Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2016
 Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψήφισμα)
 Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ***
 Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 - Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών ***
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ***I
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I
 Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I
 Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων
 Θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων *
 Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική
 Θέσπιση του προγράμματος InvestEU ***I
 Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ *
 Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 *
 Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017
 Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018
 Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού
 Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017

Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2016
PDF 116kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016 (2018/2938(RSP))
P8_TA(2019)0015B8-0052/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 18ης Απριλίου 2018(3) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016, και την απάντηση του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 24ης Οκτωβρίου 2018(4) στην οποία αρνείται να χορηγήσει απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(6), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0140.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0406.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψήφισμα)
PDF 156kWORD 60k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))
P8_TA(2019)0016A8-0478/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10593/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0463/2018),

–  έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και του Βασιλείου του Μαρόκου αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα, γνωστή επίσης ως «συμφωνία ελευθέρωσης», που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την από 10ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (υπόθεση T-512/12),

–  έχοντας υπόψη την από 21ης Δεκεμβρίου 2016 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Δικαστήριο) (υπόθεση C-104/16 P),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2018)0346, της 11ης Ιουνίου 2018, το οποίο συνοδεύει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης, με ημερομηνία 23 Μαΐου 1969, περί του δικαίου των συνθηκών, και ειδικότερα τα άρθρα 34 και 36 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (S/2018/277)·

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2414 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (S/RES/2414 (2018)),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως το άρθρο 73 στο κεφάλαιο XI σχετικά με τα μη αυτοδιοικούμενα εδάφη,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως το άρθρο 21, στον Τίτλο V, Κεφάλαιο 1,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 2019(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, καθώς και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Αλιείας (A8-0478/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βασίλειο του Μαρόκου διατηρούν ιστορικές σχέσεις και μια στενή συνεργασία που αναπτύχθηκε μέσω μιας ευρείας εταιρικής σχέσης που καλύπτει πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, όπως ενισχύθηκε από το προηγμένο καθεστώς και την προθυμία και των δύο μερών να το αναπτύξουν περαιτέρω·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ελευθέρωσης ΕΕ-Μαρόκου τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Νοεμβρίου 2012 το Μέτωπο Polisario παρέπεμψε τη συμφωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου επειδή κάλυπτε και τη Δυτική Σαχάρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2015 το Πρωτοδικείο ακύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου να συνάψει τη συμφωνία ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο εφεσίβαλε ομόφωνα την απόφαση στις 19 Φεβρουαρίου 2016·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο στην από 21ης Δεκεμβρίου 2016 απόφασή του αποφάνθηκε ότι η συμφωνία ελευθέρωσης δεν παρέχει νομική βάση για να συμπεριληφθεί η Δυτική Σαχάρα και ότι κατά συνέπεια δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στο συγκεκριμένο έδαφος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκέψη 106 της απόφασης ορίζει πως ο λαός της Δυτικής Σαχάρας πρέπει να θεωρείται ως τρίτο μέρος στη συμφωνία —με την έννοια της αρχής του σχετικού αποτελέσματος των συνθηκών— του οποίου η συναίνεση απαιτείται για να έχει η συμφωνία εφαρμογή στο συγκεκριμένο έδαφος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επεκταθεί η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας ελλείψει περαιτέρω συμφωνίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα εξαγωγών από τη Δυτική Σαχάρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως από τις 21 Δεκεμβρίου 2016 οι δασμολογικές προτιμήσεις δεν έχουν εφαρμογή στα προϊόντα που κατάγονται από αυτό το έδαφος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες που να επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές της ΕΕ να εξακριβώνουν αν ένα προϊόν που εξάγεται από το Μαρόκο κατάγεται από τη Δυτική Σαχάρα, πράγμα που εμποδίζει τη συμμόρφωση με την απόφαση του ΔΕΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, το Συμβούλιο έδωσε στην Επιτροπή εντολή να τροποποιήσει τα πρωτόκολλα αριθ. 1 και 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης κατά τρόπο που να καθιστά δυνατό να συμπεριληφθούν τα προϊόντα Δυτικής Σαχάρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψή τους απαιτεί εξ ορισμού κάποιο είδος ιχνηλασιμότητας προκειμένου να προσδιοριστούν αυτά τα προϊόντα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της συμφωνίας με την από 21ης Δεκεμβρίου 2016 απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-104/16 P·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διαβουλεύθηκαν στις Βρυξέλλες και στο Ραμπάτ με εκλεγμένους αξιωματούχους και διάφορους εκπροσώπους και ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών από το μη αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεώρησε αναγκαίο να μεταβεί και να εκτιμήσει την κατάσταση από πρώτο χέρι ώστε να έχει ίδιαν αντίληψη των διαφορετικών απόψεων μεταξύ του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέπεμψε στα συμπεράσματα της διερευνητικής αποστολής που εκτέλεσε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ) στο εν λόγω έδαφος στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2018·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποποίηση της συμφωνίας ελευθέρωσης γίνεται μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτικό και γεωπολιτικό πλαίσιο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το τέλος της ισπανικής αποικιοκρατίας στη Δυτική Σαχάρα, η σύγκρουση στην περιοχή διαρκεί πάνω από σαράντα χρόνια·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δυτική Σαχάρα θεωρείται από τον ΟΗΕ ως έδαφος που δεν έχει αποαποικιοποιηθεί·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2440(2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών παρέτεινε τη θητεία της αποστολής του ΟΗΕ για το Δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO) για πρόσθετη περίοδο έξι μηνών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν αναγνωρίζουν την κυριαρχία του Μαρόκου επί του εδάφους της Δυτικής Σαχάρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ και η Αφρικανική Ένωση αναγνωρίζουν το Μέτωπο Polisario ως εκπρόσωπο του λαού της Δυτικής Σαχάρας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ περιλαμβάνει τη Δυτική Σαχάρα στον κατάλογο των μη αυτοδιοικούμενων εδαφών για τους σκοπούς του άρθρου 73 του Χάρτη·

1.  υπενθυμίζει ότι το Μαρόκο αποτελεί προνομιούχο εταίρο της ΕΕ στη νότια γειτονία, με τον οποίο η ΕΕ έχει αναπτύξει δυνατή, στρατηγική και μακρόχρονη εταιρική σχέση, που καλύπτει πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, καθώς και πτυχές ασφάλειας και μετανάστευσης· επισημαίνει ότι στο Μαρόκο έχει χορηγηθεί προηγμένο καθεστώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)·

2.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχει η εν λόγω συμφωνία εγγυήσεις σχετικά με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να συνάδει με τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου·

3.  υπενθυμίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 21 της ΣΕΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν την υποχρέωση να σέβονται τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ περιλαμβάνει τον σεβασμό της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών·

4.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ, η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

5.  σημειώνει ότι η εν λόγω συμφωνία δεν συνεπάγεται κανενός είδους αναγνώριση της κυριαρχίας του Μαρόκου επί της Δυτικής Σαχάρας, η οποία επί του παρόντος περιλαμβάνεται από τον ΟΗΕ στον κατάλογο των μη αυτοδιοικούμενων εδαφών και μεγάλα τμήματα της οποίας διοικούνται στην παρούσα φάση από το Βασίλειο του Μαρόκου, και επιμένει ότι η ΕΕ εξακολουθεί, εκ θέσεως, να υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για δίκαιη, βιώσιμη και αμοιβαία αποδεκτή λύση στη σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα, η οποία θα προβλέπει την αυτοδιάθεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την πλήρη υποστήριξή του στον προσωπικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα κ. Horst Köhler, όσον αφορά τη βοήθεια που παρέχει ώστε να επιστρέψουν τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ προκειμένου να επιτευχθεί διευθέτηση του ζητήματος· καλεί τα μέρη να αρχίσουν εκ νέου τις διαπραγματεύσεις χωρίς προαπαιτούμενα και καλή τη πίστει· τονίζει ότι η επικύρωση της τροποποιημένης συμφωνίας ελευθέρωσης ΕΕ-Μαρόκου πρέπει να γίνει με την αυστηρή επιφύλαξη του αποτελέσματος της ειρηνευτικής διαδικασίας επί της Δυτικής Σαχάρας·

6.  προσδοκά ότι η συνεδρίαση των μερών που εμπλέκονται στη σύγκρουση, η οποία πρόκειται πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Δεκεμβρίου στη Γενεύη, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ και με τη συμμετοχή της Αλγερίας και της Μαυριτανίας, θα συμβάλει στην επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας·

7.  αναγνωρίζει τους δύο όρους που θέτει η απόφαση του ΔΕΕ, ήτοι το κείμενο της συμφωνίας να μνημονεύει ρητά τη Δυτική Σαχάρα και να επιτευχθεί η λαϊκή συναίνεση, καθώς επίσης και το τρίτο κριτήριο, που προστέθηκε από το Συμβούλιο και αφορά την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι θα ωφελείται ο τοπικός πληθυσμός·

8.  τονίζει ότι, όπως δηλώνεται στην έκθεση της Επιτροπής, έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα και δυνατά μέτρα για να διερευνηθεί αν υπάρχει η συναίνεση του ενδιαφερόμενου πληθυσμού, μέσω αυτών των χωρίς αποκλεισμούς διαβουλεύσεων·

9.  υπογραμμίζει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ είχαν τακτικές επαφές με την ομάδα του προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα·

10.  λαμβάνει γνώση των έννομων συμφερόντων του πληθυσμού του εν λόγω εδάφους και εκτιμά πως απαιτείται ο τερματισμός της διαρκούς σύγκρουσης, ο οποίος θα γίνει σεβαστός και αποδεκτός, χάριν της οικονομικής ανάπτυξης του εδάφους· είναι ταυτόχρονα πεπεισμένο ότι οι Σαχραουίτες έχουν το δικαίωμα στην ανάπτυξη όσο είναι σε αναμονή μιας πολιτικής λύσης·

11.  παρατηρεί ότι, κατά τις συνομιλίες με τους διάφορους τοπικούς παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, κάποια μέρη εκφράζουν τη στήριξή τους στη συμφωνία προασπιζόμενα το δικαίωμά τους στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ άλλα μέρη θεωρούν πως η διευθέτηση της πολιτικής σύγκρουσης θα πρέπει να προηγηθεί της χορήγησης εμπορικών προτιμήσεων· σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων χωρίς αποκλεισμούς, που πραγματοποιήθηκαν υπό τη διεύθυνση της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, με ένα φάσμα οργανώσεων της Δυτικής Σαχάρας και άλλων οργανώσεων και φορέων, η πλειονότητα των συμμετεχόντων μερών εξέφρασε την υποστήριξή της για τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που αναμένεται να αποφέρουν οι προτεινόμενες δασμολογικές προτιμήσεις·

12.  υπενθυμίζει ότι το ΔΕΕ δεν διευκρίνισε στην απόφασή του πώς πρέπει να εκφραστεί η λαϊκή συναίνεση και εκτιμά ως εκ τούτου ότι παραμένει κάποια αβεβαιότητα ως προς το κριτήριο αυτό·

13.  αναγνωρίζει ότι η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει στην προώθηση της κοινωνικής και βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην τρέχουσα οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη και στη δυνητική δημιουργία τοπικών ευκαιριών απασχόλησης χαμηλής αλλά και υψηλής ειδίκευσης· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 59.000 θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τις εξαγωγές, θέσεις οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 10% του πληθυσμού που ζει στο εν λόγω έδαφος·

14.  πιστεύει ότι οι ενωσιακές δασμολογικές προτιμήσεις είχαν θετικό αντίκτυπο στους τομείς των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων του μη αυτοδιοικούμενου εδάφους της Δυτικής Σαχάρας και στα εξαγωγικά επίπεδά τους· ζητεί ωστόσο να ελέγχεται προσεκτικά αν τα παραπάνω παράγουν επιτόπια προστιθέμενη αξία, με κέρδη που επανεπενδύονται σε τοπικό επίπεδο και παρέχουν αξιοπρεπείς ευκαιρίες απασχόλησης στον τοπικό πληθυσμό·

15.  είναι πεπεισμένο ότι, ανεξάρτητα από την έκβαση της ειρηνευτικής διαδικασίας, ο τοπικός πληθυσμός θα ωφεληθεί από την οικονομική ανάπτυξη και τις δευτερογενείς επιπτώσεις των επενδύσεων στις υποδομές, στην απασχόληση, στην υγεία και στην εκπαίδευση·

16.  αναγνωρίζει τις υφιστάμενες επενδύσεις σε διάφορους τομείς, καθώς και τις προσπάθειες για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, επιμένει ωστόσο ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ενσωμάτωση σε όλα τα τμήματα της τοπικής οικονομίας·

17.  αναγνωρίζει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των Σαχραουιτών, ιδίως των νέων ανθρώπων, πολλοί εκ των οποίων είναι γυναίκες, και τονίζει την ανάγκη τους να έχουν διευρυμένες εξαγωγικές ευκαιρίες και ασφάλεια δικαίου, ώστε να μπορούν να κάνουν περαιτέρω επενδύσεις σε τομείς με μεγάλη ζήτηση εργαζομένων, όπως η γεωργία, η αλιεία και οι υποδομές·

18.  αναγνωρίζει το στρατηγικό δυναμικό της Δυτικής Σαχάρας ως επενδυτικού κόμβου για την υπόλοιπη αφρικανική ήπειρο·

19.  επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις τυχόν μη εφαρμογής των δασμολογικών προτιμήσεων για τα προϊόντα καταγωγής από το μη αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας και το μήνυμα που κάτι τέτοιο θα έστελνε στη νεότερη γενιά, που επενδύει ή επιθυμεί να επενδύσει στο εν λόγω έδαφος και στο αναπτυξιακό δυναμικό της· υπογραμμίζει τον κίνδυνο μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων σε περιοχές που θα καλύπτονταν από τις προτιμήσεις· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η μη εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων θα μπορούσε να επιδεινώσει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του τοπικού πληθυσμού στα οικεία εδάφη·

20.  είναι πεπεισμένο ότι η παρουσία της ΕΕ μέσω της εν λόγω συμφωνίας, μεταξύ άλλων, είναι προτιμότερη από την απόσυρσή της σε ό,τι αφορά τον ρόλο της στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών και στην παρακολούθηση της σχετικής κατάστασης, ζητεί δε αυστηρή εξέταση αυτών των ζητημάτων και διάλογο με το Μαρόκο επ’ αυτών·

21.  υπενθυμίζει ότι άλλα μέρη του κόσμου που εφαρμόζουν μια λιγότερο φιλόδοξη προσέγγιση απέναντι στη βιώσιμη ανάπτυξη, τα υψηλά εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώματα καραδοκούν για νέες εμπορικές ευκαιρίες και θα αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή σε περίπτωση που αποσυρθεί η ΕΕ·

22.  τονίζει ότι η συνεχής δραστηριοποίηση της ΕΕ στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας θα έχει θετικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τη βιώσιμη ανάπτυξή του·

23.  υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια δικαίου είναι ουσιαστικής σημασίας για την προσέλκυση βιώσιμων και μακροπρόθεσμων επενδύσεων στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας και ως εκ τούτου για τον δυναμισμό και τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας·

24.  υπενθυμίζει ότι, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόζουν νομίμως εμπορικές προτιμήσεις σε προϊόντα προερχόμενα από το μη αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας και ότι πρέπει να τερματιστεί η έλλειψη ασφάλειας δικαίου που πλήττει τους οικονομικούς φορείς·

25.  έχει επίγνωση και ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξακριβωθεί ποια είναι τα προϊόντα που εξάγονται από το μη αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας·

26.  τονίζει ότι βασικό κριτήριο προκειμένου το Κοινοβούλιο να δώσει τη συναίνεσή του στη συμφωνία είναι να εξασφαλιστεί ότι θα εφαρμοστεί ένας μηχανισμός ώστε οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα και εισάγονται στην ΕΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα εξασφαλίσει την έγκαιρη διάθεση λεπτομερών και αναλυτικών στατιστικών στοιχείων για τις εξαγωγές αυτές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Μαρόκο χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να συμφωνήσουν σχετικά με τέτοιο μηχανισμό και καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα, σε περίπτωση που η εφαρμογή της συμφωνίας δεν αποβεί ικανοποιητική· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο ετήσια αξιολόγηση της συμμόρφωσης του εν λόγω μηχανισμού με την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ·

27.  επισημαίνει ότι, αν δεν τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού που επιτρέπει την ταυτοποίηση των προϊόντων, θα είναι αδύνατον να γνωρίζουμε εάν και πόσα προϊόντα με προέλευση το μη αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά·

28.  επισημαίνει ότι η εφαρμογή της διάταξης που συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με την ετήσια αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και στατιστικών σχετικά με προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, που συνήφθη μέσω ανταλλαγής επιστολών, είναι απαραίτητη για την εκτίμηση του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας και του αντίκτυπού της στην ανάπτυξη και στους τοπικούς πληθυσμούς·

29.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή και το αποτέλεσμα της συμφωνίας και να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά τους·

30.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους με τους οποίους οι εμπορικές προτιμήσεις μπορούν να χορηγηθούν αποτελεσματικά στο μέλλον στο σύνολο του πληθυσμού που ζει στη Δυτική Σαχάρα·

31.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση και το Μαρόκο ετοίμασαν, κατά τα προβλεπόμενα στην αρχική συμφωνία του 2012, μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη συμφωνία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ιχθύων και των αλιευτικών προϊόντων η οποία προβλέπει ότι το Μαρόκο θα προστατεύει όλο τον κατάλογο γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης· επισημαίνει επίσης ότι η διαδικασία σύναψης της εν λόγω συμφωνίας, που ξεκίνησε το 2015, είχε ανασταλεί μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2016· καλεί την ΕΕ και το Μαρόκο να επαναλάβουν αμέσως την εν λόγω διαδικασία και να επιστρέψουν γρήγορα στις διαπραγματεύσεις για την DCFTA·

32.  τονίζει ότι είναι λεπτό θέμα για τον ευρωπαϊκό κλάδο οπωροκηπευτικών η προνομιακή αντιμετώπιση ορισμένων μαροκινών εξαγωγών οπωροκηπευτικών προς την Ένωση βάσει της συμφωνίας της 8ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τα αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων·

33.  τονίζει ότι η πρόσβαση όλων των τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τα υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ισοδυναμία των μέτρων και ελέγχων μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία των προτύπων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής φύσης, στην ανιχνευσιμότητα και στα περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και στην επισήμανση των κανόνων καταγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αγορών·

35.  υπενθυμίζει ότι η επικαιροποιημένη συμφωνία δεν τροποποιεί τις δασμολογικές ποσοστώσεις ούτε και το ήδη υφιστάμενο προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγών, στους δε Ευρωπαίους παραγωγούς προσφέρει μόνο μια διευκρίνιση ως προς το γεωγραφικό πεδίο της συμφωνίας·

36.  επιθυμεί να επισημάνει ότι ένα μέρος της παραγωγής οπωροκηπευτικών που εξάγεται στην Ένωση υπό προτιμησιακό καθεστώς δυνάμει της υπό εξέταση συμφωνίας (και ειδικότερα οι ντομάτες και τα πεπόνια) προέρχεται από το έδαφος της Δυτικής Σαχάρας και ότι υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής αυτής και των σχετικών εξαγωγών·

37.  σημειώνει, εντούτοις, ότι η νέα συμφωνία καθιστά τα πράγματα σαφέστερα και ελπίζει ότι θα μπορέσει στο εξής να αποτελέσει ένα σταθερό και αδιαμφισβήτητο πλαίσιο για τα συμβαλλόμενα μέρη και για τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, εκατέρωθεν της Μεσογείου·

38.  επισημαίνει ότι η εποπτεία των ευπαθών γεωργικών προϊόντων και η αυστηρή τήρηση των ποσοστώσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ισορροπημένη λειτουργία της συμφωνίας· σημειώνει ότι το άρθρο 7 του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας του 2012 περιέχει ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει τη λήψη κατάλληλων μέτρων όταν αυξημένες ποσότητες γεωργικών προϊόντων που εισάγονται χαρακτηρισμένα ευαίσθητα δυνάμει της συμφωνίας προκαλούν σοβαρές διαταραχές της αγοράς και/ή σοβαρή ζημία στον αντίστοιχο παραγωγικό κλάδο· επιθυμεί οι υπό προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγές ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων από το Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα στην Ένωση να υπόκεινται σε κατάλληλη και ευρεία παρακολούθηση εκ μέρους της Επιτροπής, η οποία πρέπει να είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει αμέσως την προαναφερθείσα ρήτρα σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανάγκη·

39.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στα εν λόγω ύδατα έχουν νομική υποχρέωση να διαθέτουν σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης των σκαφών (VMS) και ότι είναι υποχρεωτικό να ενημερώνουν τις μαροκινές αρχές για τη θέση των σκαφών, καθιστώντας πλήρως δυνατή την παρακολούθηση των σκαφών και την καταγραφή των τοποθεσιών στις οποίες διενεργούν τις αλιευτικές δραστηριότητές τους·

40.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Μαγκρέμπ, που μόνο εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει για την περιοχή και πέραν αυτής·

41.  επισημαίνει τη στρατηγική ανάγκη στενότερης συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες του Μαγκρέμπ και ανάπτυξης των σχέσεών της με αυτές· θεωρεί την επέκταση της συμφωνίας σύνδεσης στο πλαίσιο αυτό ως λογική συνιστώσα αυτής της στρατηγικής·

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0017.


Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ***
PDF 114kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))
P8_TA(2019)0017A8-0471/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10593/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (10597/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0463/2018),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0471/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Μαρόκου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0016.


Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 - Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών ***
PDF 114kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 Ευρωπαϊκή Ένωση – Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών (10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))
P8_TA(2019)0018A8-0472/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10882/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 Ευρωπαϊκή Ένωση - Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών (10883/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0496/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0472/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.


Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ***I
PDF 343kWORD 101k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0380),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0231/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και την υπό μορφή τροπολογιών θέση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0445/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Μετάβασης (ΕΤΜ) [Τροπολογία 1, η τροπολογία αυτή αφορά το σύνολο του κειμένου]

P8_TC1-COD(2018)0202


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Αφού διαβίβασαν το σχέδιο νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και στο άρθρο στα άρθρα 9 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει του άρθρου 8 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». [Τροπολογία 2]

(2)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017 διακηρύχθηκε, από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων(6), για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη. Η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στον κόσμο της εργασίας, πρέπει να είναι έτοιμη για τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, καθιστώντας την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτική και βελτιώνοντας την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες εργασίας· κοινωνική προστασία και ένταξη. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων λειτουργεί ως ένα γενικό κατευθυντήριο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Μετάβασης (ΕΤΜ), που επιτρέπει στην Ένωση να καθορίζει τις αρχές στην πράξη όταν πρόκειται για σημαντικές αναδιαρθρώσεις.

(3)  Στις 20 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης(7) στην «Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη»(8) — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις της (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και η Ένωση να είναι φιλόδοξη στις πολιτικές που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Συμβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 2016, ως πρώτο βήμα προς την ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης ως ουσιαστικής κατευθυντήριας αρχής για όλες τις πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων με τα χρηματοδοτικά της μέσα.

(4)  Τον Φεβρουάριο του 2018 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020»(9). Η ανακοίνωση τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης στηρίζει τη μοναδική κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ευρώπης. Συνεπώς Ως εκ τούτου, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση και τη μετάβαση σε μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων, με πλήρη σεβασμό της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την κλιματική αλλαγή μετά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Η δημοσιονομική ευελιξία είναι βασική αρχή του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι μηχανισμοί ευελιξίας παραμένουν σε ισχύ, ώστε να δίνουν στην Ένωση τη δυνατότητα να αντιδρά πιο έγκαιρα απέναντι σε απρόβλεπτα γεγονότα και να διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται όπου επείγει περισσότερο. [Τροπολογία 3]

(5)  Στη «Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης»(10) η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για τις τάσεις απομονωτισμού, τις αυξανόμενες αμφιβολίες για τα οφέλη του ανοικτού εμπορίου και την κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ένωσης εν γένει.

(6)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης»(11) η Επιτροπή χαρακτηρίζει την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές ως τις κυριότερες δυνάμεις που κινητοποιούν τη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μειώνουν τη ζήτηση για ανειδίκευτους εργαζομένους. Παρά τα συνολικά τεράστια Παρότι αναγνωρίζονται τα πλεονεκτήματα του περισσότερου ενός πιο ανοικτού εμπορίου, και της περαιτέρω ολοκλήρωσης των παγκόσμιων οικονομιών, πρέπει χρειάζονται εντούτοις τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι αρνητικές πτυχές. Δεδομένου ότι τα τρέχοντα οφέλη της παγκοσμιοποίησης είναι ήδη άνισα κατανεμημένα μεταξύ ατόμων και περιφερειών, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο σε όσους υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες, υπάρχει κίνδυνος οι ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο τεχνολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές να επιτείνουν περαιτέρω τα φαινόμενα αυτά. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης κατανέμονται πιο δίκαια., συνδυάζοντας την οικονομική και την τεχνολογική πρόοδο με την κοινωνική προστασία Οι τυχόν ταυτόχρονες αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών θα πρέπει να προβλεφθούν ευρύτερα από τα σχετικά διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +), προκειμένου να προσαρμοστεί καλύτερα ο επιχειρηματικός κόσμος και το εργατικό δυναμικό μέσω του συνδυασμού της οικονομικής μεγέθυνσης και της τεχνολογικής προόδου με μια επαρκή κοινωνική προστασία και ενεργό στήριξη για την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης. [Τροπολογία 4]

(7)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης»(12) η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, ύψιστη προτεραιότητα είναι η επένδυση στην βιώσιμη ανάπτυξη, στην ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και την υγεία. [Τροπολογία 5]

(8)  Η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω την αλληλοσύνδεση και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο και αναπόφευκτο τμήμα αυτής της οικονομικής αλλαγής. Για να μπορέσουν τα οφέλη της αλλαγής να κατανεμηθούν δίκαια, η παροχή βοήθειας στους απολυμένους εργαζομένους και σ’ εκείνους που απειλούνται με απόλυση είναι υψίστης σημασίας. Τα κύρια μέσα της Ένωσης για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζομένους είναι το ΕΚΤ+, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΜ, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση. Το «πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση»(13) είναι το μέσο πολιτικής της ΕΕ που καθορίζει το πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των εταιρικών αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπός τους, με κατάλληλα μέσα πολιτικής. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως οι δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της ΕΕ για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζομένους είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση. [Τροπολογία 6]

(9)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. Το ΕΤΠ έχει συσταθεί για να μπορέσει η Ένωση να επιδείξει αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που χάνουν την εργασία τους ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης.

(10)  Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 διευρύνθηκε το 2009 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15) ως μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, ώστε να συμπεριλάβει τους εργαζομένους που έχασαν την εργασία τους ως άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

(11)  Για τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής, ώστε να καλύπτει όχι μόνο την απώλεια θέσεων εργασίας λόγω σοβαρής οικονομικής διαταραχής οφειλόμενης στη συνέχιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009, αλλά και από οποιαδήποτε νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.

(11α)  Το πρόγραμμα του ΕΤΜ θα πρέπει να προβάλλεται και να απαιτεί περισσότερα και καλύτερα δεδομένα προκειμένου να επιτρέπεται η ορθή επιστημονική αξιολόγηση του ΕΤΜ και να αποφεύγονται οι διοικητικοί περιορισμοί στη λειτουργία του προγράμματος στήριξης των εμπορικών προσαρμογών. [Τροπολογία 7]

(12)  Η Επιτροπή προέβη σε ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΠ για να εκτιμήσει τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο το ΕΤΠ επιτυγχάνει τους στόχους του. Το ΕΤΠ αποδείχθηκε αποτελεσματικό, επιτυγχάνοντας υψηλότερο ποσοστό επανένταξης των απολυμένων εργαζομένων σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε επίσης ότι το ΕΤΠ παράγει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως με όρους μεγέθους, πράγμα που σημαίνει ότι η συνδρομή του ΕΤΠ αυξάνει όχι μόνο τον αριθμό και την ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τον βαθμό έντασής τους. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του ΕΤΠ έχουν μεγάλη προβολή και καταδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ απευθείας στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, εντοπίστηκαν διάφορες προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, η διαδικασία κινητοποίησης θεωρήθηκε υπερβολικά χρονοβόρα. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη ανέφεραν προβλήματα κατά την εκτενή ανάλυση του γεγονότος που προκάλεσε τις απολύσεις. Ο κύριος λόγος που αποτρέπει ορισμένα κράτη μέλη από το να υποβάλουν αίτηση συνδρομής από το ΕΤΠ, ενώ δυνητικά θα μπορούσαν, είναι τα προβλήματα χρηματοπιστωτικής και θεσμικής ικανότητας. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε απλώς να πρόκειται για έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού —τα κράτη μέλη μπορούν επί του παρόντος να ζητήσουν τεχνική βοήθεια μόνο αν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης της συνδρομής από το ΕΤΠ. Δεδομένου ότι οι απολύσεις μπορούν να συμβούν απροσδόκητα, θα ήταν σημαντικό τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να αντιδράσουν αμέσως και να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται ότι απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες απόκτησης θεσμικής ικανότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση της συνδρομής από το ΕΤΠ. Το κατώτατο όριο των 500 απολυμένων εργαζομένων επικρίθηκε ως υπερβολικά υψηλό, ιδίως στις μικρότερες πληθυσμιακά περιφέρειες(17).

(13)  Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία που εξακολουθεί να έχει ο ρόλος του ΕΤΠ ΕΤΜ ως ευέλικτου Ταμείου που στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους βοηθάει να βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της επανένταξης στην ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση των απολυομένων εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που πλήττονται από σοβαρές οικονομικές διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της αλληλεπίδρασης και των αμοιβαίων επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου, των τεχνολογικών αλλαγών, της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης ή άλλων παραγόντων, όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να επισημανθεί ένας συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση του ΕΤΠ ΕΤΜ θα πρέπει στο μέλλον να βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο μιας αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η παροχή στήριξης σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και σε απρόβλεπτες περιστάσεις, συμπληρώνοντας την πιο προληπτική συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΠ ΕΤΜ θα πρέπει να παραμείνει ένα ευέλικτο και ειδικό μέσο εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής « Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια ένωση που προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται — Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027» και στο παράρτημά της(18). [Τροπολογίες 8 και 97]

(13α)  Στο ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ιδίους πόρους για την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαίωσε τη σταθερή του θέση όσον αφορά το αναγκαίο επίπεδο χρηματοδότησης για τις βασικές πολιτικές της Ένωσης στο ΠΔΠ 2021-2027, προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν την αποστολή και τους στόχους τους. Τόνισε ειδικότερα την έκκληση για διπλασιασμό της ειδικής χρηματοδότησης του ΠΔΠ προς τις ΜΜΕ και για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· επιδοκίμασε διάφορες προτάσεις που βελτιώνουν τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως την αύξηση των πιστώσεων για τους ειδικούς μηχανισμούς, και δήλωσε την πρόθεσή του να διαπραγματευθεί πρόσθετες βελτιώσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο. [Τροπολογία 9]

(14)  Όπως προαναφέρθηκε, για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση του ΕΤΠ ΕΤΜ, πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στήριξης όταν μια μεγάλη αναδιάρθρωση προκαλεί σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική ή την περιφερειακή οικονομία. O αντίκτυπος αυτός θα πρέπει να καθορίζεται από έναν ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας που απωλέσθηκαν εντός συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς. Λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης, ως κατώτατο όριο ορίζεται η απώλεια 250 200 θέσεων εργασίας εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών (ή 6 μηνών σε περιπτώσεις που αφορούν συγκεκριμένο κλάδο) των αντίστοιχων περιόδων αναφοράς. Δεδομένου του ότι τα κύματα απολύσεων σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια περιφέρεια έχουν εξίσου σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική αγορά εργασίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται και αιτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις σε περίπτωση μικρότερου αριθμού απωλεσθεισών θέσεων εργασίας. [Τροπολογία 10]

(14α)  Με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να έχει η αναδιάρθρωση σημαντικό αντίκτυπο ως κατώτατο όριο για την υποβολή αίτησης στο ΕΤΜ, θα πρέπει το ΕΤΜ να επιδιώξει να επιδείξει αλληλεγγύη στους εργαζομένους που έχουν απολυθεί από κάθε είδους επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους. [Τροπολογία 11]

(14β)  Το ΕΤΜ θα πρέπει να παραμείνει ένας ειδικός μηχανισμός της Ένωσης για την αντιμετώπιση καταστάσεων που προκαλούν μεγάλες αναδιαρθρώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Ωστόσο, η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για να βρει περισσότερο βιώσιμους τρόπους για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αλλαγών και προκλήσεων που επηρεάζουν τις αγορές εργασίας και οδηγούν σε τέτοιου είδους καταστάσεις στα κράτη μέλη. [Τροπολογία 12]

(15)  Για να εκφραστεί η αλληλεγγύη της Ένωσης προς τους απολυμένους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει, το ποσοστό συγχρηματοδότησης του κόστους της δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και της εφαρμογής της θα πρέπει να ισούται με εκείνο του ΕΚΤ+ στο οικείο κράτος μέλος.

(16)  Μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθεται στο ΕΤΠ ETM θα πρέπει να εκτελείται από την Επιτροπή υπό επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). Συνεπώς, κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ υπό επιμερισμένη διαχείριση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις αρχές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, όπως η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η διαφάνεια και η απαγόρευση των διακρίσεων.

(17)  Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αλλαγής, το οποίο εδρεύει στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) στο Δουβλίνο, επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην αξιολόγηση των τάσεων, π.χ. σε θέματα της παγκοσμιοποίησης, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, της αναδιάρθρωσης και της χρήσης του ΕΤΠ ΕΤΜ. Οι αναλύσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή αναλυτικά δεδομένα, ιδίως υπό το πρίσμα του φύλου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων. [Τροπολογία 13]

(17α)  Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης (ERM) του Eurofound παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την αναφορά αναδιαρθρώσεων μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρη την Ένωση, με βάση ένα δίκτυο εθνικών ανταποκριτών. Το ERM είναι πολύ σημαντικό για το ΕΤΜ και θα πρέπει να συνδράμει στη λειτουργία του, βοηθώντας ιδίως στον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων παρέμβασης σε πρώιμο στάδιο. [Τροπολογία 14]

(18)  Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ΕΤΜ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει, θα πρέπει να θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΠ ΕΤΜ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 15]

(19)  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ ΕΤΜ θα πρέπει να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας και εξατομικευμένες υπηρεσίες που να αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε ποιοτική διατηρήσιμη απασχόληση σε κάποιον μελλοντοστραφή κλάδο, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους, αλλά και που να αποσκοπούν επίσης στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της δημιουργίας επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω της ίδρυσης συνεταιρισμών. Τα μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η κινητικότητα των απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, και στην υπέρβαση των έμφυλων στερεοτύπων στην απασχόληση, κατά περίπτωση. Η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές θα πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να υποκαθιστούν τα διάφορα μέτρα που αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών και/ή των εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων. Οι εταιρείες θα μπορούσαν πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ ΕΤΜ. [Τροπολογία 16]

(19α)  Κατά την υλοποίηση και τον σχεδιασμό κάθε συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που αποσκοπεί στο να διευκολύνει την επανένταξη των στοχοθετημένων δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιούν και να επιδιώκουν καλύτερα τους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου και της Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, με σκοπό την αντιμετώπιση του σοβαρού χάσματος των φύλων στους τομείς ΤΠΕ και θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), προωθώντας την επανακατάρτιση και αναβάθμιση των προσόντων των γυναικών στους τομείς ΤΠΕ και STEM. Κατά την υλοποίηση και τον σχεδιασμό κάθε συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν τη διαιώνιση της κυριαρχίας του ενός φύλου στους κλάδους και τους τομείς όπου παραδοσιακά επικρατούσε αυτή η κατάσταση. Η αύξηση της εκπροσώπησης του λιγότερο εκπροσωπούμενου φύλου σε διάφορους κλάδους, π.χ. στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στον κλάδο των ΤΠΕ και STEM, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων. [Τροπολογία 17]

(20)  Για την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα συμβάλλουν σημαντικά στην απασχολησιμότητα των δικαιούχων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την επανένταξη σε ποιοτική και διατηρήσιμη απασχόληση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού όλων των δικαιούχων που συμμετέχουν στα μέτρα αυτά και όσο το δυνατόν συντομότερα εντός της εξάμηνης επτάμηνης περιόδου πριν από την υποβολή της τελικής έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Κατά τον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα υποκείμενα αίτια των απολύσεων κατά περίπτωση και να προβλεφθούν οι μελλοντικές προοπτικές στην αγορά εργασίας και οι απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τη μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων. [Τροπολογία 18]

(21)  Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με εξαρτώμενους συγγενείς, των νέων, και των ηλικιωμένων ανέργων, των ατόμων με χαμηλού επιπέδου προσόντα, των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και όσων αντιμετωπίζουν των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ. [Τροπολογία 19]

(21α)  Στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2007 και Μαρτίου 2017, η Επιτροπή έλαβε 148 αιτήσεις για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ από 21 κράτη μέλη, συνολικού ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων EUR, με σκοπό την παροχή βοήθειας σε 138 888 απολυθέντες εργαζόμενους και σε 2 944 άτομα που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). [Τροπολογία 20]

(22)  Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατεπείγουσα υποβολή πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ, τα δε θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία αξιολόγησή τους. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά. [Τροπολογία 21]

(22α)  Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα στο ΕΤΜ για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και των στόχων του παρόντος κανονισμού και τις δυνατότητές του, ειδικότερα στο επίπεδο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. [Τροπολογία 22]

(22β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των εθνικών και περιφερειακών αρχών μέσω ειδικού γραφείου υποστήριξης(«helpdesk») που θα παρέχει γενικές πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής αίτησης. Το εν λόγω γραφείο υποστήριξης θα πρέπει να παρέχει τυποποιημένα έντυπα για σκοπούς στατιστικής και περαιτέρω ανάλυσης. [Τροπολογία 23]

(23)  Προς όφελος των δικαιούχων και των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων, το αιτούν κράτος μέλος θα πρέπει να ενημερώνει όλους τους εμπλεκομένους στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σχετικά με την πορεία της αίτησης και να τους τηρεί ενήμερους κατά τη διαδικασία της εφαρμογής. [Τροπολογία 24]

(24)  Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ ΕΤΜ δεν θα πρέπει μπορούν να υποκαθιστούν αλλά θα πρέπει, κατά το δυνατόν, μάλλον να συμπληρώνουν τα μέτρα στήριξης που διατίθενται για τους δικαιούχους στο πλαίσιο των ταμείων ή άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης. Ούτε μπορεί η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΜ να αντικαταστήσει εθνικά μέτρα ή να αντικαταστήσει μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των εταιρειών που απολύουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή με συλλογικές συμβάσεις και θα πρέπει αντίθετα να δημιουργεί πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. [Τροπολογία 25]

(25)  Στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΜ σε όλη την επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών. Η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να προωθήσει τη διάδοση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών, να βελτιώσει την ενημέρωση για τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΕΤΜ και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και να κάνει περισσότερα για να βελτιώσει μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και ειδικά των εργαζομένων την ενημέρωση σχετικά με το ΕΤΜ. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικές διατάξεις για τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ ΕΤΜ. [Τροπολογία 26]

(26)  Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την ημερομηνία κατά την οποία ένα κράτος μέλος αρχίζει να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες είτε από την ημερομηνία κατά την οποία ένα κράτος μέλος αναλαμβάνει διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ.

(27)  Για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν ιδίως κατά τους πρώτους μήνες κάθε έτους, όταν οι δυνατότητες μεταφοράς κονδυλίων από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού είναι ιδιαιτέρως περιορισμένες, θα πρέπει, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, να διατίθεται ένα επαρκές ποσό πιστώσεων πληρωμών στη γραμμή του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ ΕΤΜ.

(27α)  Για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν ιδίως κατά τους πρώτους μήνες κάθε έτους, όταν οι δυνατότητες μεταφοράς κονδυλίων από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, θα πρέπει, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, να διατίθεται ένα επαρκές ποσό πιστώσεων πληρωμών στη γραμμή του προϋπολογισμού για το ΕΤΜ. [Τροπολογία 27]

(28)  [Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της [μελλοντική ημερομηνία], σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(20) (η «διοργανική συμφωνία») καθορίζουν το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ ΕΤΜ].

(29)  Προς το συμφέρον των δικαιούχων, η βοήθεια θα πρέπει να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το ΕΤΠ ΕΤΜ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλουστευθούν οι διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ ΕΤΜ. Συνεπώς, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα αποφασίζει στο μέλλον σχετικά με τις αιτήσεις μεταφοράς που υποβάλλονται από την Επιτροπή, χωρίς να απαιτείται πλέον πρόταση της Επιτροπής για την κινητοποίηση του ΕΤΠ. [Χωριστή ψηφοφορία]

(30)  Σε περίπτωση που κλείσει μια επιχείρηση, οι απολυμένοι εργαζόμενοι μπορεί να βοηθηθούν να αναλάβουν ορισμένες ή όλες τις δραστηριότητες του πρώην εργοδότη τους και το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση δύναται να προκαταβάλει τα κεφάλαια που απαιτούνται επειγόντως για να καταστεί αυτό δυνατόν. [Τροπολογία 29]

(31)  Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχούς παρακολούθησης από την Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συνδρομή του ΕΤΠ ΕΤΜ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε σαφείς απαιτήσεις παρακολούθησης και να περιέχει επακολούθηση εκ μέρους των δικαιούχων και εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά την ισότητα των φύλων. [Τροπολογία 30]

(32)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν υπεύθυνα για την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δράσεων που υποστηρίζονται με χρηματοδότηση της Ένωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»)(21) ή του κανονισμού που θα τον διαδεχθεί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δικαιολογούν τη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που λαμβάνουν από το ΕΤΠ ΕΤΜ. Ενόψει της βραχύχρονης περιόδου υλοποίησης των δράσεων του ΕΤΠ ΕΤΜ, οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των παρεμβάσεων του ΕΤΠ ΕΤΜ.

(32α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκτελούν αποτελεσματικές επικοινωνιακές δράσεις για την προώθηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΜ, τη γνωστοποίηση της ενωσιακής προέλευσης της χρηματοδότησης και τη βελτίωση της προβολής των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση στο πλαίσιο του ΕΤΜ. [Τροπολογία 31]

(33)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τυχόν παρατυπίες —συμπεριλαμβανομένης της απάτης— που διαπράττουν οι δικαιούχοι. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22) και τους κανονισμούς του Συμβουλίου (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95(23) και (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96(24), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(25), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να διώκει απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(26) σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να διασφαλίζει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση των κονδυλίων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, και τη συνέχεια που θα δοθεί εν προκειμένω, καθώς και σχετικά με την παρακολούθηση των ερευνών της OLAF.

(34)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με αναλογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της έρευνας παρατυπιών και απάτης, της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων και, κατά περίπτωση, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ερευνά και να διώκει απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να διασφαλίζει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση των κονδυλίων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα.

(35)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ρυθμίζουν ιδίως τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, συμβάσεων, βραβείων ή έμμεσης εφαρμογής και προβλέπουν τον έλεγχο της ευθύνης των δημοσιονομικών φορέων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

(36)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(27), απαιτείται αξιολόγηση του παρόντος προγράμματος βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, με παράλληλη αποφυγή των υπέρμετρων ρυθμίσεων και της διοικητικής επιβάρυνσης, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

(37)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου που έγκειται στη χορήγηση του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη των κλιματικών στόχων κατά την περίοδο 2021-2027 του ΠΔΠ, και ενός ετήσιου στόχου 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και εφαρμογή του Ταμείου και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησής του. [Τροπολογία 32]

(38)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(39)  Λαμβανομένου υπόψη του ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο οποιασδήποτε προσφερόμενης συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και θα πρέπει να ενσωματώνει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε επαγγέλματα του κλάδου STEM, [Τροπολογία 33]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Μετάβασης (ΕΤΜ).

Καθορίζει τους στόχους του ΕΤΠ ΕΤΜ, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες και τα κριτήρια παροχής της εν λόγω χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των κρατών μελών για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ ΕΤΜ όσον αφορά μέτρα απευθυνόμενα στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 7. [Τροπολογία 34]

Άρθρο 2

Αποστολή

Το ΕΤΠ συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή των οφελών Σκοπός του ΕΤΜ είναι να στηρίξει τους κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς που είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, βοηθώντας τους απολυμένους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές με την προώθηση εναλλακτικής, βιώσιμης απασχόλησης. Το ΕΤΜ είναι ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί εκ των υστέρων και συμβάλλει σε μια δίκαιη μετάβαση. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ ΕΤΜ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 3

Στόχοι

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίδειξη αλληλεγγύης και η παροχή οικονομικής στήριξης στους απολυμένους εργαζομένους για μέτρα επαναπασχόλησης των απολυμένων εργαζομένων, ανεξάρτητα από το είδος ή τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, και στους αυτοαπασχολουμένους των αυτοαπασχολουμένων, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έπαυσε κατά τη διάρκεια των απρόβλεπτων μεγάλων αναδιαρθρώσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3. [Τροπολογία 36]

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ ΕΤΜ είναι να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στους εργαζόμενους για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας σε περίπτωση απρόβλεπτων σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης, ή της αυτοματοποίησης και της τεχνολογικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες και στην προαγωγή της ισότητας των φύλων. [Τροπολογίες 37 και 98]

Άρθρο 4

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «απολυμένος εργαζόμενος»: ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το είδος ή τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης, η απασχόληση του οποίου έπαυσε πρόωρα με απόλυση, ή του οποίου η σύμβαση δεν ανανεώθηκε, για οικονομικούς λόγους· [Τροπολογία 38]

β)  «αυτοαπασχολούμενος»: άτομο που απασχολούσε λιγότερους από 10 εργαζομένους·

γ)  «δικαιούχος»: άτομο που συμμετέχει σε μέτρα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ΕΤΜ·

δ)  «παρατυπία»: κάθε παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου η οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στην εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ και η οποία έχει ή θα είχε ως αποτέλεσμα ζημία του προϋπολογισμού της Ένωσης, επιβάλλοντας αδικαιολόγητες δαπάνες στον εν λόγω προϋπολογισμό.

Άρθρο 5

Κριτήρια παρέμβασης

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ ΕΤΜ όσον αφορά μέτρα που στοχεύουν στους απολυμένους εργαζομένους και στους αυτοαπασχολουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ παρέχεται σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα:

α)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 τουλάχιστον 200 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων έξι μηνών, σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η εν λόγω παύση ισχύει για τους προμηθευτές της ή παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος· [Τροπολογία 39]

β)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 τουλάχιστον 200 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς έξι εννέα μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται περισσότεροι από 250 τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες από το σύνολο των περιφερειών· [Τροπολογία 40]

γ)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 τουλάχιστον 200 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων εννέα μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους, που ορίζεται/-ονται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι στην ίδια περιφέρεια επιπέδου NUTS 2. [Τροπολογία 41]

3.  Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες αιτιολογούνται δεόντως από το αιτούν κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά μεταξύ άλλων και συλλογικές αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ, η αίτηση χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη, ακόμη και αν δεν πληρούνται απολύτως τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), β) ή γ), αν οι απολύσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση στα επίπεδα απασχόλησης και στην τοπική, ή περιφερειακή ή εθνική οικονομία. Το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), β) ή γ) δεν πληρούνται απολύτως. Το συνολικό ποσό των συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΠ ΕΤΜ. [Τροπολογία 42]

4.  Το ΕΤΠ ΕΤΜ δεν μπορεί να κινητοποιηθεί αν οι εργαζόμενοι απολύονται ως αποτέλεσμα περικοπών του προϋπολογισμού που αποφασίζονται από κράτος μέλος, οι οποίες επηρεάζουν τομείς που εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη δημόσια χρηματοδότηση. [Τροπολογία 43]

Άρθρο 6

Υπολογισμός της απώλειας θέσεων εργασίας και της παύσης δραστηριότητας

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφοι 1, 2 και 3, το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει τη μέθοδο με την οποία υπολογίζεται ο αριθμός των απολυμένων εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων που ορίζονται άρθρο 4. [Τροπολογία 44]

2.  Το αιτούν κράτος μέλος υπολογίζει τον αριθμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ως έχει κατά μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

α)  την ημερομηνία κατά την οποία ο εργοδότης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου(28), ειδοποιεί γραπτώς την αρμόδια δημόσια αρχή για τις προβλεπόμενες συλλογικές απολύσεις·

β)  την ημερομηνία της ατομικής ειδοποίησης του εργοδότη σχετικά με την απόλυση ή την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου·

γ)  την ημερομηνία της de facto καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή της λήξης της·

δ)  το τέλος της απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη· ή

ε)  στην περίπτωση αυτοαπασχολουμένου, την ημερομηνία παύσης των δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τις εθνικές διοικητικές διατάξεις.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α), το αιτούν κράτος μέλος προσκομίζει στην Επιτροπή πρόσθετες πληροφορίες για τον πραγματικό αριθμό των απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή.

Άρθρο 7

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Το αιτούν κράτος μέλος μπορεί να παρέχει συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 8, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ ΕΤΜ, σε επιλέξιμους δικαιούχους, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται:

α)  απολυμένοι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 6, εντός των περιόδων αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3· [Τροπολογία 45]

β)  απολυμένοι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 6, εκτός της περιόδου αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 5· δηλαδή 6 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς ή μεταξύ του τέλους της περιόδου αναφοράς και της τελευταίας ημέρας πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης από την Επιτροπή.

Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) θεωρούνται επιλέξιμοι υπό τον όρο ότι μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, τα αιτούντα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΜ σε ΝΕΕΤ (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) ηλικίας κάτω των 25 ετών ή, εάν τα κράτη μέλη το αποφασίσουν, ηλικίας κάτω των 30 ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό των στοχοθετημένων δικαιούχων, κατά προτεραιότητα σε άτομα που απολύθηκαν ή των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένες τουλάχιστον από τις απολύσεις λαμβάνουν χώρα σε περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2. [Τροπολογία 46]

Άρθρο 8

Επιλέξιμα μέτρα

1.  Μπορεί να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που αποτελούν μέρος συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, με συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων και/ή εκπροσώπων των εργαζομένων, με στόχο να διευκολυνθεί η επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων από τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί, στην ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση ή στην αυτοαπασχόληση. [Τροπολογία 47]

Η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή όπως και σε μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο κάθε προσφερόμενης δέσμης εξατομικευμένης κατάρτισης και/ή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το επίπεδο κατάρτισης προσαρμόζεται στα επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και στις τις συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε δικαιούχου. [Τροπολογία 48]

Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως:

α)  ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επιμόρφωση, όπως για την απόκτηση δεξιοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς και άλλων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας, εξατομικευμένη συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια επανένταξης στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης και εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της, καθώς και δραστηριότητες συνεργασίας· [Τροπολογία 49]

β)  ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας, επιδόματα παιδικής φροντίδας, επιδόματα κατάρτισης ή διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων για φροντιστές, και κίνητρα υπέρ των εργοδοτών για προσλήψεις, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας υπέρ απολυμένων εργαζομένων. [Τροπολογία 50]

Το κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35 % του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που απαριθμούνται στην παρούσα παράγραφο. [Τροπολογία 51]

Το κόστος των επενδύσεων για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης ή/και συνεταιρισμού, ή για εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 000 EUR 25 000 EUR ανά απολυμένο εργαζόμενο. [Τροπολογία ]

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και, επίσης, επικεντρώνεται στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα επανένταξης των εργαζομένων στον επαγγελματικό κλάδο της προηγούμενης απασχόλησής τους, εάν κάποια σημαντική αναδιάρθρωση έχει δημιουργήσει ανάγκη για νέες ή συμπληρωματικές δεξιότητες, και εφόσον οι υπάρχουσες δεξιότητες μπορούν να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. [Τροπολογία 53]

2.  Τα ακόλουθα μέτρα δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ:

α)  ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), τα οποία δεν εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

β)  μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων·

βα)  μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως των μειονεκτούντων εργαζομένων, των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή των ηλικιωμένων εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας· [Τροπολογία 54]

ββ)  μέτρα που υπάγονται στην ευθύνη των κρατών μελών δυνάμει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων. [Τροπολογία 55]

Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ ΕΤΜ δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας. [Τροπολογία 56]

3.  Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίζεται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους, και/ή τους κοινωνικούς εταίρους. [Τροπολογία 57]

4.  Με πρωτοβουλία του αιτούντος κράτους μέλους, μπορεί να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων.

Άρθρο 9

Αιτήσεις

1.  Το αιτούν κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 ή 3.

2.  Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή παρέλαβε τη μετάφραση της αίτησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση. [Τροπολογία 58]

3.  Αν ζητηθεί από το κράτος μέλος, η Επιτροπή του παρέχει τεχνική βοήθεια κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Αν η Επιτροπή απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες, το κράτος μέλος απαντά εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την Επιτροπή κατά 10 εργάσιμες ημέρες κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. [Τροπολογία 59]

4.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κράτος μέλος, η Επιτροπή συμπληρώνει την αξιολόγησή της σχετικά με τη συμμόρφωση της αίτησης προς τις προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής συνεισφοράς εντός 60 40 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης ή, κατά περίπτωση, της μετάφρασής της. Αν, κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή αδυνατεί να τηρήσει την προθεσμία αυτή, παρέχει γραπτώς η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά άλλες 20 εργάσιμες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα έχε παράσχει προηγουμένως γραπτή εξήγηση στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης καθυστέρησής της και την οποία διαβιβάζει στο οικείο κράτος μέλος. [Τροπολογία 60]

5.  Η αίτηση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  εκτίμηση του αριθμού των απολύσεων σύμφωνα με το άρθρο 6, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου υπολογισμού·

β)  την επιβεβαίωση ότι, αν η απολύουσα επιχείρηση συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, συμμορφώθηκε προς όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και μερίμνησε τα δέοντα για τους εργαζομένους της· [Τροπολογία 61]

βα)   σαφή μνεία των δραστηριοτήτων που τα ίδια τα κράτη μέλη έχουν ήδη αναλάβει προς υποστήριξη των απολυθέντων και του συμπληρωματικού χαρακτήρα των αιτούμενων κονδυλίων του ΕΤΜ λόγω έλλειψης πόρων από τις εθνικές ή τις περιφερειακές αρχές· [Τροπολογία 62]

ββ)   επισκόπηση των ενωσιακών κονδυλίων που η απολύουσα επιχείρηση έχει ήδη λάβει κατά την πενταετία πριν από τις ομαδικές απολύσεις· [Τροπολογία 63]

γ)  σύντομη περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στην απόλυση των εργαζομένων·

δ)  τον εντοπισμό, κατά περίπτωση, των απολυουσών επιχειρήσεων, των προμηθευτών ή των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος, των κλάδων, καθώς και των κατηγοριών των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, με ανάλυση ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα και μορφωτικό επίπεδο·

ε)  τον αναμενόμενο αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την οικονομία και την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό, ή εθνικό ή, κατά περίπτωση, διασυνοριακό επίπεδο· [Τροπολογία 64]

στ)  λεπτομερή περιγραφή της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και των συναφών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου ιδίως κάθε μέτρου στήριξης πρωτοβουλιών απασχόλησης για τους μειονεκτούντες δικαιούχους, τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, τους ηλικιωμένους δικαιούχους, τους δικαιούχους νεαρής ηλικίας και τους δικαιούχους νεαρής ηλικίας από μη προνομιούχες περιοχές· [Τροπολογία 65]

ζ)  εξήγηση του κατά πόσον ελήφθησαν υπόψη οι συστάσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση και του τρόπου με τον οποίο η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών συμπληρώνει δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή ενωσιακά ταμεία, καθώς και πληροφορίες για μέτρα που είναι υποχρεωτικά για τις οικείες απολύουσες επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

η)  τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για κάθε συνιστώσα της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προς στήριξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, καθώς και για κάθε δραστηριότητα προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων·

θ)  για τους σκοπούς της αξιολόγησης, ενδεικτικούς, ειδικούς κατά περίπτωση, στόχους που ορίζονται από το κράτος μέλος σχετικά με το ποσοστό επαναπασχόλησης των δικαιούχων 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης·

ι)  τις ημερομηνίες στις οποίες άρχισαν ή έχει προγραμματιστεί να αρχίσουν οι εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση και οι δραστηριότητες για την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 8·

ια)  τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παροχή συμβουλών προς τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους ή τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή άλλους σχετικούς ενδιαφερομένους, κατά περίπτωση·

ιβ)  δήλωση συμμόρφωσης της ζητούμενης στήριξης του ΕΤΠ ΕΤΜ με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και δήλωση που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών δεν υποκαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων·

ιγ)  τους πόρους εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης και άλλης συγχρηματοδότησης, κατά περίπτωση·

ιγα)   δήλωση ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα συμπληρώνουν δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και ότι θα αποφεύγεται κάθε διπλή χρηματοδότηση. [Τροπολογία 66]

Άρθρο 10

Συμπληρωματικότητα, συμμόρφωση και συντονισμός

1.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ δεν υποκαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων.

2.  Η στήριξη στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση συμπληρώνει τα μέτρα των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, αλλά και κατά περίπτωση διασυνοριακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όσων συγχρηματοδοτούνται από ταμεία και προγράμματα της Ένωσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που ορίζονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση. [Τροπολογία 67]

3.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη αλληλεγγύης και την παροχή προσωρινής, εφάπαξ στήριξης υποστήριξης στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση. Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ ΕΤΜ συμμορφώνονται προς το δίκαιο της Ένωσης και του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. [Τροπολογία 68]

4.  Η Επιτροπή και το αιτούν κράτος μέλος εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον συντονισμό της βοήθειας από τα ταμεία και προγράμματα της Ένωσης. [Τροπολογία 69]

5.  Το αιτούν κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα ειδικά μέτρα που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ δεν λαμβάνουν βοήθεια από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης.

Άρθρο 11

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη των διακρίσεων

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ ΕΤΜ και προωθούνται στα διάφορα σε όλα τα ενδεδειγμένα στάδια της εφαρμογής της. [Τροπολογία 70]

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη διακρίσεων λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στην πρόσβαση στο ΕΤΠ ΕΤΜ και κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων εκτέλεσης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Άρθρο 12

Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

1.  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, έως 0,5 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΠ ΕΤΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει την τεχνική και διοικητική βοήθεια με σκοπό την εφαρμογή του, όπως με τη μορφή δραστηριοτήτων προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής δεδομένων, ελέγχου κάθε είδους και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας, δραστηριότητες επικοινωνίας και ενίσχυσης της προβολής του ΕΤΠ ΕΤΜ, καθώς και άλλα μέτρα διοικητικής και τεχνικής βοήθειας. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες με καθιερωμένα συστήματα παρακολούθησης των διαρθρωτικών αλλαγών, όπως το ERM. Τα μέτρα αυτά μπορούν να καλύψουν τις μελλοντικές και τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. [Τροπολογία 71]

2.  Με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει αίτηση μεταφοράς κονδυλίων για τεχνική βοήθεια στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια με δική της πρωτοβουλία υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση σύμφωνα με [το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια με έμμεση διαχείριση, μεριμνά για τη διαφάνεια της διαδικασίας ορισμού του εντολοδόχου τρίτου που θα αναλάβει την εκτέλεση της δικής της αποστολής καθώς και για την ενημέρωση όλων των συμβαλλομένων στο ΕΤΜ μερών, μεταξύ των οποίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τον προς το σκοπό αυτό επιλεγέντα υπεργολάβο. [Τροπολογία 72]

4.  Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ ΕΤΜ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας γραφείου υποστήριξης. Η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες καθώς και σαφή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του ΕΤΠ ΕΤΜ στους Ευρωπαίους και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Τα μέτρα καθοδήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία ειδικών ομάδων δράσης σε περιπτώσεις σοβαρών οικονομικών διαταραχών σε ένα κράτος μέλος. [Τροπολογία 73]

Άρθρο 13

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιoύν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, με την παροχή συνεπούς, αποτελεσματικής και στοχευμένης πληροφόρησης σε πολλαπλά ακροατήρια, όπως στοχευμένες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το κοινό. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να προβάλλεται η ενωσιακή προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης, και βοηθούν στη συλλογή δεδομένων από την Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας. [Τροπολογία 74]

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το έμβλημα της ΕΕ σύμφωνα με το [παράρτημα VIII του κανονισμού για τις κοινές διατάξεις] μαζί με απλή δήλωση χρηματοδότησης («χρηματοδοτείται / συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση»).

2.  Η Επιτροπή διατηρεί και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακή παρουσία προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με σκοπό για να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ ΕΤΜ, καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τις επιλέξιμες δράσεις, τακτικά επικαιροποιημένο κατάλογο επαφών στα κράτη μέλη, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού. [Τροπολογία 75]

3.  Η Επιτροπή προάγει τη διάχυση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο της επικοινωνίας, και πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ ΕΤΜ βάσει της εμπειρίας της, με στόχο να βελτιωθεί η προβολή του ΕΤΜ, να γίνουν πιο γνωστά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι διαδικασίες αίτησης του ΕΤΜ, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΤΠ ΕΤΜ και να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι της Ένωσης γνωρίζουν για το ΕΤΠ ΕΤΜ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών και εργαζομένων των αγροτικών περιοχών με δύσκολη πρόσβαση στην ενημέρωση. [Τροπολογία 76]

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα έγγραφα επικοινωνίας και προβολής να διατίθενται κατόπιν αίτησης στα θεσμικά όργανα και στα λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και να παρέχεται στην Ένωση δωρεάν, μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης αυτού του υλικού και τυχόν προϋπαρχόντων δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτό. Η άδεια παρέχει στην Ένωση τα ακόλουθα δικαιώματα:

—  εσωτερική χρήση δηλ. δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής και διάθεσης του υλικού επικοινωνίας και προβολής στα θεσμικά όργανα και στις υπηρεσίες της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και στους υπαλλήλους τους·

—  αναπαραγωγή του υλικού επικοινωνίας και προβολής με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει·

—  γνωστοποίηση του υλικού επικοινωνίας και προβολής στο κοινό με τη χρήση οποιουδήποτε ή και όλων των τρόπων επικοινωνίας·

—  διανομή του υλικού επικοινωνίας και προβολής (ή αντιγράφων του) στο κοινό σε οποιαδήποτε ή και σε όλες τις μορφές·

—  αποθήκευση και αρχειοθέτηση του υλικού επικοινωνίας και προβολής·

—  περαιτέρω αδειοδότηση των δικαιωμάτων σχετικά με το υλικό επικοινωνίας και προβολής σε τρίτους.

Μπορούν να χορηγηθούν στην Ένωση πρόσθετα δικαιώματα.

4.  Οι πόροι που διατίθενται για δράσεις επικοινωνίας βάσει του παρόντος κανονισμού συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 14

Καθορισμός του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  Η Επιτροπή, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, τα προτεινόμενα μέτρα και το εκτιμώμενο κόστος, εκτιμά και προτείνει, το ταχύτερο δυνατόν εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 4, το ποσό της τυχόν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ ΕΤΜ που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων. [Τροπολογία 77]

2.  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΠ ΕΤΜ για τα προσφερόμενα μέτρα ευθυγραμμίζεται με το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ+ στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

3.  Αν, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, κινεί αμέσως τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16 και ειδοποιεί το αιτούν κράτος μέλος. [Τροπολογία 78]

4.  Σε περίπτωση που, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει αμέσως σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φορέα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. [Τροπολογία 79]

Άρθρο 15

Περίοδος επιλεξιμότητας

1.  Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ΕΤΜ από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο ι) κατά τις οποίες το οικείο κράτος μέλος αρχίζει, ή πρόκειται να αρχίσει, να παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή πραγματοποιεί διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 4.

2.  Το κράτος μέλος υλοποιεί τα επιλέξιμα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 8 το συντομότερο δυνατόν. Τα μέτρα τίθενται όπως και να έχει σε εφαρμογή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά και εκτελούνται το αργότερο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά. [Τροπολογία 80]

3.  Η περίοδος υλοποίησης είναι η περίοδος που αρχίζει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο ι) κατά τις οποίες το οικείο κράτος μέλος αρχίζει να παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση και τις δραστηριότητες για την εφαρμογή του ΕΤΠ ΕΤΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 8, και λήγει 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά.

4.  Αν ένας δικαιούχος αποκτήσει πρόσβαση σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης με διάρκεια δύο ετών ή μεγαλύτερη, οι δαπάνες για το πρόγραμμα αυτό είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ ΕΤΜ έως την ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.

5.  Οι δαπάνες βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 4 είναι επιλέξιμες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της τελικής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1.

Άρθρο 16

Διαδικασία του προϋπολογισμού και εφαρμογή

1.  Αν η Επιτροπή καταλήξει ότι πληρούνται οι όροι για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ ΕΤΜ πληρούνται, υποβάλλει αίτηση μεταφοράς κονδυλίων πρόταση για την κινητοποίησή του. Η απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΜ λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή της πρότασης σε αυτά. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΜ, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

Οι μεταφορές που σχετίζονται με το ΕΤΜ εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 81]

2.  Η αίτηση μεταφοράς πρέπει να συνοδεύεται από συνοπτική έκθεση της εξέτασης της επιλεξιμότητας της αίτησης. [Τροπολογία 82]

3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά με εκτελεστική πράξη που τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή ενημερώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την έγκριση της μεταφοράς κονδυλίων του προϋπολογισμού. Η εν λόγω εγκρίνουν την απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 110 του δημοσιονομικού κανονισμού κινητοποίησης του ΕΤΜ. [Τροπολογία 83]

3α.  Η πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΜ σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα εξής:

α)  αξιολόγηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, μαζί με περίληψη των στοιχείων στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση αυτή·

β)  στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των άρθρων 5 και 10· και

γ)  αιτιολόγηση των προτεινόμενων ποσών. [Τροπολογία 84]

Άρθρο 16α

Έκτακτες περιπτώσεις

Σε έκτακτες περιπτώσεις και εάν οι εναπομένοντες διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι του ταμείου για το έτος της μεγάλης αναδιάρθρωσης δεν επαρκούν για την κάλυψη του ποσού της ενίσχυσης το οποίο κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει να χρηματοδοτηθεί η διαφορά μέσω του ταμείου του επομένου έτους. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται το ετήσιο ανώτατο όριο προϋπολογισμού του ταμείου κατά το έτος της μεγάλης αναδιάρθρωσης και κατά το επόμενο έτος. [Τροπολογία 85]

Άρθρο 17

Καταβολή και χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης για χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η Επιτροπή καταβάλλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο κράτος μέλος με ενιαία πληρωμή προχρηματοδότησης κατά 100 %, κατ’ αρχήν εντός 15 εργάσιμων ημερών. Η προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται αφού το κράτος μέλος υποβάλλει την πιστοποιημένη δήλωση δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1. Το μη δαπανηθέν ποσό επιστρέφεται στην Επιτροπή.

2.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκτελείται υπό επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 63 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Οι λεπτομερείς τεχνικοί όροι της χρηματοδότησης ορίζονται από την Επιτροπή στην απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3.

4.  Κατά την υλοποίηση των μέτρων που περιέχονται στη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών το οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή πρόταση τροποποίησης των καλυπτόμενων δράσεων, προσθέτοντας άλλα επιλέξιμα μέτρα που απαριθμούνται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογημένες και το σύνολό τους δεν υπερβαίνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3. Η Επιτροπή αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και, αν συμφωνεί, τροποποιεί αναλόγως την απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά.

5.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαθέτει την ευελιξία να ανακατανέμει ποσά μεταξύ των θέσεων του προϋπολογισμού που καθορίζονται στην απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. Σε περίπτωση που μια ανακατανομή υπερβαίνει αύξηση 20 % για μία ή περισσότερες από τις θέσεις που προσδιορίζονται, το κράτος μέλος ενημερώνει εκ των προτέρων την Επιτροπή.

Άρθρο 18

Χρήση του ευρώ

Στις αιτήσεις, στις αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς και στις εκθέσεις βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ.

Άρθρο 19

Δείκτες

1.  Οι δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 παρατίθενται στο παράρτημα.

2.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων απόδοσης εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος και των σχετικών αποτελεσμάτων συλλέγονται αποτελεσματικά, αποδοτικά και εγκαίρως. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται στα κράτη μέλη ανάλογες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25, για την τροποποίηση των δεικτών του παραρτήματος, όταν κρίνεται αναγκαίο για την εξασφάλιση αποτελεσματικής αξιολόγησης της χρήσης του Ταμείου.

Άρθρο 19α

Υπόδειγμα της έρευνας δικαιούχων

Η έρευνα δικαιούχων που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ) βασίζεται στο υπόδειγμα που καθορίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. Η Επιτροπή εκδίδει την εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 86]

Άρθρο 20

Τελική έκθεση και κλείσιμο

1.  Το αργότερο στο τέλος του έβδομου μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τα εξής:

α)  το είδος των μέτρων και τα κύρια επιτευχθέντα αποτελέσματα, εξηγώντας τις προκλήσεις, τα διδάγματα, τις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα με άλλα ταμεία της ΕΕ και ειδικότερα του ΕΤΚ+ και υποδεικνύοντας, όπου είναι δυνατόν, τη συμπληρωματικότητα των μέτρων με εκείνα που χρηματοδοτούνται από άλλα ενωσιακά ή εθνικά προγράμματα σύμφωνα με το πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση· [Τροπολογία 87]

β)  τα ονόματα των φορέων υλοποίησης της δέσμης μέτρων στο κράτος μέλος·

γ)  τους δείκτες που ορίζονται στο άρθρο 19·

δ)  τα αποτελέσματα έρευνας δικαιούχων που διενεργείται εντός έξι μήνες μετά μηνών από τη λήξη της περιόδου υλοποίησης, η οποία καλύπτει την αντιληπτή μεταβολή της απασχολησιμότητας των δικαιούχων ή, για εκείνους που έχουν ήδη βρει εργασία, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και το είδος της εργασίας που βρήκαν, όπως τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, το επίπεδο ευθύνης ή το μισθολογικό επίπεδο σε σύγκριση με την προηγούμενη εργασία και ο κλάδος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος βρήκε εργασία, καθώς και κατανομή των εν λόγω πληροφοριών ανά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο· [Τροπολογία 88]

ε)  αν η απολύουσα επιχείρηση, με εξαίρεση τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, υπήρξε λήπτης κρατικής ενίσχυσης ή προηγούμενης χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής ή τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης κατά τα προηγούμενα πέντε έτη· [Τροπολογία 89]

στ)  δήλωση για την αιτιολόγηση των δαπανών.

2.  Το αργότερο στο τέλος του δέκατου ένατου μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει το πλήρες και δεόντως επαληθευμένο απλό σύνολο δεδομένων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη πιο μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ο οποίος ορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος. [Τροπολογία 90]

3.  Το αργότερο έξι μήνες μετά την παραλαβή όλων των απαιτούμενων στοιχείων βάσει της παραγράφου 1, η Επιτροπή προβαίνει στο κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, καθορίζοντας το τελικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ ΕΤΜ και το τυχόν υπόλοιπο που οφείλει το οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 24. Το κλείσιμο εξαρτάται από την παροχή του δείκτη πιο μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Άρθρο 21

Διετής έκθεση

1.  Έως την 1η Αυγούστου 2021 και, στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 κατά την προηγούμενη διετία. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στα επιτευχθέντα αποτελέσματα μέσω του ΕΤΠ ΕΤΜ και περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, την ταχύτητα επεξεργασίας τους και τα πιθανά κενά στους υφιστάμενους κανόνες, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών σχετικά με τους δείκτες που παρατίθενται στο παράρτημα, και τη συμπληρωματικότητα των εν λόγω μέτρων με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία της Ένωσης, ιδίως το ΕΚΤ+, καθώς και στοιχεία σχετικά με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών συνεισφορών και, επίσης, τεκμηριώνει τον λόγο για τον οποίο απορρίφθηκαν αιτήσεις ή το ποσό τους μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας. [Τροπολογία 91]

2.  Η έκθεση διαβιβάζεται προς ενημέρωση στα κράτη μέλη, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους. [Τροπολογία 92]

Άρθρο 22

Αξιολόγηση

1.  Ανά τετραετία η Επιτροπή διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολόγηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΠ ΕΤΜ, συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης εκτίμησης επιπτώσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις υποθέσεις του ΕΤΜ και τους εργαζόμενους που λαμβάνουν βοήθεια. [Τροπολογία 93]

2.  Τα πορίσματα των αξιολογήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους. Οι συστάσεις των αξιολογήσεων λαμβάνονται υπόψη για τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων ή για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων προγραμμάτων.

3.  Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν κατάλληλες στατιστικές σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές, κατανεμημένες ανά τομέα και ανά κράτος μέλος. [Τροπολογία 94]

4.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του ΕΤΠ ΕΤΜ όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 για την τροποποίηση του παραρτήματος, προκειμένου να επανεξετάσει ή να συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Άρθρο 23

Διαχείριση και οικονομικός έλεγχος

1.  Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διαχείριση των μέτρων που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ ΕΤΜ, καθώς και για τον οικονομικό έλεγχο των μέτρων. Τα κράτη μέλη προβαίνουν, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ενέργειες:

α)  εξακριβώνουν ότι έχουν δημιουργηθεί και εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή χρησιμοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

β)  διασφαλίζουν ότι η παροχή δεδομένων παρακολούθησης αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση στις συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών·

γ)  εξακριβώνουν ότι τα χρηματοδοτηθέντα μέτρα υλοποιήθηκαν καταλλήλως·

δ)  εξασφαλίζουν ότι οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και είναι νόμιμες και κανονικές·

ε)  προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν τις παρατυπίες και ανακτούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προσαυξημένα με τόκους υπερημερίας, κατά περίπτωση. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης.

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου [63 παράγραφος 3] του δημοσιονομικού κανονισμού, τα κράτη μέλη ορίζουν οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο των μέτρων που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ ΕΤΜ. Οι οργανισμοί αυτοί παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο [άρθρο 63 παράγραφοι 5, 6 και 7] του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς κατά την υποβολή της τελικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Αν οι αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 έχουν παράσχει επαρκείς εγγυήσεις ότι οι πληρωμές είναι νόμιμες και κανονικές και καταλογίστηκαν κατάλληλα, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω αρχές επιβεβαιώθηκαν βάσει του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος προσδιορίζει ποιες αρχές επιβεβαιώθηκαν και ποια είναι η λειτουργία τους.

3.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις όταν βεβαιώνεται παρατυπία. Οι διορθώσεις των κρατών μελών συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Τα κράτη μέλη ανακτούν κάθε ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστήτως λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας, το επιστρέφουν στην Επιτροπή και, αν το ποσό δεν επιστρέφεται εμπρόθεσμα από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

4.  Η Επιτροπή, ως αρμόδια για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να επαληθεύσει αν οι χρηματοδοτούμενες δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου βαρύνει το αιτούν κράτος μέλους. Η Επιτροπή βεβαιώνεται ότι εφαρμόζονται τέτοια συστήματα.

Για τον σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη των εξουσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, ακόμη και δειγματοληπτικούς, επί των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ ΕΤΜ, με προειδοποίηση τουλάχιστον μίας εργάσιμης ημέρας. Η Επιτροπή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος, ώστε να της παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να συμμετέχουν μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι του οικείου κράτους μέλους.

5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 για τη συμπλήρωση της παραγράφου 1 στοιχείο ε), καθορίζοντας τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων παρατυπίας που πρέπει να αναφέρονται και των δεδομένων που πρέπει να παρέχονται.

6.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με την οποία καθορίζεται ο μορφότυπος που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά των παρατυπιών σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

7.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα δικαιολογητικά για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί τρία έτη μετά το κλείσιμο χρηματοδοτικής συνεισφοράς που εισπράχθηκε από το ΕΤΠ ΕΤΜ.

Άρθρο 24

Ανάκτηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  Σε περίπτωση που το πραγματικό κόστος της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών είναι μικρότερο από το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 16, η Επιτροπή ανακτά το αντίστοιχο ποσό αφού δώσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

2.  Αν, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων επαληθεύσεων, η Επιτροπή συμπεράνει ότι κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην απόφαση για χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς ή δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1, δίνει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω εκτελεστικής πράξης για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, ακυρώνοντας εν όλω ή εν μέρει τη συνεισφορά του ΕΤΠ ΕΤΜ για το επίμαχο μέτρο. Η απόφαση λαμβάνεται εντός 12 μηνών από τη λήψη των παρατηρήσεων από το κράτος μέλος. Το οικείο κράτος μέλος ανακτά τυχόν ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστήτως λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας και, αν το ποσό δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα από το αιτούν κράτος μέλος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

Άρθρο 25

Άσκηση εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 23 παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 23 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμιάς από τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η επιτροπή αυτή συνιστά επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(29).

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 27

Μεταβατικές διατάξεις

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Εφαρμόζεται μέχρι το κλείσιμο των αντίστοιχων υποθέσεων.

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ ΕΤΜ

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα(30) πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θήλυ, άρρεν, μη δυαδικό).

1)  Κοινοί δείκτες εκροών για τους δικαιούχους

–  άνεργοι*,

–  οικονομικά μη ενεργοί*,

–  μισθωτοί*,

–  αυτοαπασχολούμενοι*,

–  κάτω των 30 ετών*,

–  άνω των 54 ετών*,

–  απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2)*,

–  απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)*,

–  απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8)*,

–   με επαγγελματική πείρα μικρότερη των δύο ετών,

–  με επαγγελματική πείρα δύο έως 10 ετών,

–   με επαγγελματική πείρα άνω των 10 ετών. [Τροπολογία 95]

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων πρέπει να υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους κοινούς δείκτες εκροών που σχετίζονται με την κατάσταση απασχόλησης(31).

Τα εν λόγω δεδομένα σχετικά με τους δικαιούχους που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ΕΤΜ μέτρα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

2)  Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους

–  ποσοστό των δικαιούχων του ΕΤΠ ΕΤΜ που βρίσκονται σε απασχόληση (ανάλογα με το είδος της σύμβασης εργασίας: πλήρους απασχόλησης / μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου / αορίστου χρόνου) και αυτοαπασχόληση 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης*,

–  ποσοστό των δικαιούχων του ΕΤΠ ΕΤΜ που αποκτούν εξειδίκευση 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης*,

–  ποσοστό των δικαιούχων του ΕΤΠ ΕΤΜ που βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης*.

Τα εν λόγω δεδομένα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, και να συλλέγονται μέσω των δεδομένων που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, καθώς και από έρευνες δικαιούχων [όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]. Τα εν λόγω δεδομένα πρέπει να καλύπτουν τον υπολογιζόμενο συνολικό αριθμό δικαιούχων, όπως αναφέρεται στους κοινούς δείκτες εκροών του σημείου 1. Συνεπώς, τα ποσοστά πρέπει να σχετίζονται επίσης με αυτό το υπολογιζόμενο σύνολο.

3)  Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες

–  ποσοστό των δικαιούχων του ΕΤΠ ΕΤΜ στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 18 μήνες μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης που ορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησης*.

Τα εν λόγω δεδομένα πρέπει να διατίθενται έως το τέλος του δέκατου ένατου μήνα μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης. Τα δεδομένα θα πρέπει να καλύπτουν τον υπολογιζόμενο συνολικό αριθμό δικαιούχων, όπως αναφέρεται στους κοινούς δείκτες εκροών του σημείου 1. Συνεπώς, τα ποσοστά πρέπει να σχετίζονται επίσης με αυτό το υπολογιζόμενο σύνολο. Στις υποθέσεις μείζονος σημασίας, που καλύπτουν περισσότερους από 1 000 δικαιούχους, τα δεδομένα μπορούν, εναλλακτικά, να συλλέγονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού αριθμού των δικαιούχων, όπως αναφέρεται ως δείκτης εκροών στο σημείο 1.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(3) ΕΕ C ...
(4) ΕΕ C ...
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019.
(6) https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
(7) http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/
(8) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(9) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
(10) https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_el
(11) https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_el
(12) https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_el
(13) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση» [COM(2013)0882 της 13.12.2013].
(14) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1).
(15) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1027/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26)
(16) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).
(17) COM(2018)0297 και συνοδευτικό έγγραφο SWD(2018)0192.
(18) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2018)0171 και το παράρτημά του COM(2018)0321.
(19) ΕΕ C ...
(20) Η παραπομπή θα επικαιροποιηθεί.
(21) Η παραπομπή θα επικαιροποιηθεί.
(22) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(23) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(24) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(25) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(26) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(27) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(28) Η παραπομπή θα ελεγχθεί / θα επικαιροποιηθεί: Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16).
(29) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(30) Οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστημα για την καταγραφή και την αποθήκευση δεδομένων ατομικής συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή. Οι συμφωνίες περί επεξεργασίας δεδομένων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 4, 6 και 9. Τα δεδομένα που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη * αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679].
(31) Άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί, απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι.


Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I
PDF 535kWORD 162k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))(1)
P8_TA(2019)0020A8-0461/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης εσωτερικής αγοράς η Ένωση εργάζεται για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση στις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: ισότητα των ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες εργασίας· κοινωνική προστασία και ένταξη. Οι είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τα συστήματα στους τομείς της πολιτικής για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ.
(1)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση στις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: ισότητα των ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες εργασίας· κοινωνική προστασία και ένταξη. Οι είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τα συστήματα στους τομείς της πολιτικής για την απασχόληση, τις δημόσιες υπηρεσίες, την υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 175 της ΣΛΕΕ. Όλες οι δράσεις στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ θα πρέπει να τηρούν τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης»), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, και να λαμβάνουν υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Σε ενωσιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής συνιστά το πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα από τα προγράμματα που υποστηρίζονται από την Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων και του μηχανισμού InvestEU, ανάλογα με την περίπτωση.
(2)  Σε ενωσιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής συνιστά το πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να αναπτύσσονται με τη σύμπραξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και να παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα από τα προγράμματα που υποστηρίζονται από την Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων και του μηχανισμού InvestEU, ανάλογα με την περίπτωση.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...] ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, ώστε το κείμενό τους να συμφωνεί με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όσον αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για επενδύσεις, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Για να εξασφαλισθεί η πλήρης ευθυγράμμιση του ΕΚΤ+ με τους στόχους των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών, ειδικά όσον αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των διακρίσεων, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και, κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στις εθνικές στρατηγικές. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να συμβάλει σε διάφορες πτυχές της υλοποίησης των βασικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο «θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη» και στον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, στις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου και σε άλλες πρωτοβουλίες όπως η εγγύηση για τη νεολαία, οι διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων και η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας.
(3)  Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα: τόνωση της ζήτησης εργασίας· ενίσχυση της προσφοράς εργασίας: πρόσβαση σε απασχόληση, δεξιότητες και ικανότητες· ενίσχυση της λειτουργίας των αγορών εργασίας και της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού διαλόγου και προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους, προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και σε άλλους τομείς, μαζί με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, αποτελούν μέρος των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών στις οποίες στηρίζεται η στρατηγική Ευρώπη 2020. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...] ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, ώστε να συμφωνούν με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όσον αφορά την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για επενδύσεις στην Ένωση. Για να εξασφαλισθεί η πλήρης ευθυγράμμιση του ΕΚΤ+ με τους στόχους των κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις πολιτικές απασχόλησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προγραμματίζουν τη σχετική με αυτά στήριξη μέσω του ΕΚΤ+ λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και τις σχετικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 και του άρθρου 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και, σε εθνικό επίπεδο, τις κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές που άπτονται της απασχόλησης στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στις εθνικές στρατηγικές. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να συμβάλει σε διάφορες πτυχές της υλοποίησης των βασικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο «θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη» και στον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, στις Εγγυήσεις για τη νεολαία και άλλες σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου και σε άλλες πρωτοβουλίες όπως η σύσταση «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας», οι διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων, η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, ένα ποιοτικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία και το σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο «Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 2016, ως ένα πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και για την εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών της μέσων.
(4)  Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο «Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 2016, ως ένα πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και για την εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών της μέσων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ άλλων με την εξάλειψη των ακραίων μορφών φτώχειας (στόχος 1)· την προώθηση της ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης (στόχος 4)· την προώθηση της ισότητας των φύλων (στόχος 5)· την προώθηση της διαρκούς, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (στόχος 8)· και τη μείωση των ανισοτήτων (στόχος 10).
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της, έχοντας υπόψη τους τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961, θα πρέπει να περιλαμβάνουν στους στόχους τους την προώθηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, με σκοπό την εξασφάλιση διαρκώς υψηλών επιπέδων απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 151 της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Η ευρωπαϊκή κοινωνία εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με πολλαπλές κοινωνικές προκλήσεις. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πολίτες διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, το ποσοστό της ανεργίας των νέων εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο του γενικού ποσοστού ανεργίας, ενώ απαιτείται καλύτερη ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Οι προκλήσεις αυτές, πέραν του ότι θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία των πολιτών που πλήττονται άμεσα, ασκούν επίσης οικονομική και κοινωνική πίεση στο σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που προκύπτουν από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε ορισμένες περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
(5)  Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που προκύπτουν από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, τις κοινωνικές ανισότητες, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τις συναφείς προκλήσεις όσον αφορά την ένταξη, τις καθαρές μορφές ενέργειας και τη δίκαιη μετάβαση σε αυτές, την τεχνολογική αλλαγή, τη δημογραφική συρρίκνωση, την ανεργία εν γένει και την ανεργία των νέων ειδικότερα, και από μία συνεχώς γηράσκουσα κοινωνία και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό δυναμικό, καθώς και από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε ορισμένες περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις κατάλληλες δεξιότητες, στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, με την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση των ικανοτήτων και της γνώσης, της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού των πολιτών της Ένωσης και της αντιμετώπισης των αυξανόμενων ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ και εντός των κρατών μελών.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] θεσπίζει το πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και του Μέσου για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΤΟΔΣ), και ορίζει, ιδίως, τους στόχους πολιτικής και τους κανόνες σχετικά με τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενωσιακών ταμείων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Είναι, επομένως, αναγκαίο να προσδιοριστούν οι γενικοί στόχοι του ΕΚΤ+ και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά με τον τύπο των δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.
(6)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] θεσπίζει το πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και του Μέσου για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΤΟΔΣ), και ορίζει, ιδίως, τους στόχους πολιτικής και τους κανόνες σχετικά με τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενωσιακών ταμείων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Είναι, επομένως, αναγκαίο να προσδιοριστούν οι γενικοί στόχοι του ΕΚΤ+ και ο συντονισμός του με άλλα ταμεία και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά με τον τύπο των δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. (νέος δημοσιονομικός κανονισμός) («δημοσιονομικός κανονισμός») θεσπίζει τους κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις δημόσιες συμβάσεις, την έμμεση εκτέλεση, τη χρηματοδοτική βοήθεια, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις δημοσιονομικές εγγυήσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης, ο δημοσιονομικός κανονισμός εφαρμόζεται σε δράσεις που θα υλοποιηθούν σε άμεση ή έμμεση διαχείριση στο πλαίσιο του ΕΚΤ+.
(7)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. (νέος δημοσιονομικός κανονισμός) («δημοσιονομικός κανονισμός») θεσπίζει τους κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις δημόσιες συμβάσεις, την έμμεση εκτέλεση, τη χρηματοδοτική βοήθεια, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, καθώς και τις συνέργειες μεταξύ χρηματοδοτικών μέσων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης, ο δημοσιονομικός κανονισμός εφαρμόζεται σε δράσεις που θα υλοποιηθούν σε άμεση ή έμμεση διαχείριση στο πλαίσιο του ΕΚΤ+. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει τους επιχειρησιακούς στόχους και να προβλέπει ειδικές διατάξεις σχετικά με τις επιλέξιμες δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Σχετικά με τις επιχορηγήσεις, λαμβάνεται υπόψη η χρήση εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, καθώς και η χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Για την εφαρμογή μέτρων που συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και σύμφωνα με το άρθρο 88 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, η Επιτροπή δύναται να επιστρέψει ποσά στα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν απλουστευμένες επιλογές κόστους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατ’ αποκοπήν ποσών.
(8)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Σχετικά με τις επιχορηγήσεις, λαμβάνεται υπόψη η χρήση εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, καθώς και η χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Για την εφαρμογή μέτρων που συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών και σύμφωνα με το άρθρο 88 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, η Επιτροπή δύναται να επιστρέψει ποσά στα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν απλουστευμένες επιλογές κόστους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατ’ αποκοπήν ποσών.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση του τοπίου της χρηματοδότησης και τη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών για συνέργιες μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων χρηματοδότησης, οι δράσεις που υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («ΤΕΒΑ»), το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία και το πρόγραμμα για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας πρέπει να ενσωματωθούν στο ΕΚΤ+. Επομένως, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία σκέλη: Το σκέλος του ΕΚΤ + στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία, και το σκέλος Υγεία. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τη διαχείριση των διάφορων ταμείων, ιδίως για τα κράτη μέλη, διατηρώντας συγχρόνως απλούστερους κανόνες για απλούστερες πράξεις όπως η διανομή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας.
(9)  Για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση του τοπίου της χρηματοδότησης και τη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών για συνέργειες μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων χρηματοδότησης, οι δράσεις που υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («ΤΕΒΑ»), το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία και το πρόγραμμα για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας πρέπει να ενσωματωθούν στο ΕΚΤ+. Επομένως, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία σκέλη: Το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία, και το σκέλος Υγεία στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τη διαχείριση των διάφορων ταμείων, ιδίως για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους, διατηρώντας συγχρόνως απλούστερους κανόνες για απλούστερες πράξεις όπως η διανομή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι στόχοι για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και την προώθηση της πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση, τη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι στόχοι για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και της υγείας και για τη μείωση της φτώχειας δεν υλοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, αλλά και στο πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης βάσει του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και του σκέλους Υγεία για τις δράσεις που απαιτούνται σε ενωσιακό επίπεδο.
(10)  Η Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και συμπληρώνοντας τις δράσεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι στόχοι για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ανοικτών και δίκαιων αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, για όλα τα φύλα, και την προώθηση της πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση, τη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την ενίσχυση της επανένταξης στα εκπαιδευτικά συστήματα και την προώθηση της διά βίου μάθησης, καθώς και οι στόχοι για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και της υγείας και για την εξάλειψη της φτώχειας θα συνεχίσουν να υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, και, κατά περίπτωση, να συμπληρώνονται στο πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης βάσει του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και του σκέλους Υγεία για τις δράσεις που απαιτούνται σε ενωσιακό επίπεδο.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η ενσωμάτωση στο ΕΚΤ+ του προγράμματος δράσης της Ένωσης για την υγεία θα δημιουργήσει επίσης συνέργιες ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη δοκιμή των πρωτοβουλιών και στις πολιτικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σκέλους Υγεία του ΕΚΤ+ καθώς και της εφαρμογής τους στα κράτη μέλη με εργαλεία που παρέχονται από τα άλλα σκέλη του κανονισμού για το ΕΚΤ+.
(11)  Η ενσωμάτωση στο ΕΚΤ+ του προγράμματος δράσης της Ένωσης για την υγεία θα δημιουργήσει επίσης συνέργιες ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη δοκιμή των πρωτοβουλιών και στις πολιτικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σκέλους Υγεία του ΕΚΤ+ καθώς και της εφαρμογής τους στα κράτη μέλη, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με εργαλεία που παρέχονται από τα άλλα σκέλη του κανονισμού για το ΕΚΤ+.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΚΤ+. Τα μέρη του παρόντος χρηματοδοτικού κονδυλίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για δράσεις στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης βάσει του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και του σκέλους Υγεία.
(12)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΚΤ+. Θα πρέπει να προσδιορίζει τις πιστώσεις για δραστηριότητες στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης και τις πιστώσεις για δράσεις στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο την προώθηση της απασχόλησης μέσω ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας και τη μετάβαση στην απασχόληση και να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας και για την προσαρμογή στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού.
(13)  Το ΕΚΤ+, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να έχει στόχο την προώθηση της απασχόλησης μέσω ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη δυνατότητα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους μακροχρόνια ανέργους, τους φροντιστές, τα οικονομικά μη ενεργά άτομα και τις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, καθώς και μέσω της προαγωγής της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση των πολιτικών απασχόλησης και της λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες και εξατομικευμένες, όπου είναι σκόπιμο, συμβουλές και καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας και τη μετάβαση στην απασχόληση, με ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, και να διευκολύνουν την κινητικότητα των εργαζομένων, καθώς και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και η εύκολη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές ή δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, μέριμνας για τους ηλικιωμένους και σε άλλες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μέριμνας ή υποστήριξης. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα ασφαλές, υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με την εργασία καθώς και με τις μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας και για την προσαρμογή στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει μέτρα που στοχεύουν στη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Για τη στήριξη και την απελευθέρωση του δυναμικού της κοινωνικής οικονομίας όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλλει στην καλύτερη ένταξη των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στα εθνικά σχέδια απασχόλησης και κοινωνικής καινοτομίας, καθώς και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Ο ορισμός της επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να συμβαδίζει με τους ορισμούς που παρατίθενται στη νομοθεσία των κρατών μελών περί κοινωνικής οικονομίας και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας ως βασικού μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική και οικονομική καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και της παρακολούθησης των αποφοίτων, της κατάρτισης των εκπαιδευτών, της επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.
(14)  Δεδομένου ότι το ΕΚΤ+ είναι το κύριο μέσο της Ένωσης που εστιάζει στην απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική ένταξη, είναι ουσιώδους σημασίας να μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να παρέχει στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, του απαλλαγμένου από διακρίσεις χαρακτήρα, της προσβασιμότητας, της πολυδεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις γλωσσικές, τις επιχειρηματικές και τις ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων στους τομείς της προστασίας δεδομένων και της διαχείρισης πληροφοριών, που χρειάζονται όλα τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Στην περίπτωση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωσή τους. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη μετάβαση στην εργασία και στην επανένταξη στην εργασία, να στηρίξει τη διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα όλων και να συμβάλει στην πολυδεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού και την κοινωνική και οικονομική καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω επενδύσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση, μέσω της μάθησης με βάση την εργασία και της μαθητείας, με έμφαση ειδικότερα στο δοκιμασμένο σύστημα διττής εκπαίδευσης που συνδυάζει διδασκαλία και εργασιακή πείρα, μέσω της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, της επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και της παρακολούθησης των αποφοίτων, της κατάρτισης των εκπαιδευτών, της στήριξης της άτυπης και μη τυπικής μάθησης, της επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να προωθήσει την πρόσβαση των μειονοτήτων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με στόχο την καλύτερη ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, των μειονοτήτων και των μεταναστών.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει μέτρα που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια των κρατών μελών για την εξάλειψη της ενεργειακής ένδειας και να προωθήσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μεταξύ των ευάλωτων νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια και, κατά περίπτωση, της κοινωνικής στέγασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κοινωνική και εδαφική συνοχή», και σύμφωνα με τον κανονισμό (XX/XX) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και την οδηγία (XX/XX) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
(14β)  Στο μέλλον, η διάθεση κονδυλίων του ΕΚΤ+ στα κράτη μέλη θα πρέπει να υπόκειται στην παροχή απόδειξης αποτελεσματικής συμμετοχής σε έργα για τη θέσπιση ή την ενίσχυση, στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη νεολαία, του διττού συστήματος που συνδυάζει διδασκαλία και εργασιακή πείρα.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η υποστήριξη από το ΕΚΤ+ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της ίσης πρόσβασης για όλους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς αποκλεισμούς, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως την γενική και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στην εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη διασύνδεση μεταξύ των τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προλαμβάνοντας την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, βελτιώνοντας τις γνώσεις σε θέματα υγείας, ενισχύοντας τους δεσμούς με τη μη τυπική και άτυπη μάθηση και διευκολύνοντας τη μαθησιακή κινητικότητα για όλους. Οι συνέργιες με το πρόγραμμα Erasmus, ιδίως για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μειονεκτούντων μαθητών στη μαθησιακή κινητικότητα, θα πρέπει να υποστηριχθούν στο πλαίσιο αυτό.
(15)  Η υποστήριξη από το ΕΚΤ+ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της ίσης πρόσβασης για όλους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς αποκλεισμούς, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, με ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά από μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα, όπως τα παιδιά σε ιδρύματα ή τα παιδιά χωρίς στέγη, έως την γενική και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και την επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη μετάδοση της φτώχειας από γενιά σε γενιά, ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ των τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, μειώνοντας και προλαμβάνοντας την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και τον κοινωνικό αποκλεισμό, βελτιώνοντας τις γνώσεις σε θέματα υγείας, ενισχύοντας τους δεσμούς με τη μη τυπική και άτυπη μάθηση και διευκολύνοντας τη μαθησιακή κινητικότητα για όλους. Αυτές οι μορφές άτυπης μάθησης δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν την πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση, ιδίως στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξασφαλιστούν συνέργιες, συμπληρωματικότητα και συνοχή πολιτικής με το πρόγραμμα Erasmus, με σκοπό την κατάλληλη και ενεργό προσέγγιση και προετοιμασία των μειονεκτούντων μαθητών για εμπειρίες κινητικότητας στο εξωτερικό και για την αύξηση της συμμετοχής τους στη διασυνοριακή μαθησιακή κινητικότητα.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Η υποστήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας «τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων οι οποίες υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ δεν θα πρέπει να αποκλείουν τα μειονεκτούντα άτομα της περιοχής, τόσο από πλευράς διοίκησης των τοπικών ομάδων δράσης όσο και από πλευράς περιεχομένου της στρατηγικής. Το ΕΚΤ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές, καθώς και τις ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ITI).
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)
(15β)  Η προστιθέμενη αξία της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή έγκειται ιδίως στην τοποκεντρική προσέγγιση της εδαφικής διάστασης, στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, στον πολυετή προγραμματισμό και σε κοινούς και μετρήσιμους στόχους, στην προσέγγιση ολοκληρωμένης ανάπτυξης και στη σύγκλιση προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα των διοικητικών ικανοτήτων.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)
(15γ)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν δεσμευτική αρχή σε όλες τις φάσεις του προγραμματισμού, από τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων έως την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, και ότι υποστηρίζονται βασικές δράσεις που αποσκοπούν στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 δ (νέα)
(15δ)   Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν στους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο γραμματισμού, αριθμητισμού και ψηφιακών ικανοτήτων σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, όσον αφορά τις Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων: Νέες Ευκαιρίες για Ενηλίκους.
__________________
ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει ευέλικτες ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, με στόχο την παροχή δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στην ψηφιοποίηση, στην τεχνολογική αλλαγή, στην καινοτομία και στην κοινωνική και οικονομική αλλαγή, και με στόχο τη διευκόλυνση των μεταβάσεων στη σταδιοδρομία, της κινητικότητας και της υποστήριξης ιδίως ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και/ή ανεπαρκώς ειδικευμένων ενηλίκων, σύμφωνα με το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη.
(16)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει ευέλικτες ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβάνοντας υπόψη της προκλήσεις που αντιμετωπίζουν διάφορες ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες και τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, με στόχο την παροχή, σε άτομα και τοπικές κοινότητες, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων προσαρμοσμένων στην ψηφιοποίηση, στην τεχνολογική αλλαγή, στην καινοτομία και στην κοινωνική και οικονομική αλλαγή, όπως εκείνες που προκαλούνται κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, και με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, της κινητικότητας και της υποστήριξης ιδίως ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, ατόμων με αναπηρίες και/ή ανεπαρκώς ειδικευμένων ενηλίκων, σύμφωνα με το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη και σε συντονισμό και με συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Οι συνέργιες με το πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων» θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να ενσωματώσει και να διαδώσει καινοτόμα προγράμματα σπουδών που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Ορίζων», προκειμένου να εφοδιάζονται τα άτομα με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.
(17)  Οι συνέργιες με το πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων» θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να ενσωματώσει και να διαδώσει καινοτόμα προγράμματα σπουδών που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Ορίζων», προκειμένου να εφοδιάζονται τα άτομα με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη και για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημερινές και οι μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει συνέργιες μεταξύ του σκέλους Υγεία και του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθούν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στον τομέα της προστασίας της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)   Οι συνέργιες με το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να ενσωματώσει και να ενισχύσει δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, προορίζοντας παράλληλα ειδικές δράσεις για την πρόληψη του μίσους, των διαχωρισμών και του στιγματισμού, συμπεριλαμβανομένων του εκφοβισμού, της παρενόχλησης και της μισαλλόδοξης μεταχείρισης.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)
(17β)   Οι συνέργιες που έχουν αναπτυχθεί χάρη στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο έχουν οδηγήσει επίσης σε έργα συνεργασίας για τη βελτίωση της απασχόλησης, την ενσωμάτωση των πλέον ευάλωτων στρωμάτων του πληθυσμού, την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση, όχι μόνο εντός της Ένωσης αλλά και με χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο και σε γειτονικές χώρες, όπου η συνεργασία με την Ένωση παρέχει προστιθέμενη αξία. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να βελτιώσει τη χρηματοδότηση για τέτοιου τύπου έργα και να εξασφαλίσει τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ αυτών και της νομοθετικής διαδικασίας με σκοπό τη βελτίωση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, καθώς και να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των εδαφών της Ένωσης.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Αυτό συνεπάγεται κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών με στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, καθώς και των φτωχών εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων που είναι μακριά από την αγορά εργασίας με σκοπό την εξασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και οικογένειας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με στόχο ιδίως την προώθηση της προσβασιμότητάς τους.
(18)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, για την εξάλειψη της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ένδειας όπως προβλέπεται στους κανόνες που εγκρίθηκαν πρόσφατα σχετικά με τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης [να αντικατασταθεί με τον αριθμό του κανονισμού μόλις δημοσιευθεί], με στόχο να σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους, μειώνοντας τους φραγμούς, καταπολεμώντας τις διακρίσεις και αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες και τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Αυτό συνεπάγεται, ενδεικτικά, κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών και στρατηγικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προκλήσεων, με στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, των ατόμων με αναπηρίες, των ατόμων χωρίς στέγη, των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και των μεταναστών και των φτωχών εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων που είναι μακριά από την αγορά εργασίας με σκοπό την εξασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένης στήριξης της κοινωνικής οικονομίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν τις δράσεις του ΕΚΤ+ που συμπληρώνουν τα εθνικά μέτρα τα οποία συνάδουν με τη σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας1a, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την επαρκή εισοδηματική στήριξη. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη με επίκεντρο τον άνθρωπο, η σχετική φροντίδα και η μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και οικογένειας, και σε υπηρεσίες που προσφέρουν καθοδήγηση όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλληλη, κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση. Τούτο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προαγωγής της υγείας και πρόληψης των νόσων στο πλαίσιο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, με στόχο ιδίως την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητάς τους και της αποτελεσματικότητας των τρόπων με τους οποίους ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες πραγματικότητες του κόσμου της εργασίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές η οποία προκύπτει από τα ειδικά μειονεκτήματα των περιοχών αυτών, όπως η δυσμενής δημογραφική κατάσταση, η αδύναμη αγορά εργασίας, η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και σε κοινωνικές υπηρεσίες.
______________
Σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας (ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11).
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων με στόχο την ανακούφιση της στέρησης τροφής και της υλικής στέρησης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού και των απόρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο Ένωσης τουλάχιστον το 4 % των πόρων του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης στηρίζει τους απόρους, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των ακραίων μορφών φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής. Λόγω της φύσης των πράξεων και του τύπου των τελικών αποδεκτών, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται απλούστεροι κανόνες για τη στήριξη που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης των απόρων.
(19)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων με στόχο την ανακούφιση της στέρησης τροφής και της υλικής στέρησης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που ζουν σε συνθήκες ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και των απόρων. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την καταπολέμηση των ακραίων μορφών φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια, η φτώχεια των ηλικιωμένων και η στέρηση τροφής. Λόγω της φύσης των πράξεων και του τύπου των τελικών αποδεκτών, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται οι απλούστεροι δυνατοί κανόνες για τη στήριξη που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης των απόρων.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)   Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας των ηλικιωμένων γυναικών σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η συνταξιοδοτική ανισότητα των φύλων, που αγγίζει το 40 %, ενέχει σοβαρό κίνδυνο επιδείνωσης των επιπέδων φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών, και ιδίως των γυναικών που ζουν χωρίς σύντροφο, συμβαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν το 2015 στο έγγραφο «Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα εισοδηματικών ευκαιριών ανδρών και γυναικών: Μείωση της συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων». Η φτώχεια των ηλικιωμένων γυναικών επιδεινώνεται επίσης εξαιτίας των αυξανόμενων εξόδων για υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα με τα οποία επιβαρύνονται οι ηλικιωμένοι ασθενείς, ιδίως οι γυναίκες που περνούν μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους με προβλήματα υγείας σε σχέση με τους άνδρες, κυρίως λόγω του υψηλότερου προσδόκιμου ζωής.
_________________
1a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/el/pdf.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)
(19β)  Για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθεί την ενεργό συμμετοχή ειδικευμένων ΜΚΟ και οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα τα οποία ζουν σε συνθήκες φτώχειας, τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την υλοποίηση των συναφών ειδικών προγραμμάτων.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Ένωση, συνολικά και για να εξασφαλιστεί μια συνεκτική, ισχυρή και συνεπής στήριξη της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των προσπαθειών, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παράσχει υποστήριξη για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών συμπληρωματικά προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης.
(20)  Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Ένωση, συνολικά και για να εξασφαλιστεί μια συνεκτική, ισχυρή και συνεπής στήριξη της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των προσπαθειών, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παράσχει υποστήριξη για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, συμπληρωματικά προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα ταμεία εκείνα που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)   Οι αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΚΤ+ θα πρέπει να συντονίζονται με τις αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη για τη διαχείριση των παρεμβάσεων του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης, ούτως ώστε να προαχθεί η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών σε όλα τα επίπεδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσω στρατηγικών που εφαρμόζονται κυρίως από τοπικές και περιφερειακές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, και με τα πλέον κατάλληλα μέτρα τα οποία προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών. Τα μέτρα ένταξης θα πρέπει να επικεντρώνονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης νόμιμης κατοικίας σε ένα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει μεταρρυθμίσεις της πολιτικής και των συστημάτων στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Προκειμένου να ενισχυθεί η ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν ένα κατάλληλο ποσό των πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων όσον αφορά τις διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνοχή, τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του σκέλους της επιμερισμένης διαχείρισης και του σκέλους Υγείας του ΕΚΤ+ και του προγράμματος Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του μέσου επίτευξης μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Ειδικότερα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τον αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και η συνέργια μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας αυτής.
(21)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει μεταρρυθμίσεις της πολιτικής και των συστημάτων στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της εξάλειψης της φτώχειας, της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Προκειμένου να ενισχυθεί η ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν ένα κατάλληλο ποσό των πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων όσον αφορά τις διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαδικασία ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή, ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα μεταξύ του σκέλους της επιμερισμένης διαχείρισης και του σκέλους Υγείας του ΕΚΤ+ και του προγράμματος Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του μέσου επίτευξης μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Ειδικότερα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τον αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και η συνέργια μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τα δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και στην ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία, καθώς και τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των ενωσιακών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Δεδομένων των ποικίλων επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών και των διαφορετικών κοινωνικών πραγματικοτήτων ανά την Ένωση, ο βαθμός ευελιξίας του ΕΚΤ+ θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές και εδαφικές ιδιαιτερότητες.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Για να εξασφαλιστεί ότι η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των πόρων στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
(22)  Για να εξασφαλιστεί ότι η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των πόρων στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 27% των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την εξάλειψη της φτώχειας. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό προς τους εθνικούς πόρους για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Όλα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC), η οποία αποτελεί το πρότυπο για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί ρητό στόχο των πολιτικών της Ένωσης (άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας), και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ απαιτεί να δίδεται σε όλες τις δράσεις της ΕΕ πρωταρχική σημασία στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν με κατάλληλο τρόπο το ΕΚΤ+ για να σπάσουν τον κύκλο της μειονεξίας για τα παιδιά που ζουν υπό καθεστώς φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής, του 2013, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά». Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)
(22β)  Λαμβάνοντας υπόψη τα διαρκώς υψηλά επίπεδα παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ένωση (26,4 % το 2017) και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που ορίζει ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε προστασία από τη φτώχεια και ότι τα παιδιά από μειονεκτούντα περιβάλλοντα έχουν δικαιώματα σε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στο ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης για τα παιδιά, ούτως ώστε να συμβάλουν στην ίση πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και κατάλληλη διατροφή, με στόχο την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η έγκαιρη επένδυση στα παιδιά αποφέρει σημαντικά οφέλη για τα παιδιά και την κοινωνία στο σύνολό της και έχει κρίσιμη σημασία προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της μειονεξίας κατά τα πρώτα έτη. Η στήριξη των παιδιών προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες τούς επιτρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους, τους παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο εκπαίδευσης και υγείας, και τα βοηθά να καταστούν ενεργά μέλη της κοινωνίας και να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας ως νέοι.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Υπό το πρίσμα των σταθερά υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και την προσαρμογή των υπηρεσιών απασχόλησης με στόχο την παροχή εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τη στήριξη της απασχολησιμότητας των νέων.
(23)  Υπό το πρίσμα των σταθερά υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), τα οποία επίπεδα είναι ακόμη υψηλότερα στην περίπτωση νέων από μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, ειδικότερα μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν περαιτέρω τις υψηλής ποιότητας διαδρομές απασχόλησης, εκπαίδευσης και επανένταξης και τα αποτελεσματικά μέτρα ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, σε νέους που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία προσέγγισης και σε νέους σε δυσχερείς καταστάσεις, μεταξύ άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και την προσαρμογή των υπηρεσιών απασχόλησης με στόχο την παροχή εξατομικευμένης στήριξης στους νέους, και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς κανενός είδους διακρίσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 3 % των εθνικών τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ για τη στήριξη πολιτικών στους τομείς της απασχολησιμότητας των νέων, της συνεχούς εκπαίδευσης, της ποιοτικής απασχόλησης, της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης. Τα κράτη μέλη με ποσοστό ΕΕΑΚ άνω του μέσου όρου της Ένωσης, ή άνω του 15 %, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των εθνικών τους πόρων από το ΕΚΤ+ για τη στήριξη πολιτικών στους τομείς αυτούς, στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)  Οι υποπεριφερειακές ανισότητες σημειώνουν αύξηση, ακόμα και στις πιο ευημερούσες περιφέρειες, οι οποίες εμπεριέχουν θύλακες φτώχειας.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)
(23β)   Δεδομένης της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του ΕΚΤ+, αυτά τα επιπρόσθετα καθήκοντα θα πρέπει συνοδευθούν από αυξημένο προϋπολογισμό για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ανεργίας, ειδικότερα της ανεργίας των νέων, της φτώχειας και για την υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης και κατάρτισης, ιδίως στον ψηφιακό χώρο εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα)
(23γ)  Θα πρέπει να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η διαδικτυακή πύλη EURES, ιδίως μέσω της συνολικής αναβάθμισης της διαδικτυακής πλατφόρμας και της ενεργού συμμετοχής των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο το ήδη υφιστάμενο μοντέλο και να δημοσιεύουν στο σύστημα EURES πληροφορίες για όλες τις κενές θέσεις εργασίας.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που στηρίζονται από τα εν λόγω ταμεία.
(24)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα και να αξιοποιούν τις συνέργιες μεταξύ των δράσεων που στηρίζονται από το ΕΚΤ+ και τα άλλα προγράμματα και μέσα της Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το πρόγραμμα Erasmus, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, το InvestEU, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, ή το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες δικαιούνται ειδικά μέτρα στο πλαίσιο κοινών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ. Λόγω των μόνιμων περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές απαιτείται ειδική στήριξη.
(25)  Σύμφωνα με τα άρθρα 349 και 174 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες και τα νησιά δικαιούνται ειδικά μέτρα στο πλαίσιο κοινών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ. Λόγω των σοβαρών και μόνιμων φυσικών μειονεκτημάτων τους, οι περιοχές αυτές χρειάζονται ειδική στήριξη.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των περιορισμών και των δυσκολιών που υφίστανται περιφέρειες με σοβαρά και μόνιμα δημογραφικά προβλήματα, όπως οι ερημωμένες ή αραιοκατοικημένες περιφέρειες.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δράσεων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται από την ορθή διακυβέρνηση και τη συνεργασία όλων των αρμόδιων εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.
(26)  Η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δράσεων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται από την ορθή διακυβέρνηση και τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών και των κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές, να εξασφαλίσουν την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων ισότητας, των εθνικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων συναφών ή αντιπροσωπευτικών οργανισμών στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του ΕΚΤ+, από τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων έως την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων που θεσπίστηκε με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής. Επιπλέον, για να διασφαλιστούν η απαγόρευση των διακρίσεων και οι ίσες ευκαιρίες, οι φορείς ισότητας και οι εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο.
____________
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1).
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)  Η χρηστή διακυβέρνηση και η εταιρική σχέση μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και των εταίρων απαιτούν την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της ανάπτυξης ικανοτήτων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο ποσό από τους πόρους του ΕΚΤ+. Η επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό μεταρρυθμίσεις, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση, δεν περιλαμβάνεται πλέον ως επιχειρησιακός στόχος στο ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης αλλά έχει περιληφθεί στο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων· είναι αναγκαίο να εξασφαλίσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των δύο μέσων.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Για να μπορούν οι πολιτικές να ανταποκρίνονται περισσότερο στην κοινωνική αλλαγή και να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις, η στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικότερα, η δοκιμή και η αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων πριν διαδοθεί η εφαρμογή τους έχουν καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πολιτικών και, επομένως, δικαιολογούν την ειδική στήριξη από το ΕΚΤ+.
(27)  Για να μπορούν οι πολιτικές να ανταποκρίνονται περισσότερο στην κοινωνική αλλαγή και να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις, μεταξύ άλλων σε τοπικό επίπεδο, η στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής οικονομίας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικότερα, η δοκιμή και η αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων πριν διαδοθεί η εφαρμογή τους έχουν καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πολιτικών και, επομένως, δικαιολογούν την ειδική στήριξη από το ΕΚΤ+.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27α)  Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της διατομεακής συνεργασίας και να βελτιωθούν οι συνέργιες και η συνοχή με άλλα πεδία πολιτικής ώστε να επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι του ταμείου, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει καινοτόμες δράσεις που, μέσω του αθλητισμού, της σωματικής δραστηριότητας και του πολιτισμού, προωθούν την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ιδίως για ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων, την υγεία και την πρόληψη των ασθενειών.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ προωθεί την ισότητα των ευκαιριών για όλους, χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΣΛΕΕ και προωθεί την ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα και συμβάλλει στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Οι αρχές αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων, εγκαίρως και με συνεκτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον/ιδρυματικής φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως για εκείνους που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ δεν θα πρέπει να στηρίζει καμία δράση που συμβάλλει στον διαχωρισμό ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [μελλοντικός ΚΚΔ] προβλέπει ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών θα καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες απαιτείται η θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.
(28)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Η διάσταση το φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους. Επιπλέον, το ΕΚΤ+ θα πρέπει ιδίως να συμμορφώνεται με το άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο ορίζει ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση ανεξαρτήτως λόγου, όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· θα πρέπει επίσης να απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω χαρακτηριστικών του φύλου ή ταυτότητας φύλου και λόγω ιθαγένειας. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ προωθεί την ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα και συμβάλλει στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκπαίδευση, την εργασία, την απασχόληση και την καθολική προσβασιμότητα. Οι αρχές αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων, εγκαίρως και με συνεκτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις υπηρεσίες της ιδρυματικής φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως για εκείνους που αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ δεν θα πρέπει να στηρίζει καμία δράση που συμβάλλει στον διαχωρισμό ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [μελλοντικός ΚΚΔ] προβλέπει ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών πρέπει να συνάδουν με τον Χάρτη και να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες απαιτείται η θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση περιφερειακών δεικτών προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι υποπεριφερειακές ανισότητες.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)
(28β)   Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει τη μελέτη των γλωσσών για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, μεταξύ άλλων με την ευρύτερη εφαρμογή από τα κράτη μέλη της δέσμης εργαλείων για τη γλωσσική υποστήριξη των προσφύγων, η οποία αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τη συλλογή στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία είναι διαθέσιμα στα μητρώα, να επιτρέπουν στις διαχειριστικές αρχές να συλλέγουν στοιχεία από μητρώα.
(29)  Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τη συλλογή στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία, πιθανώς με ανάλυση κατά φύλο, είναι διαθέσιμα στα μητρώα, να επιτρέπουν στις διαχειριστικές αρχές να συλλέγουν στοιχεία από μητρώα, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a. Συνιστάται η παροχή κινήτρων για τη συνέχιση της ηλεκτρονικής διαβίβασης στοιχείων, καθώς συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Ο κοινωνικός πειραματισμός είναι ένα έργο δοκιμών μικρής κλίμακας που επιτρέπει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη σκοπιμότητα των κοινωνικών καινοτομιών. Οι επιτυχημένες ιδέες θα πρέπει να είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε ευρύτερη κλίμακα ή σε άλλα πλαίσια με χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΚΤ+, καθώς και από άλλες πηγές.
(31)  Ο κοινωνικός πειραματισμός είναι ένα έργο δοκιμών μικρής κλίμακας που επιτρέπει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη σκοπιμότητα των κοινωνικών καινοτομιών. Θα πρέπει να είναι δυνατόν και να ενθαρρύνεται να δοκιμάζονται οι ιδέες σε τοπικό επίπεδο και οι επιτυχημένες ιδέες να υλοποιούνται σε ευρύτερη κλίμακα, κατά περίπτωση, ή να μεταφέρονται σε άλλα πλαίσια σε διαφορετικές περιφέρειες ή κράτη μέλη με χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΚΤ+ ή σε συνδυασμό με άλλες πηγές.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή συνεργασία των κεντρικών υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και με μεγαλύτερη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά εργασίας.
(32)  Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών με την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους. Το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, θα πρέπει να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και με μεγαλύτερη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Το ΕΚΤ+ καλύπτει τις διασυνοριακές συμπράξεις μεταξύ περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων, και τις δραστηριότητές τους για την προώθηση της κινητικότητας, καθώς και της διαφάνειας και της ολοκλήρωσης των διασυνοριακών αγορών εργασίας μέσω πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και τοποθέτησης. Σε πολλές παραμεθόριες περιοχές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας αληθινής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις των μικροεπιχειρήσεων, των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως για τα πλέον αποκομμένα άτομα από την αγορά εργασίας. Ο κανονισμός για το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα της αγοράς για την αύξηση της προσφοράς χρηματοδότησης και της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων σε αυτή, καθώς και για την κάλυψη της ζήτησης από τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, ιδίως, τους ανέργους, τις γυναίκες και τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση. Ο εν λόγω στόχος θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί μέσω χρηματοδοτικών μέσων και δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο των κοινωνικών επενδύσεων και της πολιτικής για τις δεξιότητες του ταμείου InvestEU.
(33)  Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις των μικροεπιχειρήσεων, της κοινωνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως για τα πλέον αποκομμένα άτομα από την αγορά εργασίας. Ο κανονισμός για το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα της αγοράς για την αύξηση της προσφοράς χρηματοδότησης και της πρόσβασης των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, μεταξύ άλλων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, σε χρηματοδότηση και σε υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και για την κάλυψη της ζήτησης από τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, ιδίως, τους ανέργους, τις γυναίκες και τις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση. Ο εν λόγω στόχος θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί μέσω χρηματοδοτικών μέσων και δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο των κοινωνικών επενδύσεων και της πολιτικής για τις δεξιότητες του ταμείου InvestEU.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
(33α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει σε επίπεδο Ένωσης ένα «ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας» για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, που θα βασίζεται σε σαφή κριτήρια, με σκοπό την ανάδειξη των ειδικών χαρακτηριστικών αυτών των επιχειρήσεων και του κοινωνικού τους αντικτύπου, την αύξηση της προβολής τους, τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στην ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε άλλα κράτη μέλη, σε συμμόρφωση, παράλληλα, με τις διάφορες νομικές μορφές και τα διάφορα πλαίσια που ισχύουν στον τομέα και στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Οι παράγοντες των κοινωνικών επενδύσεων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών φορέων, μπορεί να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη πολλών στόχων του ΕΚΤ+, δεδομένου ότι παρέχουν χρηματοδότηση, καθώς και καινοτόμες και συμπληρωματικές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ. Ως εκ τούτου, οι φιλανθρωπικοί φορείς, όπως ιδρύματα και δωρητές, θα πρέπει να συμμετέχουν, κατά περίπτωση, στις δράσεις του ΕΚΤ+ ιδίως σε εκείνες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος της αγοράς κοινωνικών επενδύσεων.
(34)  Οι παράγοντες των κοινωνικών επενδύσεων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών φορέων, μπορεί να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη πολλών στόχων του ΕΚΤ+, δεδομένου ότι παρέχουν χρηματοδότηση, καθώς και καινοτόμες και συμπληρωματικές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ. Ως εκ τούτου, οι φιλανθρωπικοί φορείς, όπως ιδρύματα και δωρητές, θα πρέπει να συμμετέχουν, κατά περίπτωση και εφόσον δεν έχουν πολιτική ή κοινωνική ατζέντα που συγκρούεται με τα ιδανικά της Ένωσης, στις δράσεις του ΕΚΤ+ ιδίως σε εκείνες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος της αγοράς κοινωνικών επενδύσεων.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
(34α)  Η διακρατική συνεργασία έχει σημαντική προστιθέμενη αξία και, για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να υποστηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας. Είναι επίσης απαραίτητο να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά τη διευκόλυνση των ανταλλαγών εμπειριών και τον συντονισμό της υλοποίησης σχετικών πρωτοβουλιών.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)
(35α)   Η Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει τη συμμετοχή των κρατών μελών και των υποεκπροσωπούμενων οργανισμών μειώνοντας κατά το δυνατόν τους φραγμούς στη συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής επιβάρυνσης για την υποβολή αίτησης και τη λήψη χρηματοδότησης.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 β (νέα)
(35β)   Ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης είναι η ενίσχυση των συστημάτων υγείας μέσω της στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας και της περίθαλψης και μέσω της ανάπτυξης βιώσιμου συστήματος υγειονομικών πληροφοριών, καθώς και μέσω της στήριξης των εθνικών μεταρρυθμίσεων για πιο αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Αν οι άνθρωποι παραμένουν υγιείς και ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα και αν τους παρέχονται οι δυνατότητες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους, το γεγονός αυτό θα έχει συνολικά θετικές συνέπειες στην υγεία, στη μείωση των ανισοτήτων σε θέματα υγείας, στην ποιότητα ζωής, στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), ιδίως τον ΣΒΑ 3 «Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες»17.
(36)  Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 168 της ΣΛΕΕ. Αν όλοι οι άνθρωποι παραμένουν υγιείς και ενεργοί χωρίς διακρίσεις και αν τους παρέχονται οι δυνατότητες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους, το γεγονός αυτό θα έχει συνολικά θετικές συνέπειες στην υγεία, στη μείωση των ανισοτήτων σε θέματα υγείας, στην ποιότητα ζωής, στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η υποστήριξη και η αναγνώριση της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας, που έχει αντίκτυπο στην υγεία συμβάλλει στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της βιωσιμότητας στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πρόκλησης των δημογραφικών μεταβολών. Σημαντική εξάλλου είναι η ανάληψη δράσης για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία και τούτο με σκοπό την επίτευξη μιας «χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), ιδίως τον ΣΒΑ 3 «Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες»17.
_________________
_________________
17 COM(2016)0739
17 COM(2016)0739
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)  Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), «υγεία είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς η απουσία ασθενειών ή αναπηρίας». Για να βελτιώσουμε την υγεία του πληθυσμού της Ένωσης είναι σημαντικό να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στη σωματική υγεία και στην κοινωνική ευημερία. Κατά τον ΠΟΥ, τα προβλήματα ψυχικής υγείας αντιστοιχούν στο 40 % περίπου των ετών ζωής με αναπηρία. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι επιπλέον ευρέος φάσματος, μακράς διάρκειας και αποτελούν πηγή διακρίσεων, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανισότητα στον χώρο της υγείας. Συν τοις άλλοις, η οικονομική κρίση επηρεάζει τους παράγοντες που καθορίζουν την ψυχική υγεία, καθώς οι προστατευτικοί παράγοντες εξασθενούν και οι παράγοντες κινδύνου αυξάνονται.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Τα αποδεικτικά στοιχεία και οι κοινές αξίες και αρχές των συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 2006, θα πρέπει να στηρίζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των καινοτόμων, αποτελεσματικών και ανθεκτικών συστημάτων υγείας, την προώθηση εργαλείων για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και την εθελοντική, σε ευρύτερη κλίμακα, εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.
(37)  Τα αποδεικτικά στοιχεία και οι κοινές αξίες και αρχές των συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 2006, θα πρέπει να στηρίζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των καινοτόμων, αποτελεσματικών και ανθεκτικών συστημάτων υγείας, την προώθηση εργαλείων για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη με επίκεντρο τον άνθρωπο και στη σχετική μέριμνα, και για την εθελοντική, σε ευρύτερη κλίμακα, εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Αυτό περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προαγωγής της υγείας και πρόληψης των νόσων στο πλαίσιο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
(37α)  Τα προηγούμενα προγράμματα ενωσιακής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) και στον τομέα της υγείας (2008-2013 και 2014-2020), που θεσπίστηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις αριθ. 1786/2002/ΕΚ και 1350/2007/ΕΚ και τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («τα προηγούμενα προγράμματα για την υγεία»), αξιολογήθηκαν θετικά, διότι οδήγησαν σε ορισμένες σημαντικές εξελίξεις και βελτιώσεις. Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα των προηγούμενων προγραμμάτων για την υγεία.
____________________
Απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την υιοθέτηση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) (ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 1).
Απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2008-2013 (ΕΕ L 301 της 20.11.2007, σ. 3).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση τρίτου Προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1350/2007/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 1).
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 β (νέα)
(37β)   Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να αποτελεί μέσο προώθησης δράσεων σε τομείς με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία η οποία μπορεί να καταδειχθεί με βάση τα ακόλουθα: ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών· στήριξη δικτύων ανταλλαγής γνώσεων ή αμοιβαίας μάθησης· στήριξη των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών υγείας· αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών με στόχο να μειωθούν οι κίνδυνοι και να μετριαστούν οι επιπτώσεις τους· αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων που συνδέονται με την εσωτερική αγορά, όπου η Ένωση διαθέτει ουσιαστική νομιμοποίηση να διασφαλίσει λύσεις υψηλής ποιότητας σε όλα τα κράτη μέλη· αποδέσμευση του δυναμικού καινοτομίας στην υγεία· δράσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε επίπεδο Ένωσης· βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αποφυγή της σπατάλης πόρων λόγω αλληλεπικαλύψεων και βελτιστοποίηση της χρήσης των δημοσιονομικών πόρων.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη των νόσων σε όλη τη διάρκεια ζωής των πολιτών της Ένωσης και στην προώθηση της υγείας μέσω της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου για την υγεία όπως η χρήση καπνού και το παθητικό κάπνισμα, η επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος, η κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών και στη μείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και η έλλειψη σωματικής άσκησης και στην προώθηση υποστηρικτικών πλαισίων για υγιείς τρόπους ζωής, προκειμένου να συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών σύμφωνα με τις σχετικές στρατηγικές. Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να ενσωματώσει αποτελεσματικά μοντέλα πρόληψης, καινοτόμες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και λύσεις, να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων, αποτελεσματικών και βιώσιμων συστημάτων υγείας των κρατών μελών και να διευκολύνει την πρόσβαση σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη για τους πολίτες της Ευρώπης.
(38)  Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη των νόσων και στην έγκαιρη διάγνωση σε όλη τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων που ζουν στην Ένωση και στην προώθηση της υγείας μέσω της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου για την υγεία όπως η χρήση καπνού, το κάπνισμα και το παθητικό κάπνισμα, η επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου για την υγεία, η κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών και στη μείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, η παχυσαρκία και οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, που συνδέονται επίσης με τη φτώχεια και την έλλειψη σωματικής άσκησης, και στην προώθηση υποστηρικτικών πλαισίων για υγιείς τρόπους ζωής, μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης του κοινού αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου, καλά σχεδιασμένων παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία για τη μείωση της επιβάρυνσης και του αντικτύπου των λοιμώξεων και των λοιμωδών νόσων που μπορούν να προληφθούν, μεταξύ άλλων μέσω του εμβολιασμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, προκειμένου να συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών σύμφωνα με τις σχετικές στρατηγικές. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση για την υγεία, καθώς βοηθά τα άτομα και τις κοινότητες να βελτιώσουν την υγεία τους, διευρύνει τις γνώσεις τους και επηρεάζει τη στάση τους. Οι τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της υγείας μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσω συνεργασίας σε επίπεδο Ένωσης και μέσω αδιάλειπτης δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας. Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να υποστηρίξει την εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, να ενσωματώσει αποτελεσματικά μοντέλα πρόληψης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε όλους, καινοτόμες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και λύσεις, να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων, προσβάσιμων, αποτελεσματικών και βιώσιμων συστημάτων υγείας των κρατών μελών και να διευκολύνει την πρόσβαση σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη για τους ανθρώπους που ζουν στην Ένωση τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)
(38α)   Προκειμένου να εφαρμόσει τις δράσεις του σκέλους Υγεία, η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία ενός διοικητικού συμβουλίου για την υγεία. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει τρόπους και μεθοδολογία για την ευθυγράμμιση των σχετικών με την υγεία δραστηριοτήτων με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που έχει τώρα εξουσιοδοτηθεί να συνιστά μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας (και άλλων κοινωνικών καθοριστικών για την υγεία παραγόντων, στην πραγματικότητα), προκειμένου να αυξηθεί η προσβασιμότητα και η βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Οι μη μεταδοτικές ασθένειες ευθύνονται για πάνω από το 80 % των πρόωρων θανάτων στην Ένωση και η αποτελεσματική πρόληψη συνεπάγεται πολλαπλές διασυνοριακές διαστάσεις. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τόνισαν την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, όπως οι μεταδοτικές ασθένειες και άλλες βιολογικές, χημικές, περιβαλλοντικές και άγνωστες απειλές, μέσω της υποστήριξης των ικανοτήτων ετοιμότητας και αντίδρασης.
(39)  Οι μη μεταδοτικές ασθένειες ευθύνονται για πάνω από το 80 % των πρόωρων θανάτων στην Ένωση και η αποτελεσματική πρόληψη συνεπάγεται πολλαπλές διατομεακές δράσεις και διασυνοριακές διαστάσεις. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τόνισαν την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, όπως οι αιφνίδιοι και σωρευτικοί περιβαλλοντικοί ρύποι και η ρύπανση, οι μεταδοτικές ασθένειες και άλλες βιολογικές, χημικές, περιβαλλοντικές και άγνωστες απειλές, μέσω της υποστήριξης των ικανοτήτων ετοιμότητας και αντίδρασης.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)
(39α)   Οι συνεχείς επενδύσεις σε καινοτόμες προσεγγίσεις σε επίπεδο κοινότητας για την καταπολέμηση των διασυνοριακών νόσων, όπως οι επιδημίες HIV/AIDS, η φυματίωση και η ιογενής ηπατίτιδα, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η κοινωνική διάσταση των νόσων συνιστά μείζονα παράγοντα που επηρεάζει την ικανότητα να αντιμετωπίζονται ως επιδημίες στην Ένωση και στις γειτονικές χώρες. Μια πιο φιλόδοξη πολιτική ηγεσία και επαρκή τεχνικά και χρηματοοικονομικά μέσα για μια βιώσιμη περιφερειακή απάντηση στον αγώνα κατά του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ηπατίτιδας στην Ευρώπη θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για τις συγκεκριμένες νόσους.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Η μείωση του φόρτου των ανθεκτικών λοιμώξεων και των ιατρογενών λοιμώξεων και η διασφάλιση της διαθεσιμότητας αποτελεσματικών αντιβιοτικών έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.
(40)  Η μείωση του φόρτου των ανθεκτικών λοιμώξεων και των ιατρογενών λοιμώξεων και η διασφάλιση της διαθεσιμότητας αποτελεσματικών αντιβιοτικών, πλην όμως με παράλληλη μείωση της χρήσης τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μικροβιακή αντοχή, έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
(42)  Δεδομένων της ιδιαίτερης φύσης ορισμένων στόχων που καλύπτονται από το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ και του είδους των δράσεων στο πλαίσιο του εν λόγω σκέλους, οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι οι πλέον κατάλληλες για την υλοποίηση των συναφών δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω αρχές, που έχουν οριστεί από τα ίδια τα κράτη μέλη, θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι εντόπισαν τους δικαιούχους για τους σκοπούς του άρθρου [195] του [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός] και τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι εν λόγω αρχές χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
(42)  Δεδομένων της ιδιαίτερης φύσης ορισμένων στόχων που καλύπτονται από το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ και του είδους των δράσεων στο πλαίσιο του εν λόγω σκέλους, οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι οι πλέον κατάλληλες για την υλοποίηση των συναφών δραστηριοτήτων με την ενεργή στήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Οι εν λόγω αρχές, που έχουν οριστεί από τα ίδια τα κράτη μέλη και, επιπροσθέτως, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κατά περίπτωση, θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι εντόπισαν τους δικαιούχους για τους σκοπούς του άρθρου [195] του [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός] και τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι εν λόγω αρχές χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)
(42α)   Προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση του προγράμματος μέσω του εντοπισμού αδυναμιών και ανεπαρκειών, η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει και να χρησιμοποιήσει δείκτες παρακολούθησης του προγράμματος και των δράσεων ειδικότερα ώστε να διασφαλίσει ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)
(42β)   Το πρόγραμμα ΕΚΤ+ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα υφιστάμενα εμπόδια στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, για παράδειγμα με την απλούστευση των διαδικασιών αίτησης, τη χαλάρωση των οικονομικών κριτηρίων μέσω της άρσης του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά και με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ασθενών, των οργανώσεών τους και άλλων ενδιαφερόμενων μερών μέσω κατάρτισης και εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα επιδιώκει επίσης να καταστήσει δυνατή τη λειτουργία δικτύων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο Ένωσης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών σε επίπεδο Ένωσης.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 γ (νέα)
(42γ)   Η εφαρμογή του σκέλους Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τον καθορισμό της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη και του ρόλου των κρατών μελών ως κύριων συνομιλητών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές σε υποεθνικό επίπεδο θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν, ώστε να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και διαρκής αντίκτυπος της πολιτικής της Ένωσης για την υγεία μέσω της ενσωμάτωσής της στις επιτόπιες κοινωνικές πολιτικές.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Η νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα των υγειονομικών συστημάτων και στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιατρικά προϊόντα και τις τεχνολογίες (φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ουσίες ανθρώπινης προέλευσης) και η νομοθεσία για τον καπνό, τα δικαιώματα των ασθενών για τη διασυνοριακή υγεία και οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας στην ΕΕ. Ο κανονισμός, καθώς και η εφαρμογή και η επιβολή του, πρέπει να συμβαδίζουν με την καινοτομία και τον ρυθμό της έρευνας και με κοινωνικές αλλαγές στον εν λόγω τομέα, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους σχετικά με την υγεία. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αναπτύσσεται συνεχώς η βάση τεκμηρίωσης που απαιτείται για την εφαρμογή νομοθεσίας που έχει τέτοιο επιστημονικό χαρακτήρα.
(44)  Η νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα των υγειονομικών συστημάτων και στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιατρικά προϊόντα και τις τεχνολογίες (φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ουσίες ανθρώπινης προέλευσης) και η νομοθεσία για τον καπνό, τα δικαιώματα των ασθενών για τη διασυνοριακή υγεία και οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας στην ΕΕ. Επιπροσθέτως, πολλές άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, όπως εκείνες που αφορούν τα τρόφιμα και την επισήμανση τροφίμων, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σωρευτικές επιπτώσεις των παραγόντων περιβαλλοντικού κινδύνου δεν γίνονται πλήρως κατανοητές, γεγονός που ενδέχεται να εγκυμονεί απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία των πολιτών.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)
(44α)   Η νομοθεσία με προεκτάσεις στον τομέα της υγείας, καθώς και η εφαρμογή και η επιβολή της, θα πρέπει να συμβαδίζει με την καινοτομία και την εξέλιξη της έρευνας, καθώς και με τις κοινωνιακές μεταβολές στον εν λόγω τομέα, χωρίς να πάψει να στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης, όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες. Είναι συνεπώς απαραίτητη η διαρκής επέκταση της βάσης τεκμηρίωσης που απαιτείται για την εφαρμογή νομοθεσίας τέτοιας επιστημονικής φύσης· προκειμένου δε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου και, κατ’ επέκταση, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις διαδικασίες της Ένωσης, καθώς και επειδή η κοινοποίηση της εν λόγω τεκμηρίωσης είναι εκ φύσεως προς το δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 β (νέα)
(44β)   Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την υγεία δεν μπορεί να αναλαμβάνεται μόνο από τον τομέα της υγείας, καθώς η υγεία καθορίζεται από πολλαπλούς παράγοντες εκτός αυτού. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται στις Συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η υγεία σε όλες τις πολιτικές προκειμένου η Ένωση να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση των άλλων τομέων ως προς τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους στην υγεία και η ενσωμάτωση της διάστασης της υγείας στις πολιτικές τους συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ευρωπαϊκός κλάδος της υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας μέσω πολιτικών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η κυκλοφορία, η διατροφή, η γεωργία, η εργασία ή ο σχεδιασμός. Για παράδειγμα, η υγεία της καρδιάς έχει καταγράψει σημαντικές βελτιώσεις μέσω αλλαγών σε πολιτικές και σε κανονιστικές διατάξεις αναφορικά με την ποιότητα των τροφίμων, την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και τη μείωση του καπνίσματος.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα συμβάλει στην ενσωμάτωση στις ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου 25 % των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού να υποστηρίζουν κλιματικούς στόχους. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης.
(46)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα συμβάλει στην ενσωμάτωση στις ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου 25 % των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού να υποστηρίζουν κλιματικούς στόχους κατά την περίοδο 2021-2027 του ΠΔΠ, και ετήσιου στόχου 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
(47)  Σύμφωνα με το άρθρο [94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου19], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και του σκέλους Υγεία και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.
(47)  Σύμφωνα με το άρθρο [94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου19], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και του σκέλους Υγεία και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε αυτά τα εδάφη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική τους πρόσβαση στα σκέλη που αναφέρονται ανωτέρω.
__________________
__________________
19 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
19 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
(48)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Ένωσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα κανονισμό να χορηγεί τα απαραίτητα δικαιώματα και την πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.
(48)  Με την επιφύλαξη της τήρησης όλων των σχετικών κανόνων και κανονιστικών διατάξεων, τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Ένωσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα κανονισμό να χορηγεί τα απαραίτητα δικαιώματα και την πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)
(50α)   Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η χρηστή και δίκαιη οικονομική διαχείριση των πόρων του Ταμείου που θα εγγυάται την αξιοποίησή τους με τον διαφανέστερο, αποτελεσματικότερο και απλούστερο δυνατό τρόπο, και παράλληλα να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου και η προσβασιμότητα όλων των συμμετεχόντων στους εν λόγω πόρους. Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες του ΕΚΤ+ ασκούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να προσθέτουν επιπλέον κανόνες ούτε να τροποποιούν τους κανόνες στην πορεία, διότι τούτο θα μπορούσε να περιπλέξει τη χρήση των πόρων για τους δικαιούχους και να προκαλέσει καθυστερήσεις στην πληρωμή των τιμολογίων.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51
(51)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και η προώθηση της πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση, η βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και η ποιότητά τους, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της υγείας και η μείωση της φτώχειας καθώς και οι δράσεις που προβλέπονται στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και στο σκέλος Υγεία, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
(51)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης των αγορών εργασίας και η προώθηση της πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση, η βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη μέριμνα και της ποιότητάς τους, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγείας και η εξάλειψη της φτώχειας καθώς και οι δράσεις που προβλέπονται στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και στο σκέλος Υγεία, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1
Άρθρο 1
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ απαρτίζεται από τρία σκέλη: Το σκέλος στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία, και το σκέλος Υγεία.
Καθορίζει τους στόχους του ΕΚΤ+, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μεθόδους υλοποίησης, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για τη χορήγηση της εν λόγω χρηματοδότησης.
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους στόχους του ΕΚΤ+, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μεθόδους υλοποίησης, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για τη χορήγηση της εν λόγω χρηματοδότησης, συμπληρώνοντας τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για το ΕΚΤ+ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί κοινών διατάξεων].
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2
Άρθρο 2
Άρθρο 2
Ορισμοί
Ορισμοί
1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
(1)  «συνοδευτικά μέτρα»: οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η παραπομπή στις κοινωνικές υπηρεσίες, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ή η παροχή συμβουλών για τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού·
(1)  «συνοδευτικά μέτρα»: οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την εξάλειψη της φτώχειας, όπως η παραπομπή στις κοινωνικές υπηρεσίες, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και ψυχολογικής στήριξης, η παροχή σχετικών πληροφοριών για τις δημόσιες υπηρεσίες ή η παροχή συμβουλών για τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού·
(2)  «συνδεδεμένη χώρα»: τρίτη χώρα η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας με την Ένωση, η οποία επιτρέπεται τη συμμετοχή της στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και στο σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 30·
(2)  «συνδεδεμένη χώρα»: τρίτη χώρα η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας με την Ένωση, η οποία επιτρέπεται τη συμμετοχή της στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και στο σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 30·
(3)  «βασική υλική βοήθεια»: τα αγαθά που πληρούν τις βασικές ανάγκες ενός ατόμου για μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως ενδύματα, προϊόντα υγιεινής, σχολικά είδη·
(3)  «βασική υλική βοήθεια»: τα αγαθά που πληρούν τις βασικές ανάγκες ενός ατόμου για μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως ενδύματα, προϊόντα υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων για τη γυναικεία υγιεινή, σχολικά είδη·
(4)  «συνδυαστική πράξη»: δράσεις που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·
(4)  «συνδυαστική πράξη»: δράσεις που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·
(5)  «κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων»: κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που λαμβάνουν τα αποτελέσματα εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημέρα αποχώρησης του συμμετέχοντα από την πράξη (ημερομηνία εξόδου)·
(5)  «κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων»: κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που λαμβάνουν τα αποτελέσματα εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημέρα αποχώρησης του συμμετέχοντα από την πράξη (ημερομηνία εξόδου)·
(6)  «κοινοί μακροπρόθεσμοι δείκτες αποτελεσμάτων»: κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που λαμβάνουν τα αποτελέσματα έξι μήνες μετά την αποχώρηση του συμμετέχοντα από την πράξη·
(6)  «κοινοί μακροπρόθεσμοι δείκτες αποτελεσμάτων»: κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που λαμβάνουν τα αποτελέσματα έξι και δώδεκα μήνες μετά την αποχώρηση του συμμετέχοντα από την πράξη·
(7)  «κόστος της αγοράς τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας»: το πραγματικό κόστος που συνδέεται με την αγορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας από τον δικαιούχο και δεν περιορίζεται στην τιμή των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας·
(7)  «κόστος της αγοράς τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας»: το πραγματικό κόστος που συνδέεται με την αγορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας από τον δικαιούχο και δεν περιορίζεται στην τιμή των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας·
(7α)  «διασυνοριακές συμπράξεις»: στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία, μόνιμες δομές συνεργασίας μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, της κοινωνίας των πολιτών ή κοινωνικών εταίρων από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη·
(8)  «τελικός αποδέκτης»: ο άπορος που λαμβάνει ή οι άποροι που λαμβάνουν στήριξη όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του παρόντος κανονισμού·
(8)  «τελικός αποδέκτης»: ο άπορος που λαμβάνει ή οι άποροι που λαμβάνουν στήριξη όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του παρόντος κανονισμού·
(9)  «υγειονομική κρίση»: κρίση κοινώς αντιληπτή ως απειλή, η οποία έχει μια υγειονομική διάσταση και απαιτεί την ανάληψη επείγουσας δράσης από τις αρχές υπό συνθήκες αβεβαιότητας·
(9)  «υγειονομική κρίση»: κρίση κοινώς αντιληπτή ως απειλή, η οποία έχει μια υγειονομική διάσταση και απαιτεί την ανάληψη επείγουσας δράσης από τις αρχές υπό συνθήκες αβεβαιότητας·
(10)  «νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·
(10)  «νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις·
(11)  «μικροχρηματοδότηση»: περιλαμβάνει εγγυήσεις, μικροπιστώσεις, ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια, σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων όπως με τη μορφή παροχής εξατομικευμένων συμβουλών, κατάρτισης και καθοδήγησης, που επεκτείνεται σε άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες και/ή τις δραστηριότητες παραγωγής εσόδων·
(11)  «μικροχρηματοδότηση»: περιλαμβάνει εγγυήσεις, μικροπιστώσεις, ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια, σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων όπως με τη μορφή παροχής εξατομικευμένων συμβουλών, κατάρτισης και καθοδήγησης, που επεκτείνεται σε άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες και/ή τις δραστηριότητες παραγωγής εσόδων·
(12)  «πολύ μικρή επιχείρηση»: επιχείρηση με λιγότερους από 10 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 2 000 000 ευρώ·
(12)  «πολύ μικρή επιχείρηση»: επιχείρηση με λιγότερους από 10 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 2 000 000 ευρώ·
(13)  «άποροι»: φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι άτομα, οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε διαβούλευση με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη αποφεύγοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία κριτήρια μπορούν να περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία επιτρέπουν τη στόχευση σε απόρους σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές·
(13)  «άποροι»: φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι άτομα, οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και αστέγων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε διαβούλευση με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη αποφεύγοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία κριτήρια μπορούν να περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία επιτρέπουν τη στόχευση σε απόρους σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές·
(14)  «τιμή αναφοράς»: η τιμή καθορισμού στόχων για κοινούς και ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων με βάση υφιστάμενες ή προηγούμενες παρεμφερείς παρεμβάσεις·
(14)  «τιμή αναφοράς»: η τιμή καθορισμού στόχων για κοινούς και ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων με βάση υφιστάμενες ή προηγούμενες παρεμφερείς παρεμβάσεις·
(15)  «κοινωνική επιχείρηση»: μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως της νομικής της μορφής, η οποία:
(15)  «κοινωνική επιχείρηση»: μια επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας, ανεξαρτήτως της νομικής της μορφής, ή ένα φυσικό πρόσωπο, που:
α)  σύμφωνα με το καταστατικό της ή με άλλο νομοθετικό έγγραφο που μπορεί να συνεπάγεται ευθύνη βάσει των κανόνων του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα της, έχει ως πρωταρχικό κοινωνικό στόχο την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντικτύπου, παρά τη δημιουργία κέρδους για άλλους σκοπούς, και η οποία παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνική ανταπόδοση και/ή χρησιμοποιεί μεθόδους παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνουν τους κοινωνικούς στόχους·
α)  σύμφωνα με το καταστατικό της ή με άλλο νομοθετικό έγγραφο που μπορεί να συνεπάγεται ευθύνη βάσει των κανόνων του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα της, έχει ως πρωταρχικό κοινωνικό στόχο την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού, αντικτύπου, παρά τη δημιουργία κέρδους για άλλους σκοπούς, και παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνική ανταπόδοση και/ή χρησιμοποιεί μεθόδους παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνουν τους κοινωνικούς στόχους·
β)  χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως και κυρίως για την επίτευξη του πρωταρχικού της κοινωνικού στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για κάθε διανομή των κερδών, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο·
β)  επανεπενδύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της πρωτίστως και κυρίως για την επίτευξη του πρωταρχικού της κοινωνικού στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για κάθε διανομή των κερδών, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο·
γ)  αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες·
γ)  αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με επιχειρηματικό, δημοκρατικό, συμμετοχικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες·
(15α)  «επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας»: ποικίλων ειδών επιχειρήσεις και οντότητες που εμπερικλείονται στην έννοια της κοινωνικής οικονομίας όπως οι συνεταιρισμοί, οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες, οι ενώσεις, τα ιδρύματα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλες μορφές επιχειρήσεων που ρυθμίζονται βάσει της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους μέλους και βασίζονται στην υπεροχή των ατομικών και κοινωνικών στόχων έναντι του κεφαλαίου, στη δημοκρατική διακυβέρνηση, στην αλληλεγγύη και στην επανεπένδυση του μεγαλύτερου μέρους των κερδών ή των πλεονασμάτων·
(16)  «κοινωνικές καινοτομίες»: οι δραστηριότητες που είναι κοινωνικές τόσο ως προς τον σκοπό τους όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούν και ιδίως όσες αφορούν συγκεκριμένα την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών (όσον αφορά προϊόντα, υπηρεσίες και πρότυπα) που, ταυτόχρονα, ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες και δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες, ωφελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινωνία και ενισχύοντας την ικανότητά της να αναλαμβάνει δράση·
(16)  «κοινωνικές καινοτομίες»: οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών δραστηριοτήτων, που είναι κοινωνικές τόσο ως προς τον σκοπό τους όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούν και ιδίως όσες αφορούν συγκεκριμένα την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών (όσον αφορά προϊόντα, υπηρεσίες, πρακτικές και πρότυπα) που, ταυτόχρονα, ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες και δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες, μεταξύ άλλων ανάμεσα σε δημόσιους οργανισμούς του τριτογενούς τομέα όπως οι οργανώσεις εθελοντικής και κοινωφελούς κοινωνικής εργασίας και οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ωφελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινωνία και ενισχύοντας την ικανότητά της να αναλαμβάνει δράση·
(17)  «πειραματική κοινωνική πολιτική»: οι παρεμβάσεις πολιτικής που παρέχουν μια καινοτόμα απάντηση σε κοινωνικές ανάγκες, εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα και σε συνθήκες που διασφαλίζουν τη δυνατότητα μέτρησης του αντικτύπου τους, πριν εφαρμοστούν σε άλλα πλαίσια και σε μεγαλύτερη κλίμακα, αν τα αποτελέσματα αποδειχθούν πειστικά·
(17)  «πειραματική κοινωνική πολιτική»: οι παρεμβάσεις πολιτικής που παρέχουν μια καινοτόμα απάντηση σε κοινωνικές ανάγκες, εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα και σε συνθήκες που διασφαλίζουν τη δυνατότητα μέτρησης του αντικτύπου τους, πριν εφαρμοστούν σε άλλα πλαίσια, μεταξύ άλλων γεωγραφικά και τομεακά, και σε μεγαλύτερη κλίμακα, αν τα αποτελέσματα αποδειχθούν πειστικά·
(18)  «βασικές ικανότητες»: οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που χρειάζονται όλα τα άτομα, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Οι βασικές ικανότητες είναι: γραμματισμός· πολυγλωσσία· ικανότητες στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία και τη μηχανολογία· ψηφιακές ικανότητες· προσωπικές, κοινωνικές και μεταγνωστικές ικανότητες· ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη· επιχειρηματικές ικανότητες· πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.
(18)  «βασικές ικανότητες»: οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που χρειάζονται όλα τα άτομα, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Οι βασικές ικανότητες είναι: γραμματισμός· πολυγλωσσία· ικανότητες στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τις τέχνες και τη μηχανολογία· ψηφιακές ικανότητες· ικανότητες στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης· προσωπικές, κοινωνικές και μεταγνωστικές ικανότητες· ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη· επιχειρηματικές ικανότητες· (δια)πολιτισμική συνείδηση και έκφραση και κριτική σκέψη·
(19)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(19)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(19α)  «ομάδες μειονεκτούντων ατόμων»: οι στοχευμένες ομάδες με υψηλό επίπεδο ατόμων που ζουν σε συνθήκες ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εθνοτικών μειονοτήτων όπως οι Ρομά, υπηκόων τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων οι μετανάστες, ηλικιωμένων, παιδιών, μόνων γονέων, ατόμων με αναπηρίες ή ατόμων με χρόνιες παθήσεις·
(19β)  «διά βίου μάθηση»: η μάθηση σε όλες τις μορφές της (τυπική, μη τυπική και άτυπη) που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης, της γενικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, και η οποία οδηγεί στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων συμμετοχής στην κοινωνία.
2.  Οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο [2] του [μελλοντικού ΚΚΔ] ισχύουν και για το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.
2.  Οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο [2] του [μελλοντικού ΚΚΔ] ισχύουν και για το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.
2α.  Οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ισχύουν επίσης για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία στο πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης.
________________
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Γενικοί στόχοι και μέθοδοι υλοποίησης
Γενικοί στόχοι και μέθοδοι υλοποίησης
Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών μελών για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, δίκαιης κοινωνικής προστασίας και εκπαιδευμένου και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού έτοιμου για τον μελλοντικό κόσμο εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017.
Το ΕΚΤ+ υποστηρίζει τα κράτη μέλη, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και την Ένωση για την επίτευξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, υψηλών επιπέδων ποιοτικής απασχόλησης, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών, για την εξάλειψη της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, για την επίτευξη κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής προστασίας και εκπαιδευμένου και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού έτοιμου για τον μελλοντικό κόσμο εργασίας.
Το ΕΚΤ+ ευθυγραμμίζεται με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη και υλοποιεί τις αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ και τη δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών της για επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.
Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών μελών για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, την κοινωνική προστασία και ένταξη καθώς και για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.
Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών μελών για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, την ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τη διά βίου μάθηση, τις υψηλής ποιότητας συνθήκες εργασίας, την κοινωνική προστασία, την ενσωμάτωση και την ένταξη, την εξάλειψη της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, τις επενδύσεις για τα παιδιά και τους νέους, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων, την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, καθώς και για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.
Το ταμείο υλοποιείται:
Το ταμείο υλοποιείται:
α)  στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, για το μέρος της βοήθειας που αντιστοιχεί στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 («σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης»), και
α)  στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, για το μέρος της βοήθειας που αντιστοιχεί στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 («σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης»), και
β)  στο πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης για το μέρος της βοήθειας που αντιστοιχεί στους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 23 («σκέλος Απασχόλησης και Κοινωνική Καινοτομία») και για το μέρος της βοήθειας που αντιστοιχεί στους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 26 («σκέλος Υγεία»).
β)  στο πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης για το μέρος της βοήθειας που αντιστοιχεί στους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 23 («σκέλος Απασχόλησης και Κοινωνική Καινοτομία») και για το μέρος της βοήθειας που αντιστοιχεί στους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 26 («σκέλος Υγεία»).
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Ειδικοί στόχοι
Ειδικοί στόχοι
1.  Το ΕΚΤ+ στηρίζει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους της πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και της υγείας και συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στον στόχο πολιτικής για «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων»] που ορίζεται στο άρθρο [4] του [μελλοντικού ΚΚΔ]:
1.  Το ΕΚΤ+ στηρίζει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους της πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κινητικότητας, της κοινωνικής ένταξης, της εξάλειψης της φτώχειας, και της υγείας και συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στον στόχο πολιτικής για «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων»] που ορίζεται στο άρθρο [4] του [μελλοντικού ΚΚΔ]:
i)  βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας·
i)  βελτίωση της πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, ιδίως ειδικά μέτρα για νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη νεολαία, των μακροχρόνια ανέργων, των οικονομικά μη ενεργών ατόμων και των ομάδων μειονεκτούντων ατόμων, με έμφαση στα άτομα που απέχουν περισσότερο από την αγορά εργασίας, προώθηση της απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας·
ii)  εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας·
ii)  εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας·
iii)  προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση·
iii)  προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους, προώθηση της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, με ειδική έμφαση στους μόνους γονείς, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς παιδική φροντίδα, προσχολική εκπαίδευση, φροντίδα ηλικιωμένων και σε άλλες υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης· και προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία και κινδύνων ασθενειών, προώθηση του επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, και ενεργός και υγιής γήρανση·
iv)  βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων·
iv)  βελτίωση της ποιότητας, της πολυδεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, και αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, με σκοπό την προώθηση της ψηφιακής ένταξης και τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, προκειμένου να καλυφθούν κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες·
v)  προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους·
v)  προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες και φροντιστές, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, προώθηση της εισαγωγής συστημάτων εναλλασσόμενης κατάρτισης, της μαθητείας, της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες·
vi)  προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακές δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας τις μεταβάσεις στη σταδιοδρομία και προωθώντας την επαγγελματική κινητικότητα·
vi)  προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρηματικές και τις ψηφιακές δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας τις μεταβάσεις στη σταδιοδρομία και προωθώντας την επαγγελματική κινητικότητα και την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία·
vii)  προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας·
vii)  προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων, και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων·
viii)  προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά·
viii)  προώθηση της μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών·
viiiα) καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, και προώθηση της κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης·
ix)  ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία· βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης·
ix)  ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών πρόσβασης σε στέγαση και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και συναφούς φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο· εκσυγχρονισμός των ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης σε ίση κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά, στις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων και στους άπορους· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης·
ixα)  βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες, με σκοπό τη βελτίωση της ένταξής τους στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση·
x)  προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών·
x)  προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που ζουν σε συνθήκες ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών·
xi)  αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων.
xi)  αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων συνοδευτικών μέτρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κοινωνική τους ένταξη, με έμφαση στα παιδιά που βρίσκονται σε δυσχερείς καταστάσεις.
2.  Μέσω των δράσεων που υλοποιούνται στο σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ΕΚΤ+ συμβάλλει επίσης σε άλλους στόχους πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο [4] του [μελλοντικού ΚΚΔ], ιδίως εκείνους που αφορούν:
2.  Μέσω των δράσεων που υλοποιούνται στο σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ΕΚΤ+ επιδιώκει να συμβάλει σε άλλους στόχους πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο [4] του [μελλοντικού ΚΚΔ], ιδίως εκείνους που αφορούν:
1.  μια πιο έξυπνη Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, δεξιοτήτων για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, μέσω της βιομηχανικής μετάβασης, της τομεακής συνεργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, μέσω της κατάρτισης των ερευνητών, των δραστηριοτήτων δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των επιχειρήσεων και των οικονομικών πόλων, μέσω της στήριξης στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μέσω της κοινωνικής οικονομίας·
1)  μια πιο έξυπνη Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, δεξιοτήτων για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, μέσω της βιομηχανικής μετάβασης, της τομεακής συνεργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, μέσω της κατάρτισης των ερευνητών, των δραστηριοτήτων δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων, των ιατρικών κέντρων και των κέντρων υγείας, και των επιχειρήσεων και των οικονομικών πόλων, μέσω της στήριξης στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μέσω της κοινωνικής οικονομίας, λαμβανομένων υπόψη των νόμων και των πλαισίων που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη σχετικά με την κοινωνική οικονομία·
2.  μια πιο πράσινη Ευρώπη χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται για την προσαρμογή των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, μέσω της αναβάθμισης όλων των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του εργατικού δυναμικού, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια, και μέσω της βιοοικονομίας.
2)  μια πιο πράσινη Ευρώπη χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται για την προσαρμογή των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, μέσω της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους βιώσιμους τρόπους ζωής, μέσω της αναβάθμισης όλων των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του εργατικού δυναμικού, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια, μέσω της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας·
2α)  μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες μέσω της μείωσης της φτώχειας και της εφαρμογής μέτρων κοινωνικής ένταξης, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στις πόλεις και τις περιφέρειες·
2β)  στο πλαίσιο του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία, το ΕΚΤ+ στηρίζει την ανάπτυξη, την παρακολούθηση της εφαρμογής και την αξιολόγηση των μέσων, των πολιτικών και της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης και προωθεί τη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων, την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (ειδικός στόχος 1)· προωθεί την οικειοθελή γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων σε δίκαιη βάση και ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης (ειδικός στόχος 2)· προωθεί την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη αυξάνοντας τη διαθέσιμη μικροχρηματοδότηση και την προσβασιμότητα σε αυτήν για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ειδικότερα για τα ευάλωτα άτομα (ειδικός στόχος 3).
3.  Στο σκέλος Υγεία, το ΕΚΤ+ υποστηρίζει την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των νόσων, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, καθιστά ασφαλέστερη την υγειονομική περίθαλψη, μειώνει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, προστατεύει τους πολίτες από διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και στηρίζει τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της υγείας.
3.  Στο σκέλος Υγεία, το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και πρόληψη των νόσων, μεταξύ άλλων με την προαγωγή της σωματικής δραστηριότητας και της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, καθιστά ασφαλέστερη την υγειονομική περίθαλψη, μειώνει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση, προστατεύει τους πολίτες από διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, προάγει την πρόληψη των νόσων, την έγκαιρη διάγνωση και την υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και ενισχύει και στηρίζει τη σχετική με την υγεία νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της περιβαλλοντικής υγείας, και προωθεί την υγεία σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Η πολιτική της Ένωσης για την υγεία καθοδηγείται με γνώμονα τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη θα επιτύχουν τον ΣΒΑ 3: «Διασφάλιση μιας ζωής με υγεία και προαγωγή της ευημερίας για όλους, σε όλες τις ηλικίες».
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός
1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 101 174 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 106 781 000 000 EUR σε τιμές 2018 (120 457 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).
2.  Το μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχεται σε 100 000 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή σε 88 646 194 590 ευρώ σε τιμές 2018, εκ των οποίων 200 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή 175 000 000 ευρώ σε τιμές 2018 διατίθενται για τη διακρατική συνεργασία που υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 στοιχείο θ) και 400 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή 376 928 934 ευρώ σε τιμές του 2018 ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.
2.  Το μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχεται σε 105 686 000 000 EUR σε τιμές 2018 (119 222 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές), εκ των οποίων 200 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές ή 175 000 000 EUR σε τιμές 2018 διατίθενται για τη διακρατική συνεργασία που υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 στοιχείο θ), 5 900 000 000 EUR διατίθενται για μέτρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α, και 400 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές ή 376 928 934 EUR σε τιμές του 2018 ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.
3.  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και για το σκέλος Υγεία για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 1 174 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.
3.  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και για το σκέλος Υγεία για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 1 095 000 000 EUR σε τιμές 2018 (1 234 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).
4.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 έχει ως εξής:
4.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 έχει ως εξής:
α)  761 000 000 ευρώ για την υλοποίηση του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία·
α)  675 000 000 EUR σε τιμές 2018 (761 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για την υλοποίηση του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία·
β)  413 000 000 ευρώ για την υλοποίηση του σκέλους Υγεία·
β)  420 000 000 EUR σε τιμές 2018 (473 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές· ή 0,36 % του ΠΔΠ 2021-2027) για την υλοποίηση του σκέλους Υγεία.
5.  Τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση των προγραμμάτων, όπως π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας.
5.  Τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση των προγραμμάτων, όπως π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ίσες ευκαιρίες και απαγόρευση των διακρίσεων
Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες και απαγόρευση των διακρίσεων
1.  Όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, καθώς και οι πράξεις που υποστηρίζονται από το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία εξασφαλίζουν ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους. Επίσης, τα προγράμματα προωθούν ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους.
1.  Όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ εξασφαλίζουν ισότητα των φύλων καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους. Επίσης, τα προγράμματα υποστηρίζουν ειδικές δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επαγγελματική ζωή και της επαγγελματικής τους εξέλιξης, καθώς και στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, προωθούν ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία ή την κατάσταση της υγείας, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες μεταξύ άλλων από πλευράς ΤΠΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη και να μειωθούν οι ανισότητες.
2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στηρίζουν επίσης ειδικές στοχευμένες δράσεις για να προωθήσουν τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός των στόχων του ΕΚΤ+, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από την κατ’ οίκον/ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας.
2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στηρίζουν επίσης ειδικές στοχευμένες δράσεις για να προωθήσουν τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός των στόχων του ΕΚΤ+, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, και της βελτίωσης της καθολικής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Συνέπεια και θεματική συγκέντρωση
Συνέπεια και θεματική συγκέντρωση
1.  Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τους πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και λαμβάνουν υπόψη τις αρχές και τα δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
1.  Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τους πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και λαμβάνουν υπόψη τις αρχές και τα δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης κατά το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, οι οποίοι συνάδουν πλήρως με τη συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, κατά περίπτωση, προωθούν συνέργιες και εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα μεταξύ του ΕΚΤ+ και άλλων ενωσιακών ταμείων, προγραμμάτων και μέσων, όπως είναι το Erasmus, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης, τόσο στο στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, η Επιτροπή βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον συντονισμό ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις των προσπαθειών και μεριμνούν για τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων για την υλοποίηση, ώστε να εξασφαλιστούν συνεκτικές και απλουστευμένες δράσεις στήριξης.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, κατά περίπτωση, προωθούν συνέργιες και εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα μεταξύ του ΕΚΤ+ και άλλων ενωσιακών ταμείων, προγραμμάτων και μέσων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το πρόγραμμα InvestEU, το πρόγραμμα-πλαίσιο Δημιουργική Ευρώπη, το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Αξίες», το πρόγραμμα Erasmus, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μετά το 2020, και το Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, η Επιτροπή βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον συντονισμό ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις των προσπαθειών και μεριμνούν για τη στενή συνεργασία μεταξύ των διαχειριστικών αρχών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση, ώστε να εξασφαλιστούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, συνεκτικές και απλουστευμένες δράσεις στήριξης.
2.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλο ποσό των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+ όπως ορίζεται στο άρθρο 4.
2.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλο ποσό των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+ όπως ορίζεται στο άρθρο 4.
3.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τους ειδικούς στόχους της πολιτικής κοινωνικής ένταξης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία vii) έως xi), συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.
3.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 27% των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τους ειδικούς στόχους της πολιτικής κοινωνικής ένταξης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία vii) έως x), συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.
3α.  Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων της πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής ένταξης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία vii) έως x), τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε στοχευμένες δράσεις για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν παιδική φροντίδα, αξιοπρεπή στέγαση και κατάλληλη διατροφή.
4.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 2 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τον ειδικό στόχο της αντιμετώπισης της υλικής στέρησης που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi).
4.  Επιπλέον της διάθεσης τουλάχιστον του 27 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία vii) έως x), τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 3 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τον ειδικό στόχο της αντιμετώπισης της κοινωνικής ένταξης των απόρων και/ή της υλικής στέρησης που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία x) και xi).
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι πόροι που διατίθενται για τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο x) και στοχεύουν στους απόρους μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το ελάχιστο ποσοστό διάθεσης ύψους 2 % που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
5.  Τα κράτη μέλη που έχουν ένα ποσοστό νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης το 2019, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα έτη 2021 έως 2025 σε στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουν την απασχόληση των νέων και τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, την επανένταξη στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση και την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία.
5.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 3 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουν την απασχόληση των νέων και τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, την επανένταξη στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση και την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία.
Τα κράτη μέλη με ποσοστό νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) το οποίο υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ένωσης το 2019 ή με ποσοστό ΕΕΑΚ το οποίο υπερβαίνει το 15 %, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα έτη 2021 έως 2025 της περιόδου προγραμματισμού στις προαναφερθείσες δράσεις και στα μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες που επηρεάζονται περισσότερο, λαμβανομένων υπόψη των μεταξύ τους αποκλίσεων.
Κατά τον προγραμματισμό των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για το 2026 και το 2027 στα μέσα της περιόδου σύμφωνα με το άρθρο [14] του [μελλοντικού ΚΚΔ], τα κράτη μέλη όπου το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης το 2024, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα έτη 2026 έως 2027 σε αυτές τις δράσεις.
Κατά τον προγραμματισμό των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για το 2026 και το 2027 στα μέσα της περιόδου σύμφωνα με το άρθρο [14] του [μελλοντικού ΚΚΔ], τα κράτη μέλη όπου το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης το 2024 ή όπου το ποσοστό των ΕΕΑΚ υπερβαίνει το 15 %, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τα έτη 2026 έως 2027 σε αυτές τις δράσεις ή σε μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης των προγραμμάτων τους σε στοχευμένες δράσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Η διάθεση αυτού του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το ελάχιστο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο που ορίζεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο.
Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης των προγραμμάτων τους σε στοχευμένες δράσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Η διάθεση αυτού του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το ελάχιστο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο που ορίζεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο. Η διάθεση αυτού του ποσοστού δεν αντικαθιστά τους πόρους που απαιτούνται για τις υποδομές και την ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών.
Κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα σε οικονομικά μη ενεργούς και μακροχρόνια άνεργους νέους και εφαρμόζουν στοχοθετημένα μέτρα ευαισθητοποίησης.
Κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα σε οικονομικά μη ενεργούς και μακροχρόνια άνεργους νέους και εφαρμόζουν στοχοθετημένα μέτρα ευαισθητοποίησης.
6.  Οι παράγραφοι 2 έως 5 δεν ισχύουν στις ειδικά πρόσθετα κονδύλι που ελήφθησαν από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.
6.  Οι παράγραφοι 2 έως 5 δεν ισχύουν στις ειδικά πρόσθετα κονδύλι που ελήφθησαν από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.
7.  Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν ισχύουν για την τεχνική βοήθεια.
7.  Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν ισχύουν για την τεχνική βοήθεια.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)
Άρθρο 7α
Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη κατά τη χρήση των ταμείων.
Κάθε δαπάνη για δράση που δεν συνάδει με τον Χάρτη δεν είναι επιλέξιμη σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων xx/xx και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8
Άρθρο 8
Άρθρο 8
Εταιρική σχέση
Εταιρική σχέση
1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει την επαρκή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης που υποστηρίζονται από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.
1.  Σύμφωνα με το άρθρο 6 του [μελλοντικού ΚΚΔ] και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, την ουσιαστική συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, φορέων ισότητας, εθνικών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων συναφών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης, απαγόρευσης των διακρίσεων και κοινωνικής ένταξης και των πρωτοβουλιών που υποστηρίζονται από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Η ουσιαστική αυτή συμμετοχή δεν εισάγει αποκλεισμούς και είναι προσιτή σε άτομα με αναπηρίες.
2.  Τα κράτη μέλη χορηγούν κατάλληλο ποσό από τους πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης κάθε προγράμματος για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
2.  Τα κράτη μέλη χορηγούν τουλάχιστον το 2 % από τους πόρους του ΕΚΤ+ για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, με τη μορφή κατάρτισης, μέτρων δικτύωσης και ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και για κοινές δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης
Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης
Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 προγραμματίζονται στο πλαίσιο μιας ειδικής προτεραιότητας ή ειδικού προγράμματος.
Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των απόρων ή/και την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης προγραμματίζονται στο πλαίσιο μιας ειδικής προτεραιότητας ή ειδικού προγράμματος. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για αυτή την προτεραιότητα ή το πρόγραμμα ορίζεται στο 85 % τουλάχιστον.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Στήριξη της απασχόλησης των νέων
Στήριξη της απασχόλησης των νέων
Η στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 προγραμματίζεται στο πλαίσιο μιας ειδικής προτεραιότητας και στηρίζει τον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο i).
Η στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 προγραμματίζεται στο πλαίσιο μιας ειδικής προτεραιότητας ή προγράμματος και στηρίζει τον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο i).
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)
Άρθρο 10α
Στήριξη της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά
Προγραμματίζεται στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3α στο πλαίσιο ειδικής προτεραιότητας ή ειδικού προγράμματος που αντικατοπτρίζει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013 σχετικά με την επένδυση στα παιδιά. Η στήριξη αφορά την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία vii) έως x).
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Στήριξη στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις
Στήριξη στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις
Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προγραμματίζονται βάσει μίας ή περισσότερων ειδικών προτεραιοτήτων.
Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προγραμματίζονται βάσει οποιουδήποτε από τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα, τη συνοχή, τον συντονισμό και τις συνέργιες με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Εξασφαλίζεται επαρκής ευελιξία σε επίπεδο διαχειριστικής αρχής όσον αφορά τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των τομέων για επενδύσεις του ΕΚΤ+ σύμφωνα με τις ειδικές τοπικές ή περιφερειακές προκλήσεις.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη
1.  Το ΕΚΤ+ μπορεί να υποστηρίξει την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη στο πλαίσιο προγραμμάτων τα οποία υπάγονται και στους δύο στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ του εν λόγω κανονισμού [νέος ΚΚΔ].
2.  Τα κράτη μέλη υλοποιούν την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη, που υποστηρίζεται από το ΕΚΤ+, αποκλειστικά με τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο [22] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ].
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 β (νέο)
Άρθρο 11β
Διακρατική συνεργασία
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίζουν τις δράσεις διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο ειδικής προτεραιότητας.
2.  Δράσεις διακρατικής συνεργασίας μπορούν να προγραμματιστούν βάσει οποιουδήποτε από τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως x).
3.  Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για την προτεραιότητα αυτή μπορεί να αυξηθεί σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο όριο 5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τις εν λόγω προτεραιότητες.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12
Άρθρο 12
Άρθρο 12
Πεδίο εφαρμογής
Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε σχέση με τη στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως x) όταν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης (η «γενική υποστήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης»).
Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε σχέση με τη στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως x) όταν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης (η «γενική υποστήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης»). Επιπλέον, το άρθρο 13 εφαρμόζεται επίσης στη στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi).
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Καινοτόμες δράσεις
Κοινωνικά καινοτόμες δράσεις
1.  Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις της κοινωνικής καινοτομίας και των κοινωνικών πειραματισμών ή ενισχύουν τις προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών, όπως οι Ομάδες Τοπικής Δράσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
1.  Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις κοινωνικής καινοτομίας ή/και κοινωνικών πειραματισμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν μια κοινωνικοπολιτισμική συνιστώσα, υιοθετώντας προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών.
1α.  Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν, είτε στα επιχειρησιακά τους προγράμματα είτε σε μεταγενέστερο στάδιο κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, πεδία για κοινωνική καινοτομία και κοινωνικούς πειραματισμούς που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των κρατών μελών.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίζουν την διάδοση καινοτόμων προσεγγίσεων που έχουν δοκιμαστεί σε μικρή κλίμακα (κοινωνικοί πειραματισμοί) και αναπτύχθηκαν με βάση το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και άλλα προγράμματα της Ένωσης.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίζουν την διάδοση καινοτόμων προσεγγίσεων που έχουν δοκιμαστεί σε μικρή κλίμακα (κοινωνική καινοτομία και κοινωνικοί πειραματισμοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν μια κοινωνικοπολιτισμική συνιστώσα) και αναπτύχθηκαν με βάση το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και άλλα προγράμματα της Ένωσης.
3.  καινοτόμες δράσεις και προσεγγίσεις μπορεί να προγραμματιστούν βάσει των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως x).
3.  Καινοτόμες δράσεις και προσεγγίσεις μπορεί να προγραμματιστούν βάσει των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
4.  Κάθε κράτος μέλος διαθέτει τουλάχιστον μία προτεραιότητα στην εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή και των δύο. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις προτεραιότητες αυτές μπορεί να αυξηθεί σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο όριο 5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τις εν λόγω προτεραιότητες.
4.  Κάθε κράτος μέλος διαθέτει τουλάχιστον μία προτεραιότητα στην εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή και των δύο. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις προτεραιότητες αυτές μπορεί να αυξηθεί σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο όριο 5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Επιλεξιμότητα
Επιλεξιμότητα
1.  Εκτός από τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο [58] του [μελλοντικού ΚΚΔ], οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες υπό την γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης:
1.  Εκτός από τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο [58] του [μελλοντικού ΚΚΔ], οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες υπό την γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης:
α)  αγορά γης και ακινήτων, υλοποίηση υποδομών, και
α)  αγορά γης και ακινήτων, αγορά υποδομών, και
β)  αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και οχημάτων, εκτός όταν η αγορά είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της πράξης ή τα αντικείμενα αυτά έχουν αποσβεσθεί πλήρως ή η αγορά τους είναι η πλέον οικονομική λύση.
β)  αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και οχημάτων, εκτός όταν η αγορά είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της πράξης ή τα αντικείμενα αυτά έχουν αποσβεσθεί πλήρως ή η αγορά τους είναι η πλέον οικονομική λύση.
2.  Οι συνεισφορές σε είδος με τη μορφή επιδομάτων ή μισθών που καταβάλλονται από τρίτο μέρος προς όφελος των συμμετεχόντων σε μια πράξη δύνανται να είναι επιλέξιμες για συνδρομή από τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, εφόσον οι συνεισφορές σε είδος γίνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών κανόνων και δεν υπερβαίνουν το κόστος που βαρύνει το τρίτο μέρος.
2.  Οι συνεισφορές σε είδος με τη μορφή επιδομάτων ή μισθών που καταβάλλονται από τρίτο μέρος προς όφελος των συμμετεχόντων σε μια πράξη δύνανται να είναι επιλέξιμες για συνδρομή από τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, εφόσον οι συνεισφορές σε είδος γίνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών κανόνων και δεν υπερβαίνουν το κόστος που βαρύνει το τρίτο μέρος.
3.  Το ειδικό συμπληρωματικό κονδύλι που ελήφθη από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, χρησιμοποιείται για να στηριχθεί η επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρο 4.
3.  Το ειδικό συμπληρωματικό κονδύλι που ελήφθη από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, χρησιμοποιείται για να στηριχθεί η επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρο 4.
4.  Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τη γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι το επίπεδό τους δεν είναι υψηλότερο από το 100 % της συνήθους αμοιβής για το συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος μέλος, όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία της Eurostat.
4.  Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τη γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Εάν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, αυτές καθορίζονται βάσει της εν λόγω σύμβασης. Εάν δεν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, το επίπεδό τους δεν είναι υψηλότερο από το 100 % της συνήθους αμοιβής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη στο κράτος μέλος ή στην περιφέρεια, όπως καταδεικνύεται από τη σχετική τεκμηριωμένη αιτιολόγηση που παρέχεται από την αντίστοιχη διαχειριστική αρχή ή/και από τα στοιχεία της Eurostat.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
Άρθρο 15
Άρθρο 15
Δείκτες και υποβολή εκθέσεων
Δείκτες και υποβολή εκθέσεων
1.  Προγράμματα που επωφελούνται από τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού, για την παρακολούθηση της προόδου κατά την υλοποίηση. Τα προγράμματα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες.
1.  Προγράμματα που επωφελούνται από τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1 ή στο παράρτημα ΙΙα για δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη των απόρων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο x) του παρόντος κανονισμού, για την παρακολούθηση της προόδου κατά την υλοποίηση. Τα προγράμματα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες και ειδικούς ανά δράση δείκτες.
2.  Οι τιμές βάσης για τους κοινούς ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ορίζονται σε μηδέν. Όπου ενδείκνυται, λόγω της φύσης των υποστηριζόμενων πράξεων, ορίζονται για αυτούς τους δείκτες σωρευτικά ποσοτικοποιημένα ορόσημα και τιμές-στόχοι σε απόλυτους αριθμούς. Οι υποβαλλόμενες τιμές για τους δείκτες εκροών εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς.
2.  Οι τιμές βάσης για τους κοινούς ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ορίζονται σε μηδέν. Όπου ενδείκνυται, λόγω της φύσης των υποστηριζόμενων πράξεων, ορίζονται για αυτούς τους δείκτες σωρευτικά ποσοτικοποιημένα ορόσημα και τιμές-στόχοι σε απόλυτους αριθμούς. Οι υποβαλλόμενες τιμές για τους δείκτες εκροών εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς.
3.  Για τους κοινούς και τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για τους οποίους έχει καθοριστεί σωρευτικά ποσοτικοποιημένο ορόσημο για το 2024 και τιμή-στόχος για το 2029, η τιμή αναφοράς ορίζεται χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία ή άλλες σχετικές πηγές πληροφόρησης. Οι στόχοι για τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων ορίζονται σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό. Οι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων ενός προγράμματος και οι συναφείς στόχοι μπορούν να εκφράζονται ποσοτικά ή ποιοτικά. Οι υποβαλλόμενες τιμές για τους κοινούς δείκτες εκροών εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς.
3.  Για τους κοινούς και τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για τους οποίους έχει καθοριστεί σωρευτικά ποσοτικοποιημένο ορόσημο για το 2024 και τιμή-στόχος για το 2029, η τιμή αναφοράς ορίζεται χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία ή άλλες σχετικές πηγές πληροφόρησης. Οι στόχοι για τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων ορίζονται σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό. Οι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων ενός προγράμματος και οι συναφείς στόχοι μπορούν να εκφράζονται ποσοτικά ή ποιοτικά. Οι υποβαλλόμενες τιμές για τους κοινούς δείκτες εκροών εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς.
4.  Τα στοιχεία σχετικά με τους δείκτες για τους συμμετέχοντες διαβιβάζονται μόνον όταν είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος 1 σημείο 1α και αφορούν τον εν λόγω συμμετέχοντα.
4.  Τα στοιχεία σχετικά με τους δείκτες για τους συμμετέχοντες διαβιβάζονται μόνον όταν είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος 1 σημείο 1α και αφορούν τον εν λόγω συμμετέχοντα.
4α.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 περιλαμβάνουν εκτίμηση των επιπτώσεων με γνώμονα το φύλο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΚΤ+ σε σχέση με την ισότητα των φύλων και αναλύονται κατά φύλο.
5.  Τα κράτη μέλη, όταν υπάρχουν στοιχεία σε μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, επιτρέπουν στις διαχειριστικές αρχές και άλλα όργανα επιφορτισμένα με τη συλλογή στοιχείων που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της γενικής στήριξης από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης να αποκτήσουν τα εν λόγω στοιχεία από μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
5.  Τα κράτη μέλη μπορούν, όταν υπάρχουν στοιχεία σε μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, να επιτρέπουν στις διαχειριστικές αρχές και άλλα όργανα επιφορτισμένα με τη συλλογή στοιχείων που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της γενικής στήριξης από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης να αποκτήσουν τα εν λόγω στοιχεία από μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38, για την τροποποίηση των δεικτών στο παράρτημα Ι, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος.
6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38, για την τροποποίηση των δεικτών στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙα, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17
Άρθρο 17
Άρθρο 17
Αρχές
Αρχές
1.  Η στήριξη από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί η διανομή τροφίμων και αγαθών που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.
1.  Η στήριξη από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί η διανομή τροφίμων και αγαθών που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.
2.  Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και/ή τη βασική υλική βοήθεια βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν τις ανάγκες των απόρων. Στα κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα αγαθά, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Κατά περίπτωση, η επιλογή του τύπου των τροφίμων που διανέμονται βασίζεται στη συμβολή τους στην ισορροπημένη διατροφή των απόρων.
2.  Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και/ή τη βασική υλική βοήθεια βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν τις ανάγκες των απόρων. Στα κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα αγαθά, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και των πλαστικών μίας χρήσης. Κατά περίπτωση, η επιλογή του τύπου των τροφίμων που διανέμονται βασίζεται στη συμβολή τους στην ισορροπημένη διατροφή των απόρων.
Τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική βοήθεια μπορεί να παρέχονται άμεσα σε απόρους ή έμμεσα μέσω ηλεκτρονικών δελτίων ή κουπονιών, υπό τον όρο ότι αυτά θα μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο με τρόφιμα και/ή βασική υλική βοήθεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.
Τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική βοήθεια μπορεί να παρέχονται άμεσα σε απόρους ή έμμεσα μέσω ηλεκτρονικών δελτίων ή κουπονιών, υπό τον όρο ότι αυτά θα μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο με τρόφιμα και/ή βασική υλική βοήθεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, και δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε υφιστάμενη κοινωνική παροχή.
Τα τρόφιμα που προορίζονται για διανομή σε απόρους μπορούν να προέρχονται από τη χρήση, μεταποίηση ή πώληση των προϊόντων που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για την προσφορότερη, από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι αυτό δεν θα καθυστερήσει αδικαιολόγητα την παράδοση των τροφίμων στους απόρους.
Τα τρόφιμα που προορίζονται για διανομή σε απόρους μπορούν να προέρχονται από τη χρήση, μεταποίηση ή πώληση των προϊόντων που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για την προσφορότερη, από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι αυτό δεν θα καθυστερήσει αδικαιολόγητα την παράδοση των τροφίμων στους απόρους.
Τα ποσά που προκύπτουν από αυτή τη συναλλαγή χρησιμοποιούνται προς όφελος των απόρων, επιπλέον των ποσών που ήδη διατίθενται για το πρόγραμμα.
Τα ποσά που προκύπτουν από αυτή τη συναλλαγή χρησιμοποιούνται προς όφελος των απόρων, επιπλέον των ποσών που ήδη διατίθενται για το πρόγραμμα.
3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η βοήθεια που χορηγείται στο πλαίσιο της στήριξης από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης σέβεται την αξιοπρέπεια και αποτρέπει τον στιγματισμό των απόρων.
3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η βοήθεια που χορηγείται στο πλαίσιο της στήριξης από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης σέβεται την αξιοπρέπεια και αποτρέπει τον στιγματισμό των απόρων.
4.  Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής βοήθειας μπορεί να συμπληρωθεί με αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.
4.  Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής βοήθειας συμπληρώνεται με αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20
Άρθρο 20
Άρθρο 20
Επιλεξιμότητα των δαπανών
Επιλεξιμότητα των δαπανών
1.  Οι επιλέξιμες δαπάνες της στήριξης από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης είναι:
1.  Οι επιλέξιμες δαπάνες της στήριξης από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης είναι:
α)  οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν τη μεταφορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας στους δικαιούχους για την παράδοση των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας στους τελικούς αποδέκτες·
α)  οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν τη μεταφορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας στους δικαιούχους για την παράδοση των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας στους τελικούς αποδέκτες·
β)  στην περίπτωση που η μεταφορά των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας στους δικαιούχους για τη διανομή τους στους τελικούς παραλήπτες δεν καλύπτεται από το στοιχείο α), οι δαπάνες που επιβαρύνουν την αρχή αγορών και σχετίζονται με τη μεταφορά των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας στις αποθήκες και/ή στους δικαιούχους και οι δαπάνες αποθήκευσης βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 1 % των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν·
β)  στην περίπτωση που η μεταφορά των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας στους δικαιούχους για τη διανομή τους στους τελικούς παραλήπτες δεν καλύπτεται από το στοιχείο α), οι δαπάνες που επιβαρύνουν την αρχή αγορών και σχετίζονται με τη μεταφορά των τροφίμων και/ή της βασικής υλικής βοήθειας στις αποθήκες και/ή στους δικαιούχους και οι δαπάνες αποθήκευσης βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 1 % των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν·
γ)  οι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επιβαρύνουν τους δικαιούχους που συμμετέχουν στη διανομή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπή συντελεστή 5 % των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)· ή 5 % των δαπανών της αξίας των τροφίμων που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
γ)  οι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επιβαρύνουν τους δικαιούχους που συμμετέχουν στη διανομή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπή συντελεστή 5 % των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)· ή 5 % των δαπανών της αξίας των τροφίμων που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·
δ)  οι δαπάνες για τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή δωρεών τροφίμων και οι άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης·
δ)  οι δαπάνες για τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή δωρεών τροφίμων και οι άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης·
ε)  οι δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τους δικαιούχους ή για λογαριασμό τους και δηλώνονται από τους δικαιούχους που παραδίδουν τα τρόφιμα και/ή την υλική βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 5 % των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
ε)  οι δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τους δικαιούχους ή για λογαριασμό τους και δηλώνονται από τους δικαιούχους που παραδίδουν τα τρόφιμα και/ή την υλική βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 5,5 % των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
2.  Η μείωση των επιλέξιμων δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 λόγω της μη συμμόρφωσης του φορέα που είναι αρμόδιος για την αγορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας με την ισχύουσα νομοθεσία δεν οδηγεί σε μείωση των επιλέξιμων δαπανών που ορίζονται στα στοιχεία γ) και ε) της παραγράφου 1.
2.  Η μείωση των επιλέξιμων δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 λόγω της μη συμμόρφωσης του φορέα που είναι αρμόδιος για την αγορά τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας με την ισχύουσα νομοθεσία δεν οδηγεί σε μείωση των επιλέξιμων δαπανών που ορίζονται στα στοιχεία γ) και ε) της παραγράφου 1.
3.  Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες:
3.  Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες:
α)  τόκοι χρέους·
α)  τόκοι χρέους·
β)  υλοποίηση υποδομών·
β)  αγορά υποδομών·
γ)  κόστος μεταχειρισμένων αγαθών.
γ)  κόστος μεταχειρισμένων αγαθών υποβαθμισμένης ποιότητας.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21
Άρθρο 21
Άρθρο 21
Δείκτες και υποβολή εκθέσεων
Δείκτες και υποβολή εκθέσεων
1.  Οι προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση. Τα προγράμματα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες.
1.  Οι προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση. Τα προγράμματα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες.
2.  Καθορίζονται οι τιμές αναφοράς για τους κοινούς και τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων.
2.  Καθορίζονται οι τιμές αναφοράς για τους κοινούς και τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο απλές.
3.  Έως τις 30 Ιουνίου 2025 και τις 30 Ιουνίου 2028, οι διαχειριστικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της δομημένης έρευνας για τους τελικούς παραλήπτες που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος. Η έρευνα αυτή βασίζεται στο υπόδειγμα που καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης.
3.  Έως τις 30 Ιουνίου 2025 και τις 30 Ιουνίου 2028, οι διαχειριστικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της δομημένης ανώνυμης έρευνας για τους τελικούς παραλήπτες που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος και επίσης εστίασε στις συνθήκες διαβίωσής τους και στη φύση της υλικής τους στέρησης. Η έρευνα αυτή βασίζεται στο υπόδειγμα που καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης.
4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία θεσπίζει το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη δομημένη έρευνα για τους τελικούς παραλήπτες σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία θεσπίζει το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη δομημένη έρευνα για τους τελικούς παραλήπτες σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38 για την τροποποίηση των δεικτών στο παράρτημα ΙΙ, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων.
5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38 για την τροποποίηση των δεικτών στο παράρτημα ΙΙ, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
Ο λογιστικός έλεγχος των πράξεων μπορεί να καλύπτει όλα τα στάδια εκτέλεσης και όλους τους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού, με μοναδική εξαίρεση τον έλεγχο των τελικών παραληπτών, εκτός εάν η εκτίμηση κινδύνου διαπιστώσει ειδικό κίνδυνο παρατυπίας ή απάτης.
Ο λογιστικός έλεγχος των πράξεων μπορεί να καλύπτει όλα τα στάδια εκτέλεσης και όλους τους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού, με μοναδική εξαίρεση τον έλεγχο των τελικών παραληπτών, εκτός εάν η εκτίμηση κινδύνου διαπιστώσει ειδικό κίνδυνο παρατυπίας ή απάτης. Ο λογιστικός έλεγχος των πράξεων περιλαμβάνει περισσότερους ελέγχους κατά τα αρχικά στάδια της υλοποίησης έτσι ώστε, σε περίπτωση κινδύνου απάτης, τα κονδύλια να μπορούν να διοχετευθούν σε άλλα έργα.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23
Άρθρο 23
Άρθρο 23
Επιχειρησιακοί στόχοι
Επιχειρησιακοί στόχοι
Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
α)  ανάπτυξη συγκριτικής αναλυτικής γνώσης υψηλής ποιότητας για να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες στις συνδεδεμένες χώρες·
α)  ανάπτυξη συγκριτικής αναλυτικής γνώσης υψηλής ποιότητας για να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες στις συνδεδεμένες χώρες·
β)  διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης, των αξιολογήσεων από ομοτίμους και του διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4, προκειμένου να υποστηριχθούν οι συνδεδεμένες χώρες για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής·
β)  διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης, των αξιολογήσεων από ομοτίμους και του διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4, προκειμένου να υποστηριχθούν οι συνδεδεμένες χώρες για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής·
γ)  στήριξη των κοινωνικών πειραματισμών στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 και ανάπτυξη της ικανότητας των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή, τη μεταφορά ή τη διάδοση των υπό δοκιμή καινοτόμων κοινωνικών πολιτικών·
γ)  στήριξη των κοινωνικών πειραματισμών στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 και ανάπτυξη της ικανότητας των ενδιαφερομένων για την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή, τη μεταφορά ή τη διάδοση των υπό δοκιμή καινοτόμων κοινωνικών πολιτικών, με ειδική έμφαση στην προώθηση της αύξησης των τοπικών έργων που αναπτύσσονται από δήμους, τοπικές και περιφερειακές αρχές, κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες στον τομέα της υποδοχής και της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών·
δ)  παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία, με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών αγορών εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. τα ευάλωτα άτομα
δ)  ανάπτυξη και παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία, με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών αγορών εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. ατόμων σε δυσχερείς καταστάσεις
δα)  υποστήριξη των διασυνοριακών συμπράξεων μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών εταίρων για την προώθηση μιας διασυνοριακής αγοράς εργασίας και την προαγωγή της διασυνοριακής κινητικότητας με κατάλληλες συνθήκες·
δβ)  υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών EURES για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζομένων σε ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας μέσω του συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω διασυνοριακών συνεργασιών·
δγ)  διευκόλυνση της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων σε κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με την ανάπτυξη αγορών εργασίας υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς, στην Ένωση, οι οποίες είναι ανοικτές για όλους και προσβάσιμες από όλους, με παράλληλο σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ένωση·
ε)  στήριξη της ανάπτυξης του οικοσυστήματος της αγοράς σε σχέση με την παροχή μικροχρηματοδότησης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά τη φάση εκκίνησης και τη φάση ανάπτυξης, ιδίως σε εκείνες που απασχολούν ευάλωτα άτομα·
ε)  στήριξη της ανάπτυξης του οικοσυστήματος της αγοράς σε σχέση με την παροχή, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα μικροχρηματοδότησης για πολύ μικρές επιχειρήσεις, για επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας και για ευάλωτα άτομα κατά τη φάση εκκίνησης και τη φάση ανάπτυξης, ιδίως για εκείνες που απασχολούν άτομα που βρίσκονται σε δυσχερείς καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων μειονεκτούντων ατόμων·
στ)  στήριξη της δικτύωσης σε ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 και συμβολή στην ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στην κοινωνική οικονομία·
στ)  στήριξη της δικτύωσης σε ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 και συμβολή στην ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνίας των πολιτών, των μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας και στην κοινωνική οικονομία·
ζ)  στήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων και της δημιουργίας μιας αγοράς κοινωνικών επενδύσεων, με τη διευκόλυνση των δημόσιων και ιδιωτικών συναλλαγών και της συμμετοχής των ιδρυμάτων και των φιλανθρωπικών φορέων στην αγορά αυτή·
ζ)  στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, και της δημιουργίας μιας αγοράς κοινωνικών επενδύσεων, με τη διευκόλυνση των δημόσιων και ιδιωτικών συναλλαγών και της συμμετοχής των ιδρυμάτων και των φιλανθρωπικών φορέων στην αγορά αυτή·
η)  καθοδήγηση για την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών (συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας) που απαιτούνται για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·
η)  καθοδήγηση για την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών (συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, της φροντίδας ηλικιωμένων, των απαιτήσεων προσβασιμότητας και της μετάβασης από τις υπηρεσίες ιδρυματικής φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες, της φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας) που απαιτούνται για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·
θ)  στήριξη της διακρατικής συνεργασίας για την επιτάχυνση της μεταφοράς και τη διευκόλυνση της περαιτέρω διάδοσης καινοτόμων λύσεων, ιδίως για τους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης σε ολόκληρη την Ευρώπη·
θ)  στήριξη της διακρατικής συνεργασίας για την επιτάχυνση της μεταφοράς και τη διευκόλυνση της περαιτέρω διάδοσης καινοτόμων λύσεων, ιδίως για τους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας, της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης σε ολόκληρη την Ευρώπη·
ι)  στήριξη της εφαρμογής σχετικών διεθνών κοινωνικών και εργασιακών προτύπων στο πλαίσιο της τιθάσευσης της παγκοσμιοποίησης και της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών της Ένωσης στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4.
ι)  στήριξη της εφαρμογής σχετικών διεθνών κοινωνικών και εργασιακών προτύπων στο πλαίσιο της τιθάσευσης της παγκοσμιοποίησης και της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών της Ένωσης στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)
Άρθρο 23α
Θεματική συγκέντρωση και χρηματοδότηση
Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΚΤ+ για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) διανέμεται στη διάρκεια όλης της περιόδου στους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2β σύμφωνα με τα ακόλουθα ενδεικτικά ποσοστά:
α)  55 % στον ειδικό στόχο 1·
β)  18 % στον ειδικό στόχο 2·
γ)  18 % στον ειδικό στόχο 3.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24
Άρθρο 24
Άρθρο 24
Επιλέξιμες δράσεις
Επιλέξιμες δράσεις
1.  Μόνο οι δράσεις που επιδιώκουν τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
1.  Μόνο οι δράσεις που επιδιώκουν τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
2.  Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία μπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:
2.  Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία μπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:
α)  Εργασίες ανάλυσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τρίτες χώρες, και ιδίως:
α)  Εργασίες ανάλυσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τρίτες χώρες, και ιδίως:
i)  έρευνες, μελέτες, στατιστικά στοιχεία, μεθοδολογίες, ταξινομήσεις, προσομοιώσεις μικρής κλίμακας, δείκτες, στήριξη παρατηρητηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στοιχεία αναφοράς·
i)  έρευνες, μελέτες, στατιστικά στοιχεία, μεθοδολογίες, ταξινομήσεις, προσομοιώσεις μικρής κλίμακας, δείκτες, στήριξη παρατηρητηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στοιχεία αναφοράς·
ii)  κοινωνικοί πειραματισμοί για την αξιολόγηση των κοινωνικών καινοτομιών·
ii)  κοινωνικοί πειραματισμοί για την αξιολόγηση των κοινωνικών καινοτομιών·
iii)  παρακολούθηση και αξιολόγηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης·
iii)  παρακολούθηση και αξιολόγηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης·
β)  Εφαρμογή πολιτικής, και συγκεκριμένα:
β)  Εφαρμογή πολιτικής, και συγκεκριμένα:
i)  διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις και υπηρεσίες υποστήριξης σε διασυνοριακές περιοχές·
i)  διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις και υπηρεσίες υποστήριξης σε διασυνοριακές περιοχές·
ii)  πανευρωπαϊκό σύστημα κινητικότητας με στόχο την εργασία σε ενωσιακό επίπεδο για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας όπου έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας·
ii)  πανευρωπαϊκό σύστημα κινητικότητας με στόχο την εργασία σε ενωσιακό επίπεδο για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας όπου έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας·
iii)  στήριξη της μικροχρηματοδότησης και των κοινωνικών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω συνδυαστικών πράξεων όπως ο ασύμμετρος επιμερισμός του κινδύνου ή η μείωση του κόστους των συναλλαγών, καθώς και παροχή στήριξης για την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών και των δεξιοτήτων·
iii)  στήριξη της μικροχρηματοδότησης και των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω συνδυαστικών πράξεων όπως ο ασύμμετρος επιμερισμός του κινδύνου ή η μείωση του κόστους των συναλλαγών, καθώς και παροχή στήριξης για την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών και των δεξιοτήτων·
iv)  στήριξη της διακρατικής συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης με σκοπό τη διάδοση καινοτόμων λύσεων·
iv)  στήριξη της διακρατικής συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης με σκοπό τη διάδοση καινοτόμων λύσεων·
γ)  Ανάπτυξη ικανοτήτων, ιδίως:
γ)  Ανάπτυξη ικανοτήτων, ιδίως:
i)  στα δίκτυα σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·
i)  στα δίκτυα σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·
ii)  στα εθνικά σημεία επαφής που παρέχουν καθοδήγηση, πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή αυτού του σκέλους·
ii)  στα εθνικά σημεία επαφής που παρέχουν καθοδήγηση, πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή αυτού του σκέλους·
iii)  στις διοικήσεις των συμμετεχόντων χωρών, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, στα μικροπιστωτικά ιδρύματα και στα ιδρύματα που χρηματοδοτούν κοινωνικές επιχειρήσεις ή άλλους παράγοντες κοινωνικών επενδύσεων, καθώς και τη δικτύωση·
iii)  στις διοικήσεις των συμμετεχόντων χωρών, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, στα μικροπιστωτικά ιδρύματα και στα ιδρύματα που χρηματοδοτούν επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας ή άλλους παράγοντες κοινωνικών επενδύσεων, καθώς και τη δικτύωση·
iv)  στα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τη διακρατική συνεργασία·
iv)  στους κοινωνικούς εταίρους και στα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τη διακρατική συνεργασία·
δ)  Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, ιδίως:
δ)  Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, ιδίως:
i)  αμοιβαία μάθηση μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων, αποτελεσμάτων δραστηριοτήτων ανάλυσης, αξιολογήσεων από ομοτίμους και συγκριτική αξιολόγηση·
i)  αμοιβαία μάθηση μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων, αποτελεσμάτων δραστηριοτήτων ανάλυσης, αξιολογήσεων από ομοτίμους και συγκριτική αξιολόγηση·
ii)  οδηγοί, εκθέσεις, πληροφοριακό υλικό και κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τα πεδία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·
ii)  οδηγοί, εκθέσεις, πληροφοριακό υλικό και κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τα πεδία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·
iii)  συστήματα πληροφόρησης για τη διάδοση στοιχείων σχετικά με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·
iii)  συστήματα πληροφόρησης για τη διάδοση στοιχείων σχετικά με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·
iv)  εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια της προεδρίας του Συμβουλίου.
iv)  τεχνική και διοικητική συνδρομή για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας, όπως δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης ή κάθε διεθνής οργανισμός.
β)  Κάθε σχετικό νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης ή σχετικός διεθνής οργανισμός.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο)
Άρθρο 25α
Διακυβέρνηση
1.  Η Επιτροπή διαβουλεύεται με ενδιαφερόμενα μέρη εντός της Ένωσης, ιδίως με κοινωνικούς εταίρους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, τις προτεραιότητές τους και τις στρατηγικές κατευθύνσεις και την υλοποίησή τους.
2.  Η Επιτροπή αναπτύσσει τους απαραίτητους δεσμούς με την Επιτροπή Απασχόλησης, την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, τη Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, την Ομάδα γενικών διευθυντών αρμόδιων για τις εργασιακές σχέσεις και τη Συμβουλευτική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ενημερώνονται τακτικά και επαρκώς σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων. Η Επιτροπή ενημερώνει επίσης άλλες επιτροπές που διαχειρίζονται πολιτικές, μέσα και δράσεις σχετικές με το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)
-α)   Υποστήριξη μιας στρατηγικής της Ένωσης για τη δημόσια υγεία που αποσκοπεί:
i)  στη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να προστατεύουν και να βελτιώνουν τη δημόσια υγεία· και
ii)  στην προώθηση της αποστολής της Ένωσης στον τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ που ορίζει ότι, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
α)  Να ενισχυθεί στην Ένωση η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων, η διαχείριση των κρίσεων και η αντίδραση σε κρίσεις για την προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.
α)  Να ενισχυθεί στην Ένωση η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων, η διαχείριση των κρίσεων και η αντίδραση σε κρίσεις για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)
ivα)   καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία για τη μείωση της επιβάρυνσης και του αντίκτυπου των λοιμώξεων και των λοιμωδών νόσων που μπορούν να προληφθούν·
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iv β (νέο)
ivβ)   στήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων και εργαλείων για αποτελεσματική ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο·
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i
i)  επένδυση στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη νόσων
i)  επένδυση στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη νόσων, μεταξύ άλλων με προγράμματα γραμματισμού και εκπαίδευσης σε ζητήματα υγείας και με την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας·
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i α (νέο)
iα)  επένδυση στην έγκαιρη διάγνωση και ανίχνευση·
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii
ii)  στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των τομέων της υγείας και της περίθαλψης
ii)  στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των τομέων της υγείας και της περίθαλψης που καλύπτει τις ανάγκες και αντιμετωπίζει τις ανησυχίες ασθενών και πολιτών, ιδίως με την ανάπτυξη δεσμών με προγράμματα που υποστηρίζουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και τις ψηφιακές δεξιότητες·
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)
iiα)   προώθηση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε τομείς όπως η υγεία·
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii β (νέο)
iiβ)   ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των πληροφοριών για την υγεία·
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii
ii)  στήριξη της ανάπτυξης ενός βιώσιμου ενωσιακού συστήματος πληροφοριών για την υγεία
ii)  στήριξη της ανάπτυξης ενός βιώσιμου, διαφανούς και προσβάσιμου ενωσιακού συστήματος πληροφοριών για την υγεία, με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων·
(Στην πρόταση του COM, η αρίθμηση των σημείων του άρθρου 26 στοιχείο β) δεν είναι σωστή διότι υπάρχουν δύο σημεία ii))
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii
iii)  στήριξη των κρατών μελών με τη μεταφορά γνώσεων χρήσιμων για τις εθνικές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες για πιο αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας και τη βελτίωση της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών, με την αντιμετώπιση κυρίως των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
iii)  στήριξη των κρατών μελών με τη μεταφορά γνώσεων και την υποστήριξη της υλοποίησης που είναι χρήσιμες για τις εθνικές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες για πιο αποτελεσματικά, προσβάσιμα, ανθεκτικά, δίκαια συστήματα υγείας χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς, που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανισότητες, και με τη βελτίωση της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών, με την αντιμετώπιση κυρίως των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την υποστήριξη εθνικών μητρώων υψηλής ποιότητας που θα παρέχουν επίσης συγκρίσιμα δεδομένα·
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv α (νέο)
ivα)   στήριξη της μετάβασης προς τη φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, της εγγύτητας των υγειονομικών και των κοινωνικών υπηρεσιών, και της ολοκληρωμένης φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας, ιδίως με την προώθηση οργανωτικών μοντέλων που βασίζονται στη διεπαγγελματική ομαδική εργασία και στη δικτύωση πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών·
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv β (νέο)
ivβ)   εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στις παραπάνω δράσεις, σε ενωσιακό ή/και εθνικό επίπεδο, κατά περίπτωση·
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv γ (νέο)
ivγ)   ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και στρατηγικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ενδυνάμωση των πολιτών και τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i
i)  στήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
i)  στήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τα φάρμακα, την πρόσβαση σε αυτά σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα·
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi
vi)  στήριξη των επιστημονικών επιτροπών της Επιτροπής «Ασφάλεια των καταναλωτών» και «Υγεία, περιβάλλον και νεοεμφανιζόμενοι κίνδυνοι»
vi)  στήριξη της ενσωμάτωσης της διάστασης της υγείας σε όλες τις πολιτικές και θέσπιση διαδικασιών με τις οποίες μπορούν να εξετάζονται οι συνέπειες για την υγεία και να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις πολιτικές·
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   υποστήριξη της παρακολούθησης και της εφαρμογής άλλων νομοθετικών πράξεων και πολιτικών της Ένωσης με συνέπειες για την υγεία, καθώς και ενίσχυσή τους, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου, ενδεικτικά στους εξής τομείς:
i)  ατμοσφαιρική ρύπανση·
ii)  ενδοκρινικοί διαταράκτες και άλλες χημικές ουσίες με επιβλαβείς ιδιότητες·
iii)  υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, το νερό και τον αέρα·
iv)  τρόφιμα και επισήμανση τροφίμων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα trans λιπαρά οξέα, την επισήμανση των οινοπνευματωδών, πρόσθετα και υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα·
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο ii
ii)  στήριξη της ανάπτυξης της συνεργασίας για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) στο πλαίσιο της εκπόνησης νέων εναρμονισμένων κανόνων
ii)  στήριξη της ανάπτυξης της συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) στο πλαίσιο της εκπόνησης νέων εναρμονισμένων κανόνων·
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο iii α (νέο)
iiiα)   υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης των νέων όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία·
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο iii β (νέο)
iiiβ)   υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Ένωσης με αντικείμενο την υγεία και θέματα σχετικά με την υγεία·
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο iii γ (νέο)
iiiγ)  υποστήριξη της δημιουργίας διοικητικού συμβουλίου για την υγεία με αντικείμενο την υλοποίηση των δράσεων που υπάγονται στο σκέλος Υγεία.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
1.  Μόνο οι δράσεις που επιδιώκουν τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 26 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
1.  Μόνο οι σχετικές με την υγεία δράσεις που επιδιώκουν τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 26 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)
iα)   δραστηριότητες για την παρακολούθηση των σωρευτικών συνεπειών που έχουν οι παράγοντες περιβαλλοντικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν από επιμολυντές στα τρόφιμα, το νερό, τον αέρα και άλλες πηγές, στην υγεία·
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i β (νέο)
iβ)   δραστηριότητες για την παρακολούθηση των επιπτώσεων που έχει η ενωσιακή νομοθεσία, όπως η νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύπνησης και οι συναφείς πράξεις, στην υγεία·
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων ανάλυσης δημοσιοποιούνται μόλις οριστικοποιηθούν.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i
i)  διασυνοριακή συνεργασία και εταιρικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών περιοχών·
i)  διασυνοριακή συνεργασία και εταιρικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών περιοχών και σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση και με άλλα είδη διασυνοριακής μόλυνσης του περιβάλλοντος·
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i
i)  μέσω μεταφοράς, προσαρμογής και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών με ενωσιακή προστιθέμενη αξία μεταξύ των κρατών μελών·
i)  μέσω ανταλλαγής, μεταφοράς, προσαρμογής και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών με ενωσιακή προστιθέμενη αξία μεταξύ των κρατών μελών·
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
ii)  δικτύων σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 26·
ii)  δικτύων σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 26 κατά τρόπο συνεχή και βιώσιμο, εξασφαλίζοντας την παρουσία μιας ενεργής κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv
iv)  εθνικών σημείων επαφής που παρέχουν οδηγίες, πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος·
iv)  περιφερειακών, υποεθνικών και εθνικών σημείων επαφής που παρέχουν οδηγίες, πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος·
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση με τις υγειονομικές αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο της συντονιστικής ομάδας για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των νόσων και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών νόσων ή στο πλαίσιο άλλης σχετικής ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής ή παρόμοιων οντοτήτων όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας για το σκέλος Υγεία και τις άλλες προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις και την εφαρμογή της, καθώς και για την προοπτική της πολιτικής για την υγεία άλλων πολιτικών και μηχανισμών στήριξης, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό συντονισμό και την προστιθέμενη αξία.
Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση με τις υγειονομικές αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο της συντονιστικής ομάδας για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των νόσων και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών νόσων ή στο πλαίσιο άλλης σχετικής ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής ή παρόμοιων οντοτήτων, όπως είναι οι επαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα της υγείας όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το σκέλος Υγεία και τις άλλες προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις και την εφαρμογή της, καθώς και για την προοπτική της πολιτικής για την υγεία άλλων πολιτικών και μηχανισμών στήριξης, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό συντονισμό και την προστιθέμενη αξία. Η ισχυρή πολιτική ηγεσία και η επαρκής δομή διακυβέρνησης στον τομέα της υγείας διασφαλίζουν ότι η προστασία και η προαγωγή της υγείας εξασφαλίζονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)
Άρθρο 29α
Διοικητικό συμβούλιο για την υγεία
1.  Η Επιτροπή συστήνει διοικητικό συμβούλιο για την υγεία με αντικείμενο την υλοποίηση των δράσεων που υπάγονται στο σκέλος Υγεία.
2.  Το διοικητικό συμβούλιο επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην ανάπτυξη συνεργιών ανάμεσα στο σκέλος Υγεία και σε άλλα προγράμματα που ενσωματώνουν την παράμετρο της υγείας, μέσω συντονισμού και συνεργασίας, προωθώντας τη συμμετοχή των ασθενών και της κοινωνίας, και παρέχοντας επιστημονικές συμβουλές και συστάσεις. Οι εν λόγω ενέργειες έχουν ως στόχο δράσεις στον τομέα της υγείας προσανατολισμένες στην αξία, βιωσιμότητα, καλύτερες λύσεις στον τομέα της υγείας, καλύτερη πρόσβαση και μείωση των ανισοτήτων στον χώρο της υγείας. 
3.  Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει ολοκληρωμένη στρατηγική και καθοδήγηση ως προς τη διαμόρφωση των σχεδίων εργασίας που υπάγονται στο σκέλος Υγεία. 
4.  Το διοικητικό συμβούλιο είναι ανεξάρτητη ομάδα συμφεροντούχων που αποτελείται από φορείς σχετικών κλάδων στον τομέα της δημόσιας υγείας, της ευημερίας και της κοινωνικής προστασίας, με συμμετοχή εκπροσώπων των περιφερειών και των τοπικών υγειονομικών αρχών, εκπροσώπων ασθενών και πολιτών. 
5.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 15 έως 20 υψηλά ιστάμενα στελέχη διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται από την Επιτροπή κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων ή/και εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
6.  Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διορίζεται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών του. 
7.  Το διοικητικό συμβούλιο: 
i)  συνεισφέρει στα ετήσια σχέδια εργασίας του σκέλους Υγεία, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής·
ii)  εκπονεί σχέδιο για τον συντονισμό και τη συνεργασία ανάμεσα στο σκέλος Υγεία και σε άλλα προγράμματα που ενσωματώνουν την παράμετρο της υγείας.
Το σχέδιο αυτό διευκολύνει την εξασφάλιση της προβολής και του συντονισμού όλων των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μηχανισμών που άπτονται της υγείας και κατευθύνει τη συνεργασία και τον συντονισμό. 
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 β (νέο)
Άρθρο 29β
Διεθνής συνεργασία
Η Επιτροπή αναπτύσσει συνεργασία με συναφείς διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και οι ειδικευμένοι οργανισμοί τους, και ιδίως με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για την εφαρμογή του σκέλους Υγεία, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των δράσεων σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31
Άρθρο 31
Άρθρο 31
Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και μέθοδοι εκτέλεσης
Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και μέθοδοι εκτέλεσης
1.  Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες συμβάσεις και εθελοντικές πληρωμές σε διεθνείς οργανισμούς των οποίων η Ένωση είναι μέλος ή στις εργασίες των οποίων συμμετέχει.
1.  Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες συμβάσεις, συνεισφορές και εθελοντικές πληρωμές σε διεθνείς οργανισμούς των οποίων η Ένωση είναι μέλος ή στις εργασίες των οποίων συμμετέχει.
2.  Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία εφαρμόζονται άμεσα, όπως προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό ή έμμεσα με τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο [61 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία εφαρμόζονται άμεσα, όπως προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό ή έμμεσα με τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο [61 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.
Κατά τη χορήγηση επιχορηγήσεων, η επιτροπή αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο [150] του δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
Κατά τη χορήγηση επιχορηγήσεων, η επιτροπή αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο [150] του δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
3.  Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία υλοποιούνται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.
3.  Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία υλοποιούνται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.
4.  Στο πλαίσιο του σκέλους Υγεία, οι άμεσες επιχορηγήσεις μπορούν να χορηγηθούν χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία που συγχρηματοδοτούνται από τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την υγεία στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, ή από δημόσιους οργανισμούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι δρουν αυτόνομα ή ως δίκτυο, εντεταλμένοι από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές.
4.  Στο πλαίσιο του σκέλους Υγεία, οι άμεσες επιχορηγήσεις μπορούν να χορηγηθούν χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία που συγχρηματοδοτούνται από τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την υγεία στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, ή από δημόσιους οργανισμούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι δρουν αυτόνομα ή ως δίκτυο, εντεταλμένοι από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές.
5.  Στο πλαίσιο του σκέλους Υγεία, οι άμεσες επιχορηγήσεις μπορούν να χορηγούνται χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς που έχουν εγκριθεί ως δίκτυα από το συμβούλιο εκπροσώπων των κρατών μελών των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης που ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση 2014/287/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη δημιουργία και την αξιολόγηση των εν λόγω δικτύων.
5.  Στο πλαίσιο του σκέλους Υγεία, οι άμεσες επιχορηγήσεις μπορούν να χορηγούνται χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς που έχουν εγκριθεί ως δίκτυα από το συμβούλιο εκπροσώπων των κρατών μελών των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης που ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση 2014/287/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη δημιουργία και την αξιολόγηση των εν λόγω δικτύων.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32
Άρθρο 32
Άρθρο 32
Πρόγραμμα εργασίας και συντονισμός
Πρόγραμμα εργασίας και συντονισμός
Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο [108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 με σκοπό την εκπόνηση προγραμμάτων εργασίας όπως αναφέρονται στο άρθρο [108] του δημοσιονομικού κανονισμού, για τη συμπλήρωση του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και του σκέλους Υγεία. Τα εν λόγω προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.
Η Επιτροπή προωθεί τις συνέργειες και εξασφαλίζει αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του σκέλους Υγεία του ΕΚΤ+ και του προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων του μέσου επίτευξης μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης.
Η Επιτροπή προωθεί τις συνέργειες και εξασφαλίζει αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του σκέλους Υγεία του ΕΚΤ+ και του προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων του μέσου επίτευξης μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33
Άρθρο 33
Άρθρο 33
Παρακολούθηση και εκθέσεις
Παρακολούθηση και εκθέσεις
1.  Ορίζονται δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την πρόοδο των σκελών για την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 4 και των επιχειρησιακών στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 23 και 26.
1.  Ορίζονται δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την πρόοδο των σκελών για την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 4 και των επιχειρησιακών στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 23 και 26.
2.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκελών και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης και, ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη.
2.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκελών και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης και, ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38, για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των δεικτών στο παράρτημα III, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των σκελών.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38, για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των δεικτών στα παραρτήματα ΙΙ β και ΙΙΙ, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των σκελών.
3α.  Για την τακτική παρακολούθηση των σκελών και την πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών που απαιτούνται για τις προτεραιότητες πολιτικής και χρηματοδότησής τους, η Επιτροπή συντάσσει αρχικά έκθεση ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης που καλύπτει το πρώτο έτος, και στη συνέχεια τρεις εκθέσεις που καλύπτουν διαδοχικές διετείς περιόδους, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εκθέσεις διαβιβάζονται επίσης, για ενημέρωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των σκελών και τον βαθμό στον οποίο εφαρμόστηκαν οι αρχές της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν, μέσω των δραστηριοτήτων τους, η καταπολέμηση των διακρίσεων και τα ζητήματα πρόσβασης. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια των σκελών.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35
Άρθρο 35
Άρθρο 35
Αξιολόγηση
Αξιολόγηση
1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση των σκελών μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν θα υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίησή τους, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη της υλοποίησης των σκελών.
2.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση αξιολόγηση των σκελών, με στόχο:
α)  την ποιοτική και ποσοτική μέτρηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του σκέλους·
β)  την εξέταση του κοινωνικού περιβάλλοντος εντός της Ένωσης και τυχόν σημαντικών αλλαγών που έχει εισαγάγει η ενωσιακή νομοθεσία·
γ)  την αξιολόγηση της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων των σκελών και την εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας της για την Ένωση.
Τα αποτελέσματα της εν λόγω ενδιάμεσης αξιολόγησης υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
3.  Κατά το τέλος της περιόδου υλοποίησης, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5, πραγματοποιείται η τελική αξιολόγηση των σκελών από την Επιτροπή.
3.  Κατά το τέλος της περιόδου υλοποίησης, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5, πραγματοποιείται η τελική αξιολόγηση των σκελών από την Επιτροπή.
4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37
Άρθρο 37
Άρθρο 37
Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα
Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα
1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
2.  Η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία, και σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 4, 23 και 26.
2.  Η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία, και σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος Υγεία συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 4, 23 και 26.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38
Άρθρο 38
Άρθρο 38
Άσκηση της εξουσιοδότησης
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος άρθρου.
1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος άρθρου.
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 5 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 5 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 21 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου28.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου28.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 6, του άρθρου 21 παράγραφος 5 και του άρθρου 33 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 6, του άρθρου 21 παράγραφος 5, του άρθρου 32 και του άρθρου 33 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
_________________________________
_________________________________
28 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 13.
28.  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 13.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40
Άρθρο 40
Άρθρο 40
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 163 της ΣΛΕΕ
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 163 της ΣΛΕΕ
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 163 της ΣΛΕΕ (η «επιτροπή του ΕΚΤ+»).
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 163 της ΣΛΕΕ (η «επιτροπή του ΕΚΤ+»).
2.  Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν αντιπρόσωπο των οργανώσεων των εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των οργανώσεων των εργοδοτών καθώς και έναν αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, για μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε περίπτωση απουσίας ενός τακτικού μέλους, ο αναπληρωτής του συμμετέχει αυτοδικαίως στη διαδικασία.
2.  Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν αντιπρόσωπο των οργανώσεων των εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των οργανώσεων των εργοδοτών, έναν αντιπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών, έναν εκπρόσωπο των φορέων ισότητας ή άλλων ανεξάρτητων φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του [μελλοντικού ΚΚΔ], καθώς και έναν αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, για μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε περίπτωση απουσίας ενός τακτικού μέλους, ο αναπληρωτής του συμμετέχει αυτοδικαίως στη διαδικασία.
3.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από καθεμία από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο Ένωσης.
3.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από καθεμία από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων, οργανώσεις εργοδοτών και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο Ένωσης.
3α.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
3β.  Στην επιτροπή του ΕΚΤ+ διασφαλίζονται η ισορροπία μεταξύ των φύλων και η δέουσα εκπροσώπηση των μειονοτικών και άλλων αποκλεισμένων ομάδων.
4.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ καλείται να δώσει τη γνώμη της σχετικά με τη σχεδιαζόμενη χρήση της τεχνικής βοήθειας στην περίπτωση στήριξης του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, καθώς και άλλα συναφή με το ΕΚΤ+ θέματα που έχουν αντίκτυπο στην υλοποίηση στρατηγικών σε ενωσιακό επίπεδο·
4.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ καλείται να δώσει τη γνώμη της σχετικά με τη σχεδιαζόμενη χρήση της τεχνικής βοήθειας στην περίπτωση στήριξης του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, καθώς και άλλα συναφή με το ΕΚΤ+ θέματα που έχουν αντίκτυπο στην υλοποίηση στρατηγικών σε ενωσιακό επίπεδο·
5.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ μπορεί να εκδίδει γνώμες σχετικά με:
5.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ μπορεί να εκδίδει γνώμες σχετικά με:
α)  ζητήματα που αφορούν τη συνεισφορά του ΕΚΤ+ στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και των προτεραιοτήτων που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων κ.λπ.)·
α)  ζητήματα που αφορούν τη συνεισφορά του ΕΚΤ+ στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και των προτεραιοτήτων που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων κ.λπ.)·
β)  θέματα σχετικά με τον [μελλοντικό κανονισμό περί κοινών διατάξεων] που αφορούν το ΕΚΤ+·
β)  θέματα σχετικά με τον [μελλοντικό κανονισμό περί κοινών διατάξεων] που αφορούν το ΕΚΤ+·
γ)  θέματα που συνδέονται με το ΕΚΤ+ τα οποία της υποβάλλει η Επιτροπή, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 4.
γ)  θέματα που συνδέονται με το ΕΚΤ+ τα οποία της υποβάλλει η Επιτροπή, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 4.
Οι γνώμες της επιτροπής του ΕΚΤ+ εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων και κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, προς ενημέρωσή τους. Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή του ΕΚΤ+ για τον τρόπο με τον οποίο έχει λάβει υπόψη τις γνώμες της.
Οι γνώμες της επιτροπής του ΕΚΤ+ εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων και κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, προς ενημέρωσή τους. Η Επιτροπή ενημερώνει εγγράφως την επιτροπή του ΕΚΤ+ για τον τρόπο με τον οποίο έχει λάβει υπόψη τις γνώμες της.
6.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ δύναται να συγκροτήσει ομάδες εργασίας για καθένα από τα σκέλη του ΕΚΤ+.
6.  Η επιτροπή του ΕΚΤ+ δύναται να συγκροτήσει ομάδες εργασίας για καθένα από τα σκέλη του ΕΚΤ+.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι1
Κοινοί δείκτες για τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης
Κοινοί δείκτες για τη γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης
Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, αρσενικό, «μη δυαδικό»). Αν ορισμένα αποτελέσματα δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν, τα στοιχεία για τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται και να υποβάλλονται.
Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, αρσενικό, «μη δυαδικό»). Αν ορισμένα αποτελέσματα δεν είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία για τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται και να υποβάλλονται. Τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλεχθούν ανώνυμα.
(1)  Κοινοί δείκτες εκροών που αφορούν πράξεις που στοχεύουν σε άτομα:
(1)  Κοινοί δείκτες εκροών που αφορούν πράξεις που στοχεύουν σε άτομα:
(1α)  Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες
(1α)  Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες
–  Οι κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες είναι οι εξής:
–  Οι κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες είναι οι εξής:
–  άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων*,
–  άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων*,
–  μακροχρόνια άνεργοι*,
–  μακροχρόνια άνεργοι*,
–  οικονομικά μη ενεργά άτομα*,
–  οικονομικά μη ενεργά άτομα*,
–  απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων*,
–  απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων*,
–  εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)*,
–  κάτω των 30 ετών*,
–  παιδιά κάτω των 18 ετών*,
–  νέοι 18-29 ετών*,
–  άνω των 54 ετών*,
–  άνω των 54 ετών*,
–  απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και κατώτερη (ISCED 0-2)*,
–  απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και κατώτερη (ISCED 0-2)*,
–  απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)*,
–  απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)*,
–  απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)*.
–  απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)*.
Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους κοινούς δείκτες εκροών που σχετίζονται με το καθεστώς απασχόλησης.
Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους κοινούς δείκτες εκροών που σχετίζονται με το καθεστώς απασχόλησης.
(1β)  Λοιποί κοινοί δείκτες εκροών
(1β)  Λοιποί κοινοί δείκτες εκροών
Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές των δεικτών αυτών μπορεί να καθοριστούν με βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τον δικαιούχο.
Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές των δεικτών αυτών μπορεί να καθοριστούν με βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τον δικαιούχο. Τα στοιχεία παρέχονται πάντα από τους συμμετέχοντες σε εθελοντική βάση.
–  συμμετέχοντες με αναπηρία**,
–  συμμετέχοντες με αναπηρία**,
–  συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών*,
–  υπήκοοι τρίτων χωρών*,
–  υπήκοοι τρίτων χωρών*,
–  συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης*,
–  συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης*,
–  μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)**,
–  μειονότητες (πέραν της κοινότητας των Ρομά)**,
–  συμμετέχοντες από την κοινότητα των Ρομά**,
–  άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση*,
–  άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση*,
–  συμμετέχοντες από αγροτικές περιοχές*.
–  συμμετέχοντες από αγροτικές περιοχές*.
–  συμμετέχοντες από γεωγραφικές περιοχές με υψηλά επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού*,
–  συμμετέχοντες που μεταβαίνουν από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας**.
(2)  Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς:
(2)  Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς:
–  αριθμός των δημόσιων διοικήσεων ή των δημόσιων υπηρεσιών που υποστηρίζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,
–  αριθμός των δημόσιων διοικήσεων ή των δημόσιων υπηρεσιών που υποστηρίζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,
–  αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων).
–  αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων).
(3)  Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες:
(3)  Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες:
–  συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,
–  συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,
–  συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,
–  συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,
–  συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,
–  συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,
–  συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,
–  συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,
(4)  Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες:
(4)  Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες:
–  συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*,
–  συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι και δώδεκα μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*,
–  συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*,
–  συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι και δώδεκα μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*,
Ως ελάχιστη απαίτηση, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συλλέγονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων εντός κάθε ειδικού στόχου. Πρέπει να εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
Ως ελάχιστη απαίτηση, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συλλέγονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων εντός κάθε ειδικού στόχου. Πρέπει να εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
________________________________
__________________________________
1 Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη * αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) 2016/679.
1 Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη * αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) 2016/679.
Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη ** αποτελούν ειδική κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (EΕ) 2016/679.
Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη ** αποτελούν ειδική κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (EΕ) 2016/679.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κοινοί δείκτες για τη στήριξη από το ΕΚΤ+ με σκοπό την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης
Κοινοί δείκτες για τη στήριξη από το ΕΚΤ+ με σκοπό την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης
(1)  Δείκτες εκροών
(1)  Δείκτες εκροών
α)  Συνολική χρηματική αξία των τροφίμων και αγαθών που διανέμονται.
α)  Συνολική χρηματική αξία των τροφίμων και αγαθών που διανέμονται.
i)  συνολική αξία της βοήθειας σε τρόφιμα
i)  συνολική αξία της βοήθειας σε τρόφιμα
iα)  συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για παιδιά,
iα)  συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για παιδιά,
iβ)  συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για τους αστέγους,
iβ)  συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για τους αστέγους,
iγ)  συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για άλλες ομάδες-στόχους.
iγ)  συνολική χρηματική αξία των τροφίμων για άλλες ομάδες-στόχους.
ii)  συνολική αξία των αγαθών που διανέμονται
ii)  συνολική αξία των αγαθών που διανέμονται
iiα)  συνολική χρηματική αξία των αγαθών για παιδιά,
iiα)  συνολική χρηματική αξία των αγαθών για παιδιά,
iiβ)  συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τους αστέγους,
iiβ)  συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τους αστέγους,
iiγ)  συνολική χρηματική αξία των αγαθών για άλλες ομάδες-στόχους.
iiγ)  συνολική χρηματική αξία των αγαθών για άλλες ομάδες-στόχους.
β)  Συνολική ποσότητα βοήθειας σε τρόφιμα που διανέμονται (σε τόνους).
β)  Συνολική ποσότητα βοήθειας σε τρόφιμα που διανέμονται (σε τόνους).
Εκ των οποίων2:
Εκ των οποίων2:
α)  ποσοστό τροφίμων, των οποίων μόνο η μεταφορά, η διανομή και η αποθήκευση καλύφθηκε από το πρόγραμμα (σε %),
α)  ποσοστό τροφίμων, των οποίων μόνο η μεταφορά, η διανομή και η αποθήκευση καλύφθηκε από το πρόγραμμα (σε %),
β)  ποσοστό των προϊόντων τροφίμων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ+ επί του συνολικού όγκου των τροφίμων που διανέμονται σε δικαιούχους (σε %)
β)  ποσοστό των προϊόντων τροφίμων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ+ επί του συνολικού όγκου των τροφίμων που διανέμονται σε δικαιούχους (σε %)
(3)  Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων3
(3)  Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων3
Αριθμός των τελικών αποδεκτών βοήθειας σε τρόφιμα
Αριθμός των τελικών αποδεκτών βοήθειας σε τρόφιμα
–  Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών,
–  Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών,
–  Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών,
–  Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών,
–  Αριθμός τελικών αποδεκτών άνω των 54 ετών,
–  Αριθμός τελικών αποδεκτών άνω των 54 ετών,
–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία,
–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία,
–  Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών,
–  Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών,
–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά),
–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων (πέραν της κοινότητας των Ρομά),
–  συμμετεχόντων από την κοινότητα των Ρομά,
–  Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση.
–  Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση.
Αριθμός των τελικών αποδεκτών υλικής βοήθειας
Αριθμός των τελικών αποδεκτών υλικής βοήθειας
–  Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών,
–  Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών,
–  Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών,
–  Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών,
–  Αριθμός τελικών αποδεκτών άνω των 54 ετών,
–  Αριθμός τελικών αποδεκτών άνω των 54 ετών,
–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία,
–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αναπηρία,
–  Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών,
–  Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών,
–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά),
–  Αριθμός τελικών αποδεκτών με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων (πέραν της κοινότητας των Ρομά),
–  συμμετεχόντων από την κοινότητα των Ρομά,
–  Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση.
–  Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση.
_________________________________
_________________________________
2 Οι τιμές για τους εν λόγω δείκτες πρέπει να καθορίζονται βάσει της εμπεριστατωμένης εκτίμησης από τους δικαιούχους
2 Οι τιμές για τους εν λόγω δείκτες πρέπει να καθορίζονται βάσει της εμπεριστατωμένης εκτίμησης από τους δικαιούχους
3 Ομοίως
3 Ομοίως
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα
Κοινοί δείκτες για τη στήριξη από το ΕΚΤ+ με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των απόρων
Δείκτες εκροών
(1)  Συνολικός αριθμός ατόμων που λαμβάνουν βοηθήματα κοινωνικής ένταξης.
Εκ των οποίων:
α)  αριθμός παιδιών ηλικίας έως 15 ετών·
β)  αριθμός ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω·
γ)  αριθμός γυναικών·
δ)  αριθμός ατόμων με αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων (πέραν της κοινότητας των Ρομά)·
ε)  συμμετέχοντες από την κοινότητα των Ρομά,
στ)  αριθμός αστέγων.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II β (νέο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIβ
Δείκτες για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία
1.  Βαθμός δεδηλωμένης βελτίωσης της κατανόησης των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ένωσης
(1)  αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης,
(2)  δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης,
(3)  ενίσχυση των κύριων παραγόντων.
2.  Επίπεδο ενεργής συνεργασίας και εταιρικής σχέσης μεταξύ κυβερνητικών θεσμών της Ένωσης, κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών
(1)  αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης,
(2)  δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης,
(3)  ενίσχυση των κύριων παραγόντων.
3.  Δεδηλωμένη χρήση καινοτόμων κοινωνικών πολιτικών κατά την εφαρμογή των κοινωνικών ΕΧΣ και τα αποτελέσματα της πειραματικής κοινωνικής πολιτικής για τη χάραξη πολιτικών
(1)  αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης,
(2)  δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης,
(3)  ενίσχυση των κύριων παραγόντων.
4.  Αριθμός επισκέψεων στην πλατφόρμα EURES
5.  Αριθμός τοποθετήσεων νέων σε θέσεις εργασίας, οι οποίες επιτεύχθηκαν ή στηρίχθηκαν στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» (YfEJ) καθώς και στο πλαίσιο στοχευμένων προγραμμάτων κινητικότητας
6.  Αριθμός μεμονωμένων προσωπικών επαφών των συμβούλων του EURES με άτομα που αναζητούν εργασία, άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν εργασία και εργοδότες
7.  Αριθμός επιχειρήσεων που συστάθηκαν ή ενοποιήθηκαν, οι οποίες έλαβαν στήριξη από την Ένωση
8.  Ποσοστό δικαιούχων που έχουν συστήσει ή περαιτέρω αναπτύξει επιχείρηση με μικροχρηματοδότηση από την Ένωση και είναι άνεργοι ή ανήκουν σε ομάδες μειονεκτούντων ατόμων.
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2
2.  Αριθμός των κοινών κλινικών αξιολογήσεων της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας
2.  Αριθμός των δικαιούχων (επαγγελματίες, πολίτες, ασθενείς) που επηρεάζονται από τα αποτελέσματα του προγράμματος
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 3
3.  Αριθμός των βέλτιστων πρακτικών που μεταφέρονται
3.  Αριθμός των κοινών κλινικών αξιολογήσεων της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4
4.  Βαθμός χρήσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην εθνική πολιτική για την υγεία, όπως μετράται μέσω ερωτηματολογίου «πριν και μετά»
4.  Αριθμός των βέλτιστων πρακτικών που μεταφέρονται
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4 α (νέο)
4α.   Βαθμός χρήσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε περιφερειακές και εθνικές πολιτικές ή εργαλεία για την υγεία, όπως μετράται από επικυρωμένες μεθόδους

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0461/2018).


Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I
PDF 373kWORD 112k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))(1)
P8_TA(2019)0021A8-0470/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ») συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιοχών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ορισμένες κατηγορίες περιφερειών, όπως, μεταξύ άλλων οι διασυνοριακές περιοχές, που αναφέρονται ρητά.
(1)  Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ») συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιοχών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, οι περιοχές της υπαίθρου, οι περιοχές σε βιομηχανική μετάβαση, οι περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, οι νησιωτικές και οι ορεινές περιφέρειες.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 θεσπίζει κοινές διατάξεις για το ΕΤΠΑ και ορισμένα άλλα ταμεία και ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος ΕΤΠΑ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς στόχους και το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από το ΕΤΠΑ. Είναι πλέον αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις σε σχέση με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη έχουν διασυνοριακή συνεργασία, διατάξεις σε σχέση με τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, καθώς και την τεχνική βοήθεια, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση.
(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 θεσπίζει κοινές διατάξεις για το ΕΤΠΑ και ορισμένα άλλα ταμεία και ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος ΕΤΠΑ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς στόχους και το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από το ΕΤΠΑ. Είναι πλέον αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις σε σχέση με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους έχουν διασυνοριακή συνεργασία, διατάξεις σε σχέση με τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, καθώς και την τεχνική βοήθεια, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση.
_________________
_________________
21 [Παραπομπή]
21 [Παραπομπή]
22 [Παραπομπή]
22 [Παραπομπή]
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg).
(3)  Προκειμένου να υποστηριχθεί μια συνεργατική και αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, και να μειωθούν οι υπάρχουσες ανισότητες, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg). Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης και να ενισχυθούν οι προσεγγίσεις με τοπική διάσταση.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Τα διάφορα στοιχεία του Interreg θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), όπως περιγράφονται στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες περιφέρειες και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»23 («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»). Συνεπώς, η διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να περιορίζεται στη συνεργασία στα χερσαία σύνορα, ενώ η διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα θα πρέπει να εντάσσεται στη διακρατική συνιστώσα.
(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες περιφέρειες και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»23 («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»). Προς τον σκοπό αυτόν, η διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα, με την επιφύλαξη της νέας συνιστώσας για τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών.
__________________
__________________
23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» - COM(2017)0534, 20.9.2017.
23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» - COM(2017)0534, 20.9.2017.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και μία ή περισσότερες χώρες ή άλλα εδάφη εκτός Ένωσης. Η κάλυψη της εσωτερικής και της εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική απλούστευση και εξορθολογισμό των ισχυουσών διατάξεων για τις αρχές του προγράμματος στα κράτη μέλη και για τις αρχές-εταίρους και τους δικαιούχους εκτός Ένωσης σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.
(5)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τις περιφέρειές τους και μία ή περισσότερες χώρες ή τις περιφέρειές τους, ή άλλα εδάφη εκτός Ένωσης. Η κάλυψη της εσωτερικής και της εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική απλούστευση και εξορθολογισμό των ισχυουσών διατάξεων για τις αρχές του προγράμματος στα κράτη μέλη και για τις αρχές-εταίρους και τους δικαιούχους εκτός Ένωσης σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η συνιστώσα της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία συνδέεται με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή και θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία. Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει μεγαλύτερα εδάφη των ηπειρωτικών περιοχών της Ένωσης, ενώ η θαλάσσια συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες και να περιλαμβάνει τη διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Θα πρέπει να προβλέπεται μέγιστη ευελιξία για να συνεχιστεί η εφαρμογή της προηγούμενης θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλαισίου θαλάσσιας συνεργασίας, ιδίως με τον καθορισμό του εδάφους που θα καλύπτεται, των ειδικών στόχων της εν λόγω συνεργασίας, των απαιτήσεων σύναψης εταιρικής σχέσης για το έργο και με τον καθορισμό υποπρογραμμάτων και ειδικών επιτροπών καθοδήγησης.
(6)  Η συνιστώσα της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία συνδέεται με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, με πλήρη σεβασμό της επικουρικότητας. Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει μεγαλύτερα διακρατικά εδάφη και, κατά περίπτωση, εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, τα οποία εκτείνονται γεωγραφικά πέρα από τα εδάφη που καλύπτονται από διασυνοριακά προγράμματα.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Με βάση την πείρα από τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου ο συνδυασμός των δύο συνιστωσών στο πλαίσιο ενός μόνο προγράμματος ανά περιοχή συνεργασίας δεν επέφερε αρκετή απλούστευση για τις αρχές και τους δικαιούχους του προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική συνιστώσα που να δίνει τη δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συνεργάζονται με τις γειτονικές τους χώρες και εδάφη με τον πιο αποτελεσματικό και απλό τρόπο.
(7)  Με βάση την πείρα από τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου ο συνδυασμός των δύο συνιστωσών στο πλαίσιο ενός μόνο προγράμματος ανά περιοχή συνεργασίας δεν επέφερε αρκετή απλούστευση για τις αρχές και τους δικαιούχους του προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική πρόσθετη συνιστώσα που να δίνει τη δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συνεργάζονται με τις τρίτες χώρες, τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) και τους οργανισμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας με τον πιο αποτελεσματικό και απλό τρόπο, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων τους.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Με βάση την πείρα από τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg και την απουσία της εν λόγω συνεργασίας στα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η συνιστώσα της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να εστιάζει ειδικότερα στην προώθηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής. Η συνιστώσα αυτή θα πρέπει, επομένως, να περιορίζεται σε δύο προγράμματα, ένα που να επιτρέπει κάθε είδους πειραματισμό, καινοτομικές προσεγγίσεις και δημιουργία ικανοτήτων για προγράμματα στο πλαίσιο και των δύο στόχων και να προωθεί ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ») που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και ένα που να βελτιώνει την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης. Η συνεργασία βάσει έργων σε όλη την Ένωση θα πρέπει να ενσωματωθεί στη νέα συνιστώσα των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία και να συνδεθεί στενότερα με την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»25, ιδίως για την υποστήριξη θεματικών πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός ή τα γεωργικά προϊόντα διατροφής. Τέλος, η ολοκληρωμένη εδαφική συνεργασία που εστιάζει σε λειτουργικές αστικές περιοχές ή σε αστικές περιοχές θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη και σε ένα συνοδευτικό έγγραφο, την «Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία». Τα δύο προγράμματα της συνιστώσας διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτά στη συμμετοχή τρίτων χωρών.
(8)  Με βάση τη θετική πείρα από τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg, αφενός, και την απουσία της εν λόγω συνεργασίας στα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 αφετέρου, η διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, η ανάπτυξη ικανοτήτων για προγράμματα στο πλαίσιο και των δύο στόχων (Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση) μεταξύ πόλεων και περιφερειών αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα, προκειμένου να βρεθούν κοινές λύσεις στο πεδίο της πολιτικής συνοχής και να δημιουργηθούν μόνιμες εταιρικές σχέσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνεχιστούν τα υφιστάμενα προγράμματα, και ιδίως η προώθηση της συνεργασίας βάσει έργων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ»), καθώς και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές.
__________________
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19).
25 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM(2017)0376 της 18.7.2017.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8a)   Η νέα πρωτοβουλία για διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία θα πρέπει να βασίζεται στην έξυπνη εξειδίκευση και να χρησιμοποιείται για τη στήριξη θεματικών πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας, η κυκλική οικονομία, η κοινωνική καινοτομία, το περιβάλλον ή τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, καθώς και για να βοηθήσει όσους συμμετέχουν σε στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης να συνεργαστούν με σκοπό τη στήριξη των καινοτομιών και τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια επίμονη συστηματική αποτυχία στο στάδιο δοκιμών και επικύρωσης της επίδειξης νέων τεχνολογιών (π.χ. βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής), ειδικά όταν η καινοτομία είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης συμπληρωματικών περιφερειακών ειδικοτήτων που δημιουργούν καινοτόμες αλυσίδες αξίας. Η αποτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στη φάση μεταξύ της πιλοτικής εφαρμογής και της πλήρους υιοθέτησης από την αγορά. Σε ορισμένες στρατηγικές τεχνολογικές και βιομηχανικές περιοχές, οι ΜΜΕ δεν μπορούν ακόμη να βασίζονται σε άριστες και ανοικτές, συνδεδεμένες πανευρωπαϊκές υποδομές επίδειξης. Τα προγράμματα της πρωτοβουλίας διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και να είναι ανοικτά στη συμμετοχή ΥΧΕ, τρίτων χωρών, των περιφερειών τους, καθώς και οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, περιλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες μεταξύ διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία και άλλων συναφών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως αυτά που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», της ψηφιακής Ευρώπης και του προγράμματος για την ενιαία αγορά, καθώς θα διευρύνουν τον αντίκτυπο των επενδύσεων και θα προσφέρουν περισσότερη αξία στους πολίτες.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.
(9)  Θα πρέπει να καθοριστούν κοινά αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.
__________________
__________________
26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη, ή, κατά περίπτωση, να καθιερωθεί συνεργασία σε όλες τις διαστάσεις με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς αυτή η συνεργασία είναι σημαντικό εργαλείο της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και αναμένεται να βοηθήσει να επωφεληθούν οι περιφέρειες των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ και οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης ΜΠΒ27, ΜΓΑΔΣ28 και ΠΥΧΕ29 θα πρέπει να στηρίζουν προγράμματα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της διακρατικής συνεργασίας, της θαλάσσιας συνεργασίας, της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στην αναλογικότητα. Ωστόσο, για τους μηχανισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ, ΜΓΑΔΣ ΔΣ και ΕΤΠΑ, η στήριξη θα πρέπει να συμπληρώνεται από τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά βάσει των ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και ΜΓΑΔΣ ΔΣ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ποσού που ορίζεται στην αντίστοιχη νομική πράξη, δηλαδή, έως 3 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου βάσει του ΜΠΒ III και έως 4 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου βάσει του προγράμματος γεωγραφικής περιοχής γειτονίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΜΓΑΔΣ.
(10)  Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη, ή, κατά περίπτωση, να καθιερωθεί συνεργασία σε όλες τις διαστάσεις με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς αυτή η συνεργασία είναι σημαντικό εργαλείο της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και αναμένεται να βοηθήσει να επωφεληθούν οι περιφέρειες των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ και οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης ΜΠΒ27, ΜΓΑΔΣ28 και ΠΥΧΕ29 θα πρέπει να στηρίζουν προγράμματα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της διακρατικής συνεργασίας, της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στην αναλογικότητα. Ωστόσο, για τους μηχανισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ, ΜΓΑΔΣ ΔΣ και ΕΤΠΑ, η στήριξη θα πρέπει να συμπληρώνεται από τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά βάσει των ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και ΜΓΑΔΣ ΔΣ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ποσού που ορίζεται στην αντίστοιχη νομική πράξη.
__________________
__________________
27 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΕΕ L xx, σ. y).
27 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΕΕ L xx, σ. y).
28 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (ΕΕ L xx, σ. y).
28 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (ΕΕ L xx, σ. y).
29 Απόφαση (EE) XXX του Συμβουλίου για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (ΕΕ L xx, σ. y).
29 Απόφαση (EE) XXX του Συμβουλίου για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (ΕΕ L xx, σ. y).
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες που θα καταστούν τα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλιστεί η επαρκής συνέχεια των τρεχόντων προγραμμάτων συνεργασίας.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην παροχή στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της μη εισαγωγής διακρίσεων. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, με την αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.
(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην παροχή στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της μη εισαγωγής διακρίσεων καθώς και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, με την αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Η ανάπτυξη συνεργειών με τα εξωτερικά προγράμματα δράσης και ανάπτυξης της Ένωσης θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη διασφάλιση του μέγιστου αντικτύπου, τηρώντας παράλληλα την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η επίτευξη συνοχής μεταξύ όλων των πολιτικών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Λόγω της ειδικής κατάστασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι περιοχές αυτές έχουν πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία. Συνεπώς, ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιομορφίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών για να απλουστευθεί και να καλλιεργηθεί η συνεργασία με τους γείτονές τους, ενώ ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»31.
(14)  Λόγω της ειδικής κατάστασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη βελτίωση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι περιοχές αυτές έχουν πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία. Συνεπώς, ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιομορφίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών για να απλουστευθεί και να καλλιεργηθεί η συνεργασία τους με τρίτες χώρες και ΥΧΕ, ενώ ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»31.
_________________
_________________
31 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ», COM(2017)0623, 24.10.2017.
31 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ», COM(2017)0623, 24.10.2017.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των ΥΧΕ στα προγράμματα Interreg. Οι ιδιαιτερότητες και οι προκλήσεις των ΥΧΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική πρόσβαση και συμμετοχή τους.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι που διατίθενται στις διάφορες συνιστώσες του Interreg, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα συνολικά ποσά για διασυνοριακή συνεργασία, διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία, για συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και για διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών ως προς την ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών. Σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το μερίδιο της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να μειωθεί, ενώ το μερίδιο της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να αυξηθεί, λόγω της ένταξης της θαλάσσιας συνεργασίας, ενώ θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα συνιστώσα για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών.
(15)  Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι που διατίθενται στις διάφορες συνιστώσες του Interreg, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα συνολικά ποσά για διασυνοριακή συνεργασία, διακρατική συνεργασία, για συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και για διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών ως προς την ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών. Δεδομένης της παγκοσμιοποίησης, η συνεργασία που αποσκοπεί στην τόνωση των επενδύσεων για την αύξηση των θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη και κοινές επενδύσεις με άλλες περιφέρειες θα πρέπει, ωστόσο, να καθορίζεται επίσης από τα κοινά χαρακτηριστικά και τις φιλοδοξίες των περιφερειών, και όχι απαραίτητα από τα σύνορα, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατεθούν επαρκή πρόσθετα κονδύλια για τη νέα πρωτοβουλία σχετικά με τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, ώστε να ανταποκρίνονται στην κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Στο πλαίσιο των μοναδικών και ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της Ιρλανδίας και με προοπτική την υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, το νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «PEACE PLUS» θα πρέπει να συνεχιστεί με βάση το έργο των προηγούμενων προγραμμάτων μεταξύ των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Λαμβανομένης υπόψη της πρακτικής του σημασίας, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, όταν μέσω του προγράμματος υποστηρίζεται η ειρήνη και η συμφιλίωση, το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής σταθερότητας στις οικείες περιφέρειες, ιδίως μέσα από δράσεις προώθησης της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προγράμματος, η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο, η δε εισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό. Επιπλέον, ορισμένοι κανόνες επιλογής πράξεων του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά τις πράξεις υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης.
(18)  Στο πλαίσιο των μοναδικών και ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της Ιρλανδίας και με προοπτική την υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, το νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «PEACE PLUS» θα συνεχιστεί με βάση το έργο των προηγούμενων προγραμμάτων μεταξύ των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Λαμβανομένης υπόψη της πρακτικής του σημασίας, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, όταν μέσω του προγράμματος υποστηρίζεται η ειρήνη και η συμφιλίωση, το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας στις οικείες περιφέρειες, ιδίως μέσα από δράσεις προώθησης της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προγράμματος, η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο, η δε εισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό. Επιπλέον, ορισμένοι κανόνες επιλογής πράξεων του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά τις πράξεις υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής, ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος του Interreg.
(20)  Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής, ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος του Interreg. Οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των συνιστωσών του INTERREG θα πρέπει να ενισχυθούν.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Οι διατάξεις για την προπαρασκευή, την έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων Interreg, καθώς και για την εδαφική ανάπτυξη, την επιλογή των πράξεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, τις αρχές των προγραμμάτων, τον έλεγχο των πράξεων και τη διαφάνεια και την επικοινωνία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων Interreg σε σύγκριση με τις διατάξεις του κανονισμού (EΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].
(21)  Οι διατάξεις για την προπαρασκευή, την έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων Interreg, καθώς και για την εδαφική ανάπτυξη, την επιλογή των πράξεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, τις αρχές των προγραμμάτων, τον έλεγχο των πράξεων και τη διαφάνεια και την επικοινωνία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων Interreg σε σύγκριση με τις διατάξεις του κανονισμού (EΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]. Οι εν λόγω ειδικές διατάξεις θα πρέπει να διατηρηθούν απλές και σαφείς προκειμένου να αποφεύγεται ο κανονιστικός υπερθεματισμός και ο πρόσθετος διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Οι διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων οι πράξεις θεωρούνται πράγματι κοινές και πράγματι συνεργασίας, όσον αφορά εταιρική σχέση στο πλαίσιο πράξης Interreg, και οι διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου, όπως ισχύουν για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Ωστόσο, οι εταίροι Interreg θα πρέπει να συνεργάζονται και για τις τέσσερις συνιστώσες (ανάπτυξη, υλοποίηση, στελέχωση και χρηματοδότηση) και, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών, για τρεις από τις τέσσερις συνιστώσες, επειδή θα ήταν απλούστερο να συνδυαστεί η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο πράξεων.
(22)  Οι διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων οι πράξεις θεωρούνται πράγματι κοινές και πράγματι συνεργασίας, όσον αφορά εταιρική σχέση στο πλαίσιο πράξης Interreg, και οι διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου, όπως ισχύουν για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Οι εταίροι Interreg θα πρέπει να συνεργάζονται κατά την ανάπτυξη και την υλοποίηση καθώς και κατά τη στελέχωση και/ή τη χρηματοδότηση και, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών, για τρεις από τις τέσσερις συνιστώσες, επειδή θα ήταν απλούστερο να συνδυαστεί η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο πράξεων.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Ένα σημαντικό και επιτυχημένο εργαλείο στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας είναι τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας, τα οποία συνεισφέρουν στην άρση των συνοριακών και διασυνοριακών εμποδίων, προωθούν τις τοπικές επαφές και, με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στην προσέγγιση των παραμεθόριων περιοχών και των πολιτών τους. Τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας υλοποιούνται σε πολλούς τομείς, όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η οικονομία, η επιστήμη, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογία, η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και τα μικρά έργα υποδομής, η διοικητική συνεργασία και οι δημόσιες σχέσεις. Όπως αναφέρεται επίσης στη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας»32, τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον συνολικό στόχο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας.
__________________
32 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας», της 12ης Ιουλίου 2017 (ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 38).
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τα ταμεία μικρών έργων, τα οποία εφαρμόζονται από τότε που υπάρχει Interreg αλλά δεν έχουν καλυφθεί ποτέ από ειδικές διατάξεις. Όπως αναφέρεται επίσης στη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας»32, τα ταμεία αυτά μικρών έργων παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών, προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον συνολικό στόχο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, με την υπέρβαση των συνοριακών εμποδίων και με την ενσωμάτωση των παραμεθόριων περιοχών και των πολιτών τους. Για να απλουστευθεί η διαχείριση της χρηματοδότησης των μικρών έργων από τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι συχνά δεν είναι συνηθισμένοι να υποβάλλουν αιτήσεις για ενωσιακά κονδύλια, η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους και κατ’ αποκοπή ποσών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική κάτω από ένα ορισμένο όριο.
(23)  Από την καθιέρωση του Interreg, τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας στηρίζονται κυρίως από ταμεία μικρών έργων ή παρόμοια μέσα, για τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές ρυθμίσεις. Επομένως, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τα ταμεία μικρών έργων. Για να αξιοποιηθούν η προστιθέμενη αξία και τα πλεονεκτήματα των έργων μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας, μεταξύ άλλων και για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, και για να απλουστευθεί η διαχείριση της χρηματοδότησης των μικρών έργων από τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι συχνά δεν είναι συνηθισμένοι να υποβάλλουν αιτήσεις για ενωσιακά κονδύλια, η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους και κατ’ αποκοπή ποσών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική κάτω από ένα ορισμένο όριο.
__________________
32 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας», της 12ης Ιουλίου 2017 (ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 38).
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, λόγω υψηλότερου διοικητικού κόστους, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τη μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι υψηλότερο απ’ ό,τι στην περίπτωση του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτό το υψηλότερο διοικητικό κόστος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μειώνουν τον διοικητικό φόρτο όσον αφορά την υλοποίηση κοινών έργων, όπου είναι δυνατόν. Επιπλέον, τα προγράμματα Interreg με περιορισμένη υποστήριξη από την Ένωση ή τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσό για τεχνική υποστήριξη, ώσ