Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0433(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0062/2019

Texte depuse :

A8-0062/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Texte adoptate
PDF 155kWORD 55k
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg
Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I
P8_TA(2019)0106A8-0062/2019

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Pentru a reflecta caracterul său temporar, aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie limitată la o perioadă scurtă de timp, fără a aduce atingere posibilei negocieri și intrării în vigoare ale unui viitor acord care să reglementeze furnizarea de servicii aeriene între Uniune și Regatul Unit.
(5)  Pentru a reflecta caracterul său temporar, aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie limitată la o perioadă scurtă de timp. Până la... [a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament], ar trebui să i se acorde Comisiei un mandat de deschidere a negocierilor cu Regatul Unit referitoare la un acord cuprinzător privind transportul aerian.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Pentru a menține niveluri reciproc avantajoase ale conectivității, ar trebui prevăzute acorduri de cooperare comercială, precum partajarea codurilor, atât pentru transportatorii aerieni din Regatul Unit, cât și pentru transportatorii aerieni din UE 27, în conformitate cu principiul reciprocității.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește adoptarea de măsuri care să garanteze un grad de reciprocitate echitabil între drepturile acordate în mod unilateral de Uniune și de Regatul Unit transportatorilor aerieni ai celor două entități și să asigure faptul că transportatorii din Uniune pot concura cu transportatorii din Regatul Unit în condiții echitabile de furnizare a serviciilor aeriene. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.
(6)  În vederea garantării unui grad de reciprocitate echitabil între drepturile acordate în mod unilateral de Uniune și de Regatul Unit transportatorilor aerieni ai celor două entități și să asigure faptul că transportatorii din Uniune pot concura cu transportatorii din Regatul Unit în condiții echitabile de furnizare a serviciilor aeriene, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește restabilirea echivalenței sau remedierea unor situații de concurență neloială prin măsuri adecvate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
_________________
1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 2 a (nou)
Articolul 2a
Derogare temporară de la cerința privind participația majoritară
1.  Comisia poate acorda o derogare temporară de la cerința privind participația majoritară prevăzută la articolul 4 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 la cererea unui transportator aerian, cu condiția ca transportatorul aerian să îndeplinească toate condițiile următoare:
(a)  deține o licență de operare valabilă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 în ziua anterioară primei zile de aplicare a prezentului regulament menționate la articolul 12 alineatul (2);
(b)  Regatul Unit sau resortisanți ai Regatului Unit sau o combinație a acestora, dețin mai puțin de 50 % din întreprindere;
(c)  state membre ale Uniunii sau resortisanți ai statelor membre ale Uniunii sau o combinație a acestora, controlează efectiv întreprinderea, direct sau indirect, printr-una sau mai multe întreprinderi intermediare și
(d)  prezintă planuri credibile de a-și schimba structura acționariatului într-un timp cât mai scurt pentru a respecta cerința privind participația majoritară prevăzută la articolul 4 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008.
2.  Derogarea menționată la alineatul (1) poate fi acordată pentru perioada până la 30 martie 2020 și nu poate fi reînnoită.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c
(c)  să efectueze servicii de transport aerian internațional regulat și neregulat pentru pasageri, o combinație de servicii de pasageri și de marfă, precum și servicii de transport exclusiv de mărfuri între orice pereche de puncte dintre care unul este situat pe teritoriul Regatului Unit, iar celălalt este situat pe teritoriul Uniunii;
(c)  să efectueze servicii de transport aerian internațional regulat și neregulat, inclusiv partajarea codurilor, pentru pasageri, o combinație de servicii de pasageri și de marfă, precum și servicii de transport exclusiv de mărfuri între orice pereche de puncte dintre care unul este situat pe teritoriul Regatului Unit, iar celălalt este situat pe teritoriul Uniunii;
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
2.  Sub rezerva articolelor 4 și 5, în ceea ce privește prestarea de servicii regulate de transport aerian în temeiul prezentului regulament, capacitatea sezonieră totală care urmează să fie furnizată de transportatorii aerieni din Regatul Unit pentru rutele dintre Regatul Unit și fiecare stat membru nu trebuie să depășească numărul total de frecvențe exploatate de acești transportatori pe rutele respective în timpul sezoanelor IATA de iarnă și de vară ale anului 2018.
eliminat
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  În cazul în care Comisia stabilește că drepturile acordate de Regatul Unit transportatorilor aerieni din Uniune nu sunt echivalente, de jure sau de facto, cu cele acordate transportatorilor aerieni din Regatul Unit în temeiul prezentului regulament sau că aceste drepturi nu sunt disponibile în mod egal pentru toți transportatorii din Uniune, Comisia poate, pentru a restabili echivalența, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008:
2.  În cazul în care Comisia stabilește că drepturile acordate de Regatul Unit transportatorilor aerieni din Uniune nu sunt echivalente, de jure sau de facto, cu cele acordate transportatorilor aerieni din Regatul Unit în temeiul prezentului regulament sau că aceste drepturi nu sunt disponibile în mod egal pentru toți transportatorii din Uniune, pentru a restabili echivalența, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11a pentru ca:
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a
(a)  să adapteze capacitatea disponibilă pentru transportatorii aerieni din Regatul Unit în limita prevăzută la articolul 3 alineatul (2) și să solicite statelor membre să adapteze în consecință autorizațiile de operare ale transportatorilor aerieni din Regatul Unit, atât cele existente, cât și cele nou acordate;
(a)  să propună plafonarea capacității pentru rutele între Regatul Unit și fiecare stat membru și să solicite statelor membre să adapteze în consecință autorizațiile de operare ale transportatorilor aerieni din Regatul Unit, atât cele existente, cât și cele nou acordate;
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  În cazul în care constată că, în urma oricăreia dintre situațiile menționate la alineatul (3) din prezentul articol, condițiile menționate sunt semnificativ mai puțin favorabile decât cele de care se bucură transportatorii aerieni din Regatul Unit, pentru a remedia această situație, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, Comisia poate:
2.  În cazul în care constată că, în urma oricăreia dintre situațiile menționate la alineatul (3) din prezentul articol, condițiile menționate sunt semnificativ mai puțin favorabile decât cele de care se bucură transportatorii aerieni din Regatul Unit, pentru a remedia această situație, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11a pentru ca:
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a
(a)  să adapteze capacitatea disponibilă pentru transportatorii aerieni din Regatul Unit în limita prevăzută la articolul 3 alineatul (2) și să solicite statelor membre să adapteze în consecință autorizațiile de operare ale transportatorilor aerieni din Regatul Unit, atât cele existente, cât și cele nou acordate;
(a)  să propună plafonarea capacității pentru rutele între Regatul Unit și fiecare stat membru și să solicite statelor membre să adapteze în consecință autorizațiile de operare ale transportatorilor aerieni din Regatul Unit, atât cele existente, cât și cele nou acordate;
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Se pot adopta acte de punere în aplicare în temeiul alineatului (2) pentru a remedia următoarele situații:
3.  Actele delegate menționate la alineatul (2) vizează, în special, remedierea următoarelor situații:
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera d
(d)  aplicarea de către Regatul Unit a unor standarde în ceea ce privește protecția lucrătorilor, siguranța, securitatea sau mediul care sunt inferioare celor prevăzute de dreptul Uniunii sau, în absența unor dispoziții relevante în dreptul Uniunii, inferioare celor aplicate de toate statele membre sau, în orice caz, inferioare standardelor internaționale relevante;
(d)  aplicarea de către Regatul Unit a unor standarde în ceea ce privește protecția drepturilor pasagerilor și a lucrătorilor, siguranța, securitatea sau mediul care sunt inferioare celor prevăzute de dreptul Uniunii sau, în absența unor dispoziții relevante în dreptul Uniunii, inferioare celor aplicate de toate statele membre sau, în orice caz, inferioare standardelor internaționale relevante;
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4
4.  Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la orice decizie de refuzare sau revocare a autorizației de operare a unui transportator aerian din Regatul Unit în temeiul alineatelor (1) și (2).
4.  Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la orice decizie de refuzare sau revocare a autorizației de operare a unui transportator aerian din Regatul Unit în temeiul alineatelor (1) și (2), fără întârzieri nejustificate.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
1.  Autoritățile competente ale statelor membre se consultă și cooperează cu autoritățile competente din Regatul Unit, dacă este necesar, pentru a asigura punerea în aplicare a prezentului regulament.
1.  Autoritățile competente ale Uniunii și ale statelor membre se consultă și cooperează cu autoritățile competente din Regatul Unit, dacă este necesar, pentru a asigura punerea în aplicare a prezentului regulament.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 11
Articolul 11
eliminat
Comitetul
Comisia este asistată de comitetul înființat prin articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)
Articolul 11a
Exercitarea delegării de competențe
1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta actele delegate menționată la articolele 4 și 5 se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament].
3.  Delegarea de competențe menționată la articolele 4 și 5 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 4 și 5 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera a
(a)  data la care intră în vigoare sau, după caz, se aplică în mod provizoriu un acord între Uniune și Regatul Unit care reglementează furnizarea de transport aerian între ele; sau
(a)  data la care intră în vigoare sau, după caz, se aplică în mod provizoriu un acord cuprinzător între Uniune și Regatul Unit care reglementează furnizarea de transport aerian între ele; sau

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0062/2019).

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate