Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0203(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0477/2018

Teksty złożone :

A8-0477/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0103

Teksty przyjęte
PDF 209kWORD 52k
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg
Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych ***I
P8_TA(2019)0103A8-0477/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0378),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0242/2018),

—  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

—  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0477/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz. U. C 62 z 15.2.2019, s. 56.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 lutego 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
P8_TC1-COD(2018)0203

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 81,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W interesie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i stworzenia europejskiej przestrzeni sprawiedliwości w sprawach cywilnych w oparciu o zasady wzajemnego zaufania i wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych konieczne jest dalsze usprawnienie i przyspieszenie współpracy między sądami w państwach członkowskich w zakresie przeprowadzania dowodów. [Popr. 1]

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001(3) określa przepisy dotyczące współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych

(2a)   Do celów niniejszego rozporządzenia termin „sąd” powinien mieć szerokie znaczenie, tak aby obejmował nie tylko sądy w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli organy sprawujące funkcje sądownicze, ale również inne organy lub władze właściwe na mocy prawa krajowego do przeprowadzania dowodów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jak na przykład organy egzekwowania prawa lub notariusze w niektórych państwach członkowskich i w określonych sytuacjach. [Popr. 2]

(2b)  Istotne jest zapewnienie skutecznych środków pozyskiwania, zabezpieczania i przedstawiania dowodów oraz należyte uwzględnianie prawa do obrony i potrzeby ochrony informacji poufnych. W związku z tym należy zachęcać do stosowania nowoczesnej technologii. [Popr. 3]

(3)  W celu skutecznego zapewnienia bezpośredniego i szybkiego przekazywania wniosków i zawiadomień należy stosować wszystkie odpowiednie środki nowoczesnej technologii komunikacyjnej i w tym kontekście należy uwzględnić stały rozwój takiej technologii. Wszelkie zawiadomienia i dokumenty powinny być zatem przesyłane za pomocą zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych. [Popr. 4]

(3a)   Zdecentralizowany system informatyczny powinien opierać się na systemie e-CODEX, a zarządzać nim powinna eu-LISA. Należy udostępnić eu-LISA odpowiednie zasoby, aby można było wprowadzić taki system, a także zapewnić jego funkcjonowanie i wsparcie techniczne w przypadku problemów z działaniem systemu. Komisja powinna jak najszybciej, w każdym przypadku przed końcem 2019 r., przedłożyć wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie transgranicznej komunikacji w postępowaniu sądowym (e-CODEX). [Popr. 5]

(4)  W celu zapewnienia wzajemnego uznawania dowodów cyfrowych takie dowody przeprowadzone w państwie członkowskim zgodnie z jego prawem nie powinny być odrzucane jako dowód w innych państwach członkowskich wyłącznie ze względu na swój cyfrowy charakter. Zasada ta powinna obowiązywać z zastrzeżeniem określenia – zgodnie z prawem krajowym – poziomu jakości i wartości dowodów, bez względu na ich cyfrowy lub niecyfrowy charakter. [Popr. 6]

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001 powinno pozostawać bez uszczerbku dla możliwości wymiany informacji przez organy w ramach systemów ustanowionych na mocy innych instrumentów unijnych, takich jak rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003(4) lub rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009(5), nawet jeżeli informacje te mają wartość dowodową, wybór najbardziej odpowiedniej metody takiej wymiany pozostawia się zatem organowi wnioskującemu.

(5a)   Przy prowadzeniu procedur pozyskiwania, zabezpieczania i przedstawiania dowodów należy zagwarantować ochronę praw proceduralnych stron, a także ochronę, integralność i poufność danych osobowych i życia prywatnego, zgodnie z ustawodawstwem unijnym. [Popr. 7]

(6)  Obecnie nie wykorzystuje się w pełni potencjału nowoczesnych technologii komunikacyjnych, zwłaszcza wideokonferencji, które znacząco i bezpośrednio upraszczają i przyśpieszają przeprowadzanie dowodów. W przypadku gdy należy przeprowadzić dowód z przesłuchania osoby zamieszkałej w innym państwie członkowskim w charakterze świadka, strony lub biegłego, sąd powinien przeprowadzić ten dowód bezpośrednio za pośrednictwem wideokonferencji(o ile odpowiednie sądy dysponują tym środkiem), jeżeli uzna wykorzystanie tej technologii za właściwe lub innej dostępnej sądowi odpowiedniej technologii komunikacji na odległość, chyba że, w świetle szczególnych okoliczności danej sprawy, zastosowanie takiej technologii jest uznawane za niewłaściwe dla sprawiedliwego przebiegu postępowania. Zasady stosowania tego rodzaju środków komunikacji powinny być neutralne pod względem technologicznym i przewidywać przyszłe rozwiązania komunikacyjne. Jeżeli wymaga tego prawo krajowe danego państwa członkowskiego, zastosowanie takiej technologii zależy od uzyskania zgody osoby, która ma zostać przesłuchana. [Popr. 8]

(7)  W celu ułatwienia przeprowadzania dowodów przez przedstawicieli pracowników dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, osoby te mogą, na terytorium innego państwa członkowskiego i na obszarze, na którym wykonują swoje funkcjesą akredytowane, przeprowadzić dowód w siedzibie swojej misji dyplomatycznej lub konsulatu, bez konieczności składania uprzedniego wniosku w tej sprawie, w drodze przesłuchania obywateli reprezentowanego przez nich państwa członkowskiego, bez środków przymusu, które reprezentują związku z postępowaniem postępowaniu toczącym się przed sądami państwa członkowskiego, które reprezentują, pod warunkiem że osoba, która ma zostać przesłuchana, współpracuje dobrowolnie przy przeprowadzaniu dowodów. [Popr. 9]

(7a)   Ważne jest, by zapewnić stosowanie niniejszego rozporządzenia zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych i przy poszanowaniu ochrony prywatności zapisanej w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Ważne jest również zadbanie o to, by przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych na mocy niniejszego rozporządzenia odbywało się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679(6) i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE(7). Dane osobowe na mocy niniejszego rozporządzenia można przetwarzać wyłącznie do szczególnych celów określonych w niniejszym rozporządzeniu. [Popr. 10]

(8)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii poprzez utworzenie uproszczonych ram prawnych zapewniających bezpośrednie, skuteczne i szybkie przekazywanie wniosków i zawiadomień dotyczących przeprowadzenia dowodów, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. [Popr. 11]

(8a)   Celem niniejszego rozporządzenia jest poprawa skuteczności i szybkości postępowań sądowych dzięki uproszczeniu i usprawnieniu mechanizmów współpracy w zakresie przeprowadzania dowodów w postępowaniach o charakterze transgranicznym, przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień i kosztów ponoszonych przez obywateli i przedsiębiorstwa. Ponadto większa pewność prawa oraz uproszczenie, przyspieszenie i cyfryzacja procedur mogą zachęcać obywateli i przedsiębiorstwa do prowadzenia transakcji transgranicznych, pobudzając tym samym wymianę handlową w całej UE, a w konsekwencji poprawiając funkcjonowanie rynku wewnętrznego. [Popr. 12]

(9)  Zgodnie z art. 3 i art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [Zjednoczone Królestwo] [i] [Irlandia] [powiadomiło/powiadomiły o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia] [nie uczestniczy/uczestniczą w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest/są nim związane ani go nie stosuje/stosują].

(10)  Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje.

(11)  Aby określić szczegółowe zasady funkcjonowania zdecentralizowanego systemu informatycznego oraz przyjąć minimalne normy i wymogi techniczne dotyczące korzystania z wideokonferencji, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Takie akty delegowane powinny gwarantować skuteczne, niezawodne i płynne przekazywanie odpowiednich informacji za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, a także zapewniać, by wideokonferencja gwarantowała wysokiej jakości połączenie i interakcję w czasie rzeczywistym. Ponadto w celu zaktualizowania standardowych formularzy zawartych w załącznikach lub wprowadzenia do nich zmian technicznych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załączników. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa(8). W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych. [Popr. 13]

(12)  Zgodnie z pkt. 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa Komisja powinna przeprowadzić ocenę niniejszego rozporządzenia na podstawie informacji zgromadzonych dzięki szczególnym uzgodnieniom w zakresie monitorowania, aby ocenić faktyczny wpływ rozporządzenia oraz potrzebę podjęcia dalszych działań.

(13)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1206/2001,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1206/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:"

„4. W niniejszym rozporządzeniu pojęcie „sąd” oznacza każdy organ sądowy w państwie członkowskim, który jest właściwy na mocy prawa tego państwa członkowskiego do przeprowadzenia dowodu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. ”; [Popr. 14]

"

2)  art. 6 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 6

Przekazywanie wniosków i pozostałych zawiadomień

1.  Wnioski i zawiadomienia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu przekazuje się za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych połączonych z pomocą infrastruktury łączności umożliwiającej pewną, bezpieczną i niezawodną transgraniczną wymianę informacji między krajowymi systemami informatycznymi, w tym w czasie rzeczywistym, z należytym poszanowaniem podstawowych praw i wolności. Ten zdecentralizowany system informatyczny opiera się na rozwiązaniu e-CODEX. [Popr. 15]

2.  Do wniosków i zawiadomień przekazywanych za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1, zastosowanie mają ogólne ramy prawne dotyczące korzystania z  kwalifikowanych usług zaufania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014(9). [Popr. 16]

3.  W przypadku gdy wnioski i zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, wymagają użycia pieczęci lub podpisu odręcznego albo zawierają pieczęć lub podpis odręczny, zamiast nich można używać »kwalifikowanych pieczęci elektronicznych« i »kwalifikowanych podpisów elektronicznych» w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014, pod warunkiem pełnego zagwarantowania, że zainteresowane osoby uzyskały w odpowiednim czasie i zgodnie z prawem wiedzę na temat takich dokumentów. [Popr. 17]

3a.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 20, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie szczegółowych uregulowań dotyczących funkcjonowania zdecentralizowanego systemu informatycznego. Korzystając z tych uprawnień, Komisja zapewnia skuteczne, niezawodne i sprawne przekazywanie za pośrednictwem systemu odpowiednich informacji, jak również wysoki poziom bezpieczeństwa przekazywania, ochrony prywatności i danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE. [Popr. 18]

4.  Jeżeli przekazanie w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z powodu nieprzewidzianych i wyjątkowych zakłóceń działania zdecentralizowanego systemu informatycznego lub gdy takie przekazanie jest niemożliwe w innych wyjątkowych przypadkach, przekazanie następuje przy użyciu najszybszych możliwych środków, któryktóre wezwane państwo członkowskie wskazało jako dopuszczalneuznaje za adekwatne.”; [Popr. 19]

"

3)  w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

a)  skreśla się ust. 2;

b)  w ust. 4 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:"

„Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia wysłania wniosku sąd wzywający nie otrzyma informacji o tym, czy wniosek został przyjęty, wniosek uznaje się za przyjęty.”;

"

4)  dodaje się art. 17a w brzmieniu:"

„Artykuł 17a

Bezpośrednie przeprowadzanie dowodu za pośrednictwem wideokonferencjitechnologii komunikacji na odległość [Popr. 20]

1.  W przypadku gdy należy przeprowadzić dowód z przesłuchania osoby zamieszkałej w innym państwie członkowskim w charakterze świadka, strony lub biegłego, a sąd nie występuje z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu do właściwego sądu innego państwa członkowskiego zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a), sąd przeprowadza ten dowód bezpośrednio na podstawie art. 17, za pośrednictwem wideokonferencji lub innej odpowiedniej technologii komunikacji na odległość, o ile odpowiednie sądy dysponują tym środkiem, jeżeli uzna chyba że, w świetle szczególnych okoliczności danej sprawy, wykorzystanie tej takiej technologii za właściwe w świetle szczególnych okoliczności danej sprawywydaje się niestosowne dla sprawiedliwego przebiegu postępowania. [Popr. 21]

1a.  Jeżeli wymaga tego prawo krajowe państwa członkowskiego, które złożyło wniosek, zastosowanie wideokonferencji lub innej odpowiedniej technologii komunikacji na odległość zależy od uzyskania zgody osoby, która ma zostać przesłuchana. [Popr. 22]

2.  Jeżeli został złożony wniosek o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu za pośrednictwem wideokonferencji lub innej odpowiedniej technologii komunikacji na odległość, przesłuchanie odbywa się w siedzibie sądu. Sąd wzywający i jednostka centralna lub właściwy organ, o którym mowa w art. 3 ust. 3, albo sąd, w którego siedzibie ma się odbyć przesłuchanie, dokonują praktycznych ustaleń dotyczących wideokonferencji. Ustalenia te są zgodne z minimalnymi standardami i wymogami technicznymi dotyczącymi korzystania z wideokonferencji, które określono zgodnie z ust. 3a. [Popr. 23]

2a.  Elektroniczny system przeprowadzania dowodu zapewnia ochronę tajemnicy służbowej i poufność wymiany informacji między prawnikiem a klientem. [Popr. 24]

3.  W przypadku gdy dowód jest przeprowadzany za pośrednictwem wideokonferencji lub innej dostępnej technologii komunikacji: [Popr. 25]

a)  jednostka centralna lub właściwy organ, o których mowa w art. 3 ust. 3, w wezwanym państwie członkowskim mogą wyznaczyć sąd, który ma uczestniczyć w przeprowadzeniu dowodu w celu zapewnienia poszanowania podstawowych zasad prawa wezwanego państwa członkowskiego;

b)  w razie potrzeby, na wniosek sądu wzywającego, osoby, która ma być przesłuchana, lub sędziego w wezwanym państwie członkowskim, który uczestniczy w przesłuchaniu, jednostka centralna lub właściwy organ, o którym mowa w art. 3 ust. 3, zapewniają przesłuchiwanej osobie lub uczestniczącemu sędziemu pomoc wykwalifikowanego tłumacza ustnego. [Popr. 26]

3a.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie zgodnie z art. 20 poprzez ustanowienie minimalnych norm i wymogów dotyczących korzystania z wideokonferencji.

Wykonując to uprawnienie, Komisja dopilnowuje, aby wideokonferencje zapewniały wysokiej jakości połączenie i interakcję w czasie rzeczywistym. Komisja zapewnia również, w odniesieniu do przekazywania informacji, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochronę prywatności i danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE. [Popr. 27]

3b.  Sąd informuje osobę, która ma zostać przesłuchana, i strony, w tym ich przedstawicieli prawnych, o terminie, godzinie i miejscu przesłuchania oraz o warunkach udziału w przesłuchaniu za pośrednictwem wideokonferencji lub innej odpowiedniej technologii komunikacji na odległość. Właściwy sąd przekazuje stronom i ich przedstawicielom prawnym instrukcje dotyczące procedury składania dokumentów lub innych materiałów w trakcie przesłuchania za pośrednictwem wideokonferencji lub innej odpowiedniej technologii komunikacji na odległość.”;[Popr. 28]

"

5)  dodaje się art. 17b w brzmieniu:"

„Artykuł 17b

Przeprowadzanie dowodów przez przedstawicieli pracowników dyplomatycznych lub urzędników konsularnych [Popr. 29]

Przedstawiciele Pracownicy dyplomatyczni lub urzędnicy konsularni państwa członkowskiego mogą, na terytorium innego państwa członkowskiego i na obszarze, na którym wykonują swoje funkcje są akredytowani, przeprowadzić dowód w siedzibie swojej misji dyplomatycznej lub konsulatu, bez konieczności składania uprzedniego wniosku zgodnie z art. 17 ust. 1, w drodze przesłuchania obywateli reprezentowanego przez nich państwa członkowskiego, bez środków przymusu,związku z postępowaniem postępowaniu toczącym się przed sądami państwa członkowskiego, które reprezentują. Takie przeprowadzanie dowodu może odbyć się tylko wówczas, gdy osoba, która ma zostać przesłuchana, współpracuje dobrowolnie. Przeprowadzenie dowodu odbywa się pod nadzorem sądu wzywającego, zgodnie z właściwym prawem krajowym.”; [Popr. 30]

"

6)  po art. 18 dodaje się sekcję 6 w brzmieniu:"

„Sekcja 6

Wzajemne uznawanie

Artykuł 18 a

Nie można odmówić uznania podać cyfrowego charakteru dowodu cyfrowego przeprowadzonego w innymdanym państwie członkowskim zgodnie z jego prawem jako dowodu w sprawie wyłącznie na tej podstawie, że ma charakter innym państwie członkowskim. Kwestia, czy charakter dowodu jest cyfrowy czy niecyfrowy, nie może być czynnikiem określającym poziom jakości i wartość takiego dowodu..”; [Popr. 31]

"

6a)  po art. 18 dodaje się sekcję 6a w brzmieniu:"

„Sekcja 6a

Przetwarzanie danych osobowych

Artykuł 18b

Każde przetwarzanie danych osobowych prowadzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w tym wymiana lub przekazywanie danych osobowych przez właściwe organy, odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679. Ponadto każda wymiana lub każde przekazywanie informacji przez właściwe organy na szczeblu unijnym odbywają się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 *. Dane osobowe, które nie mają znaczenia w kontekście rozpatrywania konkretnej sprawy, są niezwłocznie usuwane.” [Popr. 32]

____________________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, str. 39)

"

7)  w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zmieniających załączniki w celu zaktualizowania standardowych formularzy lub wprowadzenia do nich zmian technicznych zgodnie z art. 20.”;

"

8)  art. 20 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 20

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 3a, art. 17a ust. 3a i w art. 19 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony okres pięciu lat od dnia... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu [Popr. 33]

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 3a, art. 17a ust. 3a i art. 19 ust. 2, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. [Popr. 34]

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 3a, art. 17a ust. 3a lub art. 19 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”; [Popr. 35]

"

9)  dodaje się art. 22a w brzmieniu:"

„Artykuł 22a

Monitorowanie

1.  Najpóźniej [dwa lata po dniu rozpoczęcia stosowaniarok po wejściu w życie] Komisja ustala szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia. [Popr. 36]

2.  Program monitorowania określa środki służące do gromadzenia danych i innych niezbędnych dowodów, a także przedziały czasowe, w jakich mają one być gromadzone. Wskazuje się w nim również działania podejmowane przez Komisję i przez państwa członkowskie w celu gromadzenia i analizowania danych oraz innych dowodów.

3.  Państwa członkowskie przekazują Komisji dane i inne dowody niezbędne do monitorowania.”;

"

10)  art. 23 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 23

Ocena

1.  Nie wcześniej później niż [pięć lat cztery lata po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] Komisja dokonuje jego oceny i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z głównymi ustaleniami, a w razie potrzeby dołącza do niego wniosek ustawodawczy. [Popr. 37]

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje niezbędne do przygotowania tego sprawozdania.”;

"

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [...].

Art. 1 pkt 2 stosuje się jednak od dnia... [24 miesięcy od wejścia w życie].

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1)Dz. U. C 62 z 15.2.2019, s. 56.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r.
(3)Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 1).
(4)Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1).
(5)Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U. L 7 z 10.1.2009, s. 1).
(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1).
(7) Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 37).
(8) Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
(9)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności