Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
 Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2016
 Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψήφισμα)
 Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ***
 Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 - Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών ***
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ***I
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I
 Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I
 Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων
 Θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων *
 Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική
 Θέσπιση του προγράμματος InvestEU ***I
 Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ *
 Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 *
 Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017
 Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018
 Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού
 Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017
Κείμενα (2151 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου