Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0138(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0015/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0015/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0109

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 217kWORD 57k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών ***I
P8_TA(2019)0109A8-0015/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0277),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0192/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από την Τσεχική Γερουσία, τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0015/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
P8_TC1-COD(2018)0138

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) θεσπίζεται κοινό πλαίσιο για τη δημιουργία των πλέον προηγμένων διαλειτουργικών δικτύων με σκοπό την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, καθώς και την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ένωσης. Η δομή του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) έχει δύο επίπεδα: το κεντρικό δίκτυο αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία του δικτύου που είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την Ένωση, ενώ το εκτεταμένο δίκτυο εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα όλων των περιφερειών της Ένωσης, ενώ το κεντρικό δίκτυο αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία του δικτύου που είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την Ένωση. Το κεντρικό δίκτυο θα πρέπει να λειτουργεί ως καταλύτης για την επιτάχυνση της πορείας προς διασυνοριακές και συνδυασμένες μεταφορές, με σκοπό έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών και κινητικότητας. Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 τίθενται δεσμευτικοί στόχοι ολοκλήρωσης της υλοποίησης, βάσει των οποίων το κεντρικό δίκτυο θα ολοκληρωθεί έως το 2030 και το εκτεταμένο δίκτυο έως το 2050. Επίσης, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση των διασυνοριακών συνδέσεων που θα βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών μεταφορικών μέσων και θα συμβάλλουν στην ενοποίηση των συνδυασμένων μεταφορών της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη η αναπτυξιακή δυναμική του τομέα των μεταφορών και των νέων τεχνολογιών στο μέλλον. [Τροπολογία 1]

(2)  Παρά την αναγκαιότητα του δικτύου και τις δεσμευτικές προθεσμίες, από την πείρα προκύπτει ότι πολλές επενδύσεις που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ έρχονται αντιμέτωπες με πολλαπλές, αργές, ασαφείς και σύνθετες διαδικασίες χορήγησης αδειών, διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακό επίπεδο και άλλες διαδικασίες. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίηση των έργων, και σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος, καθώς και αβεβαιότητα για τους φορείς υλοποίησης των έργων και τους δυνητικούς ιδιώτες επενδυτές και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην εγκατάλειψη έργων στη μέση της διαδικασίας. Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά και να καταστεί δυνατή Υπό αυτές τις συνθήκες, η συγχρονισμένη ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ, είναι αναγκαία η εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 απαιτεί την ανάληψη εναρμονισμένης δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Ακόμη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν για τα εθνικά τους σχέδια υποδομών σε συμφωνία με τους στόχους του ΔΕΔ-M. [Τροπολογία 2]

(2α)  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ενωσιακά έργα που αναγνωρίζονται ως έργα κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και αφορούν το κεντρικό δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίζουν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής στο εκτεταμένο δίκτυο. [Τροπολογία 3]

(3)  Στα νομικά πλαίσια συστήματα πολλών κρατών μελών παρέχεται μεταχείριση κατά προτεραιότητα σε ορισμένες κατηγορίες έργων με βάση τη στρατηγική σημασία τους για την οικονομία Ένωση. Η κατά προτεραιότητα μεταχείριση αυτή χαρακτηρίζεται από συντομότερες προθεσμίες, ταυτόχρονες και/ή απλοποιημένες διαδικασίες ή και περιορισμένες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης ή για προσφυγές, ενώ διασφαλίζει παράλληλα την επίτευξη των στόχων άλλων οριζόντιων πολιτικών. Όταν υφίσταται ένα τέτοιο πλαίσιο υφίστανται κανόνες για κατά προτεραιότητα μεταχείριση εντός του εθνικού νομικού πλαισίου, θα πρέπει να εφαρμόζεται εφαρμόζονται αυτομάτως στα ενωσιακά έργα που αναγνωρίζονται ως έργα κοινού ενδιαφέροντος βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν κανόνες σχετικά με την κατά προτεραιότητα μεταχείριση θα πρέπει να εγκρίνουν τέτοιους κανόνες. [Τροπολογία 4]

(4)  Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να εξορθολογιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, στις περιπτώσεις στις οποίες η υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων σχετικών με περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τα έργα του κεντρικού δικτύου προκύπτει ταυτόχρονα από την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και από άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως η οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου(7), οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/147/ΕΚ(8), 2000/60/ΕΚ(9), 2008/98/ΕΚ(10), 2010/75/ΕΕ(11) και 2012/18/ΕΕ(12) και η εκτελεστική απόφαση οδηγία 2011/42/ΕΕ της Επιτροπής(13), τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ύπαρξη κοινής διαδικασίας η οποία να πληροί τις απαιτήσεις των εν λόγω οδηγιών. Επιπλέον, ο έγκαιρος προσδιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκαιρη συζήτηση με την αρμόδια αρχή σχετικά με το περιεχόμενο των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων ενδέχεται να μειώσει τις καθυστερήσεις κατά το στάδιο αδειοδότησης και γενικά να βελτιώσει την ποιότητα των εκτιμήσεων. [Τροπολογία 5]

(4α)  Λόγω του μεγάλου αριθμού περιβαλλοντικών αξιολογήσεων που προκύπτουν από πολλές ευρωπαϊκές οδηγίες ή από το εθνικό δίκαιο και είναι αναγκαίες για τη χορήγηση αδειών για έργα κοινού ενδιαφέροντος στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, θα ήταν σκόπιμο να θεσπίσει η Ένωση μια κοινή, απλουστευμένη και ενιαία διαδικασία που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εν λόγω οδηγιών, ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με τον παρόντα κανονισμό για την ορθολογικότερη οργάνωση των μέτρων. [Τροπολογία 6]

(5)  Τα έργα του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να υποστηρίζονται από ενοποιημένες διαδικασίες χορήγησης αδειών ώστε να καταστεί δυνατή η σαφής διαχείριση της όλης διαδικασίας και να παρασχεθεί ενιαίο σημείο εισόδου για τους επενδυτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν ενιαία αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα οικεία εθνικά νομικά πλαίσια και τις διοικητικές δομές, ώστε τα έργα του κεντρικού δικτύου να μπορούν να επωφελούνται από την ενοποίηση των διαδικασιών χορήγησης αδειών και από ένα ενιαίο σημείο επαφής για τους επενδυτές, που θα καθιστά δυνατή τη σαφή και αποτελεσματική διαχείριση της συνολικής διαδικασίας. Εφόσον είναι αναγκαίο, η ενιαία αρμόδια αρχή μπορεί να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά της σε άλλη αρχή στο κατάλληλο περιφερειακό, τοπικό ή άλλο διοικητικό επίπεδο. [Τροπολογία 7]

(6)  Ο καθορισμός ενιαίας αρμόδιας αρχής σε εθνικό επίπεδο στην οποία θα υπαχθούν όλες οι διαδικασίες χορήγησης αδειών (υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης) αναμένεται να περιορίσει την πολυπλοκότητα, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και τον συντονισμό και να αυξήσει τη διαφάνεια και την ταχύτητα των διαδικασιών και της λήψης των αποφάσεων. Αναμένεται επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, κατά περίπτωση. Οι διαδικασίες θα πρέπει να προάγουν την πραγματική συνεργασία μεταξύ των επενδυτών και της ενιαίας αρμόδιας αρχής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπουν την οριοθέτηση του πεδίου στο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών που προηγείται της υποβολής αίτησης. Η οριοθέτηση αυτή θα πρέπει να ενσωματώνεται στο αναλυτικό σχεδιάγραμμα αίτησης και να ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ. [Τροπολογία 8]

(6α)  Όταν τα έργα κοινού ενδιαφέροντος θεωρούνται έργα προτεραιότητας της Ένωσης, θα μπορούσε να συσταθεί κοινή αρμόδια αρχή, η οποία θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ των ενιαίων αρμόδιων αρχών από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή κράτη μέλη και τρίτες χώρες, προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντα που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 9]

(7)  Η διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων που ορίζονται στο διεθνές και στο ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου.

(8)  Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της ολοκλήρωσης του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ έως το 2030, η απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών θα πρέπει να συνοδευτεί από προθεσμία εντός της οποίας οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν εμπεριστατωμένη απόφαση σχετικά με την κατασκευή του έργου. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο για διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαδικασιών και, σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα υψηλά πρότυπα της Ένωσης όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή του κοινού. Τα έργα θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια ωριμότητας για την επιλογή των έργων, που καθορίζονται από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Κατά τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμμόρφωση με τις προθεσμίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 10]

(9)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για τη διασφάλιση του κατά το δυνατόν αποδοτικότερου χειρισμού των προσφυγών που αμφισβητούν την ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα της εμπεριστατωμένης απόφασης.

(10)  Τα διασυνοριακά έργα υποδομών του ΔΕΔ-Μ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά τον συντονισμό των διαδικασιών χορήγησης αδειών. Οι Ευρωπαίοι Συντονιστές στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να παρακολουθούν τις διαδικασίες αυτές και να διευκολύνουν τον συγχρονισμό και την ολοκλήρωσή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις προθεσμίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 11]

(11)  Οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τη Συνθήκη και με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2014/25/ΕΕ(14) και/ή 2014/24/ΕΕ(15). Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων κοινού ενδιαφέροντος του κεντρικού δικτύου, οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που διενεργούνται από κοινό φορέα θα πρέπει να διέπονται από μία εθνική νομοθεσία. Κατά παρέκκλιση από την ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, οι εφαρμοστέοι εθνικοί κανόνες θα πρέπει κατ’ αρχήν να είναι οι κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα του κοινού φορέα. Θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού της εφαρμοστέας νομοθεσίας με διακρατική συμφωνία.

(12)  Η Επιτροπή δεν συμμετέχει συστηματικά στην έγκριση επιμέρους έργων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για κάποιες πτυχές της προετοιμασίας του έργου απαιτείται έγκριση σε επίπεδο Ένωσης. Στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή συμμετέχει στις διαδικασίες, θα παρέχει κατά προτεραιότητα μεταχείριση στα ενωσιακά έργα κοινού ενδιαφέροντος και θα εξασφαλίζει βεβαιότητα για τους φορείς υλοποίησης έργου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται η έγκριση κρατικής ενίσχυσης. Με την επιφύλαξη των προθεσμιών που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τον κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή διαδικασιών που αφορούν τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να χειρίζεται έργα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με το κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ τα οποία θεωρούν έργα προτεραιότητας με περισσότερο προβλέψιμες προθεσμίες, στο πλαίσιο της προσέγγισης χαρτοφυλακίου υποθέσεων ή του αμοιβαία συμφωνημένου προγραμματισμού. [Τροπολογία 12]

(13)  Η υλοποίηση των έργων υποδομής στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί από κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής οι οποίες θα προσφέρουν περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά την υλοποίηση ορισμένων ειδών έργων, τηρουμένου παράλληλα του κεκτημένου της Ένωσης. Για παράδειγμα, στο σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία(16) προβλέπεται η κατάρτιση τέτοιου είδους κατευθύνσεων για την εξασφάλιση περισσότερης σαφήνειας με σκοπό την τήρηση των οδηγιών για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα. Η άμεση στήριξη που συνδέεται με τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για έργα κοινού ενδιαφέροντος προκειμένου να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους και η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για τα δημόσια κεφάλαια(17). Επιπλέον, θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμη κατάλληλη τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο των μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε έργα κοινού ενδιαφέροντος του ΔΕΔ-Μ. [Τροπολογία 13]

(14)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της ανάγκης συντονισμού των εν λόγω στόχων, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(15)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι διοικητικές διαδικασίες που άρχισαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εκτός αν, κατόπιν συμφωνίας των ενδιαφερομένων μερών, αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. [Τροπολογία 14]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις στις διοικητικές διαδικασίες τις οποίες ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την έγκριση και την υλοποίηση όλων των έργων κοινού ενδιαφέροντος στο κεντρικό δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που σχετίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, περιλαμβανομένων των προεπιλεγμένων έργων του τμήματος ΙΙΙ του παραρτήματος του κανονισμού με τον οποίον θεσπίζεται η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2021-2027. [Τροπολογία 15]

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να επεκτείνουν την εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ως μιας δέσμης, σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στο εκτεταμένο δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. [Τροπολογία 16]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «εμπεριστατωμένη απόφαση»: η απόφαση ή το σύνολο αποφάσεων που λαμβάνουν λαμβάνει η ενιαία αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, στις οποίες δεν και, κατά περίπτωση, η κοινή αρμόδια αρχή, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται τα δικαστήρια, και που καθορίζει αν θα χορηγηθεί ή όχι έγκριση σε φορέα υλοποίησης έργου για την κατασκευή της υποδομής μεταφορών η οποία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση ενός έργου, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνεται στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας προσφυγής· [Τροπολογία 17]

β)  «διαδικασίες χορήγησης αδειών»: κάθε διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται ή κάθε ενέργεια που πρέπει να εκτελείται ενώπιον των αρμοδίων αρχών κράτους μέλους, βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, προκειμένου ο φορέας υλοποίησης ενός έργου να μπορεί να υλοποιήσει το έργο, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της κοινοποίησης του φακέλου από την ενιαία αρμόδια αρχή του κράτους μέλους· [Τροπολογία 18]

γ)  «φορέας υλοποίησης έργου»: είτε ο αιτών έγκριση για ιδιωτικό έργο ή η δημόσια αρχή που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για ένα έργο κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας έναρξης έργου· [Τροπολογία 19]

δ)  «ενιαία αρμόδια αρχή»: η αρχή την οποία ορίζει το κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του, ως αρμόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό· [Τροπολογία 20]

ε)  «διασυνοριακό έργο κοινού ενδιαφέροντος»: έργο κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 το οποίο καλύπτει ένα διασυνοριακό τμήμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο ιγ) του εν λόγω κανονισμού και το οποίο υλοποιείται από κοινό φορέα·

εα)  «κοινή αρμόδια αρχή»: αρχή που συγκροτείται με συμφωνία μεταξύ των ενιαίων αρμόδιων αρχών δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών, η οποία είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαδικασιών αδειοδότησης που σχετίζονται με διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος. [Τροπολογία 21]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 3

«Καθεστώς προτεραιότητας» για έργα κοινού ενδιαφέροντος

1.  Κάθε έργο κοινού ενδιαφέροντος του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των προκαθορισμένων τμημάτων που ορίζονται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος του κανονισμού για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», υπόκειται σε ενοποιημένη διαδικασία χορήγησης αδειών την οποία διαχειρίζεται ενιαία αρμόδια αρχή που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. [Τροπολογία 22]

2.  Όταν στο εθνικό δίκαιο προβλέπεται καθεστώς προτεραιότητας, στα έργα κοινού ενδιαφέροντος χορηγείται το καθεστώς που παρέχει τη μέγιστη δυνατή εθνική προτεραιότητα και τα εν λόγω έργα τυγχάνουν της μεταχείρισης που συνεπάγεται το καθεστώς αυτό κατά τις διαδικασίες χορήγησης αδειών, όπου και όπως προβλέπεται τέτοιου είδους μεταχείριση στο εθνικό δίκαιο που εφαρμόζεται στα αντίστοιχα είδη υποδομών μεταφορών.

3.  Για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν έργα κοινού ενδιαφέροντος, οι φορείς υλοποίησης έργου και όλες οι εμπλεκόμενες αρχές εξασφαλίζουν ότι τα έργα αυτά τυγχάνουν της ταχύτερης νομικά εφικτής μεταχείρισης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αξιολόγηση του εάν το έργο πληροί τα κριτήρια ωριμότητας για να επιλεγεί και τους διατιθέμενους πόρους. [Τροπολογία 23]

Άρθρο 4

Ενοποίηση των διαδικασιών χορήγησης αδειών

1.  Για την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 6 και για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την ολοκλήρωση έργων κοινού ενδιαφέροντος, όλες οι διοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων, τόσο το σε εθνικό όσο και το σε ενωσιακό επίπεδο, ενοποιούνται και καταλήγουν σε μία και μόνη εμπεριστατωμένη απόφαση, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τη διαφάνεια, τη δημόσια συμμετοχή, το περιβάλλον και την ασφάλεια. [Τροπολογία 24]

2.  Με την επιφύλαξη των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, στην περίπτωση έργων κοινού ενδιαφέροντος για τα οποία η υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον προκύπτει ταυτόχρονα από την οδηγία 2011/92/ΕΕ και από άλλη ενωσιακή νομοθετική πράξη, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι προβλέπονται κοινές διαδικασίες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ. [Τροπολογία 25]

Άρθρο 5

Ενιαία αρμόδια αρχή χορήγησης αδειών

1.  Έως … (Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε [ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού)] και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2020, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ενιαία αρμόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τη διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης αδειών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης που είναι αναγκαίες για τη λήψη της εμπεριστατωμένης απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 26]

2.  Η ευθύνη Με πρωτοβουλία της ενιαίας αρμόδιας αρχής, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οι ευθύνες της, οι υποχρεώσεις της και/ή τα συναφή με αυτή αυτήν καθήκοντα μπορούν, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, σε συμφωνία με το κράτος μέλος, να ανατεθούν σε άλλη αρχή ή και να εκτελούνται από άλλη αρχή στο κατάλληλο περιφερειακό, τοπικό ή άλλο διοικητικό επίπεδο, ανά έργο κοινού ενδιαφέροντος ή ανά συγκεκριμένη κατηγορία έργων κοινού ενδιαφέροντος, με εξαίρεση τη λήψη της εμπεριστατωμένης απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: [Τροπολογία 27]

α)  μία μόνο αρμόδια αρχή είναι αρμόδια ανά υπεύθυνη για κάθε έργο κοινού ενδιαφέροντος· [Τροπολογία 28]

β)  η αρμόδια αρχή αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής για τον φορέα υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο της διαδικασίας που οδηγεί στην έκδοση της εμπεριστατωμένης απόφασης για ένα δεδομένο έργο κοινού ενδιαφέροντος, και [Τροπολογία 29]

γ)  η αρμόδια αρχή συντονίζει την υποβολή όλων των συναφών εγγράφων και πληροφοριών. [Τροπολογία 30]

Η ενιαία αρμόδια αρχή μπορεί να διατηρήσει την αρμοδιότητα καθορισμού προθεσμιών, με την επιφύλαξη των προθεσμιών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6.

3.  Η ενιαία αρμόδια αρχή εκδίδει την εμπεριστατωμένη απόφαση εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 6. Για την έκδοση της απόφασης εφαρμόζει κοινές διαδικασίες.

Η εμπεριστατωμένη απόφαση που εκδίδεται από την ενιαία αρμόδια αρχή είναι η μόνη νομικά δεσμευτική απόφαση που προκύπτει από την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία χορήγησης αδειών. τη διαδικασία χορήγησης αδειών. Με την επιφύλαξη των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, στην περίπτωση που στο έργο εμπλέκονται και άλλες αρχές, οι αρχές αυτές μπορούν να συνεισφέρουν τη γνώμη τους στη διαδικασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η ενιαία αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη της την εν λόγω γνώμη οφείλει να λάβει υπόψη τις απόψεις αυτές, ιδίως εάν σχετίζονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις οδηγίες 2014/52/ΕΕ και 92/43/ΕΟΚ. [Τροπολογία 31]

4.  Κατά τη λήψη της εμπεριστατωμένης απόφασης, η ενιαία αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις βάσει του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου και αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της με βάση τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις. [Τροπολογία 32]

5.  Εάν Όταν για ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος απαιτούνται αποφάσεις από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και από μια ή περισσότερες τρίτες χώρες, οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποδοτική και αποτελεσματική μεταξύ τους συνεργασία και συντονισμό, ή μπορούν να συγκροτούν κοινή αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 6, αρμόδια για τη διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης αδειών. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εφαρμοστέο ενωσιακό και διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για τη θέσπιση κοινών διαδικασιών, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. [Τροπολογία 33]

5α.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και ιδίως του άρθρου 6α, η ενιαία αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας και την εμπεριστατωμένη απόφαση, όπως ορίζονται στο άρθρο 6. [Τροπολογία 34]

Άρθρο 6

Διάρκεια και εφαρμογή της διαδικασίας χορήγησης αδειών

1.  Η διαδικασία χορήγησης αδειών περιλαμβάνει το στάδιο που προηγείται της υποβολής αίτησης και το στάδιο της αξιολόγησης της αίτησης και της λήψης απόφασης από την ενιαία αρμόδια αρχή.

2.  Το στάδιο που προηγείται της υποβολής αίτησης, το οποίο καλύπτει την περίοδο από την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών έως την υποβολή του πλήρους φακέλου της αίτησης στην ενιαία αρμόδια αρχή, δεν υπερβαίνει κατ’ αρχήν τα δύο έτη τους 18 μήνες. [Τροπολογία 35]

3.  Για την κίνηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών, ο φορέας υλοποίησης του έργου αποστέλλει γραπτή κοινοποίηση σχετικά με το έργο στην ενιαία αρμόδια αρχή των εμπλεκόμενων κρατών μελών ή, κατά περίπτωση, στην κοινή αρμόδια αρχή, στην οποία περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του έργου. Το αργότερο εντός δύο μηνών ενός μηνός από τη λήψη της ανωτέρω κοινοποίησης, η ενιαία αρμόδια αρχή είτε αποδέχεται την κοινοποίηση ή, εάν θεωρεί ότι το έργο δεν διαθέτει επαρκή βαθμό ωριμότητας για να περάσει στη διαδικασία χορήγησης αδειών, την απορρίπτει εγγράφως. Εάν η ενιαία αρμόδια αρχή αποφασίσει να απορρίψει την κοινοποίηση, αιτιολογεί την απόφασή της. Η ημερομηνία υπογραφής της αποδοχής της κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών. Εάν εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, η ημερομηνία αποδοχής της τελευταίας κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας χορήγησης αδειών. [Τροπολογία 36]

4.  Εντός τριών δύο μηνών από την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών, η ενιαία αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, η κοινή αρμόδια αρχή, σε στενή συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης του έργου και άλλες εμπλεκόμενες αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης του έργου βάσει της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, καταρτίζει και κοινοποιεί στον φορέα υλοποίησης του έργου αναλυτικό σχεδιάγραμμα αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει: [Τροπολογία 37]

-α)  την αρμόδια αρχή, στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο, που είναι αρμόδια, σε περίπτωση ανάθεσης από την ενιαία αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2· [Τροπολογία 38]

α)  το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλει ο φορέας υλοποίησης του έργου, στο πλαίσιο του φακέλου της αίτησης για την έκδοση εμπεριστατωμένης απόφασης·

β)  πρόγραμμα της διαδικασίας χορήγησης αδειών, στο οποίο προσδιορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

i)  οι αποφάσεις, και οι γνωμοδοτήσεις και οι αξιολογήσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν· [Τροπολογία 39]

ii)  οι αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι πολίτες τους οποίους ενδέχεται να αφορά το έργο και/ή των οποίων ενδέχεται να ζητηθεί η γνώμη· [Τροπολογία 40]

iii)  τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας και η διάρκειά τους·

iv)  οι βασικοί ενδιάμεσοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και οι αντίστοιχες προθεσμίες για την έκδοση της εμπεριστατωμένης απόφασης, καθώς και το συνολικό προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα· [Τροπολογία 41]

v)  οι προγραμματισμένοι πόροι από τις αρχές και οι πιθανές επιπλέον ανάγκες σε πόρους.

5.  Για να διασφαλίζεται ότι ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και επαρκούς ποιότητας, ο φορέας υλοποίησης του έργου ζητεί τη γνώμη της ενιαίας αρμόδιας αρχής σχετικά με την αίτησή του όσο το δυνατόν νωρίτερα στη διάρκεια του σταδίου που προηγείται της υποβολής της αίτησης. Ο φορέας υλοποίησης του έργου συνεργάζεται πλήρως με την ενιαία αρμόδια αρχή για την τήρηση των προθεσμιών και τη συμμόρφωση με το αναλυτικό σχεδιάγραμμα της αίτησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.

6.  Ο φορέας υλοποίησης του έργου υποβάλλει τον φάκελο της αίτησης βάσει του αναλυτικού σχεδιαγράμματος αίτησης εντός περιόδου 21 15 μηνών από τη λήψη του εν λόγω αναλυτικού σχεδιαγράμματος αίτησης. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το αναλυτικό σχεδιάγραμμα αίτησης δεν θεωρείται πλέον εν ισχύι, εκτός εάν η ενιαία αρμόδια αρχή αποφασίσει να παρατείνει την περίοδο αυτή, το πολύ κατά 6 μήνες, με δική της πρωτοβουλία ή βάσει αιτιολογημένου αιτήματος που υποβάλλει ο φορέας υλοποίησης του έργου. [Τροπολογία 42]

7.  Το αργότερο εντός περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης, η αρμόδια αρχή βεβαιώνει εγγράφως την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και κοινοποιεί την βεβαίωση στον φορέα υλοποίησης του έργου. Ο φάκελος της αίτησης που υποβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης του έργου θεωρείται πλήρης, εκτός εάν, εντός περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής, η αρμόδια αρχή υποβάλει αίτημα προς τον φορέα υλοποίησης του έργου για την υποβολή πληροφοριών που λείπουν. Το αίτημα αυτό περιορίζεται, όσον αφορά το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομέρειας, στα στοιχεία που προσδιορίζονται στο αναλυτικό σχεδιάγραμμα της αίτησης. Πρόσθετο αίτημα για παροχή πληροφοριών υποβάλλεται μόνον σε περίπτωση εξαιρετικών και απρόβλεπτων νέων περιστάσεων και αιτιολογείται δεόντως από την ενιαία αρμόδια αρχή.

8.  Η ενιαία αρμόδια αρχή αξιολογεί την αίτηση και εκδίδει εμπεριστατωμένη απόφαση εντός περιόδου ενός έτους έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 7, εκτός εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει, με δική της πρωτοβουλία, να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα κατά τρεις το πολύ μήνες, αιτιολογώντας την απόφασή της. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν συντομότερη προθεσμία, όπου κρίνουν σκόπιμο. [Τροπολογία 43]

9.  Οι προθεσμίες που ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ενωσιακές και διεθνείς νομικές πράξεις, καθώς και των διαδικασιών προσφυγής ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών.

Άρθρο 6α

Διαδικασίες χορήγησης αδειών και χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

1.  Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, η πρόοδος του έργου λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση έργων σύμφωνα με τα κριτήρια ωριμότητας των έργων που ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

2.  Οι καθυστερήσεις που σημειώνονται σε σχέση με τα στάδια και τις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 6 δικαιολογούν έρευνα σχετικά με την πρόοδο του έργου και αναθεώρηση της χρηματοδοτικής συνδρομής που λαμβάνει η Ένωση στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [ΔΣΕ] και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την ανάκληση της χρηματοδοτικής συνδρομής. [Τροπολογία 44]

Άρθρο 7

Συντονισμός των διασυνοριακών διαδικασιών χορήγησης αδειών

1.  Για έργα στα οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκομένων κρατών μελών εναρμονίζουν τα χρονοδιαγράμματά τους και συμφωνούν επί κοινού προγράμματος. [Τροπολογία 45]

1α.  Στις περιπτώσεις αυτές, για να διευκολυνθεί η διαδικασία χορήγησης αδειών, οι ενιαίες αρμόδιες αρχές δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών μπορούν, με αμοιβαία συμφωνία, να ιδρύσουν κοινή αρμόδια αρχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5. [Τροπολογία 46]

2.  Ο Ευρωπαίος Συντονιστής που αναφέρεται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 εξουσιοδοτείται να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία χορήγησης αδειών για διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος και να διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών ή, κατά περίπτωση, με την κοινή αρμόδια αρχή. [Τροπολογία 47]

3.  Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία για την εμπεριστατωμένη απόφαση, η ενιαία αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, τον αντίστοιχο Ευρωπαίο Συντονιστή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειων με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Η Επιτροπή και, κατά περίπτωση, o Ευρωπαίος Συντονιστής, μπορεί να ζητήσει από την ενιαία αρμόδια αρχή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται. [Τροπολογία 48]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 8

Δημόσιες συμβάσεις σε διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος

1.  Οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος διεξάγονται σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις οδηγίες 2014/25/ΕΕ και/ή 2014/24/ΕΕ.

2.  Στην περίπτωση που οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων διενεργούνται από κοινό φορέα ο οποίος έχει συσταθεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, ο εν λόγω φορέας εφαρμόζει καθώς και οι θυγατρικές του, κατά περίπτωση, εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις ενός εξ αυτών των κρατών μελών και, κατά παρέκκλιση των εν λόγω οδηγιών, οι διατάξεις αυτές είναι οι διατάξεις που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 5 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ή με το άρθρο 39 παράγραφος 5 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, κατά περίπτωση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η συμφωνία αυτή σε κάθε περίπτωση προβλέπει την εφαρμογή μίας εθνικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διενεργούνται από κοινό φορέα και, κατά περίπτωση, από τις θυγατρικές του, σε ολόκληρο το έργο. [Τροπολογία 49]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Άρθρο 9

Τεχνική βοήθεια

Κατόπιν αιτήσεως φορέα υλοποίησης έργου ή κράτους μέλους, σύμφωνα με τα συναφή ενωσιακά προγράμματα χρηματοδότησης και με την επιφύλαξη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Ένωση διαθέτει τεχνική, συμβουλευτική και οικονομική βοήθεια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τη διευκόλυνση της υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. [Τροπολογία 50]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις διοικητικές διαδικασίες που άρχισαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 εφαρμόζονται σε ένα δεδομένο κράτος μέλος από την ημερομηνία που η ενιαία αρμόδια αρχή έχει οριστεί από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα ανακοίνωση όταν οι εν λόγω διατάξεις καθίστανται εφαρμοστέες σε ένα κράτος μέλος. [Τροπολογία 51]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Γνώμη της 17ης Οκτωβρίου 2018 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Γνώμη της 7ης Φεβρουαρίου 2019 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).
(5) Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).
(6) Οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 124 της 25.4.2014, σ. 1).
(7) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
(8) Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
(9) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
(10) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
(11) Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
(12) Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 1).
(13) Εκτελεστική απόφαση 2011/42/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2011, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία flutriafol ως δραστική ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 97 της 12.4.2011, σ. 42).
(14) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(15) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(16) COM(2017)0198.
(17) COM(2017)0573.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου