Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/3004(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0090/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0090/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0101

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 118kWORD 49k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων
P8_TA(2019)0101B8-0090/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2018)09122),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, με την οποία η Επιτροπή ζήτησε από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν θα αντιταχθεί στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, με τίτλο «Προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019: εφαρμογή του σχεδίου δράσης έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής» (COM(2018)0890

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως τα άρθρα 5 παράγραφος 2 και 82 παράγραφος 6 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/77/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (ΡΤΠ) για την ανανέωση συμβάσεων για τις οποίες η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στις 8 Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικούς κανόνες σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ ενός αντισυμβαλλομένου εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενός αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ-27 και ότι αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί όσον αφορά τη σημασία για τις αρμόδιες αρχές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές η απαλλαγή ορισμένων συναλλαγών που προκύπτουν από ανανέωση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα 12 μηνών, εάν ο αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταβληθεί σε αντισυμβαλλόμενο εντός της ΕΕ των 27·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί δεν είναι «τα ίδια» με τα σχέδια ΡΤΠ που υπέβαλαν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) λόγω των αλλαγών που επέφερε η Επιτροπή στο εν λόγω σχέδιο, και θεωρεί ότι έχει στη διάθεσή του τρεις μήνες («η περίοδος ελέγχου») για να διατυπώσει αντιρρήσεις για τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναφέρει την μηνιαία περίοδο ελέγχου μόνο σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή έχει εγκρίνει τα σχέδια των ΕΕΑ χωρίς αλλαγές, δηλαδή όταν το σχέδιο και τα εγκεκριμένα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα είναι «ίδια»·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου