Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0434(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0061/2019

Indgivne tekster :

A8-0061/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Vedtagne tekster
PDF 143kWORD 54k
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg
Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
3.  Foruden de certifikater, der er nævnt i stk. 2, finder denne forordning anvendelse på de teoretiske uddannelsesmoduler, der er omhandlet i artikel 5.
3.  Foruden de certifikater, der er nævnt i stk. 2, finder denne forordning anvendelse på de uddannelsesmoduler, der er omhandlet i artikel 5.
Ændring 2
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
De certifikater, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), vedrørende anvendelsen af materiel, dele og apparatur, forbliver gyldige med henblik på, at de fortsat kan anvendes i eller som luftfartøjer.
De certifikater, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), vedrørende anvendelsen af materiel, dele og apparatur, forbliver gyldige.
Ændring 3
Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift
Overførsel af teoretiske uddannelsesmoduler
Overførsel af uddannelsesmoduler
Ændring 4
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
Uanset Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/20119 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/201410 tager de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eller agenturet, alt efter tilfældet, hensyn til de eksaminer, der er taget i uddannelsesorganisationer underlagt Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheders tilsyn inden den anvendelsesdato, der er nævnt i artikel 10, stk. 2, andet afsnit, i nærværende forordning, som om de var taget i en uddannelsesorganisation, der er underlagt en medlemsstats kompetente myndigheders tilsyn.
Uanset Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/20119 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/201410 tager de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eller agenturet, alt efter tilfældet, hensyn til de eksaminer, der er taget i uddannelsesorganisationer underlagt Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheders tilsyn, men som endnu ikke har ført til udstedelsen af et certifikat, inden den anvendelsesdato, der er nævnt i artikel 10, stk. 2, andet afsnit, i nærværende forordning, som om de var taget i en uddannelsesorganisation, der er underlagt en medlemsstats kompetente myndigheders tilsyn.
__________________
__________________
9Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).
9 Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).
10Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).
10 Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).
Ændring 5
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
2.  Indehavere af de i artikel 3 og 4 omhandlede certifikater forelægger på agentures anmodning kopier af alle auditrapporter, anmærkninger og korrigerende handlingsplaner, der er relevante for certifikatet, og som er forelagt i de tre år, der går forud for anmodningen. Hvis disse dokumenter ikke forelægges inden for de frister, som agenturet har fastsat i sin anmodning, kan agenturet inddrage de fordele, der er opnået i henhold til artikel 3 eller 4, alt efter hvad der er relevant.
2.  Indehavere af de i artikel 3 omhandlede certifikater og udstedere af de i artikel 4 omhandlede certifikater forelægger på agentures anmodning kopier af alle auditrapporter, anmærkninger og korrigerende handlingsplaner, der er relevante for certifikatet, og som er forelagt i de tre år, der går forud for anmodningen. Hvis disse dokumenter ikke forelægges inden for de frister, som agenturet har fastsat i sin anmodning, kan agenturet inddrage de fordele, der er opnået i henhold til artikel 3 eller 4, alt efter hvad der er relevant.
Ændring 6
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
3.  Indehavere af de certifikater, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3 og 4, underretter straks agenturet herom, hvis myndighederne i Det Forenede Kongerige træffer foranstaltninger, som er i strid med deres forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2018/1139.
3.  Indehavere af de certifikater, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3, og udstedere af de certifikater, der er omhandlet i denne forordnings artikel 4, underretter straks agenturet herom, hvis myndighederne i Det Forenede Kongerige træffer foranstaltninger, som er i strid med deres forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2018/1139.
Ændring 7
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
Med henblik på denne forordning og på tilsynet med indehavere af de certifikater, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, fungerer agenturet som kompetent myndighed for tredjelandes enheder, jf. forordning (EU) 2018/1139 og de gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold dertil eller i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008.
Med henblik på denne forordning og på tilsynet med indehavere eller udstedere af de certifikater, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, fungerer agenturet som kompetent myndighed for tredjelandes enheder, jf. forordning (EU) 2018/1139 og de gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold dertil eller i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008.
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
Kommissionens forordning (EU) nr. 319/201411 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter finder anvendelse på fysiske og juridiske personer, der er indehavere af et certifikat som omhandlet i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, på samme betingelser som dem, der gælder for indehavere af tilsvarende certifikater, der er udstedt til fysiske eller juridiske personer i et tredjeland.
Kommissionens forordning (EU) nr. 319/201411 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter finder anvendelse på fysiske og juridiske personer, der er indehavere eller udstedere af et certifikat som omhandlet i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, på samme betingelser som dem, der gælder for indehavere af tilsvarende certifikater, der er udstedt til fysiske eller juridiske personer i et tredjeland.
__________________
__________________
11Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2014 af 27. marts 2014 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 593/2007 (EUT L 95 af 28.3.2014, s. 58).
11 Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2014 af 27. marts 2014 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 593/2007 (EUT L 95 af 28.3.2014, s. 58).
Ændring 9
Forslag til forordning
Bilag – afdeling 2 – nr. 2.6 a (nyt)
2.6a.  Forordning (EU) nr. 1321/2014 - del-M, subpart H, punkt M.A.801, litra b), nr. 2, 3, og litra c) (certifikater om frigivelse til tjeneste efter afsluttet vedligeholdelse).

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0061/2019).

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik