Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0203(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0477/2018

Pateikti tekstai :

A8-0477/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 16.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0103

Priimti tekstai
PDF 202kWORD 54k
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose ***I
P8_TA(2019)0103A8-0477/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0378),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 81 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0242/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

—  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0477/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 56.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. vasario 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../..., kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose
P8_TC1-COD(2018)0203

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 81 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  siekiant tinkamo vidaus rinkos veikimo ir Europos civilinės justicijos erdvės, kurioje būtų vadovaujamasi tarpusavio pasitikėjimo ir abipusio teismų sprendimų pripažinimo principu, sukūrimo, būtina toliau gerinti ir spartinti valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimą renkant įrodymus įrodymų rinkimo srityje; [1 pakeit.]

(2)  Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1206/2001(3) nustatytos valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose taisyklės;

(2a)   šiame reglamente teismo sąvoka turėtų būti traktuojama plačiai, siekiant, kad ji apimtų ne tik teismines funkcijas atliekančius teismus siaurąja šio žodžio prasme, bet ir kitas įstaigas ar institucijas, pagal nacionalinę teisę kompetentingas rinkti įrodymus šiame reglamente nustatyta tvarka, pvz., kai kuriose valstybėse narėse ir konkrečiomis aplinkybėmis tai būtų teisėsaugos institucijos ar notarai; [2 pakeit.]

(2b)  nepaprastai svarbu, kad būtų prieinamos veiksmingos įrodymų gavimo, saugojimo ir pateikimo priemonės ir kad būtų deramai paisoma teisių į gynybą ir būtinybės apsaugoti konfidencialią informaciją. Atsižvelgiant į tai, svarbu skatinti naudoti šiuolaikines technologijas; [3 pakeit.]

(3)  siekiant veiksmingai užtikrinti tiesioginį ir greitą prašymų ir pranešimų perdavimą, turėtų būti naudojamasi visomis tinkamomis šiuolaikinių ryšių technologijų priemonėmis, o tuo požiūriu turėtų būti atsižvelgiama į nuolatinį tokių technologijų vystymąsi. Todėl paprastai visi ryšiai ir keitimasis dokumentais turėtų būti vykdomi naudojant decentralizuotą IT sistemą, kurią sudaro nacionalinės IT sistemos; [4 pakeit.]

(3a)   decentralizuota IT sistema turėtų būti grindžiama sistema „e. CODEX“ ir administruojama agentūros „eu-LISA“. Agentūrai „eu-LISA“ turėtų būti skirta išteklių, kad šią sistemą būtų galima įdiegti ir eksploatuoti, bei teikti techninę paramą kilus su sistemos veikimu susijusių problemų. Komisija turėtų kuo greičiau ir bet kuriuo atveju iki 2019 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl reglamento dėl tarpvalstybinio ryšių palaikymo vykstant teismo procesui („e. CODEX“); [5 pakeit.]

(4)  siekiant užtikrinti skaitmeninių įrodymų tarpusavio pripažinimą, tokie valstybėje narėje pagal jos teisę surinkti įrodymai neturėtų būti nepripažįstami kaip įrodymai kitose valstybėse narėse tik dėl jų skaitmeninio pobūdžio. Tas principas neturėtų daryti poveikio nustatant įrodymo kokybės ir vertės mastą pagal nacionalinės teisės nuostatas – nesvarbu, ar jis skaitmeninio pobūdžio, ar ne; [6 pakeit.]

(5)  Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 neturėtų daryti poveikio valdžios institucijų galimybei keistis informacija pagal sistemas, nustatytas pagal kitas Sąjungos priemones, kaip antai Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003(4) ar Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009(5), net jei ta informacija turi įrodomąją vertę, taip besikreipiančiajai institucijai paliekant galimybę pasirinkti tinkamiausią metodą;

(5a)   taikant įrodymų rinkimo, saugojimo ir pateikimo procedūras turėtų būti užtikrinama, kad pagal Sąjungos teisę būtų saugomos šalių procesinės teisės bei garantuojama asmens duomenų ir privatumo apsauga, neliečiamumas ir konfidencialumas; [7 pakeit.]

(6)  šiuo metu išnaudojamos ne visos šiuolaikinių ryšių technologijų, visų pirma vaizdo konferencijų, kurios yra svarbi ir tiesioginė įrodymų rinkimo supaprastinimo ir spartinimo priemonė, galimybės. Kai įrodymai turi būti surenkami apklausiant asmenį, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, kaip liudytoją, šalį ar ekspertą, teismas turėtų surinkti šiuos įrodymus tiesiogiai naudodamasis vaizdo konferencija, jeigu tokia galimybė yra ar bet kuria kita tinkama nuotolinio ryšio technologija, prieinama atitinkamuose teismuose ir, jo nuomone, naudotis tokia technologija yra tinkama, nebent, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, naudojimasis tokia technologija būtų laikomas netinkamu teisingam bylos nagrinėjimui užtikrinti. Naudojimosi tokiomis ryšio priemonėmis taisyklės turėtų būti technologiškai neutralios ir jomis turėtų būti atsižvelgiama į ateities sprendimus ryšių srityje. Asmuo, kurį ketinama išklausyti, turėtų sutikti su tokios technologijos naudojimu, kai šito reikalaujama pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę; [8 pakeit.]

(7)  siekiant palengvinti diplomatinių atstovų diplomatinio personalo ar konsulinių pareigūnų atliekamą įrodymų rinkimą, tokie asmenys gali kitos valstybės narės teritorijoje ir jos dalyje, kurioje jie vykdo savo funkcijas yra akredituoti, teritorijoje, savo diplomatinės atstovybės ar konsulato patalpose, be išankstinio prašymo rinkti įrodymus, reikalingus valstybės narės, kuriai jie atstovauja, teismuose vykdomam procesui, apklausdami valstybės narės, kuriai jie atstovauja, piliečius, tačiau neversdami jų to daryti asmuo, kurį ketinama apklausti, turi savo noru bendradarbiauti renkant įrodymus; [9 pakeit.]

(7a)   svarbu užtikrinti, kad šis reglamentas būtų taikomas laikantis Sąjungos duomenų apsaugos teisės nuostatų ir kad juo būtų paisoma privatumo apsaugos, įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Taip pat svarbu užtikrinti, kad bet koks fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą būtų vykdomas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679(6) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB(7). Pagal šį reglamentą asmens duomenys turėtų būti tvarkomi tik konkrečiais šiame reglamente nustatytais tikslais; [10 pakeit.]

(8)  kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o sukuriant supaprastintą teisinę sistemą, užtikrinančią tiesioginį, veiksmingą ir spartų prašymų ir pranešimų dėl įrodymų rinkimo perdavimą, tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti; [11 pakeit.]

(8a)   šiuo reglamentu siekiama pagerinti teismo proceso veiksmingumą ir spartą supaprastinant ir racionalizuojant bendradarbiavimo renkant įrodymus tarpvalstybinėse bylose mechanizmus, tuo pat metu padedant trumpinti asmenų ir įmonių sugaištamą laiką bei mažinti jiems tenkančias išlaidas. Be to, didesnis teisinis tikrumas kartu su paprastesnėmis, racionalizuotomis ir skaitmeninėmis procedūromis gali tapti paskata asmenims ir įmonėms sudaryti tarpvalstybinius sandorius bei taip paskatinti prekybą Sąjungoje ir, savo ruožtu, vidaus rinkos veikimą; [12 pakeit.]

(9)  pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį ir 4a straipsnio 1 dalį [Jungtinė Karalystė] [ir] [Airija] [pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą] [nedalyvauja priimant ir taikant šį reglamentą ir jis nėra jai (joms) privalomas ar taikomas];

(10)  pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(11)  siekiant apibrėžti išsamią decentralizuotos IT sistemos veikimo tvarką, taip pat siekiant nustatyti vaizdo konferencijų naudojimo minimalius techninius standartus ir reikalavimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Tokiais deleguotaisiais aktais turėtų būti garantuotas veiksmingas, patikimas ir sklandus reikiamos informacijos perdavimas naudojantis decentralizuota IT sistema ir pasirūpinta, kad surengus vaizdo konferenciją būtų užtikrintas aukštos kokybės ryšys ir bendravimas tikruoju laiku. Be to, siekiant atnaujinti standartines formas, išdėstytas prieduose, arba padaryti jų techninius pakeitimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais priedai būtų iš dalies pakeisti. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(8) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose; [13 pakeit.]

(12)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktus Komisija, remdamasi informacija, surinkta laikantis specialios stebėjimo tvarkos, bei siekdama įvertinti tikrąjį reglamento poveikį ir būtinybę imtis papildomų veiksmų, turėtų įvertinti šį reglamentą;

(13)  todėl Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)  1 straipsnis papildomas 4 dalimi:"

„4. Šiame reglamente sąvoka „teismas“ – bet kuri valstybės narės institucija, pagal tos valstybės narės įstatymus kompetentinga rinkti įrodymus pagal šį reglamentą.“; [14 pakeit.]

"

2)  6 straipsnis pakeičiamas taip:"

„6 straipsnis

Prašymų ir kitų pranešimų perdavimas

1.  Prašymai ir pranešimai pagal šį reglamentą perduodami per decentralizuotą IT sistemą, kurią sudaro ryšių infrastruktūra sujungtos nacionalinės IT sistemos, leidžiančią užtikrinti saugų, tvirtą ir patikimą tarpvalstybinį nacionalinių IT sistemų keitimąsi informacija – taip pat ir tikruoju laiku – deramai paisant pagrindinių teisių ir laisvių. Ta decentralizuota IT sistema turėtų būti grindžiama „e. CODEX“ veikla. [15 pakeit.]

2.  Prašymams ir pranešimams, perduodamiems per 1 dalyje nurodytą decentralizuotą IT sistemą, taikoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014(9) nustatyta bendroji teisinė kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų naudojimo sistema. [16 pakeit.]

3.  Jeigu 1 dalyje nurodytiems prašymams ir pranešimams reikalingas arba yra naudojamas spaudas arba rašytinis parašas, vietoj jų gali būti naudojami „kvalifikuoti elektroniniai spaudai“ ir „kvalifikuoti elektroniniai parašai“, apibrėžti Reglamente (ES) Nr. 910/2014, jeigu visapusiškai užtikrinta, kad susiję asmenys per pakankamą laiką ir teisėtai yra įgiję žinių apie tokius dokumentus. [17 pakeit.]

3a.   Pagal 20 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus šiam reglamentui papildyti nustatant išsamią decentralizuotos IT sistemos veikimo tvarką. Naudodamasi tais įgaliojimais, Komisija užtikrina, kad taikant sistemą būtų garantuojami veiksmingi, patikimi ir sklandūs reikiamos informacijos mainai, taip pat aukšto lygio saugumas vykdant perdavimą bei saugant privatumą ir asmens duomenis, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/679 ir Direktyvoje 2002/58/EB. [18 pakeit.]

4.  Jei 1 dalyje numatytas perdavimas neįmanomas dėl nenumatyto ir išskirtinio decentralizuotos IT sistemos sutrikimo arba kitais išimtiniais atvejais, perdavimas atliekamas greičiausiomis perdavimo priemonėmis, kurias prašomoji valstybė narė nurodė kaip priimtinas.“; [19 pakeit.]

"

3)  17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis panaikinama;

b)  4 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:"

„Jeigu per 30 dienų nuo prašymo išsiuntimo dienos prašantysis teismas negauna informacijos apie tai, ar prašymas priimtas, laikoma, kad prašymas priimtas.“;

"

4)  įterpiamas 17a straipsnis:"

„17a straipsnis

Tiesioginis įrodymų rinkimas naudojant vaizdo konferenciją nuotolinio ryšio technologiją [20 pakeit.]

1.  Kai įrodymai turi būti surenkami apklausiant asmenį, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, kaip liudytoją, šalį ar ekspertą, ir teismas neprašo kompetentingo kitos valstybės narės teismo surinkti įrodymus pagal 1 straipsnio 1 dalies a punktą, teismas surenka įrodymus tiesiogiai pagal 17 straipsnį naudodamasis vaizdo konferencija arba bet kuria kita tinkama nuotolinio ryšio technologija, jeigu tokia galimybė yra atitinkamuose teismuose ir, jo nuomone, naudotis tokia technologija yra tinkama, nebent, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, tokios technologijos naudojimas laikytinas netinkamu teisingo bylos nagrinėjimo požiūriu. [21 pakeit.]

1a.  Asmuo, kurį ketinama išklausyti, turi sutikti su vaizdo konferencijos ar bet kurios kitos tinkamos nuotolinio ryšio technologijos naudojimu, kai šito reikalaujama pagal prašančiosios valstybės narės nacionalinę teisę. [22 pakeit.]

2.  Kai pateikiamas prašymas tiesiogiai surinkti įrodymus naudojantis vaizdo konferencija ar bet kuria kita tinkama nuotolinio ryšio technologija, posėdis rengiamas teismo patalpose. Prašantysis teismas ir 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija arba teismas, kurio patalpose turi būti rengiamas posėdis, susitaria dėl praktinės vaizdo konferencijos tvarkos. Ta tvarka turi atitikti minimalius techninius vaizdo konferencijų naudojimo standartus ir reikalavimus, apibrėžtus remiantis 3a dalimi. [23 pakeit.]

2a.  Taikant bet kurią elektroninę įrodymų rinkimo sistemą užtikrinama profesinės paslapties ir advokato teisės neatskleisti profesinės paslapties apsauga. [24 pakeit.]

3.  Kai įrodymai renkami naudojant vaizdo konferenciją arba bet kurią kitą prieinamą ryšių technologiją: [25 pakeit.]

a)  3 straipsnio 3 dalyje nurodyta prašomosios valstybės narės centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija gali paskirti teismą dalyvauti renkant įrodymus, siekiant užtikrinti pagarbą pagrindiniams prašomosios valstybės narės teisės principams;

b)  prireikus, prašančiojo teismo, asmens, kuris turi būti apklausiamas, arba posėdyje dalyvaujančio prašomosios valstybės narės teisėjo prašymu 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija užtikrina, kad asmeniui, kuris turi būti apklausiamas, ar teisėjui būtų suteiktos kvalifikuoto vertėjo žodžiu paslaugos. [26 pakeit.]

3a.   Pagal 20 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus šiam reglamentui papildyti nustatant minimalius vaizdo konferencijų naudojimo standartus ir reikalavimus.

Naudodamasi tais įgaliojimais, Komisija užtikrina, kad surengus vaizdo konferenciją būtų garantuotas aukštos kokybės ryšys ir bendravimas tikruoju laiku. Komisija taip pat užtikrina, kad perduodant informaciją būtų garantuojamas aukšto lygio saugumas bei privatumo ir asmens duomenų apsauga, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/679 ir Direktyvoje 2002/58/EB. [27 pakeit.]

3b.  Teismas informuoja asmenį, kurį ketinama apklausti, ir šalis, įskaitant atitinkamus jų teisinius atstovus, apie posėdžio, kuris vyks naudojant vaizdo konferencijų ar bet kurią kitą tinkamą nuotolinio ryšio technologiją, datą, laiką ir vietą bei dalyvavimo jame sąlygas. Atitinkamas teismas pateikia šalims ir jų teisiniams atstovams instrukcijas, susijusias su dokumentų ar kitos medžiagos pateikimo posėdžio, kuris vyks naudojant vaizdo konferencijų ar bet kurią kitą tinkamą nuotolinio ryšio technologiją, metu procedūra.“; [28 pakeit.]

"

5)  įterpiamas 17b straipsnis:"

„17b straipsnis

Diplomatinių atstovų Diplomatinio personalo ar konsulinių pareigūnų renkami įrodymai [29 pakeit.]

Valstybės narės diplomatiniai atstovai diplomatinis personalas ar konsuliniai pareigūnai gali kitos valstybės narės teritorijoje ir jos dalyje, kurioje vykdo savo funkcijas, jie yra akredituoti, teritorijoje esančiose diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos patalpose be išankstinio prašymo pagal 17 straipsnio 1 dalį rinkti įrodymus, reikalingus valstybės narės, kuriai jie atstovauja, teismuose vykdomam procesui, apklausdami valstybės narės, kuriai jie atstovauja, piliečius, tačiau neversdami jų to daryti. Toks įrodymų rinkimas gali būti vykdomas tik savanoriškai bendradarbiaujant asmeniui, kurį ketinama apklausti. Įrodymai renkami vadovaujant prašančiajam teismui, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę.“; [30 pakeit.]

"

6)  po 18 straipsnio įterpiamas 6 skirsnis:"

„6 skirsnis

Tarpusavio pripažinimas

18a straipsnis

Skaitmeninis narėje pagal jos teisę surinktų skaitmeninių įrodymų negalima pobūdis negali būti naudojamas kaip priežastis atsisakyti juos pripažinti kitose valstybėse narėse vien dėl jų skaitmeninio pobūdžio. Klausimas, ar įrodymas yra skaitmeninio, ar neskaitmeninio pobūdžio, nėra veiksnys priimant sprendimą dėl tokio įrodymo kokybės ir vertės.“; [31 pakeit.]

"

6a)  po 18 straipsnio įterpiamas šis 6a skirsnis:"

„6a skirsnis

Asmens duomenų tvarkymas

18b straipsnis

Bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą, įskaitant kompetentingų institucijų vykdomą keitimąsi asmens duomenimis arba jų perdavimą, turi atitikti Reglamentą (ES) 2016/679. Bet koks kompetentingų institucijų vykdomas keitimasis informacija arba jos perdavimas Sąjungos lygmeniu turi būti vykdomas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725*. Su konkrečios bylos nagrinėjimu nesusiję asmens duomenys nedelsiant ištrinami. [32 pakeit.]

___________________

* 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).“;

"

7)  19 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant atnaujinti standartines formas arba padaryti jų techninius pakeitimus.“;

"

8)  20 straipsnis pakeičiamas taip:"

„20 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  6 straipsnio 3a dalyje, 17a straipsnio 3a dalyje ir 19 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo datos diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [33 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 6 straipsnio 3a dalyje, 17a straipsnio 3a dalyje ir 19 straipsnio 2 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. [34 pakeit.]

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 straipsnio 3a dalį, 17a straipsnio 3a dalį arba 19 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“; [35 pakeit.]

"

9)  įterpiamas 22a straipsnis:"

„22a straipsnis

Stebėsena

1.  Ne vėliau kaip ... [dvejiems vieni metai po taikymo pradžios datos įsigaliojimo dienos] Komisija parengia išsamią šio reglamento rezultatų ir poveikio stebėsenos programą. [36 pakeit.]

2.  Stebėsenos programoje nustatomos duomenų ir kitų būtinų įrodymų rinkimo priemonės ir periodiškumas. Joje nurodomi veiksmai, kurių turi imtis Komisija ir valstybės narės duomenims bei kitiems įrodymams rinkti ir analizuoti.

3.  Valstybės narės teikia Komisijai duomenis ir kitus įrodymus, reikalingus stebėsenai vykdyti.“;

"

10)  23 straipsnis pakeičiamas taip:"

„23 straipsnis

Vertinimas

1.  Ne anksčiau vėliau kaip ... [penkeriems ketveri metai po šio reglamento taikymo pradžios datos] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. [37 pakeit.]

2.  Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, reikalingą tai ataskaitai parengti.“.

"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo [...].

Tačiau 1 straipsnio 2 punktas taikomas nuo... [24 mėnesiai po įsigaliojimo].

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)OL C 62, 2019 2 15, p. 56.
(2) 2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (OL L 174, 2001 6 27, p. 1).
(4)2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003 12 23, p. 1).
(5)2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (OL L 7, 2009 1 10, p. 1).
(6) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(7) 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).
(8) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(9)2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika