Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0204(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0001/2019

Texte depuse :

A8-0001/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 16.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0104

Texte adoptate
PDF 239kWORD 71k
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg
Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială ***I
P8_TA(2019)0104A8-0001/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0379),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0243/2018);

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

—  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0001/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 56.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)
P8_TC1-COD(2018)0204

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  În interesul bunei funcționări a pieței interne și al dezvoltării unui spațiu de justiție în materie civilă în Uniune, este necesar să se îmbunătățească în continuare și să se accelereze transmiterea și notificarea sau comunicarea între statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială, garantând în același timp un nivel ridicat de securitate și protecție în ceea ce privește transmiterea acestor documente, menținerea drepturilor destinatarului și protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. [AM 1]

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului(3) stabilește reguli privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială.

(3)  Integrarea judiciară sporită a statelor membre, datorată faptului că eliminarea exequatur-ului (procedură intermediară) a devenit regula generală, a scos la lumină anumite limite ale Regulamentului (CE) nr. 1393/2007.

(4)  În vederea asigurării efective a transmiterii rapide de acte în alte state membre în scopul notificării sau comunicării, ar trebui să fie utilizate toate mijloacele adecvate ale tehnologiei moderne de comunicare, cu respectarea anumitor condiții privind integritatea și fiabilitatea actului primit și asigurând respectarea drepturilor procedurale, un nivel ridicat de securitate al transmiterii acestor documente, precum și protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. În acest scop, toate comunicările și schimburile de documente între agențiile și organismele desemnate de statele membre ar trebui să fie efectuate prin intermediul unui sistem informatic descentralizat, alcătuit din sistemele informatice naționale. [AM 2]

(4a)  Sistemul informatic descentralizat care urmează să fie instituit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 ar trebui să se bazeze pe sistemul e-CODEX și să fie gestionat de eu-LISA. Eu-LISA ar trebui să dispună de resurse adecvate pentru ca un astfel de sistem să fie introdus și menținut în funcțiune, precum și pentru a furniza asistență tehnică agențiilor de transmitere, agențiilor de primire și organismelor centrale, în cazul în care se confruntă cu probleme legate de funcționarea sistemului. Comisia ar trebui să prezinte cât mai curând posibil și, în orice caz, înainte de sfârșitul anului 2019, o propunere de regulament privind comunicarea transfrontalieră în cadrul procedurilor judiciare (e-CODEX). [AM 3]

(4b)  În cazul în care actul de sesizare a instanței a fost deja notificat sau comunicat pârâtului și pârâtul nu a refuzat să accepte acest act, legea din statul membru al instanței ar trebui să ofere părților care își au domiciliul în alt stat membru posibilitatea de a numi un reprezentant în scopul de a li se notifica sau comunica acte în statul membru al instanței, cu condiția ca partea în cauză să fi fost informată în mod corespunzător cu privire la consecințele acelei opțiuni și să o fi acceptat în mod explicit. [AM 4]

(5)  Agenția de primire ar trebui, în toate împrejurările și fără a dispune de vreo marjă de apreciere în această privință, să informeze destinatarul în timp util în scris, utilizând formularul-tip, că poate refuza să primească actul care trebuie notificat sau comunicat în cazul în care acesta nu este redactat într-o limbă pe care o înțelege sau în limba oficială ori într-una din limbile oficiale de la locul de notificare sau comunicare. Această regulă ar trebui să se aplice și în cazul oricăror notificări sau comunicări ulterioare după ce destinatarul și-a exercitat dreptul de refuz. Dreptul de refuz ar trebui să se aplice și în cazul notificării sau comunicării prin intermediul agenților diplomatici sau consulari, prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat sau prin remitere directă. Ar trebui să fie posibil să se remedieze notificarea sau comunicarea actului refuzat prin transmiterea unei traduceri oficiale a actului către destinatar. [AM 5]

(6)  Dacă destinatarul a refuzat să primească actul, instanța sau autoritatea sesizată cu acțiunea judiciară pe parcursul căreia a fost necesar să se efectueze notificarea sau comunicarea ar trebui să verifice dacă refuzul a fost întemeiat. În acest scop, instanța sau autoritatea ar trebui să ia în considerare toate informațiile relevante de la dosar sau aflate la dispoziția sa pentru a determina competențele lingvistice efective ale destinatarului. Atunci când evaluează competențele lingvistice ale destinatarului, instanța ar putea ține cont de elemente concrete, cum ar fi documente redactate de către destinatar în limba în cauză, dacă profesia destinatarului presupune astfel de competențe lingvistice (de exemplu, este profesor sau interpret), dacă destinatarul este cetățean al statului membru în care se desfășoară procedura judiciară sau dacă a locuit în trecut în statul membru respectiv pentru o anumită perioadă lungă de timp. O astfel de evaluare nu ar trebui să aibă loc dacă actul a fost întocmit sau tradus în limba oficială sau într-una din limbile oficiale de la locul de notificare sau comunicare. [AM 6]

(7)  Eficiența și celeritatea procedurilor judiciare transfrontaliere necesită canale directe, și rapide și sigure prin care persoanelor din alte state membre să li se notifice sau comunice acte. Prin urmare, ar Ar trebui să fie posibil ca o persoană interesată într-o acțiune judiciară sau o instanță judecătorească ori o autoritate sesizată cu o acțiune judiciară să notifice sau să comunice acte direct prin mijloace electronice în contul de utilizator digital al unui destinatar care își are domiciliul în alt stat membru. Prin condițiile de utilizare a unui Un astfel de tip de servicii electronice directe ar trebui să se asigure faptul că notificarea sau comunicarea de acte în conturile de utilizator electronice se utilizează , cu toate acestea,fie permis numai în cazul în care există garanții adecvate pentru protejarea intereselor destinatarilor, fie prin intermediul unor inclusiv standarde tehnice înalte, fie sub forma unui și un consimțământ explicit dat de destinatar. În cazul în care documentele sunt notificate sau comunicate în format electronic, ar trebui să existe posibilitatea de a furniza o confirmare de primire a acestor documente. [AM 7]

(8)  Canalele Având în vedere obiectivul de îmbunătățire a cadrului cooperării judiciare în Uniune, ținând seama de necesitatea de a moderniza administrația publică de natură judiciară, în vederea creșterii interoperabilității transfrontaliere și a facilitării interacțiunii cu cetățenii, canalele directe deja existente pentru transmiterea și notificarea sau comunicarea actelor ar trebui îmbunătățite, astfel încât acestea să ofere alternative, rapide, fiabile, mai sigure și în general accesibile la transmiterea tradițională de informații prin intermediul agențiilor de primire. În acest scop, furnizorii de servicii de curierat ar trebui să utilizeze o confirmare de primire specifică atunci când efectuează notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor de curierat, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007. În mod similar, ar trebui să fie posibil ca o persoană interesată într-o acțiune judiciară sau o instanță judecătorească ori o autoritate sesizată cu o procedură judiciară să notifice sau să comunice acte pe teritoriul tuturor statelor membre direct prin intermediul funcționarilor judiciari, al autorităților sau al altor persoane competente din statul membru de primire. [AM 8]

(8a)  În cazul în care pârâtul nu s-a prezentat la înfățișare și în lipsa unei dovezi privind efectuarea notificării sau comunicării ori remiterii, judecătorul ar trebui, totuși, să poată pronunța o hotărâre, sub rezerva anumitor limitări și cu condiția respectării diferitelor cerințe legate de protecția intereselor pârâtului. În aceste cazuri, este esențial să se asigure că se depun toate eforturile rezonabile pentru a informa pârâtul că au fost inițiate proceduri judiciare împotriva sa. În acest scop, instanța ar trebui să trimită mesaje de alertă prin toate canalele de comunicare cunoscute, care sunt susceptibile de a fi accesibile în exclusivitate destinatarului, inclusiv, de exemplu, folosind numărul de telefon al persoanei respective, adresa de e-mail sau contul privat de pe platformele de comunicare socială al acesteia. [AM 9]

(9)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la apărare al destinatarilor, care derivă din dreptul la un proces echitabil, consacrat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, prin garantarea unui acces egal la justiție, regulamentul generează efecte pozitive în materie de nediscriminare (articolul 18 din TFUE) și respectă reglementările Uniunii în vigoare privind protecția datelor personale și a vieții private. [AM 10]

(9a)  Este important să se asigure că prezentul regulament se aplică în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor și că respectă protecția vieții private, astfel cum este prevăzută în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, este important să se asigure că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament este realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE. Datele cu caracter personal furnizate în temeiul prezentului regulament ar trebui prelucrate numai în scopurile specifice stabilite în prezentul regulament. [AM 11]

(10)  În scopul de a permite o adaptare rapidă a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1393/2007, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor I, II și IV la regulamentul respectiv. Pentru a defini măsurile detaliate necesare pentru funcționarea sistemului informatic descentralizat de comunicare și schimb de acte între agențiile și organismele desemnate de statele membre, și pentru a stabili măsurile detaliate necesare pentru funcționarea serviciilor de distribuție electronică înregistrată calificate care vor fi utilizate în scopul notificării sau comunicării de documente pe cale electronică, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei. Aceste acte delegate ar trebui să garanteze o transmitere eficace, fiabilă și fără dificultăți a datelor relevante, precum și un nivel ridicat de securitate a transmiterii, protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și, în ceea ce privește notificarea sau comunicarea electronică a documentelor, accesul egal pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, în scopul de a permite o adaptare rapidă a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1393/2007, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor I, II și IV la regulamentul respectiv. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(4). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 12]

(11)  În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, Comisia ar trebui să evalueze prezentul regulament pe baza informațiilor colectate prin mecanisme specifice de monitorizare pentru a evalua efectele reale ale regulamentului și necesitatea unor măsuri suplimentare.

(12)  Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere instituirea unui cadru juridic care să garanteze transmiterea și notificarea sau comunicarea rapidă și eficace a actelor judiciare și extrajudiciare între statele membre, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

(12a)   Prezentul regulament urmărește îmbunătățirea eficacității și rapidității procedurilor judiciare, prin simplificarea și accelerarea procedurilor în materie de notificare sau comunicare a actelor judiciare și extrajudiciare la nivelul Uniunii, contribuind, totodată, la reducerea întârzierilor și costurilor pentru cetățeni și întreprinderi. De asemenea, sporirea gradului de securitate juridică, simplificarea, accelerarea și digitalizarea procedurilor pot încuraja cetățenii și întreprinderile să se implice în tranzacții transfrontaliere, stimulând astfel schimburile comerciale la nivelul UE și ducând, prin urmare, la îmbunătățirea funcționării pieței interne. [AM 13]

(13)  În conformitate cu articolul 3 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, [Regatul Unit] [și] [Irlanda] [și-a(u) notificat dorința de a lua parte la adoptarea și la aplicarea prezentului regulament] [nu ia(u) parte la adoptarea prezentului regulament și prin urmare, nu are/au obligații în temeiul acestuia și nu fac(e) obiectul aplicării sale].

(14)  În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 referitor la poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(15)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 1

Domeniu de aplicare și definiții

(1)  Prezentul regulament se aplică în materie civilă sau comercială în cazul notificării sau comunicării:

   (a) de acte judiciare unor persoane domiciliate într-un alt stat membru decât cel în care se desfășoară procedura judiciară;
   (b) de acte extrajudiciare care trebuie transmise dintr-un stat membru în altul.

Acesta nu se aplică, în special, în materie fiscală, vamală sau administrativă, nici în ceea ce privește răspunderea statului privind acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorității publice (acta iure imperii).

(2)  Cu excepția articolului 3c, prezentul regulament nu se aplică în cazul în care nu este cunoscută adresa persoanei căreia se notifică sau comunică actul.

(3)  Prezentul regulament nu se aplică în cazul notificării sau al comunicării unui act către reprezentantul autorizat al unei părți în statul membru în care se desfășoară procedura, indiferent de locul de reședință al acelei părți. [AM 14]

(4)  În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

   (a) «stat membru» înseamnă statele membre cu excepția Danemarcei;
   (b) «stat membru al instanței» înseamnă statul membru în care se desfășoară procedura judiciară.”;

"

2.  La articolul 2 alineatul (4), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:"

„(c) mijloacele de primire a actelor de care dispun pentru cazurile prevăzute la articolul 3a alineatul (6) (4); ”; [AM 15]

"

3.  Se inserează articolele 3a, 3b și 3c, după cum urmează:"

„Articolul 3a

Mijloace de comunicare care trebuie folosite de agențiile de transmitere, agențiile de primire și organismele centrale

(1)  Actele, cererile, confirmările, adeverințele, certificatele și orice Transmiterea actelor, a cererilor, inclusiv a cererilor elaborate pe baza formularelor standard de la Anexa I, a confirmărilor, a adeverințelor, a certificatelor și a oricărei alte comunicări efectuată pe baza formularelor-tip din anexa I între agențiile de transmitere și agențiile de primire, între aceste agenții și organismele centrale sau între organismele centrale ale diferitelor state membre se transmit realizează prin intermediul unui sistem informatic descentralizat alcătuit din sistemele informatice naționale interconectate printr-o infrastructură de comunicații care permite schimbul transfrontalier securizat, și fiabil și în timp real de informații între sistemele informatice naționale. Acest sistem informatic descentralizat se bazează pe e-CODEX și este sprijinit prin finanțare din partea Uniunii. [AM 16]

(2)  Cadrul juridic general pentru utilizarea serviciilor electronice de încredere calificate, stabilit în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Consiliului* se aplică actelor, cererilor, confirmărilor, adeverințelor, certificatelor și oricărei comunicări transmise prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la alineatul (1). [AM 17]

(3)  În cazul în care actele, cererile, confirmările, adeverințele, certificatele și orice comunicare menționată la alineatul (1) necesită sau implică conțin un sigiliu sau ori o semnătură olografă, acestea se pot utiliza înlocui cu „sigilii electronice calificate” adecvate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, cu condiția de a se garanta pe deplin că persoanele cărora le sunt notificate sau comunicate documentele menționate anterior au putut lua cunoștință de aceste documente în timp util și în mod legal. [AM 18]

(4)  În cazul în care nu este posibilă transmiterea în conformitate cu alineatul (1) din cauza unor circumstanțe neprevăzute sau a unei perturbări neprevăzute și excepționale a sistemului informatic descentralizat, transmiterea se efectuează prin cele mai rapide mijloace alternative, garantându-se același nivel înalt de eficiență, fiabilitate, securitate și protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal. [AM 19]

(4a)  Drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor persoanelor implicate, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, sunt respectate și asigurate pe deplin. [AM 20]

(4b)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18, pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea modalităților detaliate de funcționare a sistemului informatic descentralizat. În exercitarea acestei competențe, Comisia se asigură că sistemul garantează un schimb eficace, fiabil și eficient al informațiilor relevante, precum și un nivel ridicat de securitate în ceea ce privește transmiterea și protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE. [AM 21]

Articolul 3b

Costurile instituirii unui sistem informatic descentralizat

(1)  Fiecare stat membru suportă costurile de instalare, de funcționare și de întreținere a punctelor de acces ale infrastructurii de comunicații care interconectează sistemele informatice naționale în contextul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a.

(2)  Fiecare stat membru suportă costurile de instituire și de ajustare a sistemelor sale informatice naționale pentru a asigura interoperabilitatea acestora cu infrastructura de comunicare, precum și costurile de administrare, de funcționare și de întreținere a sistemelor respective.

(3)  Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere posibilității de a solicita granturi pentru finanțarea activităților menționate la alineatele respective în cadrul programelor financiare ale Uniunii.

Articolul 3c

Asistență în cazul cererilor privind adresa

(1)  În cazul în care nu se cunoaște adresa destinatarului căruia urmează să i se notifice sau comunice actul judiciar sau extrajudiciar într-un alt stat membru, statele membre acordă asistență fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de 10 zile lucrătoare printr-unul sau mai multe din următoarele mijloace: [AM 22]

   (a) acordarea de asistență judiciară pentru a afla adresa persoanei căreia urmează să i se notifice sau comunice actul din partea autorităților desemnate, la cererea instanței judecătorești sesizate din statul membru unde se derulează procedura;
   (b) posibilitatea ca persoanele din alte state membre să depună cereri de informații privind adresele direct la registrele de domiciliu sau la alte baze de date accesibile publicului, inclusiv pe cale electronică, cu ajutorul unui formular-tip, prin intermediul portalului european e-justiție;
   (c) oferirea de îndrumări practice detaliate, accesibile online privind mecanismele disponibile pentru a afla adresele persoanelor în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, în vederea punerii informațiilor la dispoziția publicului. [AM 23]

(2)  Fiecare stat membru prezintă Comisiei următoarele informații:

   (a) metoda metodele de asistență pe care statul membru o le va oferi pe teritoriul său în temeiul alineatului (1); [AM 24]
   (b) după caz, numele și adresele autorităților menționate la alineatul (1) literele (a) și (b);
   (c) statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare ulterioară a acestor informații.

----------------------------------------

* Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).”;

"

4.  Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 4

Transmiterea actelor

(1)  Actele judiciare sunt transmise direct și în termenul cel mai scurt între agențiile desemnate în temeiul articolului 2.

(2)  Actul care urmează să fie trimis este însoțit de o cerere redactată folosind formularul-tip prevăzut în anexa I. Formularul se completează în limba oficială a statului membru de destinație sau, în cazul în care există mai multe limbi oficiale în statul membru în cauză, în limba oficială sau într-una din limbile oficiale ale locului unde urmează să se facă notificarea sau comunicarea, sau într-o altă limbă pe care statul membru respectiv a indicat că o acceptă. Fiecare stat membru indică limba sau limbile oficiale ale Uniunii, altele decât cea sau cele proprii, în care acesta acceptă să fie completat formularul.

(3)  Prezentul regulament nu aduce atingere cerințelor din dreptul intern cu privire la autenticitatea, exactitatea și forma autentică ale documentelor. Actelor care sunt transmise prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a nu li se pot refuza efectele juridice și admisibilitatea ca probe în procedurile judiciare exclusiv din motivul că sunt în format electronic. În cazul în care actele un act pe suport de hârtie sunt transformate este transformat în format electronic în scopul transmiterii prin sistemul informatic descentralizat, copiile electronice sau imprimate ale acestora au copia electronică sau imprimată a acestuia are același efect ca documentele originale, în afara cazului în care dreptul intern din statul membru de destinație impune ca acest document să fie notificat sau comunicat în original și pe suport de hârtie. În acest caz, agenția de primire eliberează o versiune pe suport de hârtie a documentului primit în format electronic. În cazul în care documentele originale conțin un sigiliu sau o semnătură olografă, documentul eliberat trebuie să conțină un sigiliu sau o semnătură olografă. Documentul eliberat de agenția de primire are același efect ca și documentul original.”; [AM 25]

"

5.  Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 6

Primirea actelor de către agenția de primire

(1)  La primirea actului se trimite fără întârziere agenției de transmitere o confirmare de primire automată prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a. [AM 26]

(2)  În cazul în care, pe baza informațiilor sau a actelor transmise, nu se poate da curs cererii de notificare sau comunicare, agenția de primire contactează agenția de transmitere fără întârziere și în orice caz în termen de patru zile lucrătoare în vederea obținerii informațiilor sau a actelor lipsă. [AM 27]

(3)  Dacă cererea de notificare sau de comunicare este în mod vădit în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament sau dacă neîndeplinirea cerințelor de formă impuse face imposibilă notificarea sau comunicarea, cererea și actele transmise sunt returnate imediat după primire agenției de transmitere, fără întârziere și în orice caz în termen de patru zile lucrătoare, împreună cu avizul de retur, utilizând formularul-tip prevăzut în anexa I. [AM 28]

(4)  Agenția de primire care primește un act pentru notificarea sau comunicarea căruia nu are competență teritorială îl transmite, împreună cu cererea, fără întârziere și în orice caz în termen de patru zile lucrătoare prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a, agenției de primire care are competență teritorială în același stat membru, dacă cererea îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2), și informează în același timp în mod corespunzător agenția de transmitere, utilizând formularul-tip prevăzut în anexa I. La primirea documentului și a cererii de către agenția de primire care are competență teritorială în același stat membru, aceasta trimite imediat agenției de transmitere o confirmare de primire automată prin intermediul sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a. [AM 29]

(4a)  Dispozițiile prevăzute la alineatele (1)-(4) se aplică mutatis mutandis situațiilor menționate la articolul 3a alineatul (4). Cu toate acestea, în aceste cazuri, termenele definite la alineatele (1)-(4) din prezentul articol nu se aplică, dar operațiunile relevante se efectuează cât mai curând posibil.”; [AM 30]

"

6.  Se introduce următorul articol 7a:"

„Articolul 7a

Obligația de a numi un Numirea unui reprezentant în scopul notificării sau comunicării în statul membru al instanței [AM 31]

(1)  În cazul în care actul de sesizare a instanței a fost deja notificat sau comunicat pârâtului și pârâtul nu a refuzat să accepte acest act în conformitate cu articolul 8, legea din statul membru al instanței poate să impună oferă părților care își au domiciliul în alt stat membru să numească posibilitatea de a numi un reprezentant în scopul de a li se notifica sau comunica acte în statul membru al instanței. În cazul în care partea în cauză a fost informată în mod corespunzător cu privire la consecințele alegerii de a beneficia de această opțiune și a ales în mod expres acest lucru, notificarea sau comunicarea actelor se face la reprezentantul autorizat al părții în cauză în statul membru al instanței, în conformitate cu legislația și practicile statului membru respectiv pentru procedură. [AM 32]

(2)  În cazul în care o parte nu respectă obligația de a numi un reprezentant în conformitate cu alineatul (1) și nu și-a exprimat consimțământul privind utilizarea unui cont electronic de utilizator unei adrese electronice în scopul notificării sau comunicării, în conformitate cu articolul 15a litera (b), se poate folosi orice metodă de notificare sau comunicare permisă în temeiul legislației statului membru al instanței pentru notificarea sau comunicarea actelor în cadrul procedurii, cu condiția ca partea în cauză să fi fost informată în mod corespunzător cu privire la această consecință până când a fost notificat sau comunicat actul de sesizare a instanței.”; [AM 33]

"

7.  Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 8

Refuzul primirii unui act

(1)  Agenția de primire informează destinatarul, folosind formularul-tip din anexa II, că acesta poate să refuze să primească actul de notificat sau de comunicat în cazul în care nu este redactat sau însoțit de o traducere într-una dintre următoarele limbi:

   (a) o oficială într-o limbă pe care destinatarul o înțelege;

sau

   (b) limba oficială a statului membru de destinație sau, în cazul în care în acest stat membru există mai multe limbi oficiale, limba oficială sau una din limbile oficiale ale locului în care urmează să se efectueze notificarea sau comunicarea. [AM 34]

(2)  Destinatarul poate refuza, pe baza unor motive întemeiate, primirea actului în momentul notificării sau al comunicării sau în termen de două săptămâni, prin returnarea formularului-tip prevăzut în anexa II către agenția de primire. [AM 35]

(3)  Atunci când agenția de primire este informată că destinatarul refuză să primească actul, în conformitate cu alineatele (1) și (2), aceasta informează imediat agenția de transmitere prin intermediul certificatului menționat la articolul 10 și returnează cererea și actul în legătură cu care este solicitată o traducere. [AM 36].

(4)  Dacă destinatarul a refuzat să primească actul în conformitate cu alineatele (1) și (2), instanța sau autoritatea sesizată cu procedura judiciară, pe parcursul căreia a fost efectuată notificarea sau comunicarea, verifică în cel mai scurt timp posibil dacă refuzul a fost întemeiat. [AM 37]

(5)  Notificarea sau comunicarea actului poate fi înlocuită cu notificarea sau comunicarea către destinatar, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, a actului însoțit de o traducere oficială într-una dintre limbile prevăzute la alineatul (1). În acest caz, data notificării sau comunicării actului este data la care actul însoțit de o traducere oficială este notificat sau comunicat în conformitate cu legislația statului membru de destinație. Cu toate acestea, în cazul în care, conform legislației unui stat membru, un act trebuie notificat sau comunicat într-un anumit termen determinat, data care se ia în considerare în ceea ce privește reclamantul este data notificării sau a comunicării actului inițial în conformitate cu articolul 9 alineatul (2). [AM 38]

(6)  Alineatele (1)-(5) se aplică și celorlalte mijloace de transmitere și de notificare sau comunicare a actelor judiciare prevăzute în secțiunea 2.

(7)  În sensul alineatului (1), agenții diplomatici sau consulari, în cazul în care notificarea sau comunicarea este efectuată în conformitate cu articolul 13, ori autoritatea sau persoana competentă, în cazul în care notificarea sau comunicarea este efectuată în conformitate cu articolul 14 sau 15a, informează destinatarul că acesta poate refuza să primească actul și că orice act refuzat trebuie să fie returnat imediat agenților, autorității sau persoanei respective.”; [AM 39]

"

8.  La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) În cazul în care formalitățile privind notificarea sau comunicarea actului au fost finalizate, se redactează un certificat de îndeplinire a acestor formalități, utilizând formularul-tip prevăzut în anexa I, și se transmite agenției de transmitere.”;

"

9.  Articolele 14 și 15 se înlocuiesc cu următorul text:"

„Articolul 14

Notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat [AM 40]

(1)  Notificarea sau comunicarea actelor judiciare poate fi efectuată direct prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat în cazul persoanelor domiciliate într-un alt stat membru, prin scrisoare recomandată sau trimitere grupată cu confirmare de primire. [AM 41]

(2)  În sensul prezentului articol, notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat se realizează prin folosirea confirmării de primire specifice care figurează în anexa IV. [AM 42]

(3)  Indiferent de legea statului membru de origine, notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat se consideră efectuată în mod valabil și în cazul în care documentul a fost livrat la domiciliul destinatarului unor persoane adulte care locuiesc la aceeași adresă cu destinatarul sau sunt angajate la această adresă de către destinatar și care au capacitatea și sunt dispuse să accepte actul. [AM 43]

Articolul 15

Notificarea sau comunicarea directă

(1)  Persoanelor domiciliate în alt stat membru li se pot notifica sau comunica acte judiciare în mod direct prin intermediul funcționarilor judiciari, autorităților sau altor persoane competente din statul membru de primire.

(2)  Fiecare stat membru îi furnizează Comisiei informații cu privire la tipul de profesii sau persoane competente care sunt autorizate să efectueze notificarea sau comunicarea în temeiul prezentului articol pe teritoriul lor. Aceste informații trebuie să fie accesibile online.”; [AM 44]

"

10.  Se introduce următorul articol 15a:"

„Articolul 15a

Notificarea sau comunicarea electronică

(1)  Persoanelor domiciliate în alt stat membru li se pot notifica sau comunica acte judiciare în mod direct prin mijloace electronice în conturile de utilizator la adrese electronice accesibile destinatarului, cu condiția ca una din următoarele condiții să fie îndeplinită următoarele două condiții să fie îndeplinite simultan: [AM 45]

   (a) actele sunt trimise și primite utilizând servicii de distribuție electronică înregistrată calificate în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;, și [AM 46]
   (b) după începerea procedurii juridice, destinatarul și-a dat acordul expres ca instanța sau autoritatea sesizată să utilizeze respectivul cont de utilizator respectiva adresă electronică în scopul notificării sau comunicării documentelor în cursul acțiunilor în justiție.”; [AM 47]

(1a)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea modalităților detaliate de funcționare a serviciilor de livrare electronice calificate care trebuie să fie utilizate în scopul notificării sau comunicării de documente judiciare prin mijloace electronice. În exercitarea acestei competențe, Comisia se asigură că aceste sisteme garantează o transmitere eficace, fiabilă și eficientă a actelor relevante, precum și un nivel ridicat de securitate în ceea ce privește transmiterea, accesul egal al persoanelor cu dizabilități și protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE.”; [AM 48]

"

11.  Articolele 17 și 18 se înlocuiesc cu următorul text:"

„Articolul 17

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18, acte delegate de modificare a anexelor I, II și IV pentru a actualiza formularele-tip sau pentru a aduce modificări tehnice formularelor menționate.”.

Articolul 18

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată cinci ani [de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 3a, la articolul 15a și la articolul 17. [AM 49]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 17 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Prin decizia de revocare ia sfârșit delegarea competențelor specificată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în textul deciziei. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3a, al articolului 15a sau al articolului 17 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului menționat, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului; [AM 50]

———————————————

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

"

(12)  Se introduc următoarele articole 18a și 18b:"

„Articolul 18a

Instituirea unui sistem informatic descentralizat

Comisia adoptă acte de punere în aplicare de instituire a sistemului informatic descentralizat menționat la articolul 3a. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 18b alineatul (2). [AM 51]

Articolul 18b

Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”; [AM 52]

"

13.  Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 19

Neprezentarea pârâtului la înfățișare

(1)  Atunci când o citație sau un act echivalent a trebuit să fie transmis într-un alt stat membru în vederea notificării sau comunicării, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, și pârâtul nu s-a prezentat la înfățișare, pronunțarea hotărârii se suspendă până când se stabilește dacă notificarea, comunicarea sau remiterea a avut loc în timp util și în mod legal pentru ca pârâtul să își poată pregăti apărarea și că: [AM 53]

   (a) actul a fost notificat sau comunicat conform unei proceduri prevăzute de dreptul intern al statului membru de destinație pentru notificarea sau comunicarea actelor, în cauzele interne, către persoanele aflate pe teritoriul său sau
   (b) actul a fost în fapt remis pârâtului sau la domiciliul acestuia prin alt mijloc prevăzut în prezentul regulament;

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), judecătorul poate pronunța o hotărâre în lipsa unei dovezi privind efectuarea notificării sau comunicării ori remiterii, dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

   (a) actul a fost transmis printr-unul din mijloacele prevăzute în prezentul regulament;
   (b) de la data transmiterii actului s-a scurs un termen considerat adecvat de către judecător în acel caz, dar nu mai puțin de șase luni; [AM 54]
   (c) nu a putut fi obținut niciun tip de certificat, cu toate că autoritățile sau organismele competente ale statului membru de destinație au întreprins toate demersurile rezonabile în sensul obținerii acestuia.

(3)  Atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la alineatul (2), se fac eforturi rezonabile pentru a informa pârâtul prin toate canalele de comunicare disponibile, inclusiv prin mijloace tehnologice moderne de comunicare la distanță, pentru care instanța sesizată cunoaște o adresă sau un cont o adresă electronică, că a fost inițiată o procedură împotriva sa. [AM 55]

(4)  Sub rezerva dispozițiilor de la alineatele (1) și (2), în cazuri urgente și justificate, judecătorul poate dispune orice măsură provizorie sau asigurătorie. [AM 56]

(5)  Atunci când un act de sesizare a instanței a trebuit transmis în alt stat membru în scopul notificării sau comunicării, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, și a fost pronunțată o hotărâre împotriva pârâtului, care nu s-a prezentat la înfățișare, judecătorul are competența de a dispune repunerea în termen a pârâtului pentru exercitarea unei căi de atac dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

   (a) pârâtul nu a luat cunoștință de actul respectiv în timp util pentru a se apăra sau nu a luat cunoștință de hotărâre în timp util și/sau în mod legal pentru a exercita o cale de atac, din motive care nu îi sunt imputabile; [AM 57]
   (b) mijloacele de apărare ale pârâtului nu apar lipsite de orice temei.

Cererea de repunere în termen este inadmisibilă dacă nu a fost formulată într-un termen rezonabil începând din momentul în care pârâtul a avut cunoștință de hotărâre.

O astfel de cerere este inadmisibilă dacă este formulată după mai mult de doi ani de la data pronunțării hotărârii.

(6)  După expirarea perioadei de doi ani de la data pronunțării hotărârii menționate la alineatul (2), dispozițiile de drept național care permit o repunere extraordinară în termen pentru exercitarea unei căi de atac nu se pot aplica pentru a contesta recunoașterea și executarea hotărârii într-un alt stat membru.

(7)  Alineatele (5) și (6) nu se aplică în cazul hotărârilor privind starea civilă sau capacitatea juridică a persoanelor.”;

"

13a.  La articolul 22, înainte de alineatul (1) se introduce următorul alineat:"

„(-1) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament este realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE.”; [AM 58]

"

13b.  La articolul 22, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Informațiile transmise în temeiul prezentului regulament, în special datele personale, nu pot fi utilizate de către agenția agențiile de transmitere, agențiile de primire și organismele centrale decât în scopurile specifice stabilite în prezentul regulament. Datele cu caracter personal care nu sunt relevante în sensul prezentului regulament sunt șterse imediat.”; [AM 59]

"

13c.  La articolul 22, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Agențiile de transmitere, agențiile de primire și organismele centrale asigură confidențialitatea acestor informații, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul lor intern.”; [AM 60]

"

13d.  La articolul 22, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) Alineatele (-1), (1) și (2) nu aduc atingere dispozițiilor de drept al Uniunii și de drept intern în temeiul cărora persoanele în cauză au dreptul să fie informate cu privire la utilizarea informațiilor transmise în baza prezentului regulament.”; [AM 61]

"

13e.  La articolul 22, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„(4) Orice prelucrare a informațiilor efectuată de către instituțiile și organismele Uniunii în cadrul prezentului regulament se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.”; [AM 62]

"

14.  La articolul 23, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Statele membre îi comunică Comisiei informațiile menționate la articolele 2, 3, 3c, 4, 10, 11, 13 și 15. Statele membre transmit Comisiei dacă, în conformitate cu legislația lor, un act trebuie notificat sau comunicat într-un termen determinat, după cum se menționează la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2).”;

"

15.  Se introduce următorul articol 23a:"

„Articolul 23a

Monitorizare

(1)  Cel târziu în termen de [doi ani de la data aplicării un an de la data intrării în vigoare], Comisia stabilește un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament. [AM 63]

(2)  Programul de monitorizare stabilește prin ce mijloace vor fi colectate datele și alte dovezi necesare, precum și intervalele de colectare a acestora. Acesta precizează măsurile care trebuie luate de Comisie și, respectiv, de statele membre pentru colectarea și analizarea datelor și a altor dovezi.

(3)  Statele membre îi furnizează Comisiei datele și alte probe necesare în vederea monitorizării.”;

"

16.  Articolul 24 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 24

Evaluare

(1)  Nu mai devreme târziu de ... [cinci patru ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele sale constatări, însoțit, atunci când este cazul, de o propunere legislativă. [AM 64]

(2)  Statele membre îi furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului.”;

"

17.  Anexa la prezentul regulament se adaugă ca Anexa IV.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la …..[18 luni după intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Cu toate acestea:

(a)  articolul 1 punctul 14 se aplică începând cu …..[12 luni după intrarea în vigoare] și

(b)  articolul 1 punctele 3, 4 și 5 se aplică începând cu …..[24 de luni după intrarea în vigoare].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Președintele Președintele

ANEXĂ

„ANEXA IV

Confirmare de primire care se folosește pentru notificarea sau comunicarea efectuată prin intermediul serviciilor de curierat în temeiul articolului 14

Confirmare de primire

pentru notificarea sau comunicarea actelor judiciare sau extrajudiciare prin intermediul serviciilor de curierat

[articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1393/2007]

Numărul de referință unic al trimiterii:

Expeditor:

Nume:

Destinatar:

Nume

Numele beneficiarului:

Semnătura beneficiarului:

Confirmarea trebuie returnată la următoarea adresă:

Adresa de livrare:

Data livrării/returnării actului:

zz ll aaaa

Strada:

Nr.

Strada

Nr.

LIVRAT

către:

RETURNAT

din cauză că:

Localitate:

 

Localitate

 

Destinatar:

Nu se cunoaște adresa:

Cod poștal:

 

Cod poștal

 

Reprezentant:

Destinatar necunoscut:

Țara:

 

Țara:

 

Persoană adultă care locuiește la aceeași adresă:

Neridicat:

Primire refuzată

Pentru furnizorul de servicii de curierat:

Angajat al destinatarului:

Destinatar mutat:

(1)JO C 62, 15.2.2019, p. 56.
(2) Poziția Parlamentului European din 13 februarie 2019.
(3)Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului, (JO L 324, 10.12.2007, p. 79).
(4) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate