Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I
 Σύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Αλβανίας περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην Αλβανία ***
 Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Κιργιζίας (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Συνολική συμφωνία ΕΕ-Κιργιζίας
 Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές
 Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I
 Προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών ***I
 Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I
 Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων *
 Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
 Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα
 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ
 Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ

Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I
PDF 240kWORD 75k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))(1)
P8_TA(2019)0001A8-0460/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Τα 2 140 τελωνεία2 που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για τη διασφάλιση της λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης. Η ανάγκη για κατάλληλους και ισοδύναμους τελωνειακούς ελέγχους είναι πιο επιτακτική από ποτέ, όχι μόνο για την επιτέλεση της παραδοσιακής λειτουργίας των τελωνείων, που συνίσταται στην είσπραξη εσόδων, αλλά όλο και περισσότερο για την ικανοποίηση της ανάγκης σημαντικής ενίσχυσης του ελέγχου των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, για να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η προστασία. Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι εν λόγω έλεγχοι που διέπουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων διαμέσου των εξωτερικών συνόρων δεν θα πρέπει να εμποδίζουν το νόμιμο εμπόριο, αλλά αντίθετα να το διευκολύνουν.
(1)  Τα 2 140 τελωνεία2 που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για τη διασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης. Η ανάγκη για κατάλληλους και ισοδύναμους τελωνειακούς ελέγχους είναι πιο επιτακτική από ποτέ, όχι μόνο για την επιτέλεση της παραδοσιακής λειτουργίας των τελωνείων, που συνίσταται στην είσπραξη εσόδων, αλλά όλο και περισσότερο για την ικανοποίηση της ανάγκης σημαντικής ενίσχυσης του ελέγχου των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, για να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η προστασία. Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι εν λόγω έλεγχοι που διέπουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων διαμέσου των εξωτερικών συνόρων δεν θα πρέπει να εμποδίζουν το νόμιμο εμπόριο με τρίτες χώρες, αλλά αντίθετα να το διευκολύνουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις προστασίας και ασφάλειας.
__________________
__________________
2 Το παράρτημα της ετήσιας έκθεσης του 2016 για τις επιδόσεις της τελωνειακής ένωσης διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
2 Το παράρτημα της ετήσιας έκθεσης του 2016 για τις επιδόσεις της τελωνειακής ένωσης διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, και έχει ουσιαστική σημασία για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών. Στο ψήφισμά του της 14 Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την τελωνειακή απάτη, η οποία έχει προκαλέσει σημαντική απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν της διατεθούν ενισχυμένα οικονομικά μέσα, και ζήτησε, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, την αύξηση των πόρων για τα εμβληματικά προγράμματα της Ένωσης, και τη χρηματοδότηση των πρόσθετων ευθυνών με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα.
__________________
52α P8_TA(2018)0075: Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Επί του παρόντος υπάρχει μια ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη. Η ανισορροπία αυτή οφείλεται στις γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στις διαφορές στις αντίστοιχες ικανότητες και πόρους. Η ικανότητα των κρατών μελών να αντιδρούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τα συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού δεν εξαρτάται μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και από την διαθεσιμότητα σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Η παροχή ισοδύναμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών. Θα βελτιώσει την ισοδυναμία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία.
(2)  Επί του παρόντος υπάρχει μια ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη. Η ανισορροπία αυτή οφείλεται στις γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στις διαφορές στις αντίστοιχες ικανότητες και πόρους, καθώς και στην έλλειψη τυποποιημένων τελωνειακών ελέγχων. Η ικανότητα των κρατών μελών να αντιδρούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τα συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού δεν εξαρτάται μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και από την διαθεσιμότητα και την ορθή λειτουργία σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Άλλες προκλήσεις, όπως η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ψηφιοποίηση των αρχείων των ελέγχων και των επιθεωρήσεων, η ανθεκτικότητα έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, του σαμποτάζ, της βιομηχανικής κατασκοπείας και της χειραγώγησης δεδομένων, πρόκειται επίσης να αυξήσουν τη ζήτηση για καλύτερη λειτουργία των τελωνειακών διαδικασιών. Η παροχή ισοδύναμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων αποτελεί, συνεπώς, σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών. Θα βελτιώσει την ισοδυναμία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία. Όλα τα αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να υπόκεινται σε διεξοδικούς ελέγχους, προκειμένου να αποφεύγεται η άγρα ευνοϊκών σημείων εισόδου από τους διαπράττοντες τελωνειακή απάτη. Για να εξασφαλιστεί η αύξηση της συνολικής δύναμης, καθώς και η σύγκλιση των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, απαιτείται σαφής στρατηγική όσον αφορά τα πιο αδύναμα σημεία.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Τα κράτη μέλη έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη και ζήτησαν διεξοδική ανάλυση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Στα συμπεράσματά του3 για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα, της 23ης Μαρτίου 2017, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή «να αξιολογήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών τεχνικού εξοπλισμού από μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Επιτροπής και να βελτιώσει τον συντονισμό και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου για χρηματοδοτικούς σκοπούς».
(3)  Ορισμένα κράτη μέλη έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη και ζήτησαν διεξοδική ανάλυση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Στα συμπεράσματά του3 για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα, της 23ης Μαρτίου 2017, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή «να αξιολογήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών τεχνικού εξοπλισμού από μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Επιτροπής και να βελτιώσει τον συντονισμό και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου για χρηματοδοτικούς σκοπούς».
___________________
___________________
3.https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
και http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
3.https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
και http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να θεσπιστεί ένα νέο μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων.
(6)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να θεσπιστεί ένα νέο μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, που θα διασφαλίζει τον εντοπισμό πρακτικών όπως, για παράδειγμα, η παραποίηση/απομίμηση αγαθών και άλλες παράνομες εμπορικές πρακτικές. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ήδη υφιστάμενοι τύποι χρηματοδοτικής στήριξης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι οποίες συχνά επεκτείνονται στον τομέα της ασφάλειας και ασκούνται στα εξωτερικά σύνορα, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ισοδυναμία κατά τη διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων και τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με την παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη. Είναι εξίσου σημαντικό να προωθηθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία στα ενωσιακά σύνορα όσον αφορά τους ελέγχους των εμπορευμάτων και τους ελέγχους των προσώπων μεταξύ των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα.
(7)  Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι οποίες συχνά επεκτείνονται στον τομέα της ασφάλειας και ασκούνται στα εξωτερικά σύνορα, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ισοδυναμία κατά τη διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων και τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με την παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη. Είναι εξίσου σημαντικό να προωθηθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της κυβερνοασφάλειας, στα ενωσιακά σύνορα όσον αφορά τους ελέγχους των εμπορευμάτων και τους ελέγχους των προσώπων μεταξύ των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει δημοσιονομικό κονδύλιο για το μέσο, το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση6, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.
(11)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει δημοσιονομικό κονδύλιο για το μέσο, το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση6, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία, οι όροι ιεράρχησης των επιχορηγήσεων θα πρέπει να είναι σαφείς, καθορισμένοι και βασισμένοι σε προσδιορισμένες ανάγκες για τα καθήκοντα που εκτελούνται από τα τελωνεία.
_____________________
_______________________
6 Διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1).
6 Διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1).
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου θα πρέπει να ικανοποιεί τα βέλτιστα πρότυπα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, προστασίας, περιβάλλοντος και υγείας.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)  Η πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία παράγονται από τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου και η επεξεργασία τους θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αρχών· θα πρέπει δε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα και της μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων αυτών.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)
(13γ)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος μέσου θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη βέλτιστης διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)
(13δ)  Όταν αντικαθιστούν παλαιό εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση του παρόντος μέσου, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση του παλαιού εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων μπορεί ως επί το πλείστον να είναι εξίσου ή περιστασιακά κατάλληλος για τους ελέγχους συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές διατάξεις, όπως οι διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, τις θεωρήσεις ή την αστυνομική συνεργασία. Ως εκ τούτου, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έχει σχεδιαστεί ως δύο συμπληρωματικά μέσα με χωριστά αλλά συνεκτικά πεδία εφαρμογής για την αγορά εξοπλισμού. Αφενός, το μέσο στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) [2018/XXX]10 θα αποκλείει τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαχείριση των συνόρων όσο και τον τελωνειακό έλεγχο. Αφετέρου, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό όχι μόνο θα χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που έχει ως κύριο σκοπό τους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά θα επιτρέπει επίσης τη χρήση του και για πρόσθετους σκοπούς όπως οι έλεγχοι και η ασφάλεια των συνόρων. Αυτή η κατανομή ρόλων θα προωθήσει τη διυπηρεσιακή συνεργασία, ως συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/162411, επιτρέποντας έτσι στις τελωνειακές και συνοριακές αρχές να συνεργαστούν και να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω του επιμερισμού και της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού ελέγχου.
(15)  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων μπορεί ως επί το πλείστον να είναι εξίσου ή περιστασιακά κατάλληλος για τους ελέγχους συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές διατάξεις, όπως οι διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, τις θεωρήσεις ή την αστυνομική συνεργασία. Ως εκ τούτου, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έχει σχεδιαστεί ως δύο συμπληρωματικά μέσα με χωριστά αλλά συνεκτικά πεδία εφαρμογής για την αγορά εξοπλισμού. Αφενός, το μέσο στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) [2018/XXX]10 θα αποκλείει τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαχείριση των συνόρων όσο και τον τελωνειακό έλεγχο. Αφετέρου, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό όχι μόνο θα χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που έχει ως κύριο σκοπό τους τελωνειακούς ελέγχους, αλλά θα επιτρέπει επίσης τη χρήση του και για πρόσθετους συναφείς σκοπούς όπως οι έλεγχοι, η προστασία και η ασφάλεια των συνόρων. Αυτή η κατανομή ρόλων θα προωθήσει τη διυπηρεσιακή συνεργασία, ως συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/162411, επιτρέποντας έτσι στις τελωνειακές και συνοριακές αρχές να συνεργαστούν και να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω του επιμερισμού και της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού ελέγχου. Για να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέσο ή εξοπλισμός που χρηματοδοτείται από το ταμείο τελεί υπό τον μόνιμο έλεγχο του καθορισμένου τελωνείου που έχει την κυριότητα του εξοπλισμού, η από κοινού χρήση και διαλειτουργικότητα μεταξύ τελωνειακών και συνοριακών αρχών θα πρέπει να οριστεί ως μη συστηματική και μη τακτική.
__________________
__________________
10 COM(2018)0473.
10 COM(2018)0473.
11 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της 2απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).
11 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της 2απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Κατά παρέκκλιση από τον δημοσιονομικό κανονισμό, η χρηματοδότηση μιας δράσης από περισσότερα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης θα πρέπει να είναι δυνατή, προκειμένου να επιτρέψει και να στηρίξει, όπου χρειάζεται, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τομέων. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, οι συνεισφορές δεν μπορούν να καλύπτουν τα ίδια έξοδα σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης της διπλής χρηματοδότησης που θεσπίζεται με τον δημοσιονομικό κανονισμό.
(16)  Κατά παρέκκλιση από τον δημοσιονομικό κανονισμό, η χρηματοδότηση μιας δράσης από περισσότερα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης θα πρέπει να είναι δυνατή, προκειμένου να επιτρέψει και να στηρίξει, όπου χρειάζεται, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τομέων. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, οι συνεισφορές δεν μπορούν να καλύπτουν τα ίδια έξοδα σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης της διπλής χρηματοδότησης που θεσπίζεται με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Εάν ένα κράτος μέλος έχει ήδη λάβει ή εάν του έχουν χορηγηθεί συνεισφορές από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης ή στήριξη από ταμείο της Ένωσης για την απόκτηση του ίδιου εξοπλισμού, η εν λόγω συνεισφορά ή στήριξη θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για την από κοινού προμήθεια και δοκιμή εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Λόγω της ταχείας εξέλιξης των τελωνειακών προτεραιοτήτων, των απειλών και των τεχνολογιών, τα προγράμματα εργασίας δεν θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλες χρονικές περιόδους. Ταυτόχρονα, η ανάγκη θέσπισης ετήσιων προγραμμάτων εργασίας αυξάνει τον διοικητικό φόρτο τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη χωρίς να είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του μέσου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει κατ’ αρχήν να καλύπτουν περισσότερα από ένα οικονομικά έτη.
(17)  Λόγω της ταχείας εξέλιξης των τελωνειακών προτεραιοτήτων, των απειλών και των τεχνολογιών, τα προγράμματα εργασίας δεν θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλες χρονικές περιόδους. Ταυτόχρονα, η ανάγκη θέσπισης ετήσιων προγραμμάτων εργασίας αυξάνει τον διοικητικό φόρτο τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη χωρίς να είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του μέσου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει κατ’ αρχήν να καλύπτουν περισσότερα από ένα οικονομικά έτη. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εξετάζουν προσεκτικά την κυβερνοασφάλεια και τους κινδύνους από την πιθανή έκθεση ευαίσθητων δεδομένων εκτός της Ένωσης κατά τις διαδικασίες διαγωνισμού για νέο εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12.
διαγράφεται
__________________
12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Παρότι είναι αναγκαία η κεντρική εφαρμογή του μέσου για την επίτευξη του ειδικού στόχου της διασφάλισης ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων, δεδομένης της τεχνικής φύσης του εν λόγω μέσου, απαιτούνται προπαρασκευαστικές εργασίες σε τεχνικό επίπεδο. Επομένως, η εφαρμογή θα πρέπει να στηρίζεται σε εκτιμήσεις των αναγκών που εξαρτώνται από την εθνική εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις των αναγκών θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή μεθοδολογία που περιλαμβάνει ένα ελάχιστο αριθμό μέτρων για την εξασφάλιση της συλλογής των απαιτούμενων πληροφοριών.
(19)  Παρότι είναι αναγκαία η κεντρική εφαρμογή του μέσου για την επίτευξη του ειδικού στόχου της διασφάλισης ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων, δεδομένης της τεχνικής φύσης του εν λόγω μέσου, απαιτούνται προπαρασκευαστικές εργασίες σε τεχνικό επίπεδο. Επομένως, η εφαρμογή θα πρέπει να στηρίζεται σε επιμέρους εκτιμήσεις των αναγκών που εξαρτώνται από την εθνική εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις των αναγκών θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή μεθοδολογία που περιλαμβάνει έναν ελάχιστο αριθμό μέτρων για την εξασφάλιση της συλλογής των απαιτούμενων σχετικών πληροφοριών.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν η τακτική παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του μέσου και των δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο αυτού. Η εν λόγω παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να βασίζονται σε δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μέσου. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο κόστους.
(20)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν η τακτική παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του μέσου και των δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο αυτού. Η εν λόγω παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να βασίζονται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μέσου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν διαφανή και σαφή διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων που υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο κόστους, καθώς και δικαιολόγηση των εξόδων.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες, τις απειλές και τις τεχνολογίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων για τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου καθώς και του καταλόγου των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(22)  Προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες, τις απειλές και τις τεχνολογίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού για τον καθορισμό προγραμμάτων εργασίας, την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων για τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέσου, καθώς και του καταλόγου των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργεί κατάλληλες και απολύτως διαφανείς διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.
(24)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος μέσου θα πρέπει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
(25)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την επίτευξη των στόχων του μέσου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, γενικός στόχος του μέσου είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, η διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας εντός της Ένωσης και η προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
1.  Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, και λαμβάνοντας υπόψη τον μακροπρόθεσμο στόχο της τυποποίησης όλων των τελωνειακών ελέγχων στην Ένωση, γενικός στόχος του μέσου είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών για την προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, η προώθηση της διυπηρεσιακής συνεργασίας στα σύνορα της Ένωσης όσον αφορά τους ελέγχους αγαθών και προσώπων, η διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας εντός της Ένωσης και η προστασία της Ένωσης από το παράνομο εμπόριο με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Ειδικός στόχος του μέσου είναι η συμβολή στη διενέργεια κατάλληλων και ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων με την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση κατάλληλου, προηγμένης τεχνολογίας και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων.
2.  Ειδικός στόχος του μέσου είναι η συμβολή στη διενέργεια κατάλληλων και ισοδύναμων τελωνειακών ελέγχων με την πλήρως διαφανή αγορά, συντήρηση και αναβάθμιση κατάλληλου, προηγμένης τεχνολογίας, προστατευμένου, κυβερνοανθεκτικού, ασφαλούς, φιλικού προς το περιβάλλον και αξιόπιστου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Επιπρόσθετος στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα σημεία στην Ένωση.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Το μέσο συμβάλλει στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στηρίζοντας τη διυπηρεσιακή συνεργασία, την κοινή χρήση και τη διαλειτουργικότητα του νέου εξοπλισμού που αποκτάται με τη χρήση του μέσου.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 1 300 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μέσου για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 1 149 175 000 EUR σε τιμές 2018 (1 300 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες για την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο, την αξιολόγηση και άλλες δραστηριότητες για τη διαχείριση του μέσου και την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του μέσου, καθώς και δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που απαιτούνται για τη διαχείριση του μέσου.
2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει θεμιτές και επαληθευμένες δαπάνες για την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο, την αξιολόγηση και άλλες δραστηριότητες για τη διαχείριση του μέσου και την αξιολόγηση της επίδοσής του και της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει ομοίως θεμιτές και επαληθευμένες δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων κρατών μελών, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους ειδικούς στόχους του μέσου για την υποστήριξη του γενικού στόχου, καθώς και δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που απαιτούνται για τη διαχείριση του μέσου.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή θεσπίζει επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μέτρα έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλος ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί με τη στήριξη προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης χρησιμοποιείται από τις οικείες τελωνειακές αρχές σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή συγκροτεί συντονιστικό μηχανισμό για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας όλου του εξοπλισμού που έχει αγοραστεί με τη στήριξη των προγραμμάτων και των μέσων της Ένωσης.
3.  Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή συγκροτεί συντονιστικό μηχανισμό για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας όλου του εξοπλισμού που έχει αγοραστεί με τη στήριξη των προγραμμάτων και των μέσων της Ένωσης, ο οποίος επιτρέπει τη διαβούλευση με τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης και τη συμμετοχή των εν λόγω οργανισμών, ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ο συντονιστικός μηχανισμός περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τη διαβούλευση με αυτόν, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Όταν η δράση που στηρίζεται από το μέσο αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή θεσπίζει επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μέτρα έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλος ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί με τη στήριξη προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης ικανοποιεί συμφωνημένα πρότυπα σχετικά με την τακτική συντήρηση.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι δράσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων για τη δοκιμή νέων στοιχείων ή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων σε επιχειρησιακές συνθήκες.
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι δράσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν την πλήρως διαφανή αγορά, συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων για τη δοκιμή νέων στοιχείων ή νέων λειτουργικών δυνατοτήτων σε επιχειρησιακές συνθήκες.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) καθώς και στο παράρτημα 1, όταν η αναθεώρηση αυτή κρίνεται αναγκαία.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση των σκοπών των τελωνειακών ελέγχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) καθώς και στο παράρτημα 1, όταν η αναθεώρηση αυτή κρίνεται αναγκαία και προκειμένου να συμβαδίζει το κείμενο με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αλλαγές των πρακτικών στο λαθρεμπόριο αγαθών, και με νέες, έξυπνες και καινοτόμες λύσεις για σκοπούς τελωνειακών ελέγχων.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
4.  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς πέραν των τελωνειακών ελέγχων, μεταξύ άλλων για τον έλεγχο προσώπων προς υποστήριξη των εθνικών αρχών διαχείρισης των συνόρων και για έρευνες.
4.  Ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου θα πρέπει πρωτίστως να χρησιμοποιείται για τελωνειακούς ελέγχους, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς πέραν των τελωνειακών ελέγχων, μεταξύ άλλων για τον έλεγχο προσώπων προς υποστήριξη των εθνικών αρχών διαχείρισης των συνόρων και για έρευνες, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με τους γενικούς και τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Η Επιτροπή θα παράσχει κίνητρα για την από κοινού προμήθεια και δοκιμή εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Χρηματοδότηση που υπερβαίνει το εν λόγω ανώτατο όριο μπορεί να χορηγείται σε περιπτώσεις από κοινού προμήθειας και δοκιμής εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων μεταξύ κρατών μελών.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.   Οι έκτακτες περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορεί να περιλαμβάνουν την αγορά νέου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων και την ένταξή του στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το παραδεκτό της ένταξης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού διακριβώνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου:
Όλες οι δαπάνες που αφορούν δράσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου. Εξαιρούνται:
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατάρτιση ή την αναβάθμιση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη χρήση του εξοπλισμού·
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  οι δαπάνες που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα, με εξαίρεση λογισμικό που είναι άμεσα απαραίτητο για τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·
γ)  οι δαπάνες που συνδέονται με ηλεκτρονικά συστήματα, με εξαίρεση λογισμικό και ενημερώσεις λογισμικού που είναι άμεσα απαραίτητα για τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, και με εξαίρεση ηλεκτρονικό λογισμικό και προγραμματισμό που απαιτούνται για τη διασύνδεση του υφιστάμενου λογισμικού με τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων·
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  οι δαπάνες των δικτύων, όπως ασφαλείς ή μη ασφαλείς δίαυλοι επικοινωνίας, ή συνδρομές·
δ)  οι δαπάνες δικτύων, όπως οι ασφαλείς ή μη ασφαλείς δίαυλοι επικοινωνίας, ή οι συνδρομές, με εξαίρεση τα δίκτυα ή τις συνδρομές που είναι άμεσα αναγκαία για τη χρήση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Τα προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15.
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, για την τροποποίηση του παραρτήματος 2α, με στόχο τον καθορισμό των προγραμμάτων εργασίας.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στηρίζεται σε εκτίμηση των αναγκών, η οποία συνίσταται τουλάχιστον στα εξής:
Η προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στηρίζεται σε επιμέρους εκτίμηση των αναγκών, η οποία συνίσταται στα εξής:
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  εξαντλητικό κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·
β)  εξαντλητικό κατάλογο του διαθέσιμου και λειτουργικού εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  κοινό ορισμό της έννοιας του ελάχιστου και του βέλτιστου προτύπου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων με αναφορά στην κατηγορία των συνοριακών σημείων διέλευσης και
γ)  κοινό ορισμό της έννοιας του ελάχιστου τεχνικού προτύπου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων με αναφορά στην κατηγορία των συνοριακών σημείων διέλευσης·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  εκτίμηση του βέλτιστου επίπεδου εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων με αναφορά στην κατηγορία των σημείων συνοριακής διέλευσης· και
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  λεπτομερή εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών.
δ)  λεπτομερή εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών ανάλογα με το μέγεθος των τελωνειακών πράξεων και τον σχετικό φόρτο εργασίας.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μέσου ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.
1.  Σύμφωνα με την απαίτηση υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. Η υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή σχετικά με τις επιδόσεις περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για την πρόοδο όσο και για τις ελλείψεις.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του μέσου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος 2, προκειμένου να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
2.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μέσου ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του μέσου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος 2, προκειμένου να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, ούτως ώστε να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο επικαιροποιημένες ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του μέσου συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης.
3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του μέσου είναι συγκρίσιμα και πλήρη, καθώς και ότι συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης. Η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων για τις επιδόσεις.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   της ύπαρξης και της κατάστασης στοιχείων του εξοπλισμού που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, πέντε έτη από τη θέση τους σε λειτουργία·
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)   πληροφοριών σχετικά με περιστατικά συντήρησης του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων·
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)   πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ δ (νέο)
γδ)   της δικαιολόγησης των δαπανών.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
1.  Οι αξιολογήσεις των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το μέσο και αναφέρονται στο άρθρο 6 εκτιμούν τα αποτελέσματα, τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα του μέσου, και διενεργούνται εγκαίρως ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αξιοποίησή τους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του μέσου διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εφαρμογής του μέσου.
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του μέσου διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τρία έτη από την έναρξη της εφαρμογής του μέσου.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα αναγκαία πορίσματα για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στο πρόγραμμα μετά το 2027 και τους στόχους του.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
3.  Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του μέσου.
3.  Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μέσου, αλλά το αργότερο τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του μέσου.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων καθώς και τις παρατηρήσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της και τα αποκομισθέντα συμπεράσματα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει ετήσιες επιμέρους αξιολογήσεις στην έκθεσή της με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης».
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Η απόφαση δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Η απόφαση δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6
6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει η εν λόγω προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει η εν λόγω προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
Άρθρο 15
διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπής
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την «επιτροπή του προγράμματος Τελωνεία» που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX]23.
2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
__________________
23 COM(2018)0442.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού, καταδεικνύοντας έτσι την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας στις προσπάθειες συλλογής δεδομένων που καταβάλλει η Επιτροπή για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή υλοποιεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το μέσο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το μέσο συνεισφέρουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.
2.  Προς εξασφάλιση της διαφάνειας, η Επιτροπή παρέχει σε τακτική βάση πληροφορίες στο κοινό για το μέσο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του, με αναφορά, μεταξύ άλλων, στα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 11.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – στήλη 3 – γραμμή 1
Εμπορευματοκιβώτια, φορτηγά οχήματα, σιδηροδρομικά βαγόνια
Εμπορευματοκιβώτια, φορτηγά οχήματα, σιδηροδρομικά βαγόνια και οχήματα
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – στήλη 3 – γραμμή 3 α (νέα)
Οχήματα
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – στήλη 2 – γραμμή 5
Πύλη οπισθοσκέδασης ακτινών Χ
Πύλη οπισθοσκέδασης με ακτίνες Χ
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – στήλη 2 – γραμμή 6 α (νέα)
Σαρωτής ασφαλείας κυμάτων της τάξης του χιλιοστόμετρου
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Ασφάλεια και προστασία
α)  Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφάλειας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας
β)  Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα προστασίας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – σημείο 1 β (νέο)
1β.  Υγεία και περιβάλλον
α)  Βαθμός συμμόρφωσης με τα πρότυπα υγείας του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων
β)  Βαθμός συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά πρότυπα του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα σημεία διέλευσης συνόρων
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 α (νέο)
Παράρτημα 2α
Προγράμματα εργασίας
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 β (νέο)
Παράρτημα 2β
Έκτακτες περιστάσεις για υπέρμετρη χρηματοδότηση

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0460/2018).


Σύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Αλβανίας περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην Αλβανία ***
PDF 110kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αλβανίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Αλβανίας (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))
P8_TA(2019)0002A8-0463/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10302/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αλβανίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Αλβανίας (10290/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0433/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0463/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Αλβανίας.


Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Κιργιζίας (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 110kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12564/2017 – C8-0033/2018 – 2017/0185(NLE))
P8_TA(2019)0003A8-0443/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12564/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12659/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, τα άρθρα 207 και 209, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0033/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0443/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας.


Συνολική συμφωνία ΕΕ-Κιργιζίας
PDF 167kWORD 58k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας (2018/2118(INI))
P8_TA(2019)0004A8-0450/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2017/… του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2017, με την οποία εξουσιοδοτούνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και να διαπραγματευθούν, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εμπίπτουσες στην αρμοδιότητα της Ένωσης διατάξεις μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, αφετέρου (11436/1/17 REV 1),

—  έχοντας υπόψη την απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2017, με την οποία εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις και να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος των κρατών μελών, τις εμπίπτουσες στην αρμοδιότητα των κρατών μελών διατάξεις μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, αφετέρου, (11438/1/17 REV 1),

—  έχοντας υπόψη ότι οι προτεινόμενες νομικές βάσεις για τη νέα συνολική συμφωνία είναι το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 91, 100 παράγραφος 2, 207 και 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

—  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, που είναι σε ισχύ από το 1999,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της Στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(1), και το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας(2),

—  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για την Κιργιζία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 15ης Ιανουαρίου 2015(3), της 8ης Ιουλίου 2010(4) και της 6ης Μαΐου 2010(5),

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Δημοκρατία της Κιργιζίας,

—  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της διεθνούς αποστολής παρατήρησης εκλογών (IEOM) και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ODIHR / ΟΑΣΕ) σχετικά με τις προεδρικές εκλογές,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσε η 13η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ - Κιργιζίας στις 3 Μαΐου 2018,

—  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, να χορηγήσει καθεστώς ΣΓΠ+ στη Δημοκρατία της Κιργιζίας,

—  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργιζίας(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0450/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2017, η ΕΕ και η Κιργιζία ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις σχετικά με μια συνολική συμφωνία για την αντικατάσταση της ισχύουσας ΣΕΣΣ μεταξύ ΕΕ και Κιργιζίας, με σκοπό την ενίσχυση και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με βάση τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, εντός ενός νέου νομικού πλαισίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για να τεθεί σε ισχύ η συνολική συμφωνία·

1.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας:

Γενικές αρχές

Πολιτικός διάλογος και διεθνής συνεργασία

Θεσμικές διατάξεις

Κοινές ανησυχίες και συμφέροντα που συνδέονται με τους τομείς συνεργασίας που καλύπτονται από τη συμφωνία

   α) να διαπραγματευθούν και να συνάψουν μια φιλόδοξη, συνολική και ισορροπημένη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Κιργιζίας, η οποία θα αντικαταστήσει τη ΣΕΣΣ του 1999 και θα αποτελέσει τη βάση για δυνατές και μόνιμες σχέσεις, καθώς και για τη σταθερή, ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη και των δύο μερών·
   β) να προσδιορίσουν στρατηγικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές στη συνολική συμφωνία και να θέσουν μια σειρά από σαφώς καθορισμένους και διαρθρωμένους στόχους για τη συνεργασία με την Κιργιζία· να καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες και να εμβαθύνουν τη σχέση προκειμένου να ενισχύσουν την προβολή και την αποτελεσματικότητα της ΕΕ στη χώρα και στην περιοχή·
   γ) να προωθήσουν την οικονομία της αγοράς παρέχοντας απτά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στους πολίτες και των δύο πλευρών· να στηρίξουν τους κανόνες ανταγωνισμού και την ασφάλεια δικαίου, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας των θεσμών·
   δ) να εξασφαλίσουν τη σταθερή δέσμευση αμφότερων των πλευρών ότι θα σέβονται και θα προωθούν τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για το καθεστώς ΣΓΠ+ που έχει χορηγηθεί στη Δημοκρατία της Κιργιζίας, συμπεριλαμβανομένων της κύρωσης των σχετικών διεθνών συμβάσεων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των συμπερασμάτων και των συστάσεων των σχετικών φορέων παρακολούθησης που έχουν συσταθεί δυνάμει των συμβάσεων αυτών· να διευκολύνουν και να διεξάγουν τακτικά διάλογο προσανατολισμένο στην επίτευξη αποτελεσμάτων για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ενδιαφέρουν και τις δύο πλευρές, στον οποίο θα πρέπει να συμμετέχουν οι αρχές και η κοινωνία των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και των δημόσιων πολιτικών· να επισημάνουν την εποικοδομητική συμμετοχή της Κιργιζίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά την περίοδο 2016-2018 και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω διεθνή συμμετοχή της·
   ε) να συμβάλουν στην ενίσχυση της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας, και να αναπτύξουν κοινές προσεγγίσεις της συνεργασίας με τους κιργίζιους εταίρους, με στόχο να προωθήσουν τη διεθνή ασφάλεια και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων όπως η τρομοκρατία, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση και το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και να συμβάλουν στην υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της νέας Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2018-2040· και, γενικότερα, να συμβάλουν στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της Κεντρικής Ασίας·
   στ) να ενισχύσουν τον πολιτικό διάλογο και την τομεακή συνεργασία· να προνοήσουν για ουσιαστικό, τακτικό διάλογο επί όλων των θεμάτων που έχουν σημασία, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες μορφές διαλόγου·
   ζ) να εντείνουν τη συνεργασία όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, την πρόληψη συγκρούσεων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος, την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του διασυνοριακού εγκλήματος, και την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, με πλήρη σεβασμό στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα· και να εξασφαλίσουν ότι ο εθνικός νόμος αριθ. 150 του 2005 σχετικά με την καταπολέμηση της εξτρεμιστικής δραστηριότητας συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα·
   η) να βελτιώσουν τις διατάξεις που αφορούν τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, ούτως ώστε να βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα και να συμβάλουν στη διαφοροποίηση της οικονομίας της Κιργιζίας, υπηρετώντας το συμφέρον και των δύο πλευρών και ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου και την κανονιστική διαφάνεια· να στηρίξουν τη χρηστή διακυβέρνηση, την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, και να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με στόχο την εδραίωση και την ανάπτυξη του πολυμερούς και βασισμένου σε κανόνες εμπορικού συστήματος· να συμβάλουν στη στήριξη της σύστασης και της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· να ενισχύσουν περαιτέρω τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κιργιζίας σε σχέση με το καθεστώς ΣΓΠ+ και να ζητήσουν από την Κιργιζία να υλοποιήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό το καθεστώς, προκειμένου να προαχθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας·
   θ) να ενισχύσουν τη συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής· να συμπεριλάβουν ειδικά τμήματα που θα περιγράφουν σαφείς και ισχυρές δεσμεύσεις και μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της και για την εφαρμογή διεθνών προτύπων και πολυμερών συμβάσεων κατά της διαφθοράς· να συμπεριλάβουν διατάξεις για τη χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα της φορολογίας και πρότυπα διαφάνειας που θα επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση των μερών να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής·
   ι) να συμβάλουν στην ενίσχυση της συμμετοχής της Κιργιζίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου μέσω κατάλληλων μεταρρυθμίσεων όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις, τις τελωνειακές αρχές και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές·
   ια) να βελτιώσουν τον συντονισμό μεταξύ των θέσεων της ΕΕ και της Κιργιζίας στα διεθνή φόρουμ·
   ιβ) να ενισχύσουν τον διακοινοβουλευτικό διάλογο μεταξύ της Κιργιζίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
   ιγ) να εξασφαλίσουν ότι θα δοθεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας, μεγάλη έμφαση στην κλιματική αλλαγή, στη διαχείριση των υδάτων, καθώς και στην πρόληψη των κινδύνων καταστροφών και στην ετοιμότητα, λόγω του υψηλού κινδύνου φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των σεισμών· να στηρίξουν τις προσπάθειες της Κιργιζίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και τις έντονες προσπάθειές της για βιώσιμη ανάπτυξη·
   ιδ) να μεριμνήσουν για τη διαβίβαση των διαπραγματευτικών οδηγιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τηρουμένων των κανόνων εμπιστευτικότητας, προκειμένου να είναι δυνατός ο κατάλληλος έλεγχος της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το Κοινοβούλιο, και να τηρήσουν με συνέπεια τις διοργανικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·
   ιε) να κοινοποιήσουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις, όπως πρακτικά και σχέδια κειμένων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων, καθώς και να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα·
   ιστ) να εξασφαλίσουν ότι θα τηρηθεί, σε όλα τα επίπεδα, η μακρόχρονη πρακτική της μη προσωρινής εφαρμογής της νέας συμφωνίας έως ότου δώσει την έγκρισή του το Κοινοβούλιο·
   ιζ) να ενισχύσουν και να επεκτείνουν την υφιστάμενη συνεργασία που κατοχυρώνεται στην ισχύουσα ΣΕΣΣ, με την οποία είχαν ήδη θεσπιστεί τα εξής όργανα συνεργασίας και διαλόγου:
   το Συμβούλιο Συνεργασίας σε υπουργικό επίπεδο·
   η Επιτροπή Συνεργασίας σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων, καθώς και η Υποεπιτροπή για το εμπόριο και τις επενδύσεις, και η Υποεπιτροπή για τη συνεργασία για την ανάπτυξη·
   η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας (PCC)·
   ιη) να ενισχύσουν τον διακοινοβουλευτικό έλεγχο με την ισχυροποίηση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, ειδικότερα στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς·
   ιθ) να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών τόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και κατά το στάδιο υλοποίησης της συμφωνίας·
   κ) να εξασφαλίσουν τη συμπερίληψη όρων περί ενδεχόμενης αναστολής της συνεργασίας σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών στοιχείων από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο σε αυτές τις περιπτώσεις·
   κα) να διαθέσουν, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, επαρκείς πόρους για την υλοποίηση της συνολικής συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη όλων των φιλόδοξων στόχων που θα τεθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·
   κβ) να λάβουν υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζει η Κιργιζία ως μία από τις λίγες αναδυόμενες δημοκρατικές χώρες στην περιοχή, η οποία χρειάζεται τη μακροπρόθεσμη πολιτική, διπλωματική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη της ΕΕ·
   κγ) να καταβάλουν προσπάθειες για την εδραίωση μιας εύρυθμης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με ένα γνήσιο πολυκομματικό σύστημα και συνταγματικές δικλείδες ασφαλείας, καθώς και να διασφαλίσουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, δεδομένου ότι αποτελεί μία από τις πιλοτικές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τη στήριξη της δημοκρατίας· να μεταφέρουν την ανησυχία του για τις συνταγματικές τροποποιήσεις του 2016, ειδικότερα δε για τη σημαντική ενίσχυση των εξουσιών του πρωθυπουργού, για την υπεροχή των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων έναντι των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και για την απώλεια της ανεξαρτησίας του Τμήματος Συνταγματικών Υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου· να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ΜΚΟ κατά την ανάπτυξη και την επανεξέταση της νομοθεσίας και των πολιτικών της χώρας, ιδίως όσον αφορά μέσα ή μηχανισμούς που επηρεάζουν άμεσα τη δράση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
   κδ) να τονίσουν εκ νέου πόσο σημαντικό είναι να καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες για την προώθηση των αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς και της ανεξάρτητης δικαιοσύνης·
   κε) να προωθήσουν ευνοϊκό περιβάλλον για τους δημοσιογράφους και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης· να διασφαλίσουν ότι η Κιργιζία θα επιτρέψει στους ξένους εργαζομένους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στους δημοσιογράφους, στους οποίους έχει απαγορεύσει την είσοδο, να εισέλθουν στη χώρα και να συνεχίσουν το έργο τους χωρίς παρεμβάσεις·
   κστ) να αναγνωρίσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ειρηνική διεξαγωγή και τη βελτίωση της διαφάνειας των βουλευτικών και προεδρικών εκλογών, και να ζητήσουν επιτακτικά να συνεχιστεί η εφαρμογή των συστάσεων που διατύπωσαν οι διεθνείς αποστολές παρατήρησης των εκλογών·
   κζ) να προτρέψουν την Κιργιζία να αναστρέψει τυχόν αρνητικές αυταρχικές τάσεις, όπως την πολιτική εργαλειοποίηση της απονομής δικαιοσύνης, τις αθέμιτες δικαστικές ποινές, τις αθέμιτες και αδιαφανείς δίκες, τις παρεμβάσεις στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ατιμωρησία των οργάνων επιβολής του νόμου και την εικαζόμενη κακομεταχείριση και τους βασανισμούς κρατουμένων, την έκδοση ατόμων σε χώρες όπου αντιμετωπίζουν κίνδυνο βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης, καθώς και τις διακρίσεις εις βάρος των μειονοτήτων και τους περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς και να ζητήσουν επιτακτικά από την Κιργιζία να διερευνήσει επισταμένως όλες τις καταγγελίες περί σκόπιμης τοποθέτησης ενοχοποιητικών στοιχείων, εκβιασμών, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης· να εκφράσουν ότι θεωρούν ανησυχητικό το γεγονός ότι πολιτικοί αρχηγοί, καθώς και δυνάμει προεδρικοί υποψήφιοι, έχουν φυλακιστεί με κατηγορίες εικαζόμενης διαφθοράς·
   κη) να εκφράσουν, στο πλαίσιο αυτό, δυσαρέσκεια για τη διατήρηση της ποινής ισόβιας κάθειρξης που επιβλήθηκε στον ακτιβιστή υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Azimjon Askarov, ο οποίος κατέγραψε το 2010 τη διεθνοτική βία, και να ζητήσουν την άμεση απελευθέρωσή του, την ακύρωση της εις βάρος του καταδικαστικής απόφασης, την αποκατάσταση και την αποζημίωσή του·
   κθ) να υπενθυμίσουν ότι η διαφθορά υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, το εμπόριο και τον θεμιτό ανταγωνισμό, και αποθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις, εμποδίζοντας ως εκ τούτου την οικονομική μεγέθυνση και μειώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του κράτους·
   λ) να ενθαρρύνουν τη σταθερή προσήλωση στην κοινωνική πρόοδο, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία και τις καλές σχέσεις μεταξύ των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, την κατάρτιση και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων για τη θωράκιση της σταθερότητας και της ασφάλειας· να συνεχίσουν να υποστηρίζουν μέτρα οικοδόμησης της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη ένταξη των μειονοτήτων, έπειτα από τις εθνοτικές συγκρούσεις στην Κιργιζία το 2010, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές συγκρούσεις·
   λα) να προσφέρουν βοήθεια ώστε να ξεπεραστούν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και εμπόδια τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία που αναφέρεται στη σύσταση 202 της ΔΟΕ· στο πλαίσιο αυτό, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους νέους, με την προώθηση ακαδημαϊκών και πολιτιστικών ανταλλαγών, καθώς και ανταλλαγών νέων· να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην περιφερειακή ανάπτυξη, με ειδική έμφαση στις ανισότητες βορρά-νότου·
   λβ) να υποστηρίξουν, να προωθήσουν και να διευκολύνουν την περαιτέρω περιφερειακή συνεργασία στην Κεντρική Ασία, ο βαθμός ολοκλήρωσης της οποίας είναι από τους χαμηλότερους στον κόσμο, αξιοποιώντας τη σημερινή θετική δυναμική, μεταξύ άλλων με σκοπό την ενίσχυση της σταθερότητας και της ανάπτυξης σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία· να αναγνωρίσουν τη συμμετοχή της χώρας στα προγράμματα της ΕΕ που βαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, την εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης των υδάτων και των περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς και τη συμμετοχή της στους τακτικούς πολιτικούς διαλόγους και τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ΕΕ·
   λγ) να εξασφαλίσουν ότι η συμμετοχή της Κιργιζίας στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAEU) δεν θα επηρεάσει τη σύσφιξη των σχέσεών της με την ΕΕ, όπως απέδειξε η ενισχυμένη ΣΕΣΣ ΕΕ-Καζαχστάν που κυρώθηκε πρόσφατα·
   λδ) να λάβουν υπόψη την εξέλιξη των σχέσεων της Κιργιζίας με την Κίνα και τη Ρωσία· να ενθαρρύνουν την Κιργιζία να διαφοροποιήσει την οικονομία της προκειμένου να μειωθεί η σημαντική πολιτική εξάρτησή της από τους δύο παραπάνω εξωτερικούς παράγοντες· να λάβουν υπόψη την εξέλιξη των σχέσεων αυτών στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της Κίνας «One Belt One Road» (Μία ζώνη, μία οδός)· να εξασφαλίσουν ότι θα ενισχυθεί σημαντικά η προσπάθεια καταπολέμησης της προπαγάνδας που διαδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης στη χώρα·
   λε) να συμβάλουν στην άμβλυνση των πρόσφατων διπλωματικών και οικονομικών εντάσεων στην περιοχή, μεταξύ άλλων ανάμεσα στο Καζαχστάν και την Κιργιζία·
   λστ) να υποστηρίξουν τη συνεχιζόμενη βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων με το Ουζμπεκιστάν, καθώς και τον εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με τη διαχείριση των περιορισμένων υδάτινων πόρων στην περιοχή·
   λζ) να αναγνωρίσουν τις ανησυχίες της Κιργιζίας όσον αφορά θέματα ασφάλειας που συνδέονται με την επιδεινούμενη κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν και με την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ριζοσπαστικοποίησης στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας· να παράσχουν βοήθεια σε σχέση με την επιστροφή ισλαμιστών ξένων μαχητών και μελών των οικογενειών τους από το εξωτερικό· να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας όσον αφορά την καταπολέμηση των τζιχαντιστικών κινημάτων και του διασυνοριακού εγκλήματος, μέσω της εφαρμογής νομικών, θεσμικών και πρακτικών μέτρων ελέγχου των συνόρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και προληπτικών μέτρων κατά της αύξησης της βίαιης θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κιργιζίας.

(1) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 91.
(2) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 119.
(3) ΕΕ C 300 της 18.2.2016, σ. 10.
(4) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 92.
(5) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 80.
(6) ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 177.


Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές
PDF 195kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές (2018/2089(INI))
P8_TA(2019)0005A8-0425/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2018, με τίτλο «Οδεύοντας προς την αυτοματοποιημένη κινητικότητα: Μια στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα του μέλλοντος» (COM(2018)0283),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, ένα ορόσημο προς τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα» (COM(2016)0766),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0425/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα έχει στενή σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, ιδίως αυτές των θεματολογίων της για την απασχόληση, τη μεγέθυνση και τις επενδύσεις, την έρευνα και την καινοτομία, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την καθαρή και ασφαλή κινητικότητα και τις μεταφορές, την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, την ενιαία ψηφιακή αγορά και την Ενεργειακή Ένωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ταχύς ρυθμός της τεχνολογικής ανάπτυξης, τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυτόνομα οχήματα θα αλλάξουν σημαντικά την καθημερινή μας ζωή, θα καθορίσουν το μέλλον των οδικών μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο και θα μειώσουν το κόστος των μεταφορών, θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, θα αυξήσουν την κινητικότητα και θα μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες υπηρεσίες και νέους τρόπους μεταφορών, ικανοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αυξανόμενη ζήτηση για ατομική κινητικότητα και εμπορευματικές μεταφορές, ενώ θα μπορούσε ακόμη και να συμβάλει σε έναν ρηξικέλευθο πολεοδομικό σχεδιασμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή σκοπεύει να μειώσει κατά το ήμισυ τον ετήσιο αριθμό θανατηφόρων οδικών ατυχημάτων στην ΕΕ έως το 2020 σε σύγκριση με το 2010, σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το «όραμα μηδενικές απώλειες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση του συνολικού αριθμού θανάτων και τραυματισμών φαίνεται να έχει παραμείνει στάσιμη τα τελευταία έτη, δεδομένου ότι το 2016 πάνω από 25 000 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε δρόμους της ΕΕ, ενώ ακόμη 135 000 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις μας αντιμετωπίζουν μείζονα προβλήματα κινητικότητας που επιδεινώνονται από τη ρύπανση και την αλλαγή του κλίματος·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη αποδειχθεί ότι τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, όπως το σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας και το σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης, συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια και στη μείωση του αριθμού των σοβαρών ατυχημάτων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των οδικών ατυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος και, συνεπώς, προκύπτει επιτακτική ανάγκη μείωσης των πιθανοτήτων ανάλογων ατυχημάτων, με τη θέσπιση της υποχρεωτικής χρήσης προηγμένων συστημάτων οχημάτων τα οποία βελτιώνουν την ασφάλεια, με παράλληλη διατήρηση της ατομικής κινητικότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θετική τάση που έχει παρατηρηθεί στον τομέα της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ την τελευταία δεκαετία έχει επιβραδυνθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδικές μεταφορές εξακολουθούν να ευθύνονται για τον μεγαλύτερο όγκο εκπομπών από τις μεταφορές, όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των μεταφορών τόσο των επιβατών όσο και των εμπορευμάτων αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης για τα όρια των πόρων του πλανήτη, και ότι, κατά συνέπεια, η αποδοτικότητα των μεταφορών καθίσταται ένα ολοένα και πιο κρίσιμο ζήτημα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει και να αναπτύξει περαιτέρω τις ψηφιακές τεχνολογίες για την αυτοματοποιημένη κινητικότητα, με στόχο να αντισταθμιστεί το ανθρώπινο σφάλμα και να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και οι θάνατοι από τροχαία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοματοποίηση και η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας θα αυξήσει την ασφάλεια των μεταφορών και των συστημάτων μεταφορών και θα εξαλείψει ορισμένους από τους ανθρώπινους παράγοντες που εμπλέκονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με την αυτοματοποίηση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η πολυμορφία όσο και η κατάσταση των συστημάτων μεταφορών στα διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να κατασκευαστούν νέα συστήματα μεταφορών και να εξοπλιστούν με επαρκή χαρακτηριστικά ασφαλείας τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα συστήματα μεταφορών πριν την εξάπλωση της αυτοματοποίησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επίπεδα αυτοματοποίησης υφίστανται, και ότι τα επίπεδα 1 και 2 διατίθενται ήδη στην αγορά, αλλά τα επίπεδα της υπό όρους, της υψηλής και της πλήρους αυτοματοποίησης (κατά τα οποία ένα όχημα γίνεται αυτόνομο) αναμένεται να καταστούν διαθέσιμα το νωρίτερο την περίοδο 2020-2030 και ότι, κατά συνέπεια, τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης είναι σημαντικά ως τεχνολογία γενικής εφαρμογής στην πορεία προς την πλήρη αυτοματοποίηση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις τόσο στο στάδιο της έρευνας όσο και μετέπειτα στο στάδιο ανάπτυξης, προκειμένου να βελτιωθούν οι διαθέσιμες τεχνολογίες και να υλοποιηθεί μια ασφαλής και ευφυής υποδομή μεταφορών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες ανά τον κόσμο (λ.χ. οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Κορέα και η Κίνα) κινούνται ταχύτατα προς την κατεύθυνση της διάθεσης στην αγορά τόσο της συνδεδεμένης όσο και της αυτοματοποιημένης κινητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί πολύ πιο ενεργά στις ταχείες εξελίξεις στον τομέα αυτό, να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες και να προωθήσει αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας για όλους τους φορείς που ταξιδεύουν δια θαλάσσης, πλωτής οδού, μέσω οδικών, εναέριων ή σιδηροδρομικών μεταφορών και χρησιμοποιούν μικτές μεταφορές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η νέα αγορά αυτοματοποιημένων και συνδεδεμένων οχημάτων αναμένεται να αναπτυχθεί ραγδαία, με έσοδα που εκτιμάται ότι θα υπερβαίνουν τα 620 δισεκατομμύρια EUR έως το 2025 για την αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ και τα 180 δισεκατομμύρια EUR για τον κλάδο ηλεκτρονικών ειδών της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακήρυξη του Άμστερνταμ (2016) σκιαγραφεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και της βιομηχανίας στον τομέα της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόνομες μεταφορές καλύπτουν όλες τις μορφές των τηλεκατευθυνόμενων, αυτοματοποιημένων και αυτόνομων μεταφορικών μέσων μέσω οδικών, σιδηροδρομικών, εναέριων, θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών οδών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αυτοματοποιημένη κινητικότητα αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική της ΕΕ για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην αυτόνομη κινητικότητα, δεδομένου ότι τα πλήρως αυτόνομα οχήματα θα αποφέρουν αξιοσημείωτα οφέλη για την οδική ασφάλεια και θα είναι σε θέση να λειτουργούν χωρίς συνδεδεμένες λειτουργικότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικουρικές ικανότητες και υπηρεσίες μπορεί να εξακολουθούν να απαιτούν ψηφιακή επικοινωνία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων, η οποία αναμένεται ήδη από το 2020, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, αλλά συνεπάγεται επίσης πληθώρα νέων κινδύνων, ιδίως όσον αφορά την οδική ασφάλεια, την αστική ευθύνη και τις ασφαλίσεις, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, την προστασία των δεδομένων και ζητήματα πρόσβασης σε δεδομένα, τις τεχνικές υποδομές, την τυποποίηση και την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη επίδραση της αυτόνομης κινητικότητας στις θέσεις εργασίας και το περιβάλλον είναι αδύνατον να προβλεφθεί πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι το νομικό πλαίσιο της ΕΕ είναι κατάλληλο για την επαρκή αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αυτόνομα οχήματα και την ενίσχυση της δημόσιας αποδοχής των εν λόγω οχημάτων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεοντολογικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση των εν λόγω τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και συστημάτων που θα διασφαλίζουν τη συνεκτική αντιμετώπιση των δεοντολογικών αυτών ζητημάτων·

Γενικές αρχές

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πορεία προς την αυτοματοποιημένη κινητικότητα, η οποία παρουσιάζει μια προσέγγιση με την οποία η ΕΕ μπορεί να καταστεί πρωτοπόρος όσον αφορά την ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη κινητικότητα, την αύξηση της οδικής ασφάλειας και της αποδοτικότητας, την καταπολέμηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών από τις μεταφορές και τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων·

2.  αναγνωρίζει τα αρχικά βήματα τα οποία έχουν γίνει από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με την αυτοματοποιημένη κινητικότητα του μέλλοντος και αναγνωρίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με την οδηγία περί Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS)(3) και τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις της οδηγίας για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών(4) και του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων(5)·

3.  επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο των συνεργατικών και ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) στην παροχή συνδεσιμότητας για αυτοματοποιημένα/αυτόνομα οχήματα των επιπέδων 2, 3 και, ενδεχομένως, 4 σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ένωσης Μηχανικών Αυτοκινήτων (SAE)· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία να συνεχίσουν την υλοποίηση των C-ITS και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία κατά την ανάπτυξη των υπηρεσιών C-ITS, ιδίως μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του προγράμματος InvestEU·

4.  υπογραμμίζει το δυναμικό καινοτομίας όλων των αυτόνομων μέσων για τις οδικές, τις σιδηροδρομικές, τις πλωτές και τις αεροπορικές μεταφορές· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενώσουν τις δυνάμεις τους οι ευρωπαϊκοί παράγοντες προκειμένου να επιτύχουν και να διατηρήσουν ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα των αυτόνομων μεταφορών· σημειώνει ότι η πρόοδος στην αυτόνομη κινητικότητα, ιδίως στις οδικές μεταφορές, απαιτεί τη συνεργασία πολλών τομέων της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων του τομέα κατασκευής οχημάτων και των ψηφιακών τομέων·

5.  αναγνωρίζει το σημαντικό δυναμικό της αυτοματοποιημένης κινητικότητας για πολλούς τομείς, το οποίο προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αλλά και τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις συνολικά, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία νέων υπηρεσιών κινητικότητας και δυνατοτήτων απασχόλησης·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης αυτόνομων οχημάτων τα οποία διαθέτουν πρόσβαση για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (PRMS)·

7.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική, ιδίως όσον αφορά τα δεδομένα, την πρόσβαση στα δεδομένα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών, διασφαλίζοντας μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση προς άμεση διάθεση στην αγορά· αναγνωρίζει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις επικείμενες συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με την πρόσβαση σε επί του οχήματος δεδομένα και πόρους·

8.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να διερευνηθούν νομοθετικές δράσεις που θα διασφαλίζουν δίκαιη, ασφαλή, σε πραγματικό χρόνο, και τεχνολογικά ουδέτερη πρόσβαση σε επί του οχήματος δεδομένα για ορισμένους τρίτους φορείς· θεωρεί ότι η εν λόγω πρόσβαση θα πρέπει να επιτρέπει στους τελικούς χρήστες και σε τρίτους φορείς να επωφελούνται από την ψηφιοποίηση και να προωθεί ισότιμους όρους και ασφάλεια όσον αφορά την αποθήκευση επί του οχήματος δεδομένων·

9.  σημειώνει ότι παρόμοια ζητήματα σχετικά με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης θα προκύψουν στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόνομη κινητικότητα, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως δικαιώματα ιδιοκτησίας ή χρήσης σε κώδικες, δεδομένα και εφευρέσεις που δημιουργούνται μέσω της ίδιας της τεχνητής νοημοσύνης· εκτιμά, ωστόσο, ότι για τα εν λόγω ζητήματα θα πρέπει να βρεθούν κατά το δυνατόν γενικές λύσεις·

10.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, κατά την κατάρτιση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αυτόνομης κινητικότητας, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι θα μπορούν να ξεπεραστούν οποιαδήποτε εμπόδια στην προώθηση της τεχνολογικής προόδου, της έρευνας και της καινοτομίας·

11.  επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αυτοματοποιημένη κινητικότητα δεν περιλαμβάνει αναλύσεις και προτάσεις για αυτόνομα οχήματα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ειδικές αναλύσεις και στρατηγικές για κάθε τρόπο μεταφοράς, μεταξύ άλλων στους τομείς των διατροπικών μεταφορών και της διατροπικής κινητικότητας·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευρύνουν τις πολιτικές τους για την αυτόνομη οδήγηση, ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνουν και τις μαζικές μεταφορές, και επίσης να διευρύνουν το όραμά τους, προκειμένου να καλύπτονται όλοι οι τρόποι μεταφοράς·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των συναντήσεων υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου για την αυτόνομη οδήγηση και θα ήθελε οι εργασίες να επεκταθούν ώστε να συμπεριλαμβάνουν και άλλους τρόπους μεταφοράς πέραν των οδικών μεταφορών·

14.  υπογραμμίζει ότι τα τεχνικά πρότυπα για οχήματα και υποδομές (π.χ. σήματα οδικής κυκλοφορίας, σήματα οδών, συστήματα σηματοδότησης και C-ITS) πρέπει να αναπτυχθούν και να εναρμονιστούν σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες εργασίες και φόρουμ για την αποφυγή επικαλύψεων, με βάση τις αρχές μιας ανοικτής, διαφανούς και τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης, την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση αδιάλειπτης διασυνοριακής διαλειτουργικότητας·

15.  σημειώνει ότι τα αξιόπιστα επί του οχήματος δεδομένα και τα δεδομένα διαδρομών αποτελούν θεμελιώδη δομικά στοιχεία για την επίτευξη τόσο της αυτόνομης όσο και της συνδεδεμένης οδήγησης σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών, καθώς και ανταγωνιστικών υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες· καλεί την Επιτροπή, κατά συνέπεια, να διασφαλίσει ότι θα αρθούν τα εμπόδια για τη χρήση αυτών των δεδομένων και ότι, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020, θα τεθεί, εν προκειμένω, σε εφαρμογή ένα ισχυρό κανονιστικό σύστημα, το οποίο θα διασφαλίζει την ίδια ποιότητα και διαθεσιμότητα δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη·

16.  σημειώνει την επείγουσα ανάγκη παροχής ασφάλειας δικαίου τόσο για τους χρήστες όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τη συμμόρφωση των αυτόνομων οχημάτων με βασική υφιστάμενη νομοθεσία, με ιδιαίτερη αναφορά στη νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ePrivacy) και τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων(6)· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει ποιες κατηγορίες πληροφοριών που παράγονται από αυτόνομα οχήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανοικτά δεδομένα και να διατίθενται σε πραγματικό χρόνο, και ποιες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές·

17.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες έχουν τον έλεγχο και την πρόσβαση τόσο στα προσωπικά όσο και στα επί του οχήματος δεδομένα τα οποία παράγονται, συλλέγονται και κοινοποιούνται από αυτόνομα οχήματα· τονίζει ότι στους καταναλωτές πρέπει να προσφέρεται ένα μέγιστο επίπεδο προστασίας στον κυβερνοχώρο·

18.  τονίζει την αναμενόμενη μαζική αύξηση των δεδομένων που παράγονται, συλλέγονται και διαβιβάζονται από αυτόνομα οχήματα, και υπογραμμίζει την ανάγκη χρήσης αυτών των δεδομένων, ιδίως των μη προσωπικών και ανωνυμοποιημένων δεδομένων, για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης αυτόνομων οχημάτων και την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτομιών στο πλαίσιο νέων λύσεων κινητικότητας· επισημαίνει ότι η προστασία της ιδιωτικότητας και των ευαίσθητων δεδομένων που παράγονται από αυτόνομα οχήματα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα·

19.  υπογραμμίζει ότι τα επόμενα έτη θα διατεθούν στο εμπόριο πλήρως αυτόνομα ή άκρως αυτοματοποιημένα οχήματα, και ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν κατάλληλα ρυθμιστικά πλαίσια που θα διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία τους και θα προβλέπουν ένα σαφές καθεστώς περί ευθύνης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επακόλουθες αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτόνομων οχημάτων και υποδομών και άλλων χρηστών·

20.  σημειώνει ότι οι υφιστάμενοι κανόνες περί ευθύνης, όπως η οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων(7) (η οδηγία σχετικά με την ευθύνη για τα προϊόντα) και η οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και την επιβολή της υποχρεωτικής ασφάλισης της ευθύνης αυτής(8) (οδηγία περί ασφάλισης αυτοκινήτων), δεν είχαν θεσπιστεί για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θέτει η χρήση των αυτόνομων οχημάτων, και τονίζει ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά την ευθύνη, την ασφάλιση, την καταχώριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν θα είναι πλέον επαρκές ή κατάλληλο σε ό,τι αφορά τους νέους κινδύνους που προκύπτουν από την αύξηση της αυτοματοποίησης, της συνδεσιμότητας και της πολυπλοκότητας των οχημάτων·

21.  εκφράζει την άποψη ότι, λαμβανομένων υπόψη των δυναμικών τεχνολογικών εξελίξεων στον κλάδο αυτό, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ποιος θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για τις ζημίες σε περίπτωση ατυχημάτων που προκαλούνται από πλήρως αυτόνομα οχήματα, ενώ όταν το επίπεδο αυτονομίας είναι τέτοιο ώστε το όχημα να μπορεί να λειτουργεί είτε πλήρως αυτόνομα, είτε να οδηγείται από έναν οδηγό, θα πρέπει να διαπιστώνεται πέρα από κάθε αμφιβολία ποιο είναι το μέρος που φέρει την ευθύνη για κάθε συγκεκριμένο περιστατικό· τονίζει εν προκειμένω, ότι πρέπει ιδίως να εξετασθεί κατά πόσον η άποψη ότι μέχρι στιγμής πολύ μικρός αριθμός ατυχημάτων οφείλεται σε τεχνικά αίτια, θα μπορούσε να δικαιολογήσει μετακύλιση της ευθύνης στον κατασκευαστή, ο οποίος, ως παράγοντας κινδύνου ανεξάρτητος από την έννοια της αμέλειας, μπορεί να συνδεθεί απλώς με τον κίνδυνο που προέρχεται από τη διάθεση ενός αυτόνομου οχήματος στην αγορά· τονίζει επίσης ότι πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω εάν συγκεκριμένες υποχρεώσεις του κατόχου του οχήματος που άπτονται της οδικής ασφάλειας, καθώς και οι υποχρεώσεις παροχής οδηγιών στους εκάστοτε οδηγούς μπορούν να αντισταθμίσουν καταλλήλως αυτή τη μετακύλιση της ευθύνης· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διενεργήσει μια διεξοδική αξιολόγηση, να προσαρμόσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και, εάν χρειαστεί, να θεσπίσει νέους κανόνες βάσει των οποίων θα κατανέμονται η ευθύνη και η υποχρέωση αποζημίωσης· καλεί επίσης την Επιτροπή να αξιολογήσει και να παρακολουθήσει τη δυνατότητα εισαγωγής πρόσθετων μέσων της ΕΕ σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης·

22.  υποστηρίζει ότι οι τεχνολογίες που βασίζονται στο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) και το πρόγραμμα Galileo διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των επί του οχήματος ψηφιακών συστημάτων και των δικτυακών ψηφιακών συστημάτων· ζητεί να ολοκληρωθούν και να εκτοξευθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι υπόλοιποι δορυφόροι, ούτως ώστε το ευρωπαϊκό σύστημα εντοπισμού θέσης Galileo να μπορεί να χρησιμοποιείται ως το εξ ορισμού σύστημα εντοπισμού θέσης σε αυτοματοποιημένα οχήματα·

23.  επισημαίνει ότι η καθολική πρόσβαση σε τεχνολογίες αυτοματοποιημένης κινητικότητας δεν θα είναι δυνατή χωρίς την πρόσβαση σε διαδικτυακή σύνδεση υψηλής ταχύτητας και δίκτυα 5G· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι υπάρχουν περιφέρειες στις οποίες η ανάπτυξη της σημερινής γενιάς δικτύων 4G εξακολουθεί να υστερεί έναντι των προσδοκιών, ιδίως σε αγροτικές περιοχές·

Οδικές μεταφορές

24.  υπενθυμίζει τους νέους κανόνες ασφάλειας που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες αρχές για τη διεπαφή ανθρώπου–μηχανής που προτείνονται στην τελική έκθεση GEAR 2030·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια στην Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ), στην ΕΕ, και σε εθνικό επίπεδο, για την υποστήριξη των τεχνολογικών καινοτομιών και της αυτόνομης οδήγησης το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να μειωθούν τα ανθρώπινα σφάλματα, τα τροχαία ατυχήματα και οι θάνατοι από τροχαία·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία της έγκρισης ενός νέου φιλόδοξου κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων, δεδομένου ότι η υποχρεωτική εγκατάσταση νέων τεχνολογιών ασφάλειας των οχημάτων μπορεί βραχυπρόθεσμα να οδηγήσει στη διάσωση ζωών, ενώ στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί, επίσης, για την ανάπτυξη των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων (ΣΑΟ)·

27.  υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη των ΣΑΟ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογική ώθηση· τονίζει την ανάγκη να μελετηθούν και να αναγνωριστούν οι ανθρώπινες και κοινωνιακές πτυχές της ανάπτυξης των ΣΑΟ και να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξή τους σέβεται πλήρως τις κοινωνιακές, ανθρώπινες και περιβαλλοντικές αξίες και στόχους·

28.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της κινητικότητας στην ΕΕ, να καταλήξουν σε μια κοινή θέση και να συνεργαστούν, ώστε η ΕΕ να αναλάβει και να διατηρήσει έναν ηγετικό ρόλο στη διεθνή τεχνική εναρμόνιση των αυτοματοποιημένων οχημάτων στο πλαίσιο της ΟΕΕ/ΗΕ και της σύμβασης της Βιέννης, ιδίως σε όλες τις συζητήσεις που διεξάγονται στο Παγκόσμιο Φόρουμ της ΟΕΕ/ΗΕ για την εναρμόνιση των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα (ομάδα εργασίας 29) και στην ομάδα εργασίας για τα αυτοματοποιημένα/αυτόνομα και συνδεδεμένα οχήματα (GRVA)·

29.  υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες εποπτείας της αγοράς που σχετίζονται με τα αυτοματοποιημένα οχήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο τυποποιημένες, διαφανείς και επαληθεύσιμες, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δοκιμών που διενεργούνται σε ανοιχτούς δρόμους και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης καθώς και σε περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφή νομοθεσία, η οποία επανεξετάζεται τακτικά, επικαιροποιείται όποτε κρίνεται απαραίτητο και εναρμονίζεται, και η οποία θα καθιστά υποχρεωτική την εγκατάσταση καταγραφέων δεδομένων συμβάντων, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κανονισμό γενικής ασφάλειας, προκειμένου να βελτιωθεί η διερεύνηση ατυχημάτων και να αποσαφηνιστεί και να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση, το συντομότερο δυνατόν, των ζητημάτων περί ευθύνης· σημειώνει ότι οι εν λόγω καταγραφείς δεδομένων συμβάντων είναι απαραίτητοι για τον προσδιορισμό των ευθυνών των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται σε περίπτωση ατυχήματος·

31.  επισημαίνει την ανάγκη ενσωμάτωσης συστημάτων διασφάλισης, ήδη από τη μεταβατική φάση, κατά την οποία αυτοματοποιημένα οχήματα θα συνυπάρχουν με οχήματα μηδενικής συνδεσιμότητας και μηδενικής αυτοματοποίησης· τονίζει τη σημασία των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης ως ένα βήμα προς την πλήρως αυτοματοποιημένη οδήγηση, προκειμένου ακόμη και τώρα να προλαμβάνονται οδικά ατυχήματα μέσω ενεργών συστημάτων ασφάλειας ή να μετριάζεται η σοβαρότητα των ατυχημάτων μέσω συστημάτων παθητικής ασφάλειας·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για ασφαλείς οδικές υποδομές υψηλής ποιότητας που θα διευκολύνουν τη χρήση αυτοματοποιημένων και αυτόνομων οχημάτων·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα συστήματα που περιλαμβάνουν ψηφιακή ενημέρωση για πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας είναι διαλειτουργικά·

34.  υπογραμμίζει τις διαφαινόμενες ανησυχίες σχετικά με τον εφησυχασμό του χρήστη στα οχήματα που χρειάζονται έναν βαθμό παρέμβασης από τον οδηγό· ζητεί να διευκρινιστεί καλύτερα ο ορισμός και η διαφοροποίηση των απαιτήσεων των «οχημάτων με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού» (επίπεδα SAE 1 έως 3) σε σύγκριση με τα «αυτοματοποιημένα οχήματα» (επίπεδα SAE 4 έως 5) στην νομοθεσία για την οδική ασφάλεια, και ζητεί τη διεξαγωγή περαιτέρω μελετών σχετικά με τη σκοπιμότητα και την ασφάλεια των αυτοματοποιημένων οχημάτων επιπέδου 3, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της ειδοποίησης του οδηγού σχετικά με την ανάγκη παρέμβασης, και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τυχόν καθυστερήσεις στην παρέμβαση·

35.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη·

36.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κριτήρια ευθύνης και συστήματα διασφάλισης για την προστασία των πολιτών, προκειμένου να υπάρξει μια συνεκτική προσέγγιση των δεοντολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα αυτόνομα συστήματα για τα αυτοματοποιημένα οχήματα·

37.  τονίζει ότι οι δεοντολογικές πτυχές των αυτόνομων οχημάτων πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν από τον νομοθέτη, πριν καταστεί δυνατή η πλήρης αποδοχή και διάθεση των οχημάτων αυτών σε καταστάσεις κυκλοφορίας· τονίζει, συνεπώς, ότι τα αυτοματοποιημένα οχήματα πρέπει να υποβάλλονται σε προηγούμενη αξιολόγηση για την αντιμετώπιση αυτών των δεοντολογικών πτυχών·

38.  υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει η αστική κινητικότητα όσον αφορά την κυκλοφοριακή συμφόρηση, από την ευρεία αποδοχή των αυτόνομων οχημάτων· θεωρεί ότι τα αυτόνομα οχήματα και λύσεις όπως η κοινοχρησία των αυτοκινήτων και ο συνεπιβατισμός θα πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων· καλεί τις αρχές να αναπτύξουν πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι τα αυτόνομα οχήματα θα βελτιώσουν τις επιλογές μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών και άλλων λύσεων, για όλους τους πολίτες·

39.  τονίζει ότι η ομαδοποίηση ροής οχημάτων (platooning) έχει ελπιδοφόρο μέλλον, καθώς εξοικονομεί καύσιμα και ενέργεια και βελτιώνει την οδική ασφάλεια, και κατά συνέπεια καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τη βιομηχανία να εφαρμόσουν τα μέτρα που ορίζονται στη Δήλωση του Άμστερνταμ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση της συνδεσιμότητας προς πάσα κατεύθυνση (V2X vehicle-to-everything) για τα άκρως και τα πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα (π.χ. ομαδοποίηση ροής), ιδίως στις οδικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων·

40.  υποστηρίζει ότι τα χαρακτηριστικά που αφορούν τόσο την παθητική όσο και την ενεργητική ασφάλεια στα αυτόνομα οχήματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του αριθμού των συγκρούσεων, των τραυματισμών και των θανάτων που οφείλονται σε συγκρούσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να εξακολουθούν να σημειώνονται συγκρούσεις, ιδίως κατά το ενδιάμεσο στάδιο της μικτής κυκλοφορίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την οδική ασφάλεια·

41.  υπογραμμίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με την αυξανόμενη τάση που χαρακτηρίζεται από μικτή κυκλοφορία παραδοσιακών και αυτόνομων οχημάτων και, επομένως, ζητεί περισσότερους επιτόπιους ελέγχους για τη στήριξη μιας αξιόπιστης σε βάθος χρόνου έρευνας και ανάπτυξης για τις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες και τους οργανισμούς, αλλά και για την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων που θα συμβάλουν στη δέουσα προσαρμογή των κανόνων περί αστικής ευθύνης·

42.  υπογραμμίζει ότι μια πιθανή λύση για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών και αδυναμιών θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ασφάλισης αντικειμενικής ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από αυτόνομα οχήματα·

43.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με αστικού δικαίου ρυθμίσεις στον τομέα της ρομποτικής(9), δεν θα πρέπει να υφίσταται περιορισμός της ευθύνης όσον αφορά το είδος και την έκταση της προς αποκατάσταση ζημίας, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η δέουσα προστασία των θυμάτων·

Αεροπορικές μεταφορές

44.  υπογραμμίζει τον προσφάτως εγκριθέντα κανονισμό για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA)(10), όσον αφορά τους επικαιροποιημένους κανόνες ασφάλειας της αεροπορίας που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διατάξεις που προσφέρουν μια στέρεη νομική βάση για την πρώτη στα χρονικά δέσμη ολοκληρωμένου συστήματος κανόνων της ΕΕ για όλα τα είδη μη στρατιωτικών δρόνων· υπενθυμίζει πόσο αναγκαία ήταν η έγκριση του κανονισμού EASA, δεδομένου ότι νέες τεχνολογίες, όπως τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), κάνουν την εμφάνισή τους στον ευρωπαϊκό ουρανό, με αποτέλεσμα να απαιτείται προσαρμογή του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ και των αποκλινουσών εθνικών ρυθμίσεων·

45.  παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, λεπτομερείς κανόνες για τα αυτοματοποιημένα αεροσκάφη, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες και κατάλληλα προσαρμοσμένες προδιαγραφές, δεδομένου ότι μια ενιαία επιχειρησιακή προσέγγιση και για μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν είναι κατάλληλη για να εγγυηθεί την ασφαλή ενσωμάτωση των αυτοματοποιημένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο, τον οποίον μοιράζονται με επανδρωμένα αεροσκάφη· υπενθυμίζει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα χρειαστούν ασφαλή και, κατά περίπτωση, πιστοποιημένα συστήματα πληροφοριών, καθώς και ένα ειδικό περιβάλλον διαχείρισης του εναέριου χώρου· τονίζει ότι οι εν λόγω κανόνες που εφαρμόζονται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη φύση και τον κίνδυνο της λειτουργίας ή της δραστηριότητας, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τα χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού τομέα, όπως η πυκνότητα πληθυσμού, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, και η ύπαρξη κτιρίων και άλλων υποδομών ευαίσθητου χαρακτήρα·

46.  επισημαίνει τη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν χρησιμοποιηθούν αυτοματοποιημένα αεροσκάφη στον τομέα των αερομεταφορών·

47.  υπενθυμίζει τη διακήρυξη της Βαρσοβίας του 2016 για τους δρόνους ως μοχλό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών· επαναλαμβάνει τη σημασία των προγραμματισμένων δράσεων για την ανάπτυξη ενός ενωσιακού οικοσυστήματος δρόνων, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή έως το 2019, στη βάση των κατευθυντήριων αρχών της διακήρυξης της Ρίγας·

48.  επισημαίνει τη σημασία της συντονισμένης ανάπτυξης τεχνολογιών και λειτουργικών εννοιών που θα επιτρέπουν την ασφαλή ενσωμάτωση των αεροσκαφών για τους σκοπούς των υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τους στόχους του U-Space, ενός προγράμματος υπό τη διαχείριση της κοινής επιχείρησης SESAR (ΚΕ SESAR)· αναγνωρίζει τις δραστηριότητες που ασκούνται έως και σήμερα από την ΚΕ SESAR, οι οποίες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται·

49.  υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση για τρέχοντα προγράμματα έρευνας και πειραματισμού που αφορούν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, όπως το U-Space, θα πρέπει να αυξηθεί στις μελλοντικές περιόδους προϋπολογισμού· σημειώνει ότι τα εν λόγω πειράματα, τα οποία επέτρεψαν τη δοκιμή της εγκατάστασης μεγάλου στόλου μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπό πραγματικές συνθήκες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τους συναφείς όρους ασφαλείας, μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα για πειράματα με αυτόνομα οχήματα επιφανείας·

50.  επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν κατάλληλα πεδία δοκιμών για τις ανάγκες της τεχνολογίας αυτόνομων αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των δρόνων, τα οποία θα παρέχουν ασφαλείς συνθήκες προσομοίωσης των νέων τεχνολογικών λύσεων πριν από την τελική τους εφαρμογή·

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά

51.  υπογραμμίζει τη δυνητική και προστιθέμενη αξία των αυτόνομων πλοίων, ειδικά για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των θαλάσσιων ατυχημάτων και των ατυχημάτων σε πλωτές οδούς, τα περισσότερα εκ των οποίων προκύπτουν από ανθρώπινο λάθος·

52.  υπογραμμίζει το δυναμικό της αυτοματοποίησης για την εξάλειψη ενός ποσοστού ανθρώπινου σφάλματος και για να δοθεί περισσότερος χρόνος στο προσωπικό στη γέφυρα για οπτική παρατήρηση, ιδίως σε στενές θαλάσσιες λωρίδες και λιμενικές περιοχές· τονίζει, ωστόσο, ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και η επικοινωνία αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια, ιδίως σε μικρές αποστάσεις από άλλα πλοία, και ότι, ως εκ τούτου, οι γέφυρες πρέπει παραμείνουν στελεχωμένες·

53.  επικροτεί το έργο που επιτελούν η ομάδα εργασίας PIANC για την ευφυή ναυτιλία και το διεθνές δίκτυο για τα αυτόνομα πλοία·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να περιγράψει και να καθορίσει τα επίπεδα αυτοματοποίησης, τόσο για την εσωτερική όσο και για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, και κοινά πρότυπα, μεταξύ άλλων για τους λιμένες, προκειμένου να εναρμονιστεί και να τονωθεί η αξιοποίηση των αυτόνομων πλοίων σε αλληλεπίδραση με χρήστες και υποδομές αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων συστημάτων·

55.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν και να επεκταθούν οι ψηφιακοί κόμβοι και οι διασυνδεδεμένοι διάδρομοι των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), μέσω επικαιροποιημένων τερματικών σταθμών και αποτελεσματικών συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως οι Υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και το σύστημα πληροφοριών λιμένων του Ρήνου (RPIS), προκειμένου να επιτευχθεί ένα πλήρως πολυτροπικό αυτόνομο σύστημα μεταφορών·

56.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο την τόνωση της αυτοματοποίησης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των υποδομών της, των διαύλων ναυσιπλοΐας και της διαχείρισης της κυκλοφορίας, καθώς και την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων λιμένων, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ως πολυτροπικών κόμβων κατά την προετοιμασία του Ψηφιακού Χώρου Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (DINA)·

57.  ζητεί περισσότερη υποστήριξη και προώθηση των διασυνοριακών περιοχών πραγματοποίησης δοκιμών, καθώς και περισσότερα έργα όπως το NOVIMAR και το Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN) (Μη επανδρωμένη ναυσιπλοΐα μέσω νοημοσύνης στα δίκτυα), που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ υπό το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτόνομης ναυσιπλοΐας και αυτοματοποιημένης υποδομής στην ΕΕ·

58.  υπογραμμίζει ότι οι εφαρμοστέοι κανόνες για σκάφη πρέπει να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και να συγκλίνουν με τους κανόνες του, με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς νομικού πλαισίου για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων·

Σιδηροδρομικές μεταφορές

59.  καλεί την Επιτροπή, σε διαβούλευση και συντονισμό με τη βιομηχανία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, να δημιουργήσει κοινά πρωτόκολλα και πρότυπα που θα καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη αυτόνομων αμαξοστοιχιών και ελαφρών σιδηροδρομικών συστημάτων·

60.  ζητεί να βελτιωθεί το πλαίσιο των προϋποθέσεων για τα αυτόνομα οχήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές και να επιταχυνθεί η μετάβαση σε έναν ψηφιακό σιδηροδρομικό τομέα· σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS) λειτουργεί ως βάση για την αυτοματοποίηση στον σιδηροδρομικό τομέα, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσης του ETCS με την αυτόματη λειτουργία των αμαξοστοιχιών (ATO)· παροτρύνει την Επιτροπή να επιταχύνει και να θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του ETCS στα υφιστάμενα και μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ·

61.  τονίζει τη σημασία των ψηφιακών αλληλεξαρτήσεων (interlockings) ως ενός σημαντικού νέου ορόσημου για την προώθηση της ψηφιοποίησης των σιδηροδρομικών υποδομών, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν αυτή την ανάπτυξη·

62.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το πρόγραμμα Shift2Rail με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ψηφιακού σιδηροδρομικού δικτύου και πλήρως αυτοματοποιημένης λειτουργίας αμαξοστοιχιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προτύπου ATO σε σχέση με το ETCS και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

63.  υπογραμμίζει τις αυξανόμενες προκλήσεις στην αστική κινητικότητα οι οποίες σχετίζονται με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα συστήματα αυτοματοποιημένων δημόσιων μεταφορών, με βάση το σιδηροδρομικό δίκτυο, για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τα έργα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις μέσα από καινοτομίες στις αυτοματοποιημένες δημόσιες συγκοινωνίες με βάση το σιδηροδρομικό δίκτυο·

Δικαιώματα των καταναλωτών και συνθήκες ανταγωνισμού

64.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ολοκληρωμένους κανόνες που καθορίζουν τις ευθύνες και τα δικαιώματα των κατασκευαστών, των οδηγών και των χρηστών σε κάθε επίπεδο αυτοματισμού για όλους τους τρόπους μεταφορών· υπογραμμίζει ότι οι ευθύνες αυτές πρέπει να γνωστοποιούνται στους οδηγούς ή τους χρήστες με σαφή και εύληπτο τρόπο, μέσω εμπορικής επισήμανσης ή άλλων μορφών κοινοποίησης· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των οχημάτων και η τακτική συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, και επισημαίνει τον καταλυτικό ρόλο της δίκαιης πρόσβασης στην αγορά σε επί του οχήματος δεδομένα και πόρους για τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο αυτό·

65.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα συστήματα στα αυτόνομα οχήματα θα σχεδιάζονται κατά τρόπο που να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες οχημάτων ή τους χρήστες τους να επιλέγουν ελεύθερα μεταξύ ανταγωνιζόμενων παρόχων, χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον κατασκευαστή του οχήματος·

66.  τονίζει την ανάγκη διασφάλισης δίκαιης πρόσβασης στην αγορά για τους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών στον τομέα της εξυπηρέτησης και της επισκευής αυτόνομων οχημάτων· υπενθυμίζει ότι οι οντότητες αυτού του είδους, ιδίως οι κατασκευαστές ανταλλακτικών, καθώς και τα μικρά συνεργεία και τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης, αποτελούν σημαντικό στοιχείο του ανταγωνισμού στην αγορά αυτοκινήτων και έχουν θετικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα και τις τιμές των υπηρεσιών αυτού του είδους·

67.  σημειώνει ότι σε μια ψηφιοποιημένη αγορά υπηρεσιών της αυτοκινητοβιομηχανίας, η άμεση και έγκαιρη πρόσβαση σε δεδομένα και λειτουργίες του οχήματος θα καθορίσει εάν η αγορά για αυτοματοποιημένες και συνδυασμένες υπηρεσίες κινητικότητας θα υπόκειται σε θεμιτό ανταγωνισμό· υπενθυμίζει ότι οι ανεξάρτητοι πάροχοι διαδραματίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας·

68.  προβλέπει ότι ο ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά στον κλάδο της συντήρησης αυτόνομων οχημάτων θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν οι κατασκευαστές δυσχεράνουν την πρόσβαση των ανεξάρτητων επισκευαστών στα συστήματα που είναι εγκατεστημένα στα εν λόγω οχήματα· τονίζει ότι αυτό το τμήμα της αγοράς πρέπει να καλύπτεται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 461/2010 της Επιτροπής(11)·

69.  τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα οχήματα που αγοράζουν και για τις υπηρεσίες επισκευής στις οποίες διαθέτουν πρόσβαση·

70.  είναι της άποψης ότι η μετάβαση στον τομέα των αυτοματοποιημένων οχημάτων, πέραν της θετικής επίδρασης που θα έχει στην οδική ασφάλεια, στην κατανάλωση καυσίμου, στο περιβάλλον και στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει και σε απώλειες θέσεων εργασίας στον τομέα των μεταφορών καθώς και να έχει επιπτώσεις στον τομέα των ασφαλίσεων, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση·

Ανάγκες έρευνας και εκπαίδευσης

71.  τονίζει ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν βασικές αυτόνομες τεχνολογίες (λ.χ. τυποποίηση και προσομοιώσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου και της γνωσιακής ικανότητας κατά την οδήγηση, συστήματα πρόσληψης του περιβάλλοντος χώρου και τεχνητή νοημοσύνη) στην ΕΕ ώστε να συμβαδίζει με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης·

72.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, άπαξ και διατεθούν στην αγορά, τα αυτοματοποιημένα οχήματα θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διανομή και κατανάλωση εμπορευμάτων· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να εκτιμηθεί αυτός ο αντίκτυπος και να προβλεφθούν μέτρα στήριξης των κλάδων και των ανθρώπων που θα επηρεαστούν·

73.  ζητεί να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη χαρτογράφηση και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τις αλλαγές στην προσφορά και τη ζήτηση εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για νέες και εξειδικευμένες δεξιότητες, τόσο στην παραγωγή οχημάτων, όσο και στην επαγγελματική χρήση τους, μέσω της επανειδίκευσης (π.χ. μαθήματα και σεμινάρια κατάρτισης), με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης σε νέες μορφές κινητικότητας·

74.  παροτρύνει την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να προτείνουν πρωτοβουλίες που θα προωθούν τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την κατάρτιση που απαιτούνται ώστε να διατηρηθεί η ΕΕ στην πρωτοπορία του τομέα των αυτόνομων μεταφορών· τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις νέες αυτές τάσεις στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, προκειμένου να ανταποκριθούν στην ανάγκη για ένα εργατικό δυναμικό υψηλών προσόντων και δεξιοτήτων στους διάφορους τομείς των μεταφορών·

75.  υπενθυμίζει το ποσό των 300 000 000 EUR που προορίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας για τα αυτοματοποιημένα οχήματα, από το 2014 έως το 2020, και συνιστά τα προγράμματα αυτά να συνεχιστούν και να επεκταθούν σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και κατά την προσεχή πολυετή δημοσιονομική περίοδο 2021-2027 (Ορίζων Ευρώπη)·

76.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της συνεργατικής έρευνας για την εξασφάλιση της ταχείας εξέλιξης της αυτοματοποίησης των μεταφορών, μέσω της συμμετοχής ολόκληρου του οικοσυστήματος της καινοτομίας·

77.  καλεί την Επιτροπή να συστήσει κοινή επιχείρηση σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την ΚΕ Shift2Rail για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και την ΚΕ CleanSky για την αεροναυτική βιομηχανία, ώστε να δημιουργηθεί μια στρατηγική πρωτοβουλία με γνώμονα τη βιομηχανία για τις αυτόνομες μεταφορές, η οποία θα είναι πειστική για τους πολίτες της ΕΕ, θα ευσταθεί από εμπορική άποψη, θα μοχλεύει το δυναμικό έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ με βάση την ευρεία συνεργασία του βιομηχανικού, δημόσιου και ακαδημαϊκού τομέα και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών με εναρμονισμένο και διαλειτουργικό τρόπο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα παγκόσμια κλιμακούμενο, πολυτροπικό σύστημα μεταφορών για τις αυτόνομες μεταφορές·

78.  τονίζει την ανάγκη ύπαρξης εγκαταστάσεων δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, σε ολόκληρη την ΕΕ για την εις βάθος δοκιμή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών· παροτρύνει καθένα από τα κράτη μέλη να ορίσουν, έως το 2020, αστικές και περιαστικές περιοχές όπου τα αυτόνομα ερευνητικά οχήματα μπορούν να δοκιμάζονται υπό πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, διαφυλάσσοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια στις περιοχές αυτές, και να διασφαλίσουν ότι θα δημιουργηθούν διασυνοριακά και διαλειτουργικά πλαίσια δοκιμών σε επίπεδο ΕΕ·

79.  επισημαίνει ότι ορισμένοι πολίτες της ΕΕ έχουν εκφράσει δυσπιστία για την αυτοματοποιημένη κινητικότητα· τονίζει, συνεπώς, ότι οι νομοθέτες πρέπει να αντιμετωπίσουν τη δεοντολογική διάσταση για να βελτιωθεί, εν προκειμένω, η αποδοχή από το κοινό· ζητεί να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για εκτενή έρευνα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και με άλλες διαστάσεις της αυτοματοποιημένης κινητικότητας·

80.  ζητεί εκτεταμένη έρευνα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των αυτόνομων μεταφορών σε ζητήματα όπως είναι η προσαρμογή των καταναλωτών, η κοινωνιακή αποδοχή, οι φυσιολογικές αντιδράσεις, οι σωματικές αντιδράσεις και η κοινωνική κινητικότητα, η μείωση των ατυχημάτων και η βελτίωση των μεταφορών, γενικά·

81.  καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών οχημάτων, των προμηθευτών εξαρτημάτων και λογισμικού και των υπηρεσιών σχεδιασμού, καθώς και τα κράτη μέλη και τις αρχές να συνεργαστούν για την προαγωγή της καινοτομίας, την εξασφάλιση επενδύσεων σε υποδομές κατάλληλες για την αυτοματοποιημένη κινητικότητα, τόσο στους αυτοκινητοδρόμους όσο και στους δρόμους των πόλεων, και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών δοκιμών· τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις για την προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών, για την κατασκευή νέων υποδομών και για τη βελτίωση της σύνδεσης των ευρωπαϊκών οδών· επισημαίνει ότι παρατηρείται μια δυσπιστία των ευρωπαίων πολιτών έναντι της αυτοματοποιημένης οδήγησης, και ότι για τούτο θα πρέπει να διοργανωθούν εκστρατείες προβολής που θα αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών· ζητεί να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για εκτενή έρευνα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη δεοντολογική διάσταση των αυτόνομων και συνδεδεμένων μεταφορών·

o
o   o

82.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 144.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0063.
(3) ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.
(4) COM(2018)0274.
(5) COM(2018)0286.
(6) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(7) ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29.
(8) ΕΕ L 263 της 7.10.2009, σ. 11.
(9) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 239.
(10) ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.
(11) ΕΕ L 129 της 28.5.2010, σ. 52.


Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I
PDF 178kWORD 50k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))
P8_TA(2019)0006A8-0193/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0282),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0172/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0193/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

P8_TC1-COD(2017)0113


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στην οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) καθορίζεται ελάχιστο επίπεδο ανοίγματος της αγοράς για τη χρήση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

(2)  Η χρήση μισθωμένων οχημάτων μπορεί να μειώσει το κόστος των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και ταυτόχρονα να ενισχύσει την επιχειρησιακή ευελιξία τους. Συνεπώς, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, επειδή τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερων μοντέλων από τον μέσο όρο του στόλου, είναι επίσης συχνά μπορεί να είναι ασφαλέστερα και λιγότερο ρυπογόνα. [Τροπολογία 1]

(3)  Η οδηγία 2006/1/ΕΚ δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της χρήσης μισθωμένων οχημάτων. Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν τη χρήση, από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους, μισθωμένων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους άνω των έξι τόνων για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν τη χρήση μισθωμένου οχήματος στα αντίστοιχα εδάφη τους αν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία σε κράτος μέλος άλλο από το εκείνο όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει. [Τροπολογία 2]

(4)  Προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα πλεονεκτήματα της χρήσης μισθωμένων οχημάτων, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οχήματα μισθωμένα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, όχι μόνο στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους. Με αυτόν τον τρόπο θα τους είναι ευκολότερο να καλύπτουν ιδίως βραχυπρόθεσμες, εποχικές ή προσωρινές κορυφώσεις της ζήτησης ή να αντικαθιστούν οχήματα ελαττωματικά ή με βλάβη.

(4α)  Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τη χρήση, στο έδαφός τους, οχήματος μισθωμένου από επιχείρηση δεόντως εγκατεστημένη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι ταξινομημένο και πληροί τα πρότυπα λειτουργίας και τις απαιτήσεις ασφαλείας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους μέλους και έχει εγκριθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης της υπεύθυνης επιχείρησης. [Τροπολογία 3]

(5)  Το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά εντός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ορισμένοι περιορισμοί, που επίσης επηρεάζουν έμμεσα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων, εξακολουθούν να είναι δικαιολογημένοι προκειμένου να αποφεύγονται φορολογικές στρεβλώσεις. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν, υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας και εντός των αντίστοιχων εδαφών τους, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι δυνατό να χρησιμοποιείται, εντός των αντίστοιχων εδαφών τους, όχημα μισθωμένο σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει μία εγκατεστημένη επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μισθωμένο όχημα που έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος. Θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τον αριθμό τέτοιων οχημάτων που μισθώνονται από επιχείρηση εγκατεστημένη στο έδαφός τους. [Τροπολογία 4]

(5α)  Για την επιβολή των μέτρων αυτών, τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του μισθωμένου οχήματος θα πρέπει να διατίθενται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα των κρατών μελών όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης που ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση ενός οχήματος το οποίο έχει μισθώσει ένας μεταφορέας και το οποίο έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του άλλου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για τον σκοπό αυτό, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ). [Τροπολογία 5]

(6)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποδοτικότερη εκτέλεση μεταφορών για ίδιο λογαριασμό, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν πλέον τη δυνατότητα να περιορίζουν τη δυνατότητα χρήσης μισθωμένων οχημάτων για τις εν λόγω μεταφορές.

(6α)   Προκειμένου να τηρούνται τα πρότυπα λειτουργίας, να πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας και να εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς, είναι σημαντικό οι μεταφορείς να έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία και υποδομές άμεσης στήριξης στη χώρα στην οποία ασκούν τις δραστηριότητές τους. [Τροπολογία 6]

(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και να τα καταγράψει σε έκθεση το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η έκθεση θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια, στα φορολογικά έσοδα και στο περιβάλλον. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να αξιολογεί όλες τις παραβάσεις της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών παραβάσεων. Τυχόν Η ανάγκη για μελλοντική δράση σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εξεταστεί με βάση την εν λόγω έκθεση. [Τροπολογία 7]

(8)  Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη μέλη, αλλά αντιθέτως, λόγω της διασυνοριακής φύσης των οδικών μεταφορών και των ζητημάτων που πρόκειται να αντιμετωπισθούν με την παρούσα οδηγία, είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(9)  Επομένως, η οδηγία 2006/1/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2006/1/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Κάθε κράτος μέλος επιτρέπει να χρησιμοποιούνται στο έδαφός του οχήματα που έχουν μισθώσει επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι:»·

"

ii)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων λειτουργίας και των απαιτήσεων ασφαλείας·»· [Τροπολογία 8]

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"

«1α. Όταν το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί ή δεν έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει το όχημα, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τον χρόνο χρήσης του μισθωμένου οχήματος εντός των αντίστοιχων εδαφών τους. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση του για τέσσερις τουλάχιστον μήνες οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους.» [Τροπολογία 9]

"

2)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους μπορούν να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με τους ίδιους όρους όπως και για τα οχήματα που τους ανήκουν, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 2. [Τροπολογία 10]

1α.  Όταν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μπορεί:

   α) να περιορίσει τον χρόνο χρήσης του μισθωμένου οχήματος στο έδαφός του, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει τη χρήση του μισθωμένου οχήματος επί τέσσερις τουλάχιστον συνεχείς μήνες οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους· στην περίπτωση αυτή, μπορεί να απαιτείται η σύμβαση μίσθωσης να μην υπερβαίνει το χρονικό όριο που ορίζεται από το κράτος μέλος·
   β) να περιορίσει τον αριθμό των μισθωμένων οχημάτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει τη χρήση τουλάχιστον ενός αριθμού οχημάτων που αντιστοιχεί στο 25 % του συνολικού στόλου των οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων που κατέχει η επιχείρηση στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της αίτησης για τη χορήγηση άδειας· στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις με συνολικό στόλο μεγαλύτερο του ενός και μικρότερο των τεσσάρων οχημάτων, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα τέτοιο μισθωμένο όχημα. [Τροπολογία 11]

1β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 τη μεταφορά για ίδιο λογαριασμό που εκτελείται από οχήματα συνολικού επιτρεπόμενου μεικτού βάρους άνω των έξι τόνων.». [Τροπολογίες 28 και 34]

"

2α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 3a

1.  Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας ενός μισθωμένου οχήματος εισάγονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009*.

2.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης ενός μεταφορέα που ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση ενός οχήματος το οποίο έχει μισθώσει ο εν λόγω μεταφορέας και το οποίο έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του άλλου κράτους μέλους.

3.  Η διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 πραγματοποιείται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012**.

__________________

* Παραπομπή στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 λαμβανομένης υπόψη της επέκτασης των πληροφοριών που πρέπει να καταγράφονται, όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

** ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1.». [Τροπολογία 12]

"

3)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 5a

Έως την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία που υπολογίζεται σε 5 τρία έτη μετά από τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη χρήση οχημάτων μισθωμένων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει τα οχήματα. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια και στα φορολογικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών στρεβλώσεων, καθώς και στην επιβολή των κανόνων για τις ενδομεταφορές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Με βάση αυτήν την έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να προτείνει πρόσθετα μέτρα.

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).». [Τροπολογία 13]

"

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία που υπολογίζεται σε 18 20 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. [Τροπολογία 14]

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 129 της 11.4.2018, σ. 71.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Ιουνίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0264).
(3) ΕΕ C 129 της 11.4.2018, σ. 71.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019.
(5) Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη χρήση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 82).
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).


Προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών ***I
PDF 129kWORD 45k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και ορισμένων τρίτων χωρών, αφετέρου (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))
P8_TA(2019)0007A8-0330/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0206),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0158/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0330/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευθεί στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των διμερών ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων εμπορικών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και τρίτων χωρών, αφετέρου

P8_TC1-COD(2018)0101


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/0287.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επί της σημασίας της στενής συνεργασίας όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2019/0287 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019(1) για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και ορισμένων τρίτων χωρών, αφετέρου. Προς τον σκοπό αυτό, συμφωνούν ότι σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση για να κινηθεί έρευνα διασφάλισης, η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις δυνάμει του κανονισμού για αυτεπάγγελτη έναρξη. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, θα υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία θα περιλαμβάνεται επεξήγηση όλων των σχετικών με την έναρξη έρευνας παραγόντων.

(1) ΕΕ L 53 της 22.2.2019, σ. 1.


Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I
PDF 245kWORD 75k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))(1)
P8_TA(2019)0008A8-0464/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το πρόγραμμα Τελωνεία 2020 που θεσπίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/201318 και τα προηγούμενα προγράμματα έχουν συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση και την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας. Πολλές από τις δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων είναι διασυνοριακής φύσης, εμπλέκουν και επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη, και επομένως δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αποδοτικά και αποτελεσματικά από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Ένα πρόγραμμα για τα τελωνεία σε επίπεδο Ένωσης, που εφαρμόζεται από την Επιτροπή, παρέχει στα κράτη μέλη ενωσιακό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων συνεργασίας, το οποίο είναι πιο αποδοτικό από οικονομική άποψη σε σχέση με τη διαμόρφωση διμερούς ή πολυμερούς πλαισίου συνεργασίας από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Επομένως, είναι σκόπιμο να συνεχίσει η Ένωση να χρηματοδοτεί δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων, με τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος στον ίδιο τομέα, του προγράμματος Τελωνεία.
(1)  Το πρόγραμμα Τελωνεία 2020, το οποίο θεσπίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/201318, και τα προηγούμενα προγράμματα έχουν συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση και στην ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας. Πολλές από τις τελωνειακές δραστηριότητες είναι διασυνοριακής φύσης, εμπλέκουν και επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη, και επομένως δεν μπορούν να υλοποιηθούν αποδοτικά και αποτελεσματικά από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Ένα πρόγραμμα για τα τελωνεία σε ολόκληρη την Ένωση, το οποίο εφαρμόζεται από την Επιτροπή, παρέχει στα κράτη μέλη ένα πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης για την ανάπτυξη αυτών των συνεργατικών δραστηριοτήτων που είναι πιο αποτελεσματικό από οικονομική άποψη σε σχέση με τη διαμόρφωση διμερούς ή πολυμερούς πλαισίου συνεργασίας από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Το πρόγραμμα για τα τελωνεία διαδραματίζει επίσης ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών, δεδομένου ότι εξασφαλίζει την αποτελεσματική είσπραξη των τελωνειακών δασμών και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τους εθνικούς προϋπολογισμούς, και δεδομένου επίσης ότι εστιάζει στη δημιουργία ικανοτήτων ΤΠ και στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των τελωνείων. Επιπλέον, απαιτούνται εναρμονισμένοι και τυποποιημένοι έλεγχοι για την παρακολούθηση των παράνομων διασυνοριακών ροών εμπορευμάτων και την καταπολέμηση της απάτης. Επομένως, είναι σκόπιμο και αποδοτικό να συνεχίσει η Ένωση να χρηματοδοτεί δραστηριότητες στον τομέα της τελωνειακής συνεργασίας, με τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος στον ίδιο τομέα, του προγράμματος Τελωνεία («το πρόγραμμα»).
__________________
__________________
18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 209).
18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 209).
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Εδώ και 50 χρόνια, η τελωνειακή ένωση, η οποία υλοποιήθηκε από τις εθνικές τελωνειακές αρχές, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης, ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο. Η τελωνειακή ένωση αποτελεί σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης ενωσιακής ολοκλήρωσης και είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020, εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τις τελωνειακές απάτες. Μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ένωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ενισχυμένα χρηματοδοτικά μέσα, συνεχή στήριξη για τις υφιστάμενες πολιτικές, και αυξημένους πόρους.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η τελωνειακή ένωση έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία πεντηκονταετία και οι τελωνειακές διοικήσεις επιτελούν πλέον ευρύ φάσμα καθηκόντων στα σύνορα. Ενεργώντας από κοινού, εργάζονται για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση της γραφειοκρατίας, εισπράττουν έσοδα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και προστατεύουν τους πολίτες από τρομοκρατικές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές και άλλες απειλές. Ειδικότερα, με τη θέσπιση του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ19 και του τελωνειακού ελέγχου της διακίνησης μεγάλων ποσών σε μετρητά για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα τελωνεία αναλαμβάνουν πρωταρχικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Λόγω αυτής της ευρείας αποστολής, ουσιαστικά τα τελωνεία αποτελούν πλέον την κύρια αρχή για τον έλεγχο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα Τελωνεία δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο την τελωνειακή συνεργασία, αλλά η στήριξή του θα πρέπει να επεκτείνεται και στην ευρύτερη αποστολή των τελωνειακών αρχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ήτοι την εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της Ένωσης, την εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, της κοινής εμπορικής πολιτικής και των λοιπών κοινών πολιτικών της Ένωσης που έχουν σχέση με το εμπόριο, καθώς και στη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Επομένως, η νομική βάση θα καλύπτει την τελωνειακή συνεργασία (άρθρο 33 της ΣΛΕΕ), την εσωτερική αγορά (άρθρο 114 της ΣΛΕΕ) και την εμπορική πολιτική (άρθρο 207 της ΣΛΕΕ).
(2)  Η τελωνειακή ένωση έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία πεντηκονταετία, και οι τελωνειακές διοικήσεις εκτελούν πλέον ευρύ φάσμα συνοριακών καθηκόντων. Σε πλαίσιο συνεργασίας, καταβάλλουν προσπάθειες για τη διευκόλυνση του ηθικού και δίκαιου εμπορίου και τη μείωση της γραφειοκρατίας, εισπράττουν έσοδα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και προστατεύουν τον πληθυσμό από τρομοκρατικές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές και άλλες απειλές. Ειδικότερα, με τη θέσπιση κοινού πλαισίου19 διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων σε επίπεδο Ένωσης και με τον έλεγχο μεγάλων ποσών ταμειακών ροών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Λόγω της ευρείας αποστολής τους, ουσιαστικά οι τελωνειακές αρχές αποτελούν πλέον τις κύριες αρχές για τον έλεγχο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Τελωνεία δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο την τελωνειακή συνεργασία, αλλά να παρέχει και στήριξη στην ευρύτερη αποστολή των τελωνείων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ήτοι την εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της Ένωσης, την εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, της κοινής εμπορικής πολιτικής και των λοιπών κοινών πολιτικών της Ένωσης που επηρεάζουν το εμπόριο και τη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Επομένως, η νομική βάση του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτει την τελωνειακή συνεργασία (άρθρο 33 της ΣΛΕΕ), την εσωτερική αγορά (άρθρο 114 της ΣΛΕΕ) και την εμπορική πολιτική (άρθρο 207 της ΣΛΕΕ).
__________________
__________________
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Παρέχοντας πλαίσιο για δράσεις που αποβλέπουν στη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, στην προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της Ένωσης και των κατοίκων της, και στη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς και του παγκόσμιου εμπορίου.
(3)  Το πρόγραμμα θα πρέπει, ως γενικό στόχο, να συνδράμει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή παρέχοντας πλαίσιο για δράσεις που αποβλέπει στη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών, με μακροπρόθεσμο στόχο τη στενότερη δυνατή συνεργασία μεταξύ όλων των τελωνειακών αρχών της Ένωσης, να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, να προστατεύει την Ένωση από τις αθέμιτες και παράνομες εμπορικές πρακτικές, και παράλληλα να ενισχύει την προστασία των καταναλωτών με την υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της Ένωσης και των κατοίκων της, και να διευκολύνει το νόμιμο εμπόριο, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς και του παγκόσμιου εμπορίου.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Δεδομένου ότι έχει καταστεί προφανές ότι ορισμένα από τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 278 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα μπορούν να αναπτυχθούν μόνο εν μέρει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, πράγμα που σημαίνει ότι μη ηλεκτρονικά συστήματα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και μετά την ημερομηνία αυτή και ότι, ελλείψει νομοθετικών τροποποιήσεων που να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία, οι εταιρείες και οι τελωνειακές αρχές δεν θα είναι σε θέση να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους και να τηρήσουν τις νομικές υποχρεώσεις τους ως προς τις τελωνειακές επιχειρήσεις, ένας από τους πρωταρχικούς ειδικούς στόχους του προγράμματος θα πρέπει να είναι να συνδράμει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά τη δημιουργία τέτοιων ηλεκτρονικών συστημάτων.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)  Η διαχείριση και ο έλεγχος των τελωνείων αποτελεί δυναμικό τομέα πολιτικής, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες εφοδιασμού που εξελίσσονται διαρκώς, καθώς και από τα μεταβαλλόμενα πρότυπα κατανάλωσης και την ψηφιοποίηση, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου των πραγμάτων, η ανάλυση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία blockchain. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει την τελωνειακή διαχείριση σε τέτοιες καταστάσεις και να διευκολύνει τη χρήση καινοτόμων λύσεων. Οι προκλήσεις αυτές τονίζουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη επιβολής της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και την ανάγκη ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας. Όταν τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται υπό πίεση, ο όγκος των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών αυξάνεται, ενώ η απάτη και το λαθρεμπόριο προκαλούν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία· το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)
(3γ)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, η Επιτροπή θα πρέπει να συντονίσει την εφαρμογή του προγράμματος με συναφή προγράμματα και ταμεία της Ένωσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται ειδικότερα το πρόγραμμα Fiscalis, το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, καθώς και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το πρόγραμμα στήριξης της μεταρρύθμισης, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και η απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι εκτελεστικοί κανονισμοί και τα μέτρα εφαρμογής.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)
(3δ)  Ενόψει της πιθανής αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος που προκύπτει από την υπογραφή της συμφωνίας αποχώρησης και την πιθανή μελλοντική σχέση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση. Η υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας, η αποδέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου από όλα τα υφιστάμενα τελωνειακά συστήματα και πλαίσια συνεργασίας, και η άρση των νομικών υποχρεώσεών του στον εν λόγω τομέα, θα επιφέρει ενδεχομένως πρόσθετο κόστος, το οποίο δεν μπορεί να εκτιμηθεί επακριβώς κατά τον χρόνο θέσπισης του προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να εξετάσει το ενδεχόμενο δέσμευσης επαρκών πόρων ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί το εν λόγω δυνητικό κόστος. Ωστόσο, το κόστος αυτό δεν θα πρέπει να καλυφθεί από το κονδύλιο του προγράμματος, καθώς ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι επαρκής μόνο για την κάλυψη του κόστους που μπορούσε να προβλεφθεί ρεαλιστικά κατά τον χρόνο θέσπισης του προγράμματος.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Προκειμένου να στηριχθεί η διαδικασία προσχώρησης και σύνδεσης τρίτων χωρών, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή προσχωρουσών και υποψήφιων χωρών, καθώς και των δυνάμει υποψηφίων και των χωρών εταίρων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτό σε άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε ειδικές συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών, οι οποίες καλύπτουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε ενωσιακό πρόγραμμα.
(5)  Προκειμένου να στηριχθεί η διαδικασία προσχώρησης και σύνδεσης τρίτων χωρών, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή προσχωρουσών και υποψήφιων χωρών, καθώς και των δυνάμει υποψηφίων και των χωρών εταίρων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτό σε άλλες τρίτες χώρες, υπό τους όρους που προβλέπονται σε ειδικές συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των οικείων χωρών σχετικά με τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών σε οποιοδήποτε ενωσιακό πρόγραμμα, εφόσον η συμμετοχή αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον για την Ένωση και εφόσον έχει θετικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, χωρίς να επηρεάζει την προστασία των καταναλωτών.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Στο παρόν πρόγραμμα εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [2018/XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για επιχορηγήσεις, βραβεία, προμήθειες και επιστροφή εξόδων που πραγματοποιούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.
(6)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 (εφεξής ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). Ο δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για επιχορηγήσεις, βραβεία, προμήθειες και επιστροφή εξόδων που πραγματοποιούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.
__________________
__________________
21 COM(2016)0605
21 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν βάσει του προγράμματος Τελωνεία 2020 αποδείχθηκαν επαρκείς και θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθούν. Προκειμένου να εξασφαλιστεί περισσότερη απλούστευση και ευελιξία στην εκτέλεση του προγράμματος και έτσι να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του, ο καθορισμός των δράσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε επίπεδο συνολικότερων κατηγοριών και να παρέχεται κατάλογος ενδεικτικών παραδειγμάτων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Μέσω της συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα Τελωνεία αναμένεται επίσης να προάγει και να στηρίζει την αφομοίωση και την αξιοποίηση της καινοτομίας με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης των βασικών προτεραιοτήτων των τελωνείων.
(7)  Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν βάσει του προγράμματος Τελωνεία 2020 και που αποδείχθηκαν επαρκείς θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθούν, ενώ άλλες που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς θα πρέπει να διακοπούν. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη απλούστευση και ευελιξία στην εκτέλεση του προγράμματος και έτσι να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του, ο καθορισμός των δράσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε επίπεδο συνολικότερων κατηγοριών και να παρέχεται κατάλογος ενδεικτικών παραδειγμάτων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Μέσω της συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα αναμένεται επίσης να προάγει και να στηρίζει την αφομοίωση και την αξιοποίηση της καινοτομίας με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης των βασικών προτεραιοτήτων των τελωνείων.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Ο κανονισμός [2018/XXX] θεσπίζει, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων22 («Μέσο ΕΤΕ»). Για τη διαφύλαξη της συνεκτικότητας και του οριζόντιου συντονισμού όλων των δράσεων συνεργασίας που αφορούν τα τελωνεία και τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου συνόλου κανόνων, ήτοι του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, με το μέσο ΕΤΕ θα πρέπει να παρέχεται στήριξη αποκλειστικά για την προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση του επιλέξιμου εξοπλισμού, ενώ μέσω του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να παρέχεται στήριξη για κάθε άλλη σχετική δράση, όπως οι δράσεις συνεργασίας για την εκτίμηση των αναγκών σε εξοπλισμό ή, κατά περίπτωση, η κατάρτιση σε σχέση με τον εξοπλισμό που αποκτάται.
(8)  Ο κανονισμός [2018/XXX] θεσπίζει, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων22 («Μέσο ΕΤΕ»). Για τη διαφύλαξη της συνεκτικότητας και του οριζόντιου συντονισμού όλων των δράσεων συνεργασίας που αφορούν τα τελωνεία και τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου συνόλου κανόνων, πράγμα που αντιπροσωπεύει ο παρών κανονισμός. Ως εκ τούτου, με το μέσο ΕΤΕ θα πρέπει να παρέχεται στήριξη αποκλειστικά για την προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση του επιλέξιμου εξοπλισμού, ενώ μέσω του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να παρέχεται στήριξη για κάθε άλλη σχετική δράση, όπως οι δράσεις συνεργασίας για την εκτίμηση των αναγκών σε εξοπλισμό ή, κατά περίπτωση, η κατάρτιση σε σχέση με τον εξοπλισμό που αποκτάται.
_________________
_________________
22 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, μέσου για χρηματοδοτική στήριξη για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων.
22 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, μέσου για χρηματοδοτική στήριξη για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της παγκοσμιοποίησης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά την έννοια του άρθρου 238 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, οικονομικών φορέων ή της κοινωνίας των πολιτών.
(10)  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της παγκοσμιοποίησης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά την έννοια του άρθρου 238 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες, καθώς και πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, οικονομικών φορέων ή της κοινωνίας των πολιτών.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διασφάλιση της συνοχής και της απλούστευσης των προγραμμάτων χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνεται στην ανακοίνωσή της, της 19ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Η επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ»23, οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, εάν οι προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος επιδιώκουν στόχους κοινούς σε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, εξαιρουμένης ωστόσο της διπλής χρηματοδότησης. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνοχή στη χρήση των πόρων της Ένωσης για τη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών.
(11)  Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διασφάλιση της συνοχής και της απλούστευσης των προγραμμάτων χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνεται στην ανακοίνωσή της, της 19ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Η επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ»23, οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, εάν οι προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος επιδιώκουν στόχους κοινούς σε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που διατίθεται για το πρόγραμμα υπολογίζεται χωρίς να συνεκτιμάται το ενδεχόμενο απρόβλεπτων δαπανών, εξαιρουμένης ωστόσο της διπλής χρηματοδότησης. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνοχή στη χρήση των πόρων της Ένωσης για τη στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών.
__________________
__________________
23 COM(2010)0700
23 COM(2010)0700
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Η αγορά του λογισμικού που απαιτείται για τη διενέργεια αυστηρών συνοριακών ελέγχων θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος. Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η αγορά λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή δεδομένων.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) πρόκειται να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος. Επιμέρους διατάξεις θα πρέπει να περιγράφουν, αντίστοιχα, τα κοινά και τα εθνικά στοιχεία των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια τόσο το πεδίο εφαρμογής των δράσεων όσο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών.
(12)  Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) πρόκειται να απορροφήσουν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος. Επιμέρους διατάξεις θα πρέπει να περιγράφουν, αντίστοιχα, τα κοινά και τα εθνικά στοιχεία των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια τόσο το πεδίο εφαρμογής των δράσεων όσο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών. Για να διασφαλιστεί η συνοχή και ο συντονισμός των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων ΤΠ, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει ότι η Επιτροπή καταρτίζει και επικαιροποιεί ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία («ΠΣΣ-Τ»), με στόχο τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει τη συνέπεια και τη διαλειτουργικότητα των τελωνειακών συστημάτων της Ένωσης.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Όπως κατέδειξαν τα συμπεράσματα που περιέχονται στις δύο ειδικές εκθέσεις σχετικά με τον τομέα των τελωνείων που ενέκρινε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ήτοι η ειδική έκθεση αριθ. 19/2017, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ» και η ειδική έκθεση αριθ. 26/2018, της 10ης Οκτωβρίου 2018, με τίτλο «Σειρά καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων: τι έφταιξε;», οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που επισημαίνονται.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
(14β)  Στις 4 Οκτωβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και την προστασία των ιδίων πόρων της Ένωσης. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμπεράσματα που περιέχονται στο εν λόγω ψήφισμα.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
(20)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των προσπαθειών των τελωνειακών αρχών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας στο εσωτερικό της Ένωσης και την προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
1.  Με γνώμονα την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου τής όσο το δυνατόν στενότερης συνεργασίας μεταξύ όλων των τελωνειακών αρχών της Ένωσης, και προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία των κρατών μελών και να προστατεύεται η Ένωση από απάτες, αθέμιτες και παράνομες εμπορικές πρακτικές και ταυτόχρονα να προωθούνται οι νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, γενικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών αρχών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της εκπόνησης και ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και της τελωνειακής συνεργασίας και ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, των ικανοτήτων των υπαλλήλων και της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων.
2.  Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
(1)   η στήριξη της εκπόνησης και ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και της τελωνειακής συνεργασίας·
(2)  η συμβολή στην ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠ, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη, διατήρηση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 278 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, και η διευκόλυνση μιας ομαλής μετάβασης σε ένα περιβάλλον και εμπόριο χωρίς χαρτί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού·
(3)  η χρηματοδότηση κοινών δράσεων, οι οποίες συνίστανται σε μηχανισμούς συνεργασίας που επιτρέπουν στους υπαλλήλους να διεξάγουν κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο των βασικών αρμοδιοτήτων τους, να μοιράζονται την εμπειρία τους στον τομέα των τελωνείων και να συμμετέχουν στις προσπάθειες υλοποίησης της τελωνειακής πολιτικής·
(4)  η βελτίωση των ανθρωπίνων ικανοτήτων, με την υποστήριξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των τελωνειακών υπαλλήλων, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν τον ρόλο τους με ομοιόμορφο τρόπο·
(5)  η υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα της τελωνειακής πολιτικής.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Το πρόγραμμα εναρμονίζεται με άλλα προγράμματα δράσης και ταμεία της ΕΕ που έχουν παρόμοιους στόχους σε συναφείς τομείς, και αξιοποιεί συνέργειες με αυτά.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Η εφαρμογή του προγράμματος τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών, με γνώμονα τον εντοπισμό αδυναμιών και πιθανών βελτιώσεων.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 950 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για το διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 842 844 000 EUR σε τιμές 2018 (950 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης και για άλλες δραστηριότητες διαχείρισης του προγράμματος και αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του προγράμματος, καθώς και δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών τα οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής και άλλων μέσων τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που χρειάζεται σε σχέση με τη διαχείριση του προγράμματος.
2.  Εφόσον είναι αναγκαίο και αιτιολογείται δεόντως, το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης και για άλλες δραστηριότητες διαχείρισης του προγράμματος και αξιολόγησης των επιδόσεών του και της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας οι οποίες αναλαμβάνονται από την Επιτροπή και απευθύνονται στα κράτη μέλη και σε οικονομικούς φορείς, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του προγράμματος, καθώς και δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών τα οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής και άλλων μέσων τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που χρειάζεται σε σχέση με τη διαχείριση του προγράμματος, στον βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Το πρόγραμμα δεν χρησιμοποιείται για την κάλυψη δαπανών που συνδέονται με την πιθανή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Η Επιτροπή δεσμεύει, κατά την κρίση της, πόρους για την κάλυψη του κόστους που συνδέεται με την αποδέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου από όλα τα ενωσιακά τελωνειακά συστήματα και πλαίσια συνεργασίας, καθώς και με την άρση των νομικών υποχρεώσεών του στον τομέα αυτόν.
Πριν από τη δέσμευση των πόρων αυτών, η Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση του δυνητικού κόστους και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις καταστούν διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την εν λόγω εκτίμηση.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος
γ)  άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:
γ)  άλλες τρίτες χώρες, υπό τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2
–  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και στα διοικητικά τους έξοδα. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του κανονισμού [2018/XXX] [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός]·
–  θεσπίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και στα διοικητικά τους έξοδα. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Δράσεις που συμπληρώνουν ή υποστηρίζουν τις δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX] [μέσο ΕΤΕ] είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.
2.  Δράσεις που συμπληρώνουν ή υποστηρίζουν τις δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX] [μέσο ΕΤΕ] ή/και συμπληρώνουν ή υποστηρίζουν τις δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) [2018/XXX] [πρόγραμμα για την καταπολέμηση της απάτης] είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  διαρθρωμένη συνεργασία βάσει έργων,
β)  διαρθρωμένη συνεργασία βάσει έργων, όπως συνεργατική ανάπτυξη ΤΠ από ομάδα κρατών μελών,
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων,
δ)  δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών,
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε – σημείο 3 α (νέο)
(3α)   δραστηριότητες παρακολούθησης, 
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
4.  Δράσεις που συνίστανται στην ανάπτυξη και λειτουργία προσαρμογών ή επεκτάσεων των κοινών στοιχείων των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων για συνεργασία με τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή με διεθνείς οργανισμούς είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση όταν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση. Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διοικητικές ρυθμίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προβλέπουν χρηματοδοτική συνεισφορά από τους ενδιαφερόμενους τρίτους στις δράσεις αυτές.
4.  Δράσεις που συνίστανται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία προσαρμογών ή επεκτάσεων των κοινών στοιχείων των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων για συνεργασία με τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή με διεθνείς οργανισμούς είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση όταν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση. Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διοικητικές ρυθμίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προβλέπουν χρηματοδοτική συνεισφορά από τους ενδιαφερόμενους τρίτους στις δράσεις αυτές.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Οσάκις είναι επωφελές για την πραγματοποίηση των δράσεων που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3, εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δυνάμει του άρθρου 5, εκπρόσωποι διεθνών και άλλων σχετικών οργανισμών, οικονομικών φορέων και οργανώσεων που εκπροσωπούν τους οικονομικούς φορείς, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, μπορούν να συμμετάσχουν ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες σε δράσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος.
1.  Οσάκις είναι επωφελές για την πραγματοποίηση των δράσεων που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3, εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δυνάμει του άρθρου 5, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι διεθνών και άλλων σχετικών οργανισμών, οικονομικών φορέων και οργανώσεων που εκπροσωπούν τους οικονομικούς φορείς, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, μπορούν να συμμετάσχουν ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες σε δράσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται από την Επιτροπή βάσει των δεξιοτήτων, της πείρας και των γνώσεών τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη δράση, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.
3.  Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται από την Επιτροπή βάσει των ικανοτήτων, της πείρας στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και των σχετικών γνώσεών τους όσον αφορά τη συγκεκριμένη δράση που αναλαμβάνεται, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Κατά την επιλογή επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ των εκπροσώπων των επιχειρήσεων και άλλων εμπειρογνωμόνων της κοινωνίας των πολιτών, και επίσης λαμβάνεται υπόψη η αρχή της ισότητας των φύλων. Ο κατάλογος εξωτερικών εμπειρογνωμόνων επικαιροποιείται και δημοσιοποιείται σε τακτική βάση.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Η διάθεση και η διαχείριση επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.
1.  Η διάθεση και η διαχείριση επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού, και ειδικότερα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 190 του δημοσιονομικού κανονισμού, το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει έως και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών μιας δράσης.
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 190 του δημοσιονομικού κανονισμού, το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει έως και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών μιας δράσης, σύμφωνα με τη συνάφεια της δράσης και τον εκτιμώμενο αντίκτυπο.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν από κοινού για την ανάπτυξη και λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, των προδιαγραφών, των δοκιμών συμμόρφωσης, της εγκατάστασης, της συντήρησης, της εξέλιξης, της ασφάλειας, της διασφάλισης ποιότητας και του ελέγχου ποιότητας των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπονται στο πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 12.
1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν από κοινού για την ανάπτυξη και λειτουργία των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπονται στο πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 12, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, των προδιαγραφών, των δοκιμών συμμόρφωσης, της εγκατάστασης, της συντήρησης, της εξέλιξης, του εκσυγχρονισμού, της ασφάλειας, της διασφάλισης ποιότητας και του ελέγχου ποιότητάς τους.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τον γενικό συντονισμό της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων με στόχο τη λειτουργικότητα, τη διασυνδεσιμότητα και τη συνεχή βελτίωσή τους, καθώς και τη συγχρονισμένη υλοποίησή τους,
β)  τον γενικό συντονισμό της ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων με στόχο τη λειτουργικότητα, την κυβερνοανθεκτικότητα, τη διασυνδεσιμότητα και τη συνεχή βελτίωσή τους, καθώς και τη συγχρονισμένη υλοποίησή τους,
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)   την αποτελεσματική και ταχεία επικοινωνία με τα κράτη μέλη και μεταξύ τους, με σκοπό τον εξορθολογισμό της διακυβέρνησης των ηλεκτρονικών συστημάτων της Ένωσης·
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)   την έγκαιρη και διαφανή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με την υλοποίηση συστημάτων ΤΠ σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, ιδιαίτερα σχετικά με τις καθυστερήσεις όσον αφορά την υλοποίηση του ενωσιακού στοιχείου και των εθνικών στοιχείων, καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με τα εν λόγω στοιχεία. 
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  την τακτική διαβίβαση στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου οι αντίστοιχες αρχές ή οι οικονομικοί φορείς τους να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πλήρως τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά συστήματα,
δ)  την τακτική διαβίβαση στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου οι οικείες αρχές ή οι οικείοι οικονομικοί φορείς να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πλήρως και αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά συστήματα,
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η Επιτροπή καταρτίζει και αναπροσαρμόζει πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία στο οποίο απαριθμούνται όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων και στο οποίο κάθε σύστημα, ή τμήμα αυτού, ταξινομείται ως:
1.  Η Επιτροπή καταρτίζει και αναπροσαρμόζει πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τον τομέα των τελωνείων στο οποίο απαριθμούνται όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων και στο οποίο κάθε σύστημα, ή τμήμα συστήματος, ταξινομείται ως:
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  κοινό στοιχείο: στοιχείο των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε ενωσιακό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη ή προσδιορίζεται από την Επιτροπή ως κοινό για λόγους αποδοτικότητας, ασφάλειας και εξορθολογισμού·
α)  κοινό στοιχείο: στοιχείο των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε ενωσιακό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη ή προσδιορίζεται από την Επιτροπή ότι είναι κοινό για λόγους αποδοτικότητας, ασφάλειας, εξορθολογισμού και αξιοπιστίας·
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  εθνικό στοιχείο: στοιχείο των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος που το δημιούργησε ή συνέβαλε στην από κοινού δημιουργία του·
β)  εθνικό στοιχείο: στοιχείο των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος που το δημιούργησε ή συνέβαλε στην από κοινού δημιουργία του, για παράδειγμα ως τμήμα έργου συνεργατικής ανάπτυξης ΤΠ από ομάδα κρατών μελών·
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση καθενός από τα καθήκοντα που τους ανατίθενται στο πλαίσιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για τα τελωνεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Επίσης, υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει ως προς τα καθήκοντά τους.
3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση καθενός από τα καθήκοντα που τους ανατίθενται στο πλαίσιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για τα τελωνεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Επίσης, υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει ως προς τα καθήκοντά τους και, κατά περίπτωση, σχετικά με προβλεπόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.  Το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή καταρτίζει, με βάση τις ετήσιες αυτές εκθέσεις της παραγράφου 4, συγκεφαλαιωτική έκθεση όπου αξιολογείται η πρόοδος που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου της παραγράφου 1, και δημοσιοποιεί την εν λόγω έκθεση.
5.  Το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή καταρτίζει, με βάση τις ετήσιες αυτές εκθέσεις της παραγράφου 4, συγκεφαλαιωτική έκθεση όπου αξιολογείται η πρόοδος που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με αναγκαίες προσαρμογές ή με καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδίου, και δημοσιοποιεί την εν λόγω έκθεση.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Το πρόγραμμα εκτελείται μέσω των πολυετών προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 108 του δημοσιονομικού κανονισμού.
1.  Το πρόγραμμα εκτελείται μέσω των πολυετών προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα πολυετή προγράμματα εργασίας καθορίζουν, ιδιαίτερα, τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχεδίου. Επίσης, περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή των δράσεων προς χρηματοδότηση, ενδεικτικό ποσό που θα διατεθεί σε κάθε δράση, καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Τα πολυετή προγράμματα εργασίας κοινοποιούνται, κατά περίπτωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Τα πολυετή προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.
2.  Τα πολυετή προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις και κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Τα πολυετή προγράμματα εργασιών αξιοποιούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενα προγράμματα.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.
1.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 3 στοιχείο η) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για την πρόοδο όσο και για τις ελλείψεις.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17, προκειμένου να τροποποιήσει το παράρτημα 2, με την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση των δεικτών, εάν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για την καθιέρωση ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
2.  Στο παράρτημα 2 παρατίθενται οι δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος με γνώμονα την επίτευξη των ειδικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17, προκειμένου να τροποποιήσει το παράρτημα 2, με την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση των δεικτών, εάν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για την καθιέρωση ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, προκειμένου να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο επικαιροποιημένες ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των ενωσιακών κονδυλίων.
3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση και τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι συγκρίσιμα και ολοκληρωμένα, και επίσης συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές και συναφείς απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των ενωσιακών κονδυλίων. Η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων που αφορούν τις επιδόσεις.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διεξάγεται αμέσως μόλις υπάρξουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεσή του, αλλά το αργότερο τρία έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα πορίσματα που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στο πρόγραμμα μετά το 2027 και τους στόχους του.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.
3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
4.  Η Επιτροπή υποβάλλει και ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της και τα αποκομισθέντα διδάγματα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1
Όταν τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα βάσει απόφασης δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα απαραίτητα δικαιώματα και την απαραίτητη πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους με ολοκληρωμένο τρόπο. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
Όταν τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα βάσει απόφασης δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα απαραίτητα δικαιώματα και την απαραίτητη πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO),ώστε να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους με ολοκληρωμένο τρόπο. Στην περίπτωση της OLAF και της ΕΡΡΟ, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.
2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, και για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τις εν λόγω χρηματοδοτούμενες δράσεις. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στη θεσμική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0464/2018).


Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων *
PDF 107kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))
P8_TA(2019)0009A8-0476/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς το Συμβούλιο για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (13166/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0464/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0476/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στα εθνικά κοινοβούλια.


Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
PDF 206kWORD 72k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018/2162(INI))
P8_TA(2019)0010A8-0429/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), στα οποία κατοχυρώνεται η αρχή της ισότητας των φύλων ως βασική αξία της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 8 και 19,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος περιέχει ειδικές διατάξεις για την οριζόντια αρχή της ισότητας των φύλων και το άρθρο 6 ΣΕΕ, στο οποίο αναγνωρίζεται ότι ο Χάρτης έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1979, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, της 11ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(1),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων των ειδικών συνόδων των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010) και το έγγραφο αποτελεσμάτων της διάσκεψης αναθεώρησης Πεκίνο +20,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009(2), της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2010(3), της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011(4), της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(5) και της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2014-2015(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόμηση της ειρήνης / των εθνών(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τις γυναίκες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ(15)

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ένωσης, όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου(17), και ιδίως τα άρθρα 1 γ) και δ),

–  έχοντας υπόψη το φυλλάδιο του 2018 για τις γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους ανθρώπινους πόρους του 2017, που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2018,

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό χρήσης ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Δημήτρη Παπαδημούλη, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Προέδρου της Ομάδας υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, προς το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – τρέχουσα κατάσταση και περαιτέρω πορεία για την περίοδο 2017-2019», που εγκρίθηκε από το Προεδρείο στη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας 2017-2019 για την εφαρμογή της έκθεσης με τίτλο «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – τρέχουσα κατάσταση και περαιτέρω πορεία για την περίοδο 2017-2019»,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περίοδο 2014-2019,

–  έχοντας υπόψη την εντολή της Ομάδας υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του σχετικά με την ισότητα των μελών/υπεύθυνων προσλήψεων των επιτροπών επιλογής,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2017με τίτλο «Βελτίωση του χώρου εργασίας για όλους: από τις ίσες ευκαιρίες προς τη διαφορετικότητα και την ένταξη» (C(2017)5300)(18) καθώς και τον Χάρτη της για τη διαφορετικότητα και την ένταξη(19),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019» (SWD(2015)0278)(20),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2018-2023(21),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η οποία προσαρτήθηκε στο νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 που έχει επισυναφθεί στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)(22),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του 2011 με τίτλο «Gender-sensitive Parliaments: A Global Review for Good Practice» (Κοινοβούλια που λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα φύλο: συνολική ανασκόπηση καλών πρακτικών), που δημοσιεύτηκε το 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α8-0429/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ισότητας των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης, η οποία είναι εδραιωμένη στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις δράσεις της, επιδιώκει να εξαλείψει τις ανισότητες, να προαγάγει την ισότητα μεταξύ των φύλων και να καταπολεμά τις διακρίσεις κατά τον ορισμό και την υλοποίηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων έχει, γενικότερα, καίρια σημασία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη λειτουργία της δημοκρατίας, τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και τη βιωσιμότητα, και ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αφορά όλους τους τομείς πολιτικής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ισότητα και η εγγύηση της μη διακριτικής μεταχείρισης αποτελούν θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ισοδυναμεί με αντιμετώπιση των ζητημάτων των δικαιωμάτων, των προοπτικών και της ευημερίας των γυναικών, των κοριτσιών, των ατόμων ΛΟΑΔΜΔ και των ατόμων όλων των ταυτοτήτων φύλου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνο παρατηρείται στασιμότητα στην πορεία προς την επίτευξη ισότητας των φύλων σε όλη την ΕΕ, αλλά ότι, επιπλέον, παρατηρείται σημαντική οπισθοδρόμηση σε ορισμένα κράτη μέλη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης τονίζει τη σημασία της αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφοράς για να διακοπεί ο φαύλος κύκλος της πάσης φύσεως έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτό, απαιτείται εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, για άτομα όλων των ηλικιών, με αντικείμενο την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, τους μη στερεότυπους ρόλους των δύο φύλων και τον σεβασμό για την προσωπική ακεραιότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια και οι ανθρώπινοι πόροι που διατίθενται δεν αρκούν για να εξασφαλιστεί πραγματική πρόοδος στο ζήτημα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές, τα προγράμματα, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται κατά το ήμισυ από γυναίκες και κατά το ήμισυ από άνδρες, η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντανακλά σημαντική υποεκπροσώπηση των γυναικών, δεδομένου ότι μόνο το 36,1 % των βουλευτών του ΕΚ είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διαφορά ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τη σύνθεση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από 7 γυναίκες και 13 άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και η διαφορετικότητα στα όργανα του Κοινοβουλίου συμβάλλουν στην κατάργηση των στερεοτύπων, μειώνουν τις διακρίσεις και αυξάνουν το επίπεδο της δημοκρατικής εκπροσώπησης των πολιτών της ΕΕ και ενισχύουν τη νομιμότητα των αποφάσεων του Κοινοβουλίου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τους διορισμούς σε θέσεις ανώτερης διοίκησης του Κοινοβουλίου (γενικοί διευθυντές και διευθυντές), το ποσοστό των γυναικών ήταν μόλις 11 % το 2016 και μόλις 33 % το 2017·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 5 επιδιώκονται η επίτευξη ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών έως το 2030 και ότι αυτό αποτελεί εγκάρσιο στόχο και των 17 στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί εργαλείο για αποτελεσματική, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αναπτυξιακή συνεργασία βασισμένη στην αρχή της ισότητας με θετικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων μείωσης της φτώχειας· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι έχει σημειωθεί πολύ αργή πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των φύλων και έχουν επιτευχθεί ελάχιστες αλλαγές σε πολλές χώρες του κόσμου(23), συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση του ΣΒΑ 5 είχε ανάμικτα αποτελέσματα εντός και μεταξύ των κρατών μελών και ότι τα ποσοστά των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια και σε θέσεις λήψης αποφάσεων εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερα από των ανδρών(24)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων στα φύλα είναι απαραίτητες για να αξιολογηθεί και να προσδιοριστεί η πιθανότητα μια οποιαδήποτε απόφαση να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, κατά συνέπεια, ουσιώδες να αναλύονται οι προϋπολογισμοί από τη σκοπιά του φύλου, προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες επιπτώσεις που μπορεί να έχει οποιοδήποτε κονδύλιο και οποιαδήποτε κατανομή του προϋπολογισμού στην ισότητα των φύλων και να αυξηθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θεωρείται αποτελεσματική και παγκοσμίως αποδεκτή στρατηγική με στόχο την επίτευξη ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων μέσω της αναδιοργάνωσης, της βελτίωσης, της ανάπτυξης και της αξιολόγησης των πολιτικών διαδικασιών, έτσι ώστε η διάσταση της ισότητας των φύλων να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές, τα κανονιστικά μέτρα και τα προγράμματα δαπανών και σε όλα τα επίπεδα και στάδια από τους φορείς που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου παρέχει βασικά εργαλεία για τη συστηματική συνεκτίμηση των διαφορών μεταξύ των συνθηκών, των καταστάσεων και των αναγκών ανδρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές και δράσεις, καθώς και για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προαγωγή ίσων δικαιωμάτων και ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διάφορα διοικητικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά επίπεδα καθώς και στη λήψη αποφάσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διοργανική συνεργασία στο ζήτημα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διάσταση του φύλου θα μπορέσει να εισαχθεί σε όλα τα στάδια του προϋπολογισμού, των πολιτικών, των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ένωσης, πράγμα που θα διευκόλυνε το έργο του ίδιου του Κοινοβουλίου στον τομέα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροπολογίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που εγκρίνονται από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και υποβάλλονται προς έγκριση σε άλλες επιτροπές, είναι αποτελεσματικό μέσο για να εξασφαλισθεί η δέουσα συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στις εκθέσεις και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό κατά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην άσκηση των δικαιωμάτων των γυναικών και αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι φορείς χάραξης πολιτικής για την προαγωγή της ισότητας των φύλων, όμως δεν εφαρμόζεται συστηματικά από κανένα θεσμικό όργανο της ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία(25), οι γυναίκες αποτελούν το 59 % του προσωπικού του Κοινοβουλίου, αλλά εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των γυναικών σε θέσεις της ανώτερης διοίκησης έχει μάλιστα μειωθεί από τον Ιούνιο του 2017 ενώ ο αριθμός των γυναικών σε θέσεις της μεσαίας διοίκησης έχει σημειώσει ελαφρά μόνο αύξηση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη για την ισότητα των φύλων του 2017 καθορίζονται τρεις στόχοι για την εκπροσώπηση των γυναικών στα μεσαία και ανώτερα διοικητικά κλιμάκια, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2019: 30 % σε επίπεδο Γενικού Διευθυντή, 35 % σε επίπεδο διευθυντή και 40 % σε επίπεδο προϊσταμένου μονάδας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χάρτη πορείας που καταρτίστηκε στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να προωθηθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου, σε κάθε επιτροπή και στη Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών ορίζεται ένα μέλος αρμόδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, το οποίο μοιράζεται τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές στο δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών πολιτικών τους για τους ανθρώπινους πόρους και των εξωτερικών τους δράσεων στον τομέα της προώθησης της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜΔ έχει ουσιαστική σημασία για την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2014, ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι η διαφορετικότητα στο Κοινοβούλιο πρέπει να αντανακλάται στη σύνθεση του προεδρείου κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής και ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει προεδρείο που να αποτελείται μόνο από άνδρες ή μόνο από γυναίκες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρμόδιο για την κάλυψη των ανώτερων διοικητικών θέσεων στο Κοινοβούλιο είναι αποκλειστικά και μόνο το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποδίδεται η δέουσα προσοχή στα δικαιώματα, τις προοπτικές και την ευημερία των ατόμων ΛΟΑΔΜΔ και των ατόμων όλων των ταυτοτήτων φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στα ζητήματα των ΛΟΑΔΜΔ, οι ακτιβιστές ΛΟΑΔΜΔ δεν προβάλλονται και δεν ακούγονται αρκετά·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί η κοινωνική και πολιτική αξία των οργανώσεων των γυναικών και των χώρων των γυναικών, της ιστορίας και του έργου τους, καθώς και του βασικού ρόλου τους στην πρόληψη της έμφυλης βίας και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της αυτοδιάθεσης των γυναικών και του διαπολιτισμικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει συνειδητή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου χωρίς χώρους που να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την αυτοδιάθεση και την αυτοπεποίθηση των γυναικών και να καταπολεμούν τη βία κατά των γυναικών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση των γυναικών στον πολιτικό τομέα εξακολουθεί ενίοτε να αμφισβητείται, και ότι οι γυναίκες αποτελούν θύματα στερεοτύπων, που τις αποθαρρύνουν από το να συμμετέχουν στην πολιτική, φαινόμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα εμφανές οπουδήποτε οι γυναίκες εκπροσωπούνται λιγότερο στην πολιτική·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ΕΕ, οι γυναίκες έχουν τα ίδια ατομικά και πολιτικά δικαιώματα με τους άνδρες, ωστόσο συχνά δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα από κοινωνική και οικονομική άποψη·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συμβάλλει σε έναν πιο ολοκληρωμένο διάλογο και στην καλύτερη λήψη αποφάσεων, καθώς μπορεί να παρουσιάζει όλες τις απόψεις χωρίς αποκλεισμούς·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την αποφυγή του κάθετου και οριζόντιου διαχωρισμού με βάση το φύλο·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει εδώ και πολλά χρόνια δέσμευση για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να καταπολεμά τη σεξουαλική παρενόχληση και να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα μέτρα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει διάφορα όργανα που είναι επιφορτισμένα με την ανάπτυξη και την υλοποίηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και την προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας τόσο σε πολιτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, όπως την Ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τη Μονάδα Ισότητας και Διαφορετικότητας, την Επιτροπή Ισότητας Ευκαιριών και Διαφορετικότητας (COPEC), την ένωση égalité, την ένωση υπαλλήλων ΛΟΑΔΜ+ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τη συμβουλευτική επιτροπή για την πρόληψη και την προστασία στην εργασία και την ομάδα συντονιστών για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει σαφής συντονισμός ή συνοχή μεταξύ αυτών των οργάνων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι μια διαδικασία για την οποία απαιτούνται τόσο ειδικές δεξιότητες και γνώσεις όσο και δέσμευση, και ότι, επομένως, είναι αποτελεσματική μόνο εάν συνοδεύεται από δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ικανοτήτων των θεσμικών οργάνων και του προσωπικού·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεσμεύτηκε ήδη το 2003 να εκδώσει και να εφαρμόσει σχέδιο πολιτικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου με προτεραιότητα στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο των επιτροπών και των αντιπροσωπειών, με συγκεκριμένα εργαλεία για την προώθηση, την ευαισθητοποίηση και την εφαρμογή της αρχής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο καθημερινό έργο τους·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επαναβεβαιώνει τη μεγάλη του προσήλωση στην ισότητα των φύλων τόσο στο περιεχόμενο των πολιτικών, των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων της ΕΕ όσο και στο πολιτικό, δημοσιονομικό, διοικητικό και εκτελεστικό επίπεδο της Ένωσης·

2.  ζητεί το ΠΔΠ, όπως και το προηγούμενο ΠΔΠ, να συνοδεύεται από κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, με την οποία να δεσμεύονται να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού οι οποίες εφαρμόζονται για το ΠΔΠ θα περιλαμβάνουν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη διάσταση του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων και διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική ισότητας υπό μορφή ανακοίνωσης που θα περιέχει σαφείς και ει δυνατόν μετρήσιμους στόχους, και θα μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ για να εξασφαλιστεί η καλύτερη διάδοση και κατανόησή της από τους πολίτες και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς·

4.  θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δημιουργήσει και να προωθήσει μια νοοτροπία διαφορετικότητας και ένταξης καθώς και ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους, και ότι η λήψη οριζόντιων μέτρων για τη διασφάλιση της ευημερίας όλου του προσωπικού και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να συνοδεύεται από τη λήψη ειδικά εστιασμένων μέτρων για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, τόσο σε διοικητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο·

5.  επιμένει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου μπορεί επίσης να συνεπάγεται τη θέσπιση συγκεκριμένων δράσεων για γυναίκες ή άνδρες με σκοπό την αντιμετώπιση συνεχιζόμενων ανισοτήτων ή την αλλαγή γενικών πολιτικών για τη συνεκτίμηση των διαφορετικών συνθηκών ατόμων ή ομάδων·

6.  επιδοκιμάζει τις περιπτώσεις υποδειγματικής για την ισότητα των φύλων γυναικείας και ανδρικής συμπεριφοράς, καθώς και τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν τόσο στη διοίκηση του Κοινοβουλίου όσο και σε πολιτικό επίπεδο, οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στην ισότητα των φύλων και στις ίσες ευκαιρίες· ενθαρρύνει, επίσης, την προώθηση διαφορετικών προτύπων υποδειγματικής συμπεριφοράς για την εξάλειψη όλων των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο·

7.  τονίζει ότι η επίτευξη ισότητας των φύλων δεν αποτελεί ζήτημα των γυναικών, αλλά ζήτημα που θα πρέπει να αφορά ολόκληρη την κοινωνία·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της οπτικής επικοινωνίας του Κοινοβουλίου χρησιμοποιούνται ενίοτε έμφυλα στερεότυπα καθώς και στερεότυπα που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό και στην ταυτότητα φύλου· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της εκπροσώπησης και της προώθησης της ισότητας των φύλων στο υλικό επικοινωνίας για όλους τους τομείς πολιτικής·

9.  υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου καλύπτει τις επιλογές πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων, τις διαδικασίες και τις πρακτικές, καθώς και την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι για να αξιολογηθεί σφαιρικά η κατάσταση όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο το περιεχόμενο των πολιτικών αλλά και η εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

10.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στις βασικές θέσεις λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο παραμένει χαμηλή και ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει την ομοιόμορφη κατανομή των θέσεων λήψης αποφάσεων μεταξύ των φύλων·

11.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνοχής και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων και την διαφορετικότητα στο Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου βαθμού ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού, την οργάνωση της εργασίας, τις αποφάσεις και τις διαδικασίες εργασίας·

12.  χαιρετίζει την απόφαση του Κοινοβουλίου να τιμήσει την Simone Veil, την πρώτη γυναίκα που έγινε πρόεδρος θεσμικού οργάνου της ΕΕ και υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των γυναικών, ιδίως της νόμιμης άμβλωσης και των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, μετονομάζοντας το Βραβείο Ισότητας και Διαφορετικότητας σε Βραβείο Simone Veil , ως μέσο προβολής και αναγνώρισης των ορθών πρακτικών και των ανθρώπων που διαδραμάτισαν υποδειγματικό ρόλο στον τομέα των ίσων ευκαιριών στους κόλπους της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· συνιστά να ενισχυθεί η προβολή και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το σημαντικό αυτό βραβείο·

13.  τονίζει τη σημασία του διαλόγου με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οργανώσεις γυναικών της κοινωνίας των πολιτών, βασικές ομάδες για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, γυναικεία κινήματα, διεθνή θεσμικά όργανα, τον ακαδημαϊκό κόσμο και τα εθνικά κοινοβούλια, για την ανάπτυξη εργαλείων και τη συλλογή δεδομένων· υπενθυμίζει ότι η κινητοποίησή τους είναι σημαντική για τη βελτίωση των διαδικασιών ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην ΕΕ και για την ενθάρρυνση αμοιβαίων ανταλλαγών για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών·

Εργαλεία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου

14.  ζητεί τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τη διασφάλιση της πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι ιδίως τα μέτρα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι πρωταρχικής σημασίας· επισημαίνει ιδίως την ανάγκη για μέτρα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον αναθεωρημένο οδηγό χρήσης ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2018 και ο οποίος αντικατοπτρίζει πλέον καλύτερα τις γλωσσικές και πολιτισμικές εξελίξεις και παρέχει πρακτικές συμβουλές σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ σχετικά με τη χρήση δίκαιης και συμπεριληπτικής ως προς το φύλο γλώσσας· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ένας από τους πρώτους διεθνείς οργανισμούς που εξέδωσαν πολυγλωσσικούς οδηγούς χρήσης ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας το 2008· υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης ευρείας αποδοχής του οδηγού από το κοινό και καλεί όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους υπαλλήλους, να προωθήσουν και να εφαρμόζουν με συνέπεια αυτόν τον οδηγό κατά την επιτέλεση του έργου τους·

16.  αναγνωρίζει το έργο του δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, χαιρετίζει τη συμμετοχή εκπροσώπων της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών στο δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του δικτύου·

17.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν εγκρίνει σχέδια δράσης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο τους και πολλές από αυτές έχουν ήδη υποβάλει τα σχέδια αυτά στο δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· καλεί, ως εκ τούτου, τις λίγες επιτροπές που απομένουν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα· επισημαίνει, ωστόσο, την ετερογένεια αυτών των σχεδίων και την έλλειψη εφαρμογής· ζητεί τη θέσπιση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα πρέπει έστω να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ίση εκπροσώπηση των φύλων σε όλες τις κοινοβουλευτικές εργασίες και τα όργανα του Κοινοβουλίου, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές δραστηριότητές του και στην οργάνωση εργασίας του και τη χρήση ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας σε όλα τα έγγραφα· ζητεί να τροποποιηθεί ανάλογα ο εσωτερικός κανονισμός·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στην τελευταία μεταρρύθμιση του κανονισμού του Κοινοβουλίου, δεν συμπεριλήφθηκαν διαδικασίες για την υλοποίηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

19.  χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία έτη όσον αφορά την έκδοση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων στις περισσότερες επιτροπές του Κοινοβουλίου·

20.  ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών με στόχο την ενσωμάτωση πραγματικής διάστασης του φύλου στις εκθέσεις τους και τονίζει ότι είναι σημαντικό όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές να επιδείξουν σεβασμό για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, τόσο μέσω της αποδοχής των τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που κατατέθηκαν από την επιτροπή όσο και μέσω της συνεργασίας για την αποφυγή συγκρούσεων αρμοδιοτήτων·

21.  επαναλαμβάνει τη σημασία της εφαρμογής της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου των φύλων στον προϋπολογισμό σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας του προϋπολογισμού· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία μηχανισμών συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, παρά την ισχυρή δέσμευση που υπάρχει εν προκειμένω· παροτρύνει τα αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου να ενσωματώνουν την προοπτική του φύλου και να χρησιμοποιούν δείκτες για την ισότητα των φύλων ως προς το φύλο κατά την κατάρτιση και έγκριση της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής·

22.  εκφράζει επιδοκιμασία για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ· τονίζει ότι η σεξουαλική παρενόχληση συνιστά σοβαρό έγκλημα το οποίο τις περισσότερες φορές δεν καταγγέλλεται, ακραία μορφή διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου και ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ισότητα των φύλων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Προεδρείου της 2ας Ιουλίου 2018 για αναθεώρηση της λειτουργίας της συμβουλευτικής επιτροπής που ασχολείται με τις καταγγελίες για παρενόχληση οι οποίες αφορούν τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διαδικασιών εξέτασης καταγγελιών που εφαρμόζει, ενώ εγκρίνει ένθερμα το άρθρο 6 που προβλέπει τον διορισμό από τον γενικό γραμματέα δύο εμπειρογνωμόνων συμβούλων —ενός ιατρού συμβούλου της ιατρικής υπηρεσίας και ενός μέλους της νομικής υπηρεσίας— καθώς και για την προσθήκη του άρθρου 34α στα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά τις οικονομικές συνέπειες μιας αποδεδειγμένης παρενόχλησης διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού·

23.  εκφράζει επιδοκιμασία για τα νέα μέτρα κατά της παρενόχλησης που έλαβε το Κοινοβούλιο, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2017, και τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2018, και ειδικότερα:

   α) για τη σύσταση ειδικής και μόνιμης γραμματείας της συμβουλευτικής επιτροπής, υπαγόμενης στη Γραμματεία του Προεδρείου και των Κοσμητόρων, με περισσότερο και ειδικευμένο προσωπικό που θα καταρτίζεται τακτικά και το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με ζητήματα παρενόχλησης·
   β) για τη δυνατότητα συμμετοχής ενός δεύτερου εκπροσώπου των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, ως πλήρους μέλους, με σκοπό την αντιμετώπιση του ζητήματος της περιοριστικής απαρτίας και του φόρτου εργασίας του εκπροσώπου των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών·
   γ) για τη διασφάλιση της πρόβλεψης στον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου (άρθρα 11 και 166) νέων κυρώσεων για παρενόχληση, καθώς και ενός «κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους», της καθιέρωσης δήλωσης που θα υπογράφεται από όλους τους βουλευτές κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και θα υποβάλλεται στον Πρόεδρο, της επιβολής υποχρέωσης σε κάθε βουλευτή να διαβάζει τον κώδικα και να διαβεβαιώνει ότι θα τηρεί τις αρχές του και της δημοσίευσης όλων των δηλώσεων (υπογεγραμμένων και μη) στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου·
   δ) για την παροχή καλύτερης ενημέρωσης στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης όλων των νομικών εξόδων τους από το Κοινοβούλιο και υποστήριξής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

24.  εκφράζει ωστόσο την έντονη αποδοκιμασία του για την αργή και ανεπαρκή πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση άλλων σημαντικών συστάσεων του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου· ζητεί να δοθεί πλήρης και αδιαίρετη προσοχή από τον Πρόεδρο και τη διοίκηση του Κοινοβουλίου στην πλήρη εφαρμογή όλων των ζητούμενων μέτρων, συγκεκριμένα μέσω του χάρτη πορείας της περιόδου 2017-2019 με τίτλο «Ενημερωμένος χάρτης πορείας για την προσαρμογή των προληπτικών μέτρων και μέτρων έγκαιρης στήριξης με στόχο την αντιμετώπιση συγκρούσεων και περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ βουλευτών και διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών ή άλλων υπαλλήλων»», ο οποίος θα πρέπει να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατόν ώστε να περιλαμβάνει σε ικανοποιητικό βαθμό τουλάχιστον τα ακόλουθα αιτήματα του ψηφίσματος με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

   α) παροχή υποχρεωτικής κατάρτισης για όλους τους βουλευτές και όλο το προσωπικό·
   β) σύσταση ειδικής ομάδας ανεξάρτητων, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, η οποία θα συγκληθεί με εντολή να εξετάσει την κατάσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη λειτουργία των δύο επιτροπών της για την παρενόχληση·
   γ) ενίσχυση των επιτροπών καταπολέμησης της παρενόχλησης με τη συγχώνευσή τους σε μία και μοναδική επιτροπή μεταβλητής σύνθεσης ανάλογα με την κάθε επιμέρους υπό εξέταση περίπτωση και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων όπως δικηγόρων και γιατρών ως μόνιμων μελών της επιτροπής·

25.  ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(26), η οποία προβλέπει αντιστροφή του βάρους απόδειξης σε περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου·

26.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διεξάγει τακτικά λεπτομερή ποιοτική και ποσοτική έρευνα σχετικά με την πρόοδο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο Κοινοβούλιο και τη λειτουργία της οργανωτικής δομής που είναι αφιερωμένη σε αυτήν, καθώς και να αναπτύξει αξιολογήσεις των επιπτώσεων στα φύλα και αναλύσεις βάσει φύλου· ζητεί αυξημένη, συστηματική και περιοδική συλλογή στοιχείων και στατιστικών ανά φύλο στις αξιολογήσεις αντικτύπου των πολιτικών και προγραμμάτων, καθώς και στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, για να αναλύεται η πρόοδος στον τομέα της ισότητας των φύλων, να εντοπίζονται με ακρίβεια οι διαφορές μεταξύ των φύλων, να αξιολογούνται τα επιτεύγματα ή η οπισθοδρόμηση και για να λαμβάνονται αποφάσεις βάσει στοιχείων·

27.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για υποχρεωτική κατάρτιση σε θέματα σεβασμού και αξιοπρέπειας για το σύνολο των βουλευτών και του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, κατά την έναρξη της νέας θητείας·

28.  υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ικανότητας ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μέσω της εξασφάλισης της παροχής ευαισθητοποιημένης ως προς το φύλο κατάρτισης και μέσω της εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής· εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς την ανάπτυξη στοχευμένης και τακτικής κατάρτισης σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και για ειδικά προγράμματα κατάρτισης για γυναίκες με ηγετικές ικανότητες· ενθαρρύνει τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού να παράσχει κατάρτιση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για τους βουλευτές, τους βοηθούς και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου να παράσχουν κατάρτιση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για το προσωπικό τους·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το εργαλείο για ευαισθητοποιημένα ως προς τη διάσταση του φύλου κοινοβούλια που ανέπτυξε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά και τα περιφερειακά κοινοβούλια να εκτιμήσουν και να βελτιώσουν την ευαισθησία τους έναντι των φύλων· καλεί τη διοίκηση και τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου να εξασφαλίσουν την κατάλληλη παρακολούθηση των πορισμάτων της αξιολόγησης και των εκτιμήσεων·

30.  καλεί το EIGE να υποβάλλει τακτικά πληροφορίες στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και στην Επιτροπή, προκειμένου να υπογραμμίζεται η διάσταση του φύλου σε όλους τους τομείς χάραξης πολιτικής, και να καταστήσει διαθέσιμα τα δεδομένα και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει, μεταξύ άλλων για τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, όπως αυτά διατίθενται στην πλατφόρμα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανάπτυξης ικανοτήτων που θα απευθύνεται επίσης στο προσωπικό και τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς·

Πολιτικό Επίπεδο

31.  επαινεί τον διορισμό το 2016 του μόνιμου εισηγητή για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ενεργό συμμετοχή του μόνιμου εισηγητή στις εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου του Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα· συνιστά, ως εκ τούτου, στο Κοινοβούλιο να διατηρήσει αυτή τη στάση κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024·

32.  πιστεύει ότι οι ισχυρότερες διοργανικές σχέσεις στον τομέα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη πολιτικών της ΕΕ ευαισθητοποιημένων ως προς τη διάσταση του φύλου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα καθιερωθεί διαρθρωμένη συνεργασία για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου με άλλους θεσμικούς εταίρους, όπως η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το EIGE·

33.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της παρουσίας του φύλου που υποεκπροσωπείται στους εκλογικούς καταλόγους και το οποίο είναι τις περισσότερες φορές το γυναικείο φύλο· ενθαρρύνει με θέρμη τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα μέλη τους να εξασφαλίσουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των υποψηφίων για τις εκλογές του 2019 για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω συστημάτων εναλλαγής ανδρών/γυναικών στα ψηφοδέλτια ή άλλων μεθόδων όπως οι κατάλογοι ίσης εκπροσώπησης· ενθαρρύνει την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα·

34.  καλεί τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 να εξασφαλίσουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη σύνθεση των οργάνων διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους συνιστά να προτείνουν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες ως υποψήφιους και υποψήφιες για τις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Μέλους του Προεδρείου καθώς και των προέδρων των επιτροπών και των αντιπροσωπειών προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος·

35.  συνιστά στις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 να εκλέξουν δύο βουλευτές η καθεμία, έναν άνδρα και μια γυναίκα, για τη θέση των Συμπροέδρων των ομάδων τους·

36.  ενθαρρύνει τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 να λάβουν υπόψη τους τον στόχο της επίτευξης ίσης εκπροσώπησης των φύλων κατά τον διορισμό βουλευτών σε όλες τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες και, κυρίως, να ορίσουν ίσο αριθμό βουλευτών γυναικείου και ανδρικού φύλου ως μέλη και αναπληρωτές της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ανδρών στην πολιτική για την ισότητα των φύλων·

37.  προτείνει να διερευνηθούν τρόποι δημιουργίας ενός δικτύου γυναικών εντός του Κοινοβουλίου, το οποίο θα ενσωματώνει τα εθνικά δίκτυα, καθώς τα τυπικά ή άτυπα δίκτυα όχι μόνο βελτιώνουν τις διαδικασίες εργασίας, αλλά αποτελούν επίσης βασικό στοιχείο για την παροχή πληροφοριών, την αμοιβαία υποστήριξη, την καθοδήγηση, καθώς και την επίτευξη υποδειγματικών συμπεριφορών·

38.  ενθαρρύνει τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου να εγκρίνουν στρατηγική για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις τους θα λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων·

39.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να εφαρμόσουν την ίδια αρχή για την κάλυψη ανώτερων διοικητικών θέσεων όπως και για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων μονάδας, δηλαδή να καταστεί υποχρεωτική η συμπερίληψη τριών κατάλληλων υποψηφίων στους καταλόγους των επικρατέστερων υποψηφίων, περιλαμβανομένου τουλάχιστον ενός υποψηφίου από κάθε φύλο, δηλώνοντας ταυτόχρονα, ότι, αν όλοι οι άλλοι είναι ίσοι (π.χ. προσόντα, εμπειρία), θα πρέπει να προτιμάται το υποεκπροσωπούμενο φύλο· επισημαίνει ότι, εάν δεν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, η θέση θα πρέπει να προκηρύσσεται εκ νέου·

40.  καταδικάζει με τον δριμύτερο δυνατό τρόπο την μισογύνικη γλώσσα που χρησιμοποιείται συχνά στην αίθουσα της ολομέλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κυρώσεις που επέβαλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που επιβεβαιώθηκαν από το Προεδρείο κατά βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για παρατηρήσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της συνόδου της ολομέλειας της 1ης Μαρτίου 2017 και με τις οποίες προσέβαλε την αξιοπρέπεια των γυναικών· εκφράζει ανησυχία για την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 31ης Μαΐου 2018, να ακυρώσει την απόφαση του Προέδρου και του Προεδρείου, με βάση τόσο την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού όσο και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ελευθερία του λόγου)· παροτρύνει την αρμόδια επιτροπή του για θέματα που αφορούν τον Κανονισμό να προβεί σε αναθεώρηση των εφαρμοστέων κανόνων με σκοπό τη διασφάλιση του σεβασμού και της αξιοπρέπειας στην αίθουσα ολομέλειας σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και, πιο συγκεκριμένα, να προσθέσει μια ρήτρα που θα απαιτεί από τους βουλευτές να απέχουν στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις από τη χρήση γλώσσας που υποκινεί το μίσος ή εισάγει διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικότητας, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, και να μεριμνήσει, σε περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω ρήτρας, για την επιβολή παραδειγματικών κυρώσεων·

41.  επικροτεί τη διαθεσιμότητα μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης σχετικά με την ασυνείδητη μεροληπτική συμπεριφορά και παρενόχληση, τονίζει ότι τα εν λόγω μαθήματα κατάρτισης θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων και σε θέματα που αφορούν άτομα ΛΟΑΔΜΔ και θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τους διευθυντές και τα μέλη εξεταστικών επιτροπών και να ενθαρρύνονται ενεργά για όλα τα άλλα μέλη του προσωπικού·

42.  επαινεί τη στρατηγική της Επιτροπής για την πολυμορφία και την ένταξη, η οποία δημοσιεύτηκε το 2017· καλεί επιτακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιοποιήσει αυτό το καλό παράδειγμα, να ενστερνιστεί πλήρως τη διαχείριση της διαφορετικότητας και να αναγνωρίσει, να εκτιμήσει και να συμπεριλάβει προσωπικό με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή διαφορετική ταυτότητα φύλου·

Διοικητικό επίπεδο

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Δημήτρη Παπαδημούλη, με τίτλο «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – τρέχουσα κατάσταση και περαιτέρω πορεία για την περίοδο 2017-2019» καθώς και για τον χάρτη πορείας για την υλοποίηση της έκθεσης· επαινεί την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των συγκεκριμένων δράσεων του χάρτη πορείας και το σαφές χρονοδιάγραμμά του για τη λήψη ειδικών μέτρων όσον αφορά τη διαχείριση, την επαγγελματική κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα των φύλων, τα μέτρα για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την τακτική παρακολούθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων μέσω στατιστικών· ζητεί να επιταχυνθεί η πρόοδος ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για την ισότητα των φύλων που έχουν καθοριστεί για το 2019·

44.  παροτρύνει την Ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα να πραγματοποιεί ανά διετία διαρθρωτική, αναλυτική αξιολόγηση της εφαρμογής του χάρτη πορείας για την ισότητα των φύλων, με βάση παρουσίαση της ΓΔ PERS·

45.  εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι, παρά τις σθεναρές θεσμικές και πολιτικές δηλώσεις, οι στόχοι που αφορούν την ισότητα των φύλων δεν αναφέρονται ρητώς στα έγγραφα προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και δεν λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

46.  προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού να καταρτίσει ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνεται από γυναίκες, και ιδίως από γυναίκες σε μεσαίες διοικητικές θέσεις σε εθελοντική βάση, με ερωτήσεις σχετικά με τα κίνητρα, τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που έχουν, ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όταν υποβάλλουν αιτήσεις για ανώτερες διοικητικές θέσεις·

47.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινο δυναμικό που καταρτίζει το Κοινοβούλιο·

48.  υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ειδικά η χρήση μέτρων για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την αποδοχή από τους προϊστάμενους και, κατά περίπτωση, την ανάληψη ευθυνών φροντίδας σε ισότιμη βάση από αμφότερους τους γονείς· επισημαίνει ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω σεμιναρίων, μαθημάτων κατάρτισης και δημοσιεύσεων· υποστηρίζει ότι οι βουλευτές και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι σχετικά με το γεγονός ότι τα μέτρα για τη βελτίωση της ισορροπίας επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, όπως η άδεια μητρότητας/πατρότητας, η γονική άδεια, η άδεια φροντίδας και οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας θα βοηθήσουν να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων στο Κοινοβούλιο, θα ενθαρρύνουν τον καλύτερο καταμερισμό των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών, θα βελτιώσουν την ποιότητα της απασχόλησης και την ευημερία των γυναικών και θα έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·

49.  συνιστά στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Κοινοβουλίου να συμπεριλαμβάνει σε μεγαλύτερο βαθμό και πιο ενεργό τρόπο τη διάσταση του φύλου στις εκθέσεις χάραξης πολιτικής του Κοινοβουλίου και ιδίως στην προετοιμασία της εκστρατείας για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019·

50.  επαινεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της ισότητας των φύλων σε ανώτερες και μεσαίες διοικητικές θέσεις, αλλά επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου είναι γυναίκες, η εκπροσώπησή τους σε ανώτερες ή μεσαίες διοικητικές θέσεις εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή: στα τέλη του 2017, το 15,4 % των γενικών διευθυντών, το 30,4 % των διευθυντών και το 36,2 % των προϊσταμένων μονάδας στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου ήταν γυναίκες· υπενθυμίζει, επομένως, ότι θα πρέπει να προτιμάται το υποεκπροσωπούμενο φύλο όταν γίνεται επιλογή μεταξύ υποψηφίων με το ίδιο προφίλ (π.χ. πείρα, προσόντα κ.λπ.)·

51.  ζητεί να θεωρούνται οι γνώσεις ή η εμπειρία σε θέματα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου πλεονέκτημα στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόληψης και την επιλογή του προσωπικού·

52.  καλεί τις γραμματείες των επιτροπών του Κοινοβουλίου να συνδράμουν τα μέλη τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών μεταξύ των ομιλητών στις ακροάσεις των επιτροπών, προτείνοντας έναν κατάλογο εμπειρογνωμόνων στον οποίο θα εκπροσωπούνται ισόρροπα άνδρες και γυναίκες·

53.  τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου και στις πολιτικές ομάδες, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας για να αλλάξουν οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη μιας νοοτροπίας ισότητας στη Γραμματεία·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 96.
(2) ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 35.
(3) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 65.
(4) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 2.
(6) ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 49.
(7) ΕΕ C 61 E της 10.3.2004, σ. 384.
(8) ΕΕ C 244 E της 18.10.2007, σ. 225.
(9) ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 18.
(10) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 32.
(11) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 11.
(12) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(13) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 35.
(14) ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 15.
(15) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 192.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0331.
(17) ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
(18) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf
(19) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diversity-inclusion-charter-2017-07-19-en.pdf
(20) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/151203_strategic_engagement_en.pdf
(21) https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0455.
(23) ‘The Global Gender Gap Report 2016’, World Economic Forum, 2016, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/
(24) Η αειφόρος ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση – έκθεση παρακολούθησης της σημειωθείσας προόδου όσον αφορά τις ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ, Eurostat, 2018 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329
(25) Έκθεση με τίτλο «Γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 8 Μαρτίου 2018, http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2018/0001/P8_PUB(2018)0001_EL.pdf
(26) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.


Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
PDF 123kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (2018/2222(INI))
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφαση 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν (COM(2018)0445),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου για την ίδρυση της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 13ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη συνεισφορά της ΕΕ προς ένα αναθεωρημένο έργο ITER (COM(2017)0319),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0393/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύντηξη θα μπορούσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο στο μελλοντικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο ως δυνητικά ανεξάντλητη, ασφαλή, φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά ανταγωνιστική πηγή ενέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύντηξη παρέχει ήδη συγκεκριμένες ευκαιρίες για τη βιομηχανία και έχει θετικό αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία, με θετικό αντίκτυπο πέραν των τομέων της σύντηξης και της ενέργειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για το ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης συντονίζει τις δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της σύντηξης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη έχει ήδη από την αρχή αναλάβει ηγετικό ρόλο στο έργο ITER, ο οποίος έχει αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τα μη ευρωπαϊκά συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ITER (ΗΠΑ, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα, Νότια Κορέα και Ινδία) και ότι η ευρωπαϊκή συνεισφορά, η οποία διοχετεύεται μέσω της κοινής επιχείρησης, αντιπροσωπεύει το 45 % του κόστους κατασκευής του έργου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου αποσκοπεί στη διασφάλιση της χρηματοδότησης για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής συμμετοχής στο έργο ITER για όλη τη διάρκεια του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια του έργου που αποσκοπεί σε βασικές επιστημονικές ανακαλύψεις στην ανάπτυξη της σύντηξης για μη στρατιωτική χρήση, κάτι που αναμένεται να διευκολύνει τελικώς την παραγωγή ασφαλούς, βιώσιμης ενέργειας η οποία θα ανταποκρίνεται στους στόχους οι οποίοι κατοχυρώνονται με τη συμφωνία του Παρισιού·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης για την περίοδο 2021-2027 δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ζήτησε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εν λόγω πρόταση και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διακηρυγμένη πρόθεση της Επιτροπής στο πλαίσιο της κατάστασης της Ένωσης 2018 να εξετάσει «επιλογές για ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία και για πιθανή μεταρρύθμιση της συνθήκης Ευρατόμ»· αναμένει ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα οδηγήσει κατ’ ανάγκη στο να δοθεί στο Κοινοβούλιο ο ρόλος του συννομοθέτη·

3.  υπενθυμίζει την καθυστέρηση στην κατασκευή του πειραματικού αντιδραστήρα, διότι αρχικά προβλεπόταν ότι ο ITER θα κατασκευαζόταν το 2020, αλλά το 2016 το Συμβούλιο ITER ενέκρινε νέο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του πρώτου πλάσματος τον Δεκέμβριο του 2025, ως την πιο πρώιμη τεχνικώς εφικτή ημερομηνία για την κατασκευή του ITER·

4.  τονίζει ότι δεν θα πρέπει να γίνει υπέρβαση της συνεισφοράς της Ευρατόμ στην κοινή επιχείρηση για την περίοδο 2021-2027·

5.  τονίζει ότι, προκειμένου να αποφευχθούν οι διαδοχικές προς τα άνω αναθεωρήσεις του προβλεπόμενου κόστους του έργου, να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις αναμενόμενες ημερομηνίες των επιχειρησιακών φάσεων του έργου και να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός αξιοπιστίας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο Οργανισμός ITER θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει εύλογες απρόβλεπτες εξελίξεις σε κάθε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απρόβλεπτες εξελίξεις έως και 24 μήνες από άποψη χρονοδιαγράμματος και 10-20 % από άποψη προϋπολογισμού·

6.  επικροτεί τη νέα προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνων που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό ITER και ενθαρρύνει το Συμβούλιο του ITER να μειώσει περαιτέρω τον αριθμό των υποεπιτροπών, να εξορθολογίσει τη λειτουργία τους και να εξαλείψει τις αλληλεπικαλύψεις·

7.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, με την παράλληλη εισαγωγή των ακόλουθων τροποποιήσεων:

   ˗ να αναφέρει τη συνεισφορά της Ευρατόμ στην κοινή επιχείρηση, τόσο σε σταθερές όσο και σε τρέχουσες τιμές,
   ˗ να χρησιμοποιήσει, για λόγους σαφήνειας, τη λέξη «Ευρατόμ» αντί της λέξης «Κοινότητα» σε όλο το κείμενο,
   ˗ να συμπεριλάβει σαφείς διατάξεις σχετικά με τις επιτροπές που επικουρούν το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης, ιδίως τη διοικητική και διαχειριστική επιτροπή, την επιτροπή προμηθειών και συμβάσεων και την τεχνική συμβουλευτική επιτροπή, όσον αφορά τη σύνθεσή τους, το μόνιμο ή προσωρινό καθεστώς, τον αριθμό των συνεδριάσεων και τη μέθοδο αμοιβής των μελών τους,
   ˗ να αξιολογεί και να εξαλείψει τις αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες μεταξύ της διοικητικής και διαχειριστικής επιτροπής και της τεχνικής συμβουλευτικής επιτροπής όσον αφορά τα σχέδια των έργων και τα προγράμματα εργασίας,
   ˗ να θεσπίσει διατάξεις σχετικά με τις συνεισφορές της χώρας υποδοχής του ITER,
   ˗ να περιλάβει στο παράρτημα III («δημοσιονομικός κανονισμός: γενικές αρχές») την απαίτηση θέσπισης, στον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης, κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση των συνεισφορών σε είδος,
   ˗ να περιλάβει διατάξεις στο άρθρο 5 και στο παράρτημα III που να παρέχουν τη δυνατότητα στην κοινή επιχείρηση να λαμβάνει χρηματοδότηση υπό τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο πράξεων μεικτής χρηματοδότησης που υλοποιούνται σύμφωνα με το μελλοντικό πρόγραμμα InvestEU,
   ˗ να αποσαφηνίσει τον ρόλο και τη συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση το καθεστώς του στην Ευρατόμ, ιδίως όσον αφορά την πιθανή συμμετοχή του στον ITER·
   ˗ να συμπεριλάβει διατάξεις σχετικά με τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ του ITER και του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ για την περίοδο 2021-2025,
   ˗ να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με καινοτόμες μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως νεοφυείς επιχειρήσεις που πειραματίζονται με νέες προσεγγίσεις και τεχνολογίες, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος και του δικτύου των οργανισμών που έχουν οριστεί στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα σύντηξης,
   ˗ να διευκρινίσει τις διατάξεις που αφορούν τις ετήσιες εκθέσεις και τις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται από την κοινή επιχείρηση,
   ˗ να συμπεριλάβει στην πρόταση σύσταση για τη διερεύνηση της περαιτέρω δυνατής χρήσης των υλικών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο του έργου ITER.

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.


Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα
PDF 137kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα (2018/2086(INI))
P8_TA(2019)0012A8-0378/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα: αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που δημοσιεύθηκε από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών τον Μάρτιο του 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

–  έχοντας υπόψη την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης της ΕΕ (2014-2020) και την πρόταση της Επιτροπής για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2021-2028),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι συννομοθέτες τον Ιούλιο του 2018 για την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 197 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0378/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια διοίκηση στα κράτη μέλη έχει θεμελιώδη σημασία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και ότι η αποτελεσματική λειτουργία του προϋπολογισμού της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην παροχή σύγχρονων συστημάτων που βελτιώνουν την ευημερία και το επίπεδο διαβίωσης στην ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) δεν περιλαμβάνει ειδικό στόχο για τη δημόσια διοίκηση με τη σημερινή της μορφή·

1.  σημειώνει ότι οι αρμοδιότητες της δημόσιας διοίκησης είναι διαδεδομένες σε διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής και ότι αυτό περιπλέκει τον αποτελεσματικό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση του συντονισμού όλων των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα δεν θα είναι τόσο αναποτελεσματικά ώστε να ακυρώνουν όλες τις προσπάθειες της Επιτροπής να προωθήσει τη συνδυασμένη χρήση των πόρων με στόχο την αξιοποίηση των συνεργειών· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τα συστήματα ανταλλαγής ορθών πρακτικών προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές, χωρίς ωστόσο να επιβάλλουν πολιτικές για τη μείωση των μισθών και μη βιώσιμες κοινωνικά μεταρρυθμίσεις·

2.  καλεί τον επόμενο Πρόεδρο της Επιτροπής να αναθέσει σε Επίτροπο την ευθύνη για θέματα που αφορούν τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης·

3.  είναι της άποψης ότι η αποτελεσματική μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, να αυξήσουν την ανθεκτικότητα ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις, να διευρύνουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα νέα συστήματα τεχνολογίας και πληροφορικής, και ότι θα βοηθούσε σημαντικά στη μείωση και έκθεση των αποβλήτων, και στην απώλεια ή τη δόλια χρήση των πόρων της Ένωσης· ζητεί, συνεπώς, να προβλέπεται επίσης και στις μελλοντικές περιόδους προγραμματισμού η χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες θα είναι ευθυγραμμισμένες με τις αρχές και τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση·

4.  σημειώνει ότι συχνά, ιδίως στις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση, υπάρχουν δυσκολίες στην πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις ή στη χρήση τους, λόγω της γραφειοκρατίας, ζητημάτων διοικητικής φύσης ή παρατυπιών· ελπίζει, επομένως, ότι θα προωθηθούν εντός των κρατών μελών μεταρρυθμίσεις που θα καθιστούν ουσιαστικότερη την εφαρμογή της αρχής της χρηστής διοίκησης και θα επιταχύνουν τις δικαστικές διαδικασίες·

5.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ προβλέπει περίπου 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσαρμόσει αυτή τη χρηματοδοτική στήριξη στη στοχοθετημένη ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

6.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη, με στόχο τη στήριξη των περιφερειών που παρουσιάζουν υστέρηση, βελτιώνοντας την ικανότητα και τη διοικητική διακυβέρνηση·

7.  ζητεί μέτρα που να ενθαρρύνουν την εφαρμογή προγραμμάτων τα οποία προωθούν την ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών για τους ανθρώπινους πόρους, για παράδειγμα μέσω ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, και με τη συμμετοχή ιθυνόντων και άλλων κορυφαίων προσωπικοτήτων·

8.  τονίζει ότι συχνά παρατηρούνται πολλές επικαλύψεις μεταξύ ορισμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και άλλων χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ και ζητεί να υποβληθούν προτάσεις· ελπίζει, επομένως, ότι η στήριξη θα βελτιωθεί με τρόπο ώστε να ευνοεί τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και την απλούστευση·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων με τον πλέον αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο· θεωρεί ουσιώδες, τα κράτη μέλη να απέχουν από την προσθήκη κανόνων που περιπλέκουν τη χρήση των πόρων για τον δικαιούχο·

10.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει ούτε τυποποιημένο και κοινό πλαίσιο αξιολόγησης για τη δημόσια διοίκηση ούτε μέθοδο συστηματικής συλλογής δεδομένων· σημειώνει με ανησυχία ότι, λόγω της έλλειψης αυτών των εργαλείων, η Επιτροπή εκπονεί ελλιπείς αναλύσεις των ζητημάτων σε όλα τα κράτη μέλη· προτείνει την επανεισαγωγή ενός κεφαλαίου αφιερωμένου στη δημόσια διοίκηση και τη διακυβέρνηση στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

11.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί εκ των προτέρων τη διοικητική ικανότητα των δομών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των αναπτυξιακών πολιτικών και, όταν πρόκειται για σχέδια ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, να ενθαρρύνει την χρήση εθνικών φορέων και οργανισμών που είναι σε θέση να ενισχύσουν και να επιταχύνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων και των επιμέρους παρεμβάσεων·

12.  πιστεύει ότι το ΠΔΠ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί ώθηση σε προγράμματα που εξασφαλίζουν καλύτερη δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση, και ιδίως για να υποστηρίζονται στα κράτη μέλη σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, αναγνωρίζοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συστημάτων δημόσιας διοίκησης μπορούν να βοηθήσουν τα πληγέντα κράτη μέλη·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί προτάσεις στο επόμενο ΠΔΠ, ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη των προγραμμάτων και να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω απλούστευση·

14.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ένα ειδικό πλαίσιο αξιολόγησης που να συλλαμβάνει τις ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές της υψηλής ποιότητας δημόσιας διοίκησης και να αναπτύσσει τη δική της αναλυτική ικανότητα· τονίζει την ανάγκη να προσδιοριστούν οι αδυναμίες κάθε κράτους μέλους και, με τη βοήθεια των διαθέσιμων πόρων, να προωθηθούν μέτρα για την υπέρβαση των προβλημάτων μέσω της ενίσχυσης του κριτηρίου των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και μέσω του ορισμού στόχων·

15.  προτείνει η Επιτροπή να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο με τα κράτη μέλη εξασφαλίζοντας τη δημιουργία ενός ειδικού φόρουμ·

16.  προτείνει να προβλεφθεί στο κοινοβουλευτικό ημερολόγιο χρόνος για διαρθρωμένο διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τα θέματα που συνδέονται με τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης· καλεί την ΕΕ να βελτιώσει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 11, συμπεριλαμβάνοντας ειδικούς δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης·

17.  χαιρετίζει την ανάπτυξη ενός κριτηρίου αναφοράς για την αξιολόγηση της ικανότητας των δημόσιων διοικήσεων των υποψήφιων χωρών της ΕΕ να αναλάβουν τις ευθύνες της ένταξης στην ΕΕ· ελπίζει ότι τα κράτη μέλη θα προωθήσουν εσωτερικές μεταρρυθμίσεις με στόχο να καταστεί ουσιαστικότερο το αποτέλεσμα της εφαρμογής της αρχής της χρηστής διοίκησης·

18.  σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιας Διοίκησης (EPSA) συγχρηματοδοτείται από την Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη, συγκεντρώνοντας τους φορείς με τις καλύτερες, τις πιο καινοτόμους και τις αποτελεσματικότερες επιδόσεις στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα· είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών και να επιδιώξει ευρύτερη προσέγγιση σε ολόκληρη την Ευρώπη·

19.  θεωρεί αναγκαία την προώθηση, εντός των δημόσιων διοικήσεων, καινοτόμων διαδικασιών που να ευνοούν την καλύτερη συνδεσιμότητα, την ψηφιοποίηση και την παροχή ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές, λαμβάνοντας παράλληλα διαρκώς υπόψη την ταχεία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στους συγκεκριμένους τομείς· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η νέα πρόταση κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) παρέχει στους μελλοντικούς δικαιούχους τις απαραίτητες πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιούν τα συστήματα όσο το δυνατόν ταχύτερα·

20.  αναγνωρίζει ότι η δέσμευση της τοπικής διοίκησης αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· εφιστά την προσοχή στην πρόταση της δήλωσης του Ταλίν σχετικά με την «ενίσχυση των κοινών δομών διακυβέρνησης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές» σε εθνικό επίπεδο(2)·

21.  χαιρετίζει τα υπάρχοντα δίκτυα(3) που συγκεντρώνουν εκπροσώπους των κρατών μελών - ιδίως εκείνους που λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση - προκειμένου να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και αμοιβαίας μάθησης·

22.  είναι της γνώμης ότι τα υπάρχοντα δίκτυα θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τις επιδόσεις τους, θέτοντας πιο φιλόδοξους στόχους και αναπτύσσοντας πιο προορατικές προσεγγίσεις, όπως η συγκριτική αξιολόγηση, που να συνδυάζουν την αυτοαξιολόγηση των κρατών μελών με ένα ενισχυμένο σύστημα αξιολόγησης από ομοτίμους·

23.  πιστεύει ότι μια δημόσια διοίκηση υψηλής ποιότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ και αλλού· τονίζει τη σημασία της καλής επικοινωνίας και της πολιτικής συνειδητοποίησης για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την τόνωση θετικών μεταρρυθμιστικών δράσεων και προγραμμάτων·

24.  θεωρεί ότι είναι αναγκαία η συνεχής αξιολόγηση, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον οι πολιτικές συνοχής συμμορφώνονται με την αρχή της προσθετικότητας και της συμπληρωματικότητας σε σχέση με παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται με τους συνήθεις πόρους και, αν μη τι άλλο, για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές συνοχής δεν θα καταστούν υποκατάστατο των συνήθων εθνικών πόρων·

25.  επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι πόροι των ΕΔΕΤ για το περιφερειακό σχέδιο εφαρμογής (ΠΣΕ) αυξήθηκαν ποσοτικά κατά την τελευταία περίοδο προγραμματισμού, η παρακολούθηση θα μπορούσε να βελτιωθεί, με στόχο την αξιολόγηση του αντίκτυπου αυτής της χρηματοδότησης στο ΠΣΕ·

26.  ζητεί τη συνέχιση του έργου των ομάδων εργασίας της Επιτροπής που έχουν αναλάβει να συνδράμουν τις εθνικές αρχές των κρατών μελών στην καλύτερη εφαρμογή των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή στα κράτη μέλη που υστερούν στην απορρόφηση των κονδυλίων των ΕΔΕΤ·

27.  τονίζει τη σημασία του προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων και ελπίζει ότι θα ενισχυθεί κατά την επερχόμενη περίοδο προγραμματισμού, με τον ορθό προσδιορισμό του ρόλου του περισσότερο ως μέσου διευκόλυνσης παρά ως πηγής τεχνικής βοήθειας, και ότι επίσης θα βελτιωθεί από άποψη αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, χωρίς να μειωθεί ο προϋπολογισμός της συνοχής κατά τα ποσά που προτείνει σήμερα η Επιτροπή στο ΠΔΠ 2021-2027·

28.  επισημαίνει ότι η ΕΕ, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει άμεση νομική αρμοδιότητα στον διοικητικό τομέα, ασκεί θετική επίδραση στις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών και ειδικότερα διαδραματίζει έμμεσο ρόλο μέσω της θέσπισης διοικητικών προτύπων στο κοινοτικό κεκτημένο, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ένωση, καθώς και μέσω της παροχής δημοσιονομικών μέσων με στόχο τη στήριξη και την ενθάρρυνση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και την ενθάρρυνση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Μελέτη – «Μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα: Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών Τμήμα Δ – Δημοσιονομικές Υποθέσεις 2016.
(2) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
(3) Ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιας διοίκησης (EUPAN). Θεματικό Δίκτυο για τη Δημόσια Διοίκηση και τη Διακυβέρνηση (PAG) και άλλες πλατφόρμες και δίκτυα με ιδιαίτερη έμφαση στη δικαιοσύνη, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ψηφιοποίηση, τις δημόσιες συμβάσεις κ.λπ.


Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ
PDF 187kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και την εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ (2018/2155(INI))
P8_TA(2019)0013A8-0449/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή νομική προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και των πεποιθήσεων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948, στο άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966, στη Διακήρυξη του 1981 για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη, στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στα άρθρα 10, 21 και 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το σχόλιο αριθ. 22 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 30ής Ιουλίου 1993 σχετικά με το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 και το ψήφισμα 16/18 του Συμβουλίου, της 12ης Απριλίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, των αρνητικών στερεοτύπων και του στιγματισμού, καθώς και των διακρίσεων, της υποκίνησης σε βία και της βίας κατά ανθρώπων λόγω της θρησκείας ή των πεποιθήσεών τους,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 και 21,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις και τη βία με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012, καθώς και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, της 24ης Ιουνίου 2013, για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας(2), της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»(3) και της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας – αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) από τη στιγμή της σύστασής του(5), και ιδίως τις παραγράφους 27 και 28,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016(6) και της 23ης Νοεμβρίου 2017(7) σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις του 2015 και του 2016 αντίστοιχα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, όσον αφορά το 2015, ιδίως την παράγραφο 14 του ψηφίσματος του 2016 και, όσον αφορά το 2016, ιδίως την παράγραφο 8 του ψηφίσματος του 2017,

–  έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης του Ραμπάτ, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου 2012 από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) για την απαγόρευση της επίκλησης εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους που αποτελεί υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας,

–  έχοντας υπόψη την εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και της ελευθερίας της σκέψης και της συνείδησης, εκτός της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2014, σχετικά με μια προσέγγιση της αναπτυξιακής συνεργασίας με βάση τα δικαιώματα, που να εμπεριέχει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2014 με τίτλο «Tool-box – A rights-based approach, encompassing all human rights for EU development cooperation» (Δέσμη εργαλείων: Προσέγγιση της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ με βάση τα δικαιώματα, που εμπεριέχει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα) (SWD(2014)0152),

–  έχοντας υπόψη την απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης στον σαουδάραβα μπλόγκερ και ακτιβιστή Raif Badawi το 2015 για τις αξιοσημείωτες προσπάθειές του να προωθήσει την ανοικτή συζήτηση για τη θρησκεία και την πολιτική στη χώρα του· έχοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη κράτησή του μετά την καταδίκη του σε 10 χρόνια φυλάκισης, χίλια μαστιγώματα και σε μεγάλο πρόστιμο για υποτιθέμενη «προσβολή του Ισλάμ»,

–  λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση της πακιστανής χριστιανής Asia Bibi, η οποία φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο για βλασφημία, καθώς και την πρόσφατη αθώωσή της,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0449/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική ελευθερία, καθώς και η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και των πεποιθήσεων, οι οποίες αναφέρονται συνήθως, στο πλαίσιο της ΕΕ και στο παρόν ψήφισμα, ως δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία και στην ελευθερία των πεποιθήσεων, είναι ανθρώπινο δικαίωμα εγγενές σε όλους τους ανθρώπους και θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ατόμου, στον ίδιο βαθμό, το οποίο δεν θα πρέπει να υφίσταται οποιαδήποτε διάκριση, όπως κατοχυρώνεται από τα διεθνή και ευρωπαϊκά ιδρυτικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένης της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνολικά, όπως αυτά αναγνωρίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, χωρίς διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ικανοτήτων, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκευτικών πεποιθήσεων ή απουσίας θρησκευτικών πεποιθήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διεθνείς δράσεις της Ένωσης στηρίζονται στις αρχές που οδήγησαν στη δημιουργία της· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης, η Ένωση βασίζεται σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από πλουραλισμό και ανεκτικότητα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή του διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους συνιστά σε παγκόσμιο αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο βασική συνταγματική αρχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ορίσει τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους ως τον αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ των θρησκευτικών και των πολιτικών αρχών, γεγονός που υποδηλώνει την απόρριψη κάθε θρησκευτικής παρέμβασης στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών και κάθε δημόσιας παρέμβασης σε θρησκευτικές υποθέσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν την τήρηση των κανόνων δημόσιας ασφάλειας και τάξης (συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ελευθερίας των άλλων) και την εγγύηση της ισότιμης ελευθερίας συνείδησης για όλους, πιστούς, αγνωστικιστές ή αθέους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων συνεπάγονται το δικαίωμα του ατόμου να επιλέγει τις πεποιθήσεις του ή όσα δεν πιστεύει, το δικαίωμα να αλλάζει ή να εγκαταλείπει το θρήσκευμα και τις πεποιθήσεις του χωρίς περιορισμούς, και το δικαίωμα να ασκεί και να εκδηλώνει τη σκέψη, τη συνείδηση, το θρήσκευμα και τις πεποιθήσεις της επιλογής του, ατομικά ή από κοινού με άλλους και ιδιωτικά ή δημόσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκδήλωση της σκέψης, της συνείδησης, του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων μπορεί να εκφραστεί με τη λατρεία, την τήρηση των θρησκευτικών τύπων, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τη διδασκαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων συνεπάγονται το δικαίωμα των κοινοτήτων των πιστών και μη πιστών να διαφυλάττουν ή να εγκαταλείπουν τα ήθη τους και να ενεργούν σύμφωνα με αυτά, καθώς και το δικαίωμα των θρησκευτικών, κοσμικών και μη ομολογιακών οργανώσεων να έχουν αναγνωρισμένη νομική προσωπικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των ατόμων που ασπάζονται οποιοδήποτε ή και κανένα θρήσκευμα και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβιάσεων της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, όπως των διακρίσεων ή των νομικών περιορισμών βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων, είναι προϋποθέσεις πρωταρχικής σημασίας για να εξασφαλίζεται ότι τα άτομα μπορούν να απολαμβάνουν τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων σε ισότιμη βάση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα προστατεύει επίσης τόσο τις θεϊστικές όσο και τις μη θεϊστικές ή αθεϊστικές πεποιθήσεις όσο και το δικαίωμα όσων δεν ομολογούν κανένα θρήσκευμα ή καμία πεποίθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση ή μη θρησκεύματος ή πεποιθήσεων είναι απόλυτο δικαίωμα και δεν επιτρέπεται να περιορίζεται σε καμία περίπτωση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες είναι αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων περιλαμβάνουν και εξαρτώνται από στοιχεία πολλών άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, όπως της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και ότι διαδραματίζουν, από κοινού, σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική ελευθερία πρέπει να σταματά στο σημείο όπου η άσκησή της παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων, και ότι η άσκηση ενός θρησκεύματος ή η προσήλωση σε κάποια πεποίθηση δεν μπορεί ποτέ και με καμία πρόφαση να δικαιολογεί τον βίαιο εξτρεμισμό ή τον ακρωτηριασμό ούτε να επιτρέπει ενέργειες που θίγουν την εγγενή αξιοπρέπεια του ατόμου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων συμβάλλει άμεσα στη δημοκρατία, την ανάπτυξη, το κράτος δικαίου, την ειρήνη και τη σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων είναι διαδεδομένες, επηρεάζουν ανθρώπους σε κάθε μέρος του πλανήτη, θίγουν την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής και επιφέρουν ή επιτείνουν τη μισαλλοδοξία, αποτελώντας συχνά πρόδρομο δείκτη δυνητικής βίας και συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια για την πρόληψη, τη διερεύνηση και την τιμωρία πράξεων βίας ή απειλής άσκησης βίας σε βάρος προσώπων λόγω της θρησκείας ή των πεποιθήσεών τους, καθώς και για τη διασφάλιση της λογοδοσίας σε περίπτωση που σημειωθούν τέτοιες παραβιάσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ, η ΕΕ προάγει και υπερασπίζεται τον οικουμενικό και αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πλαίσιο των κατευθυντήριων αρχών της εξωτερικής της πολιτικής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες εξακολουθούν να υφίστανται θρησκευτικοί περιορισμοί και ανταγωνισμοί που δημιουργούνται από τις κυβερνήσεις ή τις κοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες θρησκευτικές μειονότητες αντιμετωπίζουν αυξημένες απειλές και διώξεις από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο οι οποίοι αγωνίζονται για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων απειλούνται και δέχονται επιθέσεις ολοένα και περισσότερο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επίτευξη του στόχου της προώθησης της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και της ελευθερίας της σκέψης και της συνείδησης, μέσω της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, το Συμβούλιο ενέκρινε τον Ιούνιο του 2013 τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και της ελευθερίας της σκέψης και της συνείδησης, και ότι τον Μάιο του 2016 η Επιτροπή όρισε τον πρώτο Ειδικό Απεσταλμένο για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και της ελευθερίας της σκέψης και της συνείδησης, εκτός της ΕΕ, με μονοετή θητεία η οποία έκτοτε ανανεώθηκε δύο φορές σε ετήσια βάση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προωθήσει τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, σε διεθνές επίπεδο και μέσω πολυμερών φόρουμ, ιδίως λαμβάνοντας την πρωτοβουλία για θεματικά ψηφίσματα σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC), καθώς και υποστηρίζοντας την εντολή του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων και συνεργαζόμενη με αυτόν, αλλά και μέσω της συνεργασίας με συγγενείς ιδεολογικά τρίτες χώρες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και της ελευθερίας της σκέψης και της συνείδησης, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης από την κοινωνία των πολιτών των δικαιωμάτων των πιστών και των μη πιστών, καθώς και των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν, ιδίως, σε θρησκευτικές μειονότητες ή έχουν μειονοτικές πεποιθήσεις, της στήριξης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΥΑΔ) και της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, και της προώθησης του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, αντιπροσωπεύει χρηματοδοτική προτεραιότητα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για την περίοδο 2014-2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ), ο Μηχανισμός Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (IcSP) και ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), έχουν επίσης στηρίξει προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών για τη θρησκευτικής ελευθερία, καθώς και την ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης·

1.  τονίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία, καθώς και η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και των πεποιθήσεων, οι οποίες αναφέρονται συνήθως στο πλαίσιο της ΕΕ και στο παρόν ψήφισμα ως θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία των πεποιθήσεων, είναι οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα, αξία της ΕΕ, καθώς και σημαντικός και αδιαμφισβήτητος πυλώνας της αξιοπρέπειας, ο οποίος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όλα τα άτομα, την προσωπική τους ταυτότητα και ανάπτυξη, όπως και τις κοινωνίες· υπογραμμίζει ότι πρέπει να δίδεται σε κάθε άτομο η ελευθερία να οργανώνει την προσωπική ζωή του με βάση τις πεποιθήσεις του· τονίζει ότι το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων περιλαμβάνει το δικαίωμα μη πίστης, ασπασμού θεϊστικών, μη θεϊστικών, αγνωστικιστικών ή αθεϊστικών απόψεων και το δικαίωμα στην αποστασία· επιβεβαιώνει ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων πρέπει να προστατεύονται, να προάγονται και να διαφυλάσσονται δεόντως από όλους τους σχετικούς φορείς, καθώς και να ενισχύονται μέσω του διαθρησκευτικού και διαπολιτισμικού διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται στη ΣΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· υπογραμμίζει το καθήκον των κρατών να εγγυώνται τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, και να αντιμετωπίζουν ισότιμα κάθε άτομο, χωρίς καμία διάκριση βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων, με σκοπό τη διατήρηση ειρηνικών, δημοκρατικών και πλουραλιστικών κοινωνιών που σέβονται την πολυμορφία και τις πεποιθήσεις·

2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται δραματική αύξηση των παραβιάσεων της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και στις διώξεις πιστών και μη πιστών· καταδικάζει τη χειραγώγηση των θρησκευτικών ζητημάτων για πολιτικούς σκοπούς, καθώς και τη βία, την παρενόχληση ή τις κοινωνικές πιέσεις σε βάρος οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας ατόμων λόγω της σκέψης, της συνείδησης, του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών τους· καταδικάζει τις διώξεις και τις επιθέσεις εναντίον εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, μη πιστών, αθέων και οποιωνδήποτε άλλων μειονοτήτων, καθώς και τις διώξεις εις βάρος γυναικών και κοριτσιών, όπως και ατόμων βάσει του γενετήσιου προσανατολισμού τους· καταδικάζει τον αναγκαστικό προσηλυτισμό και επιβλαβείς πρακτικές, όπως τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τους καταναγκαστικούς γάμους και ορισμένες άλλες πρακτικές που συνδέονται ή θεωρούνται εκδηλώσεις θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, και ζητεί άμεση λογοδοσία για παραβιάσεις τέτοιου είδους· τονίζει ότι οι παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων αποτελούν συχνά την αιτία έκρηξης ή συνεχούς επιδείνωσης πολεμικών ή άλλων ένοπλων συγκρούσεων, γεγονός που οδηγεί σε παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων μαζικών δολοφονιών ή γενοκτονιών· υπογραμμίζει ότι οι παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων υπονομεύουν τη δημοκρατία, εμποδίζουν την ανάπτυξη και έχουν αρνητικές επιδράσεις στην απόλαυση άλλων θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων· τονίζει ότι αυτό υποχρεώνει τη διεθνή κοινότητα, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιβεβαιώσουν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους και να ενισχύσουν τις δράσεις τους για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων όλων·

3.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει τη δέσμευση να ενισχύουν τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως αρχή που καθοδηγεί την εξωτερική πολιτική της ΕΕ· εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το 2013 ενσωματώνουν την προώθηση και προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων στην εξωτερική πολιτική και τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, και στο πλαίσιο αυτό ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών·

4.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΣΛΕΕ, η ΕΕ δεσμεύεται να διατηρεί ανοικτούς, διαφανείς και τακτικούς διαλόγους με εκκλησίες, καθώς και με θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις· τονίζει τα αποτελέσματα των διαλόγων αυτών αναφορικά με τον σεβασμό των λοιπών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι εν λόγω διαθρησκευτικοί και διαπολιτισμικοί διάλογοι οδηγούν συχνά σε μεγαλύτερο άνοιγμα ορισμένων διεθνών εταίρων της ΕΕ και δημιουργούν ένα σημείο εκκίνησης για την επίτευξη προόδου σε άλλους τομείς·

5.  τονίζει τη σημασία της προσέγγισης των μη πιστών σε χώρες όπου δεν μπορούν να οργανωθούν και δεν μπορούν να επωφεληθούν από την ελευθερία του συνέρχεσθαι·

Στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων μέσω διεθνών σχέσεων και συνεργασίας

6.  χαιρετίζει την ενίσχυση της προώθησης της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων στην εξωτερική πολιτική και τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ κατά τα τελευταία έτη, ιδίως μέσω της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019· χαιρετίζει το γεγονός ότι η βελτίωση αυτή αντιμετωπίζεται με αυξημένη δέσμευση από μέρους πολλών χωρών-εταίρων για συμμόρφωση με τα αντίστοιχα άρθρα 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

7.  επισημαίνει τη δημιουργία της θέσης του Ειδικού Απεσταλμένου για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ το 2016 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σε απάντηση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2016· θεωρεί ότι ο διορισμός του Ειδικού Απεσταλμένου αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και σαφή αναγνώριση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων στο πλαίσιο του θεματολογίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα της εξωτερικής πολιτικής και των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, και στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας· ενθαρρύνει τον Ειδικό Απεσταλμένο να συνεχίσει την επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα δράσεων με τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ· επισημαίνει με ικανοποίηση την ενεργό στήριξη του αρμόδιου Επιτρόπου για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη, καθώς και της ΓΔ DEVCO της Επιτροπής, προς τον Ειδικό Απεσταλμένο·

8.  τονίζει τη σημασία του συνδυασμού των προσπαθειών για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, καθώς και των διαθρησκευτικών και ενδοθρησκευτικών, διαθρησκειακών, διαδογματικών, διαπολιτιστικών και διαφιλοσοφικών διαλόγων, με αυτές για την πρόληψη του θρησκευτικού εξτρεμισμού σε μια προοπτική συμπληρωματικότητας και αμοιβαίας ενίσχυσης, ως τρόπου διατήρησης της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, ιδίως σε γειτονικές και άλλες χώρες με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί ειδικές σχέσεις· υπογραμμίζει ότι οι μη ομολογιακές και ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθώς και οι οργανώσεις κοσμικού χαρακτήρα, διαδραματίζουν επίσης βασικό ρόλο στην πρόληψη του θρησκευτικού εξτρεμισμού·

9.  ζητεί αυξημένη συνεργασία για την αποφυγή των διώξεων κατά μειονοτήτων λόγω σκέψης, συνείδησης, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, για τη δημιουργία των συνθηκών ειρηνικής συνύπαρξης σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από πολυμορφία και για τη διασφάλιση της συνέχισης του διαλόγου μεταξύ θρησκευτικών ηγετών και φορέων, επιστημόνων, εκκλησιών και άλλων οργανώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα, ομάδων μη πιστών, εθνικών φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και των νέων, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να προσδιορίσουν με τους διάφορους συνομιλητές τους ένα σύνολο κοινών στόχων για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων μέσω του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

10.  θεωρεί ότι ο θρησκευτικός αναλφαβητισμός, καθώς και η έλλειψη γνώσεων και αναγνώρισης του ρόλου που διαδραματίζουν οι θρησκείες για μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας, πυροδοτούν προκαταλήψεις και στερεότυπα που συμβάλλουν στην αύξηση των εντάσεων, των παρεξηγήσεων και της ασεβούς και αθέμιτης αντιμετώπισης αναφορικά με τις στάσεις και τη συμπεριφορά μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού· τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης για τη διατήρηση και την οικοδόμηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων παγκοσμίως, και για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας· καλεί όσους διαθέτουν υπεύθυνες θέσεις στους τομείς της επικοινωνίας, των μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να συμβάλλουν θετικά και με σεβασμό στις δημόσιες συζητήσεις, αποφεύγοντας τις αρνητικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα έναντι των θρησκειών και των πιστών, και ασκώντας την ελευθερία έκφρασής τους με υπεύθυνο τρόπο όπως απαιτείται από το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

11.  καταδικάζει το γεγονός ότι ορισμένες χώρες διαθέτουν, επιβάλλουν ή επιδιώκουν να θεσπίσουν ποινική νομοθεσία που προβλέπει κυρώσεις για τη βλασφημία, την αλλαγή θρησκεύματος ή την αποστασία, συμπεριλαμβανομένης της θανατικής ποινής· καταδικάζει το γεγονός ότι οι νόμοι αυτοί έχουν σε γενικές γραμμές στόχο τον περιορισμό της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, καθώς και της ελευθερίας έκφρασης, ενώ χρησιμοποιούνται συχνά ως μορφή καταπίεσης των μειονοτήτων, καθώς και πολιτικής καταπίεσης· εφιστά επίσης την προσοχή στην κατάσταση ορισμένων άλλων χωρών που αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν από συγκρούσεις στις οποίες τα θρησκευτικά ζητήματα αποτελούν έναυσμα ή μοχλό χειραγώγησης· καλεί την ΕΕ να εντείνει την πολιτική της δέσμευση ώστε να δώσει προτεραιότητα στις προσπάθειές της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής προς όλες αυτές τις χώρες, με σκοπό να καταργηθούν οι εν λόγω νομοθεσίες που εισάγουν διακρίσεις και να τεθεί τέρμα στην καταστολή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών για θρησκευτικούς λόγους· ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να περιλαμβάνει διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίοι θα καλύπτουν τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων σε όλες τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες·

12.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κράτηση του βραβευμένου με βραβείο Ζαχάρωφ Raif Badawi έπειτα από παράνομη δίκη και ζητεί επιτακτικά από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να προβούν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του·

13.  καλεί τις αρχές του Πακιστάν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Asia Bibi και της οικογένειάς της·

Ειδικός Απεσταλμένος για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ

14.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Ειδικός Απεσταλμένος έχει αναπτύξει αποτελεσματικά δίκτυα εργασίας στο πλαίσιο της Επιτροπής, καθώς και με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· καλεί τον Ειδικό Απεσταλμένο να αναφέρει ετησίως τις χώρες τις οποίες επισκέπτεται και τις θεματικές προτεραιότητές του·

15.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διεξαγάγουν διαφανή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της προστιθέμενης αξίας της θέσης του Ειδικού Απεσταλμένου κατά τη διαδικασία ανανέωσης της εντολής του· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, να ενισχύσουν επαρκώς τη θεσμική εντολή, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Ειδικού Απεσταλμένου, εξετάζοντας το ενδεχόμενο πολυετούς θητείας που θα υπόκειται σε ετήσια επανεξέταση και αναπτύσσοντας δίκτυα εργασίας σε όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ·

16.  τονίζει ότι τα καθήκοντα του Ειδικού Απεσταλμένου θα πρέπει να εστιάζονται στην προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και των πεποιθήσεων, όπως και των δικαιωμάτων μη πίστης, αποστασίας και ασπασμού αθεϊστικών απόψεων, με προσοχή επίσης στην κατάσταση μη πιστών που διατρέχουν κίνδυνο· προτείνει ο ρόλος του Ειδικού Απεσταλμένου να περιλαμβάνει ενδεχομένως αρμοδιότητες όπως: η ενίσχυση της προβολής, της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και της λογοδοσίας της πολιτικής της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ· η υποβολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στην Επιτροπή ετήσιας έκθεσης προόδου και συγκεφαλαιωτικής έκθεσης για τη θητεία του Ειδικού Απεσταλμένου κατά τη λήξη της· και η στενή συνεργασία με την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM)·

17.  εξαίρει το έργο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων· τονίζει ότι κατά τη διαμόρφωση θεσμικών εντολών είναι σημαντικό να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ του Ειδικού Απεσταλμένου και του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

18.  επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει πρόσφατα νέες θέσεις υπευθύνων για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, ο ρόλος των οποίων είναι παρόμοιος με αυτόν του Ειδικού Απεσταλμένου· υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεπή προσέγγιση που περιλαμβάνει τα δικαιώματα όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και των μη πιστών· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ του Ειδικού Απεσταλμένου και των εθνικών αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για θέματα θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της χώρας τους, καθώς και της COHOM και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας και των κοινών και αμοιβαίων προσπαθειών μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των πρεσβειών των κρατών μελών με σκοπό τη διασφάλιση μιας συνεκτικής και ενωμένης στάσης στο θέμα της προώθησης της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ και την υποστήριξη των κοινοτήτων και των ατόμων που αντιμετωπίζουν παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων·

19.  συνιστά την εξέταση του ενδεχομένου σύστασης άτυπης συμβουλευτικής ομάδας εργασίας η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων των κρατών μελών για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, καθώς και άλλων σχετικών οργανισμών, μαζί με εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιστήμονες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκκλησιών και άλλων οργανώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα, καθώς και μη ομολογιακών οργανώσεων·

20.  συνιστά να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία του Ειδικού Απεσταλμένου με τους ομολόγους του εκτός της ΕΕ, ιδίως σε στενή συνεργασία με τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους διάφορους Ειδικούς Εισηγητές του ΟΗΕ, και κυρίως με τον εισηγητή για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, και με στήριξη του έργου τους, καθώς και με διερεύνηση της δυνατότητας κοινών πρωτοβουλιών ΕΕ-ΟΗΕ σχετικά με τις διακρίσεις κατά θρησκευτικών ομάδων και μειονοτήτων, όπως και μη πιστών και ατόμων που αλλάζουν θρήσκευμα ή κατακρίνουν ή εγκαταλείπουν κάποιο θρήσκευμα, επίσης με διατύπωση κοινών προτάσεων για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δοθεί τέλος στις εν λόγω διακρίσεις· επισημαίνει την πρόταση καθιέρωσης επίσημης ετήσιας διεθνούς ημέρας μνήμης των θυμάτων και των επιζώντων θρησκευτικών διώξεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ·

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων

21.  θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ παρουσιάζουν ένα σαφές σύνολο πολιτικών γραμμών, αρχών, κανόνων και θεμάτων για δράσεις προτεραιότητας, καθώς και μια δέσμη μέσων για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την αναφορά και τα διαβήματα των εκπροσώπων της ΕΕ σε τρίτες χώρες, τα οποία συνιστούν σταθερή στρατηγική προσέγγιση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, η οποία τους επιτρέπει να διαδραματίζουν αποτελεσματικό ρόλο στην προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και της ελευθερίας της σκέψης και της συνείδησης, εκτός της ΕΕ·

22.  απευθύνει επείγουσα έκκληση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, ώστε η ΕΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή όσον αφορά την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων παγκοσμίως· τονίζει ότι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνίες μπορούν να διαμορφώνονται και να επηρεάζονται από ιδέες, θρησκείες και από άλλες μορφές πολιτισμού και πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της μη πίστης, είναι καθοριστικής σημασίας για την καλύτερη κατανόηση της προώθησης της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ· ζητεί να δοθεί εφάμιλλη προσοχή στην κατάσταση των μη πιστών, των αθέων και των αποστατών που υφίστανται διώξεις, διακρίσεις και βία·

23.  ζητεί να ενισχυθούν οι γνώσεις σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για την παροχή κατάρτισης όσον αφορά την εξοικείωση με τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, καθώς και την ιστορία τους, όπως και αναφορικά με την κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων και των μη πιστών σε αξιωματούχους της ΕΕ και διπλωμάτες από τα κράτη μέλη, με παράλληλη τήρηση των αρχών του πλουραλισμού και της ουδετερότητας· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη ευρύτερων και πιο συστηματικών προγραμμάτων κατάρτισης, με τα οποία θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και θα ενταθεί η χρήση τους από τους αξιωματούχους και τους διπλωμάτες της ΕΕ και των κρατών μελών, ενώ επίσης θα ενισχυθεί η συνεργασία με τον Ειδικό Απεσταλμένο· συνιστά να συμμετάσχουν σε αυτήν τη διαδικασία κατάρτισης ακαδημαϊκοί, εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες και ενώσεις στην πλήρη πολυμορφία τους, καθώς και μη ομολογιακές οργανώσεις, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παράσχουν επαρκείς πόρους για τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης·

24.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξασφαλίσουν την ύπαρξη κεφαλαίου αφιερωμένου στη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία παγκοσμίως, καθώς και εκθέσεων προόδου αναφορικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ, καθώς και την υποβολή τους στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο· σημειώνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ προβλέπουν αξιολόγηση της εφαρμογής τους από την COHOM μετά την πάροδο τριών ετών και ότι καμία τέτοια αξιολόγηση δεν έχει κοινοποιηθεί ή δημοσιοποιηθεί· ζητεί τη χωρίς καθυστέρηση δημοσιοποίηση της αξιολόγησης· θεωρεί ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να επισημαίνει τις βέλτιστες πρακτικές, να εντοπίζει τομείς που χρήζουν βελτίωσης και να παρέχει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή, σύμφωνα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και ορόσημα και βάσει τακτικής ετήσιας αξιολόγησης· ζητεί να περιλαμβάνεται η αξιολόγηση στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία παγκοσμίως·

25.  υπογραμμίζει τα καθήκοντα που εκπληρώνονται από τα σημεία επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, στο πλαίσιο όλων των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των αποστολών της ΚΠΑΑ· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι στις σχετικές αντιπροσωπείες και αποστολές, ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αναφορά περιπτώσεων ανησυχίας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων·

26.  υπενθυμίζει τη σημασία των στρατηγικών ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, οι οποίες προσαρμόζουν τη δράση της ΕΕ στην ειδική κατάσταση και στις ανάγκες κάθε χώρας· ζητεί να δοθεί επαρκής προσοχή στα ζητήματα που σχετίζονται με τη θρησκευτική ελευθερία, καθώς και την ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης, μέσω διαμόρφωσης γραμμών δράσης για την ΕΕ, ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο των στρατηγικών ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, κάθε φορά που απειλείται ο σεβασμός για τη θρησκευτική ελευθερία, καθώς και την ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αποκτήσουν πρόσβαση οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο περιεχόμενο των στρατηγικών ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Δράσεις της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία, καθώς και την ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης, σε πολυμερή φόρουμ

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων σε πολυμερή φόρουμ, ιδίως στο πλαίσιο του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, καθώς και στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ)· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεργασία της ΕΕ με τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· συνιστά τη συνέχιση της πρακτικής της ΕΕ να λαμβάνει την πρωτοβουλία για ψηφίσματα στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, καθώς και να επιδιώκει τη δημιουργία συμμαχιών και να υπερασπίζεται τις κοινές θέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς· καλεί την ΕΕ και τον ΟΙΣ να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατάρτισης κοινού ψηφίσματος σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών·

Χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων χαρακτηρίζονται ως προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· σημειώνει την αύξηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ που διατέθηκε στα προγράμματα σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων από τη στιγμή της έγκρισης των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διασφαλίσουν την αμοιβαία ενίσχυση του διπλωματικού έργου της ΕΕ για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΜΔΔΑ, καθώς και να τηρούν τις αρχές του πλουραλισμού, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας κατά την εκχώρηση κονδυλίων· τονίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων μπορούν επίσης να στηριχθούν από άλλα μέσα εκτός από τα κονδύλια που προσανατολίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων όσα έχουν ως αντικείμενο τη διάσταση της πρόληψης των συγκρούσεων ή την εκπαίδευση και τον πολιτισμό· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατηρήσουν επαρκή χρηματοδότηση για προγράμματα που σχετίζονται με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων στο πλαίσιο των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027· ζητεί να μπορέσει το ΕΜΔΔΑ να χρηματοδοτήσει την προστασία ή την απομάκρυνση ελεύθερα σκεπτόμενων ατόμων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απειλούνται ή διώκονται στην χώρα καταγωγής τους·

29.  ζητεί να καταβληθεί προσπάθεια εξασφάλισης της διαφάνειας κατά την εκχώρηση κονδυλίων και ελέγχου της χρήσης των κονδυλίων από τα δόγματα και τις δραστηριότητές τους·

30.  τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της ειρήνης, της ασφάλειας, της πρόληψης των συγκρούσεων και της ανάπτυξης και συνεργασίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις για τις οποίες μπορούν να επινοηθούν λύσεις με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, εκκλησιών, θρησκευτικών ηγετών, ακαδημαϊκών, θρησκευτικών κοινοτήτων και ενώσεων, καθώς και κοινοτήτων και ενώσεων βάσει πεποιθήσεων, όπως και τόσο θρησκευτικών όσο και μη ομολογιακών οργανώσεων, που αποτελούν συνολικά σημαντικό τμήμα της κοινωνίας των πολιτών· αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η συνεκτίμηση της πολυμορφίας των εκκλησιών, των θρησκευτικών κοινοτήτων και ενώσεων, καθώς και των κοινοτήτων και ενώσεων βάσει πεποιθήσεων, όπως και των οργανώσεων θρησκευτικού και μη ομολογιακού χαρακτήρα, που επιδίδονται σε πραγματική αναπτυξιακή και ανθρωπιστική δράση για τις κοινότητες και σε συνεργασία με αυτές· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενσωματώσουν, κατά περίπτωση, τους στόχους και τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων στον προγραμματισμό των χρηματοδοτικών μέσων που συνδέονται με τις πολιτικές αυτές, συγκεκριμένα του ΕΤΑ, του ΜΑΣ, του ΕΜΓ, του IcSP και του ΜΠΒ, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων μέσων που ενδέχεται να δημιουργηθούν στους σχετικούς τομείς μετά το 2020·

o
o   o

31.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην ΕΥΕΔ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στα Ηνωμένα Έθνη.

(1) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 174.
(2) ΕΕ C 136 E της 11.5.2012, σ. 53.
(3) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 77.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0500.
(5) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 130.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0502.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0494.
(8) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 85.


Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ
PDF 204kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (2018/2095(INI))
P8_TA(2019)0014A8-0416/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 10, 11, 153 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 23 και 33 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2016, για την ισότητα των φύλων (00337/2016),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2011-2020, που επισυνάπτεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011 (07166/2011),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), ιδίως το άρθρο 14, που απαγορεύει τις διακρίσεις,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και την έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ, της 15ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους και άλλων σχετικών διεθνών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των κρατών επί της πλήρους άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων με τίτλο «Final study on illicit financial flows, human rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Τελική μελέτη σχετικά με τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, καθώς και τα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν εν συνεχεία στις ειδικές συνόδους του ΟΗΕ Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και το άρθρο 3 της εν λόγω σύμβασης το οποίο ορίζει ότι ως «φύλο» «νοούνται οι κοινωνικά δημιουργημένοι ρόλοι, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλα για τους άνδρες και τις γυναίκες», καθώς και την Παναμερικανική Σύμβαση του 1994 για την πρόληψη, την τιμωρία και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση του Belem do Pará),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/1 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη)»,

–  έχοντας υπόψη τις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την ισότητα των φύλων, περιλαμβανομένων της Σύμβασης περί ίσης αμοιβής (αριθ. 100), της Σύμβασης για τις διακρίσεις (στην εργασία και στην απασχόληση) (αριθ. 111), της Σύμβασης για τους εργαζομένους με οικογενειακές υποχρεώσεις (αριθ. 156) και της Σύμβασης για την προστασία της μητρότητας (αριθ. 183),

–  έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), την οποία υπέβαλαν το Κέντρο Οικονομικών Δικαιωμάτων(CESR), η Alliance Sud, το Global Justice Clinic της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, η οργάνωση Public Eye και το Δίκτυο Φορολογικής Ισότητας με τίτλο «Swiss Responsibility for the Extraterritorial Impacts of Tax Abuse on Women’s Rights» («Ευθύνη της Ελβετίας για τις εξωεδαφικές επιπτώσεις των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών στα δικαιώματα των γυναικών») και η οποία υπογραμμίζει την δυσανάλογη φορολογική επιβάρυνση των γυναικών, ιδίως των γυναικών με χαμηλό εισόδημα και των γυναικών που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία απορρέει από την απώλεια δημοσίων εσόδων λόγω διασυνοριακών καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019» (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής «Ευρώπη 2020», η οποία ζητεί έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2018: Ανά χώρα Εκθέσεις,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Taxation Trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition» (Οι φορολογικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Στοιχεία για τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, Έκδοση 2018),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2018, σχετικά με την ανάπτυξη εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας για μικρά παιδιά, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, τη διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων γονέων και την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη («στόχοι της Βαρκελώνης») (COM(2018)0273),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της 18ης Ιανουαρίου 2018 του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2018)0020),

–  έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN Women), του 2015, με τίτλο «Progress of the world’s women 2015-2016» (Πρόοδος των γυναικών ανά τον κόσμο 2015-2016). Transforming economies, realising rights (Μεταμορφώνοντας τις οικονομίες, υλοποιώντας τα δικαιώματα),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του 2005 της Ομάδας Ειδικών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, στην οποία έκθεση η εν λόγω ενσωμάτωση ορίζεται ως «αξιολόγηση των προϋπολογισμών με βάση το φύλο μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού και μέσω της αναδιάρθρωσης των εσόδων και δαπανών κατά τρόπο τέτοιο ώστε να προωθείται η ισότητα των φύλων»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2015 με τίτλο «Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union - I - Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning» (Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - I - Εκτίμηση του μεγέθους του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των εταιρειών),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής εξωεδαφικών υποχρεώσεων της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) σχετικά με τις επιπτώσεις που απορρέουν για τα φύλα από τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και την εταιρική φοροδιαφυγή της Ελβετίας το 2016 και του Λουξεμβούργου το 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το θεματικό ενημερωτικό σημείωμα του Ινστιτούτου Μελετών Ανάπτυξης για το 2016 με τίτλο «Redistributing Unpaid Care Work – Why Tax Matters for Women’s Rights» (Ανακατανομή μη αμειβόμενων εργασιών παροχής φροντίδας – Γιατί η φορολογία αγγίζει τα δικαιώματα των γυναικών»),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Απριλίου του 2017 από το Θεματικό Τμήμα Γ του Κοινοβουλίου: Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις, με τίτλο «Ισότητα των φύλων και φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN Women), του Απριλίου 2018, με τίτλο «Φύλα, φορολογία και ισότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην πράσινη οικονομία(2),

–  έχοντας υπόψη αφενός την έκθεση του ΟΟΣΑ για την «Υλοποίηση της σύστασης του ΟΟΣΑ σχετικά με τα φύλα» (Ιούνιος 2017), αφετέρου τα μοντέλα φορολόγησης και χορήγησης επιδομάτων του 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί και προσωπικό φροντίδας στην ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2014-2015(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0416/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 2 και 3 ΣΕΕ αναγνωρίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών ως δύο από τις βασικές αξίες και στόχους επί των οποίων θεμελιώνεται η ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 8 και 10 ΣΛΕΕ υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τον καθορισμό και την υλοποίηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της, να επιδιώκει την εξάλειψη των ανισοτήτων, να προωθεί την ισότητα των φύλων και να καταπολεμά τις διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων περιέχει δικαιώματα και αρχές που σχετίζονται με την απαγόρευση άμεσων και έμμεσων διακρίσεων (Άρθρο 21 παράγραφος 1) και με την ισότητα γυναικών και ανδρών (Άρθρο 23)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη αφορούν άμεσα τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης (Άρθρο 51)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας με το συνολικό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών να είναι ακόμη κατά 12 % χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ το 31,5 % των εργαζόμενων γυναικών απασχολούνται σε μερική απασχόληση, συγκριτικά με το 8,2 % των εργαζόμενων ανδρών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπιστεί το χάσμα στην απασχόληση που διαπιστώνεται μεταξύ των φύλων και να συρρικνωθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα των φύλων που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε ποσοστό περίπου 40 % στην ΕΕ και αποτελεί απόρροια των συσσωρευμένων ανισοτήτων σε όλη τη διάρκεια της ζωής των γυναικών και των περιόδων απουσίας τους από την αγορά εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ ανέρχεται στο 16 %, το οποίο σημαίνει ότι οι γυναίκες στην ΕΕ, στο σύνολο της οικονομίας, κερδίζουν κατά μέσο όρο 16 % λιγότερα ανά ώρα από ό,τι οι άνδρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωρευτική επίπτωση της πολλαπλής ασυνέχειας στην απασχόληση που πλήττει τις γυναίκες (χάσμα αμοιβής των φύλων και ασυνέχεια της απασχόλησης, διαλείμματα στη σταδιοδρομία και διαλείμματα για τη φροντίδα των παιδιών, πλήρης απασχόληση έναντι μερικής απασχόλησης) συμβάλλει σημαντικά στο χάσμα των αμοιβών των φύλων και στο χάσμα των συντάξεων των φύλων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος έκθεσης στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό για τις γυναίκες, με αρνητικές επιπτώσεις που επεκτείνονται στα παιδιά και στις οικογένειές τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου δίνει έμφαση στην ανάγκη ανάλυσης διαφόρων πολιτικών και προγραμμάτων από την άποψη του φύλου, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τη φορολογία, και στην ανάγκη προσαρμογής τους, όπου δει, για να προαχθεί μια πιο δίκαιη κατανομή των παραγωγικών πόρων, του πλούτου, των ευκαιριών, των εισοδημάτων και των υπηρεσιών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CEDAW απαιτεί οι οικογένειες να βασίζονται στην αρχή της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ατομικής ολοκλήρωσης για κάθε μέλος, ενώ απαιτεί επίσης δίκαιη αντιμετώπιση γυναικών και ανδρών στη φορολογική νομοθεσία ως μεμονωμένων ατόμων, θεωρώντας τις γυναίκες ως αυτόνομους πολίτες παρά ως εξαρτώμενες από τους άνδρες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, ως υπογράφοντες την Οικουμενική Διακήρυξη για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα έχουν δεσμευθεί να συμμορφώνονται με την υποχρέωση κινητοποίησης των μέγιστων διαθέσιμων πόρων προκειμένου να έχουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά για την σταδιακή εφαρμογή οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί σχετικά με τη φορολογία ατομικού εισοδήματος, οι οποίοι έμμεσα θέτουν σε μειονεκτική θέση τις γυναίκες όσον αφορά την πρόσβαση και τους όρους απασχόλησης ή συνταξιοδότησης από τον εργοδότη, ενδέχεται να παραβιάζουν το άρθρο 14 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ(8) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(9)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων (2016-2019)» προσδιορίζει τους βασικούς τομείς για την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών πολιτικών, αλλά δεν περιλαμβάνει δεσμευτικές διατάξεις ή πρόσκληση για δέσμευση στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε επίπεδο κρατών μελών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικές πολιτικές ενδέχεται να μεροληπτούν ρητά ή σιωπηρά με βάση το φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ρητή μεροληψία σημαίνει ότι μία φορολογική διάταξη έχει σαφή στόχο είτε τους άνδρες είτε τις γυναίκες, ενώ σιωπηρή μεροληψία σημαίνει ότι η διάταξη ισχύει τυπικά εξίσου για όλους αλλά στην πραγματικότητα η μεροληψία υπάρχει, καθώς η εν λόγω πολιτική συνδέεται με μοντέλα συμπεριφοράς/ απολαβών που επιδρούν διαφορετικά σε κάθε φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν καταργήσει τους φορολογικούς κανονισμούς που κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά οι σιωπηρές φορολογικές μεροληψίες εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς οι φορολογικές ρυθμίσεις αλληλεπιδρούν με την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιλογές πολιτικής για την αύξηση και την αναδιανομή των εσόδων μπορούν να επηρεάσουν δυσανάλογα το εισόδημα και την οικονομική ασφάλεια των γυναικών και να μειώσουν την πρόσβασή τους σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, υπονομεύοντας έτσι την ικανότητά τους να ασκούν τα οικονομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα και την πρόοδο προς την ισότητα των φύλων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διάστασης του φύλου στην πολιτική της ΕΕ και στις εθνικές φορολογικές πολιτικές ενισχύει τα υφιστάμενα χάσματα μεταξύ των φύλων (στην απασχόληση, στο εισόδημα, στη μη αμειβόμενη εργασία, στη συνταξιοδότηση, στη φτώχεια, στον πλούτο κ.λπ.), δημιουργεί αντικίνητρα για την είσοδο και παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας και αναπαράγει τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων και τα στερεότυπα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχεδιασμός των φορολογικών πολιτικών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εξακολουθεί να εστιάζεται κυρίως στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ότι οι πτυχές που αφορούν το φύλο τείνουν να παραβλέπονται σε προτεραιότητες και συστάσεις, ιδίως όσες αφορούν τη φορολογία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές μεταβολές στη φορολογία της εργασίας, των επιχειρήσεων, της κατανάλωσης και του πλούτου, που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες στα κράτη μέλη, έχουν οδηγήσει σε αποδυνάμωση της αναδιανεμητικής ισχύος των φορολογικών συστημάτων και συνέβαλαν στην ανοδική τάση της εισοδηματικής ανισότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διαρθρωτική αλλαγή στη φορολογία έχει οδηγήσει σε μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης προς ομάδες χαμηλού εισοδήματος και, ως εκ τούτου, ιδίως γυναικών, λόγω της άνισης κατανομής του εισοδήματος γυναικών και ανδρών, του μικρού μεριδίου γυναικών στους έχοντες υψηλότερο εισόδημα, των άνω του μέσου όρου ποσοστών κατανάλωσης για τις γυναίκες όσον αφορά τα βασικά αγαθά και υπηρεσίες και του συγκριτικά υψηλού μεριδίου εισοδήματος από εργασία και του χαμηλού μεριδίου του εισοδήματος από εισφορές κεφαλαίου στο συνολικό εισόδημα των γυναικών(10)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαιτέρως οι γυναίκες ενδέχεται να πλήττονται από την οικονομική ανισότητα λόγω της άνισης κατανομής του εισοδήματος μεταξύ γυναικών και ανδρών, λόγω του μικρού μεριδίου γυναικών στην κατηγορία των ατόμων με το υψηλότερο εισόδημα και λόγω του συγκριτικά υψηλού μεριδίου εισοδήματος από εργασία και χαμηλού μεριδίου εισοδήματος από εισφορές κεφαλαίου στο συνολικό εισόδημα των γυναικών(11)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος συντελεστής φορολογίας των εταιρειών μειώθηκε δραματικά από τη δεκαετία του 1980, από 40 % σε 21,9 % το 2018, ενώ, αντιθέτως, ο συντελεστής των φόρων κατανάλωσης (μεγάλο μέρος του οποίου αποτελεί ο ΦΠΑ) έχει αυξηθεί από το 2009, φθάνοντας το 20,6 % το 2016(12)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες μακροοικονομικές πολιτικές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη σημασία της μη αμειβόμενης φροντίδας και των οικιακών εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα υπάρχοντα στοιχεία το 80 % της φροντίδας στην ΕΕ παρέχεται από μη αμειβόμενους άτυπους παρόχους φροντίδας, εκ των οποίων το 75 % είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες φορολογικές πολιτικές, οι υποχρηματοδοτούμενες δημόσιες υπηρεσίες και η πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες επηρεάζουν δυσανάλογα τις ομάδες με χαμηλό εισόδημα και ιδίως τις γυναίκες, καθώς συχνά καλύπτουν τα κενά στην παροχή φροντίδας, στην εκπαίδευση και σε άλλα είδη οικογενειακής υποστήριξης, συνήθως χωρίς αμοιβή, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η δυσανάλογη ευθύνη των γυναικών για την παροχή φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις χώρες της ΕΕ οι φτωχότερες και πιο ευάλωτες γυναίκες είναι εκείνες που αντιμετωπίζουν τη διπλή επιβάρυνση της μη αμειβόμενης παροχής φροντίδας και της χαμηλά αμειβόμενης επισφαλούς εργασίας(13)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν μετατρέψει σε δυαδικά τα οικεία συστήματα φορολογίας εισοδήματος επιβάλλοντας υψηλότερο οριακό συντελεστή φορολογίας του εισοδήματος όσων συμβάλλουν δεύτεροι στο εισόδημα του νοικοκυριού και εισάγοντας ομοιόμορφους φορολογικούς συντελεστές για τους περισσότερους τύπους εισοδήματος κεφαλαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσανάλογα υψηλή φορολογική επιβάρυνση όσων συμβάλλουν δεύτεροι στο εισόδημα του νοικοκυριού στα περισσότερα κράτη μέλη, ως αποτέλεσμα των συστημάτων άμεσης προοδευτικής φορολόγησης που εφαρμόζονται στα εισοδήματα εργασίας, αποτελεί ένα από τα κύρια αντικίνητρα για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας(14), παράλληλα με άλλες κοινές διατάξεις σχετικά με τους φόρους και τις παροχές, καθώς και σε συνάρτηση με το κόστος και την έλλειψη καθολικών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα παγίδων αεργίας (επί του παρόντος στο 40 %) και παγίδων χαμηλών αμοιβών που πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τις αποθαρρύνουν από την πλήρη συμμετοχή στην απασχόληση, διαμορφώνονται σε σημαντικό βαθμό από τις διατάξεις άμεσης φορολόγησης, σε συνάρτηση με την απώλεια παροχών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθεί να δίνεται στις οικογένειες η δυνατότητα για φορολογικές μειώσεις όταν έχουν εξαρτώμενο(η) σύζυγο και υπάρχουν επιδόματα έγγαμων ζευγαριών ή/και φορολογικές πιστώσεις για ζευγάρια όπου ένα μόνο άτομο συμβάλλει στο εισόδημα, οπότε διαιωνίζονται οι ασυμμετρίες σε σχέση με τις μονογονεϊκές οικογένειες, στις οποίες ο γονέας είναι συνήθως γυναίκα, και δεν αναγνωρίζεται η ποικιλομορφία των οικογενειακών καταστάσεων που υφίστανται στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ως άνω φορολογικά προνόμια συνήθως αποτελούν αντικίνητρο για την είσοδο έγγαμης γυναίκας στην αγορά εργασίας και άμεσα ή έμμεσα προκαλούν αναδιάταξη του χρόνου των γυναικών καθώς εγκαταλείπουν την αμειβόμενη για τη μη αμειβόμενη εργασία·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας έρευνας των επιπτώσεων της φορολόγησης στο χάσμα των φύλων όσον αφορά τον εταιρικό πλούτο, τον προσωπικό πλούτο και την περιουσία δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένος και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί αναλυτική παράθεση των δεδομένων ανά φύλο στους τομείς αυτούς·

1.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ισότητα των φύλων σε όλες τις φορολογικές πολιτικές και να εκδώσει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις προς τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν μεροληπτικές με βάση το φύλο φορολογικές πρακτικές και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργηθούν νέοι φόροι, νόμοι για τις δαπάνες, προγράμματα ή πρακτικές που αυξάνουν το χάσμα μεταξύ των φύλων στην αγορά ή στο καθαρό εισόδημα·

2.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 ΣΕΕ, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θέσουν τους κανόνες των φορολογικών τους πολιτικών υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ. τονίζει επιπλέον ότι οι αποφάσεις της ΕΕ επί φορολογικών ζητημάτων απαιτούν ομόφωνη συμφωνία όλων των κρατών μελών·

3.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την επικύρωση από την ΕΕ της σύμβασης CEDAW, όπως έγινε για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

4.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει το καθεστώς της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων εγκρίνοντάς την ως ανακοίνωση(15) και να συμπεριλάβει σαφείς στόχους και βασικές δράσεις για την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσω μιας τομεακής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών πτυχών, όλων των δράσεων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ κατά των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων σε σχέση με το φύλο και για τη συστηματική παρακολούθηση της σχετικής προόδου, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι άνδρες και γυναίκες αποτελούν ισότιμους παράγοντες·

Άμεσοι φόροι

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

5.  επισημαίνει ότι ποικίλλει ο αντίκτυπος των φορολογικών πολιτικών στους διάφορους τύπους νοικοκυριών (π.χ. νοικοκυριά στα οποία εργάζονται δύο άτομα, νοικοκυριά στα οποία εργάζεται μόνο η γυναίκα ή μόνο ο άνδρας κ.λπ.)· υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες από την έλλειψη κινήτρων για την απασχόληση των γυναικών και την οικονομική τους ανεξαρτησία και επισημαίνει τις σημαντικές συνταξιοδοτικές διαφορές των φύλων λόγω κοινής φορολόγησης· τονίζει ότι πρέπει να παύσουν τα φορολογικά συστήματα να βασίζονται πλέον στην υπόθεση πως τα νοικοκυριά συγκεντρώνουν και μοιράζουν ισότιμα τους πόρους τους και ότι η ατομική φορολόγηση είναι καίριας σημασίας για τη φορολογικά δίκαιη μεταχείριση των γυναικών· θεωρεί σημαντικό να επιτευχθεί ισότητα ανδρών και γυναικών στις αμοιβές που λαμβάνουν και στα καθήκοντα φροντίδας που αναλαμβάνουν· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εισαγάγουν σταδιακά την ατομική φορολόγηση, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη διατήρηση όλων των οικονομικών και άλλων οφελών που συνδέονται με την ιδιότητα του γονέα στα υφιστάμενα κοινά φορολογικά συστήματα· αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να χρειαστούν μεταβατικές περίοδοι προς ένα τέτοιο σύστημα ατομικής φορολόγησης· ζητεί την κατάργηση όλων των φορολογικών δαπανών που βασίζονται στο κοινό εισόδημα κατά τη διάρκεια των εν λόγω μεταβατικών περιόδων και σημειώνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλες οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι παροχές σε χρήμα και οι κρατικές υπηρεσίες σε είδος θα παρέχονται στις γυναίκες ως μεμονωμένα άτομα για τη διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής αυτονομίας τους·

6.  λαμβάνει γνώση της ανακοίνωσης της Επιτροπής, με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2017 και τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ 2017-2019 Αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων» (COM(2017)0678), στην οποία καθορίζονται οκτώ τομείς δράσης και καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων ώστε να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση των γυναικών και να διαφυλαχθεί η οικονομική τους ανεξαρτησία·

7.  επισημαίνει ότι ο καθαρός προσωπικός μέσος φορολογικός συντελεστής για τους δευτερευόντως συμβάλλοντες στο εισόδημα του νοικοκυριού με δύο παιδιά ανήλθε στο 31 % κατά μέσο όρο για τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ που είναι στον ΟΟΣΑ και στο 28 % για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ το 2014· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ενισχύει συνεχώς την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και για εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί η εξάλειψη των ανισοτήτων τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στη φορολόγηση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας εξαλείφοντας τις ανισότητες και διακρίσεις σε σχέση με το φύλο στην απασχόληση, και ενθαρρύνοντας, ιδίως μέσω της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης, τα κορίτσια και τις γυναίκες να παρακολουθήσουν σπουδές, να αναζητήσουν θέσεις εργασίας και να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε καινοτόμους τομείς ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης των μαθημάτων στην ΤΠΕ και στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM)·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα φορολογικά κίνητρα που σχετίζονται με την απασχόληση και την αυτοαπασχόληση δεν εισάγουν διακρίσεις με βάση το φύλο και να εξετάσουν φορολογικά κίνητρα και άλλα φορολογικά οφέλη ή υπηρεσίες για όσους συμβάλλουν δευτερευόντως στο εισόδημα του νοικοκυριού και τους γονείς χωρίς σύντροφο· επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν διάφορους τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην αγορά εργασίας και να καταργήσουν πιθανά οικονομικά αντικίνητρα για τα μέλη της οικογένειας που συμβάλλουν δευτερευόντως στο εισόδημα του νοικοκυριού, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι η μεροληπτική μεταχείριση λόγω φύλου μπορεί να συμβεί και στις φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές που σχετίζονται με την εργασία, όπως η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των επιπλέον ωρών εργασίας, οι οποίες ωφελούν κυρίως επαγγέλματα που επί του παρόντος ασκούνται από άνδρες·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να μη μειώσουν τον προοδευτικό χαρακτήρα των συστημάτων τους για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, π.χ. προσπαθώντας να απλοποιήσουν τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων·

10.  ζητεί να σχεδιαστεί η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (διάρθρωση των συντελεστών, απαλλαγές, εκπτώσεις, επιδόματα, πιστώσεις κ.λπ.), κατά τρόπο ώστε να προάγει ενεργά την ίση κατανομή αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας, του εισοδήματος και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών, και να καταργηθούν τα κίνητρα που διαιωνίζουν άνισους ρόλους όσον αφορά το φύλο·

11.  θεωρεί ότι, λόγω των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, οι γυναίκες ενδέχεται να πλήττονται δυσανάλογα από ορισμένες φορολογικές πολιτικές· πιστεύει ότι ο κατάλληλος τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος είναι μέσω μεταρρυθμίσεων των μέσων που αφορούν την αγορά εργασίας, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Ένωση να δρομολογήσουν μελέτες για τις επιπτώσεις του χάσματος των φύλων στις συντάξεις και στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι διαφορές μεταξύ των φύλων σε σχέση με την υγεία και το προσδόκιμο ζωής, το γεγονός ότι οι οικογενειακές δομές έχουν αλλάξει και ο αριθμός των μονομελών νοικοκυριών έχει αυξηθεί, καθώς και οι διαφορές στις προσωπικές καταστάσεις των γυναικών,·

Φορολόγηση των εταιρειών

12.  καλεί τα κράτη μέλη που εντοπίστηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τις διατάξεις επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού τους να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους και να καταργήσουν τις εν λόγω διατάξεις το συντομότερο δυνατόν(16)· ανησυχεί για τον κίνδυνο να βρουν τα κράτη μέλη, ενώ εργάζονται για τον συντονισμό των φορολογικών τους βάσεων για τις εταιρείες, νέες διατάξεις που διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό εκ μέρους των επιχειρήσεων, αφήνοντας στα κράτη μέλη να βρουν άλλες πηγές φορολογίας (συμπεριλαμβανομένων των φόρων κατανάλωσης), οι οποίες έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να εξορθολογίσουν τα φορολογικά κίνητρα ή τα διαλείμματα που παρέχουν σε εταιρείες, να εξασφαλίσουν ότι αυτά τα κίνητρα και οι φορολογικές ελαφρύνσεις ωφελούν κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις και ευνοούν την πραγματική καινοτομία και να αξιολογούν εκ των προτέρων και εκ των υστέρων τον δυνητικό αντίκτυπο αυτών των κινήτρων στην ισότητα των φύλων·

Φορολόγηση κεφαλαίου και πλούτου

14.  σημειώνει ότι οι φόροι εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη μείωση των ανισοτήτων μέσω της αναδιανομής εντός του φορολογικού συστήματος και στην παροχή εσόδων για τη χρηματοδότηση κοινωνικών διατάξεων και κοινωνικών μεταβιβάσεων·

15.  σημειώνει ότι η έλλειψη διαθέσιμης προσφοράς, το απαγορευτικό κόστος και η έλλειψη επαρκών υποδομών ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας παραμένει το πιο σημαντικό εμπόδιο στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις φορολογικές πολιτικές για τη βελτίωση της διαθέσιμης προσφοράς και της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παιδικής φροντίδας μέσω φορολογικών κινήτρων, προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά την αμειβόμενη απασχόληση και να συμβάλουν σε μια πιο ισότιμη κατανομή της αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας εντός των νοικοκυριών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μισθολογικές και συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των φύλων· τονίζει ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και να εστιάζουν ιδιαίτερα στις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, τις μονογονεϊκές οικογένειες και άλλες μειονεκτούσες ομάδες·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, η οποία, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει και απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στην παροχή χρηματοπιστωτικών αγαθών και υπηρεσιών στον ασφαλιστικό τομέα και σε συναφείς τομείς· ζητεί τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ληφθούν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με πιθανά κενά στη διαδικασία εφαρμογής· τονίζει ότι η ιδιοκτησία διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας και ότι δεν υπάρχει νομοθεσία περί ιδιοκτησίας στην ΕΕ που να εισάγει διακρίσεις εις βάρος των γυναικών ή των ανδρών, δεδομένου ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας ανήκει στον ιδιοκτήτη>

17.  εκφράζει τη λύπη του που η συνολική συμβολή από τη φορολόγηση του πλούτου στα συνολικά φορολογικά έσοδα εξακολουθεί να είναι μάλλον περιορισμένη, καθώς ανέρχεται στο 5,8 % των συνολικών φορολογικών εσόδων στα 15 κράτη μέλη της ΕΕ και στο 4,3 % στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ(17)·

18.  εκφράζει τη λύπη του που οι φόροι κεφαλαίου έχουν δείξει πτωτική τάση από το 2002, μεταξύ άλλων λόγω της γενικότερης τάσης που παρατηρείται σε πολλά κράτη μέλη να μην εφαρμόζεται πλέον το κανονικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων στα εισοδήματα κεφαλαίου, αλλά να φορολογούνται με σχετικά χαμηλούς σταθερούς συντελεστές(18)·

Έμμεση φορολογία

19.  επισημαίνει ότι το μερίδιο των φόρων κατανάλωσης αυξήθηκε στην Ένωση από το 2009 έως το 2016· επισημαίνει ότι ο ΦΠΑ αντιπροσωπεύει συνήθως τα δύο τρίτα έως και τα τρία τέταρτα των φόρων κατανάλωσης στα κράτη μέλη και ότι έχει φθάσει περίπου στο ένα πέμπτο των συνολικών φορολογικών εσόδων κατά μέσο όρο στην ΕΕ(19)·

20.  επισημαίνει φαινόμενα μεροληψίας σε σχέση με το φύλο όταν η φορολογική νομοθεσία άπτεται παραμέτρων που αφορούν τις σχέσεις των φύλων, τα πρότυπα και τις οικονομικές συμπεριφορές των φύλων· σημειώνει ότι ο ΦΠΑ λειτουργεί μεροληπτικά σε σχέση με το φύλο λόγω των καταναλωτικών συνηθειών των γυναικών, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες των ανδρών καθώς αγοράζουν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες με σκοπό την προώθηση της υγείας, της εκπαίδευσης και της διατροφής(20)· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυτό, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο εισόδημα των γυναικών, έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των γυναικών από τον ΦΠΑ· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν απαλλαγές από τον ΦΠΑ, μειωμένους συντελεστές και μηδενικό συντελεστή για προϊόντα και υπηρεσίες με θετικά κοινωνικά, υγειονομικά ή/και περιβαλλοντικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την εν εξελίξει αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για τον ΦΠΑ·

21.  θεωρεί ότι η φτώχεια σε σχέση με την εμμηνόρροια παραμένει ανοικτό ζήτημα στην ΕΕ, καθώς εκτιμάται από την οργάνωση «Plan International UK» ότι το 1/10 των κοριτσιών δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα υγιεινής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες φροντίδας που παρέχονται σε παιδιά, ηλικιωμένους ή αναπήρους εξακολουθούν να μη θεωρούνται βασικά αγαθά σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί όλα τα κράτη μέλη να καταργήσουν τον λεγόμενο «φόρο στη φροντίδα και το ταμπόν», χρησιμοποιώντας την ευελιξία που απέκτησε η οδηγία για τον ΦΠΑ και εφαρμόζοντας απαλλαγές ή συντελεστές ΦΠΑ 0 % στα εν λόγω βασικά αγαθά· αντιλαμβάνεται ότι, αν μειωθεί η τιμή αυτών των προϊόντων λόγω απαλλαγής τους από τον ΦΠΑ, θα προκύψει τεράστιο όφελος για τις νέες γυναίκες· στηρίζει τα κινήματα που προωθούν την ευρεία διαθεσιμότητα ειδών υγιεινής και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν συμπληρωματικά είδη γυναικείας υγιεινής σε ορισμένους (δημόσιους) χώρους, όπως σχολεία, πανεπιστήμια και άσυλα αστέγων και σε γυναίκες χαμηλού εισοδήματος, με σκοπό να εξαλειφθεί πλήρως η φτώχεια σε σχέση με την εμμηνόρροια στο σύνολο των δημόσιων τουαλετών της ΕΕ·

Ο αντίκτυπος της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ισότητα των φύλων

22.  επισημαίνει ότι η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανισότητα των φύλων στην Ένωση και παγκοσμίως, δεδομένου ότι περιορίζουν τους πόρους που διαθέτουν οι κυβερνήσεις για την αύξηση της ισότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο(21)·

23.  υπενθυμίζει τις συστάσεις που διατύπωσε στις 13 Δεκεμβρίου 2017 μετά την έρευνα σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(22), καθώς και τις συστάσεις από προηγούμενες ειδικές επιτροπές (TAX και TAX2) που εκδόθηκαν με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, το συντομότερο δυνατό, τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, μία ΚΕΒΦΕ της ΕΕ και μία αναθεωρημένη οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν φορολογικές μεταρρυθμίσεις υπό όρους ισότητας των φύλων σε όλα τα διεθνή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων του ΟΟΣΑ και του ΟΗΕ, και να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός διακυβερνητικού φορολογικού φορέα του ΟΗΕ με καθολική συμμετοχή, ίσα δικαιώματα ψήφου και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών· τονίζει ότι ο φορέας αυτός θα πρέπει να είναι καλά εξοπλισμένος για την ανάπτυξη ειδικής εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα φορολογίας των φύλων·

25.  σημειώνει ότι οι συνθήκες περί διπλής φορολογίας μεταξύ των κρατών μελών και των αναπτυσσομένων χωρών δεν προωθούν συνήθως τη φορολόγηση στην πηγή και, ως εκ τούτου, ωφελούν τις πολυεθνικές εταιρείες εις βάρος της κινητοποίησης εγχώριων πόρων από αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει ότι η έλλειψη κινητοποίησης εγχώριων πόρων εμποδίζει την πλήρη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών, όπως η υγειονομική περίθαλψη ή η εκπαίδευση στις χώρες αυτές, πράγμα που έχει δυσανάλογες συνέπειες για τις γυναίκες και τα κορίτσια· παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν εντολή στην Επιτροπή να επανεξετάσει τις ισχύουσες συνθήκες περί διπλής φορολόγησης, ώστε να εξετάσει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, και να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές συνθήκες για τη διπλή φορολόγηση περιλαμβάνουν διατάξεις για την ισότητα των φύλων επιπλέον των γενικών διατάξεων για την καταπολέμηση των καταχρήσεων·

26.  καλεί την ειδική επιτροπή TAX3 να συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου στη διατύπωση των συστάσεών της·

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις φορολογικές πολιτικές

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε τακτικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων των δημοσιονομικών πολιτικών από την άποψη της ισότητας των φύλων, εστιάζοντας στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και στη σιωπηρή μεροληψία, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα περιλαμβάνονται ούτε άμεσες ούτε έμμεσες διακρίσεις σε καμία δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον σχεδιασμό των αγορών εργασίας τους και των φορολογικών συστημάτων τους ώστε να συμβάλουν στη μείωση του μισθολογικού χάσματος και του συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων, ενισχύοντας έτσι τη δίκαιη και ισότιμη φορολογική μεταχείριση ανδρών και γυναικών·

29.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, από τη στιγμή που με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ενσωματώθηκε ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πρωτογενές δίκαιο, η ίδια έχει αναλάβει τη νομικά δεσμευτική υποχρέωση να προωθεί την ισότητα των φύλων στις πολιτικές και τις δράσεις της·

30.  Αναγνωρίζει ότι πολλές οργανώσεις προάσπισης συμφερόντων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών νιώθουν αποκλεισμένες από τις συζητήσεις σχετικά με τις φορολογικές πολιτικές λόγω έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης, με αποτέλεσμα να υπερεκπροσωπούνται οι βιομηχανικοί και οι χρηματοπιστωτικοί κλάδοι στις διαδικασίες διαβουλεύσεων σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμών, σε πολλά κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα παρέχοντας εκπαίδευση σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισμών καθώς και ευκαιρίες για πραγματικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών·

31.  καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τη νομική της υποχρέωση για προαγωγή της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων και στις εκτιμήσεις της για τον θεμελιώδη σχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι οι αναθεωρήσεις των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και οι συστάσεις ανά χώρα, απαιτούν εμπεριστατωμένες αναλύσεις επ’ αυτού·

32.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας της Ευρώπης, την αποκατάσταση του μισθολογικού και του συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της ΕΕ και τη στήριξη της βιώσιμης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που ευνοεί όλες τις γυναίκες και όλους τους άνδρες·

33.  υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την πρόταση οδηγίας για δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα(23), στην οποία προτείνονται φιλόδοξα μέτρα για την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου των πολυεθνικών επιχειρήσεων, καθώς το ευρύτερο κοινό θα αποκτούσε κατ’ αυτόν τον τρόπο πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη που έχουν πραγματοποιήσει, τις επιδοτήσεις που έχουν λάβει και τους φόρους που καταβάλλουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στις δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιούνται· συνιστά να τεθεί η ολοκληρωμένη ανάλυση ζητημάτων φύλου στο επίκεντρο σε όλα τα παρόντα και μελλοντικά επίπεδα έρευνας και στο επίκεντρο των πολιτικών φορολογικής δικαιοσύνης, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας και λογοδοσίας· ζητεί επιτακτικά από το Συμβούλιο να προβεί σε κοινή συμφωνία επί της πρότασης έναρξης διαπραγματεύσεων με τα άλλα θεσμικά όργανα προκειμένου να εγκριθεί η απαίτηση δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα, πράγμα που αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας σχετικά με τα φορολογικά στοιχεία των εταιρειών προς όφελος όλων των πολιτών· υπενθυμίζει την ανάγκη να διενεργούν τα κράτη μέλη τακτικές αναλύσεις δευτερογενών επιπτώσεων σχετικά με τον ουσιαστικό αντίκτυπο των εν λόγω μέτρων, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων των μεροληψιών λόγω φύλου στις φορολογικές πολιτικές και της ικανότητάς τους να αυξάνουν τα εγχώρια έσοδα για τη χρηματοδότηση των δικαιωμάτων των γυναικών, σε άλλα κράτη μέλη και σε αναπτυσσόμενες χώρες, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι έχει ήδη γίνει έργο για αυτό τον σκοπό στο πλαίσιο της πλατφόρμας για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα·

34.  σημειώνει ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου αλλά ότι η επίτευξή της θα ενίσχυε επιπλέον τη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει ότι η ανάλυση προϋπολογισμού με βάση το φύλο θα παρείχε βελτιωμένη ενημέρωση σχετικά με τον διανεμητικό αντίκτυπο των δημοσίων επενδύσεων στους άνδρες και τις γυναίκες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, κατά τρόπο που να επισημαίνει ρητά ποιο ποσοστό των δημόσιων κονδυλίων απευθύνεται σε γυναίκες και να εξασφαλίζει ότι όλες οι πολιτικές για την κινητοποίηση των πόρων και την κατανομή των δαπανών προωθούν την ισότητα των φύλων·

35.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, στο πλαίσιο των πολιτικών φορολόγησης, βέλτιστες πρακτικές που λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στα φύλα και προωθούν την ισότητα των φύλων, ιδίως όσον αφορά τη φορολόγηση εισοδημάτων νοικοκυριών και τον ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ανάλυση σε σχέση με τα φύλα, στις ετήσιες Φορολογικές Τάσεις της, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

36.  υπενθυμίζει ότι, παρά την κοινή δήλωση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που προσαρτήθηκε στον κανονισμό για το ΠΔΠ 2014-2020, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα αυτό, και για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη την εφαρμογή της στην ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ· ζητεί, στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού, να αξιολογείται και να ενσωματώνεται ο αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ στην ισότητα των φύλων (συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό)· αναμένει εκ νέου δέσμευση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επόμενο ΠΔΠ, καθώς και την αποτελεσματική παρακολούθησή της, μεταξύ άλλων κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, με τη δέουσα συνεκτίμηση της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στη νομική τους υποχρέωση στο πλαίσιο του Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ΕΕ για την προώθηση της ισότητας των φύλων κατά την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ και την υλοποίηση εθνικών πολιτικών που διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ·

38.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα και καλύτερη συλλογή αναλυτικών δεδομένων ανά φύλο όσον αφορά τον αντίκτυπο της ανά φύλο κατανομής και διάθεσης των πόρων του φορολογικού συστήματος· ειδικότερα, καλεί τα κράτη μέλη να συλλέξουν φορολογικά δεδομένα σε ατομική βάση και όχι μόνο σε βάση νοικοκυριού, καθώς και να καλύψουν τα κενά στα δεδομένα σχετικά με τα φύλα όσον αφορά μοντέλα κατανάλωσης και τη χρήση μειωμένων συντελεστών, τη διανομή επιχειρηματικών εσόδων και σχετικών φορολογικών πληρωμών καθώς και όσον αφορά τη διανομή καθαρού πλούτου, εσόδων κεφαλαίου και σχετικών φορολογικών πληρωμών·

39.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στην πλειονότητά τους, τα κράτη μέλη δεν συλλέγουν ούτε εξετάζουν εξατομικευμένα δεδομένα φορολογίας εισοδήματος, ενώ πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να συλλέγουν τα δεδομένα μόνον σε επίπεδο νοικοκυριού, μέσω κοινών φορολογικών διατάξεων·

40.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν ένα επαρκές σύστημα κινήτρων φορολογικών ελαφρύνσεων που να διέπει όλα τα μέτρα πολιτικής, κατά τρόπο ώστε να ενθαρρύνει τις μετανάστριες να (επαν)ενταχθούν στην κατάρτιση ή να ζητήσουν παροχές ανεργίας·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) CEDAW/C/CHE/CO/4-5, παράγραφοι 40-43 (Ελβετία 2016)·CEDAW/C/LUX/CO/6-7, παράγραφοι 10, 15, 16 (Λουξεμβούργο 2018).
(2) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 38.
(3) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(4) ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 30.
(5) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
(6) ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 49.
(7) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 132.
(8) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(9) Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ισότητα των φύλων και φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017.
(10) Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ισότητα των φύλων και φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017.
(11) Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ισότητα των φύλων και φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017.
(12) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, Taxation Trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition (Οι φορολογικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Στοιχεία για τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, Έκδοση 2018),
(13) Ινστιτούτο Μελετών Ανάπτυξης, Redistributing Unpaid Care Work – Why Tax Matters for Women’s Rights (Ανακατανομή μη αμειβόμενων εργασιών παροχής φροντίδας – Γιατί η φορολογία αγγίζει τα δικαιώματα των γυναικών;). Θεματικό Ενημερωτικό Σημείωμα. Τεύχος 109. Ιανουάριος 2016.
(14) Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ισότητα των φύλων και φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017.
(15) Όπως ζητείται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων, της 16ης Ιουνίου 2016.
(16) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Εκθέσεις ανά χώρα, 7 Μαρτίου 2018.
(17) Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ισότητα των φύλων και φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017.
(18) Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ισότητα των φύλων και φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017.
(19) Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ισότητα των φύλων και φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017.
(20) La Fiscalidad en España desde una Perspectiva de Género (2016) - Institut per a l’estudi i la transformació d ela vida quotidiana / Ekona Consultoría.
(21) Μελέτη ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ «Final study on illicit financial flows, human rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Τελική μελέτη σχετικά με τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη) σχετικά με τις επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους και άλλων σχετικών διεθνών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των κρατών επί της πλήρους άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, 2016.
(22) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 132.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0284.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου