Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0204(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0001/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0001/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 16.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0104

Pieņemtie teksti
PDF 245kWORD 60k
Trešdiena, 2019. gada 13. februāris - Strasbūra Galīgā redakcija
Tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšana dalībvalstīs ***I
P8_TA(2019)0104A8-0001/2019
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana") (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0379),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 81. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0243/2018),

—  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

—  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0001/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 62, 15.2.2019., 56. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 13. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) .../..., ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”)
P8_TC1-COD(2018)0204

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 81. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)  Lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, nepieciešams turpmāk uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas dokumentu civillietās un komerclietās nosūtīšana nosūtīšanuun izsniegšana izsniegšanu starp dalībvalstīm, vienlaikus garantējot augstu drošības un aizsardzības līmeni šādu dokumentu pārsūtīšanas gaitā un adresāta tiesību, kā arī privātuma un personas datu aizsardzību. [Gr. 1]

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007(3) nosaka noteikumus par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs.

(3)  Pieaugošā tiesu iestāžu integrācija dalībvalstīs, kad starpposma procedūras (exequatur) atcelšana ir kļuvusi par vispārēju noteikumu, ir parādījusi, ka Regulas (EK) Nr. 1393/2007 noteikumiem ir ierobežojumi.

(4)  Lai efektīvi nodrošinātu dokumentu ātru nosūtīšanu citām dalībvalstīm nolūkā izsniegt tos tur, būtu jāizmanto visi attiecīgie modernās saziņas tehnoloģijas līdzekļi ar noteikumu, ka tiek ievēroti konkrēti nosacījumi attiecībā uz saņemtā dokumenta integritāti un uzticamību un garantēta procesuālo tiesību respektēšana, augsts drošības līmenis šādu dokumentu pārsūtīšanas laikā un privātuma un personas datu aizsardzība. Šajā nolūkā visa saziņa un dokumentu apmaiņa starp aģentūrām un struktūrām, ko izraudzījušās dalībvalstis, būtu jāveic, izmantojot decentralizētu IT sistēmu, kuru veido valstu IT sistēmas. [Gr. 2]

(4a)  Decentralizētai IT sistēmai, kas jāizveido saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1393/2007, vajadzētu būt balstītai uz e-CODEX sistēmu, un tā jāpārvalda Eiropas Aģentūrai lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA). Būtu jānodrošina atbilstīgi resursi, lai eu-LISA varētu ieviest šādu sistēmu un nodrošināt tās darbību, kā arī jānodrošina tehniskais atbalsts pārsūtītājām un saņēmējām struktūrām un centrālajām struktūrām, ja rodas problēmas saistībā ar sistēmas darbību. Komisijai pēc iespējas drīzāk un katrā ziņā līdz 2019. gada beigām būtu jāiesniedz priekšlikums regulai par pārrobežu saziņu tiesvedības procesos (e-CODEX). [Gr. 3]

(4b)  Ja atbildētājam jau ir izsniegts prasības pieteikums un ja atbildētājs nav atteicies pieņemt dokumentu, tiesvedības dalībvalsts tiesību aktiem būtu jāpiedāvā iespēja pusēm, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, iecelt pārstāvi dokumentu izsniegšanai tiesvedības dalībvalstī ar nosacījumu, ka attiecīgā puse ir pienācīgi informēta par šādas izvēles sekām un ir skaidri izteikusi piekrišanu šādas iespējas izmantošanai. [Gr. 4]

(5)  Saņēmēja struktūra jebkurā gadījumā un bez rīcības brīvības šajā sakarā rakstiski savlaicīgi rakstveidā informē adresātu, izmantojot standarta veidlapu, par to, ka viņš var atteikties pieņemt izsniedzamo dokumentu, ja tas nav valodā, ko viņš saprot, vai izsniegšanas vietas oficiālajā valodā, vai vienā no oficiālajām valodām. Šo noteikumu būtu jāpiemēro arī turpmākai izsniegšanai, ja adresāts ir izmantojis tiesības atteikties. Tiesības atteikties būtu jāpiemēro arī dokumentu izsniegšanai, ko veic diplomātiskie un konsulārie pārstāvji, dokumentu izsniegšanai pa pastu vai ar ziņneša starpniecību, kā arī tiešajai izsniegšanai. Vajadzētu būt iespējai labot atteikto dokumenta izsniegšanu, izsniedzot adresātam dokumenta oficiālu tulkojumu. [Gr. 5]

(6)  Ja adresāts ir atteicies pieņemt dokumentu, tad tiesai vai iestādei, kas iesaistīta tiesvedībā, kurā bija nepieciešama attiecīgā dokumenta izsniegšana, būtu jāpārbauda, vai šāds atteikums ir pamatots. Šajā nolūkā minētajai tiesai vai iestādei būtu jāņem vērā visa attiecīgajā lietā vai tās rīcībā esošā informācija, lai noteiktu adresāta faktiskās valodu prasmes. Novērtējot adresāta valodu prasmes, tiesa varētu ņemt vērā tādus faktiskus pierādījumus kā dokumenti, ko adresāts rakstījis attiecīgajā valodā, to, vai adresāta profesija ietver šādas valodas prasmes (piemēram, skolotājs vai tulks), vai adresāts ir tās dalībvalsts pilsonis, kurā notiek tiesvedība, kā arī to, vai adresāts kādu ilgāku laiku iepriekš dzīvojis minētajā dalībvalstī. Šāds novērtējums nebūtu jāveic, ja dokuments ir sagatavots vai tulkots izsniegšanas vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām. [Gr. 6]

(7)  Lai nodrošinātu pārrobežu tiesvedības procesu efektivitāti un ātrumu, ir vajadzīgi tieši, ātri un ātri droši kanāli dokumentu izsniegšanai personām citās dalībvalstīs. Tāpēc personai, kas ir ieinteresēta tiesas procesā, vai tiesai vai iestādei, kas iesaistīta tiesvedībā, vajadzētu būt iespējai dokumentus izsniegt tieši, izmantojot elektroniskos līdzekļus, uz tāda adresāta digitālo lietotāja kontu, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī. Tomēr šāda tiešā elektroniskā izsniegšanas veida izmantošanas nosacījumiem izsniegšana būtu jānodrošina, ka dokumentu izsniegšanai izmanto elektroniskos lietotāja kontus atļaujama tikai tad, ja ir veikti atbilstoši drošības pasākumi adresātu interešu aizsardzībai, t. i., vai nu tostarp ir nodrošināti augsti tehniskie standarti, vai arī un adresāts ir devis nepārprotamu piekrišanu. Ja dokumentus izsniedz vai nosūta elektroniski, vajadzētu būt iespējai sniegt apstiprinājumu par šādu dokumentu saņemšanu. [Gr. 7]

(8)  Jau Ņemot vērā nepieciešamību uzlabot tiesisko regulējumu attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību Savienībā un atjaunināt publiskas juridiskās administratīvās procedūras, lai palielinātu pārrobežu sadarbspēju un atvieglotu mijiedarbību ar pilsoņiem, jau esošie tiešās nosūtīšanas un dokumentu izsniegšanas kanāli būtu jāuzlabo tā, lai tie nodrošinātu ātras, uzticamas, drošākas un vispārēji pieejamas alternatīvas tradicionālajai datu pārsūtīšanai ar saņēmēju struktūru starpniecību. Šajā nolūkā pasta pakalpojumu sniedzējiem, veicot izsniegšanu pa pastu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1393/2007 14. pantu, būtu jāizmanto īpašs saņemšanas apstiprinājums. Tāpat jebkurai tiesvedībā ieinteresētai personai, kā arī tiesām vai iestādēm, kas iesaistītas tiesvedībā, vajadzētu būt iespējai veikt dokumentu izsniegšanu tieši ar saņēmējas dalībvalsts tiesu varas amatpersonu, amatpersonu vai citu kompetentu personu starpniecību. [Gr. 8]

(8a)  Ja atbildētājs nav ieradies un ja nav saņemts apliecinājums par izsniegšanu vai piegādi, tiesnesim tomēr jābūt iespējai taisīt spriedumu, ievērojot konkrētus ierobežojumus, ar nosacījumu, ka ir izpildītas dažādas prasības atbildētāja interešu aizsardzībai. Minētajos gadījumos ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai tiktu veikti visi saprātīgie centieni nolūkā informēt atbildētāju, ka pret viņu ir ierosināta tiesvedība. Šai sakarībā tiesai būtu jānosūta brīdinājuma ziņojumi, izmantojot visus pieejamos un zināmos saziņas kanālus, kas varētu būt pieejami tikai adresātam, tostarp, piemēram, izmantojot attiecīgās personas tālruņa numuru, e-pasta adresi vai privātu sociālo plašsaziņas līdzekļu kontu. [Gr. 9]

(9)  Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas adresātu tiesības uz aizstāvību, kas izriet no tiesībām uz taisnīgu tiesu, kuras nostiprinātas Pamattiesību hartas 47. pantā. Līdzīgi, garantējot vienlīdzīgu tiesu pieejamību, šī regula veicina diskriminācijas aizliegumu (LESD 18. pants) un paredz spēkā esošo Savienības noteikumu ievērošanu par personas datu un privātās dzīves aizsardzību. [Gr. 10]

(9a)  Ir svarīgi nodrošināt, lai šī regula tiktu piemērota atbilstīgi Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem, nodrošinot privātuma aizsardzību, kā paredzēts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ir svarīgi arī nodrošināt, lai jebkāda ar fiziskām personām saistītu personas datu apstrāde saskaņā ar šo regulu tiktu veikta atbilstīgi Regulai (ES) 2016/679 un Direktīvai 2002/58/EK. Personas datu apstrāde, kas sniegti saskaņā ar šo regulu, veicama tikai konkrētos nolūkos, kas izklāstīti šajā regulā. [Gr. 11]

(10)  Lai noteiktu sīki izstrādātus noteikumus par decentralizētās IT sistēmas darbību ar mērķi veikt saziņu un dokumentu apmaiņu starp aģentūrām un struktūrām, ko izraudzījušās dalībvalstis, kā arī lai noteiktu sīki izstrādātus noteikumus par kvalificētiem elektroniski reģistrētiem piegādes pakalpojumiem, kas tiks izmantoti, lai izsniegtu dokumentus, izmantojot elektroniskos līdzekļus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Šādiem deleģētajiem aktiem būtu jānodrošina attiecīgo datu efektīva, uzticama un netraucēta pārsūtīšana, kā arī augsts drošības līmenis pārsūtīšanas laikā, privātuma un personas datu aizsardzība un — attiecībā uz dokumentu elektronisku izsniegšanu — vienlīdzīga piekļuve personām ar invaliditāti. Lai nodrošinātu pielikumu ātru pielāgošanu Regulai (EK) Nr. 1393/2007, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas I, II un IV pielikuma grozīšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu(4). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu [Gr. 12]

(11)  Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 22. un 23. punktu Komisijai būtu jāizvērtē šī regula, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta, izmantojot īpašus uzraudzības pasākumus, lai novērtētu regulas faktisko ietekmi un vajadzību veikt turpmākus pasākumus.

(12)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka, izveidojot tiesisko regulējumu, kas nodrošina tiesas un ārpustiesas dokumentu ātru un efektīvu nosūtīšanu un izsniegšanu dalībvalstīs, šos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(12a)   Ar šo regulu tiek uzlabota tiesas procesu efektivitāte un ātrums, vienkāršojot un racionalizējot procedūras attiecībā uz tiesas un ārpustiesas dokumentu paziņošanu vai paziņošanu Savienības līmenī, vienlaikus palīdzot samazināt aizkavēšanās un izmaksas privātpersonām un uzņēmumiem. Turklāt lielāka juridiskā noteiktība apvienojumā ar vienkāršotām, racionalizētām un digitalizētām procedūrām var mudināt privātpersonas un uzņēmumus iesaistīties pārrobežu darījumos, tādējādi veicinot tirdzniecību Savienībā un arī iekšējā tirgus darbību. [Gr. 13]

(13)  Saskaņā ar 3. pantu un 4.a panta 1. punktu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, [Apvienotā Karaliste] [un] [Īrija] [ir paziņojušas/paziņojusi, ka tās/tā vēlas piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā] [nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un tā tām/tai nav saistoša un nav jāpiemēro].

(14)  Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(15)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1393/2007,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1393/2007 groza šādi:

(1)  regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:"

“1. pants

Darbības joma un definīcijas

1.  Šo regulu piemēro civillietās un komerclietās, lai izsniegtu:

   a) tiesas dokumentus personām, kuru dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā notiek tiesvedība;
   b) ārpustiesas dokumentus, kuri ir jāpārsūta no vienas dalībvalsts uz citu.

To nepiemēro jo īpaši ieņēmumu, muitas un administratīvos jautājumos vai jautājumos saistībā ar valsts atbildību par darbību vai bezdarbību, īstenojot valsts varu (acta iure imperii).

2.  Izņemot 3.c pantu, šo regulu nepiemēro, ja nav zināma tās personas adrese, kurai ir jāizsniedz dokuments.

3.  Šo regulu nepiemēro dokumenta izsniegšanai puses pilnvarotajam pārstāvim tiesvedības dalībvalstī neatkarīgi no minētās puses dzīvesvietas. [Gr. 14]

4.  Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

   a) “dalībvalsts” nozīmē dalībvalstis, izņemot Dāniju;
   b) “tiesvedības dalībvalsts” nozīmē dalībvalsti, kurā notiek tiesvedība.”;

"

(2)  regulas 2. panta 4. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“c) tai pieejamos dokumentu saņemšanas līdzekļus gadījumos, kas noteikti 3.a panta 6 4. punktā; ”; [Gr. 15]

"

(3)  pievieno šādu 3.a, 3.b un 3.c pantu:"

“3.a pants

Pārsūtītāju struktūru un saņēmēju struktūru, un centrālo struktūru izmantotie saziņas līdzekļi

1.  Dokumentus, lūgumus, apstiprinājumus, kvītis, apliecības un visu saziņu, ko veic, pamatojoties uz standarta veidlapām, kuras iekļautas I pielikumā, Dokumentu, lūgumu, tostarp lūgumu, kas sagatavoti, izmantojot standarta veidlapas, kuras iekļautas I pielikumā, apstiprinājumu, kvīšu, apliecību un visas citas saziņas pārsūtīšanu starp pārsūtītājām struktūrām un saņēmējām struktūrām, starp minētajām struktūrām un centrālajām struktūrām vai starp dažādu dalībvalstu centrālajām struktūrām pārsūta, izmantojot decentralizētu IT sistēmu, kas sastāv no valstu IT sistēmām, kuras ir savienotas ar komunikācijas infrastruktūru, kas nodrošina drošu un uzticamu pārrobežu informācijas apmaiņu reālajā laikā starp valstu IT sistēmām. Šādas decentralizētas IT sistēmas pamatā ir e-CODEX un to atbalsta ar Savienības finansējumu. [Gr. 16]

2.  Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014* izklāstīto vispārējo tiesisko attiecībā uz kvalificētu uzticamības pakalpojumu izmantošanu piemēro dokumentiem, lūgumiem, apstiprinājumiem, kvītīm, apliecībām un visiem paziņojumiem, kas nosūtīti, izmantojot 1. punktā minēto decentralizēto IT sistēmu. [Gr. 17]

3.  Ja dokumenti, lūgumi, apstiprinājumi, kvītis, apliecības un citi paziņojumi, kas minēti 1. punktā, pieprasa vai ietver zīmogu vai ar roku rakstītu parakstu, tā vietā var izmantot pienācīgus “kvalificētus elektroniskos zīmogus” un “kvalificētus elektroniskos parakstus”, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014 ar nosacījumu — ir pilnībā nodrošināts, ka persona, kurai izsniegts iepriekš minētais dokuments, ir ieguvusi informāciju par dokumentiem pietiekami laicīgi un likumīgi. [Gr. 18]

4.  Ja pārsūtīšana saskaņā ar 1. punktu nav iespējama decentralizētas IT sistēmas neparedzētu un neparedzētos apstākļos vai ārkārtas traucējumu dēļ, datu pārsūtīšanu veic, izmantojot iespējami ātrākus alternatīvos līdzekļus, garantējot tādu pašu augsta līmeņa efektivitāti, uzticamību, drošību un privātuma un personas datu aizsardzību. [Gr. 19]

4.a  Pilnībā ievēro un respektē visu iesaistīto personu pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši tiesības uz personas datu un privātās dzīves aizsardzību. [Gr. 20]

4.b  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu, lai papildinātu šo regulu, paredzot sīki izstrādātus noteikumus par decentralizētās IT sistēmas darbību. Komisija, īstenojot šīs pilnvaras, nodrošina, ka sistēma garantē efektīvu, uzticamu un netraucētu attiecīgās informācijas apmaiņu, kā arī augstu drošības līmeni pārsūtīšanas laikā un privātuma un personas datu aizsardzību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu 2002/58/EK. [Gr. 21]

3.b pants

Decentralizētās IT sistēmas izveides izmaksas

1.  Katra dalībvalsts sedz izmaksas par tās sakaru infrastruktūras piekļuves punktu uzstādīšanu, darbību un uzturēšanu, ar ko savstarpēji savieno valstu IT sistēmas 3.a pantā minētās decentralizētās IT sistēmas kontekstā.

2.  Katra dalībvalsts sedz izmaksas par tās valsts IT sistēmu izveidi un pielāgošanu, lai tās būtu sadarbspējīgas ar sakaru infrastruktūru, kā arī minēto sistēmu administrēšanas, darbības un uzturēšanas izmaksas.

3.  Šā panta 1. un 2. punkts neskar iespēju pieteikties Savienības finanšu programmu dotācijām, lai atbalstītu darbības, kas minētas šajos punktos.

3.c pants

Palīdzība adreses noskaidrošanā

1.  Ja nav zināma tās personas adrese, kurai jāizsniedz tiesas vai ārpustiesas dokuments citā dalībvalstī, dalībvalstis sniedz palīdzību bez liekas kavēšanās un jebkura gadījumā 10 darba dienu laikā, izmantojot vienu vai vairākus šādus līdzekļus: [Gr. 22]

   a) tiesiskās palīdzības sniegšana nolūkā noteikt tās personas adresi, kurai izraudzītajām struktūrām jāizsniedz dokuments pēc tās dalībvalsts tiesas pieprasījuma, kas iesaistīta tiesvedībā;
   b) iespēja personām no citām dalībvalstīm iesniegt informācijas pieprasījumus par adresēm, kas tieši saistītas ar pastāvīgās dzīvesvietas reģistru vai citām publiski pieejamām datubāzēm, tostarp elektroniski, izmantojot standarta veidlapu Eiropas e-tiesiskuma portālā;
   c) sīki izstrādātas praktiskas un tiešsaistē pieejamas norādes par mehānismiem, kas pieejami personu adrešu noteikšanai Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās ietvaros, nolūkā darīt šo informāciju pieejamu sabiedrībai. [Gr. 23]

2.  Katra dalībvalsts sniedz Komisijai šādu informāciju:

   a) palīdzības metodimetodes, ko dalībvalsts sniegs savā teritorijā saskaņā ar 1. punktu; [Gr. 24]
   b) attiecīgā gadījumā – 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto iestāžu nosaukumus un adreses;
   c) dalībvalstis paziņo Komisijai par visām turpmākajām izmaiņām minētajā informācijā.

----------------------------------------

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).”;

"

(4)  regulas 4. pantu aizstāj ar šādu:"

“4. pants

Dokumentu pārsūtīšana

1.  Struktūras, kas izraudzītas saskaņā ar 2. pantu, tiesas dokumentus pārsūta savā starpā tieši un pēc iespējas ātrāk.

2.  Pārsūtāmajam dokumentam pievieno lūgumu, kas sastādīts, izmantojot I pielikumā paredzēto veidlapu. Veidlapu aizpilda saņēmēja dalībvalsts oficiālajā valodā vai, ja attiecīgā dalībvalstī ir vairākas oficiālās valodas, oficiālajā tās vietas valodā, vai vienā no oficiālajām valodām, kur izsniedz dokumentu, vai arī citā valodā, ko attiecīgā dalībvalsts ir norādījusi kā pieņemamu. Katra dalībvalsts norāda Savienības oficiālo valodu vai valodas, kas ir pieņemamas veidlapas aizpildīšanai un kas nav attiecīgās valsts valoda.

3.  DokumentusŠī regula neskar valstu tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz dokumentu precizitāti, autentiskumu un juridisko formu. Dokumentus, kas tiek pārsūtīti, izmantojot 3.a pantā minēto decentralizēto IT sistēmu, nevar atzīt par juridiski spēkā neesošiem un nederīgiem kā pierādījumiem tiesvedībā, pamatojoties tikai uz to, ka tie ir elektroniskā formātā. Ja papīra formāta dokumenti tiek pārveidoti elektroniskā formā, lai tos varētu pārsūtīt, izmantojot decentralizētu IT sistēmu, elektroniskajiem eksemplāriem elektroniskai kopijai vai to izdrukām izdrukai ir tāds pats spēks kā oriģinālajiem dokumentiem, ja vien uzrunātās dalībvalsts tiesību aktos nav paredzēts, ka dokumentu izsniedz oriģinālā un papīra formātā. Šādā gadījumā saņēmēja struktūra izsniedz elektroniskā formātā saņemtā dokumenta papīra versiju. Ja oriģinālajos dokumentos ir bijis zīmogs vai rokrakstā izpildīts paraksts, izsniegtajam dokumentam ir zīmogs vai rokrakstā izpildīts paraksts. Dokumentam, ko ir izsniegusi saņēmēja struktūra, ir tāds pats spēks, kā dokumenta oriģinālam..”; [Gr. 25]

"

(5)  regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:"

“6. pants

Dokumentu saņemšana saņēmējā struktūrā

1.  Saņemot dokumentu, pārsūtītājai struktūrai, izmantojot 3.a pantā minēto decentralizēto IT sistēmu, tiek nekavējoties nosūtīts automātisks sūtījuma saņemšanas apstiprinājums. [Gr. 26]

2.  Ja, pamatojoties uz pārsūtīto informāciju vai dokumentiem, izsniegšanas lūgumu nevar izpildīt, saņēmēja struktūra nekavējoties un jebkurā gadījumā četru darba dienu laikā sazinās ar pārsūtītāju struktūru, lai nodrošinātu trūkstošo informāciju vai dokumentus. [Gr. 27]

3.  Ja izsniegšanas lūgums acīmredzami neatbilst šīs regulas darbības jomai vai ja prasīto formālo nosacījumu pārkāpuma dēļ izsniegšana nav iespējama, lūgumu un pārsūtītos dokumentus nekavējoties un jebkurā gadījumā četru darba dienu laikā sūta atpakaļ pārsūtītājai struktūrai kopā ar paziņojumu par atpakaļsūtīšanu, izmantojot I pielikumā paredzēto veidlapu. [Gr. 28]

4.  Saņēmēja struktūra, kas saņem izsniedzamo dokumentu, bet kuras teritoriālajā jurisdikcijā tas nav izsniedzams, izsniedzamo dokumentu un lūgumu nekavējoties un jebkurā gadījumā četru darba dienu laikā ar 3.a pantā minētās decentralizētās IT sistēmas starpniecību pārsūta kompetentai saņēmējai struktūrai tajā pašā dalībvalstī, ja lūgums atbilst 4. panta 2. punkta nosacījumiem, un, izmantojot I pielikumā paredzēto veidlapu, tajā pašā laikā attiecīgi informē pārsūtītāju struktūru. Kad saņēmēja struktūra, kurai ir teritoriālā jurisdikcija tajā pašā dalībvalstī, saņem dokumentu un lūgumu, pārsūtītājai struktūrai, izmantojot 3.a pantā minēto decentralizēto IT sistēmu, nekavējoties tiek nosūtīts automātisks sūtījuma saņemšanas apstiprinājums.”; [Gr. 29]

4.a  Šā panta 1.–4. punktu pēc analoģijas piemēro 3.a panta 4. punktā minētajos gadījumos. Tomēr šādos gadījumos nepiemēro šā panta 1.–4. punktā noteiktos termiņus, bet attiecīgās darbības veic pēc iespējas drīzāk.”; [Gr. 30]

"

(6)  iekļauj šādu 7.a pantu:"

“7.a pants

Pienākums iecelt pārstāvi Pārstāvja iecelšana dokumentu izsniegšanai tiesvedības dalībvalstī [Gr. 31]

1.  Ja atbildētājam jau ir izsniegts dokuments, uz kura pamata ierosināta lieta, un atbildētājs nav atteicies pieņemt šādu dokumentu saskaņā ar 8. pantu, tiesvedības dalībvalsts tiesību akti var uzlikt pienākumu pusēm, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, piedāvā iespēju iecelt pārstāvi dokumentu izsniegšanai tiesvedības dalībvalstī. Ja attiecīgā puse ir pienācīgi informēta par šādas iespējas izmantošanas sekām un ir skaidri paudusi vēlmi izmantot šo iespēju, dokumentus izsniedz puses pilnvarotajam pārstāvim tiesvedības dalībvalstī atbilstīgi šīs dalībvalsts tiesību aktiem un praksei attiecībā uz tiesas procesiem. [Gr. 32]

2.  Ja kāda puse nepilda pienākumu iecelt pārstāvi saskaņā ar 1. punktu un nav paudusi savu piekrišanu izmantot elektronisko lietotāja kontu adresi dokumentu izsniegšanai saskaņā ar 15.a panta b) punktu, dokumentu izsniegšanai tiesvedības laikā drīkst izmantot jebkuru izsniegšanas metodi, kas atļauta saskaņā ar tiesvedības dalībvalsts tiesību aktiem, ar noteikumu, ka attiecīgā puse ir pienācīgi informēta par šīm sekām, laikā, kad ir izsniegts prasības pieteikums.”; [Gr. 33]

"

(7)  regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:"

“8. pants

Atteikums pieņemt dokumentu

1.  Saņēmēja struktūra, izmantojot II pielikumā pievienoto standarta veidlapu, informē adresātu par to, ka viņš var atteikties pieņemt izsniedzamo dokumentu, ja tas nav uzrakstīts vai tam nav pievienots oficiāl tulkojums jebkurā kādā no šīm valodām, saņēmējs saprot:

   (a) valodā, ko saprot saņēmējs;

vai

   b) oficiālajā saņēmējas dalībvalsts valodā vai, ja minētajā valstī ir vairākas oficiālās valodas, tās vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā izsniedz dokumentus. [Gr. 34]

2.  Adresāts, atsaucoties uz pamatotiem iemesliem, var atteikties pieņemt dokumentu izsniegšanas brīdī vai divu nedēļu laikā, nosūtot saņēmējai struktūrai II pielikumā iekļauto standarta veidlapu. [Gr. 35]

3.  Ja saņēmēja struktūra ir informēta, ka adresāts atsakās pieņemt dokumentu saskaņā ar 1. un 2. punktu, tā ar 10. pantā paredzēto apliecinājumu tūlīt informē pārsūtītāju struktūru un nosūta atpakaļ lūgumu un dokumentu, kura tulkojums ir lūgts. [Gr. 36]

4.  Ja adresāts ir atteicies pieņemt dokumentu saskaņā ar 1. un 2. punktu, tad tiesai vai iestādei, kas iesaistīta tiesvedībā, kurā tika izsniegts attiecīgais dokuments, cik vien drīz iespējams, ir jāpārbauda, vai šāds atteikums ir pamatots. [Gr. 37]

5.  Dokumenta izsniegšanu var labot, saskaņā ar šīs regulas noteikumiem izsniedzot adresātam dokumentu un tā oficiālu tulkojumu 1. punktā minētajā valodā. Tādā gadījumā dokumenta izsniegšanas diena ir diena, kad dokumentu ar tam pievienotu oficiālu tulkojumu izsniedz saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem. Tomēr, ja saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem dokuments jāizsniedz noteiktā termiņā, diena, kas jāņem vērā attiecībā uz iesniedzēju, ir sākotnējā dokumenta izsniegšanas diena, ko nosaka saskaņā ar 9. panta 2. punktu. [Gr. 38]

6.  Šā panta 1. līdz 5. punktu piemēro arī citiem tiesas dokumentu pārsūtīšanas un izsniegšanas veidiem, kas paredzēti 2. iedaļā.

7.  Šā panta 1. punkta izpratnē diplomātiskie un konsulārie pārstāvji, ja izsniegšanu veic saskaņā ar 13. pantu, vai iestāde vai persona, ja pakalpojumu veic saskaņā ar 14. vai 15.a pantu, informē adresātu, ka viņš var atteikties pieņemt dokumentu un ka jebkurš tāds dokuments ir attiecīgi jānosūta nekavējoties vai nu minētajiem pārstāvjiem, vai iestādei vai personai.”; [Gr. 39]

"

(8)  regulas 10. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Kad ir veikti ar dokumenta izsniegšanu saistītie pasākumi, I pielikumā paredzētajā veidlapā sastāda apliecinājumu par šo pasākumu izpildi un adresē pārsūtītājai struktūrai.”;

"

(9)  regulas 14. un 15. pantu aizstāj ar šādiem:"

“14. pants

Izsniegšana, izmantojot pasta vai ziņneša pakalpojumus [Gr. 40]

1.  Tiesas dokumentus var izsniegt tieši personām, kuras dzīvo citā dalībvalstī, izmantojot pasta vai ziņneša pakalpojumus – ar ierakstītu vēstuli vai vairākām kopā ar saņemšanas apstiprinājumu. [Gr. 41]

2.  Šā panta izpratnē izsniegšanu pa pastu vai ar ziņneša starpniecību veic, izmantojot īpašo saņemšanas apstiprinājumu, kas iekļauts IV pielikumā. [Gr. 42]

3.  Neatkarīgi no izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem izsniegšanu pa pastu vai ar ziņneša starpniecību uzskata par likumīgi izdarītu arī tad, ja dokuments ir piegādāts adresāta mājas adresē pieaugušām personām, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar adresātu vai kuras tajā nodarbina adresāts, un kuras spēj un ir gatavas pieņemt šo dokumentu. [Gr. 43]

15. pants

Tieša izsniegšana

1.  Tiesas dokumentus var izsniegt personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas citā dalībvalstī, tieši ar saņēmējas dalībvalsts tiesu varas amatpersonu, amatpersonu vai citu kompetentu personu starpniecību.

2.  Katra dalībvalsts sniedz Komisijai informāciju par profesiju vai kompetento personu veidu, kurām to teritorijā saskaņā ar šo pantu ir atļauts veikt izsniegšanu. Šāda informācija ir pieejama tiešsaistē.”; [Gr. 44]

"

(10)  iekļauj šādu 15.a pantu:"

“15.a pants

Elektroniska izsniegšana

1.  Tiesas dokumentus var izsniegt tieši personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, izmantojot elektroniskos līdzekļus, nosūtot tos uz lietotāja kontu elektronisko adresi, kas pieejams adresātam, ja ir izpildīti viens no šādiem nosacījumiem abi šie nosacījumi: [Gr. 45]

   a) dokumenti ir nosūtīti un saņemti, izmantojot kvalificētus elektroniski reģistrētus piegādes pakalpojumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 nozīmē;, un [Gr. 46]
   b) pēc tiesvedības uzsākšanas adresāts ir devis izteiktu piekrišanu tiesai vai iestādei, kas iesaistīta tiesvedībā, izmantot konkrēto lietotāja kontu elektronisko adresi dokumentu izsniegšanai tiesvedības laikā. [Gr. 47]

1a.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu, lai papildinātu šo regulu, paredzot sīki izstrādātus noteikumus par kvalificētu elektroniski reģistrētu piegādes pakalpojumu darbību, ko izmanto tiesas dokumentu izsniegšanai, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Komisija, īstenojot šīs pilnvaras, nodrošina, ka minētie pakalpojumi garantē efektīvu, uzticamu un netraucētu attiecīgo dokumentu pārsūtīšanu, kā arī nodrošina augstu drošības līmeni pārsūtīšanas laikā, vienlīdzīgu piekļuvi personām ar invaliditāti un privātuma un personas datu aizsardzību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu 2002/58/EK.”; [Gr. 48]

"

(11)  regulas 17. un 18. pantu aizstāj ar šādiem:"

“17. pants

Pielikumu grozījumi

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu, ar kuriem groza I, II un IV pielikumu ar mērķi atjaunināt standarta veidlapas vai veikt tajās tehniskas izmaiņas.

18. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 3.a pantā, 15.a pantā vai 17. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku piecu gadu laikposmu no [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. [Gr. 49]

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 17. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 3.a pantu, 15.a pantu vai 17. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. [Gr. 50]

_________________

* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;

"

(12)  iekļauj šādu 18.a un 18.b pantu:"

“18.a pants

Decentralizētās IT sistēmas izveide

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido 3.a pantā minēto decentralizēto IT sistēmu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 18.b panta 2. punktā. [Gr. 51]

18.b pants

Komitejas procedūra

1.  Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.”; [Gr. 52]

"

(13)  regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:"

“19. pants

Atbildētāja neierašanās

1.  Ja dokuments, ar ko uzsākta tiesvedība, ir jāpārsūta uz citu dalībvalsti izsniegšanas nolūkā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un atbildētājs nav ieradies, spriedumu nepieņem, kamēr nav konstatēts, ka izsniegšana vai piegāde tika veikta pietiekamā laikā un likumīgā veidā, lai atbildētājs varētu sagatavoties aizstāvībai, un ka: [Gr. 53]

   a) dokuments tika izsniegts saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, kas nosaka dokumentu izsniegšanas kārtību iekšējos tiesvedības procesos personām, kuras atrodas tās teritorijā; vai
   b) dokuments faktiski tika piegādāts atbildētājam vai viņa dzīvesvietā, izmantojot citu šajā regulā paredzētu metodi;

2.  Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem tiesnesis var pieņemt spriedumu pat tad, ja nav saņemts apliecinājums par izsniegšanu vai piegādi, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

   a) dokuments tika pārsūtīts, izmantojot kādu no šajā regulā paredzētajām metodēm;
   b) no dokumenta pārsūtīšanas dienas ir pagājuši ne mazāk kā seši mēneši, ko tiesnesis konkrētajā lietā uzskata par atbilstošu laika posmu; [Gr. 54]
   c) nav saņemts apliecinājums, kaut gan ir darīts viss iespējamais, lai to saņemtu no kompetentām saņēmējas dalībvalsts iestādēm vai struktūrām.

3.  Ja ir izpildīti 2. punktā izklāstītie nosacījumi, veic saprātīgus centienus, izmantojot jebkādus pieejamos saziņas kanālus, tostarp attālinātus modernās saziņas tehnoloģijas līdzekļus, kuru adrese vai konts elektroniskā adrese ir zināmi tiesvedībā iesaistītajai tiesai, lai informētu atbildētāju, ka pret viņu ir ierosināta tiesvedība. [Gr. 55]

4.  Neatkarīgi no 1. un 2. punkta tiesnesis steidzamos un pamatotos gadījumos var paredzēt jebkurus pagaidu vai nodrošināšanas pasākumus. [Gr. 56]

5.  Ja dokuments, ar ko uzsāk tiesvedību, ir bijis jāpārsūta citai dalībvalstij, lai to izsniegtu saskaņā ar šo regulu, un attiecībā uz atbildētāju, kurš nav ieradies, ir pieņemts spriedums, tiesnesis ir pilnvarots atbrīvot atbildētāju no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma sekām, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

   a) atbildētājs no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ nav varējis savlaicīgi iepazīties ar dokumentu, lai sagatavotos aizstāvībai, vai savlaicīgi un/vai likumīgā veidā iepazīties ar spriedumu, lai to pārsūdzētu; [Gr. 57]
   b) atbildētājs ir iesniedzis prima facie iebildumus attiecībā uz lietu pēc būtības.

Pieteikums atbrīvot no sprieduma pārsūdzēšanas termiņa noilguma iesniedzams saprātīgā laika posmā pēc tam, kad atbildētājs ir uzzinājis par spriedumu.

Šādu pieteikumu nepieņem, ja tas iesniegts vairāk nekā divus gadus pēc sprieduma pasludināšanas dienas.

6.  Pēc tam, kad pagājuši divi gadi no 2. punktā minētā sprieduma pasludināšanas dienas, valsts tiesību aktu noteikumus, kas ļauj izmantot ārkārtas palīdzību pēc pārsūdzības termiņa beigām, nevar piemērot saistībā ar minētā sprieduma atzīšanas un izpildes apstrīdēšanu citā dalībvalstī.

7.  Šā panta 5. un 6. punkts neattiecas uz spriedumiem par personu statusu vai tiesībspēju.”;

"

(13a)  regulas 22. pantā pirms 1. punkta iekļauj šādu punktu:"

“-1. Personas datu jebkādu apstrādi saskaņā ar šo regulu veic atbilstīgi Regulai (ES) 2016/679 un Direktīvai 2002/58/EK.”; [Gr. 58]

"

(13b)  regulas 22. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Informāciju, tostarp jo īpaši personu datus, ko pārsūta saskaņā ar šo regulu, saņēmēja struktūra pārsūtītājas struktūras, saņēmējas struktūras un centrālās struktūras izmanto tikai tam mērķim, kam tā pārsūtīta.konkrētajiem mērķiem, kas noteikti šajā regulā. Personas datus, kuri nav būtiski šīs regulas mērķiem, nekavējoties dzēš.”; [Gr. 59]

"

(13c)  regulas 22. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Pārsūtītājas struktūras, saņēmējas struktūras un centrālās struktūras nodrošina informācijas konfidencialitāti saskaņā ar attiecīgas Savienības un valsts tiesību aktiem.”; [Gr. 60]

"

(13d)  regulas 22. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

“3. Šā panta 1. un 2. punkts neietekmē Savienības un valsts tiesību aktus, kas ļauj informēt datu subjektu par saskaņā ar šo regulu pārsūtītas informācijas izmantojumu.”; [Gr. 61]

"

(13e)  regulas 22. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:"

“4. Šī regula neskar Direktīvu 95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK.Ikvienu informācijas apstrādi, ko Savienības iestādes un struktūras veic saskaņā ar šo regulu, veic atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 2018/1725.”; [Gr. 62]

"

(14)  regulas 23. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Dalībvalstis Komisijai paziņo 2., 3., 3.c, 4., 10., 11., 13. un 15. pantā minēto informāciju. Dalībvalstis Komisijai paziņo, ja saskaņā ar to tiesību aktiem dokuments ir izsniedzams noteiktā termiņā, kā minēts 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punktā.”;

"

(15)  iekļauj šādu 23.a pantu:"

“23.a pants

Pārraudzība

1.  Vēlākais [divi gadi viens gads pēc piemērošanasstāšanās spēkā] Komisija izveido sīki izstrādātu programmu šīs regulas rezultātu un ietekmes pārraudzībai. [Gr. 63]

2.  Pārraudzības programmā apraksta, kādā veidā un kādos laika intervālos vāc datus un citus nepieciešamos pierādījumus. Tajā norāda pasākumus, ko Komisija un dalībvalstis īsteno, lai vāktu un analizētu datus un citus pierādījumus.

3.  Dalībvalstis Komisijai dara zināmus datus un citus pierādījumus, kas vajadzīgi pārraudzībai.”;

"

(16)  regulas 24. pantu aizstāj ar šādu:"

“24. pants

Izvērtēšana

1.  Ne agrāk vēlāk kā [pieci četri gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas] Komisija izvērtē šo regulu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu. [Gr. 64]

2.  Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga minētā ziņojuma sagatavošanai.”;

"

(17)  pievieno jaunu IV pielikumu, kas noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no [18 mēneši pēc regulas spēkā stāšanās dienas].

Tomēr:

a)  regulas 1. panta 14. punktu piemēro no [12 mēneši pēc regulas spēkā stāšanās dienas]; un

b)  regulas 1. panta 3., 4. un 5. punktu piemēro no [24 mēneši pēc regulas spēkā stāšanās dienas].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

Saņemšanas apstiprinājums, kas jāizmanto, izsniedzot dokumentus pa pastu saskaņā ar 14. pantu

Saņemšanas apstiprinājums

par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu pa pastu

(Regulas (ES) Nr. 1393/2007 14. pants)

Unikālais sūtījuma atsauces numurs:

Nosūtītājs:

Vārds, uzvārds / nosaukums:

Adresāts:

Vārds, uzvārds / nosaukums:

Saņēmēja vārds, uzvārds / nosaukums:

Saņēmēja paraksts:

Paziņojums jānosūta uz šādu adresi:

Piegādes adrese:

Dokumenta piegādes / atpakaļ nosūtīšanas datums:

dd mm gggg

Iela:

Nr.

Iela:

Nr.

PIEGĀDĀTS

(kam):

NOSŪTĪTS ATPAKAĻ

(iemesls):

Pilsēta:

 

Pilsēta:

 

Adresāts:

Adrese nav zināma:

Pasta indekss:

 

Pasta indekss:

 

Pārstāvis:

Adresāts nav zināms:

Valsts:

 

Valsts:

 

Pieaugušais, kas dzīvo tajā pašā adresē:

Nepieprasīts:

Atteikšanās pieņemt:

Pasta pakalpojumu sniedzēja vārdā:

Adresāta darbinieks:

Adresāts pārcēlies:

(1)OV C 62, 15.2.2019., 56. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. februāra nostāja.
(3)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000 (OV L 324, 10.12.2007., 79. lpp.).
(4) OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika