Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2998(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0088/2019

Ingivna texter :

B8-0088/2019

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2019)0100

Antagna texter
PDF 117kWORD 42k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: tekniska tillsynsstandarder för clearingkravet för ytterligare uppskjutande av tillämpningen av clearingkravet för vissa OTC‑derivatkontrakt
P8_TA(2019)0100B8-0088/2019

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för clearingkravet för ytterligare uppskjutande av tillämpningen av clearingkravet för vissa OTC‑derivatkontrakt (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2018)09047),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 19 december 2018, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 4 februari 2019 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister(1), särskilt artiklarna 5.2 och 82.6,

–  med beaktande av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(2),

–  med beaktande av det förslag till tekniska tillsynsstandarder Clearing Obligation under EMIR (no. 6) som lades fram den 27 september 2018 av de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) nr 648/2012,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den delegerade akten innehåller viktiga uppgifter om undantag från clearingkravet för transaktioner inom gruppen med enheter i tredjeländer, om inget beslut om likvärdighet enligt 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 har antagits för det tredjeland där gruppen är etablerad.

B.  Europaparlamentet erkänner vikten av ett snabbt antagande av denna akt, eftersom kommissionen ännu inte har fattat några sådana beslut om likvärdighet och den första uppskjutna tillämpningen av clearingkravet var den 21 december 2018. Parlamentet anser emellertid också att kommissionen i onödan fördröjde antagandet av denna akt till och med den 19 december 2018, medan Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) offentliggjorde sitt förslag till tekniska tillsynsstandarder redan den 27 september 2018.

C.  Europaparlamentet anser inte att de antagna tekniska tillsynsstandarderna är ”desamma” som det förslag till tekniska tillsynsstandarder som har lagts fram av de europeiska tillsynsmyndigheterna, eftersom kommissionen har infört ändringar i förslaget, och anser att det har tre månader på sig (granskningsperioden) att invända mot de tekniska tillsynsstandarderna. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ange en månads granskningsperiod endast i de fall när kommissionen har antagit de europeiska tillsynsmyndigheternas förslag utan ändringar, det vill säga när förslaget och de antagna tekniska tillsynsstandarderna är ”desamma”.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy