Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0434(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0061/2019

Predkladané texty :

A8-0061/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Prijaté texty
PDF 158kWORD 47k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. februára 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
3.  Okrem osvedčení uvedených v odseku 2 sa toto nariadenie vzťahuje na moduly teoretickej odbornej prípravy uvedené v článku 5.
3.  Okrem osvedčení uvedených v odseku 2 sa toto nariadenie vzťahuje na moduly odbornej prípravy uvedené v článku 5.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) týkajúce sa používania výrobkov, súčastí a zariadení zostávajú platné, aby sa umožnilo ich ďalšie používanie v lietadlách alebo ako lietadlá.
Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) týkajúce sa používania výrobkov, súčastí a zariadení zostávajú platné.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Článok 5 – nadpis
Prenos modulov teoretickej odbornej prípravy
Prenos modulov odbornej prípravy
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
Odchylne od nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/20111 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/20142 príslušné orgány členských štátov, prípadne agentúra, zohľadnia preskúšania vykonávané výcvikovými organizáciami, ktoré podliehajú dohľadu príslušného orgánu Spojeného kráľovstva pred dátumom uplatňovania uvedeným v článku 10 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia, ako keby boli vykonané výcvikovou organizáciou, ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu členského štátu.
Odchylne od nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/20111 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/20142 príslušné orgány členských štátov, prípadne agentúra, zohľadnia preskúšania vykonávané výcvikovými organizáciami, ktoré podliehajú dohľadu príslušného orgánu Spojeného kráľovstva, ale ktoré doposiaľ neviedli k vydaniu licencie, pred dátumom uplatňovania uvedeným v článku 10 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia, ako keby boli vykonané výcvikovou organizáciou, ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu členského štátu.
__________________
__________________
1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).
1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).
2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).
2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  Držitelia osvedčení uvedených v článkoch 3 a 4 poskytnú na žiadosť agentúry kópie všetkých audítorských správ, zistení a nápravných akčných plánov týkajúcich sa osvedčení, ktoré boli vydané počas obdobia troch rokov pred podaním žiadosti. Ak tieto dokumenty neboli doručené v lehote stanovenej agentúrou v žiadosti, agentúra môže v prípade potreby zrušiť výhodu získanú podľa článkov 3 alebo 4.
2.  Držitelia osvedčení uvedených v článku 3 a vydavatelia osvedčení uvedených v článku 4 poskytnú na žiadosť agentúry kópie všetkých audítorských správ, zistení a nápravných akčných plánov týkajúcich sa osvedčení, ktoré boli vydané počas obdobia troch rokov pred podaním žiadosti. Ak tieto dokumenty neboli doručené v lehote stanovenej agentúrou v žiadosti, agentúra môže v prípade potreby zrušiť výhodu získanú podľa článkov 3 alebo 4.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  Držitelia osvedčení uvedených v článkoch 3 alebo 4 tohto nariadenia bezodkladne informujú agentúru o akýchkoľvek opatreniach orgánov Spojeného kráľovstva, ktoré by mohli byť v rozpore s ich povinnosťami podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (EÚ) 2018/1139.
3.  Držitelia osvedčení uvedených v článku 3 alebo vydavatelia osvedčení uvedených v článku 4 tohto nariadenia bezodkladne informujú agentúru o akýchkoľvek opatreniach orgánov Spojeného kráľovstva, ktoré by mohli byť v rozpore s ich povinnosťami podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (EÚ) 2018/1139.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
Na účely tohto nariadenia a na účely dohľadu nad držiteľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia koná agentúra ako príslušný orgán pre subjekty tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 a vykonávacích a delegovaných aktov prijatých na jeho základe alebo na základe nariadenia (ES) č. 216/2008.
Na účely tohto nariadenia a na účely dohľadu nad držiteľmi alebo vydavateľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia koná agentúra ako príslušný orgán pre subjekty tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 a vykonávacích a delegovaných aktov prijatých na jeho základe alebo na základe nariadenia (ES) č. 216/2008.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/20141 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, a to za rovnakých podmienok, aké platia pre držiteľov príslušných osvedčení vydaných právnickým alebo fyzickým osobám tretích krajín.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/20141 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi alebo vydavateľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, a to za rovnakých podmienok, aké platia pre držiteľov príslušných osvedčení vydaných právnickým alebo fyzickým osobám tretích krajín.
__________________
__________________
1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 28.3.2014, s. 58).
1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 28.3.2014, s. 58).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – bod 2.6 a (nový)
2.6a  Nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, časť M, podčasť H, body M.A.801 písm. b) 2, 3 a c) (Osvedčenia o uvedení do prevádzky v súvislosti s dokončením údržby).

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0061/2019).

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia