Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0433(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0062/2019

Teksty złożone :

A8-0062/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Teksty przyjęte
PDF 169kWORD 55k
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg
Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I
P8_TA(2019)0106A8-0062/2019

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Aby odzwierciedlić jego tymczasowy charakter, stosowanie niniejszego rozporządzenia należy ograniczyć do krótkiego okresu, bez uszczerbku dla ewentualnych negocjacji i wejścia w życie przyszłej umowy dotyczącej świadczenia usług lotniczych między Unią a Zjednoczonym Królestwem.
(5)  Aby odzwierciedlić jego tymczasowy charakter, stosowanie niniejszego rozporządzenia należy ograniczyć do krótkiego okresu. Do dnia ... [proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisji powinna otrzymać upoważnienie do rozpoczęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie kompleksowej umowy o transporcie lotniczym.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Aby utrzymać wzajemnie korzystne poziomy połączeń, zarówno dla przewoźników lotniczych w Zjednoczonym Królestwie, jak i dla przewoźników lotniczych z UE-27, należy przewidzieć porozumienia o współpracy handlowej, takie jak dzielenie oznaczeń linii, zgodnie z zasadą wzajemności.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjęcia środków gwarantujących wyważony stopień wzajemności w jednostronnym przyznawaniu przez Unię i Zjednoczone Królestwo praw przewoźnikom lotniczym drugiej strony i stworzenia unijnym przewoźnikom lotniczym możliwości konkurowania z przewoźnikami Zjednoczonego Królestwa w zakresie świadczenia usług lotniczych na sprawiedliwych warunkach. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.
(6)  Aby zagwarantować wyważony stopień wzajemności w jednostronnym przyznawaniu przez Unię i Zjednoczone Królestwo praw przewoźnikom lotniczym drugiej strony i stworzenia unijnym przewoźnikom lotniczym możliwości konkurowania z przewoźnikami Zjednoczonego Królestwa w zakresie świadczenia usług lotniczych na sprawiedliwych warunkach, należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przywrócenia równoważności lub zaradzenia sytuacji nieuczciwej konkurencji za pomocą odpowiednich środków. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa1a. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
_________________
1a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)
Artykuł 2a
Tymczasowe zwolnienie z wymogu posiadania prawa własności
1.  Komisja może przyznać tymczasowe zwolnienie z wymogu posiadania własności, o którym mowa w art. 4 lit. f) rozporządzenia 1008/2008, na wniosek przewoźnika lotniczego, pod warunkiem że przewoźnik lotniczy spełnia wszystkie następujące warunki:
a)  posiada ważną koncesję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1008/2008 w dniu poprzedzającym pierwszy dzień stosowania niniejszego rozporządzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 2;
b)  Zjednoczone Królestwo lub obywatele Zjednoczonego Królestwa (lub połączenie tych obydwu) posiadają mniej niż 50 % udziałów w przedsiębiorstwie;
c)  państwa członkowskie Unii lub obywatele państw członkowskich Unii (lub połączenie tych obydwu) rzeczywiście kontrolują przedsiębiorstwo, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez jedno lub kilka przedsiębiorstw pośredniczących; oraz
d)  przedstawia wiarygodne plany zmiany struktury własnościowej w jak najkrótszym czasie, aby zapewnić zgodność z wymogiem dotyczącym własności określonym w art. 4 lit. f) rozporządzenia 1008/2008.
2.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może zostać przyznane na okres nie wykraczający poza dzień 30 marca 2020 r. i nie jest odnawialne.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c
c)  wykonywać regularne i nieregularne usługi międzynarodowego transportu lotniczego dla pasażerów, połączenia przewozów pasażerskich i towarowych oraz przewozy towarowe między każdą parą punktów, z których jeden znajduje się na terytorium Zjednoczonego Królestwa, a drugi na terytorium Unii.
c)  wykonywać regularne i nieregularne usługi międzynarodowego transportu lotniczego, włącznie z dzieleniem oznaczeń linii, dla pasażerów, połączenia przewozów pasażerskich i towarowych oraz przewozy towarowe między każdą parą punktów, z których jeden znajduje się na terytorium Zjednoczonego Królestwa, a drugi na terytorium Unii.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
2.  Z zastrzeżeniem art. 4 i 5, w ramach świadczenia regularnych usług transportu lotniczego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, całkowite sezonowe zdolności przewozowe przewoźników lotniczych ze Zjednoczonego Królestwa, które mają być wykorzystywane na trasach między Zjednoczonym Królestwem a każdym państwem członkowskim, nie mogą przekroczyć całkowitej liczby częstotliwości obsługiwanych przez tych przewoźników na tych trasach w 2018 r., odpowiednio w zimowym i letnim okresie IATA.
skreśla się
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że prawa przyznane przez Zjednoczone Królestwo unijnym przewoźnikom lotniczym nie są, de jure lub de facto, równoważne z prawami przyznanymi brytyjskim przewoźnikom lotniczym na podstawie niniejszego rozporządzenia, lub że nie wszyscy przewoźnicy unijni mogą w równym stopniu z nich korzystać, może – w celu przywrócenia równoważności – w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008:
2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że prawa przyznane przez Zjednoczone Królestwo unijnym przewoźnikom lotniczym nie są, de jure lub de facto, równoważne z prawami przyznanymi brytyjskim przewoźnikom lotniczym na podstawie niniejszego rozporządzenia, lub że nie wszyscy przewoźnicy unijni mogą w równym stopniu z nich korzystać, jest uprawniona – w celu przywrócenia równoważności – do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a, aby:
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a
a)  dostosować zdolność dostępną dla brytyjskich przewoźników lotniczych w granicach określonych w art. 3 ust. 2 i zobowiązać państwa członkowskie do odpowiedniego dostosowania zarówno już obowiązujących, jak i nowo przyznawanych brytyjskim przewoźnikom lotniczym zezwoleń eksploatacyjnych;
a)  zaproponować ograniczenie przepustowości tras między Zjednoczonym Królestwem a każdym z państw członkowskich i zobowiązać państwa członkowskie do odpowiedniego dostosowania zarówno już obowiązujących, jak i nowo przyznawanych brytyjskim przewoźnikom lotniczym zezwoleń eksploatacyjnych;
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że w wyniku którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, wspomniane warunki są o wiele mniej korzystne niż te, z których korzystają brytyjscy przewoźnicy lotniczy, może – w celu zaradzenia tej sytuacji – w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008:
2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że w wyniku którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, wspomniane warunki są o wiele mniej korzystne niż te, z których korzystają brytyjscy przewoźnicy lotniczy, jest uprawniona – w celu zaradzenia tej sytuacji – do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a, aby:
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a
a)  dostosować zdolność dostępną dla brytyjskich przewoźników lotniczych w granicach określonych w art. 3 ust. 2 i zobowiązać państwa członkowskie do odpowiedniego dostosowania zarówno już obowiązujących, jak i nowo przyznawanych brytyjskim przewoźnikom lotniczym zezwoleń eksploatacyjnych;
a)  zaproponować ograniczenie przepustowości tras między Zjednoczonym Królestwem a każdym z państw członkowskich i zobowiązać państwa członkowskie do odpowiedniego dostosowania zarówno już obowiązujących, jak i nowo przyznawanych brytyjskim przewoźnikom lotniczym zezwoleń eksploatacyjnych;
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.   Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 2, mogą zostać przyjęte w celu zaradzenia:
3.   Akty delegowane, o których mowa w ust. 2, mają na celu w szczególności zaradzenie następującym sytuacjom:
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera d
d)  stosowaniu przez Zjednoczone Królestwo norm ochrony pracowników, bezpieczeństwa lub środowiska, niższych od norm określonych w prawie Unii, lub – w przypadku braku odpowiednich przepisów prawa unijnego – niższych od norm stosowanych przez wszystkie państwa członkowskie lub, w każdym przypadku, niższych od odpowiednich norm międzynarodowych;
d)  stosowaniu przez Zjednoczone Królestwo norm ochrony praw pasażerów, pracowników, bezpieczeństwa lub środowiska, niższych od norm określonych w prawie Unii, lub – w przypadku braku odpowiednich przepisów prawa unijnego – niższych od norm stosowanych przez wszystkie państwa członkowskie lub, w każdym przypadku, niższych od odpowiednich norm międzynarodowych;
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich decyzjach o odmowie wydania lub cofnięciu zezwolenia eksploatacyjnego brytyjskiego przewoźnika lotniczego zgodnie z ust. 1 i 2.
4.  Państwa członkowskie informują bez zbędnej zwłoki Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich decyzjach o odmowie wydania lub cofnięciu zezwolenia eksploatacyjnego brytyjskiego przewoźnika lotniczego zgodnie z ust. 1 i 2.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Właściwe organy państw członkowskich konsultują się i współpracują z właściwymi organami Zjednoczonego Królestwa, gdy jest to niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia.
1.  Właściwe organy Unii i państw członkowskich konsultują się i współpracują z właściwymi organami Zjednoczonego Królestwa, gdy jest to niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11
Artykuł 11
skreśla się
Komitet
Komisję wspomaga komitet ustanowiony na podstawie art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)
Artykuł 11a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 i 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 i 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 i 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a
a)  w dniu wejścia w życie umowy między Unią a Zjednoczonym Królestwem dotyczącej świadczenia usług transportu lotniczego, lub, w zależności od przypadku, zacznie być tymczasowo stosowana; lub
a)  w dniu wejścia w życie kompleksowej umowy między Unią a Zjednoczonym Królestwem dotyczącej świadczenia usług transportu lotniczego, lub, w zależności od przypadku, zacznie być tymczasowo stosowana; lub

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0062/2019).

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności