Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0434(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0061/2019

Внесени текстове :

A8-0061/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Приети текстове
PDF 149kWORD 54k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург
Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 февруари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
3.  В допълнение към сертификатите, посочени в параграф 2, настоящият регламент се прилага към модулите за теоретично обучение, посочени в член 5.
3.  В допълнение към сертификатите, посочени в параграф 2, настоящият регламент се прилага към модулите за обучение, посочени в член 5.
Изменение 2
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
Сертификатите, посочени в член 1, параграф 2, буква б), засягащи използването на продукти, части и устройства, остават валидни, за да се позволи продължаващото им използване във или като въздухоплавателни средства.
Сертификатите, посочени в член 1, параграф 2, буква б), засягащи използването на продукти, части и устройства, остават валидни.
Изменение 3
Предложение за регламент
Член 5 – заглавие
Пренасяне на модули за теоретично обучение
Пренасяне на модули за обучение
Изменение 4
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
Чрез дерогация от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията1 и Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията2, компетентните органи на държавите членки или Агенцията, в зависимост от случая, вземат предвид изпитите, преминати успешно в организации за обучение, които подлежат на надзор от страна на компетентния орган на Обединеното кралство, преди датата на прилагане, посочена в член 10, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент, по същия начин както ако са били преминати успешно в организация за обучение, която подлежи на надзор от компетентен орган на държава членка.
Чрез дерогация от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията1 и Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията2, компетентните органи на държавите членки или Агенцията, в зависимост от случая, вземат предвид изпитите, преминати успешно в организации за обучение, които подлежат на надзор от страна на компетентния орган на Обединеното кралство, но които още не са довели до издаването на лицензията, преди датата на прилагане, посочена в член 10, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент, по същия начин както ако са били преминати успешно в организация за обучение, която подлежи на надзор от компетентен орган на държава членка.
__________________
__________________
1 Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета. ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1.
1 Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета. ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1.
2 Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи. ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1.
2 Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи. ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1.
Изменение 5
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  По искане на Агенцията притежателите на сертификатите, посочени в членове 3 и 4, представят копия от всички одитни доклади, констатации и планове за коригиращи действия, имащи отношение към сертификата и които са били издадени през трите години, предхождащи искането. В случаите, когато тези документи не са представени в сроковете, посочени в искането на Агенцията, Агенцията може да отмени преимуществото, предоставено по силата на членове 3 или 4, в зависимост от случая.
2.  По искане на Агенцията притежателите на сертификатите, посочени в член 3, и издаващите сертификатите, посочени в член 4, представят копия от всички одитни доклади, констатации и планове за коригиращи действия, имащи отношение към сертификата и които са били издадени през трите години, предхождащи искането. В случаите, когато тези документи не са представени в сроковете, посочени в искането на Агенцията, Агенцията може да отмени преимуществото, предоставено по силата на членове 3 или 4, в зависимост от случая.
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Притежателите на сертификати, посочени в членове 3 или 4 от настоящия регламент, без забавяне информират Агенцията за всички действия от страна на органите на Обединеното кралство, които биха могли да бъдат в конфликт с техните задължения съгласно настоящия регламент или Регламент (ЕС) 2018/1139.
3.  Притежателите на сертификати, посочени в член 3, или издаващите сертификатите, посочени в член 4 от настоящия регламент, без забавяне информират Агенцията за всички действия от страна на органите на Обединеното кралство, които биха могли да бъдат в конфликт с техните задължения съгласно настоящия регламент или Регламент (ЕС) 2018/1139.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
За целите на настоящия регламент и за надзора на притежателите на сертификати, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, Агенцията е в ролята на компетентния орган, предвиден за субекти от трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139 и актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно него, или съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008.
За целите на настоящия регламент и за надзора на притежателите на сертификати или на издаващите тези сертификати, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, Агенцията е в ролята на компетентния орган, предвиден за субекти от трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139 и актовете за изпълнение и делегираните актове, приети съгласно него, или съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 319/20141 на Комисията относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, се прилага към юридически и физически лица, притежаващи сертификатите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, при същите условия като към притежателите на съответните удостоверения, издадени на физически или юридически лица от трета държава.
Регламент (ЕС) № 319/20141 на Комисията относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, се прилага към юридически и физически лица, притежаващи или издаващи сертификатите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, при същите условия като към притежателите на съответните удостоверения, издадени на физически или юридически лица от трета държава..
__________________
__________________
1 Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията от 27 март 2014 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 593/2007. OВ L 95, 28.3.2014 г., стр. 58.
1 Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията от 27 март 2014 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 593/2007. OВ L 95, 28.3.2014 г., стр. 58.
Изменение 9
Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – точка 2.6 a (нова)
2.6 а.  Регламент (ЕС) № 1321/2014, част - М, подчаст З, точки М.А.801, буква б), M.A.802, M.A.803 и буква в) (Сертификати за допускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване).

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0061/2019).

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност