Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0138(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0015/2019

Predkladané texty :

A8-0015/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.7

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0109

Prijaté texty
PDF 214kWORD 67k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete ***I
P8_TA(2019)0109A8-0015/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0277),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0192/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českým Senátom, nemeckým Spolkovým snemom, írskym parlamentom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0015/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. februára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete
P8_TC1-COD(2018)0138

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013(4) sa stanovuje spoločný rámec pre vytvorenie najmodernejších interoperabilných sietí na účely rozvoja v Únii zahŕňajúcich dvojúrovňovú štruktúru, ktoré by slúžili občanom a prispievali by k rozvoju vnútorného trhu a k sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti Únie. Transeurópske dopravné siete (TEN-T) majú dvojúrovňovú štruktúru: základná sieť pozostáva z tých prvkov siete, ktoré majú pre Úniu najväčší strategický význam, zatiaľ čo súhrnnou sieťou sa zabezpečuje prepojenie všetkých regiónov Únie, pričom. zZákladná sieť pozostáva z tých prvkov siete, ktoré majú by mala slúžiť ako cezhraničný a multimodálny urýchľovač pre jednotnú európsku oblasť dopravy a mobility Úniu najväčší strategický význam. V nariadení (EÚ) č. 1315/2013 sa pre realizáciu siete vymedzujú záväzné ciele dokončenia, pričom základná sieť sa má dokončiť do roku 2030 a súhrnná sieť do roku 2050. Okrem toho sa nariadenie (EÚ) č. 1315/2013 zameriava na cezhraničné prepojenia, ktoré zlepšia interoperabilitu medzi rôznymi druhmi dopravy a prispejú k multimodálnej integrácii dopravy v Únii, pričom by sa zároveň mala zohľadniť rozvojová dynamika odvetvia dopravy a nových technológií v budúcnosti. [PN 1]

(2)  Bez ohľadu na potrebu a záväzné lehoty zo skúseností vyplynulo, že veľa investícií zameraných na dokončenie siete TEN-T naráža na početné, pomalé, nejasné a zložité postupy udeľovania povolení, postupy cezhraničného obstarávania a iné postupy. Táto situácia ohrozuje včasnú realizáciu projektov a, v mnohých prípadoch vedie k značným oneskoreniam má za následok značné oneskoreniavyšším nákladom vyššie náklady, vytvára neistotu pre predkladateľov projektov a potenciálnych súkromných investorov . Na účely vyriešenia týchto problémovumožnenia synchronizovaného dokončenia môže dokonca viesť k upusteniu od projektov uprostred procesu. Za takýchto podmienok si synchronizované dokončenie siete TEN-T sú potrebné v lehote stanovenej v nariadení (EÚ) č. 1315/2013 vyžaduje harmonizované opatrenia na úrovni Únie. Navyše by členské štáty mali o svojich vnútroštátnych infraštruktúrnych plánoch rozhodovať v súlade s cieľmi TEN-T. [PN 2]

(2a)  Toto nariadenie sa uplatňuje len na tie projekty Únie, ktoré sa na základe nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 uznávajú ako projekty spoločného záujmu, pokiaľ ide o základnú sieť transeurópskej dopravnej siete. Členský štát tiež môže rozhodnúť o rozšírení rozsahu pôsobnosti na súhrnnú sieť. [PN 3]

(3)  V právnych rámcoch systémoch mnohých členských štátov sa umožňuje prioritné zaobchádzanie s určitými kategóriami projektov, a to vzhľadom na ich strategický význam pre hospodárstvo Úniu. Pre prioritné zaobchádzanie sú typické kratšie lehoty, súbežné a/alebo zjednodušené postupy alebo obmedzené lehoty na dokončenie postupu povoľovania alebo na odvolania, čím sa zabezpečuje aj dosahovanie cieľov iných horizontálnych politík. Ak takýto rámec existuje takéto pravidlá týkajúce sa prioritného zaobchádzania existujú vo vnútroštátnom právnom rámci, mal mali by sa automaticky uplatňovať aj na projekty Únie uznávané ako projekty spoločného záujmu podľa nariadenia (EÚ) č. 1315/2013. Členské štáty, ktoré takéto pravidlá týkajúce sa prioritného zaobchádzania nemajú, by ich mali prijať. [PN 4]

(4)  S cieľom zlepšiť účinnosť environmentálnych hodnotení a zjednodušiť proces rozhodovania v prípadoch, keď povinnosť vykonať hodnotenia týkajúce sa environmentálnych otázok súvisiacich s projektmi základnej siete vyplýva súbežne zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ(5) zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ(6) a z iných právnych predpisov Únie, ako napríklad smernice Rady 92/43/EHS(7), smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES(8), 2000/60/ES(9), 2008/98/ES(10), 2010/75/EÚ(11) a 2012/18/EÚ(12) a vykonávacej smernice Komisie 2011/42/ES(13), by členské štáty mali zabezpečiť spoločný postup spĺňajúci požiadavky týchto smerníc. Okrem toho skoré určenie rozsahu vplyvu na životné prostredie a včasná diskusia s príslušným orgánom o obsahu environmentálnych hodnotení môžu skrátiť oneskorenia počas fázy povoľovania a vo všeobecnosti zvýšiť kvalitu hodnotení. [PN 5]

(4a)  Vzhľadom na početné environmentálne hodnotenia vyplývajúce z rôznych európskych smerníc a vnútroštátneho práva, ktoré sú potrebné na udelenie povolenia pre projekty spoločného záujmu v rámci základnej siete TEN-T, by Únia mala zaviesť spoločný, zjednodušený a centralizovaný postup, ktorý by napĺňal požiadavky uvedených smerníc, čím by sa prispelo k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia zameraných na ďalšie zefektívnenie opatrení. [PN 6]

(5)  Projekty základnej siete by sa mali podporiť integrovanými postupmi udeľovania povolení, čím by sa umožnilo jasné riadenie celého postupu a zabezpečilo by sa jednotné kontaktné miesto pre investorov. Členské štáty by mali určiť jediný príslušný orgán v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi rámcami a administratívnymi usporiadaniami, aby projekty základnej siete profitovali z integrácie postupov udeľovania povolení a jednotného kontaktného miesta pre investorov, čím by sa umožnilo jasné a efektívne riadenie celého postupu. V prípade potreby môže jediný príslušný orgán delegovať svoje záväzky, povinnosti a úlohy na iný orgán na príslušnej regionálnej, miestnej alebo inej administratívnej úrovni. [PN 7]

(6)  Zriadením jediného príslušného orgánu na vnútroštátnej úrovni, ktorým by sa integrovali všetky postupy udeľovania povolení (jednotné kontaktné miesto), by sa znížila zložitosť a, zvýšila efektívnosť a zlepšila koordinácia zvýšila transparentnosť rýchlosť postupov a prijímania rozhodnutí. Zároveň by sa tým podľa potreby posilnila spolupráca medzi členskými štátmi. Týmito postupmi by sa mala podporovať skutočná spolupráca medzi investormi a jednotným príslušným orgánom, a teda by sa umožnilo preskúmanie postupu udeľovania povolení v etape pred podaním žiadosti. Takéto preskúmanie by sa začlenilo do podrobného vysvetlenia žiadosti a vychádzalo by z postupu stanoveného v článku 5 ods. 2 smernice 2011/92/EÚ zmenenej smernicou 2014/52/EÚ. [PN 8]

(6a)  Ak sa projekty spoločného záujmu považujú za prioritné projekty Únie, mohol by sa zriadiť spoločný príslušný orgán, na ktorom sa dohodnú jediné príslušné orgány z dvoch alebo viacerých členských štátov alebo členských štátov a tretích krajín, s cieľom splniť povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia. [PN 9]

(7)  Postup stanovený v tomto nariadení by nemal mať vplyv na plnenie požiadaviek vymedzených v medzinárodnom práve a práve Únie vrátane ustanovení na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí.

(8)  Vzhľadom na naliehavosť dokončenia základnej siete TEN-T do roku 2030 by zjednodušenie postupov udeľovania povolení malo byť doplnené lehotou, do ktorej by príslušné zodpovedné orgány mali prijať komplexné rozhodnutie o výstavbe projektu. Táto lehota by mala podporovať zabezpečiť efektívnejšie vykonávanie postupov a za žiadnych okolností by nemala znížiť prísne normy Únie na ochranu životného prostredia, transparentnosť a účasť verejnosti. Projekty by sa mali vyhodnocovať z hľadiska kritérií pripravenosti uplatňovaných pri výbere projektov podľa Nástroja na prepájanie Európy. Pri takomto vyhodnocovaní by sa malo zohľadňovať dodržiavanie lehôt stanovených v tomto nariadení. [PN 10]

(9)  Členské štáty by sa mali snažiť zaistiť, aby sa odvolania spochybňujúce vecnú alebo procesnú zákonnosť komplexného rozhodnutia, vybavovali čo najefektívnejšie.

(10)  Pokiaľ ide o koordináciu postupov udeľovania povolení, cezhraničné infraštruktúrne projekty siete TEN-T narážajú na osobitné problémy. Európski koordinátori uvedení v článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 by mali dostať oprávnenie na monitorovanie týchto postupov a uľahčovanie ich synchronizácie a dokončenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie lehôt stanovených v tomto nariadení. [PN 11]

(11)  Verejné obstarávanie v cezhraničných projektoch spoločného záujmu by sa malo vykonávať v súlade so zmluvou a smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ(14) a/alebo 2014/24/EÚ(15). V záujme zaistenia účinného dokončenia cezhraničných projektov základnej siete spoločného záujmu by malo verejné obstarávanie vykonávané spoločným subjektom podliehať jednotným vnútroštátnym právnym predpisom. Odchylne od právnych predpisov Únie v oblasti verejného obstarávania by sa ako platné vnútroštátne pravidlá mali v zásade uplatňovať pravidlá členského štátu, kde má spoločný subjekt svoje sídlo. Mala by zostať možnosť vymedziť platné právne predpisy v medzivládnej dohode.

(12)  Komisia sa nezapája do povoľovania jednotlivých projektov systematicky. V niektorých prípadoch však určité aspekty prípravy projektu podliehajú schváleniu na úrovni Únie. V prípade, ak sa Komisia do postupov zapája, poskytuje prioritné zaobchádzanie s projektmi spoločného záujmu Únie a zabezpečuje istotu pre predkladateľov projektov. V niektorých prípadoch môže byť potrebný súhlas so štátnou pomocou. Bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v tomto nariadení, a v súlade s kódexom najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci môžu by členské štáty mali mať možnosť požiadať Komisiu, aby sa zaoberala projektmi spoločného záujmu v rámci základnej siete TEN-T, ktoré považujú za prioritné, s predvídateľnejšími lehotami v rámci portfóliového prístupu k prípadom alebo na základe vzájomne dohodnutého plánovania. [PN 12]

(13)  Realizácia infraštruktúrnych projektov v rámci základnej siete TEN-T by mala byť podporená aj usmerneniami Komisie, ktorými sa zabezpečí väčšia zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o realizáciu určitých druhov projektov pri súčasnom dodržaní acquis Únie. V akčnom plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo(16) sa napríklad predpokladá, že pomocou takýchto usmernení sa zaručí väčšia zrozumiteľnosť z hľadiska dodržiavania smerníc o vtákoch a biotopoch. Na projekty spoločného záujmu by sa s cieľom zaistiť minimalizáciu externých nákladov a najlepšie využitie verejných peňazí mala zabezpečiť priama podpora súvisiaca s verejným obstarávaním(17). Okrem toho by sa mala sprístupniť vhodná technická pomoc v rámci mechanizmov vytvorených pre viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 s cieľom poskytnúť finančnú podporu pre projekty spoločného záujmu siete TEN-T. [PN 13]

(14)  Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu potreby koordinácie týchto cieľov ich je možné lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov.

(15)  Z dôvodov právnej istoty by administratívne postupy, ktoré sa začali pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, nemali podliehať ustanoveniam tohto nariadenia, pokiaľ sa na základe vzájomnej dohody medzi dotknutými stranami nerozhodne inak, [PN 14]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky vzťahujúce sa na administratívne postupy, podľa ktorých postupujú príslušné orgány členských štátov v súvislosti s povoľovaním a realizáciou všetkých projektov spoločného záujmu v rámci základnej siete transeurópskej dopravnej siete týkajúcich sa nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 vrátane vopred vybraných projektov uvedených v časti III prílohy k nariadeniu o zriadení Nástroja na prepájanie Európy 2021 – 2027 [PN 15].

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že rozšíria uplatňovanie všetkých ustanovení tohto nariadenia ako bloku na projekty spoločného záujmu v rámci súhrnnej siete transeurópskej dopravnej siete. [PN 16]

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v nariadení (EÚ) č. 1315/2013. Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

a)  „komplexné rozhodnutie“ je rozhodnutie alebo súbor rozhodnutí prijatých orgánom jediným príslušným orgánom členského štátu a prípadne spoločným príslušným orgánom, nezahŕňajúc súdy ani tribunály, ktoré určia ktorý určí, či sa predkladateľovi projektu udelí povolenie na stavbu dopravnej infraštruktúry potrebnej na dokončenie projektu bez toho, aby bolo dotknuté nejaké rozhodnutie prijaté v súvislosti s administratívnym odvolacím konaním; [PN 17]

b)  „postupy udeľovania povolení“ sú všetky postupy, podľa ktorých treba postupovať, alebo každý krok, ktorý treba podniknúť pred príslušnými orgánmi členského štátu, podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva na to, aby predkladateľ projektu mohol projekt realizovať, a ktoré začínajú dátumom podpisu prijatia oznámenia o spise jediným príslušným orgánom členského štátu; [PN 18]

c)  „predkladateľ projektu“ je žiadateľ o povolenie súkromného projektu alebo verejný orgán, ktorý je iniciátorom každá fyzická osoba alebo verejná či súkromná právnická osoba žiadajúca o povolenie na začatie projektu; [PN 19]

d)  „jediný príslušný orgán“ je orgán, ktorý členský štát určil v súlade so svojím vnútroštátnym právom ako orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia; [PN 20]

e)  „cezhraničný projekt spoločného záujmu“ je projekt spoločného záujmu podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 vzťahujúci sa na cezhraničný úsek podľa článku 3 písm. m) uvedeného nariadenia, ktorý realizuje spoločný subjekt,

ea)  „spoločný príslušný orgán“ je orgán zriadený na základe vzájomnej dohody medzi jedinými príslušnými orgánmi z dvoch alebo viacerých členských štátov alebo z jedného alebo viacerých členských štátov a z jednej alebo viacerých tretích krajín, ktorý je zodpovedný za uľahčovanie postupov udeľovania povolení v súvislosti s cezhraničnými projektmi spoločného záujmu. [PN 21]

KAPITOLA II

UDELENIE POVOLENIA

Článok 3

„Prioritný štatút“ projektov spoločného záujmu

1.  Každý projekt spoločného záujmu v rámci základnej siete TEN-T vrátane predbežne vybraných oddielov v časti III prílohy k nariadeniu o zriadení Nástroja na prepájanie Európy podlieha integrovanému postupu udeľovania povolenia, ktorý riadi jediný príslušný orgán určený každým členským štátom v súlade s článkami 5 a 6. [PN 22]

2.  Ak v rámci vnútroštátneho práva existuje prioritný štatút, projektom spoločného záujmu sa udeľuje štatút najvyššieho možného vnútroštátneho významu a ako s takými sa s nimi zaobchádza pri postupoch udeľovania povolení, ak je takéto zaobchádzanie stanovené vo vnútroštátnych predpisoch vzťahujúcich sa na zodpovedajúce typy dopravnej infraštruktúry.

3.  S cieľom zabezpečiť efektívne a účinné administratívne postupy týkajúce sa projektov spoločného záujmu predkladatelia projektov a všetky dotknuté orgány zabezpečia, aby sa tieto projekty vybavovali najrýchlejšie, ako je to z právneho hľadiska pri týchto projektoch možné, a to aj pokiaľ ide o vyhodnotenie kritérií pripravenosti uplatňovaných pri výbere projektov a pridelené zdroje. [PN 23]

Článok 4

Integrácia postupov udeľovania povolení

1.  S cieľom splniť časové lehoty stanovené v článku 6 a znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s dokončením projektov spoločného záujmu sa všetky administratívne postupy udeľovania povolení vyplývajúce z uplatniteľného práva, či už vnútroštátneho, alebo práva vrátane príslušných environmentálnych hodnotení na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie, integrujú a vedú k jedinému komplexnému rozhodnutiu, a to bez toho, aby boli dotknuté požiadavky podľa práva Únie v oblasti transparentnosti, účasti verejnosti, životného prostredia a bezpečnosti. [PN 24]

2.  Bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v článku 6 tohto nariadenia, zabezpečia členské štáty v prípade projektov spoločného záujmu, pri ktorých povinnosť vykonať posúdenia vplyvov na životné prostredie vyplýva súbežne zo smernice 2011/92/EÚ a iných právnych predpisov Únie, členské štáty zabezpečia spoločné postupy v zmysle článku 2 ods. 3 smernice 2011/92/EÚ. [PN 25]

Článok 5

Jediný príslušný orgán udeľujúci povolenia

1.  Do … (Úrad pre publikácie: vložte dátum jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia) a v každom prípade najneskôr do 31. decembra 2020 každý členský štát určí jediný príslušný orgán, ktorý bude zodpovedať za uľahčovanie procesu postupov udeľovania povolení, pričom nesie zodpovednosť aj za potrebných na prijatie komplexného rozhodnutia v súlade s odsekom 3 tohto článku. [PN 26]

2.  Zodpovednosť Na podnet jediného príslušného orgánu uvedeného v odseku 1 sa jeho záväzky, povinnosti a/alebo súvisiace úlohy, ktoré s tým súvisia, sa môžu uvedené v odseku 1 môžu so súhlasom členského štátu delegovať na iný orgán alebo a môžu byť vykonané iným orgánom na vhodnej regionálnej, miestnej alebo inej administratívnej úrovni v prípade projektu spoločného záujmu alebo konkrétnej kategórie projektov spoločného záujmu, s výnimkou prijímania komplexného rozhodnutia stanoveného v odseku 3 tohto článku, za týchto podmienok: [PN 27]

a)  za každý projekt spoločného záujmu zodpovedá len jeden príslušný orgán; [PN 28]

b)  daný príslušný orgán je jediným kontaktným miestom pre predkladateľa projektu v postupe vedúcemu ku komplexnému rozhodnutiu o danom projekte spoločného záujmu a [PN 29]

c)  daný príslušný orgán koordinuje predkladanie všetkých podstatných dokumentov a informácií. [PN 30]

Jediný príslušný orgán si môže ponechať zodpovednosť za stanovenie lehôt bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v súlade s článkom 6.

3.  Jediný príslušný orgán vydá komplexné rozhodnutie v lehote uvedenej v článku 6. Bude pritom postupovať podľa spoločných postupov.

Komplexné rozhodnutie vydané jediným príslušným orgánom je jediné právne záväzné rozhodnutie vyplývajúce zo zákonného z postupu udeľovania povolení. Bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v článku 6 tohto nariadenia, ak sa projekt dotýka aj iných orgánov, môžu do postupu prispieť poskytnutím stanoviska v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Jediný príslušný orgán toto stanovisko vezme do úvahy Od jediného príslušného orgánu sa vyžaduje, aby tieto stanoviská zohľadnil, najmä ak sa týkajú požiadaviek stanovených v smerniciach 2014/52/EÚ a 92/43/EHS. [PN 31]

4.  Pri prijímaní komplexného rozhodnutia jediný príslušný orgán zaistí, aby sa dodržiavali zodpovedajúce požiadavky podľa medzinárodného práva a práva Únie, a riadne zdôvodní svoje rozhodnutie na základe uplatniteľných právnych predpisov. [PN 32]

5.  Ak sa v súvislosti s projektom spoločného záujmu vyžaduje, aby boli rozhodnutia prijaté v dvoch alebo viacerých členských štátoch alebo v jednom alebo viacerých členských štátoch a v jednej alebo viacerých tretích krajinách, príslušné orgány urobia potrebné kroky pre efektívnu a účinnú vzájomnú spoluprácu a koordináciu alebo môžu zriadiť spoločný príslušný orgán bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v článku 6, ktorý by bol zodpovedný za uľahčenie postupu udeľovania povolenia. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z platného práva Únie a medzinárodného práva, sa členské štáty pokúsia zabezpečiť spoločné postupy, najmä v súvislosti s posúdením vplyvov na životné prostredie. [PN 33]

5a.  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia, najmä článku 6a, jediný príslušný orgán informuje Komisiu o dátume začatia postupu udeľovania povolení a o komplexnom rozhodnutí v zmysle článku 6. [PN 34]

Článok 6

Dĺžka trvania a vykonávanie postupu udeľovania povolenia

1.  Postup udeľovania povolenia pozostáva z etapy pred podaním žiadosti, etapy posudzovania žiadosti a etapy rozhodovania jediným príslušným orgánom.

2.  Etapa pred podaním žiadosti, ktorá sa vzťahuje na obdobie od začiatku postupu udeľovania povolenia až po predloženie úplnej žiadosti jedinému príslušnému orgánu, v zásade nesmie prekročiť dva roky 18 mesiacov. [PN 35]

3.  S cieľom začať postup udeľovania povolenia predkladateľ projektu písomne oznámi jedinému príslušnému orgánu dotknutých členských štátov alebo prípadne spoločnému príslušnému orgánu existenciu projektu, pričom uvedie jeho podrobný opis. Jediný príslušný orgán najneskôr do dvoch mesiacov jedného mesiaca od prijatia daného oznámenia toto oznámenie buď uzná prijme alebo ho písomne zamietne, ak sa domnieva, že projekt nie je dostatočne zrelý pripravený na začatie postupu udeľovania povolenia. Ak sa jediný príslušný orgán rozhodne oznámenie zamietnuť, svoje rozhodnutie odôvodní. Dátum podpisu uznania oznámenia príslušným orgánom slúži ako dátum začatia postupu udelenia povolenia. Ak ide o dva alebo viac členských štátov, ako dátum začatia postupu udelenia povolenia slúži dátum prijatia posledného oznámenia príslušným orgánom. [PN 36]

4.  Do troch dvoch mesiacov od začatia postupu udeľovania povolenia jediný príslušný orgán alebo prípadne spoločný príslušný orgán v úzkej spolupráci s predkladateľom projektu a inými dotknutými orgánmi a s ohľadom na informácie predložené predkladateľom projektu na základe oznámenia uvedeného v odseku 3 vypracuje podrobný opis žiadosti, o ktorom informuje predkladateľa projektu a ktorý obsahuje: [PN 37]

-a)  zodpovedný príslušný orgán na vhodnej administratívnej úrovni, a to v prípade delegovania jediným príslušným orgánom v súlade s článkom 5 ods. 2; [PN 38]

a)  vecný rozsah a mieru podrobnosti informácií, ktoré má predkladateľ projektu predložiť ako súčasť spisu žiadosti na účely komplexného rozhodnutia;

b)  harmonogram procesu udeľovania povolenia, v ktorom vymedzí aspoň tieto skutočnosti:

i)  rozhodnutia a, povolenia, stanoviská a hodnotenia, ktoré sa majú získať; [PN 39]

ii)  orgány, zainteresované strany a verejnosť, ktorých sa žiadosť pravdepodobne týka a/alebo s ktorými sa pravdepodobne uskutočnia konzultácie; [PN 40]

iii)  jednotlivé etapy postupu a dĺžku ich trvania;

iv)  hlavné medzníky, ktoré sa majú dosiahnuť, a ich lehoty v súvislosti s komplexným rozhodnutím, ktoré sa má prijať, a celkový plánovaný časový rámec; [PN 41]

v)  zdroje plánované orgánmi a prípadné potreby ďalších zdrojov.

5.  V záujme zaistenia úplnosti spisu žiadosti a požadovanej kvality predkladateľ projektu požiada jediný príslušný orgán o jeho stanovisko k svojej žiadosti čo najskôr počas etapy pred podaním žiadosti. Predkladateľ projektu v plnej miere spolupracuje s jediným príslušným orgánom s cieľom plniť lehoty a dodržať súlad s podrobným opisom žiadosti, ako sa vymedzuje v odseku 4.

6.  Predkladateľ projektu predloží spis žiadosti na základe podrobného opisu žiadosti v rámci lehoty 21 15 mesiacov od prijatia daného podrobného opisu žiadosti. Po uplynutí tejto lehoty sa podrobný opis žiadosti už nepovažuje za platný, pokiaľ sa jednotný jediný príslušný orgán nerozhodne z vlastného podnetu predĺžiť uvedenú lehotu o maximálne šesť mesiacov na základe odôvodnenej žiadosti predkladateľa projektu. [PN 42]

7.  Príslušný orgán najneskôr v lehote dvoch mesiacov od dátumu predloženia úplného spisu žiadosti písomne uzná úplnosť spisu žiadosti a informuje o tejto skutočnosti predkladateľa projektu. Spis žiadosti predložený predkladateľom projektu sa považuje za úplný, pokiaľ v lehote dvoch mesiacov od dátumu predloženia príslušný orgán nepožiada predkladateľa projektu o predloženie chýbajúcich informácií. Táto žiadosť príslušného orgánu sa z hľadiska vecného rozsahu a miery podrobnosti obmedzí na prvky uvedené v podrobnom opise žiadosti. Prípadné dodatočné žiadosti o informácie môžu vyplývať len z výnimočných a nepredvídaných nových okolností a jediný príslušný orgán ich náležite odôvodní.

8.  Jediný príslušný orgán žiadosť vyhodnotí a v lehote jedného roka šesť mesiacov od dátumu predloženia úplného spisu žiadosti v súlade s odsekom 7 prijme komplexné záväzné rozhodnutie, pokiaľ sa jediný príslušný orgán nerozhodne z vlastného podnetu predĺžiť toto obdobie o maximálne tri mesiace, pričom svoje rozhodnutie zdôvodní. Členské štáty môžu podľa potreby stanoviť kratšiu lehotu. [PN 43]

9.  Lehotami stanovenými v ustanoveniach vyššie nie sú dotknuté záväzky vyplývajúce z právnych aktov Únie a medzinárodného práva, ako ani správneho odvolacieho konania a opravných prostriedkov pred súdom alebo tribunálom.

Článok 6a

Postup udeľovania povolení a finančná pomoc Únie

1.  V súlade s postupom uvedeným v článku 6 tohto nariadenia sa pri vyhodnocovaní projektov z hľadiska kritérií pripravenosti uplatňovaných pri výbere projektov podľa článku 13 nariadenia (EÚ) .../... [o zriadení Nástroja na prepájanie Európy] zohľadňuje napredovanie projektu.

2.  Oneskorenia v súvislosti s etapami a lehotami stanovenými v článku 6 sú dôvodom na preskúmanie napredovania projektu a prehodnotenie finančnej pomoci, ktorú poskytla Únia v rámci Nástroja na prepájanie Európy, ako sa uvádza v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) .../... [NPE], a môžu viesť k zníženiu alebo zrušeniu finančnej pomoci. [PN 44]

Článok 7

Koordinácia cezhraničného procesu udeľovania povolení

1.  V prípade projektov, na ktorých sa podieľajú dva alebo viaceré členské štáty alebo jeden alebo viaceré členské štáty a jedna alebo viaceré tretie krajiny, príslušné orgány dotknutých členských štátov zosúladia svoje harmonogramy a dohodnú sa na spoločnom pláne. [PN 45]

1a.  V takých prípadoch môžu jediné príslušné orgány z dvoch alebo viacerých členských štátov alebo z jedného alebo viacerých členských štátov a z jednej alebo viacerých tretích krajín v záujme uľahčenia postupu udeľovania povolení na základe vzájomnej dohody zriadiť spoločný príslušný orgán, ako sa uvádza v článku 5 ods. 5. [PN 46]

2.  Európsky koordinátor uvedený v článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 je oprávnený pozorne sledovať postup udeľovania povolení na cezhraničné projekty spoločného záujmu a umožňovať kontakty a spoluprácu medzi zapojenými príslušnými orgánmi alebo podľa potreby so spoločným príslušným orgánom. [PN 47]

3.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť dodržiavať lehoty podľa tohto nariadenia, ak sa lehota na komplexné rozhodnutie nedodrží, jediný príslušný orgán okamžite informuje Komisiu a prípadne aj dotknutého európskeho koordinátora o opatreniach, ktoré sa prijali alebo prijmú na dokončenie postupu udeľovania povolenia s čo najkratším oneskorením. Komisia a prípadne aj európsky koordinátor môže jediný príslušný orgán požiadať o pravidelné podávanie správ o dosiahnutom pokroku. [PN 48]

KAPITOLA III

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Článok 8

Verejné obstarávanie v cezhraničných projektoch spoločného záujmu

1.  Verejné obstarávanie v cezhraničných projektoch spoločného záujmu sa vykonáva v súlade so zmluvou a smernicou 2014/25/EÚ a/alebo smernicou 2014/24/EÚ.

2.  V prípade, že postup obstarávania vykonáva spoločný subjekt zriadený zúčastnenými členskými štátmi, takýto subjekt uplatňuje a prípadne aj jeho dcérske spoločnosti uplatňujú vnútroštátne ustanovenia jedného z týchto členských štátov a odchylne od týchto smerníc sú danými ustanoveniami ustanovenia určené v súlade s článkom 57 ods. 5 písm. a) smernice 2014/25/EÚ alebo s článkom 39 ods. 5 písm. a) smernice 2014/24/EÚ podľa toho, ktorá zo smerníc sa uplatňuje, pokiaľ sa nestanovuje inak v dohode medzi zúčastnenými členskými štátmi. Takouto dohodou sa v prípade postupov pri postupoch obstarávania zo strany spoločného subjektu a prípadne jeho dcérskych spoločností v každom prípade zabezpečuje uplatňovanie spoločných vnútroštátnych právnych predpisov na celý projekt. [PN 49]

KAPITOLA IV

TECHNICKÁ POMOC

Článok 9

Technická pomoc

Na žiadosť predkladateľa projektu alebo členského štátu, v súlade s príslušnými programami financovania Únie a bez toho, aby bol dotknutý viacročný finančný rámec Únia sprístupní technickú, poradenskú a finančnú pomoc na účely vykonávania tohto nariadenia a uľahčenie realizácie projektov spoločného záujmu v každej etape procesu. [PN 50]

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 10

Prechodné ustanovenia

Toto nariadenie sa neuplatňuje na administratívne postupy, ktoré sa začali pred nadobudnutím jeho účinnosti.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 4, 5, 6 a 7 sa však v konkrétnom členskom štáte uplatňujú až od dátumu, keď tento členský štát v súlade s článkom 5 ods. 1 určí jediný príslušný orgán.

Komisia uverejní oznámenie v úradnom vestníku, keď sa tieto ustanovenia stanú v členskom štáte uplatniteľné. [PN 51]

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Stanovisko zo 17. októbra 2018 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2)Stanovisko zo 7. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).
(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1).
(7) Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
(9) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
(10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).
(12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1).
(13) Vykonávacia smernica Komisie 2011/42/EÚ z 11. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť flutriafol medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 97, 12.4.2011, s. 42).
(14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
(15) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
(16)COM(2017)0198.
(17)COM(2017)0573.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia