Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0434(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0061/2019

Ingivna texter :

A8-0061/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Antagna texter
PDF 142kWORD 45k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg
Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 februari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3
3.  Förutom i fråga om de certifikat som förtecknas i punkt 2, ska denna förordning tillämpas på de teoretiska utbildningsmoduler som avses i artikel 5.
3.  Förutom i fråga om de certifikat som förtecknas i punkt 2, ska denna förordning tillämpas på de utbildningsmoduler som avses i artikel 5.
Ändring 2
Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1
De certifikat som avses i artikel 1.2 b som rör användningen av produkter, delar och anordningar ska fortsätta vara giltiga så att de kan användas i eller som luftfartyg.
De certifikat som avses i artikel 1.2 b som rör användningen av produkter, delar och anordningar ska fortsätta vara giltiga.
Ändring 3
Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken
Överföring av teoretiska utbildningsmoduler
Överföring av utbildningsmoduler
Ändring 4
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1
Genom undantag från kommissionens förordning (EU) nr 1178/20111 och kommissionens förordning (EU) nr 1321/20142, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter eller byrån, allt efter omständigheterna, beakta de examinationer som genomförts i utbildningsorganisationer som den brittiska behöriga myndigheten utövar tillsyn över före det tillämpningsdatum som avses i artikel 10.2 andra stycket i denna förordning, som om de genomförts i en utbildningsorganisation som en behörig myndighet i en medlemsstat utövar tillsyn över.
Genom undantag från kommissionens förordning (EU) nr 1178/20111 och kommissionens förordning (EU) nr 1321/20142, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter eller byrån, allt efter omständigheterna, beakta de examinationer som genomförts i utbildningsorganisationer som den brittiska behöriga myndigheten utövar tillsyn över men som ännu inte har lett till att en licens har utfärdats, före det tillämpningsdatum som avses i artikel 10.2 andra stycket i denna förordning, som om de genomförts i en utbildningsorganisation som en behörig myndighet i en medlemsstat utövar tillsyn över.
__________________
__________________
1 Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, EUT L 311, 25.11.2011, s. 1.
1 Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, EUT L 311, 25.11.2011, s. 1.
2 Kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter, EUT L 362, 17.12.2014, s. 1.
2 Kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter, EUT L 362, 17.12.2014, s. 1.
Ändring 5
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
2.  På byråns begäran ska innehavarna av de certifikat som avses i artiklarna 3 och 4 lämna in kopior av alla revisionsrapporter, resultat och planer för korrigerande åtgärder som är relevanta för certifikatet, och som utfärdats under tre år före begäran. Om dessa dokument inte lämnats in inom de tidsramar byrån angett i sin begäran, kan den dra tillbaka de förmåner som erhållits i enlighet med artikel 3 eller 4, beroende på vad som är tillämpligt.
2.  På byråns begäran ska innehavarna av de certifikat som avses i artikel 3 och de utfärdare av certifikat som avses i artikel 4 lämna in kopior av alla revisionsrapporter, resultat och planer för korrigerande åtgärder som är relevanta för certifikatet, och som utfärdats under tre år före begäran. Om dessa dokument inte lämnats in inom de tidsramar byrån angett i sin begäran, kan den dra tillbaka de förmåner som erhållits i enlighet med artikel 3 eller 4, beroende på vad som är tillämpligt.
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  Innehavare av certifikat som avses i artikel 3 eller 4 i denna förordning ska utan dröjsmål informera byrån om alla åtgärder från Förenade kungarikets sida som kan stå i konflikt med landets skyldigheter enligt denna förordning eller förordning (EU) 2018/1139.
3.  Innehavare av de certifikat som avses i artikel 3 och de utfärdare av certifikat som avses i artikel 4 i denna förordning ska utan dröjsmål informera byrån om alla åtgärder från Förenade kungarikets sida som kan stå i konflikt med landets skyldigheter enligt denna förordning eller förordning (EU) 2018/1139.
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1
Vid tillämpningen av denna förordning och för tillsynen av de innehavare av de certifikat som avses i artikel 1.2 i denna förordning, ska byrån agera som den behöriga myndighet som avses för organ i tredjeland enligt förordning (EU) 2018/1139 och de genomförandeakter och delegerade akter som antagits genom den förordningen eller förordning (EG) nr 216/2008.
Vid tillämpningen av denna förordning och för tillsynen av innehavare eller utfärdare av de certifikat som avses i artikel 1.2 i denna förordning, ska byrån agera som den behöriga myndighet som avses för organ i tredjeland enligt förordning (EU) 2018/1139 och de genomförandeakter och delegerade akter som antagits genom den förordningen eller förordning (EG) nr 216/2008.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1
Kommissionens förordning (EU) nr 319/20141 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ska tillämpas på juridiska och fysiska personer som innehar sådana certifikat som avses i artikel 1.2 i denna förordning på samma villkor som gäller för innehavare av motsvarande certifikat utfärdade till juridiska eller fysiska personer i tredjeland.
Kommissionens förordning (EU) nr 319/20141 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ska tillämpas på juridiska och fysiska personer som innehar eller utfärdar sådana certifikat som avses i artikel 1.2 i denna förordning på samma villkor som gäller för innehavare av motsvarande certifikat utfärdade till juridiska eller fysiska personer i tredjeland.
__________________
__________________
1 Kommissionens förordning (EU) nr 319/2014 av den 27 mars 2014 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och om upphävande av förordning (EG) nr 593/2007, EUT L 95, 28.3.2014, s. 58.
1 Kommissionens förordning (EU) nr 319/2014 av den 27 mars 2014 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och om upphävande av förordning (EG) nr 593/2007, EUT L 95, 28.3.2014, s. 58.
Ändring 9
Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 2 – punkt 2.6a (ny)
2.6a  Förordning (EU) nr 1321/2014, del-M, Kapitel H, punkterna M.A.801 b 2, 3 och c (Underhållsintyg efter slutfört underhåll).

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0061/2019).

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy