Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0203(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0477/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0477/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0103

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 208kWORD 57k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***I
P8_TA(2019)0103A8-0477/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0378),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0242/2018),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0477/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 56.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
P8_TC1-COD(2018)0203

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Προς τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού χώρου αστικής δικαιοσύνης που θα διέπεται από τις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί περαιτέρω και να επιταχυνθεί η συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων κατά τη διεξαγωγή και των κρατών μελών στον τομέα της διεξαγωγής αποδείξεων. [Τροπολογία 1]

(2)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου(3) θεσπίζει κανόνες για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

(2α)   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «δικαστήριο» θα πρέπει να νοείται με την ευρεία έννοια, ώστε να καλύπτει όχι μόνο τα κατά κυριολεξία δικαστήρια, που ασκούν δικαστικά καθήκοντα, αλλά και άλλα όργανα ή αρχές που είναι αρμόδια δυνάμει του εθνικού δικαίου να λαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όπως, για παράδειγμα, σε ορισμένα κράτη μέλη και σε συγκεκριμένες καταστάσεις, οι αρχές επιβολής του νόμου ή οι συμβολαιογράφοι. [Τροπολογία 2]

(2β)  Είναι απαραίτητο να παρέχονται αποτελεσματικά μέσα συγκέντρωσης, προστασίας και προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα δικαιώματα της υπεράσπισης και η ανάγκη προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. [Τροπολογία 3]

(3)  Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικά η απευθείας και ταχεία διαβίβαση των παραγγελιών και των κοινοποιήσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα κατάλληλα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνιών, και θα πρέπει εν προκειμένω να λαμβάνεται υπόψη η διαρκής εξέλιξη της εν λόγω τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, κατά κανόνα, όλες οι κοινοποιήσεις και οι ανταλλαγές εγγράφων θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής το οποίο θα απαρτίζεται από τα εθνικά συστήματα πληροφορικής. [Τροπολογία 4]

(3α)   Το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ θα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα e-CODEX και θα πρέπει να τελεί υπό τη διαχείριση του eu-LISA. Ο eu-LISA θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για την εισαγωγή και τη διατήρηση σε λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος, καθώς και για να προσφέρει τεχνική στήριξη σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη λειτουργία του συστήματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του 2019, πρόταση κανονισμού για τη διασυνοριακή επικοινωνία σε δικαστικές διαδικασίες (e-CODEX). [Τροπολογία 5]

(4)  Για να εξασφαλίζεται η αμοιβαία αναγνώριση των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, τα αποδεικτικά στοιχεία αυτού του είδους που λαμβάνονται σε κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται απαράδεκτα ως αποδεικτικά στοιχεία σε άλλα κράτη μέλη απλώς και μόνο λόγω της ψηφιακής φύσης τους. Η αρχή αυτή θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη του ότι θα διαπιστωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο η ποιότητα και η αξία των αποδεικτικών στοιχείων, ανεξαρτήτως του ψηφιακού ή μη ψηφιακού χαρακτήρα τους. [Τροπολογία 6]

(5)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των αρχών να ανταλλάσσουν πληροφορίες βάσει συστημάτων που θεσπίζονται με άλλες ενωσιακές νομικές πράξεις, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου(4) ή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου(5), ακόμη και στις περιπτώσεις που οι εν λόγω πληροφορίες έχουν αποδεικτική αξία, αλλά θα πρέπει να παρέχεται στην αιτούσα αρχή η δυνατότητα να επιλέξει την πλέον ενδεδειγμένη εκάστοτε μέθοδο.

(5α)   Οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή, την προστασία και την προσκόμιση αποδείξεων θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικονομικών δικαιωμάτων των μερών, καθώς και την προστασία, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σε επίπεδο ΕΕ. [Τροπολογία 7]

(6)  Οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών, ιδίως η εικονοτηλεδιάσκεψη, η οποία αποτελεί σημαντικό και απευθείας μέσο για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διεξαγωγής αποδείξεων, επί του παρόντος δεν αξιοποιούνται πλήρως. Στις περιπτώσεις που πρόκειται να διεξαχθούν αποδείξεις μέσω της εξέτασης, ως μάρτυρα, διαδίκου ή εμπειρογνώμονα, προσώπου που κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, το δικαστήριο θα πρέπει να διεξάγει τις εν λόγω αποδείξεις απευθείας μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή με τη χρήση οιασδήποτε άλλης κατάλληλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εφόσον τα οικεία δικαστήρια διαθέτουν τη σχετική δυνατότητα, εκτός εάν, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης, όταν κρίνει ότι η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας δεν ενδείκνυται λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης για τη δίκαιη διεξαγωγή της δίκης. Οι κανόνες για τη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι και να καλύπτουν μελλοντικές λύσεις στον τομέα της επικοινωνίας. Όποτε το απαιτεί το εθνικό δίκαιο των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, η χρήση αυτής της τεχνολογίας θα πρέπει να εξαρτάται από τη συγκατάθεση του προς εξέταση προσώπου. [Τροπολογία 8]

(7)  Για να διευκολύνεται η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω διπλωματικών διπλωματικού προσωπικού ή προξενικών υπαλλήλων, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να μπορούν, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και εντός της περιοχής όπου ασκούν τα καθήκοντά τους, να διεξάγουν αποδείξεις στο οποίο είναι διαπιστευμένα, να διεξάγουν αποδείξεις στις εγκαταστάσεις της διπλωματικής τους αποστολής ή του προξενείου τους χωρίς την ανάγκη προηγούμενης παραγγελίας, εξετάζοντας, χωρίς καταναγκασμό, υπηκόους του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν στο πλαίσιο διαδικασιών για διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν, εφόσον τα πρόσωπα που πρόκειται να εξεταστούν συνεργάζονται εκουσίως στη διεξαγωγή αποδείξεων. [Τροπολογία 9]

(7α)   Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων και ότι σέβεται την προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων δυνάμει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 10]

(8)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα σε ενωσιακό επίπεδο, μέσω της θέσπισης ενός απλοποιημένου νομικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την απευθείας, αποτελεσματική και ταχεία διαβίβαση των παραγγελιών και των κοινοποιήσεων σχετικά με πράξεις διεξαγωγής αποδείξεων, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. [Τροπολογία 11]

(8α)   Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας των δικαστικών διαδικασιών μέσω της απλούστευσης και του εξορθολογισμού των μηχανισμών συνεργασίας για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε διασυνοριακές διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στη μείωση των καθυστερήσεων και του κόστους για τα άτομα και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, σε συνδυασμό με απλούστερες, εξορθολογισμένες και ψηφιοποιημένες διαδικασίες, μπορεί να ενθαρρύνει τα άτομα και τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διασυνοριακές συναλλαγές, ενισχύοντας έτσι το εμπόριο εντός της ΕΕ και, ως εκ τούτου, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 12]

(9)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4α παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, [το Ηνωμένο Βασίλειο] [και] [η Ιρλανδία] [γνωστοποίησε/-αν την επιθυμία του/τους να συμμετάσχει/-ουν στην έκδοση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού] [δεν συμμετέχει/-ουν στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται/-ονται απ’ αυτόν ούτε υπόκειται/-νται στην εφαρμογή του].

(10)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται απ’ αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(11)  Προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ και να καθοριστούν τα ελάχιστα τεχνικά πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη χρήση της εικονοτηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ομαλή διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ και να διασφαλίζουν ότι η συνεδρία εικονοτηλεδιάσκεψης εγγυάται υψηλής ποιότητας επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, προκειμένου να επικαιροποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ή να πραγματοποιούνται τεχνικές τροποποιήσεις των εν λόγω εντύπων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(8). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 13]

(12)  Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον παρόντα κανονισμό βάσει πληροφοριών που θα συλλεγούν μέσω ειδικών ρυθμίσεων παρακολούθησης, προκειμένου να εκτιμηθούν τα πραγματικά αποτελέσματα του κανονισμού και η τυχόν ανάγκη για περαιτέρω δράση.

(13)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 τροποποιείται ως εξής:

1)  στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:"

«4. Στον παρόντα κανονισμό, με τον όρο «δικαστήριο» νοείται κάθε δικαστική αρχή σε κράτος μέλος η οποία είναι αρμόδια βάσει της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους να διεξάγει αποδείξεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.»· [Τροπολογία 14]

"

2)  το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 6

Διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

1.  Οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διαβιβάζονται μέσω αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής απαρτιζόμενου από τα εθνικά συστήματα πληροφορικής, τα οποία διασυνδέονται με τηλεπικοινωνιακή υποδομή που επιτρέπει και επιτρέπουν την ασφαλή, προστατευμένη και αξιόπιστη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ των εθνικών συστημάτων πληροφορικής, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Το εν λόγω αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής βασίζεται στο e-CODEX. [Τροπολογία 15]

2.  Το γενικό νομικό πλαίσιο για τη χρήση εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) εφαρμόζεται στις παραγγελίες και τις κοινοποιήσεις που διαβιβάζονται μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1. [Τροπολογία 16]

3.  Αν οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτούν ή φέρουν σφραγίδα ή χειρόγραφη υπογραφή, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αντ’ αυτής «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες» και «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές», όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται πλήρως ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έλαβαν γνώση των εν λόγω εγγράφων εγκαίρως και νομίμως. [Τροπολογία 17]

3α.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 20, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ. Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το σύστημα εγγυάται την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ομαλή ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών, καθώς και υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά τη διαβίβαση και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ. [Τροπολογία 18]

4.  Αν η διαβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν είναι δυνατή λόγω απρόβλεπτης και έκτακτης διακοπής λειτουργίας του αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής ή αν η εν λόγω διαβίβαση δεν είναι δυνατή για άλλους εξαιρετικούς λόγους, η διαβίβαση πραγματοποιείται με τα ταχύτερα δυνατά εναλλακτικά μέσα τα οποία το κράτος μέλος εκτελέσεως έχει δηλώσει ότι μπορεί να αποδεχθεί είναι αποδεκτά.»· [Τροπολογία 19]

"

3)  το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 απαλείφεται·

β)  στην παράγραφο 4, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Αν, με τη συμπλήρωση 30 ημερών από την αποστολή της παραγγελίας, το αιτούν δικαστήριο δεν έχει ενημερωθεί για την αποδοχή ή μη της παραγγελίας, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.»·

"

4)  προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 17α:"

«Άρθρο 17α

Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας [Τροπολογία 20]

1.  Όταν πρέπει να διεξαχθούν αποδείξεις μέσω της εξέτασης, ως μάρτυρα, διαδίκου ή εμπειρογνώμονα, προσώπου που κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος και το δικαστήριο δεν παραγγέλλει στο αρμόδιο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους τη διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), το δικαστήριο διεξάγει τις εν λόγω αποδείξεις απευθείας, σύμφωνα με το άρθρο 17, μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης, όταν κρίνει ότι η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας ενδείκνυται ή άλλης κατάλληλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εφόσον τα οικεία δικαστήρια διαθέτουν τη σχετική δυνατότητα, εκτός κι αν, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης και εφόσον τα οικεία δικαστήρια διαθέτουν τη σχετική δυνατότητα, η χρήση τέτοιας τεχνολογίας θεωρηθεί ότι δεν ενδείκνυται για τη δίκαιη διεξαγωγή των διαδικασιών. [Τροπολογία 21]

1α.  Όποτε το απαιτεί το εθνικό δίκαιο του αιτούντος κράτους μέλους, η χρήση εικονοτηλεδιάσκεψης ή άλλης κατάλληλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας θα πρέπει να εξαρτάται από τη συγκατάθεση του προς εξέταση προσώπου. [Τροπολογία 22]

2.  Όταν υποβάλλεται παραγγελία για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή με τη χρήση άλλης κατάλληλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, η εξέταση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις δικαστηρίου. Το αιτούν δικαστήριο και το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ή το δικαστήριο στου οποίου τις εγκαταστάσεις πρόκειται να διεξαχθεί η εξέταση συμφωνούν τις πρακτικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της εικονοτηλεδιάσκεψης. Οι διευθετήσεις αυτές είναι σύμφωνες με τα ελάχιστα τεχνικά πρότυπα και τις απαιτήσεις για τη χρήση εικονοτηλεδιάσκεψης που ορίζονται βάσει της παραγράφου 3α. [Τροπολογία 23]

2α.  Κάθε ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεξαγωγή αποδείξεων διασφαλίζει την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου και του δικηγορικού απορρήτου. [Τροπολογία 24]

3.  Όταν διεξάγονται αποδείξεις μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή άλλης διαθέσιμης τεχνολογίας επικοινωνίας: [Τροπολογία 25]

α)  το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στο κράτος μέλος εκτελέσεως μπορεί να αναθέσει σε δικαστήριο να συμμετάσχει στη διεξαγωγή των αποδείξεων με σκοπό να διασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών αρχών του δικαίου του κράτους μέλους εκτελέσεως·

β)  αν συντρέχει ανάγκη, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος δικαστηρίου, του προς εξέταση προσώπου ή του δικαστή του κράτους μέλους εκτελέσεως ο οποίος συμμετέχει στην εξέταση, το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 διασφαλίζει ότι το προς εξέταση πρόσωπο ή ο δικαστής επικουρείται από εγκεκριμένο διερμηνέα. [Τροπολογία 26]

3α.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 20, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα και απαιτήσεις για τη χρήση της εικονοτηλεδιάσκεψης.

Κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής, η Επιτροπή μεριμνά ώστε η συνεδρία εικονοτηλεδιάσκεψης να εγγυάται υψηλής ποιότητας επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης, όσον αφορά τη διαβίβαση των πληροφοριών, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ. [Τροπολογία 27]

3β.  Το δικαστήριο ενημερώνει τα πρόσωπα που πρόκειται να εξεταστούν, τους διαδίκους και τους αντίστοιχους νόμιμους εκπροσώπους τους για την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τους όρους συμμετοχής στην εξέταση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή με τη χρήση κάθε άλλης κατάλληλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας. Το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους και τους νόμιμους εκπροσώπους τους οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία προσκόμισης εγγράφων ή άλλου υλικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή κάθε άλλης κατάλληλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας.»· [Τροπολογία 28]

"

5)  προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 17β:"

«Άρθρο 17β

Διεξαγωγή αποδείξεων μέσω διπλωματικών διπλωματικού προσωπικού ή προξενικών υπαλλήλων [Τροπολογία 29]

Οι διπλωματικοί Το διπλωματικό προσωπικό ή προξενικοί υπάλληλοι κράτους μέλους μπορούν, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και στην περιοχή όπου ασκούν τα καθήκοντά τους στο οποίο είναι διαπιστευμένοι, να διεξάγουν αποδείξεις στις εγκαταστάσεις της διπλωματικής τους αποστολής ή του προξενείου τους χωρίς την ανάγκη προηγούμενης παραγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, εξετάζοντας, χωρίς καταναγκασμό, υπηκόους του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν στο πλαίσιο διαδικασιών για διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν. Η εν λόγω διεξαγωγή αποδείξεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον το πρόσωπο που πρόκειται να εξεταστεί συνεργάζεται εκουσίως. Η διεξαγωγή αποδείξεων θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του αιτούντος δικαστηρίου, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.»· [Τροπολογία 30]

"

6)  μετά το άρθρο 18, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 6:"

«Τμήμα 6

Αμοιβαία αναγνώριση

Άρθρο 18α

Ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία Η ψηφιακή φύση αποδεικτικών στοιχείων που έχουν ληφθεί σε κράτος μέλος σύμφωνα με τη νομοθεσία του δεν μπορούν χρησιμοποιείται ως λόγος για να στερηθούν τον χαρακτήρα τους ως αποδεικτικών στοιχείων σε άλλο κράτος μέλος αποκλειστικά και μόνο λόγω της ψηφιακής φύσης τους. Το ζήτημα του κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία είναι ψηφιακής ή μη φύσης δεν αποτελεί παράγοντα για τον προσδιορισμό της ποιότητας και της αξίας των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων.»· [Τροπολογία 31]

"

6α)  μετά το άρθρο 18, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 6α:"

«Τμήμα 6α

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 18β

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από αρμόδιες αρχές σε επίπεδο Ένωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν σχετίζονται με τον χειρισμό μιας συγκεκριμένης υπόθεσης διαγράφονται αμέσως.

_________________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).»· [Τροπολογία 32]

"

7)  στο άρθρο 19, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 20, προς τον σκοπό της τροποποίησης των παραρτημάτων για την επικαιροποίηση των τυποποιημένων εντύπων ή την πραγματοποίηση τεχνικών τροποποιήσεων στα εν λόγω έντυπα.»·

"

8)  το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 20

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3α, στο άρθρο 17α παράγραφος 3α και στο άρθρο 19 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον για περίοδο πέντε ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρώς για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 33]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3α, στο άρθρο 17α παράγραφος 3α και στο άρθρο 19 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που ορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. [Τροπολογία 34]

4.  Πριν από την έκδοση κατʼ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατʼ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3α, του άρθρου 17α παράγραφος 3α ή του άρθρου 19 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»· [Τροπολογία 35]

"

9)  προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 22α:"

«Άρθρο 22α

Παρακολούθηση

1.  Το αργότερο ... [δύο έτη ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 36]

2.  Το πρόγραμμα παρακολούθησης καθορίζει τα μέσα και τα χρονικά διαστήματα συλλογής των δεδομένων και των λοιπών αναγκαίων στοιχείων τεκμηρίωσης. Διευκρινίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων και των λοιπών στοιχείων τεκμηρίωσης.

3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τα δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης που απαιτούνται για την παρακολούθηση.»·

"

10)  το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 23

Αξιολόγηση

1.  Το νωρίτερο αργότερο ... [πέντε τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση για τα κύρια πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. [Τροπολογία 37]

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.».

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από […].

Ωστόσο, το σημείο 2 του άρθρου 1 εφαρμόζεται από ... [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος O Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 56.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019.
(3)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1).
(4)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1).
(5)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής (ΕΕ L 7 της 10.1.2009, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(7) Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).
(8) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(9)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου