Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0433(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0062/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0062/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Usvojeni tekstovi
PDF 158kWORD 56k
Srijeda, 13. veljače 2019. - Strasbourg
Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I
P8_TA(2019)0106A8-0062/2019

Amandmani koje je donio Europski parlament 13. veljače 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Kako bi se odrazio njezin privremeni karakter, primjena ove Uredbe trebala bi biti ograničena na kratko vrijeme, ne dovodeći u pitanje moguće pregovore i stupanje na snagu budućeg sporazuma kojim se obuhvaćaju odredbe sporazuma o obavljanju zračnog prijevoza između Unije i Ujedinjene Kraljevine.
(5)  Kako bi se odrazio njezin privremeni karakter, primjena ove Uredbe trebala bi biti ograničena na kratko vrijeme. Do... [molimo umetnuti datum stupanja na snagu ove Uredbe] Komisiji je potrebno dati mandat za otvaranje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom o sveobuhvatnom sporazumu za zračni promet.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5.a)   Kako bi se održale obostrano korisne razine povezanosti, trebalo bi predvidjeti dogovore o tržišnoj suradnji, kao što su zajedničke oznake (code-sharing), i za zračne prijevoznike u Ujedinjenoj Kraljevini i za zračne prijevoznike iz 27 država članica EU-a, u skladu s načelom reciprociteta.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu donošenja mjera kojima bi se jamčila dostatna razina uzajamnosti između prava koja jednostrano dodjeljuju Ujedinjena Kraljevina i Unija prijevoznicima druge strane i osigurati da se prijevoznici Unije mogu pod pravednim uvjetima natjecati s prijevoznicima iz Ujedinjene Kraljevine u pogledu obavljanja zračnog prijevoza. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.
(6)  Kako bi se osigurala razumna razina reciprociteta između prava koja jednostrano dodjeljuju Unija i Ujedinjena Kraljevina prijevoznicima druge strane te zajamčilo da se prijevoznici Unije mogu pod pravednim uvjetima natjecati s prijevoznicima iz Ujedinjene Kraljevine u pogledu obavljanja zračnog prijevoza, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu ponovne uspostave istovjetnosti ili rješavanja situacija nepoštenog tržišnog natjecanja odgovarajućim mjerama. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
_________________
1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Članak 2.a (novi)
Članak 2.a
Privremeno izuzeće od zahtjeva u pogledu vlasništva
1.  Komisija može na zahtjev zračnog prijevoznika, pod uvjetom da zračni prijevoznik ispunjava sve sljedeće uvjete, odobriti privremeno izuzeće od zahtjeva u pogledu vlasništva utvrđenog u članku 4. točki (f) Uredbe (EZ) br. 1008/2008:
(a)  da je na dan prije prvog dana primjene ove Uredbe iz članka 12. stavka 2. posjedovao valjanu operativnu licenciju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008;
(b)  da Ujedinjena Kraljevina ili državljani Ujedinjene Kraljevine, ili njihova kombinacija, imaju manje od 50 % vlasništva u poduzeću;
(c)  da države članice Unije ili državljani država članica Unije, ili njihova kombinacija, učinkovito kontroliraju poduzeće, bilo izravno ili neizravno preko jednog ili više posredničkih poduzeća; i
(d)  da je iznio vjerodostojne planove za promjenu vlasničke strukture u najkraćem mogućem roku kako bi se ispunio zahtjev u pogledu vlasništva utvrđen u članku 4. točki (f) Uredbe (EZ) br. 1008/2008.
2.  Izuzeće iz stavka 1. svibnja odobrava se za razdoblje do 30. ožujka 2020. i ne može se produljiti.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka c
(c)  obavljati redoviti i izvanredni međunarodni zračni prijevoz putnika, kombinirani prijevoz putnika i tereta i prijevoz tereta između bilo kojih dviju točaka od kojih se jedna nalazi na državnom području Ujedinjene Kraljevine, a druga na području Unije;
(c)  obavljati redoviti i izvanredni međunarodni zračni prijevoz putnika, uključujući zajedničke oznake (code-sharing), kombinirani prijevoz putnika i tereta i prijevoz tereta između bilo kojih dviju točaka od kojih se jedna nalazi na državnom području Ujedinjene Kraljevine, a druga na području Unije;
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.
2.  U skladu s člancima 4. i 5., pri obavljanju redovitog zračnog prijevoza na temelju ove Uredbe, ukupni sezonski kapacitet koji osiguravaju zračni prijevoznici Ujedinjene Kraljevine za rute između Ujedinjene Kraljevine i svake države članice ne smije prekoračiti ukupni broj letova koje su ti prijevoznici obavljali na tim rutama tijekom zimske i ljetne sezone IATA-e 2018.
Briše se.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Ako Komisija utvrdi da prava koja je Ujedinjena Kraljevina dodijelila zračnim prijevoznicima Unije nisu de jure ili de facto istovjetna onima koja su dodijeljena zračnim prijevoznicima iz Ujedinjene Kraljevine u skladu s ovom Uredbom, ili da ta prava nisu jednako dostupna svim prijevoznicima Unije, može radi ponovne uspostave istovjetnosti provedbenim aktima donesenima u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 poduzeti sljedeće:
2.  Ako Komisija utvrdi da prava koja je Ujedinjena Kraljevina dodijelila zračnim prijevoznicima Unije nisu de jure ili de facto istovjetna onima koja su dodijeljena zračnim prijevoznicima iz Ujedinjene Kraljevine u skladu s ovom Uredbom, ili da ta prava nisu jednako dostupna svim prijevoznicima Unije, ona ima ovlasti radi ponovne uspostave istovjetnosti donijeti delegirane akte i skladu s člankom 11.a kako bi se moglo:
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – točka a
(a)  prilagoditi kapacitet koji je na raspolaganju za zračne prijevoznike iz Ujedinjene Kraljevine unutar granica utvrđenih u članku 3. stavku 2. i od država članica zahtijevati da shodno tome prilagode postojeća i nova operativna odobrenja zračnih prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine;
(a)  predložiti ograničavanje kapaciteta za rute između Ujedinjene Kraljevine i svake pojedinačne države članice i zahtijevati od država članica da shodno tome prilagode postojeća i nova operativna odobrenja zračnih prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine;
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Ako utvrdi da su, kao posljedica određene situacije iz stavka 3. ovoga članka, navedeni uvjeti znatno manje povoljni od onih koji vrijede za zračne prijevoznike iz Ujedinjene Kraljevine, Komisija može, kako bi riješila taj problem, provedbenim aktima donesenima u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 poduzeti sljedeće:
2.  Ako utvrdi da su, kao posljedica određene situacije iz stavka 3. ovoga članka, navedeni uvjeti znatno manje povoljni od onih koji vrijede za zračne prijevoznike iz Ujedinjene Kraljevine, Komisija ima ovlasti, kako bi riješila taj problem, donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kako bi se moglo:
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2. – točka a
(a)  prilagoditi kapacitet koji je na raspolaganju za zračne prijevoznike iz Ujedinjene Kraljevine unutar granica utvrđenih u članku 3. stavku 2. i od država članica zahtijevati da shodno tome prilagode postojeća i nova operativna odobrenja zračnih prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine;
(a)  predložiti ograničavanje kapaciteta za rute između Ujedinjene Kraljevine i svake pojedinačne države članice i zahtijevati od država članica da shodno tome prilagode postojeća i nova operativna odobrenja zračnih prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine;
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3. – uvodni dio
3.  Provedbeni akti u skladu sa stavkom 2. mogu se donijeti kako bi se riješili sljedeći problemi:
3.  Delegiranim aktima o kojima je riječ u stavku 2. posebno se žele ispraviti sljedeće situacije:
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3. – točka d
(d)  standardi koje Ujedinjena Kraljevina primjenjuje u području zaštite radnika, sigurnosti, zaštite ili zaštite okoliša niži su od onih propisanih pravom Unije ili, ako nema relevantnih odredbi prava Unije, niži su od onih koje primjenjuju sve države članice ili, u svakom slučaju, niži su od relevantnih međunarodnih standarda;
(d)  standardi koje Ujedinjena Kraljevina primjenjuje u području zaštite prava putnika, radnika, sigurnosti, zaštite ili zaštite okoliša niži su od onih propisanih pravom Unije ili, ako nema relevantnih odredbi prava Unije, niži su od onih koje primjenjuju sve države članice ili, u svakom slučaju, niži su od relevantnih međunarodnih standarda;
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4.
4.  Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim odlukama o odbijanju ili ukidanju operativnog odobrenja zračnog prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine u skladu sa stavcima 1. i 2.
4.  Države članice bez nepotrebnog odlaganja obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim odlukama o odbijanju ili ukidanju operativnog odobrenja zračnog prijevoznika iz Ujedinjene Kraljevine u skladu sa stavcima 1. i 2.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
1.  Kako bi se osigurala provedba ove Uredbe, nadležna tijela država članica savjetuju se i surađuju, prema potrebi, s nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine.
1.  Kako bi se osigurala provedba ove Uredbe, nadležna tijela Unije i država članica savjetuju se i surađuju, prema potrebi, s nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 11.
Članak 11.
Briše se.
Odbor
Komisiji pomaže Odbor osnovan na temelju članka 25. Uredbe (EZ) br. 1008/2008.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 11.a (novi)
Članak 11.a
Delegiranje ovlasti
1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 4. i 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 4. i 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 4. i 5. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ne njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 4. – točka a
(a)  datum na koji stupi na snagu ili, ovisno o slučaju, od kojeg se privremeno primjenjuje sporazum između Unije i Ujedinjene Kraljevine kojim se uređuje obavljanje zračnog prijevoza između njih; ili
(a)  datum na koji stupi na snagu ili, ovisno o slučaju, od kojeg se privremeno primjenjuje sveobuhvatni sporazum između Unije i Ujedinjene Kraljevine kojim se uređuje obavljanje zračnog prijevoza između njih; ili

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0062/2019).

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti