Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0203(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0477/2018

Predložena besedila :

A8-0477/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0103

Sprejeta besedila
PDF 192kWORD 56k
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah ***I
P8_TA(2019)0103A8-0477/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0378),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 81 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0242/2018),

—  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0477/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 62, 15.2.2019, str. 56.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. februarja 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah
P8_TC1-COD(2018)0203

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 81 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  V interesu pravilnega delovanja notranjega trga in razvoja evropskega območja civilnega pravosodja, ki ga bo urejalo načelo vzajemnega zaupanja in vzajemnega priznavanja sodnih odločb, je treba nadalje izboljšati in pospešiti sodelovanje med sodišči na področju pridobivanja v državah članicah v zvezi s pridobivanjem dokazov. [Sprememba 1]

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001(3) določa pravila o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah.

(2a)   Za namen te uredbe bi moral biti pomen izraza „sodišče“ širok, da bi zajemal ne le sodišča v ožjem pomenu besede, ki izvajajo sodno funkcijo, temveč tudi druge subjekte ali organe, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo pristojni za pridobivanje dokazov v skladu s to uredbo, kot so organi izvrševanja zakonodaje ali notarji v nekaterih državah članicah in v posebnih okoliščinah. [Sprememba 2]

(2b)  Bistveno je, da so na voljo učinkovita sredstva za pridobivanje, hrambo in predložitev dokazov ter da se upoštevajo pravice obrambe in potreba po varstvu zaupnih podatkov. V zvezi s tem je pomembno spodbujati uporabo sodobne tehnologije. [Sprememba 3]

(3)  Da bi učinkovito zagotovili neposredno in hitro posredovanje zaprosil in sporočil, bi bilo treba uporabiti vsa ustrezna sredstva moderne komunikacijske tehnologije, v zvezi s tem pa bi bilo treba upoštevati nenehen razvoj te tehnologije. Zato bi bilo praviloma treba vse sporočanje in izmenjavo dokumentov izvajati prek decentraliziranega informacijskega sistema, ki ga sestavljajo nacionalni sistemi IT. [Sprememba 4]

(3a)   Decentralizirani sistem informacijske tehnologije bi moral temeljiti na sistemu e-CODEX, upravljati pa bi ga morala eu-LISA. eu-LISA bi bilo treba dati na voljo ustrezna sredstva, da bi se tak sistem lahko uvedel in izvajal, ter zagotoviti tehnično podporo v primeru težav pri delovanju sistema. Komisija bi morala čim prej, v vsakem primeru pa pred koncem leta 2019 predložiti predlog uredbe o čezmejni komunikaciji v sodnih postopkih (e-CODEX). [Sprememba 5]

(4)  Da se zagotovi vzajemno priznavanje digitalnih dokazov, ne bi smeli zavrniti priznanja takšnih dokazov, pridobljenih v eni državi članici v skladu z njeno zakonodajo, kot dokazov v drugih državah članicah le zaradi njihove digitalne narave. To načelo ne bi smelo posegati v določitev, v skladu z nacionalno zakonodajo, ravni kakovosti in vrednosti dokazov, ne glede na njihovo digitalno ali nedigitalno naravo. [Sprememba 6]

(5)  Uredba (ES) št. 1206/2001 ne bi smela posegati v možnost za organe, da si izmenjujejo informacije v okviru sistemov, vzpostavljenih z drugimi instrumenti Unije, na primer Uredbo Sveta (ES) št. 2201/2003(4) ali Uredbo Sveta (ES) št. 4/2009(5), tudi kadar imajo te informacije dokazno vrednost, s čimer je izbira najprimernejše metode prepuščena organu prosilcu.

(5a)   Postopki za sprejemanje, hrambo in predložitev dokazov bi morali zagotoviti, da so postopkovne pravice strank ter varstvo, celovitost in zaupnost osebnih podatkov in zasebnosti zaščiteni v skladu s pravom Unije. [Sprememba 7]

(6)  Sodobne komunikacijske tehnologije, zlasti videokonference, ki so pomembno in neposredno sredstvo za poenostavitev in pospešitev pridobivanja dokazov, se trenutno ne izkoriščajo v celoti. Kadar je treba pridobiti dokaze z zaslišanjem priče, stranke ali izvedenca s stalnim prebivališčem v drugi državi članici, bi moralo sodišče dokaze pridobiti neposredno prek videokonference ali katere koli druge ustrezne tehnologije za komunikacijo na daljavo, če ki je zadevnim sodiščem na voljo in, razen če menijo se oceni, da je uporaba takšne tehnologije ustrezna glede na posebne okoliščine zadeve ni ustrezna za pošteno izvajanje postopka. Pravila o uporabi takšne komunikacijske tehnologije bi morala biti tehnološko nevtralna in bi morala omogočiti prihodnje komunikacijske rešitve. Kadar to zahteva nacionalna zakonodaja zadevne države članice, bi morala biti za uporabo te tehnologije potrebna privolitev osebe, ki bo zaslišana. [Sprememba 8]

(7)  Da bi olajšali pridobivanje dokazov prek diplomatskih diplomatskega osebja ali konzularnih predstavnikov, lahko ti uradniki na ozemlju druge države članice in na območju, kjer opravljajo svoje nalogeso akreditirani, v okviru postopkov, ki tečejo pred sodišči države članice, ki jo zastopajo, na sedežu svoje diplomatske misije ali konzulata pridobijo dokaze z zaslišanjem državljanov države članice, ki jo zastopajo, brez prisilnih ukrepov in ne da bi za to potrebovali vnaprejšnje zaprosilo, če oseba, ki se zasliši, sodeluje prostovoljno. [Sprememba 9]

(7a)   Pomembno je zagotoviti, da se ta uredba uporablja v skladu s pravom Unije o varstvu podatkov in da spoštuje varstvo zasebnosti, kot je določeno v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Pomembno je tudi zagotoviti, da se vsaka obdelava osebnih podatkov posameznikov na podlagi te uredbe izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta(6) ter Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta(7). Osebne podatke iz te uredbe bi bilo treba obdelovati le za posebne namene iz te uredbe. [Sprememba 10]

(8)  Ker ciljev te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ti cilji zaradi vzpostavitve poenostavljenega pravnega okvira, ki zagotavlja neposredno, učinkovito in hitro posredovanje zaprosil in sporočil v zvezi s pridobivanjem dokazov, lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja. [Sprememba 11]

(8a)   Namen te uredbe je povečati učinkovitost in hitrost sodnih postopkov s poenostavitvijo in racionalizacijo mehanizmov sodelovanja pri pridobivanju dokazov v čezmejnih postopkih, hkrati pa zmanjšati zamude in stroške za posameznike in podjetja. Poleg tega lahko večja pravna varnost skupaj s preprostejšimi, racionaliziranimi in digitaliziranimi postopki posameznike in podjetja spodbudi k sodelovanju v čezmejnih transakcijah, kar bi spodbudilo trgovino v Uniji in s tem delovanje notranjega trga. [Sprememba 12]

(9)  V skladu s členom 3 ter členom 4a(1) Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, [je/sta] [Združeno kraljestvo] [in] [Irska] [podalo/a uradno obvestilo, da želi/ta sodelovati pri sprejetju in uporabi te uredbe] [ne sodeluje/ta pri sprejetju te uredbe, ki zanj/o/u ni zavezujoča in se v njem/njej/njiju ne uporablja].

(10)  V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(11)  Za opredelitev podrobnih ureditev za delovanje decentraliziranega sistema IT in za določitev minimalnih tehničnih standardov in zahtev za uporabo videokonferenc bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Takšni delegirani akti bi morali zagotoviti učinkovit, zanesljiv in nemoten prenos ustreznih informacij prek decentraliziranega sistema IT ter zagotoviti, da bo videokonferenčna seja zagotavljala visoko kakovost komunikacije in interakcijo v realnem času. Poleg tega bi bilo treba za posodobitev standardnih obrazcev iz prilog ali vnos tehničnih sprememb v navedene obrazce bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembami prilog. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(8). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(12)  V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje bi morala Komisija izvesti oceno te uredbe na podlagi informacij, zbranih v okviru posebne ureditve za spremljanje, da bi ocenili dejanske učinke Uredbe in potrebo po nadaljnjem ukrepanju.

(13)  Uredbo (ES) št. 1206/2001 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1206/2001 se spremeni:

(1)  v členu 1 se doda naslednji odstavek 4:"

„4. V tej uredbi izraz ‚sodišče‘ pomeni vsak sodni organ države članice, ki je na podlagi zakonodaje zadevne države članice pristojen za izvršitev pridobivanja pridobivanje dokazov v skladu s to uredbo.“; [Sprememba 14]

"

(2)  člen 6 se nadomesti:"

„Člen 6

Posredovanje zaprosil in drugih sporočil

1.  Zaprosila in sporočila v skladu s to uredbo se posredujejo prek decentraliziranega sistema IT, ki ga sestavljajo nacionalni sistemi IT, ki so medsebojno povezani s komunikacijsko infrastrukturo, ki omogoča varno in omogočajo varno, zaščiteno in zanesljivo čezmejno izmenjavo informacij, tudi v realnem času, med nacionalnimi sistemi IT, ob ustreznem spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin. Tak decentralizirani sistem IT temelji na sistemu e-CODEX. [Sprememba 15]

2.  Za zaprosila in sporočila, ki se posredujejo prek decentraliziranega sistema IT iz odstavka 1, se uporablja splošni pravni okvir za uporabo kvalificiranih storitev zaupanja iz Uredbe Sveta (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(9). [Sprememba 16]

3.  Kadar zaprosila in sporočila iz odstavka 1 zahtevajo ali vsebujejo žig ali lastnoročni podpis, se namesto tega lahko uporabijo ‚kvalificirani elektronski žigi‘ in ‚kvalificirani elektronski podpisi‘, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 910/2014, pod pogojem, da se v celoti zagotovi, da so se zadevne osebe pravočasno in na zakonit način seznanile s temi dokumenti. [Sprememba 17]

3a.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20 za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobne ureditve za delovanje decentraliziranega sistema IT. Komisija pri izvajanju tega pooblastila zagotovi, da sistem omogoča učinkovito, zanesljivo in nemoteno izmenjavo ustreznih informacij in visoko raven varnosti pri pošiljanju ter varstvo zasebnosti in osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES. [Sprememba 18]

4.  Kadar posredovanje v skladu z odstavkom 1 ni mogoče zaradi nepredvidene in izjemne motnje decentraliziranega sistema IT ali kadar takšno posredovanje ni mogoče v drugih izjemnih primerih, se posredovanje izvede na najhitrejši možni način, za katerega ki ga je zaprošena država članica navedla, da ga sprejema kot sprejemljivega.“; [Sprememba 19]

"

(3)  člen 17 se spremeni:

(a)  odstavek 2 se črta;

(b)  v odstavku 4 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Če v 30 dneh od posredovanja zaprosila sodišče, ki je zaprosilo, ni prejelo nobenih informacij o tem, ali je bilo njegovo zaprosilo odobreno, se zaprosilo šteje za odobreno.“;

"

(4)  vstavi se naslednji člen 17a:"

„Člen 17a

Neposredno pridobivanje dokazov prek videokonference tehnologije za komunikacijo na daljavo [Sprememba 20]

1.  Kadar je treba pridobiti dokaze z zaslišanjem priče, stranke ali izvedenca s stalnim prebivališčem v drugi državi članici in sodišče od pristojnega sodišča druge države članice ne zaprosi, naj pridobi dokaze v skladu s členom 1(1)(a), sodišče v skladu s členom 17 dokaze pridobi neposredno prek videokonference ali katere koli druge ustrezne tehnologije za komunikacijo na daljavo, če je zadevnemu sodišču na voljo in, razen če meni, da je uporaba takšne tehnologije ustrezna glede na posebne okoliščine zadeve ni ustrezna za pošten potek postopka. [Sprememba 21]

1a.  Kadar to zahteva nacionalno pravo države članice, ki zaprosi za zaslišanje, je treba za uporabo videokonference ali katere koli druge ustrezne tehnologije za komunikacijo na daljavo pridobiti privolitev osebe, ki bo zaslišana. [Sprememba 22]

2.  Kadar je podano zaprosilo za neposredno pridobivanje dokazov prek videokonference ali druge ustrezne tehnologije za komunikacijo na daljavo, zaslišanje poteka v prostorih sodišča. Sodišče, ki je zaprosilo, in osrednji organ ali pristojni organ iz člena 3(3) ali sodišče, v prostorih katerega se opravi zaslišanje, se dogovorita o praktičnih ureditvah videokonference. Ta ureditev je v skladu z minimalnimi tehničnimi standardi in zahtevami za uporabo videokonference, ki so opredeljene v skladu z odstavkom 3a. [Sprememba 23]

2a.  Vsak elektronski sistem za pridobivanje dokazov zagotovi varovanje poklicne molčečnosti in odvetniške zasebnosti. [Sprememba 24]

3.  Kadar se dokazi pridobijo prek videokonference ali s katero koli drugo razpoložljivo komunikacijsko tehnologijo: [Sprememba 25]

   a) da bi zagotovili spoštovanje temeljnih načel zakonodaje zaprošene države članice, lahko osrednji organ ali pristojni organ iz člena 3(3) v zaprošeni državi članici določi sodišče, ki sodeluje pri izvršitvi pridobivanja dokazov;
   b) po potrebi na zahtevo sodišča, ki je zaprosilo, osebe, ki se zasliši, ali sodnika v zaprošeni državi članici, ki se udeleži zaslišanja, osrednji organ ali pristojni organ iz člena 3(3) zagotovi, da ima oseba, ki bo zaslišana, ali sodnik pomoč kvalificiranega tolmača. [Sprememba 26]

3a.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20 za dopolnitev te uredbe z določitvijo z minimalnih standardov in zahtev za uporabo videokonference.

Pri izvajanju te pristojnosti Komisija zagotovi, da videokonferenčne seje zagotavljajo visoko kakovost komunikacije in interakcijo v realnem času. Komisija zagotovi tudi visoko raven varnosti pri pošiljanju informacij ter varstvo zasebnosti in osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES. [Sprememba 27]

3b.  Sodišče obvesti osebo, ki se zasliši, in stranke, vključno z njihovimi pravnimi zastopniki, o datumu, času in kraju zaslišanja prek videokonference ali druge ustrezne tehnologije za komunikacijo na daljavo ter o pogojih za udeležbo. Ustrezno sodišče zagotovi strankam in njihovim pravnim zastopnikom navodila v zvezi s postopkom predložitve dokumentov ali drugega gradiva med zaslišanjem prek videokonference ali druge ustrezne tehnologije za komunikacijo na daljavo.“; [Sprememba 28]

"

(5)  vstavi se naslednji člen 17b:"

„Člen 17b

Pridobivanje dokazov prek diplomatskih diplomatskega osebja ali konzularnih predstavnikov [Sprememba 29]

Diplomatski Diplomatsko osebje ali konzularni predstavniki države članice lahko na ozemlju druge države članice in na območju, kjer opravljajo svoje naloge, v okviru postopkovso akreditirani, med postopki, ki tečejo pred sodišči države članice, ki jo zastopajo, na sedežu diplomatske misije ali konzulata pridobijo dokaze z zaslišanjem državljanov države članice, ki jo zastopajo, brez prisilnih ukrepov in ne da bi za to potrebovali vnaprejšnje zaprosilo v skladu s členom 17(1). Tako pridobivanje dokazov lahko poteka le s prostovoljnim sodelovanjem osebe, ki se zasliši. Pridobivanje dokazov se izvaja pod nadzorom sodišča, ki je zaprosilo, v skladu z njegovim nacionalnim pravom.“; [Sprememba 30]

"

(6)  za členom 18 se vstavi naslednji oddelek 6:"

„Oddelek 6

Vzajemno priznavanje

Člen 18a

Digitalni dokazi, pridobljeni Digitalna narava dokazov, pridobljenih v državi članici v skladu z njeno zakonodajo, se ne uporabi kot razlog, da se zavrnejo kot dokazi v drugih državah članicah le zaradi njihove. Vprašanje, ali so dokazi digitalne narave ali ne, ni dejavnik pri določanju stopnje kakovosti in vrednosti takih dokazov.“; [Sprememba 31]

"

(6a)  za členom 18 se vstavi naslednji oddelek:"

„Oddelek 6a

Obdelava osebnih podatkov

Člen 18b

Vsaka obdelava osebnih podatkov v skladu s to uredbo, vključno z izmenjavo ali prenosom osebnih podatkov s strani pristojnih organov, se izvede v skladu z Uredbo (EU) 2016/679. Vsaka izmenjava ali prenos informacij s strani pristojnih organov na ravni Unije se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta*. Osebni podatki, ki niso pomembni za obravnavo posameznega primera, se takoj izbrišejo.“; [Sprememba 32]

____________

* Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).“;

"

(7)  v členu 19 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20 v zvezi s spremembo prilog, da se posodobijo standardni obrazci ali izvedejo tehnične spremembe teh obrazcev.“;

"

(8)  člen 20 se nadomesti:"

„Člen 20

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz tega člena.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena členov 6(3a), 17a(3a) in 19(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 33]

3.  Pooblastilo iz člena členov 6(3a), 17a(3a) in 19(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. [Sprememba 34]

4.  Pred sprejetjem delegiranega akta se Komisija posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenuje vsaka država članica v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena členov 6(3a), 17a(3a) in 19(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“; [Sprememba 35]

"

(9)  vstavi se naslednji člen 22a:"

„Člen 22a

Spremljanje

1.  Komisija najpozneje do ... [dve leti eno leto po začetku uporabe veljavnosti te uredbe] vzpostavi podroben program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe. [Sprememba 36]

2.  V programu spremljanja se določijo načini in časovni intervali za zbiranje podatkov in drugih potrebnih dokazil. Program določa ukrepe, ki jih sprejmejo Komisija in države članice za zbiranje in analizo podatkov ter drugih dokazil.

3.  Države članice predložijo Komisiji podatke in druga dokazila, potrebna za spremljanje.“;

"

(10)  člen 23 se nadomesti:"

„Člen 23

Ocena

1.  Komisija ne prej kot najpozneje ... [pet let štiri leta po začetku uporabe te uredbe] izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah ter mu po potrebi priloži zakonodajni predlog. [Sprememba 37]

2.  Države članice Komisiji predložijo potrebne informacije za pripravo navedenega poročila.“.

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od […].

Vendar se točka 2 člena 1 uporablja od ... [24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 62, 15.2.2019, str. 56.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019.
(3)Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1).
(4)Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL L 338, 23.12.2003, str. 1).
(5)Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L 7, 10.1.2009, str. 1).
(6) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
(7) Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).
(8) UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(9)Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Zadnja posodobitev: 19. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov