Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0168(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0035/2019

Внесени текстове :

A8-0035/2019

Разисквания :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Приети текстове
PDF 277kWORD 83k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург
Застраховка при използването на моторни превозни средства ***I
P8_TA(2019)0110A8-0035/2019

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 февруари 2019 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Застраховката „Гражданска отговорност“ по отношение на използването на моторни превозни средства (застраховка на автомобилистите) е особено важна за европейските граждани, независимо дали в качеството им на застраховани или на лица, които биха могли да пострадат при произшествие. Тя е от особено значение и за застрахователните предприятия, тъй като представлява важен дял от общо застрахователния сектор в Съюза. Автомобилното застраховане оказва влияние също и върху свободното движение на хора, стоки и превозни средства. Затова то следва да бъде ключова цел в действията на Съюза в сферата на финансовите услуги, за да подсили и обедини вътрешния пазар на автомобилно застраховане.
(1)  Застраховката „Гражданска отговорност“ по отношение на използването на моторни превозни средства (застраховка на автомобилистите) е особено важна за европейските граждани, независимо дали в качеството им на застраховани или на лица, които потенциално могат да бъдат увредени вследствие на произшествие. Тя е от особено значение и за застрахователните предприятия, тъй като представлява важен дял от общо застрахователния сектор в Съюза. Автомобилното застраховане оказва значително влияние също и върху свободното движение на хора, стоки и превозни средства, а оттам и върху вътрешния пазар и Шенгенското пространство. Затова то следва да бъде ключова цел в действията на Съюза в сферата на финансовите услуги, за да подсили и обедини вътрешния пазар на автомобилно застраховане.
(Ако това изменение бъде прието, следва да се изготвят допълнителни съответни изменения към съображенията от настоящия акт за изменение.)
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Комисията извърши оценка на функционирането на Директива 2009/103/EО на Европейския парламент и на Съвета15, включително на нейната ефикасност, ефективност и съгласуваност с други политики на Съюза. Заключението на оценката беше, че Директива 2009/103/ЕО функционира като цяло добре и в повечето аспекти не се нуждае от изменения. Установени бяха обаче четири области, в които е целесъобразно да се внесат целеви изменения: изплащането на обезщетения на пострадали при произшествия в случай на неплатежоспособност на застрахователното предприятие, минималните задължителни застрахователни суми, извършването от държавите членки на проверки на застраховките на превозни средства и случаите, при които нов застраховател използва удостоверения за предявени претенции от застрахования.
(2)  Комисията извърши оценка на функционирането на Директива 2009/103/EО на Европейския парламент и на Съвета15, включително на нейната ефикасност, ефективност и съгласуваност с други политики на Съюза. Заключението на оценката беше, че Директива 2009/103/ЕО функционира като цяло добре и в повечето аспекти не се нуждае от изменения. Установени бяха обаче четири области, в които е целесъобразно да се внесат целеви изменения: изплащането на обезщетения на лица, увредени при произшествия в случай на неплатежоспособност на застрахователното предприятие, минималните задължителни застрахователни суми, извършването от държавите членки на проверки на застраховките на превозни средства и случаите, при които нов застраховател използва удостоверения за предявени претенции от застрахования. В допълнение към тези четири области, с цел по-добра защита на увредените лица следва да се въведат нови правила относно отговорността в случай на произшествие, включващо ремарке, теглено от моторно превозно средство.
__________________
__________________
15 Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (ОВ L 263, 7.10.2009 г., стр. 11).
15 Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (ОВ L 263, 7.10.2009 г., стр. 11).
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)
(3a)  Някои превозни средства, като например електрическите велосипеди и електрическите скутери (или segways), са по-малки и поради това е по-малко вероятно да причинят значителни щети на лица или имущество. Би било непропорционално и недалновидно те да бъдат включени в обхвата на Директива 2009/103/ЕО, тъй като това би наложило задължение за наличието на скъпо и прекомерно застрахователно покритие за тези превозни средства. Подобно положение би възпрепятствало приемането на тези превозни средства на пазара и би обезкуражило иновациите, при все че няма достатъчно доказателства, че тези превозни средства биха могли да причинят произшествия с увредени лица в същата степен като други превозни средства като автомобили или камиони. В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност изискванията на равнището на Съюза следва да обхващат тези превозни средства, които имат потенциал да причинят значителни вреди в трансгранична ситуация. Поради това е необходимо обхватът на Директива 2009/103/ЕО да бъде ограничен до превозните средства, за които Съюзът счита, че са необходими изисквания за безопасност и сигурност, преди тези превозни средства да бъдат пускани на пазара, т.е. превозните средства, които подлежат на ЕС одобряване на типа.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)
(3б)  Важно е обаче да се позволи на държавите членки да вземат решение на национално равнище относно подходящото ниво на защита на лицата, които са потенциално увредени вследствие на произшествие с превозни средства, различни от тези, които подлежат на ЕС одобряване на типа. Следователно е от значение на държавите членки да бъде позволено да поддържат или да въвеждат нови задължителни разпоредби, обхващащи защитата на ползвателите на тези други типове превозни средства, когато държавите членки считат, за да бъдат защитавани лицата, потенциално увредени вследствие на пътнотранспортно произшествие. Когато държава членка реши да изисква такова застрахователно покритие под формата на задължително осигуряване, тя следва да вземе предвид вероятността дадено превозно средство да се използва в трансгранична ситуация и необходимостта от защита на потенциално увредени лица в друга държава членка.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 3 в (ново)
(3в)  Необходимо е също така от обхвата на Директива 2009/103/ЕО да бъдат изключени превозни средства, предназначени изключително за моторни спортове, тъй като тези превозни средства по принцип се покриват от други форми на застраховка „Гражданска отговорност“ и не подлежат на задължителна застраховка за моторни превозни средства, когато се използват единствено за състезателни цели. Тъй като използването на тези превозни средства е ограничено до контролирана пътна линия или пространство, вероятността от произшествие с несвързани превозни средства или лица също е ограничена. Важно е обаче държавите членки да запазят или да въвеждат нови задължителни разпоредби, за да обхванат превозните средства, които участват в мероприятие, свързано с моторните спортове.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 3 г (ново)
(3г)   С настоящата директива се постига подходящ баланс между обществения интерес и евентуалните разходи за публични органи, застрахователи и застраховани, с оглед да се гарантира икономическата ефективност на предложените мерки.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 3 д (ново)
(3д)  Използването на превозно средство следва да включва използването му в движение по обществени и частни пътища. Това би могло да включва всички алеи за моторни превозни средства, паркинги или всякакви други еквивалентни зони върху частни терени, които са достъпни за широката общественост. Използването на превозно средство в затворена зона, без възможност за достъп от широката общественост, не следва да се разглежда като използване на превозно средство като участник в пътното движение. При все това, когато едно превозно средство се използва в движение в която и да е точка и следователно подлежи на изискване за задължително осигуряване, държавите членки следва да гарантират, че превозното средство е покрито от застрахователна полица, която включва потенциално увредени лица през периода, за който е сключен договорът, независимо дали превозното средство е използвано като част от пътното движение или не по време на произшествието, освен когато превозното средство се използва при събитие, свързано с моторния спорт. Държавите членки следва да могат да ограничат застрахователното покритие, което не е свързано с пътното движение, когато не съществува разумно очакване за покритие, като например в ситуация, при която в произшествието участва трактор, но основната функция на трактора по време на произшествието не е била да служи като транспортно средство, а като генератор, т.е. като машина за извършване на работа, с необходимата двигателна сила.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 3 e (ново)
(3е)  Използването на превозно средство изключително в ситуации, които не са свързани с пътното движение, следва да бъде изключено от обхвата на Директива 2009/103/ЕО. Освен това държавите членки не следва да изискват застрахователно покритие за превозни средства, които са постоянно или временно изключени от регистъра на превозните средства поради тяхната неспособност да бъдат използвани като средство за транспорт, тъй като например са в музей, в процес на реставрация или не са били използвани за продължителен период от време поради друга причина, като например сезонно ползване.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Понастоящем държавите членки следва да се въздържат от извършване на проверки на застраховките на превозни средства, които обичайно се намират на територията на друга държава членка или които обичайно се намират на територията на трета държава и влизат на тяхната територия от друга държава членка. Новите технологични разработки дават обаче възможност за извършване на проверки на застраховките на превозни средства без тяхното спиране и следователно без възпрепятстване на свободното движение на хора. Поради това е целесъобразно да бъдат позволени такива проверки на застраховките на превозни средства, при условие че те са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че са част от общата система от проверки на националната територия и не изискват спиране на превозното средство.
(4)  Понастоящем държавите членки се въздържат от извършване на проверки на застраховките на превозни средства, които обичайно се намират на територията на друга държава членка или които обичайно се намират на територията на трета държава и влизат на тяхната територия от друга държава членка. Новите технологични разработки, като например технологията, позволяваща разпознаване на регистрационния номер, дават обаче възможност за дискретно извършване на проверки на застраховките на превозни средства без тяхното спиране и следователно без възпрепятстване на свободното движение на хора. Поради това е целесъобразно да бъдат позволени такива проверки на застраховките на превозни средства, при условие че те са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че са част от общата система от проверки на националната територия, които се извършват и по отношение на превозните средства, намиращи се на територията на държавата членка, извършваща проверките, не изискват спиране на превозното средство и биват извършвани при цялостно зачитане на правата, свободите и законните интереси на засегнатите лица.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)
(4a)  За да може такава система да функционира, е необходимо да има обмен на информация между държавите членки, за да се дава възможност за извършване на проверки на автомобилното застраховане, дори ако превозното средство е регистрирано в друга държава членка. Този обмен на информация, основан на съществуващата система EUCARIS (Европейската информационна система за автомобили и свидетелства за управление на МПС), следва да се извършва по недискриминационен начин, тъй като всички превозни средства следва да бъдат подлагани на еднаква проверка. Въведените с настоящата директива изменения ще имат ограничено въздействие върху публичните администрации, тъй като тази система на обмен вече съществува и се използва при пътнотранспортни нарушения.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)
(4б)   Управлението на незастраховано МПС, т.е. използването на МПС без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, става все по-голям проблем на територията на Съюза. Разходите, произтичащи от това управление на незастраховани МПС, са оценени на 870 млн. ЕUR в предявени претенции през 2011 г. за целия Съюз. Следва да се подчертае, че управлението на незастраховани МПС влияе отрицателно върху широк кръг заинтересовани страни, включително жертви на произшествия, застрахователи, гаранционни фондове и титуляри на полици за автомобилно застраховане.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)
(5a)  В съответствие с тези принципи държавите членки следва да не задържат данни по-дълго от периода, който е необходим, за да се провери дали превозното средство притежава валидно застрахователно покритие. Когато се установи, че превозното средство има застрахователно покритие, всички данни, свързани с тази проверка, следва да се изтрият. Когато системата за проверка не е в състояние да определи дали дадено превозно средство е застраховано, данните следва да се съхраняват само за максимален срок от 30 дни или до доказване на валидно застрахователно покритие на превозното средство, в зависимост от това кой срок от двата е по-кратък. За превозните средства, за които е установено, че не са обхванати от валидно застрахователно покритие, е разумно да се изисква тези данни да се съхраняват до приключването на всички административни или съдебни процеси и до покриването на превозното средство от валидна застраховка.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Ефективната и ефикасната защита на пострадалите при пътнотранспортни произшествия изисква на пострадалите винаги да се изплаща обезщетение за претърпени от тях телесни увреждания или имуществени вреди, независимо от това дали застрахователното предприятие на отговорното лице е платежоспособно, или не. Държавите членки следва поради това да създадат или да определят орган, който осигурява първоначално изплащане на обезщетение за увредените лица, чието обичайно пребиваване е на тяхната територия, и който има правото да изиска възстановяване на изплатеното обезщетение от органа, създаден или определен за същата цел в държавата членка, където е установено застрахователното предприятие, издало полицата за превозното средство на пострадалото лице. За да се избегне обаче предявяването на паралелни претенции, на пострадалите при пътнотранспортни произшествия не следва да се разрешава да представят претенция за обезщетение пред този орган, ако са представили вече претенцията си или са предявили съдебен иск срещу въпросното застрахователно предприятие, този иск е в процес на разглеждане и решението все още се очаква.
(7)  Ефективната и ефикасната защита на лицата, увредени вследствие на пътнотранспортни произшествия изисква на тези увредени лица винаги да се изплаща дължимия размер на обезщетение за претърпени от тях телесни увреждания или имуществени вреди, независимо от това дали застрахователното предприятие на отговорното лице е платежоспособно, или не. Държавите членки следва поради това да създадат или да определят орган, който осигурява, без каквото и да било забавяне, първоначално изплащане на обезщетение в размер, съответстващ най-малко на задължението за застраховане, посочено в член 9, параграф 1 от Директива 2009/103/ЕО, или на максималните размери на гаранциите, предвидени от държавата членка, в случай че те са по-високи, за увредените лица, чието обичайно пребиваване е на тяхната територия, и който има правото да изиска възстановяване на изплатеното обезщетение от органа, създаден или определен за същата цел в държавата членка, където е установено застрахователното предприятие, издало полицата за превозното средство на пострадалото лице. За да се избегне обаче предявяването на паралелни претенции, на пострадалите при пътнотранспортни произшествия не следва да се разрешава да представят претенция за обезщетение пред този орган, ако са представили вече претенцията си или този иск е в процес на разглеждане.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Данните за предходните претенции на застрахованите, които искат да сключат нови застрахователни договори със застрахователни предприятия, следва да бъдат лесно проверяеми, за да се улесни признаването на тези предходни претенции, когато се сключва нова застрахователна полица. Необходимо е съдържанието и форматът на удостоверенията за предявени претенции да са едни и същи във всички държави членки, за да се опрости проверката и установяването на тяхната автентичност. Освен това застрахователните предприятия, които вземат под внимание удостоверението за предявени претенции при определянето на премиите на автомобилното застраховане, не трябва да упражняват дискриминация по националност или само въз основа на предишната държава членка на пребиваване на застрахования. За да се даде възможност на държавите членки да проверяват как застрахователните предприятия третират удостоверенията за предявени претенции, тези предприятия следва да оповестяват своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени претенции при изчисляване на премиите.
(8)  Данните за предходните претенции на застрахованите, които искат да сключат нови застрахователни договори със застрахователни предприятия, следва да бъдат лесно проверяеми, за да се улесни признаването на тези предходни претенции, когато се сключва нова застрахователна полица. Необходимо е съдържанието и форматът на удостоверенията за предявени претенции да са едни и същи във всички държави членки, за да се опрости проверката и установяването на тяхната автентичност. Освен това застрахователните предприятия, които вземат под внимание удостоверението за предявени претенции при определянето на премиите на автомобилното застраховане, не трябва да упражняват дискриминация по националност или само въз основа на предишната държава членка на пребиваване на застрахования. Освен това застрахователните предприятия следва да третират удостоверенията от друга държава членка като равностойни на национално удостоверение и следва да прилагат всички отстъпки, които са на разположение на един иначе идентичен потенциален клиент, както и тези отстъпки, които се изискват от законодателството на дадена държава членка. Държавите членки следва да запазят свободата да приемат национално законодателство относно системите „бонус/малус“, тъй като тези системи имат национален характер, без никакъв трансграничен елемент, и следователно, по силата на принципа на субсидиарност, решенията по отношение на тези системи следва да продължат да се вземат от държавите членки. За да се даде възможност на държавите членки да проверяват как застрахователните предприятия третират удостоверенията за предявени претенции, тези предприятия следва да оповестяват своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени претенции при изчисляване на премиите.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка със съдържанието и формата на удостоверенията за предявени претенции. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета20.
заличава се
__________________
20 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)
(9a)  За да бъде постигнато пълно прилагане на удостоверенията за предявени претенции при изчисляването на премиите, държавите членки следва да насърчават участието на застрахователните предприятия в прозрачни инструменти за сравнение на цените.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  За да се гарантира, че минималните застрахователни суми продължават да съответстват на променящата се икономическа действителност (и не губят своята актуалност с течение на времето), на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за актуализирането на тези минимални застрахователни суми по застраховка „Гражданска отговорност“, така че да се отрази променящата се икономическа действителност, както и за определяне на процедурните задачи и процедурните задължения на органите, създадени да изплащат обезщетения или на които е възложено да изплащат обезщетения в съответствие с член 10а във връзка с възстановяването на разходите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, като тези консултации бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(10)  Правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията, що се отнася до установяването на съдържанието и формата на удостоверенията за предявени претенции. За да се гарантира, че минималните застрахователни суми по застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства продължават да съответстват на променящата се икономическа действителност (и не губят своята актуалност с течение на времето), на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за актуализирането на тези минимални застрахователни суми, както и за определянето на процедурните задачи и процедурните задължения на органите, създадени да изплащат обезщетения или на които е възложено да изплащат обезщетения в съответствие с член 10а от Директива 2009/103/ЕО във връзка с възстановяването на разходите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
__________________
OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Като част от оценката за функционирането на директивата Европейската комисия следва да наблюдава прилагането на директивата, като взема предвид броя на пострадалите, размера на неуредените претенции поради забавяния на плащанията в резултат на трансгранични случаи на неплатежоспособност, размера на минималните застрахователни суми в държавите членки, размера на претенциите, дължими заради управление на незастраховани МПС в условията на трансграничен трафик, и броя на жалбите във връзка с удостоверенията за предявени претенции.
(11)  Като част от оценката за функционирането на Директива 2009/103/ЕО Европейската комисия следва да наблюдава прилагането на посочената директива, като взема предвид броя на увредените лица, размера на неуредените претенции поради забавяния на плащанията в резултат на трансгранични случаи на неплатежоспособност, размера на минималните застрахователни суми в държавите членки, размера на претенциите, дължими заради управление на незастраховани МПС в условията на трансграничен трафик, и броя на жалбите във връзка с удостоверенията за предявени претенции. Комисията следва също така да наблюдава и преразглежда Директива 2009/103/ЕО в светлината на технологичното развитие, включително засиленото използване на автономни и полуавтономни превозни средства, за да се гарантира, че тя продължава да изпълнява предназначението си, а именно – защита на потенциални увредени лица от произшествия с моторни превозни средства. Тя следва също така да анализира системата за отговорност за високоскоростни леки превозни средства, както и потенциално решение за целия Съюз на система бонус-малус.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно осигуряване на една и съща минимална защита на пострадалите при пътнотранспортни произшествия навсякъде в Съюза и гарантиране на защитата на пострадалите в случай на неплатежоспособност на застрахователните предприятия, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат, с оглед на последиците от тях, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.
(12)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно осигуряване на една и съща минимална защита на увредените лица поради пътнотранспортни произшествия навсякъде в Съюза, гарантиране на защитата на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застрахователните предприятия и гарантиране на еднакво третиране при установяването на автентичността на удостоверенията за предявени претенции от застрахователите по отношение на потенциални титуляри на полици, преминаващи вътрешните граници на ЕС, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат, с оглед на последиците от тях, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)
(13a)  За да бъде насърчаван последователен подход за лицата, увредени в резултат на произшествия, при които моторно превозно средство се използва като оръжие за извършване на тежко престъпление или терористичен акт, държавите членки следва да гарантират, че техният национален орган за изплащане на обезщетения, създаден в съответствие с член 10 от Директива 2009/103/ЕО, обработва всички претенции, произтичащи от такъв акт.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
(-1)  Думата „пострадал“ се заменя с „увредено лице“ и „пострадали“ се заменя с „увредени лица“ в целия текст на директивата.
(Окончателната точна формулировка на „увредено лице“ трябва да бъде определена за всеки отделен случай въз основа на граматичните нужди и приемането на това изменение ще доведе до нови съответни изменения към директивата, която се изменя.)
Изменение 22
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2009/103/ЕО
Член 1 – параграф 1 – точка 1а
1a.  „използване на превозно средство“ означава всяко използване на такова превозно средство, служещо обикновено като средство за транспорт, което съответства на обичайната функция на това превозно средство независимо от неговите характеристики и независимо от терена, на който се използва моторното превозно средство, както и от това дали то е неподвижно, или в движение.
1a.  „използване на превозно средство“ означава всяко използване на такова превозно средство в движение, което към момента на произшествието съответства на функцията на това превозно средство като средство за транспорт, независимо от неговите характеристики и независимо от терена, на който се използва моторното превозно средство, както и от това дали то е неподвижно, или в движение;
Изменение 23
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 2 – параграф 1 а и 1 б (нови)
(1a)  В член 2 се добавят следните параграфи:
„Настоящата директива се прилага само за превозни средства, обхванати от Регламент (ЕС) 2018/858*, Регламент (ЕС) № 167/2013** или Регламент (ЕС) № 168/2013***.
Настоящата директива не се прилага за превозни средства, предназначени изключително за използване в контекста на участие в състезателни спортни дейности или в свързани спортни дейности в рамките на затворена зона.
__________________
*Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).
**Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1).
*** Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).“
Изменение 24
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 3 – параграф 4 а (нов)
(1б)  В член 3 се добавя следният параграф:
„Държавите членки гарантират, че когато за дадено превозно средство се изисква да има застраховка съгласно параграф първи, застраховката също така е валидна и обхваща увредените лица в случай на произшествия, настъпили:
a)  когато превозното средство е в движение и не се използва в съответствие с основната си функция; както и
б)  извън използването на превозното средство в движение.
Държавите членки могат да приемат ограничения по отношение на застрахователното покритие, що се отнася до използването извън използването на превозното средство в пътното движение, както е посочено в параграф 5, буква б). Тази разпоредба се използва като изключение и само когато е необходимо, когато държавите членки считат, че такова покритие би надхвърлило това, което разумно може да се очаква от застраховката на дадено превозно средство. Тази разпоредба никога не може да се използва за заобикаляне на принципите и правилата, определени в настоящата директива.“
Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2009/103/ЕО
Член 4 – параграф 1 – алинея 2
Въпреки това те могат да извършват такива проверки на застраховките, при условие че тези проверки са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че
Въпреки това те могат да извършват такива проверки на застраховките, при условие че тези проверки са недискриминационни, необходими и пропорционални, както и че зачитат правата, свободите и легитимните интереси на съответното лице, както и че
Изменение 26
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2009/103/ЕО
Член 4 – параграф 1 – алинея 2 – буква б
б)  са част от обща система на проверки на националната територия и не налагат спиране на превозното средство.
б)  са част от обща система на проверки на националната територия, които се извършват и по отношение на превозните средства, които обикновено се намират на територията на съответната държава членка, извършваща проверката, и не налагат спиране на превозното средство.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2009/103/ЕО
Член 4 – параграф 1 а (нов)
1a.  За целите на извършване на проверки на застраховките, както е посочено в параграф 1, държавите членки предоставят на другите държави членки достъп до следните национални данни за регистрацията на превозни средства, с правото в тях да се извършва автоматизирано търсене:
a)  данни за това дали дадено превозно средство е обхванато от задължителна застраховка;
б)  данни, отнасящи се до собствениците или притежателите на превозното средство, които са от значение за тяхната застраховка „Гражданска отговорност“ по член 3.
Достъп до тези данни се предоставя чрез националните звена за контакт на държавите членки, определени съгласно член 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/413*.
__________________
* Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (ОВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 9).
Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2009/103/ЕО
Член 4 – параграф 1 б (нов)
1б.  При извършването на търсене под формата на изходящо искане националното звено за контакт на държавата членка, извършваща проверка на застраховка, използва пълен регистрационен номер. Тези търсения се извършват в съответствие с процедурите, определени в глава 3 от приложението към Решение 2008/616/ПВР*. Държавата членка, извършваща проверка на застраховка, използва получените данни, за да установи дали дадено превозно средство е обхванато от задължителна застраховка, предмет на член 3 от настоящата директива.
__________________
* Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12).
Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2009/103/ЕО
Член 4 – параграф 1 в (нов)
1в.  Държавите членки гарантират сигурността и защитата на предадените данни, като използват, доколкото е възможно, съществуващите софтуерни приложения, като например посоченото в член 15 от Решение 2008/616/ПВР, и изменените версии на тези софтуерни приложения в съответствие с глава 3 от приложението към Решение 2008/616/ПВР. Изменените версии на софтуерните приложения предоставят както режим на онлайн обмен в реално време, така и пакетен режим на обмен, като последният позволява обмен на множество искания или отговори в рамките на едно съобщение.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2009/103/ЕО
Член 4 – параграф 2 – алинеи 1 а, 1 б и 1 в (нови)
Държавите членки посочват по-специално конкретната цел, позовават се на съответното правно основание, спазват съответните изисквания за сигурност и зачитат принципите на необходимост, пропорционалност и ограничаване в рамките на целта и определят пропорционален срок за съхранение на данните.
Личните данни, обработени в съответствие с настоящия член, не се съхраняват по-дълго от необходимото за целите на извършването на проверката на застраховката. Тези данни се заличават изцяло и незабавно, след като престанат да бъдат необходими за тази цел. Когато при проверка на застраховка се установи, че дадено превозно средство е обхванато от задължителна застраховка, предмет на член 3, администраторът заличава тези данни незабавно. Когато при дадена проверка не може да се установи дали дадено превозно средство е обхванато от задължителна застраховка, предмет на член 3, данните се съхраняват за пропорционален период от не повече от 30 дни или за времето, необходимо за установяване на съществуването на застрахователното покритие, в зависимост от това кое от двете е по-кратко.
Когато държава членка установи, че дадено превозно средство се движи без задължителната застраховка, предмет на член 3, тя може да приложи санкциите, предвидени в съответствие с член 27.
Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2009/103/ЕО
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  за телесни увреждания: 6 070 000 ЕUR за произшествие, независимо от броя на пострадалите, или 1 220 000 ЕUR за пострадал;
a)  за телесни увреждания: 6 070 000 ЕUR за произшествие, независимо от броя на увредените лица, или 1 220 000 ЕUR за увредено лице;
Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2009/103/ЕО
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  за имуществени вреди — 1 220 000 ЕUR за претенция, независимо от броя на пострадалите.
б)  за имуществена вреда – 1 220 000 ЕUR за произшествие, независимо от броя на увредените лица.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 10 – параграф 1 – алинея 1
(3a)   В член 10, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:
Всяка държава членка създава или оправомощава орган със задачата да изплаща обезщетение в размер, съответстващ най-малко на задължението за застраховане, за имуществени вреди или за телесни увреждания, причинени от неидентифицирано превозно средство или такова, за което не е било изпълнено задължението на застраховане, посочено в член 3.
Всяка държава членка създава или оправомощава орган със задачата да изплаща обезщетение в размер, съответстващ най-малко на задължението за застраховане, посочено в член 9, параграф 1, или максималните размери на гаранциите, предвидени от държавата членка, в случай че те са по-високи, за имуществени вреди или за телесни увреждания, причинени от неидентифицирано превозно средство или такова, за което не е било изпълнено задължението на застраховане, посочено в член 3, включително по отношение на събития, при които моторно превозно средство се използва като оръжие за извършване на тежко престъпление или терористичен акт.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/103/ЕО
Член 10a
Член 10a
Член 10a
Защита на увредените лица в случай на неплатежоспособност или липса на съдействие от страна на застрахователното предприятие
Защита на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застрахователното предприятие
-1.  Държавите членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че увредените лица могат да претендират обезщетения в размер, съответстващ най-малко на задължението за застраховане, посочено в член 9, параграф 1, или максималните размери на гаранциите, предвидени от държавата членка, в случай че те са по-високи, за телесни увреждания или за имуществени вреди, причинени от моторно превозно средство, застраховано от застрахователно предприятие, при следните ситуации:
a)  застрахователното предприятие е в процедура по несъстоятелност; или
б)  застрахователното предприятие е в производство за ликвидация съгласно определението в член 268, буква г) от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*;
1.  Държавите членки създават или определят орган със задачата да изплаща обезщетение на увредените лица, чието обичайно пребиваване е на тяхната територия, в размер, съответстващ най-малко на задължението за застраховане по член 9, параграф 1 за телесни увреждания или за имуществени вреди, причинени от моторно превозно средство, застраховано от застрахователно предприятие, при следните ситуации:
1.  Всяка държава членка създава или определя орган със задачата да изплаща обезщетение на увредените лица, чието обичайно пребиваване е на нейната територия, в ситуациите, посочени в параграф -1.
a)  застрахователното предприятие е в процедура по несъстоятелност;
б)  застрахователното предприятие е в производство за ликвидация съгласно определението в член 268, буква г) от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета***;
в)  застрахователното предприятие или негов представител, натоварен с уреждане на претенции, не са представили обоснован отговор на исканията, включени в претенцията за изплащане на обезщетения, в рамките на три месеца от датата, на която увреденото лице е представило своята претенция на това застрахователно предприятие.
2.  Увредените лица не могат да предявяват претенция към органа, посочен в параграф 1, ако са предявили претенция или правни действия пряко срещу застрахователното предприятие и тази претенция или тези правни действия са все още в процес на разглеждане.
3.  Органът, посочен в параграф 1, дава отговор по претенцията в срок от два месеца след датата, на която увреденото лице е представило своята претенция за изплащане на обезщетение.
3.  Увреденото лице може да подаде заявление за обезщетение директно до органа, посочен в параграф1. Въз основа на информацията, предоставена от увреденото лице по негово искане, този орган дава мотивиран отговор на увреденото лице относно изплащането на каквото и да е обезщетение в срок от три месеца от датата, на която увреденото лице е подало заявление за обезщетение.
Когато е дължимо обезщетение, органът, посочен в параграф 1, в срок от три месеца от съобщаването на отговора си, предоставя пълната компенсация на увреденото лице или, когато компенсацията е под формата на договорени периодични плащания, започва да извършва такива плащания.
Когато увреденото лице е внесло претенция до застрахователно предприятие или негов представител за уреждане на претенции, което преди или по време на обработването на претенцията се е оказало в ситуациите, посочени в параграф -1, и това увредено лице все още не е получило мотивиран отговор от това застрахователно предприятие или от неговия представител за уреждане на претенции, увреденото лице трябва да има възможност да подаде отново своята претенция за обезщетение пред органа, посочен в параграф 1.
4.  Когато увреденото лице пребивава в държава членка, различна от държавата членка, където е установено посоченото в параграф 1 застрахователно предприятие, посоченият в параграф 1 орган, който е изплатил обезщетение на това увредено лице в неговата държава членка на пребиваване, е оправомощен да предяви иск за възстановяване на сумата, изплатена като обезщетение от органа, посочен в параграф 1, в държавата членка, където е установено застрахователното предприятие, издало полицата на отговорното за произшествието лице.
4.  Когато застрахователното предприятие е получило разрешението в съответствие с член 14 от Директива 2009/138/ЕО в държава членка, различна от държавата членка, за която е компетентен посоченият в параграф 1 орган, този орган е оправомощен да предяви иск за възстановяване на сумата, изплатена като обезщетение от органа, посочен в параграф 1, в държавата членка, където застрахователното предприятие е получило разрешението.
5.  Параграфи — 4 не засягат:
5.  Параграфи -1 — 4 не засягат:
a)  правото на държавите членки да предвидят, че обезщетенията, изплащани от органа, посочен в параграф 1, имат субсидиарен или несубсидиарен характер;
a)  правото на държавите членки да предвидят, че обезщетенията, изплащани от органа, посочен в параграф 1, имат субсидиарен или несубсидиарен характер;
б)  правото на държавите членки да предвидят правила по отношение на уреждането на претенциите за същото произшествие между:
б)  правото на държавите членки да предвидят правила по отношение на уреждането на претенциите за същото произшествие между:
i)  органа, посочен в параграф 1;
i)  органа, посочен в параграф 1;
ii)  лицето или лицата, отговорни за произшествието;
ii)  лицето или лицата, отговорни за произшествието;
iii)  други застрахователни предприятия или органи за социална сигурност, които имат задължение да обезщетят увреденото лице.
iii)  други застрахователни предприятия или органи за социална сигурност, които имат задължение да обезщетят увреденото лице.
6.  Държавите членки не разрешават на органа, посочен в параграф 1, да наложи за изплащането на обезщетения изисквания, различни от предвидените в настоящата директива, и по-специално изискването увреденото лице да докаже, че отговорното лице не е в състояние или отказва да плати.
6.  Държавите членки не разрешават на органа, посочен в параграф 1, да наложи за изплащането на обезщетения каквото и да било намаляване или изисквания, различни от предвидените в настоящата директива. По-специално държавите членки не разрешават на органа, посочен в параграф 1, да наложи за изплащането на обезщетения изискването увреденото лице да докаже, че отговорното лице или застрахователното предприятие не е в състояние или отказва да плати.
7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 28б, с цел да се определят процедурните задачи и процедурните задължения на органите, създадени или оправомощени съгласно член 10а във връзка с възстановяването на разходите.
7.   Настоящият член поражда действие:
a)  след сключване на споразумение между всички органи, посочени в параграф 1, създадени или оправомощени от държавите членки, относно техните задачи и задължения и относно процедурите за възстановяване на разходите;
б)  от определена дата, която ще бъде определена от Комисията, след като същата е установила, в тясно сътрудничество с държавите членки, че споразумението, посочено в буква a), е било сключено.“
7a.  Увредените лица, посочени в член 20, параграф 1, могат, в случаите, посочени в параграф -1, да подадат заявление за обезщетение от органа за изплащане на обезщетения, посочен в член 24, в своята държава членка на пребиваване.
7б.  Увреденото лице може да подаде заявление за обезщетение директно до органа за изплащане на компенсации, който въз основа на информацията, предоставена по негово искане от увреденото лице, му дава мотивиран отговор в срок от три месеца от датата, на която увреденото лице е подало заявление за обезщетение.
При получаване на иска, органът за изплащане на обезщетения уведомява, че е получил иск от увреденото лице, следните лица или органи:
a)  застрахователното предприятие, подлежащо на производство по несъстоятелност или ликвидация;
б)  ликвидатора , назначен за това застрахователно предприятие, както е определено в член 268, буква е) от Директива 2009/138/ЕО;
в)  органа за изплащане на обезщетения в държавата членка, в която е настъпило произшествието; както и
г)  органа за изплащане на обезщетения в държавата членка, в която застрахователното предприятие е получило разрешението в съответствие с член 14 от Директива 2009/138/ЕО, в случай че тази държава членка е различна от държавата членка, в която е настъпило произшествието.
7в.  При получаване на информацията, посочена в параграф 7б, органът за изплащане на обезщетения в държавата членка, в която е настъпило произшествието, информира органа за изплащане на обезщетения в държавата членка на пребиваване на увреденото лице дали обезщетението, предоставено от органа, посочен в параграф 1, следва да се счита за субсидиарно или несубсидиарно. Органът за изплащане на обезщетения в държавата членка на пребиваване на увреденото лице взема предвид тази информация, когато предоставя обезщетение.
7г.  Органът за изплащане на обезщетения, който е обезщетил увреденото лице в неговата държава членка на пребиваване, има право да подава иск за възстановяване на изплатената като обезщетение сума от органа за изплащане на обезщетения в държавата членка, в която застрахователното предприятие е получило разрешението в съответствие с член 14 от Директива 2009/138/ЕО.
7д.  В този случай последният орган встъпва в правата на увреденото лице срещу органа, посочен в параграф 1, установен в държавата членка, в която застрахователното предприятие е получило разрешението в съответствие с член 14 от Директива 2009/138/ЕО, ако органът за изплащане на обезщетения в държавата членка на пребиваване на увреденото лице е предоставил обезщетение за телесни увреждания или имуществени вреди.
Всяка държава членка е длъжна да признае суброгацията, предвидена от друга държава членка.
7е.  Споразумението между органите за изплащане на обезщетения, посочени в член 24, параграф 3, съдържа разпоредби относно функциите, задълженията и процедурите на органите за изплащане на обезщетения за възстановяване на разходите, произтичащи от настоящия член.
7ж.  При отсъствие на споразумението, посочено в параграф 7, буква а), или при липса на изменение на споразумението съгласно параграф 7е не по-късно от [две години след влизането в сила на настоящата директива за изменение], на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 28б, , с цел да се определят процедурните задачи и процедурните задължения на органите, създадени или оправомощени съгласно настоящия член във връзка с възстановяването на разходите, или за изменение на споразумението съгласно член 24, параграф 3, или и двете, ако е необходимо.
__________________
* Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
*** Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 15
(4a)  Член 15 се заменя със следното:
Член 15
„Член 15
Превозни средства, изпратени от една държава членка в друга
Превозни средства, изпратени от една държава членка в друга
1.  Чрез дерогация от член 2, буква г), второ тире от Директива 88/357/ЕИО, когато превозното средство се изпраща от една държава-членка в друга, за държава-членка на риска се счита държавата-членка по местоназначение, от момента на приемане на доставката от купувача и за срок от 30 дни, дори ако превозното средство не е било регистрирано в държавата-членка по местоназначение.
1.  Чрез дерогация от член 13, буква б), точка 13 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*, когато превозното средство се изпраща от една държава членка в друга, за държава членка на риска се счита или държавата членка по регистрация или, от момента на приемане на доставката от купувача, държавата членка по местоназначение, за срок от 30 дни, дори ако превозното средство не е било регистрирано в държавата членка по местоназначение.
2.  В случай че превозното средство е участвало в произшествие през периода, посочен в параграф 1 от настоящия член, но не е било застраховано, органът, посочен в член 10, параграф 1, на държавата-членка по местоназначение отговоря за изплащането на обезщетението, предвидено в член 9.
2.  Държавите членки предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че застрахователните предприятия уведомяват информационния център на държавата членка, в която е регистрирано превозното средство, че са издали застрахователна полица за използването на въпросното превозно средство.
__________________
* Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 15 а (нов)
(4б)  Вмъква се следният член:
„Член 15a
Отговорност в случай на произшествие с ремарке, теглено от моторно превозно средство
В случай на произшествие, причинено от комплект превозни средства, съставени от ремарке, теглено от моторно превозно средство, увреденото лице получава обезщетение от предприятието, което е застраховало ремаркето, когато:
–  е избрана отделна опция за отговорност на трета страна; както и
–  ремаркето може да бъде идентифицирано, но моторното превозно средство, което е теглило ремаркето, не може да бъде идентифицирано.
Предприятието, което обезщетява увреденото лице в този случай, прибягва до предприятието, което е застраховало теглещото моторно превозно средство, ако това е предвидено в националното законодателство.“
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2009/103/ЕО
Член 16 – параграф 3
Държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия или органите, посочени във втора алинея — когато вземат предвид удостоверенията за предявени претенции, издадени от други застрахователни предприятия или други органи, посочени във втора алинея — не третират застрахованите по дискриминационен начин, нито увеличават необосновано премиите им поради тяхната националност или единствено въз основа на предходната им държава на пребиваване.
Държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия и органите, посочени във втора алинея — когато вземат предвид удостоверенията за предявени претенции, издадени от други застрахователни предприятия или други органи, посочени във втора алинея — не третират застрахованите по дискриминационен начин, нито увеличават необосновано премиите им поради тяхната националност или единствено въз основа на предходната им държава на пребиваване.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2009/103/ЕО
Член 16 – параграф 3 а (нов)
Държавите членки гарантират, че когато застрахователно предприятие взема предвид удостоверението за предявени претенции при определянето на застрахователните премии, то взема предвид и удостоверенията за предявени претенции, издадени от застрахователни предприятия, установени в други държави членки, като равностойни на тези, издадени от застрахователно предприятие в същата държава членка, и прилага, в съответствие с националното законодателство, всички законови изисквания относно третирането на премиите.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2009/103/ЕО
Член 16 – параграф 4
Държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия публикуват своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени претенции, когато изчисляват премиите.
Без да се засягат политиките за ценообразуване на застрахователните предприятия, държавите членки гарантират, че застрахователните предприятия публикуват своите политики относно начина, по който използват удостоверенията за предявени претенции, когато изчисляват премиите.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2009/103/ЕО
Член 16 – параграф 5
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28а, параграф 2 за уточняване на съдържанието и формата на удостоверението за предявени претенции, посочено във втората алинея. Това удостоверение съдържа информация за всеки от следните елементи:
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28б за определяне на съдържанието и формата на удостоверението за предявени претенции, посочено във втория параграф. Това удостоверение съдържа най-малкото информация за следните елементи:
a)  данни за идентифициране на застрахователното предприятие, издало удостоверението за предявени претенции;
a)  данни за идентифициране на застрахователното предприятие, издало удостоверението за предявени претенции;
б)  самоличността на застрахования;
б)  самоличността на застрахования, включително дата на раждане, адрес за контакт и когато е приложимо, номер и дата на издаване на свидетелството за управление на моторни превозни средства;
в)  застрахованото моторно превозно средство;
в)  застрахованото моторно превозно средство и регистрационния му номер;
г)  периода на покритие на застрахованото моторно превозно средство;
г)  датата на започване и датата на изтичане на застраховката на превозното средство;
д)  броя и стойността на предявените претенции във връзка с отговорността на трето лице през периода, обхванат от удостоверението за тези предявени претенции.
д)  броя на предявените претенции във връзка с отговорността на трето лице през периода, обхванат от удостоверението за тези предявени претенции, през който притежателят на полицата е бил в нарушение, включително датата и характера на всяка претенция по отношение на имуществените щети или телесните увреждания, и дали претенцията е открита или затворена в момента.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2009/103/ЕО
Член 16 – параграф 5 а (нов)
Преди да приеме тези делегирани актове, Комисията се консултира с всички съответни заинтересовани страни и се стреми да постигне взаимно съгласие между заинтересованите страни относно съдържанието и формата на удостоверението за предявени претенции.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 16 а (нов)
(5a)  Вмъква се следният член:
„Член 16a
Инструмент за сравнение на цените
1.  Държавите членки гарантират, че потребителите имат безплатен достъп до поне един независим инструмент за сравнение, който им позволява да сравняват и оценяват общите цени и тарифи между доставчиците на задължителната застраховка, посочена в член 3, въз основа на информацията, предоставена от потребителите.
2.  Доставчиците на задължителна застраховка предоставят на компетентните органи цялата информация, изисквана за такъв инструмент, и гарантират, че тази информация е толкова точна и актуална, колкото е необходимо, за да се гарантира тази точност. Този инструмент може да включва и допълнителни възможности за застрахователно покритие за моторни превозни средства извън задължителната застраховка съгласно член 3.
3.  Въпросният инструмент за сравнение:
a)  е функционално независим от доставчиците на услуги, като по този начин се гарантира, че доставчиците на услуги са еднакво третирани в резултатите от търсенето;
б)  оповестява ясно собствениците и операторите на инструмента за сравнение;
в)  определя ясни, обективни критерии, на които се основава сравнението;
г)  използва ясен и недвусмислен език;
д)  предоставя точна и актуална информация и посочва кога е извършена последната актуализация;
е)  е отворен за всеки доставчик на задължителното застраховане, който предоставя съответната информация, и включва широк спектър от оферти, обхващащи значителна част от пазара, а когато представената информация не съдържа пълен обзор на пазара, той дава ясна декларация за това преди показването на резултатите;
ж)  предоставя ефективна процедура за докладване за невярна информация;
з)  включва декларация, че цените се основават на предоставената информация и че те не са обвързващи за доставчиците на застрахователни услуги.
4.  Инструментите за сравнение, които изпълняват изискванията по букви а)—з), биват сертифицирани от компетентните органи/ при поискване от доставчика на инструмента.
5.  Комисията се оправомощава да приема делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 28б, за допълване на настоящата директива чрез определяне на формата и функциите на такъв инструмент за сравнение и на категориите информация, която да се предоставя от застрахователните доставчици с оглед на индивидуализирания характер на застрахователните полици.
6.  Без да се засяга друго законодателство на Съюза и в съответствие с член 27, държавите членки могат да предвиждат санкции, включително глоби, за операторите на инструменти за сравнение, които подвеждат потребителите или не разкриват ясно техните собственици, както и дали те получават възнаграждение от всеки доставчик на застрахователни услуги.“
Изменение 43
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 18 а (нов)
(5б)  Вмъква се следният член:
„Член 18a
Достъп до доклади за произшествия
Държавите членки гарантират правото на увреденото лице да получи своевременно копие от доклада за произшествието от компетентните органи. В съответствие с националното законодателство, когато дадена държава членка е възпрепятствана да предостави незабавно пълния доклад за произшествието, тя предоставя на увреденото лице редактирана версия до момента, в който стане достъпна пълната версия. Всички редакции на текста следва да бъдат ограничени до тези, които са строго необходими и изисквани за спазване на правото на Съюза или националното право.“
Изменение 44
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова) – буква a (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 23 – параграф 1 а (нов)
(5в)  Член 23 се изменя, както следва:
a)  вмъква се следният параграф:
„1а. Държавите членки гарантират, че от застрахователните предприятия се изисква да предоставят цялата необходима информация, която се изисква от регистъра, посочен в параграф 1, буква а), включително всички регистрационни номера, обхванати от застрахователна полица, издадена от дадено застрахователно предприятие. Държавите членки изискват от застрахователните предприятия да информират информационния център, когато дадена полица стане невалидна преди датата на изтичане на срока на полицата или по друг начин вече не покрива регистриран номер на превозно средство.“;
Изменение 45
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова) – буква б (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 23 – параграф 5 а (нов)
б)  вмъква се следният параграф:
„5а. Държавите членки гарантират, че регистърът, посочен в параграф 1, буква а), се поддържа и актуализира и е изцяло интегриран в базите данни за регистрацията на превозни средства и е достъпен за националните звена за контакт по Директива (ЕС) 2015/413.“;
Изменение 46
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова) – буква в (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 23 – параграф 6
в)  параграф 6 се заменя със следното:
6.  Обработката на лични данни, която произтича от параграфи 1 — 5, трябва да се извършва в съответствие с националните разпоредби, приети в изпълнение на Директива 95/46/ЕО.
"6. Обработката на лични данни, която произтича от параграфи 1 — , се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.“.
Изменение 47
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 г (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 26 а (нов)
(5г)  Вмъква се следният член 26a:
„Член 26a
Органи за изплащане на обезщетения
1.  Държавите членки се стремят да гарантират, че органите за изплащане на обезщетения, посочени в членове 10, 10а и 24, се управляват като единна административна единица, която обхваща всички функции на различните органи за изплащане на обезщетения, обхванати от настоящата директива.
2.  Когато дадена държава членка не управлява тези органи като единна административна единица, тя уведомява Комисията и другите държави членки за този факт и за мотивите за своето решение.“
Изменение 48
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 д (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 26 б (нов)
(5д)  Вмъква се следният член:
„Член 26б
Давностен срок
1.  Държавите членки гарантират наличието на давностен срок от най-малко четири години, който се прилага спрямо действия, свързани с обезщетение за имуществени и неимуществени вреди в резултат на трансгранични пътнотранспортни произшествия, попадащи в обхвата на член 19 и член 20, параграф 1. Давностният срок започва да тече от деня, в който ищецът е узнал или е имал разумни основания да узнае степента на увреждането, загубата или вредата, нейната причина и самоличността на лицето, което носи отговорността, както и застрахователното предприятие, което е застраховало гражданската отговорност на това лице, или представителя за уреждане на претенции или органа за изплащане на обезщетения, отговарящ за предоставяне на обезщетение и срещу който следва да се предяви претенцията.
2.  Държавите членки гарантират, че когато приложимият за претенцията национален закон предвижда давностен срок, по-дълъг от четири години, се прилага този по-дълъг давностен срок.
3.  Държавите членки предоставят на Комисията актуална информация относно националните правила за давност за вреди, причинени от пътнотранспортни произшествия. Комисията осигурява обществено достъпно резюме на информацията, предоставена от държавите членки, на всички официални езици на Съюза.“
Изменение 49
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 e (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 26 в (нов)
(5е)  Вмъква се следният член:
„Член 26в
Спиране на действието на давностния срок
1.  Държавите членки гарантират, че давностният срок, предвиден в член 26а, временно се спира през периода между предявяването на претенцията от ищеца пред:
a)  застрахователното предприятие на лицето, причинило произшествието, или неговия представител за уреждане на претенции, предвидени в членове 21 и 22, или
б)  органа за изплащане на обезщетения, предвиден в членове 24 и 25 от настоящата директива, и отхвърлянето на претенцията от страна на ответника.
2.  В случай че оставащата част от давностния срок след приключване на срока на временно спиране е по-малък от шест месеца, държавите членки гарантират, че ищецът разполага с минимален период от шест допълнителни месеца, за да образува съдебно производство.
3.  Държавите членки гарантират, че ако срокът изтича в събота, неделя или на един от техните официални празнични дни, той се удължава до края на първия следващ работен ден.“
Изменение 50
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 ж (нова)
Директива 2009/103/ЕО
Член 26 г (нов)
(5ж)  Вмъква се следният член:
„Член 26г
Изчисляване на сроковете
Държавите членки гарантират, че сроковете, предвидени в настоящата директива, се определят, както следва:
a)  изчисляването започва от деня след деня на настъпване на съответното събитие;
б)  когато срокът е изразен в години, той изтича през съответната следваща година в същия месец и в същия ден като месеца и деня, на който е настъпило съответното събитие. Когато съответният последващ месец няма съответно число, срокът изтича на последния ден от този месец;
в)  сроковете не спират да текат по време на неработните за съда дни.“
Изменение 51
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2009/103/ЕО
Член 28а
Член 28а
заличава се
Процедура на комитет
1.  Комисията се подпомага от Европейския комитет по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване, създаден с Решение 2004/9/ЕО на Комисията****.Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета*****.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2009/103/ЕО
Член 28б – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 2 и член 10а, параграф 7, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата, посочена в член 30.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение]. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10а, параграф 7ж, член 16, параграф 5 и член 16а, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение].
Изменение 53
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2009/103/ЕО
Член 28б – параграф 5
5.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 9, параграф 2 и член 10а, параграф 7, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 2, член 10а, параграф 7ж, член 16, параграф 5 и член 16а, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 54
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2009/103/ЕО
Член 28в
Член 28в
Член 28в
Оценка
Оценка и преразглеждане
Не по-късно от седем години след датата на транспониране на настоящата директива се извършва оценка на директивата. Комисията съобщава на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет заключенията от тази оценка, придружени с нейните забележки.
Не по-късно от пет години след датата на транспониране на настоящата директива Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад, съдържащ оценка на прилагането на настоящата директива по-специално по отношение на:
a)  прилагането по отношение на технологичните разработки, по-специално по отношение на автономните и полуавтономните превозни средства;
б)  адекватността на приложното поле, като се вземат предвид рисковете от произшествия, причинени от различни моторни превозни средства, с оглед на възможните промени на пазара, и по-специално що се отнася до високоскоростните леки превозни средства, попадащи в категориите превозни средства, посочени в член 2, параграф 2, букви з), и), й) и к) от Регламент (ЕС) № 168/2013, като електрически велосипеди и segways или електрически скутери, и дали системата за отговорност, която се осигурява, може да удовлетвори бъдещите потребности;
в)  насърчаването на застрахователните предприятия да включат в договорите си за застраховане система „бонус/малус“, включително отстъпка чрез „бонус“ при липса на предявени претенции, при която премиите се влияят от удостоверението за предявени претенции на титулярите на полицата.
Докладът се придружава от наблюденията на Комисията и ако е целесъобразно, от законодателно предложение.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0035/2019).

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност