Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0434(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0061/2019

Pateikti tekstai :

A8-0061/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Priimti tekstai
PDF 150kWORD 41k
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

2019 m. vasario 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
3.  Be 2 dalyje išvardytų pažymėjimų, šis reglamentas taikomas 5 straipsnyje nurodyto teorinio mokymo moduliams.
3.  Be 2 dalyje išvardytų pažymėjimų, šis reglamentas taikomas 5 straipsnyje nurodyto mokymo moduliams.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa
1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti su gaminių, dalių ir prietaisų naudojimu susiję pažymėjimai lieka galioti, kad tuos gaminius būtų galima toliau naudoti orlaiviuose arba kaip orlaivius.
1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti su gaminių, dalių ir prietaisų naudojimu susiję pažymėjimai lieka galioti.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pavadinimas
Teorinio mokymo modulių perkėlimas
Mokymo modulių perkėlimas
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipa
Nukrypstant nuo Komisijos reglamentų (ES) Nr. 1178/20111 ir (ES) Nr. 1321/20142, valstybių narių kompetentingos institucijos arba Agentūra, priklausomai nuo konkretaus atvejo, egzaminus, iki šio reglamento 10 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytos taikymo pradžios datos išlaikytus mokymo organizacijose, kurių priežiūrą vykdo Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija, laiko lygiaverčiais egzaminams, išlaikytiems mokymo organizacijoje, kurios priežiūrą vykdo valstybės narės kompetentinga institucija.
Nukrypstant nuo Komisijos reglamentų (ES) Nr. 1178/20111 ir (ES) Nr. 1321/20142, valstybių narių kompetentingos institucijos arba Agentūra, priklausomai nuo konkretaus atvejo, egzaminus, iki šio reglamento 10 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytos taikymo pradžios datos išlaikytus mokymo organizacijose, kurių priežiūrą vykdo Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija, tačiau po kurių dar neišduotos licencijos, laiko lygiaverčiais egzaminams, išlaikytiems mokymo organizacijoje, kurios priežiūrą vykdo valstybės narės kompetentinga institucija.
__________________
__________________
1 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, OL L 311, 2011 11 25, p. 1.
1 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, OL L 311, 2011 11 25, p. 1.
2 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos gaminių, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, OL L 362, 2014 12 17, p. 1.
2 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos gaminių, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, OL L 362, 2014 12 17, p. 1.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
2.  Agentūros prašymu 3 ir 4 straipsniuose nurodytų pažymėjimų turėtojai pateikia visų su pažymėjimu susijusių audito ataskaitų, išvadų ir taisomųjų veiksmų planų, parengtų per trejus metus iki prašymo pateikimo, kopijas. Jei iki Agentūros prašyme nurodyto termino šie dokumentai nepateikiami, ji priklausomai nuo aplinkybių gali atšaukti 3 arba 4 straipsnyje nurodytų privilegijų taikymą.
2.  Agentūros prašymu 3 straipsnyje nurodytų pažymėjimų turėtojai ir 4 straipsnyje nurodytų pažymėjimų išdavėjai pateikia visų su pažymėjimu susijusių audito ataskaitų, išvadų ir taisomųjų veiksmų planų, parengtų per trejus metus iki prašymo pateikimo, kopijas. Jei iki Agentūros prašyme nurodyto termino šie dokumentai nepateikiami, ji priklausomai nuo aplinkybių gali atšaukti 3 arba 4 straipsnyje nurodytų privilegijų taikymą.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.  Šio reglamento 3 arba 4 straipsnyje nurodytų pažymėjimų turėtojai nedelsdami informuoja Agentūrą apie bet kokius Jungtinės Karalystės institucijų veiksmus, kurie gali prieštarauti pagal šį reglamentą arba Reglamentą (ES) 2018/1139 nustatytiems jų įpareigojimams.
3.  Šio reglamento 3 straipsnyje nurodytų pažymėjimų turėtojai arba 4 straipsnyje nurodytų pažymėjimų išdavėjai nedelsdami informuoja Agentūrą apie bet kokius Jungtinės Karalystės institucijų veiksmus, kurie gali prieštarauti pagal šį reglamentą arba Reglamentą (ES) 2018/1139 nustatytiems jų įpareigojimams.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipa
Šio reglamento taikymo ir jo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažymėjimų turėtojų veiklos priežiūros tikslais Agentūra atlieka kompetentingos institucijos, kuri pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 ir įgyvendinimo bei deleguotuosius aktus, priimtus pagal tą reglamentą arba Reglamentą (EB) Nr. 216/2008, yra paskirta trečiųjų šalių subjektams, funkcijas.
Šio reglamento taikymo ir jo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažymėjimų turėtojų arba išdavėjų veiklos priežiūros tikslais Agentūra atlieka kompetentingos institucijos, kuri pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 ir įgyvendinimo bei deleguotuosius aktus, priimtus pagal tą reglamentą arba Reglamentą (EB) Nr. 216/2008, yra paskirta trečiųjų šalių subjektams, funkcijas.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipa
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/20141 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus pažymėjimus turintiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra taikomas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir trečiųjų šalių juridiniams ar fiziniams asmenims išduotų atitinkamų pažymėjimų turėtojams.
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/20141 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus pažymėjimus turintiems ar išduodantiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra taikomas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir trečiųjų šalių juridiniams ar fiziniams asmenims išduotų atitinkamų pažymėjimų turėtojams.
__________________
__________________
1 2014 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/2014 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 593/2007. OL L 95, 2014 3 28, p. 58.
1 2014 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/2014 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 593/2007. OL L 95, 2014 3 28, p. 58.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2.6 a punktas (naujas)
2.6a  Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 M dalies H poskyrio M.A.801 dalies b punkto 2 ir papunkčiuose ir c punkte (atlikus techninę priežiūrą išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimai).

(1) Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0061/2019).

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika