Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0434(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0061/2019

Ingediende teksten :

A8-0061/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Aangenomen teksten
PDF 146kWORD 51k
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg
Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot‑Brittannië en Noord‑Ierland uit de Europese Unie ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 13 februari 2019 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot‑Brittannië en Noord‑Ierland uit de Europese Unie (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3
3.  Naast de in lid 2 vermelde certificaten is deze verordening van toepassing op de theoretische opleidingsmodules als bedoeld in artikel 5.
3.  Naast de in lid 2 vermelde certificaten is deze verordening van toepassing op de opleidingsmodules als bedoeld in artikel 5.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1
De in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde certificaten, betreffende het gebruik van producten, onderdelen en uitrustingsstukken, blijven geldig met het oog op een verder gebruik in of als luchtvaartuig.
De in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde certificaten, betreffende het gebruik van producten, onderdelen en uitrustingsstukken, blijven geldig.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel
Overdracht van theoretische opleidingsmodules
Overdracht van opleidingsmodules
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1
In afwijking van de Verordeningen (EU) nr. 1178/20111 en (EU) nr. 1321/20142 van de Commissie houden de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of het agentschap, naargelang van het geval, rekening met de examens die vóór de datum van toepassing als bedoeld in artikel 10, lid 2, tweede alinea, van deze verordening zijn afgelegd bij opleidingsorganisaties die onder toezicht staan van de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk, alsof zij waren afgelegd bij een opleidingsorganisatie die onder toezicht staat van de bevoegde autoriteit van een lidstaat.
In afwijking van de Verordeningen (EU) nr. 1178/20111 en (EU) nr. 1321/20142 van de Commissie houden de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of het agentschap, naargelang van het geval, rekening met de examens die vóór de datum van toepassing als bedoeld in artikel 10, lid 2, tweede alinea, van deze verordening zijn afgelegd maar nog niet geleid hebben tot de afgifte van de vergunning bij opleidingsorganisaties die onder toezicht staan van de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk, alsof zij waren afgelegd bij een opleidingsorganisatie die onder toezicht staat van de bevoegde autoriteit van een lidstaat.
__________________
__________________
1 Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, PB L 311 van 25.11.2011, blz. 1.
1 Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, PB L 311 van 25.11.2011, blz. 1.
2 Verordening (EU) nr. 1321/2014 van de Commissie van 26 november 2014 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen, PB L 362 van 17.12.2014, blz. 1.
2 Verordening (EU) nr. 1321/2014 van de Commissie van 26 november 2014 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen, PB L 362 van 17.12.2014, blz. 1.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2
2.  Op verzoek van het agentschap verstrekken de houders van de certificaten als bedoeld in de artikelen 3 en 4 een kopie van alle auditverslagen, bevindingen en corrigerende actieplannen die betrekking hebben op het certificaat en die zijn afgegeven in de drie jaren voorafgaande aan het verzoek. Indien die documenten niet zijn verstrekt binnen de door het agentschap in zijn verzoek vermelde termijn, kan het agentschap overgaan tot intrekking van het voordeel dat is verkregen uit hoofde van artikel 3 of 4, naargelang van het geval.
2.  Op verzoek van het agentschap verstrekken de houders van de certificaten als bedoeld in artikel 3 en de afgevers van de certificaten als bedoeld in artikel 4, een kopie van alle auditverslagen, bevindingen en corrigerende actieplannen die betrekking hebben op het certificaat en die zijn afgegeven in de drie jaren voorafgaande aan het verzoek. Indien die documenten niet zijn verstrekt binnen de door het agentschap in zijn verzoek vermelde termijn, kan het agentschap overgaan tot intrekking van het voordeel dat is verkregen uit hoofde van artikel 3 of 4, naargelang van het geval.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3
3.  Houders van de in artikel 3 of 4 van deze verordening bedoelde certificaten brengen het agentschap onverwijld op de hoogte van enige actie van de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk die mogelijk strijdig is met hun verplichtingen krachtens deze verordening of Verordening (EU) 2018/1139.
3.  Houders van de in artikel 3 bedoelde certificaten of afgevers van de in artikel 4 van deze verordening bedoelde certificaten brengen het agentschap onverwijld op de hoogte van enige actie van de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk die mogelijk strijdig is met hun verplichtingen krachtens deze verordening of Verordening (EU) 2018/1139.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1
Voor de toepassing van deze verordening en met het oog op het toezicht op de houders van de in artikel 1, lid 2, van deze verordening bedoelde certificaten treedt het agentschap op als de bevoegde autoriteit voor entiteiten van derde landen in het kader van Verordening (EU) 2018/1139 en de uit hoofde van die verordening of van Verordening (EG) nr. 216/2008 vastgestelde uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen.
Voor de toepassing van deze verordening en met het oog op het toezicht op de houders of afgevers van de in artikel 1, lid 2, van deze verordening bedoelde certificaten treedt het agentschap op als de bevoegde autoriteit voor entiteiten van derde landen in het kader van Verordening (EU) 2018/1139 en de uit hoofde van die verordening of van Verordening (EG) nr. 216/2008 vastgestelde uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 319/20141 van de Commissie inzake de vergoedingen en rechten die worden geheven door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart is van toepassing op de natuurlijke en rechtspersonen die houder zijn van de in artikel 1, lid 2, van deze verordening bedoelde certificaten, onder dezelfde voorwaarden als voor houders van de overeenkomstige certificaten die worden afgegeven aan natuurlijke en rechtspersonen van derde landen.
Verordening (EU) nr. 319/20141 van de Commissie inzake de vergoedingen en rechten die worden geheven door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart is van toepassing op de natuurlijke en rechtspersonen die houder of afgever zijn van de in artikel 1, lid 2, van deze verordening bedoelde certificaten, onder dezelfde voorwaarden als voor houders van de overeenkomstige certificaten die worden afgegeven aan natuurlijke en rechtspersonen van derde landen.
__________________
__________________
1 Verordening (EU) nr. 319/2014 van de Commissie van 27 maart 2014 inzake de vergoedingen en rechten die worden geheven door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 593/2007. PB L 95 van 28.3.2014, blz. 58.
1 Verordening (EU) nr. 319/2014 van de Commissie van 27 maart 2014 inzake de vergoedingen en rechten die worden geheven door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 593/2007. PB L 95 van 28.3.2014, blz. 58.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Bijlage – Afdeling 2 – punt 2.6 bis (nieuw)
2.6 bis.  Verordening (EU) nr. 1321/2014, deel-M, onderdeel H, punten M.A.801 onder b) 2, 3 en onder c)(vrijgavecertificaten bij het voltooien van onderhoud).

(1) De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A8-0061/2019).

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid