Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 31. januára 2019 - Brusel
Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu
 Colný kódex Únie: začlenenie obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie ***I
 Pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 ***I
 Pristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi EÚ, Grónskom a Dánskom *
 Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom
 Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu ***I
 Harmonizácia hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND) ***I
 Geneticky modifikovaná repka olejná Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3
 Geneticky modifikovaná kukurica 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
 Geneticky modifikovaná kukurica MON 87403 (MON-874Ø3-1)
 Geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
 Situácia vo Venezuele
 Výročná správa o politike hospodárskej súťaže

Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu
PDF 220kWORD 76k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o zmenách rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú kapitol 1 a 4 hlavy I; kapitoly 3 hlavy V; kapitol 4 a 5 hlavy VII; kapitoly 1 hlavy VIII; hlavy XII; hlavy XIV a prílohy II (2018/2170(REG))
P8_TA(2019)0046A8-0462/2018

Európsky parlament

–  so zreteľom na články 226 a 227 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A8-0462/2018),

1.  sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2.  sa rozhodol, že zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej plenárnej schôdze okrem zmien, ktorými sa vkladá druhý pododsek odseku 3e do článku 11 a odsekov 6 a 7 Kódexu vhodného správania poslancov Európskeho parlamentu pri výkone ich funkcií, ako aj zmien článkov 196 a 204, ktoré nadobúdajú účinnosť na začiatku prvej plenárnej schôdze po najbližších voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa majú konať v roku 2019;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – názov
Finančné záujmy poslancov a pravidlá správania
Pravidlá správania
Pozmeňujúci návrh 2
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 1
1.  Parlament stanoví pravidlá upravujúce transparentnosť finančných záujmov jeho poslancov formou kódexu správania, ktorý musí schváliť väčšina všetkých jeho poslancov a ktorý tvorí prílohu k tomuto rokovaciemu poriadku4.
vypúšťa sa
Uvedené pravidlá nesmú inak poškodiť alebo obmedziť poslancov pri výkone ich mandátu alebo súvisiacej politickej či inej činnosti.
______________
4 Pozri prílohu I.
Pozmeňujúci návrh 3
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 2
2.  Poslanci by sa mali systematicky držať zásady stretávať sa iba so zástupcami záujmových skupín, ktorí sa zaregistrovali v registri transparentnosti zriadenom dohodou medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti5.
vypúšťa sa
______________
5 Dohoda zo 16. apríla 2014 medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie (Ú. v. EÚ L 277, 19.9.2014, s. 11).
Pozmeňujúci návrh 4
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1
Správanie poslancov musí byť založené na vzájomnej úcte, hodnotách a princípoch stanovených v zmluvách, a najmä v Charte základných práv, a musí rešpektovať dôstojnosť Parlamentu. Okrem toho nesmie narúšať riadny priebeh parlamentnej činnosti, zachovanie bezpečnosti a poriadku v priestoroch Parlamentu ani fungovanie jeho vybavenia.
Správanie poslancov sa musí vyznačovať vzájomnou úctou a byť založené na hodnotách a princípoch stanovených v zmluvách, a najmä v Charte základných práv. Poslanci musia rešpektovať dôstojnosť Parlamentu a nesmú poškodzovať jeho dobré meno.
Pozmeňujúci návrh 5
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2
Počas parlamentných rozpráv sa poslanci zdržia hanlivého, rasistického alebo xenofóbneho vyjadrovania alebo správania, ani nevyvesia transparenty.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 6
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 3
Poslanci dodržiavajú pravidlá Parlamentu o zaobchádzaní s dôvernými informáciami.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 7
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 4
Nedodržiavanie týchto noriem a pravidiel môže viesť k použitiu opatrení v súlade s článkami 165, 166 a 167.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 8
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 3 a (nový)
3a.  Poslanci nesmú narúšať riadny priebeh parlamentnej činnosti ani ohrozovať zachovanie bezpečnosti a poriadku v priestoroch Parlamentu ani fungovanie jeho vybavenia.
Pozmeňujúci návrh 9
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 3 b (nový)
3b.  Poslanci nesmú narúšať poriadok v rokovacej sále a musia sa zdržať nevhodného správania. Nesmú vystavovať transparenty.
Pozmeňujúci návrh 10
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 3 c (nový)
3c.  Počas parlamentných rozpráv v rokovacej sieni sa poslanci zdržia urážlivých vyjadrení.
Pozmeňujúci návrh 11
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 3 c (nový) - výklad
Pri posúdení toho, či sú vyjadrenia, ktoré poslanec použil v parlamentnej rozprave, urážlivé, by sa mali okrem iného zohľadňovať rozpoznateľné úmysly rečníka, vnímanie vyhlásenia verejnosťou, rozsah, v akom poškodzuje dôstojnosť a dobré meno Parlamentu, a slobodu prejavu príslušného poslanca. Napríklad hanlivé vyjadrenia, tzv. nenávistné prejavy a podnecovanie k diskriminácii, založenej predovšetkým na niektorom z dôvodov uvedených v článku 21 Charty základných práv, by spravidla predstavovali prípady „urážlivého vyjadrovania“ v zmysle tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 12
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 3 d (nový)
3d.  Poslanci musia dodržiavať pravidlá Parlamentu o zaobchádzaní s dôvernými informáciami.
Pozmeňujúci návrh 13
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 3 e (nový)
3e.  Poslanci sa zdržia akéhokoľvek druhu psychického alebo sexuálneho obťažovania a dodržiavajú kódex vhodného správania poslancov Európskeho parlamentu pri výkone ich povinností, ktorý je pripojený k tomuto rokovaciemu poriadku ako príloha1a.
Poslanci nemôžu byť zvolení do funkcií v rámci Parlamentu ani žiadneho z jeho orgánov, vymenovaní za spravodajcu, ani sa nemôžu zúčastniť na oficiálnej delegácii či medziinštitucionálnych rokovaniach, ak nepodpísali vyhlásenie týkajúce sa tohto kódexu.
____________________
1a Kódex vhodného správania poslancov v Európskom parlamente pri výkone ich funkcií, ktorý bol Predsedníctvom prijatý 2. júla 2018, bude prílohou k týmto pravidlám.
Pozmeňujúci návrh 14
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 4
4.  Uplatnenie tohto článku inak nebráni živým parlamentným diskusiám ani slobode prejavu poslancov.
vypúšťa sa
Je založené na plnom dodržiavaní výsadných práv poslancov, ako sú vymedzené v primárnom práve Únie a štatúte poslancov.
Opiera sa o princíp transparentnosti a zaručuje, že s každým príslušným ustanovením v tejto veci budú poslanci, ktorí sú jednotlivo informovaní o svojich právach a povinnostiach, oboznámení.
Pozmeňujúci návrh 15
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 5
5.  Ak osoba, ktorú zamestnáva poslanec, alebo iná osoba, ktorej poslanec zaobstaral vstup do priestorov Parlamentu alebo prístup k vybaveniu Parlamentu, nedodržiava pravidlá správania stanovené v odseku 3, dotknutému poslancovi môžu byť prípadne uložené sankcie stanovené v článku 166.
5.  Ak osoba, ktorá pracuje pre poslanca, alebo iná osoba, ktorej poslanec zaobstaral vstup do priestorov Parlamentu alebo prístup k vybaveniu Parlamentu, nedodržiava pravidlá správania stanovené v tomto článku, môže byť zodpovednosť za toto správanie prípadne pripisovaná dotknutému poslancovi.
Pozmeňujúci návrh 16
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 5 a (nový)
5a.  Uplatňovanie tohto článku inak nenarúša živé parlamentné rozpravy ani slobodu prejavu poslancov.
Pozmeňujúci návrh 17
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 5 b (nový)
5b.  Tento článok sa primerane uplatňuje v parlamentných orgánoch, výboroch a delegáciách.
Pozmeňujúci návrh 18
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 6
6.  Kvestori určia maximálny počet asistentov, ktorých môže každý poslanec zaregistrovať.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 19
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 – odsek 7
7.  Kódex správania a práva a výsady bývalých poslancov stanoví Predsedníctvo rozhodnutím. Nesmie sa zaviesť rozdielne zaobchádzanie s bývalými poslancami.
vypúšťa sa
Pozmeňujúce návrhy 20 a 75
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Finančné záujmy poslancov a register transparentnosti
1.  Parlament stanoví pravidlá upravujúce transparentnosť finančných záujmov poslancov formou kódexu správania, ktorý musí schváliť väčšina všetkých jeho poslancov a ktorý tvorí prílohu k tomuto rokovaciemu poriadku1a.
Uvedené pravidlá nesmú inak poškodiť alebo obmedziť poslancov pri výkone ich mandátu alebo súvisiacej politickej či inej činnosti.
2.  Poslanci by sa mali systematicky riadiť zásadou stretávania sa iba so zástupcami záujmových skupín, ktoré sa zaregistrovali v registri transparentnosti zriadenom dohodou medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti1b.
3.  Poslanci by mali na internete zverejňovať všetky plánované stretnutia so zástupcami záujmových skupín, ktoré patria do pôsobnosti registra transparentnosti. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 6 prílohy I, spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a predsedovia výborov ku každej správe zverejnia online všetky plánované stretnutia so zástupcami záujmových skupín, ktoré patria do pôsobnosti registra transparentnosti. Predsedníctvo zabezpečí potrebnú infraštruktúru na webovom sídle Parlamentu.
4.  Predsedníctvo zabezpečí potrebnú infraštruktúru na internetovej stránke poslancov na webovom sídle Parlamentu pre tých poslancov, ktorí chcú uverejniť dobrovoľný audit alebo potvrdenie v zmysle platných pravidiel štatútu poslancov a jeho vykonávacích pravidiel o tom, že ich použitie príspevku na všeobecné výdavky je v súlade s platnými pravidlami štatútu poslancov a jeho vykonávacími opatreniami.
5.   Tieto pravidlá nesmú inak poškodiť alebo obmedziť poslancov pri výkone ich mandátu alebo súvisiacej politickej či inej činnosti.
6.  Kódex správania a práva a výsady bývalých poslancov stanoví Predsedníctvo rozhodnutím. S bývalými poslancami sa nesmie zaobchádzať rozdielne.
__________________
1a Pozri prílohu I.
1b Dohoda zo 16. apríla 2014 medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie (Ú. v. EÚ L 277, 19.9.2014, s. 11).
Pozmeňujúci návrh 88
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 32 – odsek 5
5.   Utvorenie politickej skupiny je potrebné oznámiť predsedovi Parlamentu formou vyhlásenia. Toto vyhlásenie musí obsahovať názov skupiny, mená jej členov a zloženie predsedníctva. Vyhlásenie podpíšu všetci členovia skupiny.
5.  Utvorenie politickej skupiny je potrebné oznámiť predsedovi Parlamentu formou vyhlásenia. V uvedenom vyhlásení sa uvádza:
–  názov skupiny,
–  politické vyhlásenie, v ktorom sa stanovuje účel skupiny, a
–  mená jej členov a zloženie predsedníctva.
Všetci členovia skupiny písomne oznámia v prílohe k vyhláseniu, že majú rovnakú politickú príslušnosť.
Pozmeňujúci návrh 21
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 34 – odsek 1a (nový)
1a.  Činnosť medziskupín a iných neoficiálnych zoskupení musí byť úplne transparentná a tieto medziskupiny a zoskupenia sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli viesť k zámene s oficiálnymi činnosťami Parlamentu alebo jeho orgánov. Nesmú organizovať podujatia v tretích krajinách, ktoré sa konajú v rovnakom čase ako služobná cesta oficiálneho orgánu Parlamentu vrátane oficiálnej volebnej pozorovateľskej delegácie.
Pozmeňujúci návrh 22
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 34 – odsek 2
2.  Činnosť takýchto zoskupení musí byť úplne transparentná a zoskupenia sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli viesť k zámene s oficiálnymi činnosťami Parlamentu alebo jeho orgánov. Ak sú dodržané podmienky stanovené v pravidlách, ktoré prijalo Predsedníctvo a ktorými sa riadi vytvorenie takýchto zoskupení, politické skupiny môžu uľahčovať ich činnosť tým, že im poskytnú logistickú podporu.
2.  Ak sú dodržané podmienky stanovené vo vnútorných pravidlách Parlamentu, ktorými sa riadi vytvorenie takýchto zoskupení, politická skupina môže uľahčovať ich činnosť tým, že im poskytne logistickú podporu.
Pozmeňujúci návrh 23
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 34 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)
Ďalšie neoficiálne zoskupenia sú tiež povinné do konca nasledujúceho mesiaca vydať vyhlásenie o akejkoľvek podpore, peňažnej alebo hmotnej, ktorú poslanci samostatne neohlásili v súlade s ich povinnosťami podľa prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 24
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 34 – odsek 3 a (nový)
3a.  Na činnostiach medziskupiny alebo činnostiach iných neoficiálnych zoskupení usporiadaných v priestoroch Parlamentu sa môžu zúčastniť len zástupcovia záujmových skupín, ktoré sú zaregistrované v registri transparentnosti, napríklad účasťou na stretnutiach alebo podujatiach medziskupiny alebo iného neoficiálneho zoskupenia, poskytovaním podpory tejto skupine alebo spoločnou organizáciou jej podujatí.
Pozmeňujúci návrh 25
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 34 – odsek 4
4.  Kvestori vedú register vyhlásení uvedených v odseku 3. Tento register sa zverejňuje na internetovej stránke Parlamentu. Kvestori prijmú podrobné pravidlá týkajúce sa týchto vyhlásení a zabezpečia účinné presadzovanie tohto článku.
4.  Kvestori vedú register vyhlásení uvedených v odseku 3. Kvestori prijmú podrobné pravidlá týkajúce sa týchto vyhlásení a ich zverejňovania na webovom sídle Parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 26
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 34 – odsek 4 a (nový)
4a.  Kvestori zabezpečia účinné presadzovanie tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 27
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 128 – odsek 4
4.  Jeden z autorov otázky môže predniesť otázku v Parlamente. Adresát na ňu odpovedá.
4.  Poslanec, ktorého vopred určia autori otázky, prednesie otázku v Parlamente. Ak je tento poslanec neprítomný, otázka prepadá. Adresát na ňu odpovie.
Pozmeňujúci návrh 28
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 – odsek 1
1.  Každý poslanec môže položiť predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku otázky na písomné zodpovedanie v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku27. Za obsah otázok zodpovedajú výlučne ich autori.
1.  Každý poslanec, politická skupina alebo výbor môže položiť predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku otázky na písomné zodpovedanie v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku27. Za obsah otázok zodpovedajú výlučne ich autori.
________________________
____________________
27 Pozri prílohu II.
27 Pozri prílohu II.
Pozmeňujúci návrh 29
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 – odsek 2
2.  Otázky sa predkladajú predsedovi Parlamentu. Predseda Parlamentu rozhoduje vo veciach týkajúcich sa prípustnosti otázky. Rozhodnutie predsedu Parlamentu nevychádza výlučne z ustanovení prílohy uvedenej v odseku 1, ale z ustanovení tohto rokovacieho poriadku všeobecne. Odôvodnené rozhodnutie predsedu Parlamentu sa oznámi autorovi otázky.
2.  Otázky sa predkladajú predsedovi Parlamentu v elektronickej forme. Predseda Parlamentu rozhoduje vo veciach týkajúcich sa prípustnosti otázky. Rozhodnutie predsedu Parlamentu nevychádza výlučne z ustanovení prílohy uvedenej v odseku 1, ale z ustanovení tohto rokovacieho poriadku všeobecne. Odôvodnené rozhodnutie predsedu Parlamentu sa oznámi autorovi otázky.
Pozmeňujúci návrh 30
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 – odsek 3
3.  Otázky sa predkladajú v elektronickom formáte. Každý poslanec môže predložiť najviac 20 otázok počas kĺzavého obdobia troch mesiacov.
3.  Každý poslanec, politická skupina alebo výbor môže predložiť najviac 20 otázok počas kĺzavého obdobia troch mesiacov. Vo všeobecnosti adresát odpovie na otázky do šiestich týždňov od času, keď mu boli postúpené. Každý poslanec, politická skupina alebo výbor však môže každý mesiac určiť jednu z otázok za „prioritnú otázku“, na ktorú má adresát odpovedať do troch týždňov od času, keď mu bola postúpená.
Pozmeňujúci návrh 31
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 – odsek 5
5.  Ak adresát nemôže otázku zodpovedať v lehote troch týždňov (prioritná otázka) alebo šiestich týždňov (nie prioritná otázka) od jej postúpenia adresátovi, môže sa na žiadosť autora zaradiť do programu nasledujúcej schôdze príslušného výboru.
5.  Ak adresát nezodpovie otázku v lehote stanovenej v odseku 3, príslušný výbor môže rozhodnúť o jej zaradení do programu svojej nasledujúcej schôdze.
Pozmeňujúci návrh 32
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 – odsek 6
6.  Každý poslanec môže položiť jednu prioritnú otázku mesačne.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 33
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 – odsek 7
7.  Otázky a všetky odpovede vrátane ich súvisiacich príloh sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.
7.  Otázky a odpovede vrátane ich súvisiacich príloh sa uverejňujú na webovom sídle Parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 34
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 a
Článok 130 a
vypúšťa sa
Menšie interpelácie na písomné zodpovedanie
1.   V menších interpeláciách, ktoré pozostávajú z otázok na písomné zodpovedanie, môže výbor, politická skupina alebo najmenej päť percent všetkých poslancov Parlamentu požiadať Radu, Komisiu alebo podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o poskytnutie informácií Parlamentu o špecifických záležitostiach.
Tieto otázky sa predkladajú predsedovi Parlamentu, ktorý za predpokladu, že sú v súlade s týmto rokovacím poriadkom vo všeobecnosti a že spĺňajú kritériá stanovené v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku28, požiada adresáta o zodpovedanie v lehote dvoch týždňov. Predseda Parlamentu môže túto lehotu po konzultácii s autormi otázok predĺžiť.
2.  Otázky a odpovede sa uverejňujú na webovom sídle Parlamentu.
_____________________
28 Pozri prílohu II.
Pozmeňujúci návrh 35
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 b – názov
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie
Pozmeňujúci návrh 36
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 b – odsek 1
1.  Vo väčších interpeláciách, ktoré pozostávajú z otázok na písomné zodpovedanie s rozpravou, môže výbor, politická skupina alebo najmenej päť percent všetkých poslancov Parlamentu položiť tieto otázky Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Otázky môžu obsahovať krátke odôvodnenie.
1.  Väčšie interpelácie pozostávajú z otázok na písomné zodpovedanie, ktoré politická skupina položí Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
Tieto otázky sa predkladajú písomne predsedovi Parlamentu, ktorý za predpokladu, že tieto otázky sú v súlade s týmto rokovacím poriadkom vo všeobecnosti a že spĺňajú kritériá stanovené v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku29, okamžite informuje adresáta o otázke a požiada ho o vyjadrenie, či ju zodpovie, a ak áno, kedy.
_____________________
29 Pozri prílohu II.
Pozmeňujúci návrh 37
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 b – odsek 1a (nový)
1a.   Väčšia interpelácia je vo všeobecnom záujme a musí byť písomne predložená predsedovi. Nesmie mať viac ako 500 slov. Za predpokladu, že väčšia interpelácia je vo všeobecnosti v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku, predseda ju bezodkladne postúpi adresátovi na písomné zodpovedanie.
Pozmeňujúci návrh 38
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 b – odsek 1 b (nový)
1b.   Každý rok môže byť podaných najviac 30 väčších interpelácií. Konferencia predsedov zabezpečí spravodlivé rozdelenie týchto interpelácií medzi politické skupiny a žiadna politická skupina nemôže predložiť viac než jednu väčšiu interpeláciu za mesiac.
Pozmeňujúci návrh 39
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 b – odsek 1 c (nový)
1c.  Ak adresát neodpovie na väčšiu interpeláciu do šiestich týždňov od času, keď mu bola postúpená, interpelácia sa na žiadosť autora zaradí do konečného návrhu programu Parlamentu v súlade s postupom ustanoveným v článku 149 a s výhradou odseku 3a.
Pozmeňujúci návrh 40
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 b – odsek 2
2.  Väčšia interpelácia sa po prijatí písomnej odpovede zaradí do návrhu programu Parlamentu v súlade s postupom stanoveným v článku 149. Rozprava sa musí uskutočniť v prípade, že o to požiada výbor, politická skupina alebo najmenej päť percent všetkých poslancov Parlamentu.
2.  Väčšia interpelácia sa po prijatí písomného zodpovedania, ak o to požiadajú poslanci alebo politická skupina či skupiny, ktoré dosiahnu aspoň strednú prahovú hodnotu, zaradí do konečného návrhu programu Parlamentu v súlade s postupom stanoveným v článku 149 a s výhradou odseku 3a.
Pozmeňujúci návrh 41
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 b – odsek 3
3.  Ak adresát odmietne na otázku odpovedať alebo tak neurobí do troch týždňov, otázka sa zaradí do návrhu programu. Rozprava sa musí uskutočniť v prípade, že o to požiada výbor, politická skupina alebo najmenej päť percent všetkých poslancov Parlamentu. Pred rozpravou môže jeden z autorov otázky uviesť dodatočné dôvody na položenie otázky.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 42
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 b – odsek 3 a
3a.  Počet väčších interpelácií, o ktorých sa rokuje počas tej istej plenárnej schôdze, nesmie presiahnuť tri. Ak sa pri viac ako troch väčších interpeláciách počas tej istej plenárnej schôdze vyžaduje rozprava, Konferencia predsedov ich zahrnie do konečného návrhu programu v poradí, v akom dostala žiadosti o rozpravu.
Pozmeňujúci návrh 43
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 b – odsek 4
4.   Jeden z autorov otázky môže predniesť otázku v Parlamente. Otázku zodpovie jeden člen príslušnej inštitúcie.
4.  Väčšiu interpeláciu prednesie v Parlamente poslanec, ktorého vopred určil autor, alebo poslanci žiadajúci o rozpravu v súlade s odsekom 2. Ak je tento poslanec neprítomný, väčšia interpelácia prepadá. Adresát na ňu odpovie.
Primerane sa uplatní článok 123 ods. 2 až 5 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.
Primerane sa uplatní článok 123 ods. 2 až 8 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich..
Pozmeňujúci návrh 44
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 b – odsek 5
5.  Tieto otázky a odpovede na ne sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.
5.  Tieto interpelácie a odpovede na ne sa uverejňujú na webovom sídle Parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 45
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 165 – odsek 1
1.  Predseda napomenie každého poslanca, ktorý narúša riadny priebeh rokovania, alebo správanie ktorého sa nezlučuje s príslušnými ustanoveniami článku 11.
1.  Predseda napomenie každého poslanca, ktorý poruší pravidlá správania stanovené v článku 11 ods. 3b alebo 3c.
Pozmeňujúci návrh 46
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 165 – odsek 2
2.  V prípade opakovaného narušenia predseda poslanca napomenie druhý raz a táto skutočnosť sa zaznamená v zápisnici.
2.  V prípade opakovaného porušenia predseda poslanca napomenie druhý raz a táto skutočnosť sa zaznamená v zápisnici.
Pozmeňujúci návrh 47
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 165 – odsek 3
3.  Ak poslanec pokračuje v rušení poriadku, alebo pri ďalšom narušení mu môže predseda odobrať slovo a vykázať ho z rokovacej sály až do konca rokovania. V prípadoch mimoriadne závažného narušenia môže predseda tiež pristúpiť k okamžitému vykázaniu tohto poslanca z rokovacej sály až do konca rokovania bez druhého napomenutia. Generálny tajomník okamžite zabezpečí, aby sa také disciplinárne opatrenie vykonalo za pomoci uvádzačov a v prípade potreby za pomoci bezpečnostnej služby Parlamentu.
3.  Ak poslanec pokračuje v porušovaní poriadku alebo sa dopustí ďalšieho porušenia, predseda mu môže odobrať slovo a vykázať ho z rokovacej sály až do konca rokovania. V mimoriadne závažnom prípade narušenia môže predseda tiež pristúpiť k okamžitému vykázaniu tohto poslanca z rokovacej sály až do konca rokovania bez druhého napomenutia. Generálny tajomník okamžite zabezpečí, aby sa také disciplinárne opatrenie vykonalo za pomoci uvádzačov a v prípade potreby za pomoci bezpečnostnej služby Parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 48
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 165 – odsek 5
5.  Predseda môže rozhodnúť o prerušení živého vysielania z rokovania v prípade hanlivých, rasistických alebo xenofóbnych vyjadrení alebo správania poslanca.
5.  Predseda môže rozhodnúť o prerušení živého vysielania z rokovania v prípade, že sa poslanec dopustí porušenia článku 11 ods. 3b alebo 3c.
Pozmeňujúci návrh 49
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 165 – odsek 6 – pododsek 1
Predseda môže nariadiť vymazanie z audiovizuálneho záznamu tých častí vystúpenia poslanca, v ktorých sú použité hanlivé, rasistické alebo xenofóbne výrazy.
Predseda môže nariadiť vymazanie z audiovizuálneho záznamu tých častí vystúpenia poslanca, ktorými porušuje článok 11 ods. 3b alebo 3c.
Pozmeňujúci návrh 50
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 166 – odsek 1
1.  V prípadoch závažného narušenia poriadku alebo chodu Parlamentu porušením zásad stanovených v článku 11 predseda Parlamentu prijme odôvodnené rozhodnutie ukladajúce primeranú sankciu.
1.  V prípadoch závažného porušenia článku 11 ods. 3a až 5b predseda Parlamentu prijme odôvodnené rozhodnutie ukladajúce primeranú sankciu v súlade s týmto článkom.
Vo vzťahu k článku 11 ods. 3b alebo 3c môže predseda prijať odôvodnené rozhodnutie podľa tohto článku bez ohľadu na to, či bolo predtým voči danému poslancovi prijaté okamžité opatrenie v zmysle článku 165.
Vo vzťahu k článku 11 ods. 3e môže predseda prijať odôvodnené rozhodnutie podľa tohto článku až vtedy, keď sa v súlade s platným vnútorným administratívnym postupom týkajúcim sa obťažovania a jeho prevencie zistí, že došlo k obťažovaniu.
Predseda môže poslancovi uložiť sankciu v prípadoch, v ktorých sa týmto rokovacím poriadkom alebo rozhodnutím prijatým Predsedníctvom podľa článku 25 ustanovuje uplatňovanie tohto článku.
Predseda Parlamentu pred prijatím rozhodnutia vyzve dotknutého poslanca, aby predložil písomné pripomienky. Vo výnimočných prípadoch môže predseda zvolať ústne vypočutie dotknutého poslanca.
Toto rozhodnutie sa oznámi dotknutému poslancovi prostredníctvom doporučeného listu alebo, v naliehavých prípadoch, prostredníctvom uvádzačov.
Po oznámení tohto rozhodnutia dotknutému poslancovi predseda oznámi v Parlamente každú sankciu uloženú poslancovi. Oznámi sa to aj predsedajúcim funkcionárom orgánov, výborov a delegácií, v ktorých poslanec pôsobí.
Po konečnom potvrdení sankcie sa táto viditeľne uverejní na internetovej stránke Parlamentu, kde ostane na zvyšok volebného obdobia.
Pozmeňujúci návrh 51
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 166 – odsek 1 a (nový)
1a.  Predseda Parlamentu pred prijatím rozhodnutia vyzve dotknutého poslanca, aby predložil písomné pripomienky. Ak je to vhodnejšie, môže predseda namiesto toho zvolať ústne vypočutie.
Rozhodnutie o uložení sankcie sa oznámi dotknutému poslancovi prostredníctvom doporučeného listu alebo v naliehavých prípadoch prostredníctvom uvádzačov.
Po oznámení tohto rozhodnutia dotknutému poslancovi predseda oznámi v Parlamente každú sankciu uloženú poslancovi. Oznámi sa to aj úradujúcim predsedom orgánov, výborov a delegácií, v ktorých poslanec pôsobí.
Po konečnom potvrdení sankcie sa táto viditeľne uverejní na webovom sídle Parlamentu, kde ostane po zvyšok volebného obdobia.
Pozmeňujúci návrh 52
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 166 – odsek 2
2.  Pri posudzovaní správania sa berie do úvahy, či je správanie mimoriadne, opakované alebo trvalé, ako aj stupeň jeho závažnosti.
2.  Pri posudzovaní správania sa berie do úvahy, či je správanie mimoriadne, opakované alebo trvalé, ako aj stupeň jeho závažnosti. V náležitých prípadoch sa zohľadní aj prípadné poškodenie dôstojnosti a dobrého mena Parlamentu.
Malo by sa rozlišovať medzi aktmi vizuálnej povahy, ktoré možno tolerovať, ak nie sú urážlivé, hanlivé, rasistické alebo xenofóbne a neprekračujú rozumnú mieru, a aktmi, ktoré aktívnym spôsobom narúšajú parlamentnú činnosť.
Pozmeňujúci návrh 53
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 166 – odsek 4
4.  Opatrenia stanovené v odseku 3 písm. b) až e) sa môžu zdvojnásobiť v prípade opakovaného priestupku, alebo ak sa poslanec odmietne podrobiť opatreniu prijatému podľa článku 165 ods. 3.
4.  Opatrenia stanovené v odseku 3 písm. b) až e) sa môžu zdvojnásobiť v prípade opakovaného porušenia, alebo ak sa poslanec odmietne podrobiť opatreniu prijatému podľa článku 165 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 54
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 174 – odsek 7
7.  Predseda môže zaradiť do spoločného hlasovania iné pozmeňujúce návrhy, ak sa vzájomne dopĺňajú, pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o oddelené hlasovanie alebo hlasovanie po častiach. Autori pozmeňujúcich návrhov môžu takisto navrhnúť spoločné hlasovanie, ak sa ich pozmeňujúce návrhy vzájomne dopĺňajú.
7.  Predseda môže zaradiť do spoločného hlasovania iné pozmeňujúce návrhy, ak sa vzájomne dopĺňajú, pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o oddelené hlasovanie alebo hlasovanie po častiach. Autori pozmeňujúcich návrhov môžu takisto navrhnúť, aby sa o ich pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo spoločne.
Pozmeňujúci návrh 55
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 174 – odsek 10
10.  O pozmeňujúcich návrhoch, pri ktorých bolo požiadané o hlasovanie podľa mien, sa hlasuje jednotlivo.
10.  O pozmeňujúcich návrhoch, pri ktorých bolo požiadané o hlasovanie podľa mien, sa hlasuje oddelene od ostatných pozmeňovacích návrhov.
Pozmeňujúci návrh 56
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 177 – výklad
Každé porušenie tohto článku sa považuje za závažný prípad narušenia poriadku v zmysle článku 166 ods. 1 a má právne následky stanovené v uvedenom článku.
Každé porušenie tohto článku sa považuje za závažné porušenie článku 11 ods. 3b.
Pozmeňujúci návrh 57
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 196
Článok 196
Článok 196
Zriaďovanie stálych výborov
Zriaďovanie stálych výborov
Parlament na návrh Konferencie predsedov zriaďuje stále výbory. Ich pôsobnosť je vymedzená v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku52. Uvedená príloha sa prijíma väčšinou odovzdaných hlasov. Ich členovia sa vymenujú počas prvej schôdze nasledujúcej po voľbách do Parlamentu a potom znova po dva a pol roku.
Parlament na návrh Konferencie predsedov zriaďuje stále výbory. Ich pôsobnosť je vymedzená v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku52. Uvedená príloha sa prijíma väčšinou odovzdaných hlasov. Ich členovia sa vymenujú počas prvej schôdze nasledujúcej po voľbách do Parlamentu.
Pôsobnosť stálych výborov sa môže vymedziť aj v inom čase než pri zriadení výboru.
Pôsobnosť stálych výborov sa môže znovu vymedziť aj v inom čase než pri zriadení výboru.
_________________
_________________
52 Pozri prílohu V.
52 Pozri prílohu V.
Pozmeňujúci návrh 58
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 204 – odsek 1
1.  Výbor na svojej prvej schôdzi po vymenovaní členov výboru podľa článku 199 zvolí spomedzi svojich riadnych členov predsedníctvo zložené z predsedu a podpredsedov v samostatných hlasovaniach. Počet podpredsedov, ktorí sa majú zvoliť, určí Parlament na návrh Konferencie predsedov. Rozmanitosť Parlamentu sa musí zohľadniť v zložení predsedníctva každého výboru; nie je prípustné čisto mužské alebo čisto ženské zloženie predsedníctva ani aby všetci podpredsedovia pochádzali z toho istého členského štátu.
1.  Výbor na svojej prvej schôdzi po vymenovaní členov výboru podľa článku 199 a znovu po dva a pol roku zvolí spomedzi svojich riadnych členov predsedníctvo zložené z predsedu a podpredsedov v samostatných hlasovaniach. Počet podpredsedov, ktorí sa majú zvoliť, určí Parlament na návrh Konferencie predsedov. Rozmanitosť Parlamentu sa musí zohľadniť v zložení predsedníctva každého výboru; nie je prípustné čisto mužské alebo čisto ženské zloženie predsedníctva ani aby všetci podpredsedovia pochádzali z toho istého členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 59
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 210 a – názov
Postup na konzultácie výboru o dôverných informáciách doručených Parlamentu
Postup konzultácie výboru o dôverných informáciách na schôdzi výboru za zatvorenými dverami
Pozmeňujúci návrh 60
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 210 a – odsek 3 – pododsek 1
Ak predseda výboru vyhlásil, že sa má uplatniť postup pre dôverné informácie, schôdze sa zúčastnia len členovia výboru a úradníci a experti, ktorých predseda vopred určil a ktorých prítomnosť je vyslovene nevyhnutná.
Ak predseda výboru vyhlásil, že sa má uplatniť postup pre dôverné informácie, uskutoční sa schôdza za zatvorenými dverami, na ktorej sa môžu zúčastniť len členovia výboru vrátane náhradníkov. Výbor môže v súlade s platným medziinštitucionálnym právnym rámcom rozhodnúť, že na schôdzi sa môžu zúčastniť aj ostatní členovia podľa článku 206 ods. 3. Na schôdzi sa môžu zúčastniť aj tie osoby, ktoré predseda vopred určil ako osoby, ktoré tieto informácie potrebujú s náležitým ohľadom na akékoľvek obmedzenia vyplývajúce z platných pravidiel upravujúcich zaobchádzanie Parlamentu s dôvernými informáciami. Pokiaľ ide o sprístupňovanie utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a vyšším stupňom alebo v prípade osobitných obmedzení prístupu vyplývajúcich z medziinštitucionálneho právneho rámca, môžu sa uplatňovať dodatočné obmedzenia.
Pozmeňujúci návrh 61
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 210 a – odsek 4
4.  Členovia výboru alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu vo výbore, ktorý použil postup pre dôverné informácie, môžu požiadať o prešetrenie porušenia dôvernosti informácií. Túto žiadosť možno zaradiť do programu nasledujúcej schôdze výboru. Výbor môže väčšinou hlasov svojich členov rozhodnúť, že predloží vec predsedovi Parlamentu na ďalšie posúdenie podľa článkov 11 a 166.
4.  Bez toho, aby boli dotknuté príslušné predpisy týkajúce sa porušenia dôvernosti vo všeobecnosti, členovia výboru alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu vo výbore, ktorý použil postup pre dôverné informácie, môžu požiadať o prešetrenie porušenia dôvernosti informácií. Túto žiadosť možno zaradiť do programu nasledujúcej schôdze výboru. Výbor môže väčšinou hlasov svojich členov rozhodnúť, že predloží vec predsedovi Parlamentu na ďalšie posúdenie podľa článkov 11 a 166.
Pozmeňujúci návrh 62
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 211 – názov
Verejné vypočutia o iniciatívach občanov
Verejné vypočutia a rozpravy o iniciatívach občanov
Pozmeňujúci návrh 63
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 211 – odsek 7 a (nový)
7a.  Parlament usporiada rozpravu o iniciatíve občanov uverejnenej v príslušnom registri podľa článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 211/2011 na plenárnej schôdzi, ktorá nasleduje po verejnom vypočutí, a pri zaraďovaní rozpravy do svojho programu rozhodne o tom, či rozpravu ukončí prijatím uznesenia. Parlament neukončí rozpravu prijatím uznesenia, ak je správa o rovnakej alebo podobnej záležitosti predmetom tej istej alebo nasledujúcej schôdze, pokiaľ predseda Parlamentu z výnimočných dôvodov nenavrhne inak. Ak Parlament rozhodne o ukončení rozpravy prijatím uznesenia, môže gestorský výbor, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, predložiť návrh uznesenia. Primerane sa uplatní článok 123 ods. 3 až 8 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.
Pozmeňujúci návrh 76
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 211 – odsek 8
8.  Ak Komisia nepredloží návrh právneho aktu na základe úspešne podanej iniciatívy občanov v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 do 12 mesiacov od vydania kladného stanoviska k nej a zverejnenia oznámenia o krokoch, ktoré chce urobiť, výbor, v ktorého pôsobnosti je daná problematika, môže zorganizovať vypočutie po porade s organizátormi iniciatívy občanov a podľa potreby môže uplatniť postup stanovený v článku 46 tohto rokovacieho poriadku s cieľom uplatniť právo Parlamentu na požiadanie Komisie o predloženie vhodného návrhu.
8.  V nadväznosti na oznámenie Komisie, v ktorom sa stanovujú jej právne a politické závery týkajúce sa konkrétnej iniciatívy občanov, Parlament posúdi opatrenia, ktoré Komisia prijala v dôsledku tohto oznámenia. Ak Komisia nepredloží vhodný návrh iniciatívy občanov, výbor, v ktorého pôsobnosti je daná problematika, môže zorganizovať vypočutie na základe konzultácie s organizátormi iniciatívy občanov. Parlament môže okrem toho rozhodnúť, či uskutoční rozpravu v pléne a či túto rozpravu ukončí prijatím uznesenia. Postup uvedený v článku 211 ods. 7a rokovacieho poriadku sa uplatní primerane. Parlament môže tiež rozhodnúť, že uplatní právo, ktoré mu udeľuje článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čím aktivuje postup stanovený v článku 46 rokovacieho poriadku.
Pozmeňujúci návrh 64
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 223 a – názov – poznámka pod čiarou
61 Článok 223a tohto rokovacieho poriadku sa uplatňuje len na európske politické strany a európske politické nadácie v zmysle článku 2 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Pozri tiež poznámky pod čiarou k článkom 224 a 225 tohto rokovacieho poriadku.
61 Článok 223a tohto rokovacieho poriadku sa uplatňuje len na európske politické strany a európske politické nadácie v zmysle článku 2 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
Pozmeňujúci návrh 65
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 223 a – odsek 2 a (nový)
2a.   Na základe článku 10 ods. 3 prvého pododseku nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 môže skupina najmenej 50 občanov predložiť odôvodnenú žiadosť, ktorou vyzýva Parlament, aby požiadal o overenie uvedené v odseku 2. Uvedenú odôvodnenú žiadosť nesmú poslanci iniciovať ani podpísať. Žiadosť obsahuje podstatné vecné dôkazy potvrdzujúce, že príslušná európska politická strana alebo európska politická nadácia nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2.
Predseda postúpi prípustné žiadosti skupín občanov výboru, ktorý je zodpovedný za ďalšie preskúmanie.
Po tomto preskúmaní, ktoré sa má uskutočniť do štyroch mesiacov od predloženia žiadosti predsedom, môže gestorský výbor väčšinou svojich poslancov zastupujúcich aspoň tri politické skupiny navrhnúť, že návrhom sa treba ďalej zaoberať a informovať o tom predsedu.
Skupina občanov je informovaná o výsledku preskúmania výboru.
Po prijatí návrhu výboru predseda upovedomí o žiadosti Parlament.
Po tomto oznámení Parlament väčšinou odovzdaných hlasov rozhodne o tom, či podá žiadosť Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie.
Výbor prijme usmernenia k spracovaniu takýchto žiadostí skupín občanov.
Pozmeňujúci návrh 89/rev
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 228 a (nový)
Článok 228a
Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti.
Predsedníctvo prijme akčný plán pre rodovú rovnosť zameraný na uplatňovanie rodového hľadiska vo všetkých činnostiach Parlamentu, a to na všetkých úrovniach a vo všetkých štádiách. Akčný plán pre rodovú rovnosť sa monitoruje dvakrát ročne a reviduje aspoň každých päť rokov.
Pozmeňujúci návrh 66
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 229 – odsek 3
Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na petície a oznámenia, ktoré nevyžadujú prijatie rozhodnutia.
Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na petície, iniciatívy občanov a oznámenia, ktoré nevyžadujú prijatie rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 67
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha II – názov
KRITÉRIÁ PRE OTÁZKY A INTERPELÁCIE NA PÍSOMNÉ ZODPOVEDANIE PODĽA ČLÁNKOV 130, 130A, 130B, 131 A 131A ROKOVACIEHO PORIADKU
KRITÉRIÁ PRE OTÁZKY A INTERPELÁCIE NA PÍSOMNÉ ZODPOVEDANIE PODĽA ČLÁNKOV 130, 131 A 131A ROKOVACIEHO PORIADKU

Colný kódex Únie: začlenenie obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie ***I
PDF 130kWORD 42k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))
P8_TA(2019)0047A8-0368/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0259),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33, 114 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0180/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. júla 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 12. decembra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0368/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 31. januára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

P8_TC1-COD(2018)0123


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/474.)

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 39.


Pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 ***I
PDF 130kWORD 42k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))
P8_TA(2019)0048A8-0018/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0817),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0506/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. januára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0018/2019),

A.  keďže z naliehavých dôvodov je možné hlasovať pred uplynutím lehoty ôsmich týždňov ustanovenej v článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 31. januára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020

P8_TC1-COD(2018)0414


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/288.)


Pristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
PDF 126kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Chorvátsko, Cyprus, Luxembursko, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))
P8_TA(2019)0049A8-0451/2018

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2018)0526),

–  so zreteľom na článok 38 štvrtý odsek Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0376/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora(1), podľa ktorého vyhlásenie o prijatí pristúpenia k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí patrí do výlučnej vonkajšej právomoci Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 78c a článok 108 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0451/2018),

1.  schvaľuje oprávnenie Chorvátska, Cypru, Luxemburska, Rakúska, Portugalska, Rumunska a Spojeného kráľovstva prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Stálej kancelárii Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

(1) Stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EÚ:C:2014:2303.


Pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
PDF 123kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE))
P8_TA(2019)0050A8-0452/2018

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2018)0527),

–  so zreteľom na článok 38 štvrtý odsek Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0375/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora(1), podľa ktorého vyhlásenie o prijatí pristúpenia k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí patrí do výlučnej vonkajšej právomoci Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 78c a článok 108 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0452/2018),

1.  schvaľuje oprávnenie Rakúska prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Stálej kancelárii Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

(1) Stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EÚ:C:2014:2303.


Pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
PDF 122kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0528 – C8-0377/2018 – 2018/0278(NLE))
P8_TA(2019)0051A8-0457/2018

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2018)0528),

–  so zreteľom na článok 38 štvrtý odsek Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 a článok 218 ods. 6, druhý pododsek, písmeno b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0377/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora(1), podľa ktorého vyhlásenie o prijatí pristúpenia k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí patrí do výlučnej vonkajšej právomoci Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 78c a článok 108 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0457/2018),

1.  schvaľuje oprávnenie Rakúska a Rumunska prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Stálej kancelárii Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

(1) Stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EÚ:C:2014:2303.


Pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
PDF 125kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko, Luxembursko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE))
P8_TA(2019)0052A8-0458/2018

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2018)0530),

–  so zreteľom na článok 38 štvrtý odsek Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0378/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora(1), podľa ktorého vyhlásenie o prijatí pristúpenia k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí patrí do výlučnej vonkajšej právomoci Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 78c a článok 108 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0458/2018),

1.  schvaľuje oprávnenie Rakúska, Luxemburska a Rumunska prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Stálej kancelárii Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

(1) Stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EÚ:C:2014:2303.


Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi EÚ, Grónskom a Dánskom *
PDF 271kWORD 78k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))
P8_TA(2019)0053A8-0480/2018

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0461),

–  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0379/2018),

—  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A8-0480/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodenie 6
(6)  Toto nové rozhodnutie by malo vyzdvihnúť špecifiká spolupráce s Grónskom, ako napríklad cieľ zachovať úzke a trvalé väzby medzi Úniou, Grónskom a Dánskom, uznanie geostrategickej polohy Grónska, dôležitosť politického dialógu medzi Grónskom a Úniou, existenciu dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Grónskom a prípadnú spoluprácu v otázkach súvisiacich s Arktídou. Vďaka vypracovaniu proaktívneho plánu opatrení a presadzovaniu spoločných záujmov by toto rozhodnutie malo reagovať na globálne výzvy, a to najmä tie, ktoré súvisia s čoraz väčším vplyvom zmeny klímy na ľudskú činnosť a životné prostredie, s námornou dopravou, s prírodnými zdrojmi vrátane surovín a s populáciami rýb, ako aj s výskumom a inováciou.
(6)  Toto nové rozhodnutie by malo vyzdvihnúť špecifiká spolupráce s Grónskom. Rada sa v roku 2003 dohodla, že budúce vzťahy Únie s Grónskom po roku 2006 budú založené na komplexnom partnerstve v prospech udržateľného rozvoja, ktoré bude zahŕňať osobitnú dohodu o rybolove dojednanú v súlade so všeobecnými pravidlami a zásadami týkajúcimi sa takýchto dohôd. V spoločnom vyhlásení Európskej únie na jednej strane a vlády Grónska a vlády Dánska na strane druhej o vzťahoch medzi Európskou úniou a Grónskom, podpísanom 19. marca 2015 v Bruseli, sa navyše pripomínajú historické, politické, hospodárske a kultúrne väzby medzi Úniou a Grónskom a zdôrazňuje sa potreba posilňovať vzťahy a spoluprácu na základe spoločných záujmov. Cieľom partnerstva podľa tohto nového rozhodnutia by teda malo byť zachovať úzke a trvalé väzby medzi Úniou, Grónskom a Dánskom a umožniť reakcie na celosvetové výzvy vypracovaním dynamického programu a hľadaním spoločných záujmov. Rozhodnutie by malo vyzdvihovať špecifiká spolupráce s Grónskom a zároveň uznať geostrategickú polohu Grónska, dôležitosť politického dialógu medzi Grónskom a Úniou, existenciu dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Grónskom a prípadnú spoluprácu v arktických otázkach. Malo by zohľadňovať najmä čoraz väčší vplyv zmeny klímy na ľudskú činnosť a životné prostredie, námornú dopravu , prírodné zdroje vrátane surovín a populácií rýb, ako aj výskum a inovácie.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodenie 16
(16)  V snahe zohľadniť dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja bude tento program prispievať k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie vyvíjané v rámci tohto programu by mali k plneniu cieľov v oblasti klímy prispieť 20 % z celkového finančného krytia programu. Príslušné akcie sa určia počas vykonávania programu a prehodnotia sa počas postupov hodnotenia a preskúmania v polovici trvania.
(16)  V snahe zohľadniť dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja bude tento program prispievať k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie vyvíjané v rámci tohto programu by mali k plneniu cieľov v oblasti klímy prispieť 30 % z celkového finančného krytia programu. Príslušné akcie sa určia počas vykonávania programu a prehodnotia sa počas postupov hodnotenia a preskúmania v polovici trvania.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodenie 18
(18)  Únia a ZKÚ uznávajú mimoriadnu dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy ako hybnej sily trvalo udržateľného rozvoja ZKÚ.
(18)  Únia a ZKÚ uznávajú mimoriadnu dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy ako hybnej sily trvalo udržateľného rozvoja ZKÚ, najmä na územiach s dosť nízkou všeobecnou úrovňou vzdelania.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodenie 19
(19)  Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ by malo zohľadňovať kultúrnu rozmanitosť a identitu ZKÚ a prispievať k tomu, aby sa zachovali.
(19)  Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ by malo zohľadňovať kultúrnu rozmanitosť a identitu ZKÚ a prispievať k tomu, aby sa zachovali. Malo by takisto venovať osobitnú pozornosť právam pôvodného obyvateľstva ZKÚ a prispievať k ich presadzovaniu a dodržiavaniu.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodenie 20
(20)  Obchod a obchodná spolupráca medzi Úniou a ZKÚ by mali prispieť k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a ochrany životného prostredia.
(20)  Obchod a obchodná spolupráca medzi Úniou a ZKÚ by mali prispieť k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a ochrany životného prostredia a vychádzať pritom z cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodenie 21
(21)  V tomto rozhodnutí by sa mali stanoviť pružnejšie pravidlá pôvodu vrátane nových možností kumulácie pôvodu. Kumulácia by mala byť možná nielen v ZKÚ a v krajinách dohody o hospodárskom partnerstve (DHP), ale po splnení určitých podmienok aj v prípade výrobkov pochádzajúcich z krajín, s ktorými má Únia platnú dohodu o voľnom obchode, ako aj v prípade výrobkov, ktoré sa dovážajú do Únie bez ciel a bez kvót v rámci systému všeobecných colných preferencií, a to takisto po splnení určitých podmienok. Tieto podmienky sú nevyhnutné na to, aby sa zabránilo obchádzaniu obchodu a aby sa zabezpečilo riadne fungovanie dojednaní o kumulácii.
(21)  V tomto rozhodnutí by sa mali stanoviť pružnejšie pravidlá pôvodu vrátane nových možností kumulácie pôvodu. Kumulácia by mala byť možná nielen v ZKÚ a v krajinách dohody o hospodárskom partnerstve (DHP), ale po splnení určitých podmienok aj v prípade výrobkov pochádzajúcich z krajín, s ktorými má Únia platnú dohodu o voľnom obchode, ako aj v prípade výrobkov, ktoré sa dovážajú do Únie bez ciel a bez kvót v rámci systému všeobecných colných preferencií, a to takisto po splnení určitých podmienok. Tieto podmienky sú nevyhnutné v záujme silnejšej odborovej organizácie, ktorá je schopná zabrániť obchádzaniu obchodu a zabezpečiť riadne fungovanie dojednaní o kumulácii.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodenie 25
(25)  Spolupráca v oblasti finančných služieb medzi Úniou a ZKÚ by mala prispieť k budovaniu bezpečnejšieho, zdravšieho a transparentnejšieho finančného systému, ktorý je nevyhnutný z hľadiska upevňovania celosvetovej finančnej stability a posilňovania trvalo udržateľného rastu. Úsilie vyvíjané v tejto oblasti by sa malo zamerať na dosiahnutie súladu s medzinárodne schválenými normami a na aproximáciu právnych predpisov ZKÚ s acquis Únie v oblasti finančných služieb. Náležitá pozornosť by sa mala venovať posilňovaniu administratívnej kapacity orgánov ZKÚ, a to aj v oblasti dohľadu.
(25)  Spolupráca v oblasti finančných služieb medzi Úniou a ZKÚ by mala mať za cieľ boj proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom s cieľom prispieť k budovaniu bezpečnejšieho, zdravšieho a transparentnejšieho finančného systému, ktorý je nevyhnutný z hľadiska upevňovania celosvetovej finančnej stability a posilňovania trvalo udržateľného rastu. Úsilie vyvíjané v tejto oblasti by sa malo zamerať na dosiahnutie súladu s medzinárodne schválenými normami a na aproximáciu právnych predpisov ZKÚ s acquis Únie v oblasti finančných služieb. Náležitá pozornosť by sa mala venovať posilňovaniu administratívnej kapacity orgánov ZKÚ, a to aj v oblasti dohľadu.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodenie 32
(32)  Toto rozhodnutie by malo v prípade potreby odkazovať na [nariadenie o NDICI] (Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce) na účely uskutočňovania spolupráce, a zabezpečiť tak koherentnosť v riadení rôznych nástrojov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto rozhodnutím sa zakladá pridruženie zámorských krajín a území (ZKÚ) k Únii (ďalej len „pridruženie“), ktoré predstavuje partnerstvo na základe článku 198 ZFEÚ, s cieľom podporovať trvalo udržateľný rozvoj ZKÚ, ako aj šíriť hodnoty a normy Únie v širšom svete.
1.  Týmto rozhodnutím sa zakladá pridruženie zámorských krajín a území (ZKÚ) k Únii (ďalej len „pridruženie“), ktoré predstavuje partnerstvo na základe článku 198 ZFEÚ, s cieľom podporovať trvalo udržateľný rozvoj ZKÚ, ako aj šíriť hodnoty, zásady a normy Únie v širšom svete.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1
1.  Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ vychádza z cieľov, zo zásad a z hodnôt, ktoré majú ZKÚ, členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, a Únia spoločné.
1.  Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ vychádza z cieľov, zo zásad a z hodnôt, ktoré majú ZKÚ, členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, a Únia spoločné. Prispieva k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sú vymedzené v Agende 2030, ako aj k vykonávaniu Parížskej dohody o zmene klímy.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3
3.  Pri vykonávaní tohto rozhodnutia sa partneri riadia zásadou transparentnosti, subsidiarity a potrebou účinnosti a partneri sa rovnakou mierou zameriavajú na tri piliere trvalo udržateľného rastu ZKÚ: hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a ochranu životného prostredia.
3.  Pri vykonávaní tohto rozhodnutia sa partneri riadia zásadou transparentnosti, subsidiarity a potrebou účinnosti a partneri sa rovnakou mierou zameriavajú na tri piliere trvalo udržateľného rastu ZKÚ: hospodársky rozvoj, kultúrny a sociálny rozvoj a ochranu životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 4
4.  Všeobecným cieľom tohto rozhodnutia je podporovať hospodársky a sociálny rozvoj ZKÚ a nadviazať úzke hospodárske vzťahy medzi ZKÚ a Úniou ako takou. Snahou pridruženia je dosiahnuť celkové ciele tým, že sa zvýši konkurencieschopnosť ZKÚ, posilní sa ich odolnosť, zníži ich zraniteľnosť v hospodárskej a environmentálnej sfére a podporí spolupráca medzi ZKÚ a inými partnermi.
4.  V súlade s článkom 3 ods. 5 a článkom 21 Zmluvy o Európskej únii a článkom 198 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je všeobecným cieľom tohto rozhodnutia podporovať hospodársky a sociálny rozvoj ZKÚ a nadviazať úzke hospodárske vzťahy medzi ZKÚ a celou Úniou.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 5 – písmeno a
a)  prehlbovanie a podporovanie spolupráce so ZKÚ,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 5 – písmeno b
b)  podporovanie Grónska a spolupráca s ním pri riešení jeho hlavných výziev, ako je zvyšovanie úrovne vzdelania, a prispievanie ku kapacite verejnej správy Grónska v oblasti tvorby a vykonávania národných politík.
b)  poskytovanie pomoci ZKÚ pri riešení hlavných výziev, ktorým čelia, vrátane vzdelania v prípade Grónska;
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 5 – písmeno b a (nové)
ba)  posilnenie odolnosti ZKÚ znižovaním ich hospodárskej a environmentálnej zraniteľnosti;
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 5 – písmeno b b (nové)
bb)  zlepšenie konkurencieschopnosti ZKÚ vrátane sociálnych noriem;
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 5 – písmeno b c (nové)
bc)  podporovanie spolupráce ZKÚ s inými partnermi.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 6
6.  Pri dosahovaní týchto cieľov pridruženie dodržiava základné zásady slobody, demokracie, ľudských právzákladných slobôd, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sú spoločné pre ZKÚ, ako aj pre členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené.
6.  Pri dosahovaní týchto cieľov pridruženie dodržiava základné zásady demokracie, prístup založený na právach, ktorý zahŕňa všetky ľudské právazákladné slobody, právny štát, dobrú správu vecí verejných a udržateľný rozvoj, ktoré sú spoločné pre ZKÚ, ako aj pre členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené. To isté platí pre zásadu nediskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie a rodovej rovnosti.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
V procese plánovania a vykonávania, a najmä pri prijímaní svojich usmernení Komisia náležite zohľadní obmedzené administratívne a ľudské kapacity ZKÚ.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a
a)  hospodárska diverzifikácia hospodárstiev ZKÚ, a to vrátane ich ďalšej integrácie do svetového hospodárstva a regionálnych hospodárstiev; pokiaľ ide o špecifický prípad Grónska, potreba zvyšovania zručností pracovnej sily;
a)  udržateľná hospodárska diverzifikácia hospodárstiev ZKÚ, a to vrátane ich ďalšej integrácie do svetového hospodárstva a regionálnych hospodárstiev; pokiaľ ide o špecifický prípad Grónska, potreba zvyšovania zručností pracovnej sily;
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)   podpora vysokokvalitného sociálneho modelu;
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno e
e)  podpora znižovania rizika katastrof;
e)  podpora znižovania rizika katastrof s prihliadnutím na priority stanovené v sendaiskom rámci na roky 2015 – 2030;
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno h a (nové)
ha)  otázky týkajúce sa Karibiku a Tichomoria.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 2
2.  Na tento účel si Únia a ZKÚ môžu vymieňať informácie a najlepšie postupy alebo stanoviť akúkoľvek inú formu úzkej spolupráce a koordinácie s inými partnermi v rámci účasti ZKÚ v regionálnych a medzinárodných organizáciách, v prípade potreby prostredníctvom medzinárodných dohôd.
2.  Na tento účel si Únia a ZKÚ môžu vymieňať informácie a najlepšie postupy alebo stanoviť akúkoľvek inú formu úzkej spolupráce a koordinácie s inými partnermi v rámci účasti ZKÚ v regionálnych a medzinárodných organizáciách, v prípade potreby prostredníctvom medzinárodných dohôd s cieľom prispieť k bezproblémovému začleneniu ZKÚ do ich príslušného zemepisného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 3
3.  Cieľom pridruženia je podpora spolupráce medzi ZKÚ a inými partnermi v oblastiach spolupráce stanovených v častiach II a III tohto rozhodnutia. V tejto súvislosti je cieľom pridruženia presadzovanie spolupráce medzi ZKÚ a najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ a ich susednými štátmi a územiami bez ohľadu na to, či patria do skupiny AKT, alebo nie. Na účely dosiahnutia tohto cieľa Únia zlepší koordináciu a synergiu medzi príslušnými programami Únie. Únia sa usiluje zapojiť ZKÚ aj do svojich platforiem na vedenie dialógu s ich susednými krajinami bez ohľadu na to, či tieto krajiny a územia patria do skupiny AKT, alebo nie, a prípadne aj s najvzdialenejšími regiónmi.
3.  Cieľom pridruženia je podpora spolupráce medzi ZKÚ a inými partnermi v oblastiach spolupráce stanovených v častiach II a III tohto rozhodnutia. V tejto súvislosti je cieľom pridruženia presadzovanie spolupráce medzi ZKÚ a najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ a ich susednými štátmi a územiami bez ohľadu na to, či patria do skupiny AKT, alebo nie. Na účely dosiahnutia tohto cieľa Únia zlepší koordináciu a synergiu medzi príslušnými programami Únie. Únia zapája ZKÚ do svojich platforiem na vedenie dialógu s ich susednými krajinami bez ohľadu na to, či tieto krajiny a územia patria do skupiny AKT alebo nie, a prípadne aj s najvzdialenejšími regiónmi, pričom im navrhne štatút pozorovateľa.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno a a (nové)
aa)  budovanie kapacít ZKÚ s cieľom ovplyvňovať prijímanie regionálnych stratégií, ktoré zohľadňujú ich osobitosti, potencialitu a európsku perspektívu;
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Článok 9 – nadpis
Traitement particulier
Osobitné zaobchádzanie s izolovanými ZKÚ
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a
Osobitné zaobchádzanie s najmenej rozvinutými ZKÚ
1.  Pridruženie zohľadní rôznorodosť ZKÚ z hľadiska úrovne ich rozvoja a štrukturálnych obmedzení.
2.  V prípade najmenej rozvinutých ZKÚ sa stanoví osobitné zaobchádzanie.
3.  S cieľom umožniť najmenej rozvinutým ZKÚ, aby prekonali zaostávanie v rozvoji a vyrovnali sa so svojimi trvalými štrukturálnymi obmedzeniami, sa pri určovaní objemu finančnej pomoci a s ním súvisiacich podmienok náležite zohľadnia ich osobitné charakteristiky.
4.  Za najmenej rozvinuté ZKÚ sa považujú Wallis a Futuna.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Článok 10 – odsek 1
1.  Pridruženie sa zakladá na širokom dialógu a konzultáciách o otázkach spoločného záujmu medzi ZKÚ, členskými krajinami, s ktorými sú ZKÚ spojené, a Komisiou, a prípadne Európskou investičnou bankou (EIB).
1.  Pridruženie sa zakladá na širokom dialógu a konzultáciách o otázkach spoločného záujmu medzi ZKÚ, členskými krajinami, s ktorými sú ZKÚ spojené, Komisiou a Európskym parlamentom, a prípadne Európskou investičnou bankou (EIB).
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Článok 12 – nadpis
Úlohy neštátnych subjektov
Úlohy občianskej spoločnosti a neštátnych subjektov
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 1
1.  Neštátne subjekty sa môžu zúčastňovať na výmene informácií a na konzultáciách týkajúcich sa spolupráce, a predovšetkým prípravy a realizácie pomoci, projektov alebo programov spolupráce. Môžu sa na ne delegovať právomoci finančného riadenia na vykonávanie takýchto projektov alebo programov, ktorých účelom je podpora iniciatív miestneho rozvoja.
1.  Občianska spoločnosť, súkromný sektor a neštátne subjekty sa môžu zúčastňovať na výmene informácií a na konzultáciách týkajúcich sa spolupráce, a predovšetkým prípravy a realizácie pomoci, projektov alebo programov spolupráce. Môžu sa na ne delegovať právomoci finančného riadenia na vykonávanie takýchto projektov alebo programov, ktorých účelom je podpora iniciatív miestneho rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia
Článok 13 – odsek 3
3.  Dialóg umožňuje ZKÚ plnú účasť na implementácii pridruženia.
3.  Dialóg umožňuje ZKÚ plnú účasť na implementácii pridruženia a aj na vymedzovaní a vykonávaní regionálnych stratégií Európskej únie v zónach, v ktorých sa ZKÚ nachádzajú.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia
Článok 13 – odsek 4
4.  Dialóg sa má okrem iného zameriavať na osobitné politické otázky spoločného záujmu alebo všeobecného významu na účely dosiahnutia spoločných cieľov pridruženia.
4.  Dialóg sa má okrem iného zameriavať na osobitné politické otázky spoločného záujmu alebo všeobecného významu na účely dosiahnutia spoločných cieľov pridruženia, ako aj cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh rozhodnutia
Článok 13 – odsek 5
5.  Dialóg s Grónskom poskytuje predovšetkým základ pre širokú spoluprácu a dialóg v oblastiach, ktoré sa týkajú okrem iného energetiky, zmeny klímy a životného prostredia, prírodných zdrojov vrátane surovín a populácií rýb, námornej dopravy, výskumu a inovácie, ako aj arktického rozmeru týchto otázok.
5.  Dialóg s Grónskom poskytuje predovšetkým základ pre širokú spoluprácu a dialóg v oblastiach, ktoré sa týkajú okrem iného vzdelávania, energetiky, zmeny klímy a životného prostredia, prírody, prírodných zdrojov vrátane surovín a populácií rýb, námornej dopravy, výskumu a inovácie, ako aj arktického rozmeru týchto otázok.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh rozhodnutia
Článok 13 – odsek 5 a (nový)
5a.  Dialóg s karibskými ZKÚ slúži najmä na posilnenie európskej stratégie v karibskom regióne a spolupráce v otázkach týkajúcich sa biodiverzity, zmeny klímy, udržateľného riadenia zdrojov, predchádzania rizikám katastrof a ich riadenia, sociálneho rozmeru, ako aj podpory dobrej správy vecí verejných, najmä v oblasti daní a boja proti organizovanej trestnej činnosti.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh rozhodnutia
Článok 13 – odsek 5 b (nový)
5b.  Dialóg s tichomorskými ZKÚ slúži hlavne na vymedzenie a vykonávanie ambicióznej európskej stratégie v tichomorskom regióne prostredníctvom posilnenia európskej prítomnosti, a podpory spolupráce v otázkach, ako napríklad udržateľné riadenie morských a suchozemských zdrojov, zmena klímy, energetika, životné prostredie a modrá ekonomika.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh rozhodnutia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno a
a)  fórum pre dialóg medzi ZKÚ – EÚ (ďalej len „fórum ZKÚ – EÚ“) s každoročným stretnutím orgánov ZKÚ, zástupcov členských štátov a Komisie. Poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia EIB a zástupcovia najvzdialenejších regiónov sa k fóru ZKÚ – EÚ pridružia podľa potreby;
a)  fórum pre politický dialóg medzi ZKÚ – EÚ (ďalej len „fórum ZKÚ – EÚ“) s každoročným stretnutím orgánov ZKÚ, zástupcov členských štátov, Komisie, predsedníctva Rady a Európskeho parlamentu. Združenie ZKÚ (OCTA), zástupcovia EIB, zástupcovia najvzdialenejších regiónov a zástupcovia tretích krajín alebo území, ktoré susedia s ZKÚ, sa k fóru ZKÚ – EÚ pridružia podľa potreby;
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh rozhodnutia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno b
b)  Komisia, ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, pravidelne uskutočňujú trojstranné konzultácie. Tieto konzultácie sa organizujú najmenej trikrát za rok na podnet Komisie alebo na žiadosť ZKÚ a členských štátov, s ktorými sú ZKÚ spojené;
b)  Komisia, ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, pravidelne uskutočňujú trojstranné konzultácie. Tieto konzultácie sa organizujú najmenej štyrikrát za rok na podnet Komisie alebo na žiadosť ZKÚ a členských štátov, s ktorými sú ZKÚ spojené;
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh rozhodnutia
Časť II – kapitola 1 – nadpis
OTÁZKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZMENA KLÍMY, OCEÁNY A ZNIŽOVANIE RIZIKA KATASTROF
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť
V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti životného prostredia, zmeny klímy a znižovania rizika katastrof môže vzťahovať na:
V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, znižovania rizika katastrof a posilňovania odolnosti môže vzťahovať na:
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 1 – písmeno c
c)  presadzovanie trvalo udržateľného a efektívneho využívania zdrojov a podporu oddelenia hospodárskeho rastu od zhoršovania životného prostredia. a
c)  presadzovanie trvalo udržateľného a efektívneho využívania zdrojov smerujúceho k dosiahnutiu nízkouhlíkového hospodárstva na základe spravodlivých stratégií prechodu, a
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh rozhodnutia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)   riešenie problémov súvisiacich s degradáciou pôdy vrátane zvyšovania hladiny morí a znečistenia pôdy;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh rozhodnutia
Článok 17 – odsek 1
V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov môže vzťahovať na podporu zachovávania a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, a to vrátane ich úlohy pri ochrane životného prostredia pred eróziou a pri kontrole dezertifikácie, zalesňovaní a riadení vývozov dreva.
V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov môže vzťahovať na podporu zachovávania a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, a to vrátane ich úlohy pri ochrane životného prostredia pred eróziou a pri kontrole dezertifikácie, zalesňovaní a riadení vývozov dreva, a na boj proti nezákonnej ťažbe dreva.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh rozhodnutia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b
b)  zosúlaďovanie hospodárskych a spoločenských činností, ako sú rybolov a akvakultúra, cestovný ruch, námorná doprava a poľnohospodárstvo, s potenciálom, ktorý majú morské a pobrežné zóny z hľadiska energie z obnoviteľných zdrojov a surovín, a to za súčasného zohľadnenia následkov zmeny klímy a ľudskej činnosti.
b)  zosúlaďovanie hospodárskych a spoločenských činností, ako sú rybolov a akvakultúra, cestovný ruch, námorná doprava a udržateľné poľnohospodárstvo, s potenciálom, ktorý majú morské a pobrežné zóny z hľadiska energie z obnoviteľných zdrojov a surovín, a to za súčasného zohľadnenia následkov zmeny klímy a ľudskej činnosti.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh rozhodnutia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno c
c)  rozvoj a posilnenie ochrany životného prostredia;
c)  rozvoj a posilnenie ľudských práv, ako aj sociálnej ochrany a ochrany životného prostredia;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh rozhodnutia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno b
b)  prispievanie k úsiliu partnerských krajín, aby si plnili svoje záväzky v oblasti zmeny klímy v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy;
b)  prispievanie k úsiliu partnerských krajín, aby si plnili svoje záväzky v oblasti zmeny klímy v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy a s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja;
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh rozhodnutia
Časť II – kapitola 4 – nadpis
MLÁDEŽ, VZDELÁVANIE, ODBORNÁ PRÍPRAVA, ZDRAVIE, ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE, BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN A POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ
MLÁDEŽ, ŽENY, VZDELÁVANIE, ODBORNÁ PRÍPRAVA, ZDRAVIE, ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE, BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN A POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh rozhodnutia
Článok 32 – odsek 2 a (nový)
2a.  Únia a ZKÚ spolupracujú na zaistení toho, aby sa mladí ľudia aktívne zúčastňovali na trhu práce s cieľom bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh rozhodnutia
Článok 32 a (nový)
Článok 32a
Rovnosť medzi mužmi a ženami
1.  Únia zabezpečuje podporu rovnosti a spravodlivosti medzi mužmi a ženami v ZKÚ, ako aj posilňovanie postavenia žien a rovnakých politických a ekonomických príležitostí pre ženy.
2.  Cieľom pridruženia je chrániť práva žien a dievčat vrátane boja proti všetkým formám násilia.
3.  Pridruženie sa takisto snaží podporovať emancipáciu žien, najmä, ich úlohu aktérov udržateľného rozvoja a v hospodárskom a finančnom prostredí.
Všetky iniciatívy musia zahŕňať rodový rozmer.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh rozhodnutia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno b
b)  podporu ZKÚ pri vymedzovaní a uskutočňovaní politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.
b)  podporu ZKÚ pri vymedzovaní a uskutočňovaní politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, a
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh rozhodnutia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)   podporu účasti a prístupu ZKÚ k programu Erasmus+ prostredníctvom podporovania a zvyšovania mobility potenciálnych prijímateľov zo ZKÚ a do ZKÚ.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh rozhodnutia
Článok 38 – nadpis
Scénické umenie
Výtvarné umenia
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh rozhodnutia
Článok 38 – odsek 1 – úvodná časť
V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti scénického umenia môže vzťahovať na:
V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti výtvarných umení môže vzťahovať na:
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh rozhodnutia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno a
a)  uľahčenie častejších kontaktov medzi aktérmi scénického umenia v oblastiach, ako sú profesionálne výmeny a odborná príprava vrátane účasti na konkurzoch, vytváranie sietí a podpora budovania sietí;
a)  uľahčenie častejších kontaktov medzi aktérmi výtvarných umení v oblastiach, ako sú profesionálne výmeny a odborná príprava vrátane účasti na konkurzoch, vytváranie sietí a podpora budovania sietí prostredníctvom poskytnutia primeranej finančnej podpory;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh rozhodnutia
Článok 38 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  podporu umeleckej produkcie ZKÚ v Únii;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh rozhodnutia
Článok 39 – odsek 1 – úvodná časť
V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a historických pamiatok zameriava na podporu výmeny odborných poznatkov a najlepších postupov prostredníctvom:
V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a historických pamiatok zameriava na podporu výmeny odborných poznatkov a najlepších postupov a optimalizáciu potenciálu takýchto lokalít na udržateľnej úrovni prostredníctvom:
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh rozhodnutia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  zlepšovania znalosti, ako aj ochrany a zhodnocovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva ZKÚ;
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh rozhodnutia
Časť II – kapitola 6 – nadpis
BOJ PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI
PRESADZOVANIE ZÁSAD PRÁVNEHO ŠTÁTU
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh rozhodnutia
Článok -40 a (nový)
Článok -40a
Presadzovanie zásad právneho štátu
1.  Cieľom pridruženia je presadzovať prostredníctvom dialógu a spolupráce medzi Úniou a ZKÚ zásady demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, na ktorých je založené.
2.  ZKÚ ako vysunutý post Únie sú hlavnými aktérmi pri šírení hodnôt a zásad Únie vo svojich príslušných regiónoch.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh rozhodnutia
Článok 41 – nadpis
Boj proti organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí, terorizmu a korupcii
Boj proti a predchádzanie organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí, terorizmu a korupcii
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh rozhodnutia
Článok 41 – odsek 1 – úvodná časť
1.  V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti organizovanej trestnej činnosti môže vzťahovať na:
1.  V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti organizovanej trestnej činnosti a jej predchádzania môžu vzťahovať na:
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh rozhodnutia
Článok 42 a (nový)
Článok 42a
Rokovanie o obchodných dohodách s tretími krajinami
Ak pri rokovaní o obchodnej dohode alebo o dohode o rybolove s tretími krajinami hrozí, že by spôsobila vážne poškodenie regionálnej integrácie alebo citlivých odvetví v ZKÚ, Komisia vykoná posúdenie vplyvu, pričom zohľadní kumulatívny vplyv obchodných dohôd na hospodárstva ZKÚ. Po dokončení tohto posúdenia Komisia predtým, ako uzatvorí príslušné medzinárodní dohody, postúpi jeho výsledky Európskemu parlamentu, Rade a vládnym a miestnym orgánom ZKÚ.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh rozhodnutia
Článok 53 – odsek 2
2.  Obchodná spolupráca je zameraná na podporu konečných cieľov Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a na podporu vykonávania Parížskej dohody. Môže sa rozšíriť aj na spoluprácu v súvislosti s inými viacstrannými environmentálnymi dohodami o obchode, ako je Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
2.  Obchodná spolupráca je zameraná na podporu konečných cieľov Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), na podporu vykonávania Parížskej dohody a cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Môže sa rozšíriť aj na spoluprácu v súvislosti s inými viacstrannými environmentálnymi dohodami o obchode, ako je Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh rozhodnutia
Článok 59 – odsek 1 – odsek 4
4.  pomoc poskytnutá zo štátnych zdrojov ZKÚ, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky, keďže má značný negatívny vplyv na obchod alebo investície.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh rozhodnutia
Článok 70 – odsek 1
Únia a ZKÚ vyvíjajú maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa na ich území zaviedli a uplatňovali medzinárodne dohodnuté štandardy pre reguláciu a dohľad v sektore finančných služieb a pre boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Medzi tieto medzinárodne dohodnuté štandardy patria okrem iného „Základné zásady pre efektívny bankový dohľad“ Bazilejského výboru pre bankový dohľad, „Základné zásady a metodika poisťovníctva“ Medzinárodného združenia orgánov dohľadu nad poisťovníctvom, „Ciele a zásady regulácie cenných papierov“ Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere, „Dohoda o výmene informácií o daňových záležitostiach“ Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“), „Vyhlásenie o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely“ skupiny G20, „Kľúčové atribúty účinných režimov riešenia krízových situácií pre finančné inštitúcie“ Rady pre finančnú stabilitu.
Únia a ZKÚ vyvíjajú maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa na ich území zaviedli a uplatňovali medzinárodne dohodnuté štandardy pre reguláciu a dohľad v sektore finančných služieb a pre boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Medzi tieto medzinárodne dohodnuté štandardy patria okrem iného „Základné zásady pre efektívny bankový dohľad“ Bazilejského výboru pre bankový dohľad, „Základné zásady a metodika poisťovníctva“ Medzinárodného združenia orgánov dohľadu nad poisťovníctvom, „Ciele a zásady regulácie cenných papierov“ Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere, „Dohoda o výmene informácií o daňových záležitostiach“ Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“), „Vyhlásenie o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely“ skupiny G20, „Kľúčové atribúty účinných režimov riešenia krízových situácií pre finančné inštitúcie“ Rady pre finančnú stabilitu, alebo Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho protokoly.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh rozhodnutia
Článok 72 – odsek 1 – písmeno a
a)  adekvátne finančné zdroje a primeranú technickú pomoc v záujme posilňovania kapacít ZKÚ v oblasti tvorby a vykonávania strategických a regulačných rámcov;
a)  adekvátne finančné zdroje a primeranú technickú pomoc v rámci tohto rozhodnutia v záujme posilňovania kapacít ZKÚ v oblasti tvorby a vykonávania strategických a regulačných rámcov;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh rozhodnutia
Článok 72 – odsek 1 – písmeno b
b)  dlhodobé financovanie na podporu rastu súkromného sektora;
b)  dlhodobé financovanie v rámci tohto rozhodnutia na podporu rastu súkromného sektora;
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh rozhodnutia
Článok 72 – odsek 1 – písmeno c
c)  v prípade potreby aj iné programy Únie môžu prispieť k opatreniam stanoveným podľa tohto rozhodnutia za predpokladu, že sa príspevky nebudú vzťahovať na tie isté náklady. Toto rozhodnutie môže prispieť aj k opatreniam stanoveným v rámci iných programov Únie, a to za predpokladu, že sa príspevky nebudú vzťahovať na tie isté náklady. V takomto prípade sa v pracovnom programe, ktorý sa vzťahuje na tieto opatrenia, stanoví, aký súbor pravidiel je uplatniteľný.
c)  dodatočné financovanie prostredníctvom iných programov Únie s cieľom prispieť k opatreniam stanoveným podľa tohto rozhodnutia za predpokladu, že sa príspevky nebudú vzťahovať na tie isté náklady. V takomto prípade sa v pracovnom programe, ktorý sa vzťahuje na tieto opatrenia, stanoví, aký súbor pravidiel je uplatniteľný.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh rozhodnutia
Článok 72 – odsek 1 a (nový)
Toto rozhodnutie môže prispieť aj k opatreniam stanoveným v rámci iných programov Únie, a to za predpokladu, že sa príspevky nebudú vzťahovať na tie isté náklady. V takomto prípade sa v pracovnom programe, ktorý sa vzťahuje na tieto opatrenia, stanoví, aký súbor pravidiel je uplatniteľný.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh rozhodnutia
Článok 73 – odsek 1
1.  Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie 2021 až 2027 je vo výške 500 000 000 eur v bežných cenách.
1.  Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie 2021 až 2027 je vo výške 669 000 000 eur v bežných cenách.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh rozhodnutia
Článok 74 – odsek 1 – písmeno a
a)  „programovateľná pomoc“ je nenávratná pomoc pridelená ZKÚ s cieľom financovať územné, regionálne alebo intraregionálne stratégie a priority stanovené v programovacích dokumentoch;
a)  „programovateľná pomoc“ je nenávratná pomoc pridelená ZKÚ s cieľom financovať územné, regionálne alebo intraregionálne stratégie a priority v prípade potreby stanovené v programovacích dokumentoch;
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh rozhodnutia
Článok 74 – odsek 1 – písmeno g
g)  „prostriedky pridelené na intraregionálnom základe“ „prostriedky pridelené na intraregionálnom základe“ sú sumou, ktorá sa v rámci prostriedkov pridelených na regionálnom základe pridelí na programovateľnú pomoc s cieľom financovať stratégie a priority intraregionálnej spolupráce, ktorá zahŕňa najmenej jednu ZKÚ a jeden alebo viacero najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ a/alebo jeden alebo viacero štátov AKT a/alebo jeden alebo viacero štátov alebo území, ktoré nepatria do skupiny AKT.
g)  „prostriedky pridelené na intraregionálnom základe“ sú suma, ktorá sa v rámci prostriedkov pridelených na regionálnom základe pridelí na programovateľnú pomoc s cieľom financovať stratégie a priority intraregionálnej spolupráce, ktorá zahŕňa subjekty uvedené v článku 82 tohto rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh rozhodnutia
Článok 74 a (nový)
Článok 74a
Všeobecná zásada
Pokiaľ nie je v tomto rozhodnutí stanovené inak, finančná pomoc Únie sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10461a (%ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a s cieľmi a zásadami tohto rozhodnutia.
___________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh rozhodnutia
Článok 75 – odsek 3 – písmeno a
a)  sa uskutočňuje s náležitým ohľadom na geografické, sociálne a kultúrne vlastnosti jednotlivých ZKÚ, ako aj ich osobitný potenciál;
a)  sa uskutočňuje s náležitým ohľadom na demografické, geografické, ekonomické a finančné, environmentálne, sociálne a kultúrne vlastnosti jednotlivých ZKÚ, ako aj ich osobitný potenciál;
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh rozhodnutia
Článok 75 – odsek 4 a (nový)
4a.  Financovanie Únie sa môže poskytovať prostredníctvom typov financovania stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä prostredníctvom:
a)  grantov;
b)  verejných zákaziek na poskytovanie služieb, dodávok alebo prác;
c)  rozpočtovej pomoci;
d)  príspevkov do trustových fondov zriadených Komisiou v súlade s článkom 234 nariadenia o rozpočtových pravidlách;
e)  finančných nástrojov;
f)  rozpočtových záruk;
g)  kombinovaného financovania;
h)  finančnej pomoci;
i)  platených externých expertov.
V kontexte programovateľnej pomoci má finančná pomoc Únie pre ZKÚ najmä formu rozpočtovej pomoci.
Finančná pomoc Únie sa môže v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách poskytovať aj prostredníctvom príspevkov do medzinárodných, regionálnych alebo národných fondov, ako sú napríklad fondy zriadené alebo spravované EIB, členskými štátmi, partnerskými krajinami a regiónmi alebo medzinárodnými organizáciami, s cieľom získať spoločné financovanie od viacerých darcov, alebo do fondov zriadených jedným alebo viacerými darcami na účely spoločného vykonávania projektov.
Finančnú pomoc Únie vykonáva Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách priamo prostredníctvom útvarov Komisie, delegácií Únie a výkonných agentúr, formou zdieľaného riadenia s členskými štátmi alebo nepriamo prostredníctvom zverenia úloh súvisiacich s plnením rozpočtu subjektom uvedeným v nariadení o rozpočtových pravidlách. Uvedené subjekty zabezpečujú súlad s vonkajšou politikou Únie a môžu zveriť úlohy plnenia rozpočtu iným subjektom za podmienok, ktoré sú rovnocenné s podmienkami, ktoré sa vzťahujú na Komisiu.
Financované akcie sa môžu vykonávať prostredníctvom paralelného alebo spoločného spolufinancovania. V prípade paralelného spolufinancovania sa akcia rozdelí na niekoľko jasne identifikovateľných zložiek, z ktorých každú financujú iní partneri zabezpečujúci spolufinancovanie spôsobom, ktorý vždy umožňuje identifikovať konečné využitie finančných prostriedkov. V prípade spoločného spolufinancovania sa celkové náklady na akciu rozdelia medzi partnerov, ktorí poskytujú spolufinancovanie, pričom zdroje sa spoja tak, že pri žiadnej konkrétnej činnosti vykonávanej v rámci akcie už nie je možné identifikovať zdroj finančných prostriedkov. V takýchto prípadoch sa ex post zverejňovanie dohôd o grantoch a verejných zákazkách, ako sa uvádza v článku 38 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v náležitom prípade riadi pravidlami zodpovedného subjektu.
Financovanie Únie nesmie byť základom žiadnych osobitných daní, ciel ani poplatkov ani nesmie aktivovať ich výber.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh rozhodnutia
Článok 75 a (nový)
Článok 75a
Prenosy, ročné čiastkové platby, viazané rozpočtové prostriedky, splátky a príjmy z finančných nástrojov
1.  Tiež v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa nepoužité viazané a platobné rozpočtové prostriedky v rámci tohto rozhodnutia automaticky prenášajú a môžu sa viazať až do 31. decembra nasledujúceho rozpočtového roka. Prenesená suma sa musí použiť ako prvá v nasledujúcom rozpočtovom roku. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o prenesených viazaných rozpočtových prostriedkoch v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
2.  Okrem uplatnenia pravidiel stanovených v článku 15 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa týkajú opätovného sprístupnenia rozpočtových prostriedkov, sa viazané rozpočtové prostriedky, ktoré zodpovedajú sume, ktorej viazanosť bola zrušená v dôsledku celkového alebo čiastočného nevykonania akcie podľa tohto rozhodnutia, opäť sprístupnia v pôvodnom rozpočtovom riadku. Na účely tohto rozhodnutia sa odkazy na článok 15 nariadenia o rozpočtových pravidlách v článku 12 ods. 1 písm. b) nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec, sa považuje aj za odkaz na tento odsek.
3.  Rozpočtové záväzky, ktoré sa vzťahujú na akcie trvajúce viac ako jeden rozpočtový rok, sa môžu rozdeliť na ročné čiastkové platby vykonávané počas viacerých rokov v súlade s článkom 112 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Článok 114 ods. 2 tretí pododsek nariadenia o rozpočtových pravidlách sa nevzťahuje na tieto viacročné akcie. Komisia automaticky zruší viazanosť akejkoľvek časti rozpočtových záväzkov týkajúcich sa akcie, ktorá nebola do 31. decembra piateho roku nasledujúceho po roku prijatia daného rozpočtového záväzku využitá na účely predbežného financovania alebo uskutočnenia priebežných platieb alebo v súvislosti s ktorou nebol predložený žiadny overený výkaz výdavkov ani žiadna žiadosť o platbu.
Odsek 2 tohto článku sa vzťahuje aj na ročné čiastkové platby.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh rozhodnutia
Článok 76 – odsek 1 – písmeno b
b)  inštitucionálny rozvoj, budovanie kapacít a začlenenie environmentálnych aspektov;
b)  inštitucionálny rozvoj, budovanie kapacít a začlenenie environmentálnych a rodových aspektov a aspektov dobrej správy vecí verejných;
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh rozhodnutia
Článok 77 – odsek 2
2.  Pokiaľ ide o tieto oblasti, Únia podporuje úsilie ZKÚ pri zostavovaní spoľahlivých štatistických údajov o uvedených oblastiach.
2.  Pokiaľ ide o tieto oblasti, Únia podporuje úsilie ZKÚ pri zostavovaní spoľahlivých verejne dostupných štatistických údajov o uvedených oblastiach.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh rozhodnutia
Článok 77 – odsek 3
3.  Únia môže podporovať ZKÚ v ich úsilí o zlepšovanie porovnateľnosti ich makroekonomických ukazovateľov.
3.  Únia môže podporovať ZKÚ v ich úsilí o zlepšovanie porovnateľnosti ich makroekonomických ukazovateľov, a to najmä uľahčovaním analýz HDP ZKÚ s paritou kúpnej sily, ak sú k dispozícii.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh rozhodnutia
Článok 78 – odsek 1
1.  Na podnet Komisie sa finančné prostriedky Únie môžu použiť na krytie výdavkov na podporu vykonávania rozhodnutia a plnenia jeho cieľov vrátane administratívnej podpory spojenej s činnosťami v oblasti prípravy, sledovania, monitorovania, kontroly, auditu a hodnotenia, ktoré sú nevyhnutné na takéto vykonávanie, ako aj výdavkov v ústrediach a delegáciách Únie vynakladaných na administratívnu podporu nevyhnutnú pre program a na riadenie operácií financovaných na základe tohto rozhodnutia vrátane informačných a komunikačných aktivít a interných systémov informačných technológií.
1.  Na podnet Komisie sa finančné prostriedky Únie môžu použiť na krytie výdavkov na podporu vykonávania rozhodnutia a plnenia jeho cieľov vrátane administratívnej podpory spojenej s činnosťami v oblasti prípravy, sledovania, monitorovania, kontroly, auditu a hodnotenia, ktoré sú nevyhnutné na takéto vykonávanie.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh rozhodnutia
Článok 79
Článok 79
vypúšťa sa
Všeobecná zásada
Pokiaľ sa v tomto rozhodnutí nestanovuje inak, finančná pomoc Únie sa čerpá v súlade s cieľmi a so zásadami stanovenými v tomto rozhodnutí, nariadení o rozpočtových pravidlách a [nariadení o Nástroji susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI)], a najmä v hlave II kapitole I s výnimkou článku 13, článku 14 ods. 1 a 4 a článku 15, v kapitole III s výnimkou článku 21 ods. 1, článku 21 ods. 2 písm. a) a b) a článku 21 ods. 3) a v kapitole V s výnimkou článku 31 ods. 1, 4, 6, 9 a článku 32 ods. 3. Postup uvedený v článku 80 tohto rozhodnutia sa neuplatňuje na prípady uvedené v článku 21 ods. 2 písm. c) [nariadenia o NDICI].
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh rozhodnutia
Článok 79 a (nový)
Článok 79a
Prijatie programovacích dokumentov
1.  V rámci partnerstva medzi Úniou a ZKÚ sú orgány ZKÚ zodpovedné za formuláciu a prijatie sektorových politík v hlavných oblastiach spolupráce uvedených v časti II tohto rozhodnutia a zabezpečujú primerané následné opatrenia.
Na základe toho každá ZKÚ pripraví a predloží programovací dokument týkajúci sa udržateľného rozvoja svojho územia. Tento programovací dokument poskytuje jednotný rámec spolupráce medzi Úniou a dotknutým ZKÚ, ktorý je v súlade s celkovým účelom a rozsahom, cieľmi, zásadami a politikami Únie.
V každom programovacom dokumente sa vymedzuje:
–  stručná prezentácia politického, hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a environmentálneho kontextu ZKÚ;
–  stručný opis stratégie udržateľného rozvoja (Agenda 2030) ZKÚ, v ktorej sú vymedzené priority pre ZKÚ a spôsob, ako zamýšľa prispievať k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja;
–  prioritné oblasti, ktoré sa majú financovať z Únie;
–  osobitné ciele;
–  očakávané výsledky;
–  jasné a špecifické ukazovatele výkonnosti;
–  orientačné pridelené finančné prostriedky, a to celkové, ako aj pre jednotlivé prioritné oblasti;
–  orientačný harmonogram.
2.  Programovací dokument vychádza zo skúseností a najlepších postupov a je založený na konzultáciách a dialógu s občianskou spoločnosťou, miestnymi orgánmi a inými subjektmi, aby sa zabezpečilo ich primerané zapojenie a následné zohľadnenie orientačného programovacieho dokumentu.
3.  Návrh programovacieho dokumentu je predmetom výmeny názorov medzi orgánmi každej, resp. každého ZKÚ, členského štátu, ku ktorému patria, a Komisie. Orgány ZKÚ sú zodpovedné za finalizáciu programovacieho dokumentu. Komisia stanoví usmernenia, v ktorých spresní pravidlá programovania určené pre ZKÚ takým spôsobom, aby bolo možné rýchle schvaľovanie programovacích dokumentov.
4.  Po finalizácii programovacieho dokumentu ho Komisia posúdi a určí, či je v súlade s cieľmi tohto rozhodnutia a príslušnými politikami Únie a či obsahuje všetky prvky požadované na prijatie ročného rozhodnutia o financovaní. Orgány ZKÚ poskytnú na účely tohto posudzovania všetky potrebné informácie, a to aj výsledky štúdií uskutočniteľnosti.
5.  Programovací dokument sa schvaľuje v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 88 ods. 5 tohto rozhodnutia.
Tento postup sa uplatňuje aj pri dôležitých revíziách, v dôsledku ktorých sa podstatne upraví stratégia alebo programovanie.
Postup preskúmania sa neuplatňuje na nepodstatné úpravy orientačného programovacieho dokumentu, ako sú technické úpravy, prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci orientačne pridelených prostriedkov na jednotlivé prioritné oblasti ani na zvýšenie či zníženie veľkosti počiatočných orientačných pridelených prostriedkov o menej ako 20 %, pokiaľ tieto úpravy neovplyvňujú prioritné oblasti ani ciele stanovené v orientačnom programovacom dokumente. Komisia oznámi takéto nepodstatné úpravy Európskemu parlamentu a Rade do jedného mesiaca odo dňa prijatia príslušného rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh rozhodnutia
Článok 79 b (nový)
Článok 79b
Akčné plány a opatrenia
1.  Komisia prijme ročné alebo viacročné akčné plány alebo opatrenia. Opatrenia môžu mať formu individuálnych opatrení, osobitných opatrení, podporných opatrení alebo opatrení výnimočnej pomoci. V akčných plánoch a opatreniach sa ku každej akcii spresnia sledované ciele, očakávané výsledky a hlavné činnosti, spôsoby plnenia, rozpočet a všetky súvisiace výdavky na podporu.
2.  Akčné plány vychádzajú z programovacích dokumentov.
3.  Akčné plány a opatrenia sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 88 ods. 5 tohto rozhodnutia. Postup uvedený v odseku 1 sa nevyžaduje pri:
a)  akčných plánoch, osobitných opatreniach a podporných opatreniach, pri ktorých financovanie z Únie nepresahuje 10 miliónov EUR;
b)  technických zmenách, ak takéto zmeny podstatným spôsobom neovplyvnia ciele dotknutého akčného plánu alebo opatrenia, ako sú:
i)  zmena spôsobu vykonávania;
ii)  prerozdelenie finančných prostriedkov medzi akcie obsiahnuté v akčnom pláne;
iii)  zvýšenie alebo zníženie rozpočtu akčných plánov a opatrení najviac o 20 % pôvodného rozpočtu a maximálne 10 miliónov EUR.
V prípade viacročných akčných plánov a opatrení sa prahové hodnoty uvedené v odseku 3 písm. a) a písm. b) bode iii) uplatňujú každý rok. Akčné plány a opatrenia prijaté podľa tohto odseku, s výnimkou opatrení výnimočnej pomoci, a technické zmeny sa oznámia Európskemu parlamentu a členským štátom do jedného mesiaca od ich prijatia.
4.  Pred prijatím alebo predĺžením opatrení výnimočnej pomoci s nákladmi do výšky maximálne 20 miliónov EUR Komisia informuje Radu o povahe a cieľoch a plánovaných finančných sumách. Komisia informuje Radu pred uskutočnením významných a podstatných zmien týkajúcich sa už prijatých opatrení výnimočnej pomoci. Komisia v súvislosti s plánovaním a následnou implementáciou týchto opatrení zohľadňuje príslušný strategický prístup Rady v záujme súladu vonkajšej činnosti Únie. Komisia riadne a včas informuje Európsky parlament o plánovaní a vykonávaní opatrení výnimočnej pomoci podľa tohto článku vrátane plánovaných finančných súm a takisto informuje Európsky parlament v prípade podstatných zmien alebo predĺženia uvedenej pomoci.
5.  V riadne odôvodnených naliehavých prípadoch, ako sú krízy súvisiace so živelnými pohromami alebo pohromami spôsobenými ľudskou činnosťou alebo bezprostredné ohrozenie demokracie, právneho štátu, ľudských práv alebo základných slobôd, môže Komisia prijať akčné plány a opatrenia alebo zmeny existujúcich akčných plánov a opatrení v súlade s postupom uvedeným v článku 88 ods. 5.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh rozhodnutia
Článok 80
Článok 80
vypúšťa sa
Prijatie viacročných orientačných programov, akčných plánov a opatrení
Komisia prijme na základe tohto rozhodnutia vo forme „jednotných programovacích dokumentov“ viacročné orientačné programy, ako sa uvádza v článku 12 [nariadenia o NDICI], spolu so zodpovedajúcimi akčnými plánmi a opatreniami uvedenými v článku 19 [nariadenia o NDICI] v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 88 ods. 5 tohto rozhodnutia. Uvedený postup sa vzťahuje aj na preskúmania uvedené v článku 14 ods. 3 [nariadenia o NDICI], ktorých dôsledkom je významná úprava obsahu viacročného orientačného programu.
Pokiaľ ide o Grónsko, akčné plány a opatrenia vedené v článku 19 [nariadenia o NDICI] sa môžu prijať oddelene od viacročných orientačných programov.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh rozhodnutia
Článok 81 – odsek 1
1.  Verejné orgány ZKÚ sú oprávnené získať finančnú podporu stanovenú v tomto rozhodnutí.
1.  Verejné orgány všetkých ZKÚ sú oprávnené získať finančnú podporu stanovenú v tomto rozhodnutí.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh rozhodnutia
Článok 81 – odsek 2 – písmeno e
e)  aktéri decentralizovanej spolupráce a ostatné neštátne subjekty zo ZKÚ a z Únie s cieľom umožniť im, aby mohli realizovať hospodárske, kultúrne, sociálne a vzdelávacie projekty a programy v ZKÚ v rámci decentralizovanej spolupráce, ako sa uvádza v článku 12 tohto rozhodnutia.
e)  aktéri decentralizovanej spolupráce a ostatné neštátne subjekty zo ZKÚ a z Únie s cieľom umožniť im, aby mohli realizovať hospodárske, environmentálne, kultúrne, sociálne a vzdelávacie projekty a programy v ZKÚ v rámci decentralizovanej spolupráce, ako sa uvádza v článku 12 tohto rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh rozhodnutia
Článok 82 – odsek 1 – písmeno c – bod iii
iii)  jeden alebo viacero regionálnych orgánov, ktorých členmi sú ZKÚ;
iii)  jeden alebo viacero regionálnych orgánov alebo združení, ktorých členmi sú ZKÚ;
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh rozhodnutia
Článok 83 – odsek 1
1.  Fyzické osoby zo ZKÚ, ako sa vymedzujú v článku 50, a prípadne aj príslušné verejné a/alebo súkromné subjekty a inštitúcie v ZKÚ, sú oprávnené zúčastniť sa na programoch Únie a získať financovanie z programov Únie pod podmienkou, že budú zachované pravidlá a ciele týchto programov a prípadné dojednania uplatniteľné na členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené.
1.  Fyzické osoby zo ZKÚ, ako sa vymedzujú v článku 50, a prípadne aj príslušné verejné a/alebo súkromné subjekty a inštitúcie v ZKÚ, sú oprávnené zúčastniť sa na všetkých programoch Únie vrátane Fondu solidarity Európskej únie, a získať financovanie z programov Únie pod podmienkou, že budú zachované pravidlá a ciele týchto programov a prípadné dojednania uplatniteľné na členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh rozhodnutia
Článok 83 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia zabezpečí ZKÚ účinný a efektívny prístup k všetkým programom a nástrojom spolupráce Únie s inými krajinami a v prípade potreby stanoví osobitné opatrenia.
Komisia okrem toho zabezpečí transparentnosť informácií a zviditeľnenie výziev na predkladanie návrhov vyhlásených v rámci rôznych programov Únie prostredníctvom aktualizovaného prístupového portálu vyhradeného pre ZKÚ.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh rozhodnutia
Článok 83 – odsek 3
3.  ZKÚ predložia Komisii správu o tejto účasti na programoch Únie každý rok od roku 2022.
3.  Na základe informácií, ktoré poskytnú ZKÚ, Komisia vypracuje výročnú správu o účasti ZKÚ na programoch Únie.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh rozhodnutia
Článok 86 – odsek 2
S cieľom zabezpečiť účinné hodnotenie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní tohto rozhodnutia z hľadiska dosiahnutia jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 87 s cieľom zmeniť článok 3 prílohy I na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, pokiaľ sa to považuje za potrebné, a na účely doplnenia tohto rozhodnutia o ustanovenia o zriadení monitorovacieho a hodnotiaceho rámca.
S cieľom zabezpečiť účinné hodnotenie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní tohto rozhodnutia z hľadiska dosiahnutia jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 87 na účely určenia ukazovateľov výkonnosti uvedených v článku 3 prílohy I alebo ich preskúmania či doplnenia, pokiaľ sa to považuje za potrebné, a na účely doplnenia tohto rozhodnutia o ustanovenia o zriadení monitorovacieho a hodnotiaceho rámca.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh rozhodnutia
Článok 87 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 86 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. januára 2021. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Rada nevznesie voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 86 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. januára 2021. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Rada nevznesie voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. Rada informuje Európsky parlament o svojom rozhodnutí.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh rozhodnutia
Článok 87 – odsek 4
4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí Rade.
4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí Rade a Európskemu parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh rozhodnutia
Článok 87 – odsek 5
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 86 nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 86 nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. Ak má Rada v úmysle vzniesť námietku, informuje o tom Európsky parlament v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegovaný akt, voči ktorému zamýšľa vzniesť námietku, a dôvody tejto námietky.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh rozhodnutia
Článok 90 – odsek 1
Toto nariadenie sa uplatňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ46.
Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zabezpečuje celkovú politickú koordináciu vonkajšej činnosti Únie, pričom zabezpečuje jednotnosť, konzistentnosť a účinnosť vonkajšej činnosti Únie.
__________________
46 Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh rozhodnutia
Článok 92 – odsek 2
Uplatňuje sa od 1. januára 2021.
Uplatňuje sa od 1. januára 2021 a jeho účinnosť končí 31. decembra 2027.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh rozhodnutia
Príloha I – článok 1 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Na účely tohto rozhodnutia sa na sedemročné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 celková suma finančnej pomoci Únie vo výške 500 000 000 EUR v bežných cenách rozdelí takto:
1.  Na účely tohto rozhodnutia sa na sedemročné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 celková suma finančnej pomoci Únie vo výške 669 000 000 EUR v bežných cenách rozdelí takto:
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh rozhodnutia
Príloha I – článok 1 – odsek 1 – písmeno a
a)  159 000 000 EUR v podobe grantov na programovateľnú podporu dlhodobého rozvoja ZKÚ okrem Grónska, a to najmä na financovanie iniciatív uvedených v programovacom dokumente. Táto suma sa rozdelí na základe potrieb a výkonnosti ZKÚ podľa týchto kritérií: programovací dokument musí v náležitých prípadoch venovať osobitnú pozornosť akciám zameraným na posilňovanie správy vecí verejných a inštitucionálnych kapacít ZKÚ, ktoré sú príjemcami pomoci, a prípadne aj pravdepodobnému harmonogramu plánovaných akcií. Pri rozdelení tejto sumy sa zohľadní počet obyvateľov, výška hrubého domáceho produktu (HDP), výška minulých pridelených rozpočtových prostriedkov a problémy vyplývajúce z geografickej izolovanosti ZKÚ, tak ako je uvedené v článku 9 tohto rozhodnutia.
a)  81 % v podobe grantov na programovateľnú podporu dlhodobého rozvoja všetkých ZKÚ, a to najmä na financovanie iniciatív uvedených v programovacom dokumente.
Táto suma sa rozdelí na základe potrieb a výkonnosti ZKÚ podľa týchto kritérií: počet obyvateľov, výška hrubého domáceho produktu (HDP) podľa HDP s paritou kúpnej sily, ak je k dispozícii, výška minulých pridelených rozpočtových prostriedkov a problémy vyplývajúce z geografickej izolovanosti ZKÚ, ktoré sú uvedené v článku 9 tohto rozhodnutia, nízka úroveň rozvoja ZKÚ uvedených v článku 9a tohto rozhodnutia, veľkosť území a klimatické a environmentálne výzvy.
4 % pre Arubu
1,5 % pre Bonaire
5 % pre Curaçao
48 % pre Grónsko
10,75 % pre Novú Kaledóniu
10,85 % pre Francúzsku Polynéziu
1,2 % pre Sabu
2 % pre ostrov Svätý Bartolomej
0,8 % pre ostrov Svätý Eustach
7,5 % pre Saint Pierre a Miquelon
2,5 % pre ostrov Svätý Martin
0,4 % pre Francúzske južné a antarktické územia
5,5 % pre Wallis a Futunu
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh rozhodnutia
Príloha I – článok 1 – odsek 1 – písmeno b
b)  225 000 000 EUR v podobe grantu na bilaterálnu programovateľnú podporu dlhodobého rozvoja Grónska, a to najmä na financovanie iniciatív uvedených v programovacom dokumente.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh rozhodnutia
Príloha I – článok 1 – odsek 1 – písmeno c
c)  81 000 000 EUR sa pridelí na podporu regionálnych programov ZKÚ, z čoho 15 000 000 by sa malo použiť na podporu medziregionálnych operácií, pričom Grónsko je oprávnené len na podporu operácií v rámci regiónu. Táto spolupráca sa bude vykonávať v súlade s článkom 7 tohto rozhodnutia, a to najmä čo sa týka oblastí spoločných záujmov uvedených v článku 5 tohto rozhodnutia, a na základe konzultácií v rámci platforiem partnerstva EÚ – ZKÚ uvedených v článku 14 tohto rozhodnutia. Malo by sa usilovať o koordináciu s inými príslušnými finančnými programami a nástrojmi Únie, a najmä najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ.
c)  12 % sa pridelí na podporu regionálnych programov ZKÚ, z čoho 30 000 000 EUR by sa mohlo použiť na podporu medziregionálnych operácií, pričom Grónsko je oprávnené len na podporu operácií v rámci regiónu. Táto spolupráca sa bude vykonávať v súlade s článkom 7 tohto rozhodnutia, a to najmä čo sa týka oblastí spoločných záujmov uvedených v článku 5 tohto rozhodnutia, a na základe konzultácií v rámci platforiem partnerstva EÚ – ZKÚ uvedených v článku 14 tohto rozhodnutia. Malo by sa usilovať o koordináciu s inými príslušnými finančnými programami a nástrojmi Únie, a najmä najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh rozhodnutia
Príloha I – článok 1 – odsek 1 – písmeno d
d)  22 000 000 EUR na štúdie alebo opatrenia technickej pomoci pre všetky ZKÚ vrátane Grónska v súlade s článkom 78 tohto rozhodnutia49.
d)  3,5 % na štúdie alebo opatrenia technickej pomoci pre všetky ZKÚ vrátane Grónska v súlade s článkom 78 tohto rozhodnutia.
__________________
49 Z tejto sumy je 9 725 000 EUR vyhradených pre Komisiu na pokrytie technickej a/alebo administratívnej pomoci a výdavkov určených na financovanie implementácie programov a/alebo akcií EÚ, nepriameho výskumu, priameho výskumu.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh rozhodnutia
Príloha I – článok 1 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť
e)  13 000 000 EUR na nepridelený fond pre všetky ZKÚ vrátane Grónska, ktorý má okrem iného:
e)  3,5 % na nepridelený fond pre všetky ZKÚ vrátane Grónska, ktorý má okrem iného:
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh rozhodnutia
Príloha I – článok 1 – odsek 2
2.  Komisia môže na základe preskúmania rozhodnúť o spôsobe rozdelenia akýchkoľvek nepridelených prostriedkov uvedených v tomto článku.
2.  Komisia môže na základe preskúmania uskutočneného pred rokom 2025 po konzultáciách s členskými štátmi a Európskym parlamentom rozhodnúť o spôsobe rozdelenia nepridelených prostriedkov uvedených v tomto článku.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh rozhodnutia
Príloha I – článok 3 – odsek 1 – úvodná časť
Dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 ods. 5 rozhodnutia sa meria:
V súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja sa vypracuje zoznam kľúčových ukazovateľov výkonnosti v súlade s postupom stanoveným v článku 86 a použije sa na pomoc pri posudzovaní toho, do akej miery Únia prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3 ods. 5 tohto rozhodnutia.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh rozhodnutia
Príloha I – článok 3 – odsek 1 – bod 1
1.  V prípade ZKÚ okrem Grónska, vývozom tovaru a služieb ako % HDP a celkovými vládnymi príjmami ako % HDP.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh rozhodnutia
Príloha I – článok 3 – odsek 1 – bod 2
2.  V prípade Grónska, vývozom tovaru a služieb ako % HDP a percentuálnym podielom odvetvia rybolovu na celkovom vývoze.
vypúšťa sa

Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom
PDF 192kWORD 60k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o výročnej správe za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom (2018/2152(INI))
P8_TA(2019)0054A8-0003/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 310 ods. 6 a článok 325 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na svoje uznesenia o predchádzajúcich výročných správach Komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 3. septembra 2018 s názvom 29. výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom (2017) (COM(2018)0553) a sprievodné pracovné dokumenty útvarov ((SWD(2018)0381), (SWD(2018)0382), (SWD(2018)0383), (SWD(2018)0384), (SWD(2018)0385) a (SWD(2018)0386)),

–  so zreteľom na správu úradu OLAF za rok 2017(1) a na správu o činnosti dozorného výboru úradu OLAF za rok 2017,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 8/2018 z 22. novembra 2018 k návrhu Komisie z 23. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o úrade OLAF, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF,

–  so zreteľom na výročnú správu Európskeho dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)(2), a jeho preskúmania v polovici trvania, ktoré Komisia uverejnila 2. októbra 2017 (COM(2017)0589),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(3) z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (smernica o ochrane finančných záujmov),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939(4) z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5) z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,

–  so zreteľom na správu z roku 2015 s názvom Štúdia o kvantifikácii a analýze výpadku príjmov z DPH v členských štátoch EÚ, ktorej vypracovanie zadala Komisia, a na oznámenie Komisie zo 7. apríla 2016 o akčnom pláne v oblasti DPH: K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH - čas rozhodnúť sa (COM(2016)0148),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-105/14(6), Trestné konanie proti Tariccovi a iným,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-42/17(7), Trestné konanie proti proti M. A. S. a M. B.,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o úlohe oznamovateľov v ochrane finančných záujmov EÚ(8),

–  so zreteľom na správu z 12. mája 2017 o pokroku pri vykonávaní oznámenia Komisie „Posilnenie boja proti pašovaniu cigariet a iným formám nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami – Komplexná stratégia EÚ“ (COM(2013)0324) zo 6. júna 2013) (COM(2017)0235),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. júna 2011 s názvom Boj proti korupcii v EÚ (COM(2011)0308),

–  so zreteľom na správu koordinovanú úradom OLAF s názvom Podvod vo verejnom obstarávaní – Zber červených indikátorov a osvedčených postupov, ktorá bola zverejnená 20. decembra 2017, a na príručku úradu OLAF z roku 2017 s názvom Oznamovanie nezrovnalostí v zdieľanom hospodárení,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2018 o ochrane finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu(10),

–  so zreteľom na správu Komisie o boji proti korupcii v EÚ z 3. februára 2014 (COM(2014)0038),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 19/2017 s názvom Dovozné postupy: nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 9/2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje. Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0321),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. októbra 2018 o boji proti colným podvodom a ochrane vlastných zdrojov EÚ(11),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 26/2018 z 10. októbra 2018 s názvom Sled oneskorení pri vytváraní colných IT systémov: čo ich spôsobilo?,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0003/2019),

A.  keďže členské štáty a Komisia de jure spoločne zodpovedajú za plnenie 74 % rozpočtu Únie na rok 2017; keďže však členské štáty de facto vynakladajú tieto zdroje a Komisia je zodpovedná za dohľad nad nimi prostredníctvom svojich kontrolných mechanizmov;

B.  keďže riadne hospodárenie s verejnými výdavkami a ochrana finančných záujmov EÚ by mali byť kľúčovými prvkami politiky EÚ, aby sa posilnila dôvera občanov tým, že sa zabezpečí riadne a účelné využívanie ich peňazí;

C.  keďže v článku 310 ods. 6 ZFEÚ sa uvádza, že „Únia a členské štáty bojujú v súlade s článkom 325 proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie“;

D.  keďže dosiahnutie dobrej výkonnosti so zjednodušením procesov zahŕňa pravidelné hodnotenie vstupov, výstupov, výsledkov a vplyvov v rámci auditov výkonnosti;

E.  keďže sa treba primerane zaoberať rôznorodosťou právnych a administratívnych systémov členských štátov s cieľom vyriešiť nezrovnalosti a bojovať proti podvodom; keďže Komisia by preto mala zintenzívniť svoje úsilie, aby zaistila, že boj proti podvodom sa bude realizovať účinne a poskytne hmatateľnejšie a uspokojivejšie výsledky;

F.  keďže podľa článku 325 ods. 2 ZFEÚ členské štáty „prijmú rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, aké prijímajú na zamedzenie podvodov poškodzujúcich ich vlastné finančné záujmy“;

G.  keďže EÚ má všeobecné právo konať v oblasti protikorupčných politík v rámci obmedzení stanovených v ZFEÚ; keďže v článku 67 ZFEÚ sa stanovuje povinnosť Únie zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti, a to aj prostredníctvom prevencie a boja proti trestnej činnosti a aproximácie právnych predpisov v oblasti trestného práva; keďže v článku 83 ZFEÚ sa uvádza korupcia ako jedna z osobitne závažných trestných činností s cezhraničným rozmerom;

H.  keďže v článku 325 ods. 3 ZFEÚ sa uvádza, že členské štáty „koordinujú svoju činnosť zameranú na ochranu finančných záujmov Únie proti podvodom“ a že „organizujú s pomocou Komisie úzku a pravidelnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi štátnej správy“;

I.  keďže korupcia je v členských štátoch rozšírená a predstavuje vážnu hrozbu pre finančné záujmy Únie, čo ohrozuje dôveru vo verejnú správu;

J.  keďže DPH je dôležitým zdrojom príjmov pre štátne rozpočty a keďže vlastné zdroje založené na DPH tvorili 12,1 % celkového rozpočtu EÚ v roku 2017;

K.  keďže v uznesení Rady 6902/05 zo 14. apríla 2005 o komplexnej politike EÚ proti korupcii bola Komisia vyzvaná, aby zvážila všetky uskutočniteľné možnosti, ako je účasť v skupine GRECO alebo mechanizmus na hodnotenie a monitorovanie nástrojov EÚ v súvislosti s rozvojom mechanizmu vzájomného hodnotenia a monitorovania;

L.  keďže systematické a inštitucionalizované prípady korupcie v niektorých členských štátoch vážne poškodzujú finančné záujmy EÚ a zároveň predstavujú aj hrozbu pre demokraciu, právny štát a základné práva;

M.  keďže v osobitnej správe Eurobarometra č. 470 o korupcii, ktorá bola uverejnená v decembri 2017, sa uvádza, že celkové vnímanie korupcie a postoje k nej zostali v porovnaní s rokom 2013 stabilné, čo naznačuje, že sa nepreukázali žiadne konkrétne výsledky, pokiaľ ide o zlepšenie dôvery občanov EÚ v ich inštitúcie;

Odhaľovanie a oznamovanie nezrovnalostí

1.  s uspokojením konštatuje, že celkový počet podvodných nezrovnalostí a nezrovnalostí, ktoré nemajú charakter podvodu, oznámených v roku 2017 (15 213 prípadov) bol o 20,8 % nižší ako v roku 2016 (19 080 prípadov) a že ich hodnota klesla o 13 % (z 2,97 miliardy EUR v roku 2016 na 2,58 miliardy EUR v roku 2017);

2.  poukazuje na to, že nie pri všetkých nezrovnalostiach ide o podvody a že treba jasne odlíšiť chyby, ku ktorým došlo;

3.  berie na vedomie významný pokles počtu nezrovnalostí oznámených ako podvodné nezrovnalosti medzi jednotlivými rokmi o 19,3 %, čo je pokračovaním klesajúceho trendu od roku 2014; vyjadruje nádej, že tento pokles odráža skutočný pokles podvodov, a nie nedostatky v odhaľovaní;

4.  považuje za vhodné, aby členské štáty užšie spolupracovali, pokiaľ ide o výmenu informácií, s cieľom zlepšiť zber údajov aj zvýšiť účinnosť kontrol;

5.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že viac ako polovica členských štátov neprijala vnútroštátne stratégie boja proti podvodom; vyzýva Komisiu, aby podporovala zostávajúce členské štáty v napredovaní pri prijímaní vnútroštátnych stratégií boja proti podvodom;

6.  opätovne vyzýva Komisiu, aby vytvorila jednotný systém zberu porovnateľných údajov o nezrovnalostiach a prípadoch podvodov z členských štátov s cieľom zjednotiť postup podávania správ a zabezpečiť kvalitu a porovnateľnosť poskytovaných údajov;

7.  upozorňuje, že mnohé členské štáty nemajú konkrétne zákony týkajúce sa boja proti organizovanému zločinu, hoci zapojenie organizovaného zločinu do cezhraničných činností a odvetví ovplyvňujúcich finančné záujmy EÚ, ako je pašovanie alebo falšovanie a pozmeňovanie meny, stále rastie;

8.  vyjadruje znepokojenie nad kontrolami súvisiacimi s finančnými nástrojmi, ktoré spravujú sprostredkovatelia, a nedostatkami odhalenými pri overovaní sídiel príjemcov; zdôrazňuje, že je potrebné podmieniť uhrádzanie priamych a nepriamych úverov zverejnením daňových a účtovných údajov za každú krajinu a sprístupnením informácií týkajúcich sa skutočného vlastníctva zo strany príjemcov a finančných sprostredkovateľov zapojených do operácií financovania;

Príjmy – vlastné zdroje

9.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že podľa štatistík Komisie výpadok príjmov z DPH v roku 2016 dosiahol 147 miliárd EUR, čo predstavuje viac ako 12 % celkových očakávaných príjmov z DPH, a že Komisia odhaduje, že prípady podvodov súvisiacich s DPH v rámci Spoločenstva stoja Úniu približne 50 miliárd EUR ročne;

10.  víta akčný plán Komisie v oblasti DPH zo 7. apríla 2016 zameraný na reformu rámca DPH a 13 legislatívnych návrhov prijatých Komisiou od decembra 2016, ktoré sa zaoberajú posunom smerom ku konečnému režimu DPH, odstránením prekážok DPH v oblasti elektronického obchodu, preskúmaním režimu DPH pre MSP, modernizáciou politiky v oblasti sadzieb DPH a riešením výpadku príjmov z DPH; konštatuje, že návrh týkajúci sa „konečného systému“ by mohol odstrániť podvod v rámci Spoločenstva založený na chýbajúcom obchodnom subjekte (MTIC), ale nenadobudol by účinnosť pred rokom 2022; vyzýva členské štáty, aby urýchlene vykonali reformu systému DPH a medzitým prijali bezprostrednejšie opatrenia na kontrolu škôd, a to aj v rámci siete Eurofisc, úradu OLAF, Europolu a budúcej Európskej prokuratúry;

11.  víta rozsudok Súdneho dvora vo veci M. A. S. (C-42/17), v ktorom sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili prijatie účinných a odrádzajúcich trestných sankcií v prípadoch závažných podvodov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ vo vzťahu k DPH v súlade so svojimi povinnosťami podľa článku 325 ods. 1 a 2 ZFEÚ;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vyšetrovanie úradu OLAF týkajúce sa colného podvodu v Spojenom kráľovstve, ktoré bolo uzavreté v roku 2017, odhalilo značný únik DPH v súvislosti s dovozom do Spojeného kráľovstva prostredníctvom zneužívania pozastavenia platieb DPH, resp. tzv. colného režimu 42 (CP42); víta predbežný postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Spojenému kráľovstvu, ktorý Komisia začala v máji 2018; pripomína, že tieto straty sa súhrnne odhadujú na približne 3,2 miliardy EUR počas rokov 2013 až 2016, čo zároveň predstavuje stratu pre rozpočet EÚ; vyjadruje znepokojenie nad tým, že novoprijaté zmeny nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty(12), pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti DPH, nemusia byť dostatočné na zastavenie podvodov v rámci CP42, a vyzýva Komisiu, aby zvážila nové stratégie na sledovanie tovaru podliehajúceho režimu CP42 v rámci EÚ;

13.  víta zmenu nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty prijatú 2. októbra 2018 a dúfa, že silnejšia spolupráca sa bude efektívne zaoberať kľúčovými aspektmi cezhraničných podvodov v rámci jednotného trhu, ako je podvod MTIC;

14.  víta prijatie smernice o ochrane finančných záujmov, v ktorej sa objasňujú otázky cezhraničnej spolupráce a vzájomnej právnej pomoci medzi členskými štátmi, Eurojustom, Európskou prokuratúrou a Komisiou pri riešení podvodov v oblasti DPH;

15.  v tejto súvislosti zdôrazňuje závažnosť súčasnej situácie týkajúcej sa podvodov zahŕňajúcich nezaplatenie DPH, najmä tzv. kolotočových podvodov; vyzýva všetky členské štáty, aby sa zúčastňovali na všetkých oblastiach činnosti siete Eurofisc s cieľom napomáhať výmenu informácií v boji proti podvodom;

16.  pripomína, že Súdny dvor viackrát potvrdil, že DPH je finančným záujmom Únie, naposledy vo veci Taricco (C-105/14); konštatuje však, že úrad OLAF len veľmi zriedka vykonáva vyšetrovanie nezrovnalostí týkajúcich sa DPH v dôsledku nedostatku nástrojov; vyzýva členské štáty, aby podporili návrh Komisie poskytnúť úradu OLAF nové nástroje na riešenie prípadov DPH, ako je prístup k informáciám zo siete Eurofisc, zo systému VIES alebo z bankového účtu;

17.  berie na vedomie stabilný trend, pokiaľ ide o nahlásený počet podvodných prípadov a prípadov, ktoré nemajú charakter podvodu, súvisiacich s tradičnými vlastnými zdrojmi (TVZ) (4 647 v roku 2016, 4 636 v roku 2017), ako aj príslušné sumy (537 miliónov EUR v roku 2016 a 502 miliónov EUR v roku 2017); konštatuje však nerovnomerné rozdelenie nezrovnalostí medzi členskými štátmi, pričom Grécko (7,17 %), Španielsko (4,31 %) a Maďarsko (3,35 %) sú jasne nad priemerom EÚ, ktorý predstavuje 1,96 % v prípade nezbieraných TVZ;

18.  s veľkým znepokojením konštatuje, že pašovanie tabakových výrobkov do EÚ sa v posledných rokoch zintenzívnilo, pričom podľa odhadov predstavuje ročnú stratu verejných príjmov do rozpočtov EÚ a členských štátov vo výške 10 miliárd EUR, a zároveň je významným zdrojom financovania organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu; domnieva sa, že je potrebné, aby členské štáty zintenzívnili svoje úsilie v boji proti týmto nezákonným aktivitám, napríklad zlepšením postupov pre spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi;

19.  domnieva sa, že kombinácia rôznych metód odhaľovania (kontroly pri prepustení, kontroly po prepustení, inšpekcie útvarmi pre boj proti podvodom a iné) je na účely odhaľovania podvodov najefektívnejšia a že efektívnosť každej metódy závisí od príslušného členského štátu, od efektívnej koordinácie jeho orgánov správy a od schopnosti príslušných útvarov členských štátov navzájom komunikovať;

20.  považuje za znepokojivé, že niektoré členské štáty pravidelne nenahlasujú ani jeden prípad podvodu; vyzýva Komisiu, aby preskúmala túto situáciu, keďže považuje za dosť nepravdepodobné, že by tieto členské štáty boli raje, v ktorých sa nevyskytujú podvody; vyzýva Komisiu, aby v týchto krajinách vykonávala náhodné kontroly na mieste;

21.  konštatuje so znepokojením, že priemerná miera úspešnosti vymáhania v prípadoch nahlásených ako podvod v rokoch 1989 – 2017 bola len 37 %; vyzýva Komisiu, aby zistila, či neexistujú riešenia na zlepšenie tejto dramatickej situácie;

22.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby každoročne informovala o sume vlastných zdrojov EÚ vymoženej na základe odporúčaní úradu OLAF a o sumách, ktoré treba ešte vymôcť;

Program EÚ pre boj proti podvodom

23.  víta zriadenie Programu EÚ pre boj proti podvodom, ktorý bude vykonávať úrad OLAF v rámci priameho riadenia (COM(2018)0386), a žiada, aby sa granty od júna 2019 spravovali elektronicky prostredníctvom systému Komisie eGrants na riadenie grantov;

Európska prokuratúra a jej budúci vzťah s úradom OLAF

24.  víta rozhodnutie 22 členských štátov pristúpiť k zriadeniu Európskej prokuratúry prostredníctvom posilnenej spolupráce; vyzýva Komisiu, aby stimulovala dosiaľ váhajúce členské štáty, aby sa pripojili k Európskej prokuratúre;

25.  poukazuje na to, že dohody o spolupráci medzi úradom OLAF a Európskou prokuratúrou by mali zabezpečiť jasné rozdelenie právomocí, aby sa zabránilo dvojitým štruktúram, protichodným kompetenciám a právnym medzerám, ktoré vyplývajú z nedostatku právomocí;

26.  víta skutočnosť, že návrh rozpočtu EÚ na rok 2019 obsahuje prvýkrát rozpočtové prostriedky na Európsku prokuratúru (4,9 milióna EUR), a zdôrazňuje, že je dôležité, aby Európska prokuratúra bola personálne aj finančne primerane vybavená; poznamenáva, že je plánovaných len 37 pracovných miest, čo znamená, že po odpočítaní 23 miest európskych prokurátorov sa na plnenie administratívnych úloh plánuje len 14 pracovných miest; domnieva sa, že to nie je realistické, najmä vzhľadom na to, že k Európskej prokuratúre sa nedávno rozhodli pristúpiť dva ďalšie členské štáty; požaduje preto prednostné uskutočnenie zvýšenia počtu zamestnancov plánovaného na rok 2020 s cieľom pomôcť Európskej prokuratúre, aby bola plne funkčná do konca roka 2020, ako sa predpokladá v nariadení;

27.  víta cielený návrh Komisie na revíziu nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013, ktorý je v prvom rade podnietený zriadením Európskej prokuratúry; zdôrazňuje, že budúca spolupráca medzi úradom OLAF a Európskou prokuratúrou by mala byť založená na úzkej spolupráci, efektívnej výmene informácií a komplementárnosti, pričom by sa malo zabrániť duplicite alebo konfliktom právomocí;

Boj proti korupcii

28.  víta návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch; zdôrazňuje, že v záujme poskytnutia objektívneho a systematického posúdenia by Komisia mala pravidelne zverejňovať hodnotenie hrozieb pre právny štát vrátane rizík systémovej korupcie v každom členskom štáte na základe súboru ukazovateľov a nezávislých správ;

29.  zdôrazňuje, že po vytvorení Európskej prokuratúry zostane úrad OLAF jediným úradom zodpovedným za ochranu finančných záujmov EÚ v členských štátoch, ktoré sa rozhodli nepripojiť k Európskej prokuratúre; zdôrazňuje, že podľa stanoviska Európskeho dvora audítorov č. 8/2018 návrh Komisie na zmenu nariadenia o úrade OLAF nerieši otázku nízkej účinnosti administratívnych vyšetrovaní zo strany úradu OLAF; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby OLAF zostal silným a plne funkčným partnerom Európskej prokuratúry;

30.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia už nepovažuje za potrebné zverejňovať správy o boji proti korupcii; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Komisie zahrnúť protikorupčné monitorovanie do procesu hospodárskeho riadenia v rámci európskeho semestra; zastáva názor, že sa tým ešte viac obmedzilo monitorovanie zo strany Komisie, keďže údaje sú k dispozícii len vo veľmi malom počte krajín; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto zmena prístupu sa zameriava najmä na hospodársky vplyv korupcie a takmer úplne prehliada ďalšie oblasti, na ktoré môže mať vplyv korupcia, napríklad dôveru občanov vo verejnú správu, a dokonca demokratické štruktúry členských štátov; nalieha preto na Komisiu, aby naďalej uverejňovala svoje správy o boji proti korupcii; opakuje svoju výzvu Komisii, aby sa zapojila do komplexnejšej a ucelenejšej protikorupčnej politiky EÚ vrátane hĺbkového hodnotenia protikorupčných politík v každom členskom štáte;

31.  opakuje, že tzv. jav otáčavých dverí môže mať škodlivý účinok na vzťahy medzi inštitúciami a zástupcami záujmových skupín; vyzýva inštitúcie EÚ, aby vypracovali systematický a primeraný prístup k tomuto problému;

32.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nepodporila účasť EÚ v Skupine štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr obnovila rokovania so skupinou GRECO s cieľom včas posúdiť jej súlad s Dohovorom Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC) a vytvoriť mechanizmus interného hodnotenia inštitúcií EÚ;

33.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby vypracovala systém prísnych ukazovateľov a jednoducho uplatniteľných jednotných kritérií založených na požiadavkách stanovených v Štokholmskom programe na meranie úrovne korupcie v členských štátoch a na vyhodnotenie ich protikorupčných politík; vyzýva Komisiu, aby vypracovala index korupcie na vytvorenie rebríčka členských štátov; zastáva názor, že index korupcie by mohol predstavovať pevný základ, prostredníctvom ktorého by Komisia mohla stanoviť svoj mechanizmus kontroly pre jednotlivé krajiny v rámci kontroly vynakladania prostriedkov EÚ;

34.  pripomína, že Komisia nemá prístup k informáciám, ktoré si vymieňajú členské štáty s cieľom predchádzať podvodom MTIC, bežne nazývaným „kolotočovými“ podvodmi, a bojovať proti nim; zastáva názor, že Komisia by mala mať prístup do siete Eurofisc s cieľom lepšie riadiť, hodnotiť a zlepšovať výmenu údajov medzi členskými štátmi; vyzýva všetky členské štáty, aby sa zapájali do všetkých oblastí činnosti siete Eurofisc s cieľom uľahčiť a urýchliť výmenu informácií s justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva, ako je Europol a OLAF, ako odporúča Európsky dvor audítorov; vyzýva členské štáty a Radu, aby poskytla Komisii prístup k týmto údajom s cieľom podporiť spoluprácu, posilniť spoľahlivosť údajov a bojovať proti cezhraničnej trestnej činnosti;

Verejné obstarávanie

Digitalizácia

35.  konštatuje, že značné množstvo verejných investícií sa vynakladá prostredníctvom verejného obstarávania (2 bilióny EUR ročne); zdôrazňuje výhody elektronického obstarávania v boji proti podvodom, ako sú úspory pre všetky strany, zvýšená transparentnosť a zjednodušené a skrátené procesy;

36.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala rámec pre digitalizáciu všetkých postupov v rámci vykonávania politík EÚ (výzvy na predkladanie návrhov, žiadosti, hodnotenie, vykonávanie, platby), ktorý budú musieť uplatňovať všetky členské štáty;

37.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že len niekoľko členských štátov používa nové technológie pri všetkých hlavných krokoch procesu verejného obstarávania (elektronické oznámenie, elektronický prístup k súťažným podkladom, elektronické predkladanie ponúk, elektronické hodnotenie, elektronické zadávanie zákaziek, elektronické objednávanie, elektronická fakturácia a elektronické platby); vyzýva členské štáty, aby všetky formy procesu verejného obstarávania, ako aj verejne prístupné registre zmlúv sprístupnili online v strojovo čitateľnom formáte do júla 2019;

38.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala stimuly na vytvorenie elektronického profilu verejných obstarávateľov pre tie členské štáty, v ktorých tieto profily nie sú k dispozícii;

39.  víta harmonogram Komisie na zavedenie elektronického obstarávania v EÚ a vyzýva Komisiu, aby sa ním riadila;

Prevencia a počiatočné fázy výberového konania

40.  domnieva sa, že činnosti v oblasti prevencie sú veľmi dôležité v záujme znižovania miery podvodov pri vynakladaní finančných prostriedkov EÚ a že prechod na elektronické obstarávanie je významným krokom k predchádzaniu podvodom a k podpore integrity a transparentnosti;

41.  víta zavedenie systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) a domnieva sa, že kombinácia rôznych metód odhaľovania (kontroly) v počiatočných fázach verejného obstarávania projektov je pri predchádzaní podvodom najúčinnejšia, keďže umožňuje presmerovať finančné prostriedky na iné projekty;

42.  víta usmernenia Poradného výboru na koordináciu prevencie sprenevery (COCOLAF) zamerané na varovné signály a najlepšie postupy v oblasti verejného obstarávania a podávania správ o nezrovnalostiach;

43.  víta zjednodušenie nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet EÚ, a domnieva sa, že ďalšie zjednodušovanie zvýši účinnosť; dúfa, že z možností zjednodušeného vykazovania nákladov budú mať väčší prospech ďalší príjemcovia prostriedkov Únie;

Dovozné postupy

44.  konštatuje, že clá tvoria 14 % rozpočtu EÚ, a domnieva sa, že ich neúčinné uplatňovanie a nedostatok harmonizovaných pravidiel negatívne ovplyvňujú finančné záujmy EÚ;

45.  konštatuje, že colné služby rôznych členských štátov si vymieňajú informácie o podozrení z podvodu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie colných predpisov (vzájomná pomoc); domnieva sa, že takáto komunikácia je jednoduchšia v prípadoch, keď je označenie odosielateľa v dovoznom colnom vyhlásení (JCD) povinné, a vyzýva Komisiu, aby toto označenie zaviedla ako povinnosť vo všetkých členských štátoch do júla 2019;

46.  vyjadruje znepokojenie vzhľadom na colné kontroly a s nimi súvisiaci výber ciel, ktoré predstavujú jeden z vlastných zdrojov rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že kontroly s cieľom overiť, či dovozcovia dodržiavajú pravidlá v oblasti colných taríf a dovozu tovaru, vykonávajú colné orgány členských štátov, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby boli kontroly na hraniciach EÚ primerané a harmonizované, čím sa zaručí bezpečnosť Únie a ochrana jej hospodárskych záujmov, a aby sa zaviazala bojovať najmä proti obchodu s nezákonným a falšovaným tovarom;

47.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zavedenie nových IT systémov colnej únie bolo viackrát odložené, čo znamená, že niektoré kľúčové systémy nebudú v lehotách stanovených v Colnom kódexe Únie v roku 2020 k dispozícii; zdôrazňuje, že rýchly prechod na bezpapierové colné prostredie je kľúčom k zabezpečeniu toho, aby colné správy fungovali tak, ako keby boli jedným subjektom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prispeli k dokončeniu a finančnej udržateľnosti colných informačných systémov EÚ;

48.  víta 11 spoločných colných operácií úradu OLAF, ktoré sa úspešne zamerali na rôzne hrozby, ako sú podvody v oblasti príjmov, nelegálne pohyby hotovosti, falšované výrobky, pašovanie cigariet a narkotiká; okrem toho víta zistenie nezrovnalostí v nadväznosti na oznámenia o vzájomnej pomoci, ktoré vydal úrad OLAF, najmä podvodov týkajúcich sa solárnych panelov;

49.  zdôrazňuje, že harmonizované a štandardizované colné kontroly na všetkých miestach vstupu sú nevyhnutné, pretože nerovnováha pri vykonávaní colných kontrol členskými štátmi bráni účinnému fungovaniu colnej únie;

Výdavky

50.  víta výrazný pokles počtu prípadov (z 272 v roku 2016 na 133 v roku 2017) nahlásených ako podvod v oblasti rozvoja vidieka a následný pokles hodnoty podvodov zo 47 miliónov EUR na 20 miliónov EUR; konštatuje však opačný trend v prípade priamej pomoci pre poľnohospodárstvo, kde hodnota nezrovnalostí nahlásených ako podvod prudko stúpla z 11 miliónov EUR na 39 miliónov a priemerná finančná hodnota v jednotlivých prípadoch vzrástla o 227 %; dúfa, že nejde o negatívny trend;

51.  očakáva, že zjednodušenie administratívnych pravidiel plánované v spoločných ustanoveniach na obdobie rokov 2014 – 2020 umožní znížiť počet nepodvodných nezrovnalostí, identifikovať podvody a zabezpečiť príjemcom lepší prístup k finančným prostriedkom EÚ;

52.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o štandardizáciu nomenklatúry chýb v súvislosti s výdavkami, keďže z údajov vyplýva, že rôzne členské štáty nahlasujú rovnaké chyby v rôznych kategóriách (SWD(2018)0386);

53.  vyzdvihuje skutočnosť, že schopnosť odhaľovať je v rámci cyklu boja proti podvodom kľúčový prvok, ktorý prispieva k účinnosti a efektívnosti systému ochrany rozpočtu EÚ; víta preto skutočnosť, že najaktívnejšími členskými štátmi v odhaľovaní a oznamovaní potenciálne podvodných nezrovnalostí boli Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Taliansko a Bulharsko, pričom 73 % nezrovnalostí bolo v ich prípade v rokoch 2013 – 2017 nahlásených ako podvod v spoločnej poľnohospodárskej politike; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že výlučne číselné posúdenie vypracovaných správ by mohlo viesť k nesprávnemu vnímaniu účinnosti kontrol; vyzýva preto Komisiu, aby naďalej podporovala členské štáty s cieľom zaistiť zlepšovanie kvality aj zvyšovanie počtu kontrol a vymieňať si najlepšie postupy v boji proti podvodom;

54.  konštatuje, že počet nezrovnalostí, ktoré neboli oznámené ako podvody v oblasti politiky súdržnosti a v politike rybárstva (5 129 prípadov v roku 2017), sa po tom, ako bol po dva roky na najvyššej úrovni, vrátil na úroveň z roku 2013 a 2014 (4 695 prípadov v roku 2013 a 4 825 prípadov v roku 2014);

55.  poukazuje na to, že úplná transparentnosť pri účtovaní výdavkov má zásadný význam, najmä pokiaľ ide o práce na infraštruktúre financované priamo prostredníctvom fondov alebo finančných nástrojov EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby mali občania EÚ úplný prístup k informáciám o spolufinancovaných projektoch;

56.  berie na vedomie skutočnosť, že počet oznámených nezrovnalostí v rámci predvstupovej pomoci v roku 2017 ešte viac klesol a že pri postupnom ukončení predvstupových programov sa počet nezrovnalostí nahlásených ako podvod priblížil k nule;

Zistené problémy a potrebné opatrenia

Lepšie kontroly

57.  podporuje program Hercule III, ktorý je dobrým príkladom prístupu „čo najlepšie využiť každé euro“; očakáva, že jeho nástupca po roku 2020 bude ešte efektívnejší;

58.  dúfa, že nové plánované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly, ešte viac zlepší koordináciu a posilní spoluprácu medzi colnými orgánmi a inými orgánmi presadzovania práva na účely financovania prostredníctvom lepšieho partnerstva na úrovni EÚ;

Nadnárodné podvody

59.  zdôrazňuje, že systém umožňujúci orgánom výmenu informácií by umožnil krížovú kontrolu účtovných záznamov v prípade transakcií medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi, aby sa zabránilo cezhraničným podvodom v oblasti štrukturálnych fondov a investícií, a tým by zabezpečil prierezový a komplexný prístup k ochrane finančných záujmov členských štátov; opakuje svoju žiadosť Komisii, aby predložila legislatívny návrh o vzájomnej administratívnej pomoci v tých oblastiach výdavkov z finančných prostriedkov EÚ, ktoré nie sú upravené osobitným ustanovením na tento účel;

60.  je znepokojený rastúcou hrozbou a výskytom nadnárodných podvodov, ktoré odhalil OLAF; víta prijatie správy Európskemu parlamentu z 25. októbra 2018 o ochrane finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu, ako aj doložky o boji proti podvodom, ktorá bola úspešne začlenená do dohody o voľnom obchode s Japonskom; vyzýva Komisiu, aby zovšeobecnila postup pridávania doložiek o boji proti podvodom do dohôd podpísaných medzi EÚ a tretími krajinami;

Oznamovatelia

61.  víta návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (COM(2018)0218); dúfa, že výrazne zlepší bezpečnosť oznamovateľov v Únii, čo povedie k výraznému zlepšeniu finančnej ochrany EÚ a právneho štátu; dúfa, že nadobudne účinnosť vo veľmi blízkej budúcnosti; vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby čo najskôr zaviedli normy stanovené v smernici do svojich vnútorných politík s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany finančných záujmov Únie; nabáda členské štáty, aby túto smernicu transponovali do svojho vnútroštátneho právneho systému a zaistili pritom čo najširší rozsah jej pôsobnosti;

62.  vyzdvihuje dôležitú úlohu oznamovateľov pri predchádzaní podvodom, ako aj pri odhaľovaní a nahlasovaní podvodov, a potrebu chrániť ich;

Investigatívna žurnalistika

63.  zastáva názor, že investigatívna žurnalistika zohráva kľúčovú úlohu pri zlepšovaní potrebnej úrovne transparentnosti v EÚ a v členských štátoch a že ju musia podnecovať a podporovať členské štáty aj EÚ;

Tabak

64.  so znepokojením konštatuje, že podľa odhadov úradu OLAF nezákonný obchod s cigaretami spôsobuje ročné finančné straty v rozpočte Únie a rozpočtoch členských štátov vo výške viac ako 10 miliárd EUR;

65.  víta skutočnosť, že 25. septembra 2018 nadobudol účinnosť Protokol Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO“) na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami po 41. ratifikácii 27. júna 2018; víta skutočnosť, že prvé stretnutie zmluvných strán protokolu sa uskutočnilo od 8. do 10. októbra 2018; naliehavo však žiada členské štáty, ktoré ešte neratifikovali tento protokol, aby ho čo najskôr ratifikovali; vyzýva Komisiu, aby zohrávala aktívnu úlohu s cieľom vypracovať komplexnú správu obsahujúcu opis osvedčených postupov a skúseností s vykonávaním týkajúcich sa systémov vyhľadávania a sledovania v štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou; vyzýva členské štáty, ktoré podpísali protokol, ale ho ešte neratifikovali, aby ho ratifikovali;

66.  pripomína rozhodnutie Komisie nepredĺžiť platnosť dohody so spoločnosťou PMI, ktorej platnosť sa skončila 9. júla 2016; pripomína, že 9. marca 2016 Európsky parlament požiadal Komisiu, aby platnosť tejto dohody po dátume jej uplynutia neobnovila ani nepredĺžila, ani o nej opätovne nerokovala; domnieva sa, že tri ďalšie dohody s tabakovými spoločnosťami (BAT, JTI a ITL) by sa nemali obnoviť, predĺžiť ani znovu prerokovať; vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 predložila správu o uskutočniteľnosti zrušenia troch zostávajúcich dohôd;

67.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila nový akčný plán a komplexnú stratégiu EÚ na boj proti nezákonnému obchodu s tabakom, ktoré boli naplánované na koniec leta 2018;

68.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že systém sledovania a bezpečnostné opatrenia, ktoré členské štáty musia zaviesť do 20. mája 2019 v prípade cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet a do 20. mája 2024 v prípade všetkých ostatných tabakových výrobkov (ako sú cigary, cigarky a bezdymové tabakové výrobky), budú v súlade s usmerneniami týkajúcimi sa nezávislosti Protokolu WHO na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, ktorý Európska únia ratifikovala 24. júna 2016;

69.  vyzýva Komisiu, aby predvídala riziká spojené so skrytým klonovaním individuálnych označení tabakovým priemyslom s cieľom zásobovať paralelný trh;

70.  so znepokojením konštatuje, že súdne odporúčania úradu OLAF sa v členských štátoch doposiaľ vykonávajú len v obmedzenej miere; zastáva názor, že takáto situácia je neprijateľná, a vyzýva Komisiu, aby naliehala na členské štáty, aby zabezpečili úplné vykonávanie odporúčaní úradu OLAF a aby stanovili pravidlá na umožnenie prípustnosti dôkazov, ktoré zistil OLAF;

Vyšetrovania a úloha úradu OLAF

71.  víta návrh Komisie udeliť úradu OLAF právomoc vyšetrovať otázky týkajúce sa dane z pridanej hodnoty; vyzýva Komisiu, aby stanovila určitú úroveň transparentnosti správ a odporúčaní úradu OLAF po uzavretí všetkých európskych a vnútroštátnych postupov; zastáva názor, že po prijatí potrebných zmien nariadenia o úrade OLAF, ktoré sa týkajú zriadenia Európskej prokuratúry, by Komisia mala pripraviť dôkladnejšiu a komplexnejšiu modernizáciu rámca OLAF;

72.  vyjadruje poľutovanie nad nesúladom terminológie v správach úradu OLAF, ako sú napríklad uzavreté a ukončené vyšetrovania; vyzýva Komisiu a OLAF, aby zaviedli konzistentnú terminológiu, ktorá zaručí porovnateľnosť v priebehu rokov, pokiaľ ide o informovanie o prípadoch podvodov a ich nápravu;

73.  berie na vedomie pokračujúce problémy s novou databázou riadenia obsahu úradu OLAF (OCM); vyjadruje poľutovanie najmä nad skutočnosťou, že sa v novej databáze niektoré prípady stratili; víta skutočnosť, že tento problém je hlavnou prioritou; vyzýva Komisiu, aby v súlade s odporúčaniami dozorného výboru úradu OLAF(13) poskytla Európskemu parlamentu hĺbkové hodnotenie IT projektu týkajúceho sa OCM, najmä pokiaľ ide o návrh projektu, celkové náklady, realizáciu, skúsenosti používateľov a zoznam zistených problémov;

74.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spoločne zabezpečili, že vyšetrovania úradu OLAF a členských štátov sa navzájom dopĺňajú, že OLAF má rovnaké vyšetrovacie právomoci v každom členskom štáte vrátane prístupu k informáciám o bankových účtoch a že dôkazy zhromaždené úradom OLAF sú prípustné ako trestnoprávny dôkaz v súdnych orgánoch všetkých členských štátov, keďže je to nevyhnutné pre účinné opatrenia nadväzujúce na vyšetrovania úradu OLAF;

o
o   o

75.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom a dozornému výboru úradu Európskeho úradu pre boj proti podvodom.

(1) OLAF, „osemnásta správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom, 1. januára až 31. decembra 2017“, 5.10.2018.
(2) Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29.
(4) Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. septembra 2015, Trestné konanie proti Ivovi Tariccovi a i., vec 105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
(7) Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. decembra 2017, Trestné konanie proti M. A. S. a M. B., vec 42/17, ECLI:EU:C:2017:936.
(8) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 56.
(9) Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2018)0419.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2018)0384.
(12) Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1.
(13) Stanovisko dozorného výboru úradu OLAF č. 1/2018 k predbežnému návrhu rozpočtu úradu OLAF na rok 2019.


Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu ***I
PDF 131kWORD 43k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))
P8_TA(2019)0055A8-0394/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0231),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0170/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. decembra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0394/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 31. januára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o zavedení a fungovaní mena domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa mení a zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004

P8_TC1-COD(2018)0110


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/517.)

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 112.


Harmonizácia hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND) ***I
PDF 130kWORD 43k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND), ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))
P8_TA(2019)0056A8-0009/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0329),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0192/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 5. decembra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0009/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 31. januára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nariadenie o HND)

P8_TC1-COD(2017)0134


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/516.)


Geneticky modifikovaná repka olejná Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3
PDF 156kWORD 51k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/327/EÚ, pokiaľ ide o obnovenie povolenia na uvedenie na trh krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D059688/02 – 2019/2521(RSP))
P8_TA(2019)0057B8-0073/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/327/EÚ, pokiaľ ide o obnovenie povolenia na uvedenie na trh krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D059688/02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa konalo 3. decembra 2018 a na základe ktorého nebolo vydané žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko, ktoré prijal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 25. októbra 2017 a ktoré bolo uverejnené 28. novembra 2017(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085 – COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 20. mája 2016 spoločnosť Bayer CropScience AG predložila Komisii v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o obnovenie povolenia na uvedenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Komisie 2007/232/ES,(5) na trh (ďalej len „žiadosť o obnovenie“);

B.  keďže rozhodnutím 2007/232/ES sa povolilo uvádzať na trh krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, a rozsah tohto povolenia sa vzťahoval aj na produkty, ktoré obsahujú repku olejnú Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, na iné použitie ako potraviny alebo krmivo s výnimkou pestovania;

C.  keďže 25. októbra 2017 úrad EFSA prijal priaznivé stanovisko v súvislosti so žiadosťou o obnovenie v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003;

D.  keďže Komisia na žiadosť žiadateľa rozhodla, že zmení predchádzajúce vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/327/EÚ(6) tak, aby do neho bol začlenený rozsah produktov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie 2007/232/ES; keďže návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie teda mení vykonávacie rozhodnutie 2013/327/EÚ a zrušuje rozhodnutie 2007/232/ES; keďže legitimita takéhoto prístupu je otázna;

E.  keďže počas trojmesačného obdobia konzultácií bolo predložené množstvo kritických pripomienok(7); keďže členské štáty kritizovali okrem iného skutočnosť, že prístup žiadateľa k monitorovaniu nebol v súlade s požiadavkami prílohy VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES(8) ani s usmerneniami EFSA, že v správach o monitorovaní životného prostredia po uvedení na trh, ktoré predložil žiadateľ, sa vyskytovali základné nedostatky a že neposkytli spoľahlivé údaje na podporu záveru, že v súvislosti s dovozom alebo používaním geneticky modifikovanej repky olejnej Ms8, Rf3 a Ms8 x Rf3 nenastali nepriaznivé účinky na zdravie alebo životné prostredie;

F.  keďže geneticky modifikovaná repka olejná Ms8, Rf3 a Ms8 x Rf3 bola umelo vyvinutá, aby bola odolná voči používaniu herbicídu glufosinát;

G.  keďže uplatňovanie doplnkového herbicídu je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín odolných voči herbicídom, a preto možno očakávať, že tieto rastliny budú vystavené vyšším aj opakovaným dávkam, čo povedie nielen k vyššiemu zaťaženiu rezíduami pri zbere, a teda aj v dovezenom výrobku, ale môže ovplyvniť aj zloženie geneticky modifikovanej rastliny a jej agronomické vlastnosti;

H.  keďže používanie glufosinátu už v Únii nie je povolené, pretože bol klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú hraničné kritériá stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(9);

I.  keďže rezíduá z postrekov herbicídmi nepatria do pôsobnosti vedeckej skupiny EFSA pre geneticky modifikované organizmy; keďže nebol posúdený vplyv postrekov geneticky modifikovanej repky olejnej Ms8, Rf3 a Ms8 x Rf3 glufosinátom; keďže informácie o hladinách rezíduí herbicídov a metabolitov sú nevyhnutné, aby bolo možné dôkladné posúdenie rizík, pokiaľ ide o geneticky modifikované rastliny odolné voči herbicídom;

J.  keďže členské štáty nie sú povinné merať rezíduá glufosinátu v dovážanej repke olejnej, aby zabezpečili dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí v rámci koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2019, 2020 a 2021(10);

K.  keďže okrem možnosti, že zvieratá a ľudia v Únii budú naďalej vystavené vysokým hladinám rezíduí glufosinátu, ktorý sa vyskytuje v tejto geneticky modifikovanej repke olejnej, expert príslušného orgánu tiež vyjadril obavy v súvislosti s metabolitom N-acetyl-glufosinátom, ktorý je produkovaný v geneticky modifikovanej repke olejnej Ms8 x Rf3, ale nie v jej geneticky nemodifikovanom ekvivalente(11); keďže hoci sa v štúdii z roku 2013 uvádza, že N-acetyl-glufosinát môže mať neurotoxické účinky, táto skutočnosť nebola v rámci posúdenia EFSA vyhodnotená;

L.  keďže na základe hlasovania Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa uskutočnilo 3. decembra 2018, nebolo vydané žiadne stanovisko, a preto kvalifikovaná väčšina členských štátov povolenie nepodporila;

M.  keďže v obidvoch dôvodových správach k legislatívnym návrhom, tak k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, ako aj k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila poľutovanie nad skutočnosťou, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijaté Komisiou bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že navrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie, čo je v postupe ako celku skutočne výnimkou, sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív; keďže predseda Komisie Juncker pri viacerých príležitostiach odsúdil takýto postup ako nedemokratický(12);

N.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 v prvom čítaní(13) zamietol legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový návrh;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že navrhnuté vykonávacie rozhodnutie Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľné s jedným z cieľov nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorým je podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(14) poskytovať základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečovať efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila dovoz žiadnej geneticky modifikovanej rastliny na použitie v potravinách alebo krmivách, u ktorej bola vyvolaná tolerancia voči herbicídu, ktorého použitie v Únii nie je povolené, v tomto prípade glufosinátu;

5.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny odolné voči herbicídom bez úplného posúdenia rezíduí z postrekov doplnkovými herbicídmi, metabolitmi a ich komerčnými zmesami, ktoré sa používajú v krajinách, kde sa rastliny pestujú;

6.  vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika geneticky modifikovaných rastlín odolných voči herbicídom, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná plodina určená na pestovanie v Únii alebo dovážaná ako potravina alebo krmivo;

7.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok napredovať v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby bezodkladne pokročila vo svojej práci v súvislosti s návrhom Komisie;

8.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie GMO, kým sa postup povoľovania neupraví tak, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

9.  vyzýva Komisiu, aby stiahla návrhy povolení GMO, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, či už na účely pestovania, alebo na použitie v potravinách alebo krmivách;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Assessment of genetically modified oilseed rape MS8 × RF3 for renewal of authorisation under regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-004), (Posúdenie geneticky modifikovanej repky olejnej MS8 × RF3 na účely obnovenia povolenia podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMO-RX-004), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.5067.
(4)––––––––––––––––––––––––––– Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto genetických modifikácií, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 108).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 111).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 76).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 80).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 70).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 73).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 83).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 34).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 71).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 67).Uznesenie z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 54).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 55).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6 sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 60).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 122).Uznesenie zo 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 127).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) and MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 133).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0051).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0052).Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú cukrovú repu H7-1 (KM-ØØØH71-4), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0197).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dve alebo tri z transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0222).Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0416).Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0417).
(5) Rozhodnutie Komisie 2007/232/ES z 26. marca 2007 o uvedení produktov repky olejnej (Brassica napus L., línie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) geneticky modifikovaných na účely tolerancie voči herbicídu na báze glufozinátu amónneho na trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 100, 17.4.2007, s. 20).
(6) Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/327/EÚ z 25. júna 2013, ktorým sa povoľuje uvedenie potravín, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, alebo potravín a krmív vyrobených z uvedených geneticky modifikovaných organizmov na trh v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 57).
(7) Poznámky členského štátu, príloha G, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569
(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
(10) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/555 z 9. apríla 2018 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2019, 2020 a 2021 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (Ú. v. EÚ L 92, 10.4.2018, s. 6).
(11) Poznámky členského štátu, príloha G, s. 18, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569
(12) Pozri napríklad jeho úvodné vyhlásenie na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu 15. júla 2014, ktoré bolo neskôr zahrnuté do politických usmernení pre novú Európsku komisiu, alebo jeho správu o stave Únie za rok 2016 predloženú 14. septembra 2016.
(13) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(14) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).


Geneticky modifikovaná kukurica 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
PDF 153kWORD 51k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D059689/02 – 2019/2522(RSP))
P8_TA(2019)0058B8-0074/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (D059689/02) povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa konalo 3. decembra 2018 a ktorým sa rozhodlo, že sa nevydá žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na článok 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) 16. apríla 2015 a uverejnené 5. mája 2015(3) a na vyhlásenie, ktoré dopĺňa vedecké stanovisko EFSA k žiadosti spoločnosti Syngenta Crop Protection AG (EFSA-GMO-DE-2011-95) týkajúcej sa umiestnenia na trh geneticky modifikovanej kukurice 5307 na použitie v potravinách a krmivách, jej dovozu a spracovania v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003, zohľadňujúce dodatočnú toxikologickú štúdiu, prijaté 7. marca 2018 a uverejnené 11. apríla 2018(4),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(5),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 7. apríla 2011 spoločnosť Syngenta Crop Protection AG prostredníctvom svojej sesterskej spoločnosti Syngenta Crop Protection NV/SA v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 podala príslušnému vnútroštátnemu orgánu Nemecka žiadosť o uvedenie na trh potravín, prídavných látok a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu (GM) 5307 alebo sú z nej vyrobené (žiadosť); keďže táto žiadosť sa vzťahuje aj na umiestnenie na trh produktov, ktoré obsahujú GM kukuricu 5307 alebo sú z nej zložené, na iné účely ako potraviny a krmivá, s výnimkou pestovania;

B.  keďže geneticky modifikovaná kukurica 5307 vytvára novú insekticídnu bielkovinu eCry3.1Ab, ktorá vzniká zlučovaním a zmenou usporiadania toxínov s prirodzeným výskytom v pôdnych baktériách známych ako Bacillus thuringiensis (Bt) a ktorá je toxická pre určité chrobáky a nosániky; keďže geneticky modifikovaná kukurica 5307 tiež exprimuje bielkovinu fosfomanóza izomerázu (PMI), ktorá sa používa ako selekčný marker;

C.  keďže úrad EFSA vo svojom stanovisku z roku 2015 dospel k záveru, že nie je schopný dokončiť posúdenie rizika v oblasti potravín/krmív pre nedostatky 28-dňovej štúdie toxicity, ktorú žiadateľ poskytol, najmä preto, že súbory údajov pochádzali z dvoch oddelených pokusov a pretože sa použil nedostatočný počet zvierat(6);

D.  keďže žiadateľ neskôr predložil novú 28-dňovú štúdiu toxicity; keďže však druhá štúdia nespĺňala všetky požiadavky usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 28-dňové štúdie orálnej toxicity u hlodavcov pri opakovaných dávkach(7), ako to požaduje EFSA;

E.  keďže úrad EFSA vo svojom oznámení za rok 2018 zaujal k tejto žiadosti kladné stanovisko;

F.  keďže hoci sa uznáva, že bielkoviny Cry (Bt toxíny) majú vlastnosti pomocných látok, čo znamená, že môžu posilňovať alergizujúce vlastnosti iných potravín, úrad EFSA tento aspekt neanalyzoval; keďže uvedená otázka je problematická, pretože toxíny Bt môžu byť v potravinách a krmivách zmiešané s alergénmi, ako sú sójové bôby;

G.  keďže v 28-dňovej štúdii toxicity, ktorú úrad FSA akceptoval, bola testovaná iba samostatná bielkovina; keďže sa však preukázalo, že toxicita Bt toxínov sa môže zvýšiť interakciou s inými zlúčeninami, ako sú rastlinné enzýmy, iné Bt-toxíny a zvyšky z postrekov herbicídmi; keďže testovanie iba Bt toxínu samotného a izolovane preto neumožňuje vyvodiť závery o jeho vplyve na zdravie po konzumácii(8);

H.  keďže úrad EFSA uviedol, že žiadateľ identifikoval relevantné podobnosti medzi sekvenciou aminokyselín eCry3.1Ab a parasporínmi, ktoré môžu na bunky cicavcov pôsobiť ako cytotoxické bielkoviny(9); keďže úrad EFSA tento aspekt ďalej neskúmal;

I.  keďže členské štáty počas trojmesačného obdobia konzultácií predložili množstvo kritických pripomienok(10);

J.  keďže podľa istého príslušného orgánu(11) úrovne expresie eCry3.1Ab v zrne geneticky modifikovanej kukurice 5307 prekračujú štandardnú maximálnu povolenú hladinu rezíduí 0,01 mg/kg stanovenú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005(12);

K.  keďže Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003 hlasovaním 3. decembra 2018 rozhodol, že sa nevydá žiadne stanovisko, čo znamená, že kvalifikovaná väčšina členských štátov povolenie nepodporila;

L.  keďže tak v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, ako aj v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 prijímala rozhodnutia o povoleniach bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že vrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie, čo je skutočne výnimkou v prípade postupu ako takého, sa stalo bežným pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív; keďže predseda Komisie Juncker pri viacerých príležitostiach odsúdil uvedený postup ako nedemokratický(13);

M.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 v prvom čítaní(14) zamietol legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový návrh;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorým je podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení (ES) č. 178/2002(15) poskytovať základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečovať efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok pokračovať v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby bezodkladne pokročila v práci v súvislosti s návrhom Komisie;

5.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie GMO, kým sa postup povoľovania neupraví tak, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

6.  vyzýva Komisiu, aby stiahla návrhy povolení GMO, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, či už na pestovanie, alebo na použitie v potravinách alebo krmivách;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vedecké stanovisko k žiadosti spoločnosti Syngenta Crop Protection AG (EFSA-GMO-DE-2011-95) týkajúcej sa umiestnenia na trh geneticky modifikovanej kukurice 5307 na použitie v potravinách a krmivách, jej dovozu a spracovania v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083.
(4) Vyhlásenie dopĺňajúce vedecké stanovisko k žiadosti spoločnosti Syngenta Crop Protection AG (EFSA-GMO-DE-2011-95) týkajúcej sa umiestnenia na trh geneticky modifikovanej kukurice 5307 na použitie v potravinách a krmivách, jej dovozu a spracovania podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 zohľadňujúce dodatočnú toxikologickú štúdiu, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233.
(5)––––––––––––––––––––––––––– Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto genetických modifikácií, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 108),Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 111).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 76).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 80).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 70).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 73).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 83).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 34).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 71).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 67).Uznesenie z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 54).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 55).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6 sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 60).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 122).Uznesenie zo 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 127).Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) and MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 133).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0051).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0052).Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú cukrovú repu H7-1 (KM-ØØØH71-4), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0197).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dva alebo tri z transformačných procesov 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0222).Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0416).Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0417).
(6) Stanovisko EFSA 2015, s. 15, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083.
(7) Stanovisko EFSA 2018, s. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233.
(8) Viac informácií nájdete v analýze Inštitútu pre nezávislé hodnotenie vplyvov v biotechnológii, TESTBIOTECH, s. 3: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.pdf.
(9) Stanovisko EFSA 2015, s. 9, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083.
(10) Cf. Príloha G, Pripomienky členských štátov, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00310.
(11) Pripomienky členských štátov, s. 95.
(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).
(13) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg 14. septembra 2016).
(14) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(15) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.


Geneticky modifikovaná kukurica MON 87403 (MON-874Ø3-1)
PDF 154kWORD 50k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403 (MON-874Ø3-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D059691/02 – 2019/2523(RSP))
P8_TA(2019)0059B8-0075/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403 (MON-874Ø3-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D059691/02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa konalo 3. decembra 2018 a na základe ktorého sa nevydalo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 8. marca 2018 a uverejnené 28. marca 2018(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže spoločnosť Monsanto Europe SA/NV predložila 26. júna 2015 v mene spoločnosti Monsanto (USA) v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 vnútroštátnemu príslušnému orgánu Belgicka žiadosť o umiestnenie na trh potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403, sú z nej zložené alebo vyrobené (ďalej len „žiadosť“), a keďže žiadosť sa týkala aj umiestnenia na trh produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403 alebo sú z nej zložené, na iné použitia než potraviny a krmivá, s výnimkou pestovania;

B.  keďže kukurica MON 87403 je geneticky modifikovaná, aby sa zvýšila biomasa a rodivosť klasov (z ktorých sa stávajú kukuričné klasy na zber), a to vložením zredukovanej génovej sekvencie získanej z iných rastlinných druhov ( Arabidopsis thaliana); keďže to vedie k expresii bielkoviny (ATHB17Δ113) , ktorá má súťažiť s podobnou prirodzenou bielkovinou, ktorá reguluje génovú reguláciu a rast rastlín;

C.  keďže počas trojmesačného obdobia konzultácií bolo predložené množstvo kritických pripomienok(5); keďže pripomienky obsahovali okrem iného poznámky, že experimentálne údaje nepodporujú tvrdenie o zvýšenej rodivosti geneticky modifikovanej kukurice MON 87403, že nie je možné dospieť k záveru o bezpečnosti dlhodobých reprodukčných alebo vývojových účinkov celých potravín a/alebo krmív, že návrh plánu monitorovania životného prostredia, ktorý predložil žiadateľ, nespĺňa ciele stanovené v prílohe VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES(6) a najmä že poskytnuté dôkazy sa nepovažujú za dostatočné na uistenie spotrebiteľov o bezpečnosti geneticky modifikovanej kukurice MON 87403;

D.  keďže napriek povoleniu EFSA, pokiaľ ide o bezpečnosť geneticky modifikovanej kukurice MON 87403, nezávislá analýza hodnotenia EFSA ukazuje, že aj naďalej dostatočne nechápeme presné molekulové mechanizmy zapojené do expresie bielkoviny ATHB17Δ113, ani to, ako to prináša zamýšľané účinky a všetky vedľajšie účinky, a preto je nutný ďalší výskum(7); keďže bez komplexného pochopenia genetickej modifikácie nie je možné v plnej miere vyhodnotiť súvisiace riziká;

E.  keďže z výsledkov poľných pokusov vykonaných žiadateľom vyplýva, že pozorované účinky plánovaného agronomického znaku, t. j. zvýšená biomasa a rodivosť klasov, boli nielen veľmi malé, ale aj nekonzistentné; keďže vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (vedecká skupina EFSA pre GMO) uznala, že „o zmene v dôsledku plánovaného agronomického znaku vieme, že má obmedzený rozsah..., ktorý naznačuje, že prejav znaku môže závisieť od environmentálnych podmienok poľných pokusov“(8);

F.  keďže poľné pokusy sa vykonali len v Spojených štátoch; keďže geneticky modifikovaná kukurica MON 87403 – ak sa povolí jej dovoz do Únie – môže byť pestovaná v mnohých krajinách pestujúcich kukuricu, ktoré majú výrazne odlišné klimatické a agronomické podmienky a ďalšie stresové faktory, ako sú nedostatok vody alebo sucho; keďže otázka vplyvu týchto stresových faktorov a podmienok – ktoré podľa vedeckej skupiny EFSA pre GMO môžu ovplyvňovať prejavovanie agronomického znaku (a teda aj akékoľvek nezamýšľané účinky) – sa preto primerane neriešila;

G.  keďže vedecká skupina EFSA pre GMO dospela k záveru, že analýzou zloženia (porovnanie zloženia geneticky modifikovanej kukurice MON 87403 s geneticky nemodifikovaným komparátorom na základe výsledkov poľných pokusov) sa „nezistili problémy, ktoré by si vyžadovali ďalšie posúdenie bezpečnosti potravín a krmív a ich vplyvu na životné prostredie“, a skupina sa zároveň paradoxne pozastavuje aj nad tým „či by údaje o zložení získané z poľných pokusov umožnili dôkladné posúdenie rizika“;

H.  keďže vedecká skupina EFSA pre GMO primerane nepreskúmala možné riziká, ktoré táto geneticky modifikovaná kukurica predstavuje pre zdravie ľudí a zvierat a pre životné prostredie; keďže je neprijateľné, že Komisia navrhuje povoliť túto geneticky modifikovanú kukuricu na základe stanoviska EFSA;

I.  keďže jednou zo štúdií, na ktoré sa odkazuje v stanovisku EFSA, bola štúdia, ktorej spoluautormi sú člen vedeckej skupiny EFSA pre GMO a vedecký pracovník spoločnosti Syngenta(9); keďže sa zistilo, že odkazy na túto štúdiu boli neskôr zo stanoviska EFSA odstránené, zatiaľ čo EFSA uviedol, že ich vypustenie „nemá podstatný vplyv na obsah či výsledok“(10);

J.  keďže Európsky parlament víta skutočnosť, že výkonný riaditeľ úradu EFSA sa zaviazal zabezpečiť, aby sa zamestnanci úradu EFSA už v budúcnosti nepodieľali na vytváraní vedeckých publikácií spolu s vedcami, ktorí sú spojení s priemyslom, a to aby nevznikal dojem nevhodnej blízkosti k priemyslu a v záujme zvýšenia dôvery spotrebiteľov v systém Únie v oblasti bezpečnosti potravín(11); keďže je nanajvýš dôležité, aby sa vo všetkých štúdiách použitých úradom EFSA v jeho činnosti jasne uvádzali odkazy;

K.  keďže Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003 hlasovaním 3. decembra 2018 rozhodol, že sa nevydá žiadne stanovisko, čo znamená, že kvalifikovaná väčšina členských štátov povolenie nepodporila;

L.  keďže v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, a v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 rozhodnutia o povoleniach prijímala bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že vrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie, čo je skutočne výnimkou v prípade postupu ako takého, sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív; keďže predseda Komisie Juncker pri viacerých príležitostiach odsúdil túto prax ako nedemokratickú(12);

M.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 v prvom čítaní(13) zamietol legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový návrh;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorým je podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(14) poskytovať základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečovať efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok napredovať v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby bezodkladne pokročila vo svojej práci v súvislosti s návrhom Komisie;

5.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie GMO, kým sa postup povoľovania neupraví tak, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

6.  vyzýva Komisiu, aby stiahla návrhy povolení GMO, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, či už na účely pestovania, alebo na použitie v potravinách alebo krmivách;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Posúdenie geneticky modifikovanej kukurice MON 87403 určenej na použitie v potravinách a krmivách, dovoz a spracovanie podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMO-BE-2015 – 125), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225.
(4)––––––––––––––––––––––––––– Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto genetických modifikácií, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 108).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 111).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 76).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 80).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 70).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 73).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 83).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 34).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 71).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 67).Uznesenie z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 54).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 55).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6 sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 60).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 122).Uznesenie zo 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 127).Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) and MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 133).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0051).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0052).Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú cukrovú repu H7-1 (KM-ØØØH71-4), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0197).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dva alebo tri z transformačných procesov 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0222).Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0416).Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0417).
(5) Pripomienky členských štátov: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222.
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).
(7) Vyjadrenie Testbiotechu týkajúce sa vedeckej skupiny EFSA pre GMO, 2018, Vedecké stanovisko k posúdeniu geneticky modifikovanej kukurice MON 87403 spoločnosti Monsanto na použitie v potravinách a krmivách, na dovoz a spracovanie: https://www.testbiotech.org/node/2210.
(8) Stanovisko EFSA, s. 3: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225.
(9) Pre ďalšie podrobnosti pozri vyjadrenie Testbiotechu týkajúce sa vedeckej skupiny EFSA pre GMO, 2018, Vedecké stanovisko k posúdeniu geneticky modifikovanej kukurice MON 87403 spoločnosti Monsanto na použitie v potravinách a krmivách, na dovoz a spracovanie: https://www.testbiotech.org/node/2210.
(10) Pozri stanovisko EFSA, s. 2. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225.
(11) List úradu EFSA z júla 2018 adresovaný Testbiotechu: http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf.
(12) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (15. júla 2014 v Štrasburgu) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (14. septembra 2016 v Štrasburgu).
(13) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(14) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.


Geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
PDF 189kWORD 54k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sú z nej zložené alebo vyrobené (D059692/02 – 2019/2524(RSP))
P8_TA(2019)0060B8-0076/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D059692/02) povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sú z nej zložené alebo vyrobené,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa konalo 3. decembra 2018 a ktorým sa rozhodlo, že sa nevydá žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na článok 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 7. marca 2018 a uverejnené 20. apríla 2018(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 11. februára 2011 spoločnosť Bayer CropScience AG predložila v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o uvedenie na trh potravín, prídavných látok a krmív, ktoré obsahujú bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a podkombináciu LLCotton25 × MON 15985 (ďalej len „žiadosť“) alebo sú z nej vyrobené, príslušnému vnútroštátnemu orgánu Holandska; keďže žiadosť sa týkala aj umiestnenia geneticky modifikovanej (GM) bavlny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 na trh a podkombinácie LLCotton25 × MON 15985 vo výrobkoch, ktoré ju obsahujú alebo sú z nej zložené, na iné použitie ako na potraviny a krmivá, s výnimkou pestovania;

B.  keďže 7. marca 2018 prijal úrad EFSA v súvislosti so žiadosťou kladné stanovisko;

C.  keďže geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 exprimuje bielkovinu 2mEPSPS, ktorá jej dodáva toleranciu voči herbicídom obsahujúcim glyfozát, proteín PAT, ktorý zaručuje toleranciu voči herbicídom na báze glufozinátu amónneho, a bielkoviny Cry1Ac a Cry1Ab2, ktoré zaručujú ochranu proti určitým škodcom z radu Lepidoptera; keďže okrem toho táto rastlina produkuje bielkoviny (NPTII a AAD), ktoré spôsobujú rezistentnosť na antibiotiká;

D.  keďže ľudská spotreba bavlníkového oleja je v Európe relatívne obmedzená, možno ju však nájsť v širokej škále potravinových výrobkov vrátane omáčok, majonézy, jemného pečiva, čokoládových nátierok a čipsov(5);

E.  keďže zvieratá sú bavlnou kŕmené väčšinou formou bavlníkového koláča/šrotu alebo ako plnotučné bavlníkové semená(6);

Zvyšky a zložky doplnkových herbicídov

F.  keďže uplatňovanie doplnkových herbicídov, v tomto prípade glyfozátu a glufozinátu, je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín rezistentných na herbicídy, a preto možno očakávať, že budú vystavené vyšším aj opakovaným dávkam, čo povedie nielen k vyššiemu zaťaženiu rezíduami pri zbere, a teda aj v dovezenom výrobku, ale môžu ovplyvniť aj zloženie geneticky modifikovanej rastliny a jej agronomické vlastnosti;

G.  keďže používanie glufozinátu už v Únii nie je od 1. augusta 2018 povolené, keďže bol klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú kritériá stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009 Európskeho parlamentu a Rady(7);

H.  keďže pretrvávajú otázky v súvislosti s karcinogenitou glyfozátu; keďže úrad EFSA dospel v novembri 2015 k záveru, že glyfozát pravdepodobne nie je karcinogénny, a Európska chemická agentúra (ECHA) dospela v marci 2017 k záveru, že nie je potrebná jeho klasifikácia; keďže naopak Medzinárodná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny klasifikovala v roku 2015 glyfozát ako pravdepodobný karcinogén pre človeka;

I.  keďže podľa panelu EFSA pre prípravky na ochranu rastlín a ich rezíduá nemožno vo všeobecnosti vyvodiť závery o bezpečnosti rezíduí z postrekov geneticky modifikovaných plodín prípravkami s obsahom glyfozátu(8); keďže prídavné látky a ich zmesi používané v komerčných prípravkoch na postrekovanie glyfozátom môžu prejavovať vyššiu toxicitu ako účinná zložka samotná(9);

J.  keďže Únia už odstránila z trhu prídavnú látku glyfozátu známu ako polyetoxylovaný amín na báze loja vzhľadom na riziko jej toxicity; keďže problematické prídavné látky a zmesi však môžu byť povolené v krajinách, v ktorých sa pestuje táto geneticky modifikovaná bavlna (v súčasnosti Japonsko);

K.  keďže informácie o hladinách rezíduí herbicídov a metabolitov sú nevyhnutné pre dôkladné posúdenie rizík, pokiaľ ide o geneticky modifikované rastliny rezistentné na herbicídy; keďže rezíduá z postrekov herbicídmi nepatria do pôsobnosti panelu EFSA pre geneticky modifikované organizmy (panel GMO EFSO); keďže nebol hodnotený vplyv postrekovania geneticky modifikovanej kukurice herbicídmi ani kumulatívny účinok postreku glyfozátom a glufozinátom;

L.  keďže členské štáty nie sú zo zákona povinné merať rezíduá glyfozátu alebo glufozinátu v dovážanej bavlne s cieľom zabezpečiť súlad s maximálnymi hladinami rezíduí ako súčasť koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2019, 2020 a 2021(10); keďže v najnovšej správe Európskej únie o rezíduách pesticídov v potravinách zostavenej úradom EFSA na základe výsledkov koordinovaného viacročného programu, ako aj individuálnych programov členských štátov, nie sú v súvislosti s bavlnou k dispozícii žiadne informácie o súlade s maximálnymi hodnotami rezíduí akýchkoľvek pesticídov(11); keďže podľa najnovších údajov nie je preto známe, či sú rezíduá glyfozátu alebo glufozinátu v prípade geneticky modifikovanej bavlny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 v súlade s maximálnymi hodnotami rezíduí v Únii;

Prítomnosť toxickej látky gosypolu

M.  keďže gosypol je prirodzene sa vyskytujúca toxická zložka bavlny; keďže prítomnosť proteínu EPSPS môže viesť k vyšším hodnotám gosypolu v geneticky modifikovaných rastlinách obsahujúcich túto bielkovinu(12); keďže vedecká skupina EFSA pre GMO konštatovala, že voľný gosypol v surových bavlníkových semenách geneticky modifikovanej bavlny GHB614 x LLCotton25 x MON15985 bol vyšší ako v jej negenetickom komparátore (7 200 mg/kg resp. 6 000 mg/kg)(13), pričom oba boli vyššie ako zákonný limit 5 000 stanovený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES o krmivách pre zvieratá(14);

N.  keďže podľa štúdie z roku 2014 s názvom „Gossypol Toxicity from Cottonseed Products“ (Toxicita gosypolu vo výrobkoch z bavlníkových semien) je najobvyklejší toxický účinok na zvieratá je zhoršenie reprodukcie zvierat oboch pohlaví, čo spôsobuje vážne hospodárske straty pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat, ako aj zasahovanie do imunitnej funkcie, zníženie odolnosti zvieraťa voči infekciám a zníženie účinnosti očkovacích látok(15); keďže vedecká skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci opísala gosypol ako nežiaducu látku v krmive pre zvieratá(16);

O.  keďže vedecká skupina EFSA pre GMO uvádza, že vyšší obsah gosypolu v bavlníkových semenách z geneticky modifikovanej bavlny GHB614 x LLCotton25 x MON15985 v porovnaní s geneticky nemodifikovaným komparátorom „nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko pre zvieratá a ľudí v praxi, pretože i) je maximálny obsah voľného gosypolu regulovaný európskymi právnymi predpismi a ii) bielený a rafinovaný bavlníkový olej, ako aj múka vyrobená z bavlníkových semien, ktorú môžu priamo spotrebúvať ľudia, v podstate neobsahuje gosypol(17)“; keďže EFSA nehodnotil bavlnený olej (na ľudskú spotrebu) ani bavlnenú múčku (na kŕmenie zvierat), ako sa odporúča v súčasnom dokumente OECD o konsenze o zložení nových odrôd bavlny; keďže tvrdenie, že gosypolu podlieha hraničným hodnotám podľa právnych predpisov Únie, neposkytuje dostatočné záruky, že geneticky modifikovaná bavlna GHB614 x LLCotton25 x MON15985 je bezpečná na spotrebu;

Proteíny Cry a súvislosť s alergickými reakciami

P.  keďže GHB614 x LLCotton25 x MON15985 exprimuje dva toxíny Bt (proteíny Cry1Ac a Cry1Ab2), ktoré poskytujú ochranu proti určitým škodcom z radu Lepidoptera; keďže aj keď boli proteíny Cry1 uznané ako látky s pomocnými vlastnosťami, čo znamená, že zrejme môžu posilniť alergénne vlastnosti iných potravín, úrad EFSA to neanalyzoval;

Q.  keďže vedecká štúdia z roku 2017 o možných zdravotných následkoch toxínov Bt a rezíduí z postreku doplnkovými herbicídmi dospela k záveru, že osobitná pozornosť by sa mala venovať rezíduám herbicídu a ich interakciám s toxínmi Bt(18); keďže toto nebolo predmetom prešetrovania zo strany EFSA;

Rezistencia na antibiotiká

R.  keďže GHB614 x LLcotton25 x MON15985 produkuje bielkoviny (NPTII a AAD), ktoré spôsobujú rezistenciu na antibiotiká; keďže NNPT11 spôsobuje rezistenciu na neomycín a kanamycín; keďže AAD spôsobuje rezistenciu na streptomycín; keďže WHO všetky tieto antimikrobiálne látky klasifikuje ako „kriticky dôležité“(19);

S.  keďže v článku 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES(20) sa vyžaduje, aby sa geneticky modifikované organizmy (GMO), ktoré obsahujú gény rezistentné na antibiotiká, ktoré sa používajú na lekárske alebo veterinárne ošetrenie, mimoriadne zohľadňovali najmä pri posudzovaní environmentálnych rizík a aby celkovým cieľom bolo pri GMO identifikovať a postupne odstrániť markerové gény kódujúce rezistenciu na antibiotiká (ARMG), ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí alebo na bezpečnosť životného prostredia;

T.  keďže panel pre GMO úradu EFSA preskúmal v roku 2004 použitie ARMG pri výbere transgénnych modifikácií u rastlín z dôvodu obáv, že používanie takýchto markerových génov by mohlo potenciálne viesť k zvýšenej rezistencii na antibiotiká u ľudí a zvierat v dôsledku prenosu génov z geneticky modifikovaných rastlín na baktérie;

U.  keďže podľa tohto stanoviska z roku 2004 patrí gén AAD do skupiny II génov rezistentných na antibiotiká, ktoré „by sa mali obmedziť na poľné pokusy a nemali by byť prítomné v geneticky modifikovaných rastlinách, ktoré sa majú uviesť na trh“(21);

Pripomienky príslušných orgánov členských štátov

V.  keďže príslušné orgány počas trojmesačného obdobia konzultácií predložili mnohé kritické pripomienky, medzi ktoré okrem iného patrili vyššie uvedené otázky(22);

Nedostatok demokracie v rozhodovacom procese

W.  keďže Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003 hlasovaním 3. decembra 2018 rozhodol, že sa nevydá žiadne stanovisko, čo znamená, že kvalifikovaná väčšina členských štátov povolenie nepodporila;

X.  keďže v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, a v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 rozhodnutia o povoleniach prijímala bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že vrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie, čo je skutočne výnimkou v prípade postupu ako takého, sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív; keďže predseda Komisie Juncker pri viacerých príležitostiach odsúdil túto prax ako nedemokratickú(23);

Y.  keďže Európsky parlament zamietol 28. októbra 2015 v prvom čítaní(24) legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

3.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila dovoz žiadnej geneticky modifikovanej rastliny upravenej tak, aby bola rezistentná na herbicíd, ktorého použitie v Únii nie je povolené, v tomto prípade glufozinát, na potravinové alebo kŕmne účely;

4.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny rezistentné na herbicídy bez úplného posúdenia rezíduí z postrekov s doplnkovými herbicídmi, metabolitmi a ich komerčnými zmesami, ktoré sa používajú v krajinách, kde sa rastliny pestujú;

5.  vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika geneticky modifikovaných rastlín rezistentných na herbicídy, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná plodina určená na pestovanie v Únii alebo dovážaná ako potravina alebo krmivo;

6.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny, ktoré obsahujú gény rezistentné na antimikrobiálne látky;

7.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok napredovať v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby bezodkladne pokročila vo svojej práci v súvislosti s návrhom Komisie;

8.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie GMO, kým sa proces povoľovania neupraví tak, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

9.  vyzýva Komisiu, aby stiahla návrhy povolení GMO, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, či už na účely pestovania, alebo na použitie v oblasti potravín a krmív;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Assessment of genetically modified cotton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2011-94) – Posúdenie geneticky modifikovanej bavlny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 určenej na použitie v potravinách a krmivách podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMNL-2011-94), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(4)–––––––––––––––––––––––––– – Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto genetických modifikácií, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 108).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 111).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 76).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 80).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 70).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 73).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 83).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 34).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 71).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 67).Uznesenie z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 54).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 55).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6 sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 60).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 122).Uznesenie zo 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 127).Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) and MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 133).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0051).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0052).Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú cukrovú repu H7-1 (KM-ØØØH71-4), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0197).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221). –Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dve alebo tri z transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0222).Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0416).Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0417).
(5) Stanovisko EFSA, s. 17, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(6) Stanovisko EFSA, s. 18, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
(8) Záver EFSA z partnerského preskúmania účinnej látky glyfozát z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA 2015; 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(10) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/555 z 9. apríla 2018 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2019, 2020 a 2021 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (Ú. v. EÚ L 92, 10.4.2018, s. 6).
(11) Správa Európskej únie za rok 2016 o rezíduách pesticídov v potravinách, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348.
(12) https://www.testbiotech.org/node/2209 p. 2.
(13) Stanovisko EFSA, s. 14, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10) stanovuje maximálnu úroveň gosypolu v bavlníkovom semene (ako kŕmna surovina) 5 000 mg/kg.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=ES.
(15) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/
(16) Stanovisko EFSA, s. 15, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(17) Stanovisko EFSA, s. 15, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(19) s. 21 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
(20) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).
(21) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48
(22) Príloha G, pripomienky členských štátov, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147.
(23) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(24) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.


Situácia vo Venezuele
PDF 127kWORD 44k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))
P8_TA(2019)0061RC-B8-0082/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele(1), z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou(2) a z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) z 26. januára 2019 v mene EÚ o situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 10. januára 2019 v mene EÚ,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na venezuelskú ústavu, a najmä na jej článok 233,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže voľby, ktoré sa konali 20. mája 2018, sa uskutočnili bez toho, aby spĺňali minimálne medzinárodné normy pre dôveryhodný proces, a bez rešpektovania politickej plurality, demokracie, transparentnosti a zásad právneho štátu; keďže EÚ a ďalšie regionálne organizácie a demokratické krajiny neuznali tieto voľby ani orgány, ktoré na základe tohto nezákonného procesu vznikli;

B.  keďže 10. januára 2019 si Nicolás Maduro protiprávne uzurpoval prezidentskú právomoc pred najvyšším súdom, čo je v rozpore s ústavným poriadkom;

C.  keďže 23. januára 2019 oprávnene a demokraticky zvolený predseda národného zhromaždenia Juan Guaidó zložil v súlade s článkom 233 ústavy Venezuely prísahu ako dočasný prezident Venezuely;

D.  keďže vo Venezuele sa v posledných dňoch uskutočnili protesty a veľké demonštrácie; keďže v súvislosti s týmito demonštráciami a nepokojmi sa objavili informácie o desiatkach mŕtvych a stovkách zranených osôb; keďže stále dochádza k obetiam a závažným prípadom porušovania ľudských práv, ktoré vyplývajú z násilného potláčania sociálnych protestov, nezákonných razií, svojvoľného zatýkania ľudí vrátane viac ako 70 maloletých a stigmatizácie a prenasledovania opozičných aktivistov; keďže v uplynulom týždni boli usporiadané ďalšie protesty;

E.  keďže EÚ opakovane vyzýva na obnovu demokracie a právneho štátu vo Venezuele prostredníctvom dôveryhodného politického procesu;

F.  keďže Európsky parlament udelil v roku 2017 Sacharovovu cenu za slobodu myslenia demokratickej opozícii a politickým väzňom vo Venezuele;

G.  keďže obyvateľstvo Venezuely čelí bezprecedentnej sociálnej, hospodárskej a demokratickej kríze, pričom viac ako tri milióny ľudí emigrovali a miera inflácie presahuje 1 650 000 %;

H.  keďže medzinárodní a regionálni partneri vrátane EÚ sa zaviazali prispieť k vytvoreniu podmienok pre pokojný, dôveryhodný a inkluzívny politický proces zahŕňajúci všetkých relevantných venezuelských aktérov; keďže EÚ opätovne vyjadrila ochotu komunikovať na všetkých úrovniach;

I.  keďže Nicolás Maduro verejne odmietol možnosť usporiadať nové prezidentské voľby v reakcii na žiadosť PK/VP v mene EÚ o urýchlené konanie slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb;

1.  uznáva pána Guaidóa ako legitímneho dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky v súlade s článkom 233 venezuelskej ústavy a vyjadruje plnú podporu jeho plánu;

2.  žiada podpredsedníčku PK/VP, aby spolu s členskými štátmi prijala silný a jednotný postoj a uznala Juana Guaidóa ako jediného legitímneho dočasného prezidenta krajiny až do vyhlásenia nových slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb v záujme nastolenia demokracie; víta skutočnosť, že mnohé demokratické štáty už nového dočasného prezidenta uznali;

3.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v prípade schválenia tohto rozhodnutia konali v tomto duchu a uznali týchto predstaviteľov, ktorých vymenujú oprávnené orgány;

4.  dôrazne odsudzuje tvrdé represie a násilie, ktoré viedli k zabíjaniu a obetiam; vyjadruje solidaritu s venezuelským ľudom a úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí; naliehavo žiada venezuelské orgány, ktoré majú faktickú moc, aby zastavili všetky formy porušovania ľudských práv, vyvodili zodpovednosť voči zodpovedným osobám a zabezpečili riadne dodržiavanie všetkých základných slobôd a ľudských práv;

5.  Odsudzuje zadržanie niekoľkých novinárov, ktorí sa zaoberajú situáciou vo Venezuele, a vyzýva na ich okamžité prepustenie;

6.  odmieta všetky návrhy alebo pokusy o vyriešenie krízy, ktoré by sa opierali o použitie násilia;

7.  opätovne vyjadruje plnú podporu národnému zhromaždeniu, ktoré je legitímnym demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci treba obnoviť a rešpektovať, vrátane výsad a bezpečnosti jeho poslancov;

8.  v súlade s predchádzajúcimi uzneseniami dôrazne podporuje výzvu generálneho tajomníka OSN, aby sa uskutočnilo nezávislé a úplné vyšetrovanie prípadov, v ktorých došlo k úmrtiam;

9.  vyzýva PK/VP, aby spolupracovala s krajinami v regióne a všetkými ostatnými kľúčovými aktérmi s cieľom vytvoriť kontaktnú skupinu, ako sa uvádza v záveroch Rady z 15. októbra 2018, ktorá by mohla sprostredkovať dohodu o výzve na usporiadanie slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb na základe dohodnutého kalendára, s rovnakými podmienkami pre všetkých aktérov, transparentnosťou a s účasťou medzinárodných pozorovateľov;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.


Výročná správa o politike hospodárskej súťaže
PDF 187kWORD 69k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže (2018/2102(INI))
P8_TA(2019)0062A8-0474/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), a najmä na jej články 7, 8, 9, 11,12, 39, 42, 101 až 109 a 174,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 35, 37 a 38,

–  so zreteľom na správu Komisie z 18. júna 2018 o politike hospodárskej súťaže za rok 2017 (COM(2018)0482) a na pracovný dokument útvarov Komisie zverejnený toho istého dňa ako sprievodný dokument,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi(2) (nariadenie ES o fúziách),

–  so zreteľom na bielu knihu Komisie z 9. júla 2014 s názvom Smerom k účinnejšej kontrole koncentrácií v EÚ (COM(2014)0449),

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady z 22. marca 2017 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu (COM(2017)0142) (smernica o ESHS+),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. júla 2016 o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C(2016)2946),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2014 o dohodách EÚ o spolupráci v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup(3),

–  so zreteľom na príslušné pravidlá, usmernenia, rozhodnutia, uznesenia, oznámenia a dokumenty Komisie v oblasti hospodárskej súťaže,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 19. apríla 2018(4) a zo 14. februára 2017(5) o výročných správach o politike hospodárskej súťaže EÚ za rok 2017 a za rok 2016,

–  so zreteľom na svoju štúdiu z júla 2018 s názvom Otázky hospodárskej súťaže v oblasti finančných technológií (FinTech), ktorej vypracovanie zadala pracovná skupina pre hospodársku súťaž Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na odpovede Komisie na otázky na ústne zodpovedanie E-000344-16, E-002666-16 a E-002112-16,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018 k správe Komisie z 18. júna 2018 o politike hospodárskej súťaže za rok 2017,

–  so zreteľom na záverečnú správu Komisie z 10. mája 2017 o odvetvovom prieskume týkajúcom sa elektronického obchodu (COM(2017)0229),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0474/2018),

A.  keďže politika hospodárskej súťaže existuje teraz už viac ako 60 rokov a keďže silná a účinná politika EÚ v oblasti hospodárskej súťaže bola vždy základným kameňom európskeho projektu;

B.  keďže daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam vytvárajú nekalú hospodársku súťaž, ktorá sa dotýka najmä malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“);

C.  keďže pranie špinavých peňazí, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam oslabujú spravodlivé rozdelenie daňových príjmov v členských štátoch, a narúšajú tak hospodársku súťaž na vnútornom trhu;

D.  keďže rozsiahle vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany jednotlivcov a spoločností s vysokým čistým imaním nielenže postihuje obyčajných daňovníkov, verejné financie a sociálne výdavky, ale ohrozuje aj dobrú správu vecí verejných, makroekonomickú stabilitu, sociálnu súdržnosť a dôveru verejnosti v inštitúcie Únie a členských štátov;

E.  keďže niektoré vlády a jurisdikcie, a to aj v rámci EÚ, sa špecializujú na vytváranie preferenčných daňových režimov, alebo sa do nich zapájajú, a tieto režimy narúšajú hospodársku súťaž v prospech nadnárodných spoločností a jednotlivcov s vysokým čistým imaním, ktorí v skutočnosti nemajú v týchto jurisdikciách ekonomickú podstatu, ale sú tam len zastúpení schránkovými spoločnosťami;

1.  domnieva sa, že politika hospodárskej súťaže zameraná na zabezpečenie rovnakých podmienok vo všetkých odvetviach je základným kameňom európskeho sociálneho trhového hospodárstva a kľúčovým faktorom pri zaisťovaní riadneho fungovania vnútorného trhu; víta správu Komisie o politike hospodárskej súťaže za rok 2017, ako aj jej úsilie a činnosti na zabezpečenie účinného uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže v Únii v prospech všetkých občanov EÚ, najmä tých, ktorí sa ako spotrebitelia nachádzajú v slabšom postavení; okrem toho vyzýva Komisiu, aby naďalej zabezpečovala plné presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže s osobitným zameraním sa na ťažkosti, ktorým čelia malé a stredné podniky, a aby zamedzila ich rozdielnemu uplatňovaniu v členských štátoch;

2.  víta a ďalej podporuje štruktúrovaný dialóg s komisárom pre hospodársku súťaž a úsilie Komisie o zachovanie úzkej spolupráce s poslancami príslušného výboru Európskeho parlamentu a jeho pracovnou skupinou pre politiku hospodárskej súťaže; domnieva sa, že výročná správa Komisie o politike hospodárskej súťaže je nevyhnutná z hľadiska demokratickej kontroly; pripomína, že Európsky parlament bol v posledných rokoch zapojený prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu do vytvárania rámca pre pravidlá hospodárskej súťaže, napríklad v navrhovanej smernici o ESHS +; konštatuje, že Európsky parlament by mal mať spolurozhodovacie právomoci pri vytváraní rámca pre pravidlá hospodárskej súťaže, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že demokratický rozmer tejto oblasti politiky Únie nebol v rámci posledných zmien zmlúv posilnený;

3.  víta a naďalej podporuje ambiciózny program a priority GR Komisie pre hospodársku súťaž, pričom poznamenáva, že naďalej pretrvávajú významné problémy, napríklad v oblasti kontroly fúzií, keď už len samotný počet fúzií predstavuje výzvu; konštatuje, že rozhodnutia Komisie o fúziách, antitrustových pravidlách a štátnej pomoci sú často predmetom politickej diskusie, a zdôrazňuje, že hoci sú niektoré príklady nedávnych rozhodnutí uvedené v tejto správe, celkový obraz je širší a zámerom Parlamentu nie je zaujať pozíciu v jednotlivých prípadoch, keďže rozhodovať o tom, kedy sa právo hospodárskej súťaže nedodržiava, je úlohou Komisie;

4.  žiada Komisiu, aby analyzovala potenciálny škodlivý vplyv navrhovanej fúzie spoločností Siemens/Alstom na konkurencieschopnosť európskeho železničného trhu a jej nepriaznivé účinky na používateľov železničnej dopravy;

5.  konštatuje, že Komisia predložila v roku 2018 legislatívny návrh na vytvorenie celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP), ktorý by bol súkromným dôchodkovým fondom;

6.  zdôrazňuje, že hlavným príjemcom účinnej hospodárskej súťaže na európskom jednotnom trhu je spotrebiteľ;

7.  víta vyšetrovanie kartelu v oblasti nákladných vozidiel; s uspokojením berie na vedomie skutočnosť, že Komisia sa nezaoberala len vplyvom kartelu medzi veľkými výrobcami nákladných vozidiel na ceny nákladných vozidiel, ale ich aj sankcionovala za to, že spolupracovali na oddialení zavedenia čistejších nákladných vozidiel;

8.  zdôrazňuje skutočnosť, že pravidlá hospodárskej súťaže sú založené na zmluve a, ako je zakotvené v článku 7 ZFEÚ, mali by sa vnímať s ohľadom na širšie európske hodnoty, z ktorých vychádzajú právne predpisy Únie týkajúce sa sociálnych vecí, sociálne trhového hospodárstva, environmentálnych noriem, politiky v oblasti klímy a ochrany spotrebiteľa; zastáva názor, že uplatňovanie práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže by malo riešiť všetky narušenia trhu, a to aj tie, ktoré boli vytvorené negatívnymi sociálnymi a environmentálnymi externalitami;

9.  domnieva sa, že politika hospodárskej súťaže by mala urýchľovať podporu energetickej transformácie v celej EÚ, stimulovať hospodársku a sociálnu integráciu v Európe, podporovať ekologicky udržateľné poľnohospodárske činnosti a obmedzovať schopnosť veľkých energetických spoločností zvyšovať cenu dodávok energie;

10.  poukazuje na to, že aj keď sa výrobky alebo služby poskytujú bezplatne, ako je tomu najmä v digitálnom hospodárstve, môže sa stále stávať, že spotrebitelia sú vystavení nespravodlivému konaniu, napríklad horšej kvalite, výberu a inováciám alebo vydieraniu; zastáva názor, že pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a ich presadzovanie by sa mali vzťahovať taktiež na celý rad aspektov nad rámec prístupov založených na cene a mali by zohľadňovať širšie úvahy, ako je kvalita produktov alebo služieb, a to aj so zreteľom na súkromie občanov;

11.  poukazuje na obrovské zmeny na trhoch vyplývajúce z pokračujúceho technologického vývoja, ktoré prinášajú tak príležitosti, ako aj výzvy; zdôrazňuje v tejto súvislosti kľúčovú úlohu politiky hospodárskej súťaže pri ďalšom rozvoji digitálneho jednotného trhu; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebný rámec, ktorý by pri podpore inovácií v oblasti údajov a nových obchodných modelov účinne riešil výzvy hospodárstva založeného na údajoch a algoritmoch; zdôrazňuje najmä to, že niektoré digitálne platformy, ktoré majú prístup k čoraz väčšiemu toku údajov a tento tok kontrolujú, môžu vytvárať úspory z rozsahu a značné sieťové externality a prostredníctvom nadmernej koncentrácie a dobývania renty a zneužívania trhovej sily môžu viesť k zlyhaniam trhu; v tejto súvislosti víta vymenovanie osobitných poradcov komisára, ktorí sa zameriavajú na budúce výzvy digitalizácie pre politiku hospodárskej súťaže, a so záujmom očakáva ich zistenia a odporúčania na účely prijatia opatrení; zdôrazňuje potrebu spoločného celoeurópskeho prístupu k týmto otázkam;

12.  zdôrazňuje, že používatelia často nevedia o rozsahu, v akom sa ich údaje používajú a prenášajú na tretie strany na marketingové alebo komerčné účely; vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 5 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií(6) (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) zabezpečila, aby digitálne spoločnosti využívali osobné údaje až potom, keď účastník alebo užívateľ dal na to výslovný súhlas, a že bez tohto súhlasu údaje nemôžu byť prenesené na tretie strany, s ktorými má spoločnosť alebo platforma uzatvorenú dohodu; domnieva sa preto, že digitálne trhy sa musia posudzovať z multidisciplinárneho hľadiska, keďže protisúťažné správanie môže mať za následok porušenie iných oblastí práva, ako je právo v oblasti ochrany údajov a spotrebiteľské právo; zdôrazňuje, že primeraná reakcia orgánov presadzovania práva by vyžadovala spoluprácu rôznych príslušných orgánov, najmä orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, spotrebiteľov a orgánov pre ochranu osobných údajov, ako sa navrhuje v iniciatíve európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov pre klíringový ústav(7);

13.  vyzýva Komisiu, aby zorganizovala vypočutie s technologickými spoločnosťami, na ktoré by pozvala generálnych riaditeľov spoločností Google, Facebook a Apple, aby diskutovali najmä o tom, ako tretie strany zbierajú a využívajú osobné údaje spotrebiteľov; vyjadruje znepokojenie nad tým, že užívatelia, regulačné orgány a niekedy aj vývojári aplikácií a inzerenti nie sú informovaní o rozsahu toku údajov zo smartfónov smerom k digitálnym reklamným skupinám a ďalším tretím stranám; konštatuje, že údaje, ktoré získali tretie strany prostredníctvom aplikácií pre smartfóny, môžu zahŕňať čokoľvek od informácií o profile, ako je vek a pohlavie, až po údaje o polohe, vrátane údajov o neďalekom stožiari mobilného vysielača alebo wi-fi smerovači, a informácie o každej ďalšej aplikácii v telefóne; domnieva sa, že EÚ by mala posilniť postavenie jednotlivcov, aby porozumeli otázkam monopolu a koncentrácie, ktoré súvisia s týmito sledujúcimi spoločnosťami;

14.  vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby posúdila kontrolu údajov potrebných na vytvorenie a poskytovanie služieb ako náhrady existencie trhovej sily, a to aj v rámci svojho usmernenia k článku 102 ZFEÚ, a aby požadovala interoperabilitu medzi online platformami a poskytovateľmi sociálnych sietí; poukazuje tiež na vývoj algoritmov samoučenia a umelej inteligencie, najmä ak ich spoločnostiam poskytujú tretie strany, a na jeho vplyv na povahu kartelovej činnosti; požaduje, aby Komisia vo svojej ďalšej výročnej správe o politike hospodárskej súťaže poskytla podrobné informácie o týchto otázkach;

15.  domnieva sa, že je dôležité zabezpečiť riadne fungovanie mechanizmov kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu Únie, ktorých cieľom je zabezpečiť primeranú kompenzáciu pre spotrebiteľov postihnutých protisúťažnými praktikami;

16.  domnieva sa, že je potrebné zaručiť právo na cezhraničnú prenosnosť s cieľom zabrániť tomu, aby sa existujúce obmedzenia tohto práva stali oprávnenou trhovou praxou; domnieva sa, že je tiež dôležité ukončiť neoprávnené a neodôvodnené obmedzenia, ktoré boli uložené z geografických dôvodov, ktoré poskytujú nekonzistentné úrovne predpokladanej ochrany práv duševného vlastníctva;

17.  domnieva sa, že jurisdikčné limity, ktorými sa stanovuje východiskový bod pre prieskum fúzií v EÚ, ktoré sú založené na obrate cieľových a nadobúdajúcich subjektov, nie sú vždy vhodné v digitálnom hospodárstve, v ktorom na reklamné účely hodnotu často predstavuje počet návštevníkov webového sídla; navrhuje, aby sa tieto limity revidovali a upravili s tým, aby zahŕňali okrem iného faktory ako je počet spotrebiteľov, na ktorých majú vplyv fúzie, a hodnota súvisiacich transakcií;

18.  zdôrazňuje skutočnosť, že prekážky, ktoré bránia vstupu do niektorých oblastí digitálneho hospodárstva, sú čoraz viac neprekonateľné, pretože čím dochádza k dlhšiemu nespravodlivému konaniu, tým je ťažšie zvrátiť jeho účinky narušenia hospodárskej súťaže; domnieva sa, že predbežné opatrenia môžu byť užitočným nástrojom na zabezpečenie toho, aby v priebehu vyšetrovania nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže; potvrdzuje v tejto súvislosti, že Komisia by mala účinne využívať predbežné opatrenia a zároveň zaisťovať riadny proces a právo na obhajobu podnikov, ktoré sú predmetom vyšetrovania; víta záväzok Komisie vykonať analýzu toho, či existujú prostriedky na zjednodušenie prijímania predbežných opatrení do dvoch rokov od dátumu transpozície smernice o ESHS+; v tejto súvislosti odporúča, aby sa Komisia poučila z najlepších postupov v iných jurisdikciách;

19.  vyzýva Komisiu, aby prijala ambicióznejšie opatrenia na odstránenie nezákonných prekážok brániacich online hospodárskej súťaži s cieľom zabezpečiť bezbariérový online nákup v rámci EÚ, aby monitorovala cenové stropy v odvetviach, ako sú online platformy pre ubytovanie a cestovný ruch, a zabezpečila, aby spotrebitelia mali cezhraničný prístup k širokej škále online tovarov a služieb za konkurenčné ceny; žiada Komisiu, aby uskutočnila odvetvový prieskum reklamného trhu s cieľom lepšie pochopiť dynamiku online reklamy a identifikovala praktiky narúšajúce hospodársku súťaž, na ktoré je potrebné sa zamerať v rámci presadzovania práva v oblasti hospodárskej súťaže, ako to urobili niektoré vnútroštátne orgány;

20.  zdôrazňuje skutočnosť, že digitalizácia moderného hospodárstva vedie k zmenám v tradičnej hospodárskej logike; zdôrazňuje preto, že každý systém zdaňovania musí brať do úvahy skutočnosť, že digitalizácia je novým bežným prvkom všetkých častí nášho hospodárstva; berie na vedomie návrh Komisie týkajúci sa stanovenia pravidiel zdaňovania digitálneho hospodárstva(8); zdôrazňuje, že zdaňovanie digitálneho hospodárstva sa musí zaoberať asymetriami medzi tradičným hospodárstvom a novými hospodárskymi praktikami založenými na digitalizácii a zamedziť prekážkam digitalizácie a inovácií alebo vytváraniu umelých hraníc v hospodárstve; zdôrazňuje, že je dôležité nájsť medzinárodné riešenia a spoločné prístupy v oblasti zdaňovania v digitálnom hospodárstve; vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o nájdenie takejto dohody na medzinárodných fórach, najmä v rámci OECD;

21.  víta návrh Komisie týkajúci sa dane z digitálnych služieb (COM(2018)0148) ako kľúčové opatrenie na zabezpečenie toho, aby digitálne odvetvie platilo svoj spravodlivý podiel daní dovtedy, kým sa neprijme trvalé riešenie, ktoré umožní zdaňovanie ziskov tam, kde sa vytvára hodnota;

22.  opakuje, že hospodárska súťaž v telekomunikačnom odvetví má zásadný význam pri podnecovaní inovácií a investícií do sietí a že by sa mali podporiť prijateľné ceny a výber služieb pre spotrebiteľov; zdôrazňuje, že hovory v rámci EÚ predstavujú pre podniky a spotrebiteľov naďalej veľkú záťaž a že kroky na zrušenie spotrebiteľských poplatkov za roaming v EÚ nie sú dostatočné, ak sa má jednotný trh ďalej prehlbovať; uznáva, že sa musia vytvoriť stimuly, aby hovory v rámci EÚ boli na jednej úrovni s miestnymi hovormi, a to uľahčením investícií do plne európskej alebo spoločne využívanej siete; zastáva názor, že politiky by mali podporovať efektívne investície do nových sietí, zohľadňovať vplyv na spotrebiteľov, a tým taktiež zabrániť novej digitálnej priepasti medzi vysokopríjmovými a nízkopríjmovými domácnosťami; žiada Komisiu, aby podporila zavedenie širokopásmového pripojenia tým, že podporí vysokú úroveň hospodárskej súťaže a zabezpečí vysokú úroveň pripojiteľnosti v EÚ a rýchle zavádzanie 5G siete v celej Únii s cieľom zabezpečiť globálnu konkurencieschopnosť Únie a prilákať investície; domnieva sa, že pri vykonávaní uvedenej úlohy je dôležité, aby politika hospodárskej súťaže zohľadňovala osobitosti zavádzania širokopásmového pripojenia vo vidieckych oblastiach s cieľom slúžiť verejnému záujmu a zvrátiť trend spočívajúci v náraste technologických rozdielov medzi vidieckymi a mestskými oblasťami, pokiaľ ide o prístup;

23.  zastáva názor, že pri bežných a sporiacich účtoch by nemali vznikať poplatky pre používateľov, pokiaľ nie sú viazané na osobitné služby;

24.  víta antitrustové rozhodnutie Komisie o uložení pokuty spoločnosti Google vo výške 4,34 miliardy EUR za nezákonné praktiky na mobilných zariadeniach využívajúcich systém Android s cieľom posilniť dominantné postavenie vyhľadávača spoločnosti Google; vyzýva Komisiu, aby v roku 2019 uzavrela antitrustový prípad „Google Shopping“, ktorý sa začal v novembri 2010, teda pred ôsmimi rokmi; pripomína Komisii, aby ukončila vyšetrovanie zaobchádzania spoločnosti Google s inými špecializovanými vyhľadávacími službami spoločnosti Google v jej výsledkoch vyhľadávania vrátane otázok súvisiacich s lokálnym vyhľadávaním, ktoré vzniesla vo svojej nedávnej sťažnosti spoločnosť Yelp; odporúča, aby Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž uvažovalo o dĺžke digitálnych antitrustových prípadov a o najvhodnejšom nástroji na ich riešenie; najmä žiada Komisiu, aby zvážila možnosť stanovenia lehôt pre antitrustové prípady, ako to robí v prípadoch fúzií;

25.  opätovne zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia zvážila aj úplné štrukturálne oddelenie digitálnych technologických monopolov ako možného riešenia obnovy hospodárskej súťaže a rovnakých podmienok na európskom digitálnom trhu;

26.  zdôrazňuje, že účinnosť presadzovania práva v oblasti hospodárskej súťaže závisí od vhodnej koncepcie a testovania nápravných opatrení; zdôrazňuje, že nápravné opatrenia zamerané na spotrebiteľa sú dôležité pre obnovenie konkurencieschopnosti na trhu, keďže pomáhajú spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia a riešiť odklon od status quo; zastáva názor, že Komisia by pri navrhovaní behaviorálnych nápravných opatrení mala začleniť behaviorálnu ekonomiku ako podpornú disciplínu, ako to v posledných rokoch urobili niektoré vnútroštátne orgány;

27.  konštatuje, že predseda Komisie sa zaviazal predložiť návrhy na posilnenie daňovej spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom povinnosti odpovedať na skupinové žiadosti v daňových záležitostiach tak, aby jeden členský štát mohol poskytnúť všetky informácie potrebné na to, aby ostatné krajiny mohli stíhať cezhraničné subjekty vyhýbajúce sa plateniu daní; konštatuje, že keď konanie členského štátu narúša hospodársku súťaž na vnútornom trhu, Parlament a Rada môžu za určitých okolností a na základe článku 116 ZFEÚ vydávať smernice na odstránenie tohto narušenia;

28.  berie na vedomie záver Komisie, podľa ktorého Luxembursko poskytlo spoločnosti Engie neprimerané daňové výhody vo výške približne 120 miliónov EUR, a že postup vymáhania stále prebieha; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že luxemburská vláda sa rozhodla proti tomuto rozhodnutiu Komisie sa odvolať;

29.  berie na vedomie rozhodnutie komisárky pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovej o vyšetrovaní týkajúcom sa štátnej pomoci spoločnosti McDonald’s, v ktorom sa uvádza, že nezdanenie určitých ziskov spoločnosti McDonald’s v Luxembursku nepredstavuje nezákonnú štátnu pomoc; zastáva názor, že súčasné nariadenie EÚ nie je schopné účinne bojovať proti dvojitému nezdaneniu a zastaviť preteky ku dnu na úrovni dane z príjmu právnických osôb;

30.  poukazuje na to, že v dvoch nedávnych prípadoch napriek záverom Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB), že riešenie krízovej situácie nebolo možné odôvodniť verejným záujmom, Komisia schválila štátnu pomoc na základe toho, že by to zmiernilo narušenie hospodárstva na regionálnej úrovni, čím sa ukázali dva odlišné výklady verejného záujmu; vyzýva Komisiu, aby preskúmala rozpory medzi pravidlami štátnej pomoci v oblasti pomoci na likvidáciu a režimom riešenia krízových situácií podľa smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD), a na základe toho revidovala svoje oznámenie o bankovníctve z roku 2013;

31.  poznamenáva, že niekoľko štúdií(9) preukázalo skryté sociálne náklady a zníženú konkurenciu výrobkov, ktorá zodpovedá vyšším úrovniam horizontálnej koncentrácie vlastníctva; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila revíziu nariadenia o fúziách v tomto zmysle a aby poskytla usmernenia k používaniu článkov 101 a 102 ZFEÚ v takýchto prípadoch;

32.  konštatuje, že dočasná štátna pomoc finančnému sektoru na stabilizáciu celosvetového finančného systému môže byť potrebná v prípade neexistencie nástrojov na riešenie krízových situácií, ale že sa musí teraz preskúmať a odstrániť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že toto preskúmanie je nedostatočné; opakuje preto svoju požiadavku adresovanú Komisii, aby preskúmala, či bankové inštitúcie od vzniku krízy mali prospech z implicitných dotácií a štátnej pomoci prostredníctvom podpory likvidity zo strany centrálnych bánk; pripomína záväzok, ktorý prijala komisárka Vestager v rámci štruktúrovaného dialógu s Výborom Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci v novembri 2017, že sa vyjadrí k možnému narušeniu hospodárskej súťaže, ktoré mohli nastať v rámci programu ECB týkajúceho sa nákupu cenných papierov podnikového sektora, a že o tom bude informovať formou kvalitatívnej odpovede; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pojem selektívnosti v štátnej pomoci je základným kritériom, ktoré treba dôkladne preskúmať, a ďalej poukazuje na článok 4 ods. 3 ZEÚ, ktorý obsahuje takzvanú zásadu lojality;

33.  domnieva sa, že je prioritou zabezpečiť, aby sa pri riešení budúcich bankových kríz pravidlá štátnej pomoci dôsledne a nestranne dodržiavali a aby daňovníci neniesli bremeno záchrany bánk;

34.  víta, že Komisia predstavila anonymný nástroj pre oznamovateľov, ktorý umožňuje oznamovanie kartelov alebo iných druhov nezákonných praktík narúšajúcich hospodársku súťaž, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť ich odhalenia a stíhania; berie na vedomie pozitívne výsledky po prvých mesiacoch používania;

35.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že rastúca koncentrácia vo finančnom sektore môže znížiť mieru hospodárskej súťaže v tomto sektore, a rovnako je znepokojený tým, že neexistuje skutočný vnútorný bankový trh a že pretrváva roztrieštenosť na vnútroštátnych trhoch;

36.  zdôrazňuje, že Európa potrebuje silný harmonizovaný rámec pre podávanie správ a zdaňovanie právnických osôb pre nadnárodné spoločnosti, ktorý by zahŕňal verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín a spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (ďalej len „CCCTB“); pripomína, že okrem zníženia nákladov firiem a daňových správ členských štátov by sa prijatím týchto opatrení vyriešila otázka transferového oceňovania a zabezpečila spravodlivejšia hospodárska súťaž v rámci jednotného trhu;

37.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v hodnotení škodlivých daňových opatrení v členských štátoch v rámci európskeho semestra a aby v plnej miere posúdila narušenie hospodárskej súťaže a účinky presahovania na iné jurisdikcie;

38.  vyzýva Komisiu, aby aj naďalej vyvíjala úsilie a dokonca ho rozšírila, pokiaľ ide o vyšetrovania zneužívania dominantného postavenia na trhu na úkor spotrebiteľov v EÚ; žiada Komisiu, aby zároveň monitorovala existujúce štátne monopoly a zákonnosť ponukových konaní týkajúcich sa koncesií s cieľom zabrániť akémukoľvek neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže;

39.  zdôrazňuje rušivý vplyv, ktorý môže mať štátna pomoc na fungovanie vnútorného trhu; pripomína prísne požiadavky na uplatňovanie článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ; konštatuje, že väčšina rozhodnutí o antitrustových otázkach a štátnej pomoci sa prijíma na vnútroštátnej úrovni; domnieva sa preto, že Komisia by mala vykonávať monitorovanie a prijať opatrenia na účely zabezpečenia jednotnej politiky v rámci vnútorného trhu; vyzýva Komisiu, aby predložila plán pre lepšie cielenú štátnu pomoc; víta neustále úsilie Komisie o objasnenie rôznych aspektov vymedzenia štátnej pomoci, ako preukázala vo svojom oznámení o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 ZFEÚ; berie na vedomie najmä úsilie objasniť pojmy „podnik“ a „hospodárska činnosť“; konštatuje však, že je naďalej ťažké stanoviť hranicu medzi hospodárskymi a nehospodárskymi činnosťami; ďalej poukazuje na to, že je úlohou Súdneho dvora Európskej únie zaistiť riadny výklad zmluvy; vyzýva Komisiu, aby pri uplatňovaní pravidiel EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci aj naďalej venovala osobitnú pozornosť poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu vrátane energetiky, dopravy a telekomunikácií, najmä v súvislosti so štátnou podporou zameranou na izolované, vzdialené alebo okrajové regióny v Únii; zdôrazňuje, že pri uplatňovaní štátnej pomoci s cieľom podporovať služby všeobecného záujmu by cieľ mal byť skôr v prospech spotrebiteľov a občanov, než posilňovať vlastné záujmy;

40.  zdôrazňuje skutočnosť, že zdaňovanie zostáva v prvom rade v právomoci jednotlivých členských štátov vzhľadom na požiadavku jednomyseľnosti v Rade, a že výber politiky tak závisí od politického názoru a smerovania príslušných národných vlád a parlamentov členských štátov; konštatuje však, že nástroj pre zdanenie sa môže použiť na poskytnutie implicitnej štátnej pomoci spoločnostiam, čo môže vytvoriť nerovnaké podmienky na vnútornom trhu; zdôrazňuje preto, že je potrebné zabezpečiť, aby vnútroštátne daňové politiky nenarúšali spravodlivú hospodársku súťaž, a teda aby sa politiky v oblasti daní a hospodárskej súťaže uplatňovali na vnútornom trhu jednotne; víta skutočnosť, že osobitná skupina pre štátnu pomoc vo forme daňových výhod sa stala stálym subjektom; žiada, aby bola táto osobitná skupina dostatočne vybavená ľudskými zdrojmi a vyšetrovacími nástrojmi; žiada objasnenie súčasného stavu, pokiaľ ide o prešetrovania štátnej pomoci v takýchto záležitostiach vrátane počtu prešetrovaných prípadov; zdôrazňuje, že v rámci vnútorného trhu sú noví účastníci a firmy, a to aj MSP, ktoré nepoužívajú agresívne daňové praktiky, znevýhodnené; víta hĺbkové vyšetrovanie Komisie týkajúce sa praktík narúšajúcich hospodársku súťaž, ako sú selektívne daňové výhody a systémy záväzných stanovísk pri nadmernom zisku; víta najmä usmernenie uvedené v oznámení Komisie o pojme štátna pomoc týkajúce sa záväzných stanovísk; vyzýva členské štáty, aby upustili od praktík nekalej hospodárskej súťaže založených na neodôvodnených daňových stimuloch; žiada Radu, aby prijala návrh na CCCTB; vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ sa nezaplatené dane vymožené od príjemcov nezákonnej daňovej pomoci vrátia krajine, ktorá pomoc poskytla; vyzýva Komisiu, aby pracovala na riešení tohto problému; zdôrazňuje, že následné rokovania so Spojeným kráľovstvom by mali zahŕňať rešpektovanie spravodlivej hospodárskej súťaže a záruku, že Spojené kráľovstvo by nemalo mať možnosť poskytovať štátnu pomoc vo forme osobitne výhodných daňových dohôd;

41.  zdôrazňuje ďalekosiahlu koncentráciu potravinového dodávateľského reťazca, kde niekoľko spoločností vytvára oligopol na svetovom trhu osív a pesticídov, a to na úkor spotrebiteľov, poľnohospodárov, životného prostredia a biodiverzity; upozorňuje, že v dôsledku takejto štruktúry sa ešte viac zvýši technologická a hospodárska závislosť poľnohospodárov od niekoľkých svetovo integrovaných platforiem s jedným kontaktným miestom, vznikne obmedzená rozmanitosť osív, trendy v oblasti inovácií sa odklonia od prijatia modelu produkcie, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu a biodiverzite, a v dôsledku menšej konkurencie bude napokon vznikať menej inovácií a konečné výrobky nižšej kvality; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na pokles príjmov v odvetví poľnohospodárstva, ktorý sa dotýka najmä malých poľnohospodárov, zamerala svoje úsilie na zabezpečenie slušných príjmov pre poľnohospodárov, najmä z radov malých a stredných podnikov;

42.  považuje za nevyhnutné, aby Komisia podrobnejšie monitorovala využívanie patentov v poľnohospodárstve;

43.  víta iniciatívy, ako je rámec pre inteligentné obce, ktorý stimuluje osady, aby sa stali pružnejšími, lepšie využívali svoje zdroje a aktívnejšie sa zúčastňovali na hospodárskej súťaži jednotného trhu, ako aj zlepšili svoju atraktívnosť a kvalitu života obyvateľov vidieka;

44.  uznáva potenciál technológie blockchainu pre finančné služby; upozorňuje však, že využívanie tejto technológie na získavanie finančných prostriedkov musí byť regulované, aby sa zamedzilo nadmernému dumpingu oproti regulovaným finančným trhom, rizikám pre investorov a rizikám prania špinavých peňazí; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby navrhla regulačný rámec pre prvé ponuky kryptomeny (ICO);

45.  vyjadruje znepokojenie nad nedávnym schválením fúzie spoločností Bayer a Monsanto zo strany Komisie a nad jej uznaním, že vo svojich rozhodnutiach nezohľadnila ciele zakotvené v ZFEÚ, najmä v oblasti bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľov, životného prostredia a klímy;

46.  domnieva sa, že je dôležité prijať opatrenia voči spoločnostiam, ktoré sú zapojené do odvetvia uvádzania na trh a distribúcie v rámci poľnohospodárskeho výrobného reťazca, ktoré narúšajú poľnohospodársky trh na úkor poľnohospodárskych príjmov a spotrebiteľských cien;

47.  víta prístup Komisie pri posudzovaní horizontálnych fúzií, spočívajúci v stále väčšom zameriavaní sa na inovačnú hospodársku súťaž, najmä v oblasti fúzií zahŕňajúcich trhy s intenzívnym výskumom a vývojom, a konštatuje, že fúzie by sa mali posudzovať z hľadiska celého vnútorného trhu; okrem toho žiada Komisiu, aby predložila prieskum nariadenia ES o fúziách a aby analyzovala, v akom rozsahu by jej mali byť zverené právomoci, ktoré majú v súčasnosti členské štáty, prijímať opatrenia na ochranu verejného poriadku v Európe a práv a zásad ZFEÚ a Charty základných práv EÚ vrátane ochrany životného prostredia;

48.  znova opakuje predbežný záver Komisie, že spoločnosť Google zneužila svoje dominantné postavenie na trhu ako vyhľadávač tým, že svojim produktom poskytovala neoprávnenú výhodu; zdôrazňuje, že na ukončenie tohto zneužívania je potrebné úplné štrukturálne oddelenie všeobecných a špecializovaných vyhľadávacích služieb spoločnosti;

49.  konštatuje, že Súdny dvor pri výklade článku 101 ZFEÚ berie do úvahy rôzne ciele zmlúv; zdôrazňuje však, že úzky výklad článku 101 ZFEÚ prostredníctvom horizontálnych usmernení Komisie sa stále viac považuje za prekážku spolupráce menších účastníkov trhu pri prijímaní vyšších environmentálnych a sociálnych noriem; domnieva sa, že Komisia by mala zaviesť právnu istotu, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých by sa kolektívne zmluvy organizácií výrobcov, vrátane družstiev, ich združení a medziodvetvových organizácií, ktoré sa uzatvárajú v rámci potravinového dodávateľského reťazca na účely udržateľnosti a spravodlivých pracovných noriem, posudzovali podľa práva hospodárskej súťaže, a podporovať takéto iniciatívy v rámci politiky hospodárskej súťaže; zdôrazňuje, že takýto prístup by nemal brániť výrobe tovaru s nižšími cenami, najmä v odvetviach, v ktorých sú spotrebitelia citlivejší na ceny; zdôrazňuje tiež význam zásady proporcionality, čo znamená, že obmedzenie hospodárskej súťaže nemôže ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie všeobecného záujmu;

50.  zdôrazňuje spoločne dohodnuté ciele a ciele energetickej únie a osobitne poukazuje na rozmer bezpečnosti, dekarbonizácie hospodárstva, solidarity a dôvery; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby európske energetické trhy boli postavené na zásade právneho štátu, hospodárskej súťaži, rozmanitosti zdrojov a dodávateľov energie a dodávateľov, predvídateľnosti a transparentnosti a aby sa zabránilo akémukoľvek organizátorovi trhu, ktorý je usadený v Únii alebo v tretej krajine, aby využíval dominantné postavenie na úkor konkurentov a spotrebiteľov; v tejto súvislosti vyzýva na väčšiu kontrolu takýchto organizátorov trhu a prípadne na opatrenia a uloženie povinností voči nim; konštatuje najmä, že je potrebné náležite riešiť stratégiu niektorých energetických spoločností zameranú na rozdelenie trhu s plynom v EÚ a rozšírenie prípadných porušení antitrustových pravidiel EÚ; ďalej uznáva, že právne záväzné záväzky, ktoré prijali členské štáty v rámci Parížskej dohody o zmene klímy, sa nezrealizujú bez konkrétnych štátnych opatrení na podporu a vytvorenie stimulov pre umožnenie výroby a používanie energie z obnoviteľných zdrojov; berie na vedomie nadchádzajúcu revíziu usmernení k štátnej pomoci a energetike, v ktorej už nebudú vylúčené dva zo sektorov, ktoré najviac využívajú štátne dotácie, konkrétne jadrová energia a energia z fosílnych palív, a ktorá zaistí väčšiu flexibilitu v prípade energie z obnoviteľných zdrojov vyrábanej spotrebiteľmi; zdôrazňuje význam dokončenia energetickej únie prostredníctvom integrácie trhov, najmä prostredníctvom investovania do prepojovacích vedení tam, kde je to potrebné, a na základe trhových podmienok a komerčného potenciálu, a zvýšením obchodovateľnej kapacity v existujúcich prepojeniach; zdôrazňuje preto, že každé schválenie štátnej pomoci na kapacitné mechanizmy musí podliehať prísnym testom nevyhnutnosti vrátane preskúmania alternatívnych opatrení, najmä efektívnejšieho využívania existujúcich prepojovacích vedení; zdôrazňuje, že kapacitné mechanizmy často predstavujú značné náklady pre spotrebiteľov a fungujú ako „skrytá dotácia“, ktorá podporuje neziskové a znečisťujúce elektrárne, a preto je potrebné zabezpečiť, aby tieto systémy neboli pri schvaľovaní akejkoľvek štátnej pomoci, ktorá im bola poskytnutá, otvorené pre najviac znečisťujúce zariadenia;

51.  zdôrazňuje potrebu väčšej transparentnosti pri plánovaní verejno-súkromných partnerstiev, aby sa znížila možnosť, že partneri zo súkromného sektora ich budú využívať na zabezpečenie konkurenčných výhod oproti svojim konkurentom;

52.  víta vyšetrovanie Komisie týkajúce sa cenových praktík pri život zachraňujúcich liekoch, najmä v prípade spoločnosti Aspen;

53.  zdôrazňuje, že je dôležité udeľovať rovnaké práva všetkým leteckým dopravcom pri letoch do EÚ alebo z EÚ; s poľutovaním uznáva, že tomu tak vždy nie je v prípade leteckých spoločností EÚ pôsobiacich mimo EÚ, ktoré sú vystavené nekalým praktikám ovplyvňujúcim hospodársku súťaž; vyzýva Komisiu, aby bojovala proti praktikám narúšajúcim hospodársku súťaž, ktoré podkopávajú aj právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa; opätovne zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi leteckými dopravcami EÚ a leteckými dopravcami z tretích krajín;

54.  zdôrazňuje význam konkurencieschopného odvetvia dopravy; konštatuje, že jednotný trh v oblasti dopravy je stále potrebné doplniť, keďže odvetvie železničnej dopravy je najroztrieštenejšie; víta kroky, ktoré Komisia podnikla na podporu dokončenia a zlepšenia fungovania vnútorného trhu pre cestnú osobnú dopravu;

55.  opätovne potvrdzuje, že nové infraštruktúrne projekty vrátane tých, ktoré prepájajú členský štát s treťou krajinou, musia podliehať právnym predpisom Únie, najmä čo sa týka predpisov o oddelení a tvorbe trhových cien;

56.  zdôrazňuje význam a potrebu primeraných finančných a ľudských zdrojov na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre hospodársku súťaž a v príslušných vnútroštátnych orgánoch, ako aj IT a digitálnych odborných znalostí potrebných na riešenie výziev, ktoré predstavuje hospodárstvo založené na údajoch a algoritmoch; podporuje v tejto súvislosti navrhovanú zložku programu pre jednotný trh pre hospodársku súťaž v rámci viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2021 – 2027;

57.  zdôrazňuje, že Komisia musí, keď bude prijímať rozhodnutia týkajúce sa hospodárskej súťaže, pokladať vnútorný trh za jeden jednotný trh, a nie za množstvo nezávislých miestnych alebo vnútroštátnych trhov;

58.  zdôrazňuje, že pre účinné presadzovanie zásad práva hospodárskej súťaže a predchádzanie nezrovnalostiam v prostriedkoch nápravy a vo výsledkoch opatrení na presadzovanie práva je nevyhnutná medzinárodná spolupráca; v tejto súvislosti sa domnieva, že najlepším spôsobom, ako zlepšiť pravidlá a postupy v oblasti hospodárskej súťaže na celom svete, je viesť spravodlivé a transparentné diskusie; podporuje aktívnu účasť Komisie a vnútroštátnych a prípadne regionálnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v Medzinárodnej sieti pre hospodársku súťaž;

59.  víta smernicu o ESHS+, ktorá významne zlepší účinné a jednotné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže v celej Únii tým, že zabezpečí, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali k dispozícii primerané nástroje, zdroje a záruky nezávislosti vrátane transparentného procesu voľby alebo vymenovania ich riadiacich orgánov, čím im umožnia ukladať odrádzajúce pokuty za porušenie hospodárskej súťaže; oceňuje včasnú pomoc, ktorú Komisia poskytla členským štátom v súvislosti s vykonávaním tejto smernice;

60.  vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby všetky budúce obchodné dohody poskytovali rovnaké podmienky, najmä pokiaľ ide o hospodársku súťaž a štátnu pomoc; zdôrazňuje, že štátna pomoc by sa mala umožniť iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, ktoré sú regulované zákonom, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže na trhu, pričom by sa stanovili výnimky a odôvodnenia týkajúce sa dosahovania cieľov Parížskej dohody o zmene klímy; pripomína, že „tak, ako sa globalizujú spoločnosti, tak sa musia aj orgány presadzovania práva hospodárskej súťaže“, a to v neposlednom rade aj vzhľadom na to, že šírenie informačných a komunikačných technológií (IKT) a vznik digitálneho hospodárstva viedli v niektorých odvetviach k nadmernej koncentrácii podielu na trhu a sily; domnieva sa, že globálne pravidlá hospodárskej súťaže a koordinácia na najvyššej úrovni medzi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, a to aj pokiaľ ide o výmenu informácií počas konaní vo veciach hospodárskej súťaže, sú základnými podmienkami pre rozvoj spravodlivého svetového obchodu;

61.  pripomína, že medzinárodné obchodné a investičné dohody by mali obsahovať konkrétnu a rozsiahlu kapitolu venovanú hospodárskej súťaži;

62.  vyzýva Komisiu na zvýšenie jej úsilia preukázať ambície v otvorení medzinárodných trhov verejného obstarávania a v zlepšovaní prístupu európskych spoločností k verejno-súkromným partnerstvám v tretích krajinách; považuje za nevyhnutné odstrániť asymetrie medzi Úniou a tretími krajinami v prístupe k verejným zákazkám, konkrétne Spojenými štátmi a Čínou; vyzýva všetkých obchodných partnerov EÚ, aby umožnili nediskriminačný prístup pre európske podniky a pracovníkov na svoje trhy verejného obstarávania; víta obnovenú diskusiu o nástroji medzinárodného obstarávania (IPI – International Procurement Instrument), v ktorom sa stanovuje potrebná reciprocita v prípadoch, keď obchodní partneri obmedzia prístup na svoje trhy verejného obstarávania, a vyzýva Európsku radu, aby ho urýchlene prijala; podporuje úsilie Komisie pri otváraní trhov verejného obstarávania tretích krajín prostredníctvom bilaterálnych obchodných partnerstiev; pripomína, že spoločnosti pôsobiace za netrhových podmienok a riadené geopolitickými úvahami by mohli v európskych verejných súťažiach poraziť prakticky každého konkurenta; vyzýva Komisiu, aby monitorovala súťaže verejného obstarávania a aby zabránila tomu, aby európske podniky a pracovníci boli vystavení nekalej hospodárskej súťaži zo strany spoločností riadených štátom;

63.  upozorňuje, že boj proti nekalým obchodným praktikám, a to aj prostredníctvom politiky hospodárskej súťaže, je potrebný na zabezpečenie rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni, ktoré budú prínosom pre pracujúcich, spotrebiteľov a podniky, a je jednou z priorít obchodnej stratégie EÚ; zdôrazňuje, že v diskusnom dokumente o využívaní globalizácie sa uvádza, že Únia musí prijať opatrenia na obnovenie spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže; víta zahrnutie ustanovení o politikách hospodárskej súťaže do Dohody o hospodárskom partnerstve s Japonskom a v rámci Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody s Kanadou; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že tieto ustanovenia zostávajú v rozsahu obmedzené a neposkytujú účinné presadzovanie práva a urovnávanie sporov; upriamuje pozornosť na dôležitosť začlenenia ambicióznych ustanovení o hospodárskej súťaži do všetkých obchodných dohôd a presadzovania ich vykonávania s cieľom zaručiť spravodlivé pravidlá;

64.  víta návrh na zriadenie európskeho rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií; považuje za užitočný nástroj na ochranu strategických európskych podnikov pred nekalými obchodnými praktikami, ktoré môžu poškodiť bezpečnosť a verejný poriadok, a na ochranu rešpektovania zásad spravodlivej hospodárskej súťaže v EÚ;

65.  zdôrazňuje význam protisubvenčného nástroja v boji proti nekalej globálnej hospodárskej súťaži a pri vytváraní rovnakých podmienok s pravidlami EÚ týkajúcimi sa štátnej pomoci; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2017 Čínska ľudová republika znovu vytvorila najvyšší počet novovytvorených obchodných prekážok pre európske podniky a pracovníkov a podieľala sa na väčšine európskych antisubvenčných prípadov;

66.  je znepokojený colnou politikou Spojených štátov a jej vplyvom na konkurencieschopnosť európskych podnikov; zdôrazňuje, že úsilie Komisie obnoviť rovnováhu obchodu s USA by malo byť pevné, ale vyvážené, primerané a v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“);

67.  vyzýva Komisiu, aby vystupňovala svoje úsilie pri podpore spravodlivej hospodárskej súťaže vrátane toho, že bude bojovať proti neodôvodnenému využívaniu colných prekážok a dotácií, na globálnom trhu prostredníctvom silnejšej spolupráce s ostatnými krajinami na fórach, ako sú WTO, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Konferencia pre obchod a rozvoj OSN (UNCTAD), skupina G20 a Svetová banka; pripomína prácu v kontexte WTO od roku 1996 do roku 2004 v súvislosti s interakciou obchodnej politiky a politiky hospodárskej súťaže a vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto otázka odvtedy nebola súčasťou pracovného programu WTO; zdôrazňuje, že ustanovenia dohôd WTO, ako je článok IX Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS), sú základom pre ďalšiu spoluprácu medzi členmi WTO v otázkach hospodárskej súťaže; vyzýva preto, aby sa dosiahol nový pokrok na 12. Konferencii ministrov WTO s cieľom zaručiť spravodlivú medzinárodnú hospodársku súťaž;

68.  vyjadruje znepokojenie nad údajnou neschopnosťou WTO vyrovnať sa s netrhovými ekonomikami a riešiť narušenia hospodárskej súťaže vyvolané dotáciami a štátnymi zásahmi, a to aj napriek tomu, že je pevne presvedčený o základnej úlohe WTO; víta v tomto smere tripartitné opatrenia Spojených štátov, Japonska a EÚ s cieľom primerane ho reformovať;

69.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoju podporu MSP v EÚ, aby mohli spoločne chrániť a presadzovať svoje práva v prípade nekalých obchodných praktík, t. j. dumpingu a subvencovania zo strany krajín mimo EÚ; uznáva v tejto súvislosti úsilie, ktoré Komisia vynakladá v rámci boja proti nekalej hospodárskej súťaži vo vysoko sledovaných prípadoch proti známym spoločnostiam, ale zdôrazňuje, že nanajvýš dôležité je aj presadzovanie spravodlivej hospodárskej súťaže v prípade malých a stredných podnikov;

70.  zdôrazňuje, že účinné vykonávanie ustanovení o udržateľnom rozvoji v obchodných dohodách je dôležité na zlepšenie životných podmienok v partnerských krajinách a ochranu európskych podnikov pred nekalou súťažou; víta zavedenie environmentálnych a sociálnych kritérií do reformy antisubvenčných a antidumpingových opatrení.

71.  poukazuje na to, že politika hospodárskej súťaže EÚ nedosahuje požadované výsledky, lebo hoci sa uplatňuje s cieľom chrániť spravodlivú hospodársku súťaž medzi všetkými aktérmi na vnútornom trhu s osobitným dôrazom na záujmy spotrebiteľov, skutočnosť je taká, že z dôvodu nerovností v rámci potravinového dodávateľského reťazca čelia poľnohospodárski výrobcovia neprijateľnému tlaku; domnieva sa, že záujmy spotrebiteľov aj záujmy poľnohospodárskych výrobcov by mali byť rovnako dôležité;

72.  zastáva názor, že vzhľadom na osobitné charakteristiky poľnohospodárskych činností je pre kolektívne organizácie nevyhnutné posilňovať postavenie prvovýrobcov v potravinovom reťazci a umožňovať dosiahnutie cieľov SPP vymedzených v článku 39 ZFEÚ a že kolektívne činnosti vykonávané organizáciami výrobcov a ich združeniami – vrátane plánovania výroby, rokovaní o predaji a zmluvných dohôd – sa preto musia posúdiť ako zlučiteľné s článkom 101 ZFEÚ; zdôrazňuje, že združovanie poľnohospodárov v organizáciách výrobcov posilňuje ich postavenie v dodávateľskom reťazci;

73.  domnieva sa, že model medziodvetvových organizácií je úspešnou formou odvetvového riadenia, keďže poskytuje štruktúru pre všetkých aktérov v tomto odvetví a organizuje výmeny medzi týmito aktérmi, ktorí sú v rámci jeho štruktúry spravodlivo zastúpení, a to tým, že umožňuje prenášať hospodárske a technické informácie, zvyšovať transparentnosť trhu a lepšie rozdeľovať riziká a prínosy; domnieva sa, že v záujme zjednodušenia vytvárania medziodvetvových organizácií na európskej úrovni by SPP mala podporovať rôzne náležite štruktúrované modely spolupráce, ako je napríklad ten súčasný;

74.  domnieva sa, že v súlade so súčasným trendom je potrebné ďalej posilňovať právomoci organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií, aby sa vyjednávacia sila poľnohospodárov vyrovnala rokovacej sile maloobchodníkov v potravinovom dodávateľskom reťazci; domnieva sa, že by sa malo zvýšiť spolufinancovanie EÚ určené na zriaďovanie a prevádzku týchto organizácií;

75.  vyzýva Komisiu, aby v prípade krízy uľahčila uplatňovanie nástrojov kolektívneho riadenia trhu s použitím nástrojov, ktoré si nevyžadujú verejné finančné prostriedky, ako sú napríklad stiahnutia výrobkov, ktoré sa realizujú prostredníctvom dohôd medzi prevádzkovateľmi potravinového reťazca; poukazuje na to, že takéto opatrenie by mohli uplatňovať samotné medziodvetvové organizácie;

76.  domnieva sa, že vstup výrobkov z tretích krajín, ktoré nespĺňajú rovnaké sociálne, zdravotné a environmentálne normy, na európsky trh vytvára pre európskych výrobcov nekalú hospodársku súťaž; vyzýva preto na ochranu zraniteľných odvetví a na systematické uplatňovanie zásad reciprocity a dodržiavania predpisov, pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky, a to počas budúcich aj prebiehajúcich obchodných rokovaní; vyzýva Komisiu, aby začlenila tento aspekt do rokovaní o brexite;

77.  zdôrazňuje, že prístup na vnútorný trh EÚ by mal závisieť od dodržiavania sanitárnych, fytosanitárnych a environmentálnych noriem; žiada Komisiu, aby v záujme zaručenia spravodlivej hospodárskej súťaže podporovala rovnocennosť opatrení a kontrol medzi tretími krajinami a EÚ v oblasti noriem týkajúcich sa životného prostredia a bezpečnosti potravín; konštatuje, že najvyššie normy v oblasti životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat môžu znamenať vyššie náklady, a preto zníženie noriem môže viesť k protisúťažnému správaniu;

78.  poukazuje na to, že klimatické katastrofy, ktoré postihujú poľnohospodárov, majú vplyv na trh a oslabujú postavenie poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci; pripomína, že podľa antidumpingových pravidiel EÚ(10), ktoré sa uplatňujú okrem iného v poľnohospodárskom odvetví, environmentálny dumping vytvára nekalú hospodársku súťaž; žiada, aby sa bral ohľad na záujmy európskych občanov, ktorí požadujú udržateľnú spoločnosť šetrnú k životnému prostrediu;‑ vyzýva preto Komisiu, aby s ohľadom na fungovanie jednotného trhu a prínosy pre spoločnosť ako celok umožnila výnimky z pravidiel hospodárskej súťaže s cieľom uľahčiť horizontálnu aj vertikálnu spoluprácu v kontexte iniciatív na podporu udržateľnosti;

79.  zdôrazňuje, že „spravodlivá cena“ by sa nemala vnímať ako najnižšia možná cena pre spotrebiteľa, ale že táto cena musí byť primeraná a musí umožňovať spravodlivé odmeňovanie všetkých strán v potravinovom dodávateľskom reťazci; zdôrazňuje, že spotrebitelia majú aj iné záujmy ako len nízke ceny vrátane dobrých životných podmienok zvierat, environmentálnej udržateľnosti, rozvoja vidieka a iniciatív zameraných na zníženie používania antibiotík a zabránenie antimikrobiálnej rezistencii atď.;

80.  víta skutočnosť, že v súhrnnom nariadení(11) sa zavádza postup, podľa ktorého skupina poľnohospodárov môže požiadať Komisiu o nezáväzné stanovisko k zlučiteľnosti kolektívnej akcie so všeobecnou výnimkou z pravidiel hospodárskej súťaže uvedených v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007(ďalej len „nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov“); vyzýva Komisiu, aby na základe odporúčania pracovnej skupiny pre poľnohospodárske trhy objasnila rozsah pôsobnosti všeobecnej poľnohospodárskej výnimky a jej prekrývanie sa s výnimkami stanovenými v článkoch 149 a 152, a presnejšie tak vymedzila výnimky, aby sa mohlo uplatňovať a mohlo sa dosiahnuť akékoľvek potrebné pozastavenie uplatňovania článku 101 ZFEÚ;

81.  poukazuje na to, že individuálny strop pomoci de minimis v odvetví poľnohospodárstva sa v roku 2013 zdvojnásobil (zo 7 500 EUR na 15 000 EUR) s cieľom pomôcť odvetviu vyrovnať sa s nárastom klimatických, zdravotných a hospodárskych kríz; zároveň poukazuje na to, že vnútroštátny strop de minimis bol upravený len mierne (z 0,75 % na 1 % hodnoty vnútroštátnej poľnohospodárskej výroby), čo obmedzilo schopnosť štátov pomáhať poľnohospodárskym podnikom v ťažkostiach; podporuje preto návrh Komisie poskytnúť členským štátom a regiónom väčšiu flexibilitu prostredníctvom poľnohospodárskych pravidiel de minimis;

82.  víta vývoj, ktorý prinieslo súhrnné nariadenie s cieľom uľahčiť uplatňovanie ustanovení článku 222 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov, ktoré umožňuje dočasnú výnimku z právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže; vyzýva však Komisiu, aby objasnila uplatňovanie článkov 219 a 222 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov, pokiaľ ide o prijímanie krokov v prípadoch narušenia trhu a vážnych nerovnováh na trhu, keďže súčasná právna neistota okolo oboch uvedených článkov znamená, že ich nikto neuplatňuje zo strachu z porušenia pravidiel stanovených orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch;

83.  pripomína, že došlo k významnej horizontálnej a vertikálnej reštrukturalizácii, ktorá viedla k ďalšej konsolidácii v už koncentrovaných odvetviach osív, agrochemikálií, hnojív, genetiky zvierat a poľnohospodárskych strojov, ako aj v rámci spracovania a maloobchodu; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti a po akvizícii spoločnosti Monsanto skupinou Bayer, ktoré spoločne kontrolujú približne 24 % svetového trhu s pesticídmi a 29 % svetového trhu s osivami, zabezpečila, aby boli záujmy európskych poľnohospodárov, občanov a životného prostredia chránené;

84.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vnútroštátnym a prípadne regionálnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov a národným parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 93, 24.3.2017, s. 71.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2018)0187.
(5) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 78.
(6) Ú. v. EÚ L 201, 31.7.2002, s. 37.
(7) „Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy“, predbežné stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, marec 2014, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-26_competitition_law_big_data_en.pdf
(8) COM(2018)0147, COM(2018)0148 a C(2018)1650.
(9) Common Ownership by Institutional Investors and its Impact on Competition (Spoločné vlastníctvo inštitucionálnych investorov a jeho vplyv na hospodársku súťaž), OECD, 5. – 6. decembra 2017.
(10) COM(2013)0192.
(11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia