Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0433(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0062/2019

Indgivne tekster :

A8-0062/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Vedtagne tekster
PDF 158kWORD 48k
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg
Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I
P8_TA(2019)0106A8-0062/2019

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  For at afspejle dens midlertidige karakter bør anvendelsen af denne forordning begrænses til en kort periode, uden at dette foregriber en eventuel forhandling og ikrafttræden fremover af en aftale, som omfatter en aftale om udøvelse af lufttrafik mellem Unionen og Det Forenede Kongerige.
(5)  For at afspejle dens midlertidige karakter bør anvendelsen af denne forordning begrænses til en kort periode. Kommissionen bør inden den … [indsæt datoen for denne forordnings ikrafttræden] få mandat til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige om en omfattende lufttrafikaftale.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   For at sikre gensidigt fordelagtige niveauer af forbindelser bør samarbejdsaftaler om markedsføring, som f.eks. code-sharing, planlægges for luftfartsselskaber både fra Det Forenede Kongerige og fra EU-27 i overensstemmelse med gensidighedsprincippet.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår vedtagelse af foranstaltninger, der skal sikre en rimelig grad af gensidighed med hensyn til de rettigheder, som Unionen og Det Forenede Kongerige ensidigt indrømmer den anden parts luftfartsselskaber, og sikre, at EU-luftfartsselskaber kan konkurrere med Det Forenede Kongeriges luftfartsselskaber på rimelige vilkår i forbindelse med udøvelsen af lufttrafik. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011
(6)  For at sikre en rimelig grad af gensidighed med hensyn til de rettigheder, som Unionen og Det Forenede Kongerige ensidigt indrømmer den anden parts luftfartsselskaber, og sikre, at EU-luftfartsselskaber kan konkurrere med Det Forenede Kongeriges luftfartsselskaber på rimelige vilkår i forbindelse med udøvelsen af lufttrafik, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår genoprettelse af ækvivalens eller afhjælpning af situationer med illoyal konkurrence ved hjælp af passende foranstaltninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
_________________
1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
Ændring 4
Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)
Artikel 2a
Midlertidig undtagelse fra kravet om ejerskab
1.  Kommissionen kan på anmodning af et luftfartsselskab indrømme en midlertidig undtagelse fra kravet om ejerskab i artikel 4, litra f), i forordning (EF) nr. 1008/2008, forudsat at luftfartsselskabet opfylder alle følgende betingelser:
a)  det er indehaver af en gyldig licens i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1008/2008 på dagen før den første dag, hvor nærværende forordning finder anvendelse, jf. artikel 12, stk. 2
b)  Det Forenede Kongerige eller britiske statsborgere eller en kombination af begge ejer mindre end 50 % af foretagendet
c)  EU-medlemsstater eller EU-medlemsstatsborgere eller en kombination af begge kontrollerer effektivt foretagendet, enten direkte eller indirekte gennem et eller flere andre foretagender og
d)  det fremlægger troværdige planer om at ændre ejerskabsstrukturen snarest muligt for at overholde kravet om ejerskab i artikel 4, litra f), i forordning (EF) nr. 1008/2008.
2.  Den i stk. 1 omhandlede fritagelse kan indrømmes for en periode, der ikke løber til efter den 30. marts 2020, og kan ikke forlænges.
Ændring 5
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c
c)  udføre internationale lufttransporttjenester i form af rute- og charterflyvning med passagerer, en kombination af passagerer og fragt samt rene fragttjenester mellem ethvert par af punkter, hvoraf det ene er beliggende på Det Forenede Kongeriges territorium, og det andet er beliggende på Unionens territorium.
c)  udføre internationale lufttransporttjenester i form af rute- og charterflyvning, inklusive code-sharing, med passagerer, en kombination af passagerer og fragt samt rene fragttjenester mellem ethvert par af punkter, hvoraf det ene er beliggende på Det Forenede Kongeriges territorium, og det andet er beliggende på Unionens territorium.
Ændring 6
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
2.  Uanset artikel 4 og 5 gælder det for udbuddet af ruteflyvning i henhold til denne forordning, at den samlede sæsonbestemte kapacitet, som udøves af UK-luftfartsselskaber på ruter mellem Det Forenede Kongerige og hver medlemsstat, ikke må overstige det samlede antal afgange, som disse luftfartsselskaber opererede på disse ruter i henholdsvis IATA vinter- og sommersæsonen 2018.
udgår
Ændring 7
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – indledning
2.  Hvis Kommissionen fastslår, at de rettigheder, som Det Forenede Kongerige indrømmer EU-luftfartsselskaberne, ikke retligt eller faktisk er ækvivalente med dem, som indrømmes UK-luftfartsselskaber i henhold til denne forordning, eller at disse rettigheder ikke er ligeligt tilgængelige for alle EU-luftfartsselskaber, kan den for at genoprette ækvivalensen ved gennemførelsesretsakter, der vedtages efter den procedure, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1008/2008:
2.  Hvis Kommissionen fastslår, at de rettigheder, som Det Forenede Kongerige indrømmer EU-luftfartsselskaberne, ikke retligt eller faktisk er ækvivalente med dem, som indrømmes UK-luftfartsselskaber i henhold til denne forordning, eller at disse rettigheder ikke er ligeligt tilgængelige for alle EU-luftfartsselskaber, tillægges den beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at genoprette ækvivalensen ved at:
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a
a)  justere UK-luftfartsselskabernes disponible kapacitet inden for den grænse, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, og pålægge medlemsstaterne at tilpasse UK-luftfartsselskabernes tilladelser til at operere, både eksisterende og nye, i overensstemmelse hermed
a)  foreslå et kapacitetsloft for ruter mellem Det Forenede Kongerige og hver medlemsstat og pålægge medlemsstaterne at tilpasse UK-luftfartsselskabernes tilladelser til at operere, både eksisterende og nye, i overensstemmelse hermed
Ændring 9
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning
2.  Hvis Kommissionen fastslår, at de omhandlede betingelser som følge af en af de i stk. 3 nævnte situationer er mærkbart mindre gunstige end dem, som UKluftfartsselskaber drager fordel af, kan den for at afhjælpe denne situation ved gennemførelsesretsakter, der vedtages efter den procedure, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1008/2008:
2.  Hvis Kommissionen fastslår, at de omhandlede betingelser som følge af en af de i stk. 3 nævnte situationer er mærkbart mindre gunstige end dem, som britiske luftfartsselskaber drager fordel af, tillægges den beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at afhjælpe denne situation ved at:
Ændring 10
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a
a)  justere UK-luftfartsselskabernes disponible kapacitet inden for den grænse, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, og pålægge medlemsstaterne at tilpasse UK-luftfartsselskabernes tilladelser til at operere, både eksisterende og nye, i overensstemmelse hermed
a)  foreslå et kapacitetsloft for ruter mellem Det Forenede Kongerige og hver medlemsstat og pålægge medlemsstaterne at tilpasse UK-luftfartsselskabernes tilladelser til at operere, både eksisterende og nye, i overensstemmelse hermed
Ændring 11
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – indledning
3.  Gennemførelsesretsakter, jf. stk. 2, kan vedtages for at afhjælpe følgende situationer:
3.  De delegerede retsakter i henhold til stk. 2 tager især sigte på at afhjælpe følgende situationer:
Ændring 12
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra d
d)  Det Forenede Kongerige anvender standarder for beskyttelsen af arbejdstagere, flyvesikkerhed, luftfartssikkerhed eller miljøet, som er ringere end dem, der er fastsat i EU-retten eller, i mangel af relevante bestemmelser i EU-retten, er ringere end dem, som anvendes af alle medlemsstaterne eller under alle omstændigheder er ringere end relevante internationale standarder
d)  Det Forenede Kongerige anvender standarder for beskyttelsen af passagerrettigheder, arbejdstagere, flyvesikkerhed, luftfartssikkerhed eller miljøet, som er ringere end dem, der er fastsat i EU-retten eller, i mangel af relevante bestemmelser i EU-retten, er ringere end dem, som anvendes af alle medlemsstaterne eller under alle omstændigheder er ringere end relevante internationale standarder
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om enhver beslutning om i henhold til stk. 1 og 2 at afvise eller tilbagekalde et UK-luftfartsselskabs tilladelse til at operere.
4.  Medlemsstaterne underretter uden unødig forsinkelse Kommissionen og de øvrige medlemsstater om enhver beslutning om i henhold til stk. 1 og 2 at afvise eller tilbagekalde et UK-luftfartsselskabs tilladelse til at operere.
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder hører og samarbejder om fornødent med Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder for at sikre denne forordnings gennemførelse.
1.  Unionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder hører og samarbejder om fornødent med Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder for at sikre denne forordnings gennemførelse.
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 11
Artikel 11
udgår
Udvalg
Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 1008/2008.
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)
Artikel 11a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4 og 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den … [datoen for denne forordnings ikrafttræden].
3.  Den i artikel 4 og 5 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4 og 5 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – litra a
a)  den dato, på hvilken en aftale mellem Unionen og Det Forenede Kongerige om regulering af udøvelsen af lufttransport mellem dem træder i kraft eller anvendes midlertidigt, hvis det er relevant, eller
a)  den dato, på hvilken en omfattende aftale mellem Unionen og Det Forenede Kongerige om regulering af udøvelsen af lufttransport mellem dem træder i kraft eller anvendes midlertidigt, hvis det er relevant, eller

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0062/2019).

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik