Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/3004(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0090/2019

Předložené texty :

B8-0090/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0101

Přijaté texty
PDF 125kWORD 43k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti
P8_TA(2019)0101B8-0090/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2018)09122),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 19. prosince 2018, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 4. února 2019,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. prosince 2018 nazvané „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění akčního plánu Komise pro nepředvídané události (COM(2018)0890),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů(1) , a zejména na čl. 5 odst. 2 a čl. 82 odst. 6 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES,(2)

–  s ohledem na návrhy regulačních technických norem týkajících se novace smluv, u nichž ještě nenabyla účinnosti povinnost clearingu, které 8. listopadu 2018 podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že daný akt v přenesené pravomoci obsahuje důležitá pravidla týkající se transakcí uzavřených mezi protistranou usazenou ve Spojeném království a protistranou usazenou v EU-27 a je součástí souboru nouzových opatření pro případ, že by se vystoupení Spojeného království z EU uskutečnilo bez dohody;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament souhlasí s tím, že je důležité, aby příslušné orgány a finanční trhy udělily na omezené období 12 měsíců výjimku pro některé transakce vyplývající z novace, pokud se protistrana usazená ve Spojeném království změní na protistranu v EU-27;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament se domnívá, že přijaté regulační technické normy nejsou kvůli změnám provedeným Komisí totožné s návrhem norem, jež předložil orgán ESMA, a že je přesvědčen, že má tři měsíce na to, aby k regulačním technickým normám vyslovil námitku („lhůta pro přezkum“); vzhledem k tomu, že Parlament vyzývá Komisi, aby uváděla jednoměsíční lhůtu pro přezkum toliko v případech, kdy Komise přijala návrhy evropských orgánů dohledu beze změn, tj. kdy jsou návrhy a přijaté regulační technické normy „totožné“;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2)Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí