Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0436(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0063/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0063/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 144kWORD 52k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I
P8_TA(2019)0105A8-0063/2019

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Προκειμένου να αποτραπούν σοβαρές διαταράξεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη δημόσια τάξη, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια δέσμη μέτρων τα οποία θα επιτρέπουν στους οδικούς μεταφορείς που διαθέτουν άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές ανάμεσα στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπόλοιπων είκοσι επτά κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, τα παρεχόμενα δικαιώματα θα πρέπει να προϋποθέτουν τη χορήγηση ισοδύναμων δικαιωμάτων και να υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό.
(4)  Προκειμένου να αποτραπούν σοβαρές διαταράξεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη δημόσια τάξη, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια δέσμη προσωρινών μέτρων τα οποία θα επιτρέπουν στους οδικούς μεταφορείς που διαθέτουν άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές ανάμεσα στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπόλοιπων είκοσι επτά κρατών μελών ή από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου προς το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου με διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, τα παρεχόμενα δικαιώματα θα πρέπει να προϋποθέτουν τη χορήγηση ισοδύναμων δικαιωμάτων και να υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2
(2)   «διμερείς μεταφορές»:
(2)   «εγκεκριμένες μεταφορές»:
α)  οι μετακινήσεις ενός οχήματος με φορτίο, με σημείο αφετηρίας και σημείο άφιξης εντός του εδάφους της Ένωσης και εντός του εδάφους του Ηνωμένου Βασιλείου, αντίστοιχα, με ή χωρίς διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες·
α)  οι μετακινήσεις ενός οχήματος με φορτίο, από το έδαφος της Ένωσης προς το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου ή αντιστρόφως, με ή χωρίς διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες·
β)   οι μετακινήσεις χωρίς φορτίο σε συνδυασμό με τις μεταφορές που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
β)   οι μετακινήσεις ενός οχήματος με φορτίο, από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου προς το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου με διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από το έδαφος της Ένωσης·
βα)  οι μετακινήσεις χωρίς φορτίο σε συνδυασμό με τις μεταφορές στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία α) και β)·
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5
(5)   «άδεια από το ΗΒ»: άδεια που εκδίδεται από το Ηνωμένο Βασίλειο για τους σκοπούς διεθνών μεταφορών, περιλαμβανομένων των διμερών μεταφορών·
(5)   «άδεια από το ΗΒ»: άδεια που εκδίδεται από το Ηνωμένο Βασίλειο για τους σκοπούς διεθνών μεταφορών, όσον αφορά εγκεκριμένες μεταφορές·
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος
Δικαίωμα διεξαγωγής διμερών μεταφορών
Δικαίωμα διεξαγωγής εγκεκριμένων μεταφορών
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Οι οδικοί μεταφορείς του ΗΒ μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, να διεξάγουν διμερείς μεταφορές.
1.  Οι οδικοί μεταφορείς του ΗΒ μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, να διεξάγουν εγκεκριμένες μεταφορές.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Διμερείς μεταφορές των κάτωθι τύπων μπορούν να διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να απαιτείται άδεια από το ΗΒ κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 5):
2.  Εγκεκριμένες μεταφορές των κάτωθι τύπων μπορούν να διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να απαιτείται άδεια από το ΗΒ κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 5):
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Κατά τη διάρκεια των διμερών μεταφορών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:
Κατά τη διάρκεια των εγκεκριμένων μεταφορών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Εάν κρίνει ότι τα δικαιώματα που χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε οδικούς μεταφορείς της Ένωσης δεν είναι, de jure ή de facto, ισοδύναμα με εκείνα που χορηγούνται σε οδικούς μεταφορείς του ΗΒ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ή ότι τα δικαιώματα αυτά δεν παρέχονται εξ ίσου σε όλους τους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης, η Επιτροπή, προκειμένου να αποκαταστήσει την ισοδυναμία, δύναται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων:
2.  Εάν κρίνει ότι τα δικαιώματα που χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε οδικούς μεταφορείς της Ένωσης δεν είναι, de jure ή de facto, ισοδύναμα με εκείνα που χορηγούνται σε οδικούς μεταφορείς του ΗΒ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ή ότι τα δικαιώματα αυτά δεν παρέχονται εξ ίσου σε όλους τους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης, η Επιτροπή, προκειμένου να αποκαταστήσει την ισοδυναμία, δύναται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων:
α)  να καθορίσει όρια στην επιτρεπόμενη χωρητικότητα που παρέχεται σε οδικούς μεταφορείς του ΗΒ ή στον αριθμό των διαδρομών ή σε αμφότερα·
α)   να αναστείλει την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού σε περίπτωση που δεν χορηγούνται ισοδύναμα δικαιώματα στους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης ή σε περίπτωση που τα χορηγούμενα δικαιώματα είναι ελάχιστα· ή
β)  να αναστείλει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· ή
β)  να καθορίσει όρια στην επιτρεπόμενη χωρητικότητα που παρέχεται σε οδικούς μεταφορείς του ΗΒ ή στον αριθμό των διαδρομών ή σε αμφότερα· ή
γ)  να εγκρίνει άλλα πρόσφορα μέτρα.
γ)  να εγκρίνει άλλα πρόσφορα μέτρα, όπως οικονομικές υποχρεώσεις ή λειτουργικούς περιορισμούς.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Εάν κρίνει ότι, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εκ των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις είναι σημαντικά λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με εκείνες από τις οποίες επωφελούνται οι οδικοί μεταφορείς του ΗΒ, η Επιτροπή, προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση, δύναται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων:
2.  Εάν κρίνει ότι, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εκ των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις είναι σημαντικά λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με εκείνες από τις οποίες επωφελούνται οι οδικοί μεταφορείς του ΗΒ, η Επιτροπή, προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση, δύναται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων:
α)  να καθορίσει όρια στην επιτρεπόμενη χωρητικότητα που παρέχεται σε οδικούς μεταφορείς του ΗΒ ή στον αριθμό των διαδρομών ή σε αμφότερα·
α)   να αναστείλει την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού σε περίπτωση που δεν χορηγούνται ισοδύναμα δικαιώματα στους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης ή σε περίπτωση που τα χορηγούμενα δικαιώματα είναι ελάχιστα· ή
β)  να αναστείλει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· ή
β)  να καθορίσει όρια στην επιτρεπόμενη χωρητικότητα που παρέχεται σε οδικούς μεταφορείς του ΗΒ ή στον αριθμό των διαδρομών ή σε αμφότερα· ή
γ)  να εγκρίνει άλλα πρόσφορα μέτρα.
γ)  να εγκρίνει άλλα πρόσφορα μέτρα, όπως οικονομικές υποχρεώσεις ή λειτουργικούς περιορισμούς.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0063/2019).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου