Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0204(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0001/2019

Indgivne tekster :

A8-0001/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 16.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0104

Vedtagne tekster
PDF 224kWORD 70k
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg
Forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager ***I
P8_TA(2019)0104A8-0001/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0379),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0243/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0001/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT 62 af 15.2.2019, s. 56.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. februar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter)
P8_TC1-COD(2018)0204

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 81,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Af hensyn til et velfungerende indre marked og udviklingen af et område med civil ret i Unionen er det nødvendigt yderligere at forbedre og fremskynde fremsendelse og forkyndelse mellem medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager og samtidig sikre et højt niveau af sikkerhed og beskyttelse ved fremsendelse af sådanne dokumenter, beskyttelse af adressaten og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger. [Ændring 1]

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007(3) indeholder regler om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager.

(3)  Den øgede retlige integration i medlemsstaterne, hvor afskaffelsen af eksekvatur (mellemliggende procedurer) er blevet hovedreglen, har bragt grænserne for bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1393/2007 frem i lyset.

(4)  For reelt at sikre hurtig fremsendelse af dokumenter til andre medlemsstater med henblik på deres forkyndelse dér, bør alle former for moderne kommunikationsteknologi anvendes, forudsat at visse betingelser med hensyn til integriteten og pålideligheden af det modtagne dokument er overholdt, og at der sikres respekt for processuelle rettigheder, et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med fremsendelsen af sådanne dokumenter og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger. I dette øjemed bør enhver kommunikation og udveksling af dokumenter mellem instanser og organer, der er udpeget af medlemsstaterne, gennemføres via et decentraliseret IT-system bestående af nationale IT-systemer. [Ændring 2]

(4a)  Det decentraliserede IT-system, der skal oprettes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1393/2007, bør baseres på e-CODEX-systemet og forvaltes af eu-LISA. Der bør stilles tilstrækkelige ressourcer til rådighed for eu-LISA, således at et sådant system kan indføres og holdes i drift, og så der kan ydes teknisk støtte til fremsendende og modtagende instanser og centrale organer i tilfælde af problemer med systemets drift. Kommissionen bør snarest muligt og under alle omstændigheder inden udgangen af 2019 forelægge et forslag til forordning om grænseoverskridende kommunikation i forbindelse med retssager (e-CODEX). [Ændring 3]

(4b)  Hvor en stævning allerede er blevet forkyndt for sagsøgte, og sagsøgte ikke har nægtet at modtage en sådan stævning, bør de parter, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, i kraft af domsstatens ret have mulighed for at udpege en repræsentant i domsstaten, for hvem dokumenter til dem kan forkyndes, forudsat at den berørte part er blevet behørigt informeret om konsekvenserne af dette valg og udtrykkeligt har accepteret denne mulighed. [Ændring 4]

(5)  Den modtagende instans bør under alle omstændigheder, og uden nogen skønsmargin i denne henseende, i god tid underrette adressaten skriftligt ved hjælp af standardformularen om, at han eller hun kan nægte at modtage det dokument, der skal forkyndes, hvis det ikke er på et sprog, som han eller hun forstår, eller ikke er affattet på det officielle sprog eller et af de officielle sprog på forkyndelsesstedet. Denne bestemmelse bør også finde anvendelse på den efterfølgende forkyndelse, hvis adressaten har gjort brug af sin ret til at nægte at modtage dokumentet. Retten til at nægte modtagelsen bør også finde anvendelse på forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter, postforkyndelse post- eller kurérforkyndelse og direkte forkyndelse. Det bør være muligt at afhjælpe en situation, hvor forkyndelse nægtes, ved at forkynde en officiel oversættelse af dokumentet for adressaten. [Ændring 5]

(6)  Hvis adressaten har nægtet at modtage dokumentet, bør den ret eller den myndighed, der behandler den sag, hvori forkyndelse af dokumentet viste sig at være nødvendig, efterprøve om nægtelsen var berettiget. I dette øjemed skal den pågældende ret eller myndighed tage hensyn til alle relevante oplysninger i sagsakterne, eller som den i øvrigt har til rådighed, for at bedømme adressatens sprogkundskaber. Ved vurderingen af adressatens sprogkundskaber kan retten inddrage faktuelle elementer, såsom dokumenter, som adressaten har skrevet på det relevante sprog, om de relevante sprogkundskaber indgår i adressatens arbejde(hvis han eller hun f.eks. er lærer eller tolk), om adressaten er statsborger i den medlemsstat, hvor retssagen føres, eller adressaten tidligere har opholdt sig i den pågældende medlemsstat i en vis over en længere periode. En sådan vurdering bør foretages, hvis dokumentet var affattet på eller oversat til det officielle sprog eller et af de officielle sprog på forkyndelsesstedet. [Ændring 6]

(7)  Effektivitet og hurtighed i grænseoverskridende retssager forudsætter direkteog, hurtige og sikre metoder til forkyndelse af dokumenter for personer i andre medlemsstater. Det bør derfor være muligt for en person, der har retlig interesse i en retssag, for en domstol eller en myndighed, der behandler en sådan sag, at lade dokumenter forkynde direkte ved elektronisk overførsel til brugerkontoen for en adressat, som har bopæl i en anden medlemsstat. Betingelserne for anvendelse af Denne form for direkte elektronisk forkyndelse bør sikre, at elektroniske brugerkonti dog kun anvendes til forkyndelse af dokumenter tillades, hvis der foreligger passende garantier for beskyttelse af adressaternes interesser, enten i form af herunder høje tekniske standarder eller i form af og et udtrykkeligt samtykke fra adressaten. Hvor dokumenter forkyndes eller fremsendes elektronisk, bør der være mulighed for at tilvejebringe en anerkendelse af modtagelsen af sådanne dokumenter. [Ændring 7]

(8)  I betragtning af behovet for at forbedre rammebestemmelserne for retligt samarbejde i Unionen og ajourføre de offentlige retlige administrative procedurer med henblik på at øge interoperabiliteten på tværs af grænserne og lette interaktionen med borgerne bør de allerede eksisterende direkte kanaler til fremsendelse og forkyndelse af dokumenter bør forbedres, så de udgør hurtige, pålidelige, sikrere og almindeligt tilgængelige alternativer til den traditionelle fremsendelse via de modtagende instanser. I dette øjemed bør de postbefordrende virksomheder anvende et bestemt modtagelsesbevis ved postforkyndelse i henhold til artikel 14 forordning (EF) nr. 1393/2007. På samme måde bør det være muligt for enhver person, der har retlig interesse i en retssag, og for domstole eller myndigheder, der behandler en retssag, at lade forkyndelse af dokumenter på alle medlemsstaternes område ske direkte ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i modtagerstaten. [Ændring 8]

(8a)  Hvor sagsøgte ikke er mødt frem, og der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, bør retten stadig kunne afgøre sagen med visse begrænsninger og under forudsætning af, at de forskellige krav til beskyttelsen af sagsøgtes interesser er opfyldt. I disse tilfælde er det vigtigt at sikre, at der træffes alle rimelige foranstaltninger for at underrette sagsøgte om, at der er anlagt sag mod vedkommende. Til dette formål bør retten sende varsler gennem alle tilgængelige kendte kommunikationskanaler, som sandsynligvis er tilgængelige, på en måde, der udelukkende er rettet til adressaten, herunder f.eks. ved hjælp af personens telefonnummer, e-mailadresse eller private konto på sociale medier. [Ændring 9]

(9)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Denne forordning tager særligt sigte på at sikre fuld overholdelse af adressaternes ret til kontradiktion, idet denne ret udspringer af retten til en retfærdig rettergang, som er forankret i artikel 47 chartret om grundlæggende rettigheder. På samme måde tjener forordningen til at fremme ikkeforskelsbehandling (artikel 18 i TEUF) ved at sikre lige adgang til domstolsprøvelse og tager hensyn til de eksisterende EU-regler om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred. [Ændring 10]

(9a)  Det er vigtigt at sikre, at denne forordning anvendes i overensstemmelse med EU-retten om databeskyttelse og respekterer beskyttelsen af privatlivets fred som knæsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det er også vigtigt at sikre, at enhver behandling af fysiske personers personoplysninger i henhold til denne forordning foretages i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF. Personoplysninger, der stilles til rådighed i henhold til nærværende forordning, bør kun behandles til de specifikke formål, der er fastsat i nærværende forordning. [Ændring 11]

(10)  Med henblik på at gøre en hurtig tilpasning af bilagene til forordning (EF) nr. 1393/2007 mulig, For at fastlægge de nærmere bestemmelser for driften af det decentraliserede IT-system for kommunikation og udveksling af dokumenter mellem de instanser og organer, der er udpeget af medlemsstaterne, og for at fastlægge de nærmere bestemmelser for, hvordan de kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester, som vil blive anvendt til forkyndelse af dokumenter ved elektronisk overførsel, skal fungere, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af bilag I, II og IV til samme forordning. Sådanne delegerede retsakter bør sikre en effektiv, pålidelig og smidig fremsendelse af de relevante oplysninger samt et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med fremsendelsen, beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og, hvad angår elektronisk forkyndelse af dokumenter, lige adgang for personer med handicap. Med henblik på at muliggøre en hurtig tilpasning af bilagene til forordning (EF) nr. 1393/2007, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde endvidere delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af bilag I, II og IV til nævnte forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(4). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter. [Ændring 12]

Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(11)  I overensstemmelse med punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2006 bør Kommissionen evaluere denne forordning på grundlag af de oplysninger, den tilvejebringer ved hjælp af særlige tilsynsordninger med henblik på at vurdere den faktiske virkning af forordningen og behovet for yderligere foranstaltninger.

(12)  Da denne forordnings mål ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, idet de bedre kan nås på EU-plan ved oprettelse af en retlig ramme, som sikrer hurtig og effektiv fremsendelse og forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter mellem medlemsstaterne, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(12a)   Formålet med denne forordning er at forbedre retslige procedurers effektivitet og tempo ved at forenkle og strømline procedurerne for meddelelse eller kommunikation af retslige og udenretslige dokumenter på EU-niveau og samtidig bidrage til at begrænse forsinkelser og omkostninger for enkeltpersoner og virksomheder. Desuden kan større retssikkerhed sammen med enklere, strømlinede og digitaliserede procedurer anspore enkeltpersoner og virksomheder til at engagere sig i grænseoverskridende transaktioner og dermed styrke handelen i Unionen og det indre markeds funktion. [Ændring 13]

(13)  I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har [Det Forenede Kongerige] [og] [Irland] meddelt, [at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning] [at de ikke deltager i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland].

(14)  I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(15)  Forordning (EF) nr. 1393/2007 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1393/2007 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 1 affattes således:"

"Artikel 1

Anvendelsesområde og definitioner

1.  Denne forordning finder anvendelse i civil- og handelsretlige sager ved forkyndelse af:

   a) retslige dokumenter for personer med bopæl i en anden medlemsstat end den, hvor retssagen føres,
   b) udenretslige dokumenter, der skal fremsendes fra én medlemsstat til en anden.

Den omfatter navnlig ikke spørgsmål vedrørende skat, told eller administrative anliggender eller statens ansvar for handlinger og undladelser under udøvelse af statsmagt (acta jure imperii).

2.  Denne forordning finder, bortset fra artikel 3c, ikke anvendelse, når adressen på den person, for hvem dokumentet skal forkyndes, er ukendt.

3.  Denne forordning finder ikke anvendelse på forkyndelse af et dokument for en parts godkendte repræsentant i den medlemsstat, hvor retssagen føres, uanset partens bopæl. [Ændring 14]

4.  I denne forordning forstås ved:

   a) "medlemsstat" medlemsstaterne med undtagelse af Danmark.
   b) "domsstaten" den medlemsstat, hvor retssagen føres."

"

2)  Artikel 2, stk. 4, litra c), affattes således:"

"c) på hvilke måder instanserne kan modtage dokumenter i de sager, der er opregnet i artikel 3a, stk. 64". [Ændring 15]

"

3)  Som artikel 3a, 3b og 3c indsættes:"

"Artikel 3 a

Kommunikationsmetoder, som de fremsendende og modtagende instanser samt centrale enheder skal anvende

1.  Fremsendelsen af dokumenter, anmodninger, herunder de anmodninger, der er udfærdiget ved anvendelse af formularen i bilag I, bekræftelser, modtagelsesbeviser, attester og enhver anden kommunikation mellem de fremsendende og modtagende instanser, mellem disse instanser og de centrale enheder, eller mellem de centrale enheder i de forskellige medlemsstater, sendes foretages via et decentraliseret IT-system bestående af nationale IT-systemer, der er indbyrdes forbundet ved hjælp af en kommunikationsinfrastruktur, der gør det muligt at foretage en sikker og pålidelig grænseoverskridende udveksling i realtid af oplysninger mellem de nationale IT-systemer. Et sådant decentraliseret IT-system skal baseres på e-CODEX og støttes af EU-finansiering. [Ændring 16]

2.  Den generelle lovramme for brug af kvalificerede tillidstjenester i Rådets forordning (EU) nr. 910/2014* gælder for dokumenter, anmodninger, bekræftelser, modtagelsesbeviser, attester og enhver kommunikation, der fremsendes via det i stk. 1 nævnte decentraliserede IT-system. [Ændring 17]

3.  Såfremt de i stk. 1 omhandlede dokumenter, anmodninger, bekræftelser, modtagelsesbeviser, attester og anden kommunikation kræver eller er forsynet med et segl eller en håndskrevet underskrift, kan de behørige "kvalificerede elektroniske segl" og "kvalificerede elektroniske signaturer" som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 anvendes i stedet, forudsat at det til fulde sikres, at den person, som ovennævnte dokumenter forkyndes for, har fået kendskab til disse dokumenter i rimelig tid og på lovmedholdelig vis. [Ændring 18]

4.  Hvis fremsendelse i overensstemmelse med stk. 1 ikke er mulig på grund af uforudsete omstændigheder eller en uforudset og ekstraordinær forstyrrelse af det decentraliseret decentraliserede IT-system, foretages fremsendelsen på den hurtigst mulige alternative måde, som garanterer samme høje niveau af effektivitet, pålidelighed, sikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger. [Ændring 19]

4a.  Alle involverede personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, skal overholdes og respekteres fuldt ud. [Ændring 20]

4b.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 for at supplere denne forordning gennem fastlæggelse af de nærmere bestemmelser for driften af det decentraliserede IT-system. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af denne beføjelse, at systemet garanterer en effektiv, pålidelig og smidig udveksling af de relevante oplysninger samt et højt sikkerhedsniveau for så vidt angår fremsendelse og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF. [Ændring 21]

Artikel 3b

Omkostninger ved etablering af det decentraliserede IT-system

1.  Hver medlemsstat bærer omkostningerne ved installation, drift og vedligeholdelse af sine adgangspunkter til den kommunikationsinfrastruktur, der forbinder de nationale IT-systemer inden for rammerne af det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system.

2.  Hver medlemsstat bærer omkostningerne til etablering og tilpasning af sine nationale IT-systemer for at gøre det muligt at forbinde dem med kommunikationsinfrastrukturen, såvel som omkostningerne til forvaltning, drift og vedligeholdelse af disse systemer.

3.  Stk. 1 og 2 berører ikke muligheden for at søge om støtte til de arbejder, der er omhandlet i disse stykker, inden for rammerne af Unionens finansielle programmer.

Artikel 3c

Bistand ved adresseforespørgsler

1.  Når Hvor adressen på den person, for hvem det retslige eller udenretslige dokument skal forkyndes i en anden medlemsstat, er ukendt, skal medlemsstaterne yde bistand uden unødigt ophold og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage på en af følgende måder: [Ændring 22]

   a) juridisk bistand ydet af udpegede myndigheder for at finde frem til adressen på den person, som dokumentet skal forkyndes for, efter anmodning fra retten i den medlemsstat, hvor sagen føres
   b) mulighed for, at personer fra andre medlemsstater kan fremsætte anmodninger om adresseoplysninger, herunder elektronisk, direkte til bopælsregistre eller andre offentligt tilgængelige databaser ved hjælp af en standardformular via den europæiske e-justice-portal
   c) udførlig praktisk vejledning, som er tilgængelig online, om de foreliggende metoder til identifikation af adresser på personer inden for rammerne af det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område med henblik på at stille oplysningerne til rådighed for offentligheden. [Ændring 23]

2.  Hver medlemsstat giver Kommissionen oplysninger om:

   a) den form for bistand de bistandsmetoder, som medlemsstaten yder stiller til rådighed på sit område efter stk. 1. [Ændring 24]
   b) i givet fald navn og adresse på de myndigheder, der er nævnt i stk. 1, litra a) og b)
   c) Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver senere ændring af disse oplysninger.

----------------------------

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73)."

"

4)  Artikel 4 affattes således:"

"Artikel 4

Fremsendelse af dokumenter

1.  Retslige dokumenter fremsendes direkte og hurtigst muligt mellem de instanser, der er udpeget efter artikel 2.

2.  Det dokument, der ønskes fremsendt, ledsages af en anmodning, der er udfærdiget under anvendelse af formularen i bilag I. Formularen skal udfyldes på modtagerstatens officielle sprog eller, hvis der er flere officielle sprog i den pågældende medlemsstat, på det officielle sprog eller et af de officielle sprog på det sted, hvor forkyndelsen skal finde sted, eller på et andet sprog, som modtagerstaten har meddelt, at den kan acceptere. Hver medlemsstat skal angive, hvilket andet eller hvilke andre af Unionens officielle sprog end dens eget eller dens egne den kan acceptere, at formularen udfyldes på.

3.  Denne forordning berører ikke krav i henhold til national ret, der vedrører nøjagtigheden, ægtheden og den behørige juridiske form af dokumenter. De dokumenter, der fremsendes via det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system, må ikke nægtes retsvirkning og anerkendelse som bevis under retssager, alene af den grund at de er i elektronisk form. Hvis papirdokumenterne et papirdokument konverteres til et elektronisk format med henblik på fremsendelse via det decentraliserede IT-system, har de den elektroniske kopier kopi eller udskrifter udskriften samme retsvirkning som de det originale dokumenter dokument, medmindre den anmodede medlemsstats nationale ret kræver, at sådanne dokumenter forkyndes i en original papirudgave. I så fald udsteder den modtagende instans en papirudgave af det dokument, der er modtaget i elektronisk form. Hvor de originale dokumenter var forsynet med et segl eller en håndskreven underskrift, skal det dokument, der udstedes, være forsynet med et segl eller en håndskreven underskrift. Det dokument, der udstedes af den modtagende instans, har samme virkning som det oprindelige dokument." [Ændring 25]

"

5)  Artikel 6 affattes således:"

"Artikel 6

Modtagelse af dokumenter ved den modtagende instans

1.  Ved modtagelsen af et dokument sendes en automatisk kvittering for modtagelsen omgående til den fremsendende instans via det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system. [Ændring 26]

2.  Kan anmodningen om forkyndelse ikke imødekommes på grundlag af de fremsendte oplysninger eller dokumenter, tager den modtagende instans omgående og under alle omstændigheder inden for fire arbejdsdage kontakt til den fremsendende instans for at indhente de manglende oplysninger eller dokumenter. [Ændring 27]

3.  Hvis anmodningen om forkyndelse klart falder uden for denne forordnings anvendelsesområde, eller hvis forkyndelse er umulig, fordi de formelle krav ikke er opfyldt, returneres anmodningen og de fremsendte dokumenter til den fremsendende instans efter modtagelsen omgående og under alle omstændigheder inden for fire arbejdsdage sammen med meddelelsen om returnering under anvendelse af formularen i bilag I. [Ændring 28]

4.  En modtagende instans, der modtager et dokument, som den ikke har stedlig kompetence til at forkynde, skal sende dokumentet og anmodningen videre omgående og under alle omstændigheder inden for fire arbejdsdage via det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system til den kompetente modtagende instans i samme medlemsstat, hvis de i artikel 4, stk. 2, nævnte betingelser er opfyldt, og samtidig underrette den fremsendende instans herom under anvendelse af formularen i bilag I. Når den stedligt kompetente modtagende instans i den samme medlemsstat har modtaget dokumentet og anmodningen, sendes der omgående en automatisk kvittering for modtagelsen til den fremsendende instans via det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system. [Ændring 29]

4a.  Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på de i artikel 3a, stk. 4, omhandlede situationer. I sådanne tilfælde finder fristerne i stk. 1-4 dog ikke anvendelse, men de relevante operationer gennemføres så snart som muligt." [Ændring 30]

"

6)  Som artikel 7 a indsættes følgende:"

"Artikel 7 a

Forpligtelsen til at udpege Udpegelse af en repræsentant med henblik på forkyndelse i domsstaten [Ændring 31]

1.  Såfremt en stævning allerede er blevet forkyndt for sagsøgte, kan og sagsøgte ikke har nægtet at modtage en sådan stævning i overensstemmelse med artikel 8, skal de parter, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, i kraft af lovgivningen i domsstaten pålægges en forpligtelse til domsstatens ret have mulighed for at udpege en repræsentant i domsstaten, for hvem dokumenter til dem kan forkyndes. Hvis den berørte part er blevet behørigt underrettet om konsekvenserne af at vælge at benytte sig af denne mulighed og udtrykkeligt har valgt den, finder forkyndelsen af dokumenterne under hele sagsforløbet sted for partens bemyndigede repræsentant i domsstaten i overensstemmelse med denne medlemsstats ret og praksis. [Ændring 32]

2.  Hvis en part ikke overholder forpligtelsen til at udpege en repræsentant i henhold til stk. 1, og har vedkommende ikke givet udtryk for sit samtykke til at anvende en elektronisk brugerkonto adresse i overensstemmelse med artikel 15a, litra b), tillades enhver form for forkyndelse i henhold til domsstatens lovgivning under retssagen, forudsat at den berørte part er blevet behørigt informeret om denne konsekvens på det tidspunkt, hvor stævningen blev forkyndt." [Ændring 33]

"

7)  Artikel 8 affattes således:"

"Artikel 8

Mulighed for at nægte at modtage dokumentet

1.  Den modtagende instans underretter ved brug af formularen i bilag II adressaten om, at han eller hun kan nægte at modtage det dokument, der skal forkyndes, hvis det ikke er affattet på et af følgende sprog eller ledsaget af en officiel oversættelse til et af disse sprog: et sprog, som adressaten forstår

   a) et sprog, som adressaten forstår,.

eller

   b) modtagerstatens officielle sprog eller, hvis der er flere officielle sprog i den pågældende medlemsstat, det officielle sprog eller et af de officielle sprog på det sted, hvor forkyndelsen skal foretages. [Ændring 34]

2.  Adressaten kan på et rimeligt grundlag nægte at modtage dokumentet ved forkyndelsen eller tilbagesende standardformularen i bilag II til den modtagende instans senest to uger efter. [Ændring 35]

3.  Har den modtagende instans fået oplyst, at adressaten nægter at modtage dokumentet, jf. stk. 1 og 2, underretter den straks den fremsendende instans herom ved hjælp af den i artikel 10 omhandlede attest og returnerer anmodningen og det dokument, der ønskes oversat. [Ændring 36]

4.  Hvis adressaten har nægtet at modtage dokumentet, jf. bestemmelserne i stk. 1 og 2, bør den ret eller den myndighed, der behandler den sag, hvori forkyndelsen har fundet sted, snarest muligt prøve om nægtelsen var begrundet. [Ændring 37]

5.  Forkyndelsen af dokumentet kan afhjælpes ved, at dokumentet forkyndes for adressaten i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning ledsaget af en officiel oversættelse til et af de i stk. 1 omhandlede sprog. I så fald er datoen for dokumentets forkyndelse den dato, på hvilken dokumentet ledsaget af en officiel oversættelse forkyndes i overensstemmelse med modtagerstatens lovgivning. Hvis et dokument i henhold til en medlemsstats lovgivning skal forkyndes inden for en bestemt frist, er den dato, der gælder i forhold til rekvirenten, dog den, på hvilken det oprindelige dokument blev forkyndt, jf. artikel 9, stk. 2. [Ændring 38]

6.  Stk. 1 og 5 finder anvendelse på de fremsendelses- og forkyndelsesmåder for retslige dokumenter, der er omhandlet i afdeling 2.

7.  Ved anvendelsen af stk. 1 underretter de diplomatiske eller konsulære repræsentanter, hvis forkyndelsen foretages efter artikel 13, eller myndigheden eller personen, hvis forkyndelsen foretages efter artikel 14 eller 15a, adressaten om, at pågældende kan nægte at modtage dokumentet, og at ethvert dokument, der nægtes modtaget, omgående skal sendes til de pågældende repræsentanter eller til den pågældende myndighed eller person." [Ændring 39]

"

8)  Artikel 10, stk. 1, affattes således:"

"1. Når formaliteterne i forbindelse med forkyndelsen af dokumentet er opfyldt, udfærdiges der under anvendelse af formularen i bilag I en attest som bevis for forkyndelsen, og attesten sendes til den fremsendende instans."

"

9)  Artikel 14 og 15 affattes således:"

"Artikel 14

Postforkyndelse Post- eller kurérforkyndelse [Ændring 40]

1.  Retslige dokumenter kan forkyndes direkte med posten pr. post eller kurér for personer med bopæl i en anden medlemsstat ved anbefalet brev eller pakke med modtagelsesbevis. [Ændring 41]

2.  Postforkyndelse Post- eller kurérforkyndelse efter denne bestemmelse foretages ved hjælp af det særlige modtagelsesbevis i bilag IV. [Ændring 42]

3.  Uanset lovgivningen i afsendermedlemsstaten anses postforkyndelsen post- eller kurérforkyndelsen ligeledes for gyldig, hvis dokumentet er leveret på adressatens bopæl til voksne personer, der bor i samme husholdning som adressaten eller er ansat af adressaten på stedet, og som er i stand til og villige til at modtage dokumentet. [Ændring 43]

Artikel 15

Direkte forkyndelse

1.  Retslige dokumenter kan forkyndes direkte til personer, der har bopæl i en anden medlemsstat, ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i modtagerstaten.

2.  Hver medlemsstat skal give Kommissionen oplysninger om typen af erhverv eller kompetente personer, som på deres område har tilladelse til at foretage forkyndelser i medfør af denne artikel. Disse oplysninger skal være tilgængelige online." [Ændring 44]

"

10)  Som artikel 15 a indsættes følgende:"

"Artikel 15 a

Elektronisk forkyndelse

1.  Retslige dokumenter kan forkyndes direkte for personer med bopæl i en anden medlemsstat ved elektronisk overførsel til brugerkonti elektroniske adresser, som adressaten har adgang til, såfremt begge følgende betingelser er opfyldt: [Ændring 45]

   a) dokumenterne sendes og modtages via kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014., og [Ændring 46]
   b) adressaten har efter påbegyndelsen af retssagen givet udtrykkeligt samtykke til, at den ret eller myndighed, der behandler sagen, må anvende denne særlige brugerkonto elektroniske adresse med henblik på forkyndelse af dokumenter i forbindelse med retssager. [Ændring 47]

1a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 for at supplere denne forordning gennem fastlæggelse af de nærmere bestemmelser for, hvordan de kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester, som skal anvendes til forkyndelse af retslige dokumenter ved elektronisk overførsel, skal fungere. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af denne beføjelse, at sådanne forkyndelser garanterer en effektiv, pålidelig og smidig fremsendelse af de relevante dokumenter samt et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med fremsendelsen, lige adgang for personer med handicap og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF." [Ændring 48]

"

11)  Artikel 17 og 18 affattes således:"

"Artikel 17

Ændring af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 18, med henblik på at ændre bilag I, II og IV for at ajourføre standardformularerne eller foretage tekniske ændringer af disse."

"Artikel 18

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne bestemmelse fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3a, 15a og 17, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra den ... [denne forordnings ikrafttræden]. [Ændring 49]

3.  Den i artikel 17 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3a, artikel 15a eller artikel 17, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. [Ændring 50]

———————————————

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

"

12)  Som artikel 18a og 18b indsættes:"

"Artikel 18 a

Etablering af det decentraliserede IT-system

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om det i artikel 3a omhandlede decentraliserede IT-system. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 18b, stk. 2. [Ændring 51]

"Artikel 18b

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse." [Ændring 52]

"

13)  Artikel 19 affattes således:"

"Artikel 19

Sagsøgte, der ikke giver møde

1.  Når en stævning har skullet sendes til en anden medlemsstat med henblik på forkyndelse efter denne forordning, og sagsøgte ikke er mødt, må der ikke træffes afgørelse i sagen, før det er fastslået, at forkyndelsen eller afleveringen har fundet sted i så god tid, rettidigt og på lovlig vis, således at sagsøgte har kunnet varetage sine interesser under sagen, og at: [Ændring 53]

   a) dokumentet er forkyndt ved anvendelse af en af de fremgangsmåder, der har hjemmel i modtagerstatens lovgivning for forkyndelse af dokumenter i indenlandske sager for personer, som opholder sig på dens område eller.
   b) dokumentet faktisk er afleveret til sagsøgte eller på hans bopæl i overensstemmelse med en anden fremgangsmåde, som har hjemmel i denne forordning.

2.  Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan retten afgøre sagen, selv om der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, såfremt følgende betingelser alle er opfyldt:

   a) dokumentet er fremsendt på en af de måder, der har hjemmel i denne forordning
   b) et tidsrum, som retten anser for tilstrækkeligt i den konkrete sag, dog mindst seks måneder, er forløbet siden datoen for dokumentets fremsendelse [Ændring 54]
   c) ingen attest har kunnet opnås til trods for, at ethvert rimeligt forsøg er gjort for at opnå den gennem de kompetente myndigheder eller organer i modtagerstaten.

3.  Såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal der gøres en rimelig indsats for at underrette sagsøgte om, at der er anlagt en retssag mod pågældende, ved hjælp af alle tilgængelige kommunikationskanaler, herunder moderne kommunikationsteknologi fjernkommunikationsteknologi, hvis retten har kendskab til en fysisk adresse eller en konto elektronisk adresse, der kan anvendes hertil. [Ændring 55]

4.  Uanset stk. 1 og 2 kan retten i hastende tilfælde begrundede hastetilfælde træffe bestemmelse om en hvilken som helst foreløbig eller sikrende foranstaltning. [Ændring 56]

5.  Når en stævning har skullet sendes til en anden medlemsstat med henblik på forkyndelse efter denne forordning, og der er afsagt dom over en sagsøgt, som ikke er mødt, har dommeren mulighed for i forhold til sagsøgte at tilsidesætte virkningerne af, at fristen for appel er udløbet, såfremt følgende betingelser begge er opfyldt:

   a) sagsøgte har uden egen skyld ikke fået kendskab til dokumentet i så god tid, rettidigt og/eller på lovmedholdelig vis, således at han kunne varetage sine interesser under sagen, eller har uden egen skyld ikke har fået kendskab til dommen i så god tid, rettidigt og/eller på lovlig vis, således at han kunne appellere den [Ændring 57]
   b) sagsøgtes indsigelser forekommer ikke helt grundløse.

Anmodning om adgang til appel skal fremsættes inden en rimelig tid efter, at sagsøgte har fået kendskab til dommen.

En sådan anmodning imødekommes ikke, hvis den fremsættes mere end to år efter dommens afsigelse.

6.  Når der er gået to år efter den i stk. 2 omhandlede domsafsigelse, må bestemmelserne i national ret om tilsidesættelse virkningerne af, at fristen for appel er udløbet, ikke anvendes med henblik på anfægtelse af anerkendelsen og fuldbyrdelsen af dommen i en anden medlemsstat.

7.  Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på afgørelser om personers status eller handleevne."

"

13a)  I artikel 22 indsættes følgende før stk. 1:"

"-1. Enhver behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning foretages i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF." [Ændring 58]

"

13b)  Artikel 22, stk. 1, affattes således:"

"1. Oplysninger, herunder navnlig personoplysninger, der fremsendes efter denne forordning, må af de fremsendende instanser, modtagende instanser og centrale organer kun anvendes til det de specifikke formål, der lå til grund for fremsendelsen er fastsat i denne forordning. Personoplysninger, som ikke er relevante for denne forordning, skal omgående slettes." [Ændring 59]

"

13c)  Artikel 22, stk. 2, affattes således:"

"2. De Fremsendende instanser, modtagende instanser og centrale organer sikrer, at sådanne oplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse modtagerstatens lovgivning med EU-retten og national ret." [Ændring 60]

"

13d)  Artikel 22, stk. 3, affattes således:"

"3. Stk. -1, 1 og 2 berører ikke den nationale lovgivning EU-retten og national ret, i henhold til hvilken de berørte personer har ret til at blive holdt orienteret om den anvendelse, der gøres af oplysninger, som fremsendes efter denne forordning." [Ændring 61]

"

13e)  Artikel 22, stk. 4, affattes således:"

"4. Enhver behandling af oplysninger, der foretages af EU-institutioner og -organer inden for rammerne af denne forordning berører ikke anvendelsen af direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF, foretages i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725." [Ændring 62]

"

14)  Artikel 23, stk. 1, affattes således:"

"1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de oplysninger, som er omhandlet i artikel 2, 3, 3c, 4, 10, 11, 13 og 15. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, såfremt et dokument i henhold til deres lovgivning skal forkyndes inden for en bestemt frist som omhandlet i artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2."

"

15)  Som artikel 23 a indsættes følgende:"

"Artikel 23 a

Overvågning

1.  Senest ... [to år et år efter forordningens anvendelsesdato datoen for denne forordnings ikrafttræden] fastlægger Kommissionen et detaljeret program for overvågning af forordningens output, resultater og virkninger. [Ændring 63]

2.  I overvågningsprogrammet fastlægges midlerne til samt intervallerne for tilvejebringelse af data og anden nødvendig dokumentation. Det præciseres, hvilke foranstaltninger Kommissionen og medlemsstaternes skal træffe med hensyn til tilvejebringelse og analyse af disse data og den øvrige dokumentation.

3.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen de oplysninger og den øvrige dokumentation, der er nødvendige for overvågningen."

"

16)  Artikel 24 affattes således:"

"Artikel 24

Evaluering

1.  Tidligst Senest ... [fire år efter forordningens anvendelsesdato] evaluerer Kommissionen den denne forordning og fremlægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, hvor det findes passende ledsaget af et lovgivningsforslag. [Ændring 64]

2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde denne rapport."

"

17)  Et nyt bilag IV indsættes i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ... [18 måneder efter forordningens ikrafttrædelsen].

Dog gælder følgende:

a)  Artikel 1, nr. 14), anvendes fra ... [12 måneder efter dens ikrafttræden].

b)  Artikel 1, nr. 3), 4) og 5) anvendes fra ... [24 måneder efter dens ikrafttræden]. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG

"BILAG IV

Modtagelsesbevis til anvendelse ved postforkyndelse i henhold til artikel 14

Modtagelsesbevis

til postforkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter

(Artikel 14 i forordning (EU) nr. 1393/2007)

Unik forsendelsesreference:

Afsender:

Navn:

Adressat:

Navn

Navn på modtageren:

Modtagerens underskrift:

Kvittering sendes tilbage til følgende adresse:

Leveringsadresse:

Dato for levering/returnering af dokumentet:

dd mm åååå

Vej:

nr.

Vej

nr.

LEVERET

til:

RETURNERES

Pga.:

By:

 

By

 

Adressat:

Ukendt adresse:

Postnummer:

 

Postnummer

 

Repræsentant:

Ukendt adressat:

Land:

 

Land:

 

Voksen person, der bor på samme adresse:

Uafhentet:

Modtagelse nægtet

Til den postbefordrende virksomhed:

Adressatens ansatte:

Modtageren flyttet:

"

(1)EUT 62 af 15.2.2019, s. 56.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 13.2.2019.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 (EUT L 324 af 10.12.2007, s. 79).
(4) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik