Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2998(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0088/2019

Predkladané texty :

B8-0088/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0100

Prijaté texty
PDF 125kWORD 43k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti, s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch
P8_TA(2019)0100B8-0088/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti, s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2018)09047),

–  so zreteľom na list Komisie z 19. decembra 2018, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 4. februára 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(1), a najmä na jeho články 5 ods. 2 a 82 ods. 6,

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(2),

–  so zreteľom na návrh regulačných technických predpisov o zúčtovacej povinnosti podľa nariadenia EMIR (č. 6), ktorý predložili európske orgány dohľadu 27. septembra 2018 podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže delegovaný akt obsahuje dôležité podrobnosti týkajúce sa oslobodenia od zúčtovacej povinnosti pre transakcie v rámci skupiny so subjektmi skupiny z tretích krajín, ak sa neprijalo rozhodnutie o rovnocennosti podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 pre tretiu krajinu, v ktorej je uvedený subjekt skupiny usadený;

B.  keďže Európsky parlament uznáva dôležitosť rýchleho prijatia tohto aktu, keďže Komisia ešte neprijala takéto rozhodnutia o rovnocennosti a prvý odložený dátum uplatňovania zúčtovacej povinnosti bol 21. december 2018, ale takisto sa domnieva, že Komisia zbytočne oddialila prijatie tohto aktu do 19. decembra 2018, pričom Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) uverejnil svoj návrh regulačných technických predpisov už 27. septembra 2018;

C.  keďže Európsky parlament sa domnieva, že prijaté regulačné technické predpisy nie sú rovnaké, ako návrh regulačných technických predpisov predložený európskymi orgánmi dohľadu (ESA) z dôvodu zmien, ktoré Komisia zaviedla v tomto návrhu, a zastáva názor, že má tri mesiace („lehota na preskúmanie“) na vznesenie námietok voči regulačným technickým predpisom; keďže Európsky parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby stanovila jednomesačnú lehotu na preskúmanie len v prípadoch, keď prijala návrhy európskych orgánov dohľadu bez zmien, t. j. keď návrh a prijaté regulačné technické predpisy sú rovnaké;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia