Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0434(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0061/2019

Teksty złożone :

A8-0061/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Teksty przyjęte
PDF 156kWORD 52k
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg
Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3
3.  Oprócz certyfikatów wymienionych w ust. 2 niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do modułów szkolenia teoretycznego, o których mowa w art. 5.
3.  Oprócz certyfikatów wymienionych w ust. 2 niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do modułów szkolenia, o których mowa w art. 5.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), dotyczące użytkowania wyrobów, części i wyposażenia zachowują ważność w celu umożliwienia ich dalszego użytkowania w lub na statku powietrznym.
Certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), dotyczące użytkowania wyrobów, części i wyposażenia zachowują ważność.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – nagłówek
Przenoszenie modułów szkolenia teoretycznego
Przenoszenie modułów szkolenia
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1
Na zasadzie odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/20111 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/20142 właściwe organy państw członkowskich lub agencja, w zależności od przypadku, uwzględniają egzaminy przeprowadzone przez organizacje szkoleniowe podlegające nadzorowi właściwego organu Zjednoczonego Królestwa przed datą rozpoczęcia stosowania, o której mowa w art. 10 ust. 2 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, w taki sposób, jakby zostały przeprowadzone przez organizację szkoleniową pod nadzorem właściwego organu państwa członkowskiego.
Na zasadzie odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/20111 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/20142 właściwe organy państw członkowskich lub agencja, w zależności od przypadku, uwzględniają egzaminy przeprowadzone przez organizacje szkoleniowe podlegające nadzorowi właściwego organu Zjednoczonego Królestwa, w wyniku których nie wystawiono jeszcze licencji, przed datą rozpoczęcia stosowania, o której mowa w art. 10 ust. 2 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, w taki sposób, jakby zostały przeprowadzone przez organizację szkoleniową pod nadzorem właściwego organu państwa członkowskiego.
__________________
__________________
1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1.
1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania. Dz.U. L 362 z 17.12.2014, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania. Dz.U. L 362 z 17.12.2014, s. 1.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Na wniosek agencji posiadacze certyfikatów, o których mowa w art. 34, dostarczają kopie wszystkich sprawozdań z audytu, ustaleń i planów działań naprawczych dotyczących danego certyfikatu, wydanych w ciągu trzech lat poprzedzających wniosek. W przypadku gdy takie dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie określonym przez agencję w jej wniosku, agencja może cofnąć korzyść uzyskaną na podstawie art. 3 lub 4, w zależności od przypadku.
2.  Na wniosek agencji posiadacze certyfikatów, o których mowa w art. 3, oraz organy wydające certyfikaty, o których mowa w art. 4, dostarczają kopie wszystkich sprawozdań z audytu, ustaleń i planów działań naprawczych dotyczących danego certyfikatu, wydanych w ciągu trzech lat poprzedzających wniosek. W przypadku gdy takie dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie określonym przez agencję w jej wniosku, agencja może cofnąć korzyść uzyskaną na podstawie art. 3 lub 4, w zależności od przypadku.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Posiadacze certyfikatów, o których mowa w art. 3 lub 4 niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie informują agencję o wszelkich działaniach podejmowanych przez organy Zjednoczonego Królestwa, które mogą kolidować z ich obowiązkami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia lub z rozporządzenia (UE) 2018/1139.
3.  Posiadacze certyfikatów, o których mowa w art. 3, oraz organy wydające certyfikaty, o których mowa w ust. 4 niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie informują agencję o wszelkich działaniach podejmowanych przez organy Zjednoczonego Królestwa, które mogą kolidować z ich obowiązkami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia lub z rozporządzenia (UE) 2018/1139.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1
Do celów niniejszego rozporządzenia i w celu sprawowania nadzoru nad posiadaczami certyfikatów, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, agencja pełni rolę właściwego organu przewidzianego dla podmiotów z państw trzecich na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz aktów wykonawczych i delegowanych przyjętych na jego podstawie lub na podstawie rozporządzenia (WE) nr 216/2008.
Do celów niniejszego rozporządzenia i w celu sprawowania nadzoru nad posiadaczami certyfikatów, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, i organami wydającymi te certyfikaty agencja pełni rolę właściwego organu przewidzianego dla podmiotów z państw trzecich na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1139 oraz aktów wykonawczych i delegowanych przyjętych na jego podstawie lub na podstawie rozporządzenia (WE) nr 216/2008.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/20141 w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego stosuje się do osób prawnych i fizycznych posiadających certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, na tych samych warunkach co do posiadaczy odpowiednich certyfikatów wydanych osobom prawnym lub fizycznym z państw trzecich.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/20141 w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego stosuje się do osób prawnych i fizycznych posiadających lub wydających certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, na tych samych warunkach co do posiadaczy odpowiednich certyfikatów wydanych osobom prawnym lub fizycznym z państw trzecich.
__________________
__________________
1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 Dz.U. L 95 z 28.3.2014, s. 58.
1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 Dz.U. L 95 z 28.3.2014, s. 58.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Sekcja 2 – punkt 2.6 a (nowy)
2.6 a  Rozporządzenie (UE) nr 1321/2014, część M, podczęść H, punkt M.A.801 lit. b) ppkt 2, 3 i lit. c) (poświadczenia obsługi w związku z wykonaniem czynności związanych z obsługą techniczną)

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0061/2019).

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności