4) ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 1.
(5) OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 2.
(6) ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 49.
(7) ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 384.
(8) ОВ C 244 E, 18.10.2007 г., стр. 225.
(9) ОВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 18.
(10) ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 32.
(11) ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 11.
(12) ОВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 2.
(13) ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 35.
(14) ОВ C 50, 9.2.2018 г., стр. 15.
(15) ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 192.
(16) Приети текстове, P8_TA(2018)0331.
(17) OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.
(18) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf
(19) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diversity-inclusion-charter-2017-07-19-en.pdf
(20) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/151203_strategic_engagement_en.pdf
(21) https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1
(22) Приети текстове, P7_TA(2013)0455.
(23) „The Global Gender Gap Report 2016“ (Световен доклад за неравнопоставеността между половете за 2016 г.), Световен икономически форум, 2016 г., http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/
(24) „Sustainable development in the European Union – monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context“ (Устойчивото развитие в Европейския съюз: мониторингов доклад за напредъка по постигането на ЦУР в ЕС), Евростат, 2018 г., https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329
(25) Доклад, озаглавен „Women in the European Parliament“ (Жените в Европейския парламент), Европейски парламент, 8 март 2018 г., http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2018/0001/P8_PUB%282018%290001_BG.pdf
(26) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.


Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
PDF 134kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (2018/2222(INI))
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията за решение на Съвета за изменение на Решение 2007/198/Евратом за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото (COM(2018)0445),

—  като взе предвид Решение на Съвета 2007/198/Евратом за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(1),

—  като взе предвид доклада на Европейската сметна палата от 13 ноември 2017 г. относно годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Съвместното предприятие,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 юни 2017 г., озаглавено „Принос на ЕС за преразгледан проект за международен експериментален термоядрен реактор (ITER)“ (COM(2017)0319),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0393/2018),

А.  като има предвид, че термоядреният синтез би могъл да играе ключова роля в бъдещата европейска и световна енергетика като потенциално неизчерпаем, безопасен, благоприятен за климата, безвреден за околната среда и икономически конкурентен източник на енергия;

Б.  като има предвид, че термоядреният синтез вече предоставя конкретни възможности за промишлеността и има положителен ефект върху работните места, икономическия растеж и иновациите, с положително въздействие, което надхвърля областта на термоядрения синтез и енергетиката;

В.  като има предвид, че Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия координира дейностите по научни и технологични изследвания и развитие в областта на термоядрения синтез;

Г.  като има предвид, че от самото начало Европа има водеща роля в проекта „ITER“, разработван в тясно сътрудничество с неевропейските държави, подписали Споразумението „ITER“ (САЩ, Русия, Япония, Китай, Южна Корея и Индия), и като има предвид, че европейското участие, предоставяно чрез Съвместното предприятие, представлява 45% от разходите за изграждане по проекта;

Д.  като има предвид, че предложението на Комисията за изменение на Решение № 2007/198/Евратом на Съвета има за цел да осигури финансиране за продължаване на европейското участие в проекта „ITER“ за целия период на следващата многогодишна финансова рамка, за да се гарантира непрекъснатост на проекта, насочен към ключови научни открития в областта на развитието на термоядрения синтез за граждански цели, което в крайна сметка следва да улесни производството на безопасна, икономически жизнеспособна енергия, което отговаря на целите на Парижкото споразумение;

1.  приветства предложението на Комисията за решение на Съвета за изменение на Решение № 2007/198/Евратом за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото, което ще осигури основата за финансиране на дейностите на Съвместното предприятие за периода 2021—2027 г. съгласно Договора за Евратом;

2.  изразява съжаление, че Съветът не се е консултирал с Парламента относно предложението, и приветства изразеното от Комисията намерение, в речта за състоянието на Съюза през 2018 г., да разгледа „възможности за по-често гласуване с квалифицирано мнозинство и за евентуална реформа на Договора за Евратом“; очаква, че подобна реформа непременно ще доведе до правомощия на съзаконодател за Парламента;

3.  припомня за закъснението при изграждането на експерименталния реактор: първоначално беше запланувано ITER да бъде изграден до 2020 г., но през 2016 г. Съветът на „ITER“ одобри нов график, според който етапът „Първа плазма“ трябва да бъде достигнат през декември 2025 г., най-ранната възможна дата за изграждането на ITER;

4.  подчертава факта, че участието на Евратом в Съвместното предприятие за периода 2021—2027 г. не следва да се превишава;

5.  подчертава, че за да се избегнат последващи преразглеждания в посока завишаване на прогнозните разходи на проекта, да се избегне закъснение по отношение на очакваните дати за оперативните цели и да се осигури възможно най-голяма надеждност на графика, организацията „ITER“ следва да включи разумни разпоредби за непредвидени обстоятелства във всеки преразгледан график; подкрепя в това отношение предложените от Европейската комисия разпоредби за непредвидени обстоятелства в рамките на 24 месеца по отношение на графика и 10—20% по отношение на бюджета;

6.  приветства новия подход към управлението на риска, предприет от организацията „ITER“, и насърчава Съвета на „ITER“ да продължи да намалява броя на подкомитетите си, да рационализира функциите им и да премахне препокриванията;

7.  призовава Съвета да одобри предложението на Комисията, като същевременно въведе следните изменения:

   посочване на участието на Евратом в Съвместното предприятие по постоянни и по текущи цени,
   използване за повече яснота на думата „Евратом“ вместо „Общност“ в целия текст,
   включване на ясни разпоредби относно комитетите, подпомагащи Управителния съвет на Съвместното предприятие, и по-специално относно Комитета по въпросите на администрирането и управлението, Комитета по обществените поръчки и договорите и Консултативния технически комитет, по отношение на техния състав, постоянен или временен статус, брой на заседанията и метод на възнаграждение на техните членове,
   извършване на оценка и премахване на припокриващите се отговорности на Комитета по въпросите на администрирането и управлението и Консултативния технически комитет по отношение на плановете за проекти и работните програми,
   въвеждане на разпоредби относно участието на държавата, която е домакин на ITER,
   включване в приложение III („Финансов регламент: Общи принципи“) на изискване да се въведат във Финансовия регламент на Съвместното предприятие правила и процедури за оценка на вноските в натура,
   включване в член 5 и приложение III на разпоредби, които да позволят на Съвместното предприятие да получава финансиране под формата на финансови инструменти във връзка с операциите за смесено финансиране, изпълнявани в съответствие с бъдещата програма InvestEU,
   изясняване на ролята и участието на Обединеното кралство с оглед на неговия статут в Евратом, и по-специално по отношение на потенциалното му участие в ITER,
   включване на разпоредби относно полезните взаимодействия и сътрудничеството между ITER и програмата на Евратом за научни изследвания и обучение за периода 2021—2025 г.,
   разглеждане на възможността за сътрудничество с малки и средни частни участници, създаващи революционни продукти, като например стартиращи предприятия, които експериментират с нови подходи и технологии, в рамките на програмата за научни изследвания и мрежата от определените организации в областта на научните и технологичните изследвания върху термоядрения синтез;
   изясняване на разпоредбите относно годишните доклади и оценките, изготвяни от Съвместното предприятие;
   включване в предложението на препоръка за проучване на възможното по-нататъшно използване на материалите, използвани понастоящем в проекта „ITER“;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 90, 30.3.2007 г., стp. 58.


Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор
PDF 139kWORD 55k
Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно оценката на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (2018/2086(INI))
P8_TA(2019)0012A8-0378/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Реформа на публичния сектор: как се използва бюджетът на ЕС за нейното насърчаване“, публикувано от Генерална дирекция за вътрешни политики през 2016 г.(1),

—  като взе предвид стратегията „Европа 2020“,

—  като взе предвид настоящия период на финансиране на ЕС (2014—2020 г.) и предложението на Комисията за новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2028 г.,

—  като взе предвид постигнатото от съзаконодателите през юли 2018 г. споразумение за увеличаване на бюджета на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР),

—  като взе предвид член 197 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по регионално развитие (A8-0378/2018),

А.  като има предвид, че публичната администрация в държавите членки е от основно значение за изпълнението на бюджета на ЕС и че когато тя функционира ефективно, може да помогне за осигуряването на модерни системи, които подобряват просперитета и благосъстоянието в ЕС;

Б.  като има предвид, че предложението за новата многогодишна финансова рамка (МФР) в настоящия му вид не включва специална цел за публичната администрация;

1.  отбелязва, че правомощията за публичната администрация са разпръснати в различни служби на Комисията и това усложнява ефективната координация на компетентните служби, финансираните от ЕС програми и инициативи; призовава за по-висока степен на координация на всички програми за техническа помощ, с цел да се избегнат дублирането и липсата на ефективност на мерките, които осуетяват всички усилия на Комисията за насърчаване на съчетаването на средства с оглед използване на полезните взаимодействия; призовава Комисията да подобри своите системи за обмен на добри практики, за да помогне на държавите членки да прилагат най-добрите практики, без обаче да се налагат политики за обезценяване на заплатите и социално неустойчиви реформи;

2.  призовава следващия председател на Комисията да възложи отговорността за въпросите, свързани с по-добрата публична администрация и по-доброто управление, на определен член на Комисията;

3.  счита, че ефективната реформа на публичния сектор е от съществено значение, за да се помогне на държавите членки да се приспособят към променящите се обстоятелства, да повишат устойчивостта с цел предотвратяване на бъдещи кризи, да разширят електронното управление и да подобрят предоставянето на услуги навсякъде в ЕС, особено във връзка с новите технологии и информационни системи, и че тя би допринесла в голяма степен за намаляване на разхищението и излагането на разхищение и загубата или неправомерното използване на средства на Съюза; поради това призовава в бъдещите периоди на програмиране да се предвиди финансиране и на действия за внедряване на електронното управление в съответствие с принципите и приоритетите, определени в плана за действие на ЕС за електронно управление;

4.  подчертава, че особено в по-слабо развитите региони често има трудности във връзка с достъпа до финансиране или неговото усвояване, поради прекомерната бюрокрация, проблеми, свързани с административния капацитет, или нередности; с оглед на това изразява надежда, че държавите членки ще извършат вътрешни реформи, които целят да постигнат по-осезаеми резултати от прилагането на принципа на добра администрация и да насърчат бързината на съдебните производства;

5.  отбелязва, че в бюджета на ЕС са предвидени приблизително 9 милиарда евро за подкрепа на държавите — членки на ЕС в реформата на публичната администрация; насърчава Комисията да съчетае тази финансова подкрепа с целенасочено споделяне на знания, опит и добри практики между държавите членки;

6.  призовава Комисията да задълбочи сътрудничеството с държавите членки с цел оказване на подкрепа на по-слабо развитите региони, като се увеличава техният капацитет и се подобрява административното им управление;

7.  призовава за прилагане на мерки за насърчаване на изпълнението на програми, които стимулират развитието и изпълнението на стратегии в областта на човешките ресурси, например чрез обмен на най-добри практики сред държавите членки, с участието също така на ръководни и други висши кадри;

8.  подчертава, че често се срещат многобройни припокривания между конкретни оперативни програми и други източници на финансиране от ЕС, и призовава за представяне на предложения за подобрения в това отношение; съответно се надява, че съдействието ще се подобри, така че да се допринесе за координация, взаимно допълване и опростяване;

9.  подчертава, че е важно да се гарантира, че оперативните програми се изпълняват по възможно най-ефективния и лесен за ползване начин; счита, че е от съществено значение държавите членки да се въздържат от добавяне на правила, които усложняват усвояването на средства от бенефициентите;

10.  отбелязва, че Комисията не разполага нито със стандартизирана и споделена рамка за оценка на публичната администрация, нито с метод за системно събиране на данни; отбелязва със загриженост, че в резултат от липсата на такива инструменти Комисията изготвя непълни анализи на проблемите в държавите членки; предлага повторно въвеждане в годишния обзор на растежа на глава, посветена на публичната администрация и управлението;

11.  приканва Комисията да извършва предварителна оценка на административния капацитет на структурите, отговорни за изпълнението на политиките за развитие, като насърчава, що се отнася до проектите от особено стратегическо значение, прибягването до национални структури и агенции, способни да определят и ускоряват изпълнението на програми и индивидуални действия;

12.  счита, че МФР следва да се използва за стимулиране на програми, които осигуряват по-добра публична администрация и управление, по-специално за подпомагане на държавите членки по време на икономически спад, като се отчита, че при такива обстоятелства реформите в областта на системите на публичната администрация могат да помогнат на засегнатите държави членки;

13.  посреща със задоволство факта, че в следващата МФР са включени предложения за избягване на припокриването на програмите и насърчаване на допълнително опростяване;

14.  насърчава Комисията да разработи, в сътрудничество с държавите членки, специална рамка за оценка, която да обхваща количествените и качествените аспекти на висококачествената публична администрация, и да изгради свой собствен аналитичен капацитет; подчертава, че е необходимо да се оценят слабостите на всяка държава членка и в рамките на наличните ресурси да се насърчават мерки за преодоляване на проблемите чрез укрепване на критерия за предварителните условия и поставяне на цели;

15.  предлага Комисията да засили политическия диалог с държавите членки, като осигури създаването на специален форум;

16.  предлага да се отдели време в парламентарния календар за структуриран диалог с националните парламенти по въпроси, свързани с подобряването на публичната администрация; призовава ЕС да подобри мониторинга и оценката на действията по линия на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове по тематична цел 11, като включи конкретни показатели за оценка на напредъка към изпълнението на целите и приоритетите на ЕС по отношение на реформите на публичната администрация;

17.  приветства разработването на еталон за оценка на капацитета на публичната администрация на държавите – кандидатки за членство в ЕС да поемат отговорностите, свързани с членството в ЕС; изразява надежда, че в рамките на държавите членки ще се насърчават реформи, които придават още по-осезаем ефект на прилагането на принципа на добра администрация;

18.  отбелязва, че Европейската награда за постижения в областта на публичната администрация (EPSA) се съфинансира от Комисията и някои държави членки и събира най-добрите, най-иновативните и най-ефикасните участници в европейския публичен сектор; счита, че Комисията следва да гарантира по-голям обмен на знания и информация и да цели по-широк обхват в цяла Европа;

19.  счита, че е необходимо да се насърчават в рамките на публичните администрации иновативните процеси, които благоприятстват за по-добрата свързаност, цифровизацията и качествените цифрови услуги за гражданите, предприятията и публичните органи, като същевременно се следи постоянно и отблизо бързото развитие на новите технологии в съответните области; посреща със задоволство факта, че новото предложение за регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) предвижда бъдещите бенефициенти да получават необходимата информация, за да могат да използват системите по възможно най-бърз начин;

20.  признава, че ангажираността на местната администрация е предварително условие за постигане на целите на равнище ЕС в тази област; обръща внимание на предложението в Декларацията от Талин за „подсилване на съвместните управленски структури с местните и регионалните органи“ на национално равнище(2);

21.  приветства съществуващите мрежи(3), които събират на едно място представители на държавите членки – особено тези, които получават финансиране от ЕС — за да се подобри публичната администрация чрез обмен на най-добри практики и взаимно обучение;

22.  счита, че съществуващите мрежи биха могли значително да подобрят своите резултати чрез поставяне на по-амбициозни цели и разработване на по-проактивни подходи, като възприемане на добрия опит, който съчетава самооценката на дадена държава членка с подобрена система за партньорски проверки;

23.  счита, че висококачествената публична администрация е задължително предварително условие за постигане на целите на политиката на ЕС в рамките на МФР и извън нея; подчертава значението на добрата комуникация и политическата осведоменост за изграждане на доверие и стимулиране на положителни действия и програми за реформи;

24.  счита, че е необходимо постоянно да се извършва оценка, за да се преценява дали политиките на сближаване съблюдават принципа на допълняемост и взаимно допълване по отношение на действията, финансирани с обикновени ресурси, включително с цел да се избегне замяна на обикновените национални ресурси с политиките на сближаване;

25.  отбелязва, че въпреки че средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове за регионалния план за изпълнение са се увеличили от количествена гледна точка през последния програмен период, мониторингът би могъл да се подобри, за да се извърши оценка на въздействието на това финансиране върху регионалния план за изпълнение;

26.  призовава за продължаване на дейността на работните групи на Комисията, които оказват съдействие на националните органи на държавите членки с оглед на по-успешното усвояване на средствата в рамките на политиката на сближаване в държавите членки, които изостават в усвояването на средствата, отпускани чрез европейските структурни и инвестиционни фондове;

27.  подчертава значението на програмата за подкрепа на реформите и изразява надежда, че програмата ще бъде усъвършенствана през следващия програмен период, като се определи ясно нейната роля по-скоро като посредник, отколкото като източник на техническа помощ, както и че ще се повишат също така нейната ефикасност и ефективност, без бюджетът за сближаването да се намалява в степента, която се предлага от Комисията в МФР за 2021—2027 г.;

28.  отбелязва, че ЕС, въпреки че в правен смисъл не разполага с пряка компетентност по отношение на административния сектор, оказва положително въздействие върху публичните администрации на държавите членки и по-специално изпълнява непряка роля чрез определянето на административни стандарти в рамките на достиженията на правото на ЕС, обмена на най-добри практики в целия Съюз, както и чрез бюджетни инструменти, чиято цел е да подкрепят и насърчават реформата на публичната администрация посредством укрепване на административния капацитет, увеличаване на ефективността на администрациите и насърчаване на иновациите в публичния сектор;

29.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Проучване „Реформа на публичния сектор: как се използва бюджетът на ЕС за нейното насърчаване“, Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел Г по бюджетни въпроси, 2016 г.
(2) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
(3) Европейската мрежа на публичните администрации (EUPAN); тематичната мрежа за публична администрация и управление (PAG) и други платформи и мрежи със специален акцент върху правосъдието, борбата с корупцията, цифровизацията, обществените поръчки и др.


Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС
PDF 180kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (2018/2155(INI))
P8_TA(2019)0013A8-0449/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид международната правна защита на свободата на мисълта, съвестта, вероизповеданието и убежденията, гарантирана от член 18 от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) от 1948 г., член 18 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) от 1966 г., Декларацията от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения, член 9 от Европейската конвенция за правата на човека и членове 10, 21 и 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Коментар № 22 на Съвета на ООН по правата на човека от 30 юли 1993 г. относно член 18 на ВДПЧ от 1948 г. и Резолюция 16/18 от 12 април 2011 г. относно борбата с нетърпимостта, отрицателните стереотипи и стигматизирането, както и дискриминацията, подбуждането към насилие и насилието срещу лица, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално членове 2 и 21 от него,

—  като взе предвид член 17 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 21 февруари 2011 г. относно нетърпимостта, дискриминацията и насилието, основани на религията или вярванията,

—  като взе предвид стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приета на 25 юни 2012 г. от Съвета, и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС от 24 юни 2013 г. относно насърчаването и защитата на свободата на религията или убежденията,

—  като взе предвид своята препоръка от 13 юни 2013 г. относно проекта за насоки на ЕС относно насърчаването и защитата на свободата на религия или убеждения(1),

—  като взе предвид своите резолюции от 20 януари 2011 г. относно положението на християните в контекста на свободата на религията(2), от 4 февруари 2016 г. относно систематичното масово избиване на религиозните малцинства от страна на т. нар. „ИДИЛ/Даиш“(3) и от 14 декември 2017 г. относно положението на хората от общността рохингия(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно новия подход на ЕС към правата на човека и демокрацията — оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация от момента на неговото създаване(5), и по-специално параграфи 27 и 28 от нея,

—  като взе предвид своите резолюции от 14 декември 2016 г.(6) и от 23 ноември 2017 г.(7) относно годишните доклади относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (съответно за 2015 г. и за 2016 г.), по отношение на 2015 г., по-специално параграф 14 от резолюцията от 2016 г., и по отношение на 2016 г., по-специално параграф 8 от резолюцията от 2017 г.,

—  като взе предвид „Плана за действие от Рабат“, публикуван на 5 октомври 2012 г. от Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека (OHCHR), относно забраната на проповядването на национална, расова или религиозна омраза, която подбужда към дискриминация, враждебност или насилие,

—  като взе предвид мандата на специалния пратеник за утвърждаване на свободата на мисълта, съвестта и вероизповеданието извън ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 235/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света(8),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 май 2014 г. относно основан на правата подход в областта на сътрудничеството за развитие, обхващащ всички права на човека, и работния документ на службите на Комисията от 30 април 2014 г., озаглавен „Инструментариум: Основан на правата подход в областта на политиката на ЕС за сътрудничество за развитие, обхващащ целия спектър на правата на човека“ (SWD(2014)0152),

—  като взе предвид връчването на наградата на Европейския парламент „Сахаров“ за свобода на мисълта и изразяването на саудитския блогър и активист Раиф Бадауи през 2015 г. за неговите забележителни усилия за стимулиране на открита дискусия относно вероизповеданието и политиката в неговата държава; като взе предвид факта, че той все още е задържан въз основа на присъда от 10 години лишаване от свобода, хиляда удара с камшик и висока глоба във връзка с обвинение в „обида към исляма“,

—  като взе предвид случая на пакистанската християнка Асия Биби, която беше задържана и осъдена на смърт за богохулство и нейната неотдавнашна оправдателна присъда,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0449/2018),

A.  като има предвид, че свободата на мисълта, съвестта, вероизповеданието и убежденията, наричана в правната уредба на ЕС и в настоящата резолюция общо „свобода на вероизповеданието и убежденията“, е право на човека, присъщо на всеки, и основно право на хората, което като всички други права следва да се упражнява без допускане на какъвто и да е вид дискриминация съгласно предвиденото от международните и европейските учредителни актове, в това число Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз; като има предвид, че всеки има право на зачитане на всички права на човека, както са признати във Всеобщата декларация за правата на човека и в Хартата на основните права на ЕС, без дискриминация, основана на раса, етнически произход, способности, пол, сексуална ориентация, религиозни вярвания или липса на религиозни вярвания; като има предвид, че съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз външната дейност на Съюза се ръководи от основополагащите принципи за неговото създаване; като има предвид, че съгласно член 2 от Договора Съюзът се основава на общества, чиито характеристики са плурализмът и толерантността;

Б.  като има предвид, че принципът за разделение на църквата и държавата е основен конституционен принцип в света и в Европа;

В.  като има предвид, че Европейският парламент определи секуларизма като строго разделение между религиозните и политическите органи, което предполага отхвърлянето на всяка религиозна намеса в дейността на публичните институции и на всяка публична намеса в религиозните дела, освен с цел спазване на правилата за опазване на обществената сигурност и на обществения ред (включително зачитането на свободата на другите), както и с цел гарантиране на всички — вярващи, агностици или атеисти — на равна свобода на съвестта;

Г.  като има предвид, че свободата на вероизповеданието и убежденията предполага правото на всеки да избере в какво да вярва или да не вярва, правото на всеки да смени или да се отрече от вероизповеданието и убежденията си без ограничения, както и правото да практикува и да изявява избраните от него мисъл, съвест, вероизповедание и убеждения както индивидуално, така и в общност, както в частния си живот, така и в публичната сфера; като има предвид, че проявите на мисъл, съвест, религиозна принадлежност или убеждения могат да бъдат изразени чрез участие в служби, спазване, практикуване и обучение; като има предвид, че свободата на вероизповеданието и убежденията предполага правото на общностите на вярващите и на невярващите да запазят своята етика и да действат, ръководени от нея, както и правото на религиозните, светските и неконфесионалните организации да притежават призната правосубектност; като има предвид, че защитата на лицата, които се присъединяват към някоя религия или не принадлежат към никоя религия, както и ефективното противодействие на нарушенията на свободата на вероизповеданието и убежденията като дискриминация или правни ограничения въз основа на религия или убеждение, са от първостепенно значение, за да се гарантира, че физическите лица могат да се ползват равнопоставено от правото на свобода на вероизповеданието и убежденията;

Д.  като има предвид, че теистичните, нетеистичните и атеистичните убеждения, както и правото да не се изповядва никаква религия или убеждения също се закрилят по силата на член 18 от МПГПП; като има предвид, че правото на вероизповедание или убеждения е абсолютно и не може да бъде ограничавано при никакви обстоятелства;

Е.  като има предвид, че всички права на човека и основни свободи са неделими, взаимнозависими и взаимносвързани; като има предвид, че свободата на вероизповеданието и убежденията включва и зависи от елементи на много други права на човека и основни свободи като свободата на словото и свободата на събранията и сдруженията, и заедно те играят важна роля в борбата срещу всички форми на нетърпимост и дискриминация, основана на религия или убеждения;

Ж.  като има предвид, че свободата на вероизповеданието трябва да приключи в момента, в който нейното упражняване е в нарушение на правата и свободите на другите, и като има предвид, че практикуването на религия или преследването на дадено убеждение не може никога, под какъвто и да било претекст, да бъде оправдание за насилствен екстремизъм или осакатяване, нито да дава свободно право за действия във вреда на присъщото достойнство на отделния човек;

З.  като има предвид, че зачитането на свободата на вероизповеданието и убежденията допринася пряко за утвърждаването на демокрацията, развитието, принципите на правовата държава, мира и стабилността; като има предвид, че нарушенията на свободата на вероизповеданието и убежденията са широкоразпространени, засягат хора по всички части на света, накърняват достойнството на човешкия живот и могат да породят или да изострят нетърпимостта, като често представляват ранни признаци за потенциално насилие и конфликти; като има предвид, че държавите трябва да извършват надлежна проверка, за да предотвратяват, разследват и наказват актовете на насилие или заплахата за извършване на такива актове срещу дадени лица въз основа на тяхната религия или убеждения, както и да гарантират търсенето на отговорност за такива нарушения;

И.  като има предвид, че съгласно член 21 от ДЕС ЕС насърчава и защитава универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи и зачитането на човешкото достойнство като част от ръководните принципи на външната си политика;

Й.  като има предвид, че в много държави все още съществуват религиозни ограничения и вражди, породени от правителствата или обществата; като има предвид, че някои религиозни малцинства са били изправени пред засилени заплахи и преследвания от държавни и недържавни участници; като има предвид, че защитниците на правата на човека по света, които се борят за свободата на вероизповеданието и убежденията, са подложени все повече на заплахи и атаки;

К.  като има предвид, че за постигане на целта за напредък на правото на свобода на мисълта, съвестта и религията чрез външната политика на ЕС Съветът прие през юни 2013 г. насоки на ЕС относно насърчаването и защитата на свободата на мисълта, съвестта и религията и през май 2016 г. Комисията назначи първия специален пратеник за насърчаване на свободата на мисълта, съвестта и вероизповеданието извън ЕС с мандат от една година, който оттогава беше подновен два пъти за по една година;

Л.  като има предвид, че ЕС насърчава свободата на вероизповеданието и убежденията на международно равнище и чрез многостранни форуми, по-специално като поема водеща роля по тематичните резолюции в Общото събрание на ООН (ОСООН) и в Съвета на ООН по правата на човека (UNHRC) и като подкрепя мандата на и се ангажира със специалния докладчик на ООН по въпросите на правото на свобода на религията или убежденията, но също и чрез сътрудничество с трети държави със сходни възгледи;

М.  като има предвид, че насърчаването на свободата на мисълта, съвестта и религията, включително чрез оказване на подкрепа на гражданското общество за защита на правата на вярващите и невярващите и на правата на лицата, принадлежащи по-специално към религиозни или верски малцинства, подкрепата за защитниците на правата на човека и за борба срещу дискриминацията, основана на религия или убеждения, и насърчаването на междукултурния и междурелигиозния диалог е приоритет на финансирането по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) за 2014 — 2020 г.; като има предвид, че Европейският фонд за развитие (ЕФР) и финансовите инструменти на ЕС, като Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), Европейския инструмент за съседство (ЕИС), Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (IcSP), и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), също подкрепиха проекти, които водят до подобряване на контекста на свободата на мисълта, съвестта и религията;

1.  подчертава, че свободата на мисълта, съвестта, вероизповеданието и убежденията, наричани в правната уредба на ЕС и в настоящата резолюция общо „свобода на вероизповеданието и убежденията“, представляват всеобщо право на човека, ценност на ЕС и важен и неоспорим стълб на достойнството, който оказва значително въздействие върху всички хора, тяхната лична идентичност и развитие и върху обществата; подчертава, че на хората трябва да бъде предоставена свободата да организират личния си живот съгласно своите собствени убеждения; подчертава, че правото на свобода на вероизповеданието и убежденията включва правото да не се вярва, правото да се възприемат теистични, нетеистични, агностични или атеистични възгледи и правото на вероотстъпничество; потвърждава, че свободата на вероизповеданието и убежденията трябва да бъде надлежно защитавана, насърчавана и гарантирана от всички участници, както и укрепвана чрез междурелигиозен и междукултурен диалог в съответствие с член 18 от Всеобщата декларация за правата на човека и ценностите на Европейския съюз, установени в ДЕС и в Хартата на основните права на ЕС; подчертава задължението на държавите да гарантират свободата на вероизповеданието и убежденията и да третират равно всички лица, без дискриминация въз основа на тяхната религия или убеждения, за да съхранят мирни, демократични и плуралистични общества, които зачитат многообразието и убежденията;

2.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с факта, че през последните години се наблюдава драстично увеличаване на нарушенията на свободата на вероизповеданието и убежденията в световен мащаб и на преследването на вярващите и невярващите; осъжда използването на религиозните въпроси като инструмент за политически цели и насилието, тормоза и социалния натиск срещу всеки отделен човек или група хора, основани на мисъл, съвест, вероизповедание или убеждения; осъжда преследването и атаките срещу етнически и религиозни групи, невярващи, атеисти и всякакви други малцинства, както и преследването на жени и момичета, и на лица въз основа на тяхната сексуална ориентация; осъжда принудителната смяна на религия и увреждащите практики, като гениталното осакатяване на жени, както и принудителните бракове и някои други практики, които се асоциират или се възприемат като прояви на религия или убеждение, и призовава за незабавно търсене на отговорност за подобни нарушения; подчертава, че нарушенията на свободата на вероизповеданието и убежденията често са в основата на все по-ожесточени войни или други форми на въоръжен конфликт, водещи до нарушения на хуманитарното право, включително масови убийства или геноцид; подчертава, че нарушенията на свободата на вероизповеданието и убежденията подкопават устоите на демокрацията, възпрепятстват развитието и се отразяват отрицателно върху упражняването на други основни свободи и права; подчертава, че това задължава международната общност, ЕС и неговите държави членки да потвърдят своята решителност и да засилят действията си за насърчаване на правото на свобода на вероизповеданието и убежденията за всички;

3.  подчертава, че в съответствие с член 21 от ДЕС, ЕС и неговите държави членки са се ангажирали да засилят зачитането на правата на човека като принцип, водещ външната политика на ЕС; енергично приветства факта, че насоките на ЕС от 2013 г. включват насърчаването и защитата на свободата на вероизповеданието и убежденията във външната политика и външната дейност на ЕС и във връзка с това призовава за действия за по-нататъшното ѝ укрепване, които да целят повишаване на осведомеността и прилагане на насоките;

4.  подчертава, че в съответствие с член 17 от ДФЕС, ЕС е решен да поддържа открит, прозрачен и редовен диалог с църквите и с религиозните, философските и неконфесионалните организации; изтъква въздействието на посочените диалози по отношение на спазването на други права на човека; подчертава, че такива междурелигиозни и междукултурни диалози често се провеждат с по-голяма откритост от страна на някои от международните партньори на ЕС и създават отправна точка за напредък в други области;

5.  подчертава значението на подкрепата за невярващите в държави, където те не могат да се организират и не могат да се възползват от свободата на събранията;

Стратегия на ЕС за насърчаване и защита на правото на свобода на вероизповеданието и убежденията чрез международни отношения и сътрудничество

6.  приветства подобряването на насърчаването на свободата на вероизповеданието и убежденията във външната политика и външните действия на ЕС през последните години, по-специално чрез Глобалната стратегия на ЕС за външната политика и сигурност и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г.; приветства факта, че това подобрение е изпълнено, с нарастващ ангажимент от страна на много партньорски държави да спазват членове 18 съответно от ВДПЧ и МПГПП;

7.  отбелязва създаването през 2016 г. от председателя на Комисията в отговор на резолюцията на Парламента от 4 февруари 2016 г. на поста специален пратеник с цел популяризиране извън ЕС на свободата на вероизповеданието и убежденията; счита назначаването на специалния пратеник за важна стъпка напред и явно признаване на свободата на вероизповеданието и убежденията в дневния ред за правата на човека във връзка с външната политика и външните действия на ЕС, както двустранни, така и многостранни, и в рамките на сътрудничеството за развитие; насърчава специалния пратеник да продължи постоянния си ангажимент и сътрудничество и взаимното допълване на действията със специалния представител на ЕС за правата на човека по този въпрос, включително популяризирането на насоките на ЕС; отбелязва като положителна активната подкрепа за специалния пратеник от страна на комисаря по въпросите на международното сътрудничество и развитието и ГД „Международно сътрудничество и развитие“;

8.  подчертава, че е важно да се свържат усилията за насърчаване на свободата на вероизповеданието и убежденията и диалозите между и в рамките на религиите, между вероизповеданията, различните убеждения, култури и философски разбирания с превенцията на религиозния екстремизъм на взаимно допълваща се и взаимно подсилваща се основа като начин за отстояване на свободата на религията и убежденията в света, по-специално със съседните и други държави, с които ЕС поддържа специални отношения; подчертава, че неконфесионалните, хуманистичните и светските организации също имат ключова роля в превенцията на религиозния екстремизъм;

9.  призовава за засилено сътрудничество за превенция на преследването на религиозни малцинства на основание мисъл, съвест, вероизповедание или убеждения, за създаване на условия за мирно съвместно съществуване в многообразни общества, както и за осигуряване на продължаващ диалог между религиозните водачи и участници, учените, църквите и други верски организации, групи на невярващи, национални институции за защита на правата на човека, защитници на правата на човека, организации за правата на жените и младежки организации, представители на гражданското общество и медиите; призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и делегациите на ЕС да определят заедно със своите различни партньори набор от общи цели за насърчаване на свободата на вероизповеданието и убежденията посредством диалог за правата на човека;

10.  счита, че религиозната неграмотност, както и липсата на знания и непризнаването на ролята, която религиите играят за голяма част от човечеството, подхранват пристрастността и стереотипите, които допринасят за увеличаване на напрежението, недоразуменията и презрителното и несправедливо отношение към начина на мислене и поведението на голяма част от населението; подчертава важността на образованието за запазване и изграждане на свободата на вероизповеданието и убежденията в световен мащаб, както и за борбата с нетолерантността; призовава лицата на отговорни постове в комуникационните и социалните медии да допринасят по положителен и уважителен начин към обществените дебати, като избягват негативни пристрастия и стереотипи към религиите и към вярващите, както и да упражняват своята свобода на словото по отговорен начин съгласно изискването на член 10 от Европейската конвенция за правата на човека;

11.  изразява съжаление относно факта, че някои държави имат, прилагат или възнамеряват да приемат наказателни разпоредби, които предвиждат наказания за богохулство, приемане на друга религия или вероотстъпничество, включително смъртно наказание; изразява съжаление относно факта, че с тези разпоредби обикновено се цели ограничаване на свободата на вероизповеданието и убежденията и на свободата на словото, и че те често се използват като форма за потискане на малцинствата и за политически натиск; обръща внимание също така на положението на някои други държави, които са изправени или са изложени на риск от конфликти, при които религиозните въпроси най-често са движеща сила или се използват като инструмент; призовава ЕС да поеме по-категоричен ангажимент да превърне в приоритет на своята външна политика усилията, насочени към всички засегнати държави, които имат за цел отмяната на такива дискриминационни закони и прекратяването на репресиите срещу защитниците на правата на човека и на свиването на пространството на гражданското общество на религиозни основания; настоятелно призовава ЕС да включи диалог за правата на човека, който обхваща зачитането на свободата на вероизповеданието и убежденията, във всички водени преговори за сключване на всякакви споразумения с държави извън ЕС;

12.  осъжда продължаващото задържане след незаконосъобразен процес на лауреата на наградата „Сахаров“ Раиф Бадауи и настоятелно призовава саудитските органи да пристъпят към неговото незабавно и безусловно освобождаване;

13.  призовава пакистанските власти да гарантират безопасността на Асия Биби и нейното семейство;

Специален пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС

14.  приветства факта, че специалният пратеник е разработил ефективни работни мрежи в рамките на Комисията, както и със Съвета, Европейския парламент и други заинтересовани лица; призовава специалния пратеник да докладва ежегодно относно посетените държави и своите тематични приоритети;

15.  призовава Съвета и Комисията да направят прозрачна и цялостна оценка на ефективността и добавената стойност от поста на специалния пратеник в процеса на подновяване на мандата му; призовава Съвета и Комисията въз основа на тази оценка да подкрепят по подходящ начин институционалния мандат, капацитет и задължения на специалния пратеник, като разгледат възможността за многогодишен мандат, подлежащ на годишен преглед, и като развиват работни мрежи в рамките на всички съответни институции на ЕС;

16.  подчертава, че задълженията на специалния пратеник следва да се съсредоточат върху насърчаване на свободата на мисълта, съвестта, вероизповеданието и убежденията, както и върху правото на липса на убеждения, вероотстъпничество и възприемане на атеистични възгледи, като обръща внимание на положението на изложените на риск невярващи; препоръчва ролята на специалния пратеник да може да включва правомощия, като например: повишаване на видимостта, ефективността, съгласуваността и отчетността на политиката на ЕС в областта на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС; да предоставя на Европейския парламент, Съвета, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията годишен доклад за напредъка, както и всеобхватен доклад относно мандата на специалния пратеник при приключването му и да работи в тясно сътрудничество с Работната група за правата на човека на Съвета (COHOM);

17.  изразява одобрението си за работата, извършена от специалния представител на ЕС за правата на човека, включително във връзка със свободата на вероизповеданието и убежденията; подчертава, че когато се изработват институционалните мандати, е важно да се избягва дублирането на задълженията и правомощията между специалния пратеник и специалния представител на ЕС за правата на човека;

18.  отбелязва, че редица държави членки наскоро създадоха нови отговорни постове във връзка със свободата на вероизповеданието и убежденията, чиято роля е подобна на ролята на специалния пратеник; подчертава необходимостта от последователен подход, който да обхваща правата на всички религиозни общности, както и тези на невярващите; насърчава сътрудничеството между специалния пратеник и националните длъжностни лица, отговарящи за свободата на вероизповеданието и убежденията извън своята държава, както и с Работната група за правата на човека на Съвета (COHOM) и Европейския парламент; призовава за укрепване на сътрудничеството и за общи и взаимни усилия между делегациите на ЕС и посолствата на държавите членки за осигуряване на последователен и обединен глас в утвърждаването на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС, и за подкрепа на общности и отделни лица, подложени на нарушения на свободата на вероизповеданието и убежденията;

19.  препоръчва да се обмисли възможността за създаването на неформална консултативна работна група от представители на институциите в областта на свободата на вероизповеданието и убежденията, и други съответни институции на държавите членки, както и от представители и експерти на Европейския парламент, учени и представители на гражданското общество, включително църкви и други организации на верска основа, както и неконфесионални организации;

20.  препоръчва специалният пратеник да доразвие сътрудничеството с партньори извън ЕС, по-специално като работи в тясно сътрудничество и подкрепя дейността на специалния представител на ЕС за правата на човека и на различните специални докладчици на ООН, и по-специално с докладчика относно свободата на вероизповеданието и убежденията, както и като проучи възможността за съвместни инициативи между ЕС и ООН във връзка с дискриминацията срещу религиозни групи и малцинства, както и срещу невярващи и срещу хора, които сменят религията си, критикуват или се отказват от дадена религия, също и като формулира общи предложения относно начините за прекратяване на подобна дискриминация; отбелязва предложението за определяне на официален ежегоден международен ден, провеждан от ООН, честващ паметта на жертвите и оцелелите от религиозно преследване;

Насоки на ЕС относно утвърждаването и защитата на свободата на религията и убежденията

21.  счита, че в насоките на ЕС се съдържа ясен набор от политически насоки, принципи, норми и теми за приоритетни действия, както и набор от инструменти за мониторинг, оценка, докладване и постъпки от страна на представителите на ЕС в трети държави, които представляват солиден стратегически подход, даващ възможност на ЕС и неговите държави членки да упражняват ефективна роля в популяризирането на свободата на мисълта, съвестта и вероизповеданието извън ЕС;

22.  призовава за спешно ефективно изпълнение на насоките на ЕС относно свободата на вероизповеданието и убежденията, за да се засили влиянието на ЕС по отношение на напредъка в тази област в световен мащаб; подчертава, че разбирането за начина, по който обществата могат да бъдат оформени и повлиявани от идеи, религии и други форми на култура и убеждения, включително и липсата на убеждения, е от основно значение за по-доброто разбиране на популяризирането на свободата на вероизповеданието и убежденията във външната политика и международното сътрудничество на ЕС; призовава за обръщане на еднакво внимание на положението на невярващите, атеистите и вероотстъпниците, подложени на преследване, дискриминация и насилие;

23.  призовава за засилване на познаването на свободата на вероизповеданието и убежденията, и приветства в това отношение усилията, положени до момента от ЕСВД и Комисията, за осигуряване на обучение на длъжностните лица на ЕС и националните дипломати в областта на грамотността по въпросите на религията и убежденията и тяхната история, както и по отношение на положението на религиозните малцинства и невярващите при спазване на принципите на плурализъм и на неутралност; подчертава обаче необходимостта от по-широки и по-систематични програми за обучение, които ще повишат осведомеността и прилагането на насоките на ЕС сред длъжностните лица и дипломатите на ЕС и на държавите членки, и ще засилят сътрудничеството със специалния пратеник; препоръчва представители на академичните среди, църквите и религиозните общности и сдружения в цялото им разнообразие, както и неконфесионалните организации и организациите за защита на правата на човека и организации на гражданското общество да участват в този процес на обучение; призовава Комисията и Съвета да предоставят подходящи ресурси на такива програми за обучение;

24.  призовава Комисията и ЕСВД да включат глава, посветена на свободата на вероизповеданието и убежденията, в годишните доклади на ЕС за правата на човека и демокрацията в света, както и в докладите за напредъка по отношение на прилагането на насоките на ЕС, които да бъдат съобщавани на Парламента и на Съвета; отбелязва, че в насоките на ЕС се предвижда оценка на тяхното изпълнение от страна на Работната група за правата на човека на Съвета (COHOM) след период от три години, както и че такава оценка не е била съобщена или публикувана; призовава оценката да бъде публикувана незабавно; счита, че в оценката следва да се изтъкнат най-добрите практики, да се определят областите за подобрение и да се представят конкретни препоръки относно изпълнението в съответствие с конкретен график и основни етапи и предмет на редовна годишна оценка; призовава оценката да бъде включена в годишните доклади на ЕС за правата на човека и демокрацията в света;

25.  подчертава отговорностите, изпълнявани от координационните центрове за правата на човека, включително и по отношение на свободата на вероизповеданието и убежденията, във всички делегации на ЕС и мисиите на обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО); призовава за предоставяне на подходящи ресурси на тези делегации и мисии, така че да им се даде възможност да извършват дейността си по наблюдение, оценка и докладване на будещи тревога ситуации по отношение на правата на човека, включително свързани със зачитането на свободата на вероизповеданието и убежденията;

26.  припомня значението на националните стратегии в областта на правата на човека и демокрацията, които приспособяват действията на ЕС към специфичните за всяка държава условия и нужди; призовава да се обърне подходящо внимание на въпроси, свързани със свободата на мисълта, съвестта и вероизповеданието, като се изготвят насоки за действие от страна на ЕС, така че да могат да бъдат предприети действия в рамките на стратегиите за правата на човека за всяка отделна държава, в случай, че спазването на свободата на мисълта, съвестта и вероизповеданието е застрашено; отново призовава членовете на Европейския парламент да получат достъп до съдържанието на стратегията за правата на човека за всяка отделна държава;

Действия на ЕС в областта на свободата на мисълта, съвестта и вероизповеданието в рамките на многостранни форуми

27.  приветства ангажимента на ЕС за насърчаване на свободата на вероизповеданието и убежденията в рамките на многостранни форуми, по-специално в рамките на ООН, Съвета на Европа и ОССЕ, както и на Организацията за ислямско сътрудничество (OИС); подкрепя в това отношение сътрудничеството на ЕС със специалния докладчик на ООН за свободата на вероизповеданието и убежденията и Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека; препоръчва да се продължи практиката на ЕС за поемане на водеща роля по отношение на резолюциите на Общото събрание на ООН и на Съвета на ООН по правата на човека по въпросите на свободата на вероизповеданието и убежденията и да се търси изграждане на съюзи и защита на общи позиции с трети държави и международни организации; призовава ЕС и ОИС да обмислят подготовката на съвместна резолюция относно свободата на вероизповеданието и убежденията в рамките на правната уредба на ООН;

Финансови инструменти на ЕС

28.  изразява удовлетворение във връзка с факта, че свободата на вероизповеданието и убежденията се определя като приоритет на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ); отбелязва увеличението на финансирането по линия на ЕИДПЧ, насочено за проекти в областта на свободата на вероизповеданието и убежденията след приемането на насоките на ЕС; призовава Комисията и ЕСВД да гарантират, че дипломатическата работа на ЕС за насърчаване на правата на човека, в това число свободата на вероизповеданието и убежденията, и проектите, финансирани по линия на ЕИДПЧ, се подсилват взаимно, и да спазват принципите на плурализъм, неутралност и справедливост при предоставянето на средствата; подчертава, че свободата на вероизповеданието и убежденията може да бъде подпомагана и от други инструменти, различни от финансиране на правата на човека, сред които средства, предназначени за предотвратяване на конфликти или за образование и култура; призовава Комисията и Съвета да поддържат достатъчно финансиране за проекти, свързани със свободата на вероизповеданието и убежденията по линия на външните финансови инструменти на ЕС, в рамките на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г.; призовава на ЕИДПЧ да бъдат предоставени средства за финансиране на защитата или извеждането на свободомислещите и защитниците на правата на човека, които са застрашени или преследвани в своята държава на произход;

29.  призовава за усилия за прозрачност при предоставянето на финансиране и за контрол на използването на средствата от култовете и техните дейности;

30.  подчертава, че политиките на ЕС в областта на мира, сигурността, предотвратяването на конфликти и развитието и сътрудничеството са изправени пред предизвикателства, за които могат да бъдат разработени решения с участието по-специално на църкви, религиозни лидери, представители на академичните среди, общности и асоциации — религиозни и на убеждения, както и на организации на верска основа и неконфесионални организации, които са важна част от гражданското общество; признава, че е важно да се има предвид разнообразието от църкви, общности и асоциации – религиозни и на убеждения, както и организации на верска основа и неконфесионални организации, които реализират действително развитие и извършват хуманитарна дейност в полза и съвместно с общностите; призовава Съвета и Комисията да включват, когато е приложимо, цели и дейности, свързани с насърчаването и защитата на свободата на вероизповеданието и убежденията, в програмирането на финансови инструменти, свързани с тези политики, а именно ЕФР, ИСР, ЕИС, Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), както и всички други инструменти, които може да бъдат създадени в съответните области след 2020 г.;

o
o   o

31.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на ЕСВД, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Обединените нации.

(1) ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 174.
(2) OВ C 136E, 11.5.2012 г., стp. 53.
(3) OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 77.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0500.
(5) OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 130.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0502.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0494.
(8) OВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 85.


Равенство между половете и данъчни политики в ЕС
PDF 199kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно равенството между половете и данъчните политики в ЕС (2018/2095(INI))
P8_TA(2019)0014A8-0416/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид членове 8, 10, 11, 153 и 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид членове 23 и 33 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията от 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 16 юни 2016 г. относно равенството между половете (00337/2016),

—  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете за периода 2011—2020 г., приложен към заключенията на Съвета от 7 март 2011 г. (07166/2011),

—  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, и по-специално член 14 от нея, забраняващ дискриминацията,

—  като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права и изготвения от независим експерт доклад на ООН от 15 януари 2016 г., озаглавен „Окончателно проучване на незаконните финансови потоци, правата на човека и Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.“, относно последиците от външния дълг и други свързани международни финансови задължения на държавите върху пълноценното упражняване на всички права на човека, и по-специално икономическите, социалните и културните права,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) от 18 декември 1979 г.,

—  като взе предвид Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и последващите документи за резултатите, приети на специалните сесии на ООН „Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.), „Пекин + 15“ (2010 г.) и „Пекин + 20“ (2015 г.),

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) и член 3 от нея, в който „пол“ се определя като „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“, както и Интерамериканската конвенция за предотвратяване, наказване и премахване на насилието срещу жени (Конвенцията от Белем до Пара) от 1994 г.,

—  като взе предвид Резолюция 70/1 на Общото събрание на ООН от 25 септември 2015 г., озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“,

—  като взе предвид ключовите конвенции на Международната организация на труда (МОТ) за равенството между половете, в това число Конвенцията за равенството в заплащането (№ 100), Конвенцията относно дискриминацията в областта на труда и професиите (№ 111), Конвенцията относно работниците и служителите със семейни задължения (№ 156) и Конвенцията за закрила на майчинството (№ 183),

—  като взе предвид съвместния документ, представен от Центъра за икономически и социални права (CESR), от „Южен алианс“, „Глобал джъстис клиник“ към юридическия факултет на Нюйоркския университет, „Пъблик ай“ и „Такс джъстис нетуърк“ пред Комитета за премахване на дискриминацията срещу жените, озаглавен „Отговорността на Швейцария по отношение на извънтериториалното въздействие на данъчните злоупотреби с правата на жените“, в който се подчертава непропорционално голямата данъчна тежест за жените, и по-специално жените с ниски доходи и жените в развиващите се държави, което е резултат от загубата на публични приходи поради трансгранични данъчни злоупотреби,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2015 г., озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.“ (SWD(2015)0278),

—  като взе предвид стратегията на Комисията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,

—  като взе предвид докладите по държави, публикувани от Комисията в рамките на европейския семестър за 2018 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 2017 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 2018 г., озаглавен „Тенденции в областта на данъчното облагане в Европейския съюз: Данни за държавите — членки на ЕС, Исландия и Норвегия“,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 8 май 2018 г. относно осигуряването на детски заведения за малки деца с цел увеличаване на участието на жените на пазара на труда, постигане на равновесие между професионалния и личния живот от работещите родители и постигане на устойчив и приобщаващ растеж в Европа („целите от Барселона“) (COM(2018) 0273),

—  като взе предвид Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги,

—  като взе предвид предложението за директива на Съвета от 18 януари 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност (COM(2018)0020),

—  като взе предвид индекса за равенство между половете на Европейския институт за равенство между половете (EIGE),

—  като взе предвид доклада на ООН за жените от 2015 г., озаглавен “Напредъкът на жените в света за периода 2015—2016 г.: Трансформиране на икономиките, реализиране на правата“,

—  като взе предвид окончателния доклад от 2005 г. на групата от специалисти на Съвета на Европа относно бюджетирането, съобразено с равенството между половете, в който това бюджетиране се определя като „оценка на бюджетите във връзка с въпроса за равенството между половете, в която се включва перспектива за половата принадлежност на всяко едно равнище от бюджетния процес и преструктуриране на приходите и разходите с цел насърчаване на равенството между половете“,

—  като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания от 2015 г., озаглавено „Осигуряване на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Европейския съюз — I — Оценка на мащабите на агресивното планиране на корпоративното данъчно облагане“,

—  като взе предвид заключителните бележки на Комитета за премахване на дискриминацията срещу жените относно извънтериториалните задължения във връзка с въздействието върху половете на незаконните финансови потоци и избягването на корпоративни данъци в Швейцария през 2016 г. и в Люксембург през 2018 г.(1),

—  като взе предвид информационния документ от 2016 г. на Института за изследване на развитието, озаглавен „Преразпределяне на неплатения труд във връзка с полагането на грижи и значение на данъчната политика за правата на жените“,

—  като взе предвид проучването от април 2017 г. на Тематичен отдел „В“ на Парламента (Граждански права и конституционни въпроси), озаглавено „Равенство между половете и данъчно облагане в Европейския съюз“,

—  като взе предвид доклада на ООН — Жени от април 2018 г., озаглавен „Равенството между половете, данъчното облагане и равенство в развиващите се държави“,

—  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно ролята на жените в зелената икономика(2),

—  като взе предвид доклада на ОИСР относно изпълнението на препоръката на ОИСР относно равенството между половете (от юни 2017 г.) и моделите за данъчно облагане и плащане на социални обезщетения от 2015 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно жените – домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно бедността: през призмата на равенството между половете(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2017 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014—2015 г.(6),

—  като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета и до Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами(7),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете съгласно член 55 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0416/2018),

A.  като има предвид, че в членове 2 и 3 от ДЕС недискриминацията и равнопоставеността между жените и мъжете се признават като основни ценности и цели, на които се основава Съюзът; като има предвид, че членове 8 и 10 от ДФЕС задължават Европейския съюз да се стреми към премахване на неравенствата, насърчаване на равенството между половете и борба с дискриминацията при определянето и осъществяването на своите политики и дейности; като има предвид, че Хартата на основните права съдържа права и принципи, които се отнасят до забраната на пряката и непряката дискриминация (член 21, параграф 1) и до равенството между мъжете и жените (член 23); като има предвид, че предвидените в Хартата права се отнасят пряко до държавите членки при прилагането на правото на Съюза (член 51);

Б.  като има предвид, че в целия Европейски съюз жените продължават да бъдат по-слабо представени на пазара на труда, като общият процент на заетост сред жените все още е почти с 12% по-нисък от този за мъжете; като има предвид, че в ЕС 31,5% от работещите жени работят на непълно работно време, в сравнение с 8,2% от работещите мъже;

В.  като има предвид, че е изключително важно да се предприемат мерки по отношение на разликата в заетостта между жените и мъжете и да се намали разликата в пенсиите на жените и мъжете, която е почти 40% в ЕС като цяло и която е резултат от натрупаните неравенства през целия живот на жените и от периодите, през които те са отсъствали от пазара на труда;

Г.  като има предвид, че разликата в заплащането на жените и мъжете в ЕС е 16%, което означава, че жените в ЕС, във всички сектори на икономиката, печелят средно с 16% по-малко на час, отколкото мъжете;

Д.  като има предвид, че кумулативният ефект от многобройните разлики, които засягат жените (разлики в заплащането и в заетостта при мъжете и жените, прекъсване на професионалната кариера и трудовия стаж за отглеждането на деца, работа на пълно или непълно работно време), допринася в значителна степен за разликата в заплащането и в пенсиите на жените и мъжете, което води до по-висок риск от изпадане в бедност и социално изключване за жените, като отрицателните последици се разпростират също така върху техните деца и семейства;

Е.  като има предвид, че в Пекинската платформа за действие се подчертава необходимостта различните политики и програми да се анализират от гледна точка на пола, включително и тези, които са свързани с данъчното облагане, и да се адаптират, където това е необходимо, с цел насърчаване на по-справедливо разпределение на производствените активи, богатството, възможностите, доходите и услугите;

Ж.  като има предвид, че Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) изисква семействата да се основават на принципите за равенство, справедливост и индивидуална реализация на всеки член на семейството, еднакво третиране на жените и мъжете също и в областта на данъчното законодателство, като физически лица и самостоятелни граждани, а не като зависими от мъжете лица;

З.  като има предвид, че държавите членки, като страни по Международния пакт за икономически, социални и културни права, са се ангажирали да изпълняват задължението за максимално мобилизиране на наличните ресурси, за да разполагат с налични средства за постепенното реализиране на икономическите, социалните и културните права;

И.  като има предвид, че разпоредбите относно данъка върху доходите на физическите лица, които косвено поставят в неравностойно положение жените във връзка с достъпа и условията за заетост или предоставяните от работодателя пенсии, може да нарушават член 14 от Директива 2006/54/EО(8) на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта(9);

Й.  като има предвид, че в работния документ на службите на Комисията „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.“ са определени ключовите области за равенството между половете, включително и данъчните политики, но там няма правно обвързващи разпоредби или призив за поемане на ангажимент за интегриране на принципа за равенство между половете на равнището на държавите членки;

К.  като има предвид, че данъчните политики може да съдържат явни или косвени данъчни отклонения в зависимост от пола; като има предвид, че явно отклонение означава, че данъчната разпоредба третира пряко мъжете или жените по различен начин, докато косвено отклонение означава, че разпоредбата привидно се прилага еднакво за всички лица, но в действителност е налице дискриминация, тъй като политиката си взаимодейства с моделите на поведение/на доходи, като оказва различно въздействие върху двата пола; като има предвид, че повечето държави членки са премахнали данъчните разпоредби, в които изрично се прави разграничение между мъжете и жените, но че косвените данъчни отклонения са все още широко разпространени в рамките на ЕС, тъй като данъчните разпоредби си взаимодействат със социално-икономическата действителност;

Л.  като има предвид, че изборът на политика за повишаване и преразпределяне на приходите може да окаже непропорционално влияние върху доходите и икономическата сигурност на жените и да намали техния достъп до качествени обществени услуги, като подкопава способността им да упражняват своите икономически и социални права и да постигат напредък по отношение на равенството между половете;

М.  като има предвид, че липсата на перспектива за равенство между половете в данъчната политика на ЕС и националните политики за данъчно облагане засилва настоящите разлики между половете (заетост, доходи, неплатен труд, пенсия, бедност, богатство и т.н.), въздейства демотивиращо на жените да навлязат и да останат на пазара на труда и възпроизвежда традиционните роли и стереотипи, свързани с двата пола;

Н.  като има предвид, че изготвянето на данъчните политики е основна част от стратегията „Европа 2020“; като има предвид, че основният фокус на европейския семестър продължава да бъде гарантиране на изпълнението на Пакта за стабилност и растеж, както и че аспектите, свързани с равенството между половете, обикновено не се вземат под внимание при формулиране на приоритетите и препоръките, и по-специално тези, свързани с данъчното облагане;

О.  като има предвид, че регресивните промени в данъчното облагане на труда, на корпорациите, на потреблението и на имуществото, които се наблюдават през последните десетилетия в държавите членки, доведоха до отслабване на преразпределителната роля на данъчните системи и допринесоха за тенденцията за увеличаване на неравенствата по отношение на доходите; като има предвид, че тази структурна промяна в данъчното облагане измества данъчната тежест към групите с ниски доходи, и следователно по-специално към жените, поради неравномерното разпределение на доходите между жените и мъжете, малкия дял на жените сред лицата, получаващи високи доходи, по-голямото потребление от жените на основни стоки и услуги спрямо средните стойности и сравнително високия дял на доходите от труд и малкия дял на доходите от капитал в общите доходи на жените(10);

П.  като има предвид, че жените по-специално могат да бъдат засегнати от икономически неравенства поради неравномерното разпределение на доходите между жените и мъжете, малкия дял на жените сред лицата, получаващи високи доходи, сравнително високия дял на доходите от труд и малкия дял на доходите от капитал в общите доходи на жените(11);

Р.  като има предвид, че средните ставки на корпоративния данък са намалели драстично от 80-те години на 20-ти век насам — от над 40% на 21,9% през 2018 г., а за разлика от това ставките на данъците върху потреблението (като ДДС е значителен елемент от тях) са се увеличили от 2009 г. насам, достигайки 20,6% през 2016 г.(12);

С.  като има предвид, че настоящите макроикономически политики следва да отразяват по-добре значението на безплатните грижи и домашния труд, както и че според данните 80% от грижите в ЕС се осигуряват безплатно и неформално, като 75% от лицата, които полагат този вид труд, са жени; като има предвид, че някои данъчни политики, недостатъчното финансиране на обществените услуги и достъпът до социални услуги засягат в непропорционална степен групите с ниски доходи, и по-специално жените, тъй като те често запълват пропуските във връзка с полагането на грижи, образованието и други видове семейна помощ, обикновено без получаване на възнаграждение, като по този начин жените продължават да носят непропорционално голяма отговорност за полагането на грижи; като има предвид, че именно най-бедните и най-уязвими жени в държавите от ЕС се сблъскват с двойната тежест във връзка с работата по полагане на неформални грижи и нископлатения несигурен труд(13):

Т.  като има предвид, че почти всички държави членки имат двойни системи за подоходно облагане, като прилагат по-висока пределна данъчна ставка към дохода на втория работещ член на домакинството и като въвеждат еднакви данъчни ставки за повечето видове капиталови доходи; като има предвид, че в повечето държави членки прекомерно голямата данъчна тежест за втория работещ член на домакинството поради режимите на прогресивни преки данъци, прилагани спрямо трудовите доходи, е един от основните възпиращи фактори за участието на жените на пазара на труда(14), в допълнение към другите разпоредби за съвместното данъчно облагане и социалните помощи, както и разходите и липсата на универсални услуги за гледане на деца;

У.  като има предвид, че равнищата на „капана“ на безработицата (понастоящем 40%) и „капана“ на ниските възнаграждения, които засягат в непропорционално голяма степен жените и ги възпират да участват пълноценно в трудова заетост, се обуславят до голяма степен от разпоредбите за прякото данъчно облагане, в допълнение към пропуснатите ползи;

Ф.  като има предвид, че в някои държави членки семействата все още могат да ползват данъчни облекчения при наличието на съпруг(а) на издръжка, както и надбавки за семейни двойки и/или данъчни кредити за двойки, при които само единият от двойката има доходи, като това продължава да създава неравенства при семействата с един родител, който в повечето случаи е жена, и същевременно не се отчита съществуващото в ЕС многообразие на видове семейно положение; като има предвид, че подобни данъчни предимства обикновено са демотивиращ фактор за съпругата да търси работа на трудовия пазар и пряко или косвено водят до преразпределение на времето, с което разполагат жените, от платен към неплатен труд;

Х.  като има предвид, че въздействието на данъчното облагане върху неравенството между половете във връзка с корпоративното имущество, както и личното имущество и собственост, е слаборазвита област от научните изследвания, и че съществува спешна нужда да се гарантира наличието на групирани по полов признак данни в тези области;

1.  призовава Комисията да подкрепя равенството между половете във всички данъчни политики и да изготви специфични насоки и препоръки към държавите членки с цел да се премахнат свързаните с пола данъчни отклонения и да се гарантира, че няма да се въвеждат нови данъци, нито нови закони, програми или практики във връзка с разходите, които да водят до увеличаване на разликите между двата пола по отношение на доходите от труд или след данъчно облагане, или които да утвърждават модела за мъжа като основен фактор за осигуряване на прехраната на семейството;

2.  подчертава, че в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5, параграф 3 от ДЕС, държавите членки могат да определят свободно правилата на своите данъчни политики, при условие че те съответстват на правилата на ЕС; подчертава освен това, че решенията на ЕС по данъчните въпроси изискват единодушно съгласие от страна на всички държави членки;

3.  призовава Комисията да насърчи ратифицирането от ЕС на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, както постъпи с Конвенцията за правата на хората с увреждания и както сега постъпва с Конвенцията от Истанбул;

4.  насърчава Комисията да повиши статута на стратегическия ангажимент за равенство между половете, като го приеме под формата на съобщение(15), и да включи ясни цели и ключови дейности за укрепване на равенството между жените и мъжете чрез секторен анализ, включително аспектите на данъчното облагане за всички дейности на ЕС; призовава Комисията и държавите членки да гарантират правилното прилагане на европейското законодателство във връзка с непряката и пряката дискриминация, основана на пола, както и систематичното наблюдение на напредъка в тази област, за да се гарантира, че мъжете и жените са равноправни субекти;

Пряко данъчно облагане

Подоходно облагане на физическите лица

5.  отбелязва, че данъчните политики оказват различно въздействие върху различните видове домакинства (например, домакинства с двама работещи, домакинства с един работещ член — жена или мъж и др.); подчертава отрицателните последици от нестимулирането на трудовата заетост при жените във връзка с тяхната икономическа независимост и привлича вниманието върху голямата разлика в пенсиите на мъжете и жените, произтичаща от съвместното данъчно облагане; подчертава, че данъчните системи вече не следва да се основават на предположението, че домакинствата обединяват и споделят средствата си равностойно и че данъчното облагане на физическите лица е инструмент за постигане на данъчна справедливост за жените; счита, че е важно да се постигне равнопоставеност между мъжете и жените като работници и като лица, полагащи грижи; настоятелно призовава всички държави членки постепенно да въведат индивидуално данъчно облагане, като същевременно гарантират пълно запазване на всички финансови и други помощи за отглеждането на деца в настоящите системи на съвместно данъчно облагане; признава, че в някои държави членки може да се наложи определянето на преходни периоди за въвеждането на такава система за индивидуално данъчно облагане; призовава по време на тези преходни периоди да се премахнат всички данъчни разходи, основани на общи доходи, и отбелязва, че е необходимо да се гарантира, че всички данъчни облекчения, парични обезщетения и държавни помощи в натура се предоставят на физическите лица, за да се гарантира тяхната финансова и социална независимост;

6.  отбелязва съобщението на Комисията от 20 ноември 2017 г., озаглавено „План за действие на ЕС за периода 2017—2019 г.: преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете“ (COM(2017)0678), в което са набелязани осем области на действие, и призовава държавите членки да засилят своите усилия за ефективно преодоляване на разликите в заплащането на мъжете и жените, с цел да се подобри икономическото положение на жените и да се запази икономическата им независимост;

7.  отбелязва, че през 2014 г . нетните средни ставки на подоходния данък за втория работещ член в домакинствата с две деца са били средно 31% за държавите — членки на ОИСР от ЕС и 28% — за всички държави от ОИСР; призовава Комисията да следи непрекъснато и да подобрява прилагането на принципа за равно заплащане за равен труд и труд с равна стойност за жените и мъжете в държавите членки, за да се гарантира премахване на неравенствата както на пазара на труда, така и в сектора на данъчното облагане; призовава Комисията и държавите членки да преодолеят хоризонталната и вертикалната сегрегация на пазара на труда чрез премахване на неравенствата между половете и дискриминацията в областта на трудовата заетост, по-специално чрез образование и повишаване на осведомеността, като момичетата и жените се насърчават да се насочват към обучение, работа и професионално развитие в иновативни сектори, включително в областите информационни и телекомуникационни технологии и науки, технологии, инженерство и математика;

8.  призовава държавите членки да гарантират, че данъчните стимули, свързани със заетостта и самостоятелната заетост, не водят до дискриминация въз основа на пола, и да разгледат възможностите за предоставяне на данъчни стимули и други данъчни облекчения или услуги за втория работещ член на домакинството и за самотните родители; освен това призовава държавите членки да проучат различни начини за решаване на въпроса за по-слабото участие на жените на пазара на труда и да преодолеят евентуалните икономически фактори, които демотивират вторите работещи членове на домакинството да навлязат на пазара на труда; отбелязва, че при предоставянето на данъчни облекчения и при освобождаването от данъчно облагане за положен труд също може да има предубеждения по отношение на пола, например благоприятно данъчно третиране за допълнително отработени часове, което е от полза най-вече за заеманите от мъже позиции;

9.  призовава държавите членки да не намаляват прогресивността на своите системи за подоходно облагане на физическите лица, например чрез опити за опростяване на подоходното облагане на физическите лица;

10.  призовава подоходното облагане на физическите лица (структура на ставките, освобождаване, удръжки, надбавки, данъчни кредити и др.) да бъде планирано така, че да насърчава активно справедливото споделяне на платен и неплатен труд, доходите и пенсионните права на жените и мъжете, както и да премахва стимулите, допринасящи за запазване на неравностойните роли на двата пола;

11.  счита, че поради неравенствата на пазара на труда жените може да са непропорционално засегнати от някои данъчни политики; счита, че подходящият начин за справяне с този проблем е чрез реформа на инструментите на пазара на труда за решаване на въпроса за икономическата независимост на жените; призовава държавите членки и европейските институции да насърчават проучвания за ефекта от неравнопоставеността между половете върху пенсиите и финансовата независимост на жените, като се вземат предвид някои въпроси като застаряването на населението, различията между половете по отношение на здравословното състояние и продължителността на живота, факта, че семейните структури са се променили и броят на едночленните домакинства се е увеличил, както и различията в личните обстоятелства на жените;

Корпоративно данъчно облагане

12.  призовава държавите членки, които в рамките на европейския семестър бяха идентифицирани във връзка с прилагането на разпоредби за агресивно данъчно планиране, да променят законодателството си и да премахнат възможно най-бързо тези разпоредби(16); изразява загриженост за това, че докато работят по координирането на своите данъчни основи, има риск държавите членки да открият нови разпоредби за улесняване на агресивното данъчно планиране на дружествата, което да ги накара да намерят други източници на данъчно облагане (включително данъци върху потреблението), оказващи непропорционално въздействие върху жените;

13.  призовава държавите членки да рационализират данъчните стимули или облекчения, предоставяни на предприятията, да гарантират, че тези стимули и данъчни облекчения подпомагат най-вече малките предприятия и улесняват реалните иновации, и да направят предварителна и последваща оценка на потенциалното въздействие на тези стимули върху равенството между половете;

Данъчно облагане на капитала и богатството

14.  отбелязва, че корпоративното данъчно облагане и данъците върху имуществото играят решаваща роля за намаляване на неравенството чрез преразпределяне на средствата в рамките на данъчната система и осигуряване на приходи за финансиране на социални мерки и социални трансфери;

15.  отбелязва, че трудният достъп, твърде високите разходи и липсата на достатъчно детски заведения, предлагаща качествени услуги за гледане на деца, продължават да бъдат значителна пречка пред равноправното участие на жените във всички аспекти на обществения живот, включително и заетостта; призовава държавите членки да подобрят данъчните политики, за да оптимизират наличието и достъпността на икономически изгодни и качествени услуги за полагане на грижи за деца чрез данъчни стимули, за да се намалят пречките пред жените за започване на платена работа и да се допринесе за по-добро разпределение на платения и неплатения труд в рамките на домакинствата, като по този начин се сведат до минимум разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете; подчертава, че тези политики следва да позволят на жените да се интегрират на пазара на труда и следва да бъдат насочени по-специално към семействата с ниски доходи, семействата с един родител и други групи в неравностойно положение;

16.  призовава държавите членки да прилагат изцяло Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги, която, наред с други въпроси, разглежда и забранява дискриминацията, основана на пола, при предоставянето на финансови стоки и услуги в застрахователната сфера и свързаните с нея области; призовава да се събират данни с цел получаване на точна информация относно възможните пропуски в процеса на прилагане; подчертава, че имуществените права се подчиняват на принципа на субсидиарност и че в ЕС няма законодателство за собствеността, което да дискриминира жените или мъжете, тъй като правото на собственост принадлежи на собственика;

17.  изразява съжаление за факта, че като цяло приносът на данъците върху имуществото към общите данъчни приходи продължава да е твърде ограничен — 5,8% от общите данъчни приходи за ЕС-15 и 4,3% — за ЕС-28(17);

18.  изразява съжаление за факта, че делът на данъците върху капитала показва низходяща тенденция от 2002 г. насам вследствие, наред с другото, на общата тенденция за преустановяване на прилагането на общия режим за подоходно облагане на физическите лица по отношение на доходите от капитал, като вместо това те се облагат със сравнително умерени фиксирани ставки, наблюдавани в много държави членки(18);

Косвено данъчно облагане

19.  отбелязва, че делът на данъчното облагане на потреблението в Съюза се е увеличил в периода 2009—2016 г.; отбелязва, че ДДС обикновено представлява между две трети и три четвърти от данъците върху потреблението в държавите членки и че ДДС е достигнал средно дял от около една пета от общите данъчни приходи в ЕС(19);

20.  отбелязва, че неравнопоставеността между половете е налице там, където данъчното законодателство се пресича с взаимоотношенията между половете, нормите и икономическото поведение; отбелязва, че ДДС допринася за неравнопоставеност между половете поради моделите на потребление на жените, които се различават от тези на мъжете, тъй като те купуват повече стоки и услуги с цел насърчаване на здравето, образованието и доброто хранене(20); изразява загриженост, че това, съчетано с по-ниските доходи на жените, води до по-голяма тежест за жените във връзка с облагането с ДДС; призовава държавите членки да предвидят освобождаване от ДДС, както и намалени и нулеви ставки за продуктите и услугите с положително социално, здравно и/или екологично въздействие, в съответствие с текущото преразглеждане на Директивата за ДДС на ЕС;

21.  счита, че бедността, свързана с месечния цикъл, е актуален въпрос в ЕС, където според международния план на Обединеното кралство се счита, че 1/10 от момичетата не могат да си позволят хигиенни продукти; изразява съжаление за това, че женските хигиенни продукти, както и продуктите и услугите, свързани с полагането на грижи за деца, възрастни хора или лица с увреждания, все още не се считат за основни стоки във всички държави членки; призовава всички държави членки да премахнат така наречения „данък тампон“ чрез използване на гъвкавостта, въведена с Директивата за ДДС, и да приложат освобождаване или нулеви ставки на ДДС спрямо тези важни основни стоки; признава, че намаляването на цената поради освобождаване от ДДС върху тези продукти би имало неизмерими ползи за младите жени; подкрепя предприетите стъпки за стимулиране на масовото предлагане на хигиенни продукти и насърчава държавите членки да предвидят допълнителни доставки на женски хигиенни продукти на някои (обществени) места, като например училища, университети и приюти за бездомни лица, както и за жени с ограничени доходи, с цел да се изкорени напълно бедността, свързана с месечния цикъл, в рамките на ЕС;

Въздействие на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци върху равенството между половете

22.  отбелязва, че отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци са основни фактори за неравенството между половете в Съюза и в световен мащаб, тъй като те ограничават ресурсите, с които правителствата разполагат за увеличаване на равенството на национално и международно равнище(21);

23.  припомня своите препоръки от 13 декември 2017 г. относно разследването за изпирането на пари, избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане(22), както и препоръките на предишните специални комисии (TAX и TAX2), изготвени с цел борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци в ЕС; призовава държавите членки да приемат възможно най-бързо публично отчитане по държави, обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък на равнище ЕС (ОКООКД) и преразгледана Директива за лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения;

24.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават равенството между половете при данъчното облагане в рамките на всички международни форуми, включително ОИСР и ООН, както и да подкрепят създаването на междуправителствен данъчен орган на ООН с общо членство, равни права на глас и равно участие на жените и мъжете; подчертава, че този орган следва да бъде добре подготвен за развитието на специфични експертни познания относно равенството между половете при данъчното облагане;

25.  отбелязва, че спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане между държавите членки и развиващите се страни обикновено не насърчават облагането при източника, което следователно е от полза за многонационалните корпорации, за сметка на мобилизирането на националните ресурси от развиващите се страни; отбелязва, че немобилизирането на националните ресурси възпрепятства пълното финансиране на обществените услуги, като например здравеопазването или образованието в тези държави, което оказва непропорционално въздействие върху жените и момичетата; настоятелно призовава държавите членки да упълномощят Комисията да преразгледа съществуващите договори за избягване на двойното данъчно облагане, за да се разгледат и решат тези проблеми, както и да се гарантира, че в бъдещите договори за избягване на двойното данъчно облагане се включват разпоредби за равенството между половете, в допълнение към общите разпоредби за борба със злоупотребите;

26.  призовава специалната комисия TAX3 да включи перспектива за равенството между половете при формулирането на своите препоръки;

Интегриране на въпросите за равенството между половете в данъчните политики

27.  призовава Комисията и държавите членки да извършват редовни оценки за въздействието на фискалната политика върху равенството между половете, от гледна точка на равенството между половете, като насочат вниманието си към мултиплициращия ефект и косвените отклонения, за да се гарантира, че фискалните политики на ЕС не включват разпоредби, свързани с пряка или непряка дискриминация;

28.  призовава държавите членки да споделят най-добри практики при планирането на своите пазари на труда и данъчни системи, с цел да се намали разликата в заплащането и в пенсиите на мъжете и жените, което следователно може да насърчи по-голяма справедливост и равенство при данъчното третиране на мъжете и жените;

29.  припомня на Комисията, че след като Договорът от Лисабон включи Хартата на основните права на ЕС в първичното законодателство, Комисията има правно обвързващото задължение да насърчава равенството между половете в своите политики и дейности;

30.  признава, че много групи за застъпничество и групи на гражданското общество се чувстват маргинализирани при разискванията относно данъчната политика поради липсата на експертен опит и че по този начин индустриалните и финансовите групи са свръхпредставени при процесите на консултации във връзка с изготвянето на бюджета в много държави членки; призовава държавите членки да решат този въпрос чрез предлагане на обучение по въпросите за бюджетните процеси, в допълнение към възможностите за провеждане на истински консултации с гражданското общество;

31.  призовава Комисията да изпълни своето правно задължение за насърчаване на равенството между половете, включително в своите оценки за проектите на основни данъчни политики; подчертава, че прегледите на данъчните системи на държавите членки в рамките на европейския семестър, както и на специфичните за всяка държава препоръки, изискват задълбочени анализи в това отношение;

32.  призовава Комисията да използва приоритетите на стратегията „Европа 2020“ за справяне със структурните слабости в икономиката на Европа, за преодоляване на разликата в заплащането и в пенсиите на жените и мъжете, за подобряване на конкурентоспособността и продуктивността на ЕС и за подкрепа на устойчива социална пазарна икономика, която да осигурява ползи за всички жени и мъже;

33.  подчертава своята позиция по предложението за директива относно публичното отчитане по държави(23), в която се предлагат амбициозни мерки за повишаване на данъчната прозрачност и обществения контрол върху многонационалните предприятия, тъй като това ще осигури за широката общественост достъп до информация относно печалбите, получените субсидии и данъците, които тези предприятия плащат в юрисдикциите, където осъществяват своята дейност; препоръчва включването на всеобхватен анализ на въпросите за равенството между половете във всички съществуващи и бъдещи научни изследвания и политики в областта на данъчната справедливост, с цел да се постигне по-голяма данъчна прозрачност и отчетност; настоятелно призовава Съвета да постигне общо съгласие по предложението за започване на преговори с другите институции, с цел да се приеме изискване за публично отчитане по държави, като една от ключовите мерки за постигане на по-голяма прозрачност относно данъчната информация на дружествата за всички граждани; припомня, че е необходимо държавите членки да извършват редовни анализи за реалното въздействие на тези мерки, включително анализи за предразсъдъците по отношение на пола при данъчните политики, както и за способността на тези мерки да допринасят за увеличаване на националните приходи за финансиране на правата на жените, във връзка с други държави членки и развиващи се страни, като същевременно признава, че в това отношение е извършена известна работа в рамките на Платформата по въпросите на доброто управление в областта на данъчното облагане;

34.  отбелязва, че равенството между половете е не само основно право на човека, но и че постигането му би допринесло за по-приобщаващ и устойчив растеж; подчертава, че анализът на бюджета от гледна точка на равенството между половете би позволил да се получи по-добра информация за ефекта от разпределението на публичните инвестиции върху мъжете и жените; призовава Комисията и държавите членки да прилагат бюджетиране, съобразено с равенството между половете, по начин, който да проследява ясно каква част от публичните средства са насочени към жените и който да гарантира, че всички политики за мобилизиране на ресурси и разпределяне на разходи насърчават равенството между половете;

35.  призовава Комисията да насърчава най-добрите практики в областта на данъчните политики, отчитащи въздействието върху двата пола и стимулиращи равенството между половете, по-специално по отношение на подоходното облагане на домакинствата и ДДС; призовава Комисията да включи анализ на въпросите за равенството между половете в годишния си доклад относно тенденциите в данъчното облагане в Европейския съюз;

36.  припомня, че въпреки съвместната декларация относно интегрирането на равенството между половете, приложена към Регламента за МФР за периода 2014—2020 г., в тази област не беше постигнат значителен напредък и че Комисията не взе под внимание нейното изпълнение при междинния преглед на МФР; призовава в рамките на годишните бюджетни процедури да се прави оценка и да се включва въздействието на политиките на ЕС относно равенството между половете (бюджетиране, съобразено с равенството между половете); очаква подновен ангажимент от страна на Парламента, Съвета и Комисията за интегриране на принципа за равенство между половете в следващата МФР и за неговото ефективно наблюдение, включително при междинния преглед на МФР, като се отчита надлежно принципът за равенство между жените и мъжете, залегнал в член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

37.  призовава държавите членки да изпълняват своето правно задължение по Хартата на основните права с цел насърчаване на равенството между половете при прилагането на законодателството на ЕС и при провеждането на национални политики, регламентирани в законодателството на ЕС;

38.  подчертава, че са необходими допълнителни проучвания и по-добро събиране на данни, групирани по полов признак, във връзка с диференцираните по отношение на пола последици от отпускането и разпределянето на средства в данъчната система; по-специално призовава държавите членки да събират данни за данъчното облагане на индивидуална основа, а не само на база домакинства, и да преодолеят пропуските в данните за двата пола във връзка с моделите на потребление и използването на намалени ставки, разпределението на предприемаческите доходи и свързаните с това данъчни плащания, както и разпределението на нетното богатство, капиталовите доходи и свързаните с тях данъчни плащания;

39.  изразява съжаление за това, че повечето държави членки не могат да събират или правят оценка на индивидуални данни за подоходното облагане и че много държави членки все още събират данни на равнище домакинство, единствено чрез прилагането на общи данъчни разпоредби;

40.  насърчава държавите членки да създадат подходяща структура от стимули под формата на данъчни облекчения за всички мерки на политиката, които насърчават жените мигранти да се включват (отново) в обучения или да търсят работа;

o
o   o

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) CEDAW/C/CHE/CO/4-5, параграфи 40-43 (Швейцария, 2016 г.); CEDAW/C/CHE/CO/6-7, параграфи 10, 15, 16 (Люксембург, 2018 г.).
(2) ОВ C 353E, 3.12.2013 г., стр. 38.
(3) ОВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 2.
(4) ОВ C 66, 21.2.2018 г., стр. 30.
(5) ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 93.
(6) ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 49.
(7) ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132.
(8) OВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(9) Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент: „Равенство между половете и данъчно облагане в Европейския съюз“, 2017 г.
(10) Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент: „Равенство между половете и данъчно облагане в Европейския съюз“, 2017 г.
(11) Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент: „Равенство между половете и данъчно облагане в Европейския съюз“, 2017 г.
(12) Европейска комисия, ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, „Тенденции в областта на данъчното облагане в Европейския съюз: Данни за държавите – членки на ЕС, Исландия и Норвегия“, издание от 2018 г.
(13) Институт за изследване на развитието, „Преразпределяне на неплатения труд във връзка с полагането на грижи и значение на данъчната политика за правата на жените“, Информационен документ № 109, януари 2016 г.
(14) Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент, „Равенство между половете и данъчно облагане в Европейския съюз“, 2017 г.
(15) Както се призовава в заключенията на Съвета относно равенството между половете от 16 юни 2016 г.
(16) Европейска комисия, „Европейски семестър: доклади по държави“, 7 март 2018 г.
(17) Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент, „Равенство между половете и данъчно облагане в Европейския съюз“, 2017 г.
(18) Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент, „Равенство между половете и данъчно облагане в Европейския съюз“, 2017 г.
(19) Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент, „Равенство между половете и данъчно облагане в Европейския съюз“, 2017 г.
(20) Данъчното облагане в Испания от гледна точка на пола (2016 г.) — Институт за изследване и промяна на ежедневния живот/Екона консултория.
(21) „Окончателно проучване на незаконните финансови потоци, правата на човека и Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.“ на ООН, изготвено от независим експерт, относно последиците от външния дълг и други свързани международни финансови задължения на държавите във връзка с пълноценното упражняване на всички права на човека, и по-специално икономическите, социалните и културните права, 2016 г.
(22) ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132.
(23) Приети текстове, P8_TA(2017)0284.

Правна информация - Политика за поверителност