Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg
 Avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för räkenskapsåret 2016
 Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet (resolution)
 Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet ***
 Avtal EU-Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä ***
 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I
 Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I
 Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I
 Fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I
 Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
 Inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall *
 Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika
 Inrättande av InvestEU-programmet ***I
 Provisorisk EU-resehandling *
 Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-2025 *
 Europeiska centralbankens årsrapport för 2017
 Bankunionen - årsrapport 2018
 Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru
 Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017
Texter (1274 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy