Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0168(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0035/2019

Indgivne tekster :

A8-0035/2019

Forhandlinger :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Vedtagne tekster
PDF 229kWORD 82k
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg
Ansvarsforsikring for motorkøretøjer ***I
P8_TA(2019)0110A8-0035/2019

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Ansvarsforsikring for motorkøretøjer (motorkøretøjsforsikring) er af særlig betydning for Europas borgere, uanset om de er forsikringstagere eller potentielle ofre for en ulykke. Den har ligeledes væsentlig betydning for forsikringsselskaberne, da den udgør et væsentligt segment af skadesforsikringsmarkedet i Unionen. Motorkøretøjsforsikring har også indflydelse på fri bevægelighed for personer, varer og køretøjer. Det bør derfor være en væsentlig prioritet for Unionens indsats på området for finansielle tjenesteydelser at styrke og konsolidere det indre marked for motorkøretøjsforsikring.
(1)  Ansvarsforsikring for motorkøretøjer (motorkøretøjsforsikring) er af særlig betydning for Europas borgere, uanset om de er forsikringstagere eller potentielt skadelidte som følge af en ulykke. Den har ligeledes væsentlig betydning for forsikringsselskaberne, da den udgør et væsentligt segment af skadesforsikringsmarkedet i Unionen. Motorkøretøjsforsikring har også en væsentlig indflydelse på fri bevægelighed for personer, varer og køretøjer og dermed på det indre marked og Schengenområdet. Det bør derfor være en væsentlig prioritet for Unionens indsats på området for finansielle tjenesteydelser at styrke og konsolidere det indre marked for motorkøretøjsforsikring.
(Hvis denne ændring vedtages, bør der udarbejdes yderligere ændringer til betragtningerne i denne ændringsretsakt.)
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Kommissionen har foretaget en evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF15, herunder af dets effektivitet, virkningsfuldhed og sammenhæng med andre EU-politikker. Konklusionen på evalueringen var, at direktiv 2009/103/EF er velfungerende som helhed, og at der kun er behov for få ændringer. Der blev identificeret fire områder, hvor det ville være hensigtsmæssigt at foretage målrettede ændringer: erstatning til skadelidte i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens, obligatoriske mindstebeløb for forsikringsdækning, medlemsstaternes kontrol med forsikring af køretøjer og et nyt forsikringsselskabs brug af forsikringstageres erklæringer om erstatningshistorikken.
(2)  Kommissionen har foretaget en evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF15, herunder af dets effektivitet, virkningsfuldhed og sammenhæng med andre EU-politikker. Konklusionen på evalueringen var, at direktiv 2009/103/EF er velfungerende som helhed, og at der kun er behov for få ændringer. Der blev identificeret fire områder, hvor det ville være hensigtsmæssigt at foretage målrettede ændringer: erstatning til skadelidte i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens, obligatoriske mindstebeløb for forsikringsdækning, medlemsstaternes kontrol med forsikring af køretøjer og et nyt forsikringsselskabs brug af forsikringstageres erklæringer om erstatningshistorikken. Ud over disse fire områder bør der med henblik på en bedre beskyttelse af skadelidte indføres nye regler om ansvar i forbindelse med en ulykke, der involverer et påhængskøretøj trukket af et motorkøretøj.
__________________
__________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11).
15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11).
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Visse motorkøretøjer såsom elcykler og segways er mindre af størrelse og derfor mindre tilbøjelige til at forvolde alvorlig skade på personer eller ejendom end andre. Det ville være ude af proportioner og ikke fremtidssikret at medtage dem i anvendelsesområdet for direktiv 2009/103/EF, da det ville indebære en forpligtelse til at have en dyr og overdrevent stor forsikringsdækning for disse køretøjer. En sådan situation ville også underminere udbredelsen af disse køretøjer og modvirke innovation, selv om der ikke er fyldestgørende dokumentation for, at disse køretøjer kan forårsage ulykker med skadelidte i samme omfang som andre køretøjer som f.eks. biler eller lastbiler. I overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet bør kravene på EU-plan omfatte de køretøjer, der har potentiale til at forvolde alvorlig skade i en grænseoverskridende kontekst. Det er derfor nødvendigt at begrænse anvendelsesområdet for direktiv 2009/103/EF til de køretøjer, som i henhold til EU-bestemmelserne skal opfylde sikkerhedskrav, før de bringes i omsætning, dvs. køretøjer, der er omfattet af en EU-typegodkendelse.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  Det er imidlertid vigtigt at give medlemsstaterne mulighed for på nationalt plan at træffe afgørelse om et passende beskyttelsesniveau for parter, der potentielt kan påføres skade af andre køretøjer end dem, der er omfattet af EU-typegodkendelse. Medlemsstaterne bør derfor kunne opretholde eller indføre nye bestemmelser om lovpligtig dækning for brugerne af sådanne andre typer af køretøjer for at beskytte potentielle skadelidte ved en trafikulykke. Hvis en medlemsstat vælger at kræve en sådan forsikringsdækning i form af lovpligtig forsikring, bør den tage hensyn til sandsynligheden for, at et køretøj kan anvendes i en grænseoverskridende situation og behovet for beskyttelse af potentielle skadelidte i en anden medlemsstat.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 3 c (ny)
(3c)  Det er også hensigtsmæssigt at udelukke køretøjer, der udelukkende er beregnet til motorsport, fra anvendelsesområdet for direktiv 2009/103/EF, da disse køretøjer normalt er dækket af andre former for ansvarsforsikring og ikke er dækket af en lovpligtig motorkøretøjsforsikring, når de udelukkende anvendes til konkurrencer. Eftersom brugen af sådanne køretøjer er begrænset til en kontrolleret bane eller et kontrolleret areal, er sandsynligheden for en ulykke med udenforstående køretøjer eller personer også begrænset. Det er dog vigtigt, at medlemsstaterne bevarer eller indfører nye bestemmelser om lovpligtig dækning af køretøjer, som deltager i motorsportsarrangementer.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 3 d (ny)
(3d)   Dette direktiv skaber en passende balance mellem offentlige interesser og potentielle omkostninger for de offentlige myndigheder, forsikringsselskaberne og forsikringstagerne med henblik på at sikre, at de foreslåede foranstaltninger er omkostningseffektive.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 3 e (ny)
(3e)  Udtrykket "færdsel med køretøj" bør omfatte færdsel med et køretøj på offentlig og privat vej. Dette kan omfatte alle indkørsler, parkeringspladser eller ethvert andet tilsvarende område på privat grund, som offentligheden har adgang til. Anvendelse af et køretøj på et lukket areal, hvor offentlig adgang ikke er mulig, bør ikke betragtes som færdsel med køretøj. Dog bør medlemsstaterne for så vidt angår køretøjer, der kan bruges i trafikken på et hvilket som helst tidspunkt og derfor er omfattet af kravet om en lovpligtig forsikring, sikre, at køretøjet er dækket af en forsikringspolice, som dækker potentielle skadelidte i hele kontraktperioden, uanset om køretøjet på ulykkestidspunktet bruges i trafikken eller ej, bortset fra tilfælde, hvor det anvendes i et motorsportsarrangement. Medlemsstaterne bør være i stand til at begrænse en ikke-trafikrelateret forsikringsdækning i tilfælde, hvis der ikke kan være rimelig forventning om dækning, f.eks. i en situation, hvor en traktor, der er impliceret i en ulykke, på ulykkestidspunktet ikke primært fungerede som transportmiddel, men som en arbejdsmaskine, der skulle generere den fornødne drivkraft til at kunne fungere.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 3 f (ny)
(3f)  Køretøjer, der alene benyttes i ikke-trafikale situationer, bør holdes uden for anvendelsesområdet for direktiv 2009/103/EF. Medlemsstaterne bør desuden ikke stille krav om forsikring af køretøjer, der er permanent eller midlertidigt afmeldt på grund af manglende mulighed for at blive brugt som transportmiddel, f.eks. fordi de står på et museum, er ved at blive istandsat eller ikke er i brug i et længere tidsrum af andre grunde, f.eks. sæsonbetinget anvendelse.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  Medlemsstaterne bør på indeværende tidspunkt afholde sig fra at foretage kontrol med forsikring for køretøjer, der er hjemmehørende på en anden medlemsstats område, og for køretøjer, der er hjemmehørende på et tredjelands område, når de kommer ind på deres område fra en anden medlemsstats område. Ny teknologisk udvikling gør det muligt at foretage kontrol med forsikring for køretøjer uden at standse dem og således uden at gribe ind i personers frie bevægelighed. Der bør derfor kun gives tilladelse til at foretage denne kontrol med forsikring for køretøjer, hvis kontrollen er ikke-diskriminerende, nødvendig og forholdsmæssig, udgør en del af et generelt kontrolsystem på medlemsstatens område og ikke kræver, at køretøjet standses.
(4)  Medlemsstaterne undlader på indeværende tidspunkt at foretage kontrol med forsikring for køretøjer, der er hjemmehørende på en anden medlemsstats område, og for køretøjer, der er hjemmehørende på et tredjelands område, når de kommer ind på deres område fra en anden medlemsstats område. Ny teknologisk udvikling såsom teknologien for automatisk nummerpladegenkendelse gør det muligt at foretage diskret kontrol med forsikring for køretøjer uden at standse dem og således uden at gribe ind i personers frie bevægelighed. Der bør derfor kun gives tilladelse til at foretage denne kontrol med forsikring for køretøjer, hvis kontrollen er ikke-diskriminerende, nødvendig og forholdsmæssig, udgør en del af et generelt kontrolsystem på medlemsstatens område, som også anvendes for køretøjer, der er hjemmehørende på den kontrollerende medlemsstats område, ikke kræver, at køretøjet standses og foretages under fuld respekt for den berørte persons rettigheder, frihedsrettigheder og legitime interesser.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  For at et sådant system kan fungere, er der behov for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne for at tillade kontrol af motorkøretøjsforsikring, selv om et køretøj er indregistreret i en anden medlemsstat. Denne udveksling af oplysninger, baseret på det eksisterende Eucaris-system (European Car and Driving License Information System), bør foregå uden forskelsbehandling, da alle køretøjer bør underkastes samme kontrol. De ændringer, der indføres med dette direktiv, vil have begrænsede virkninger for de offentlige myndigheder, da der allerede findes et sådant udvekslingssystem, der anvendes til trafikforseelser.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)
(4b)   Kørsel uden forsikring, dvs. brug af et motorkøretøj uden en lovpligtig ansvarsforsikring, er et stigende problem i Unionen. Omkostningerne ved kørsel uden forsikring er blevet anslået til 870 mio. EUR i erstatningskrav i 2011 for Unionen som helhed. Det bør understreges, at kørsel uden forsikring har negative konsekvenser for en lang række interesserede parter, herunder ulykkesofre, forsikringsselskaber, garantifonde og motorkøretøjsforsikringstagere.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  I overensstemmelse med disse principper bør medlemsstaterne ikke opbevare data længere end den periode, der er nødvendig for at kontrollere, om et køretøj har en gyldig forsikringsdækning. Når det konstateres, at et køretøj er omfattet, bør alle data vedrørende denne kontrol slettes. Hvis et kontrolsystem ikke er i stand til at fastslå, om et køretøj er forsikret, bør disse data kun opbevares i højst 30 dage, eller indtil køretøjets gyldige forsikringsdækning er påvist, alt efter hvad der er kortest. For køretøjer, for hvilke det er fastslået, at de ikke er dækket af en gyldig forsikring, er det rimeligt at kræve, at disse oplysninger opbevares, indtil eventuelle administrative eller retslige procedurer er afsluttet, og køretøjet er dækket af en gyldig forsikringspolice.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  Effektiv beskyttelse af ofre for trafikulykker forudsætter, at disse ofre altid modtager erstatning for personskader og tingsskader, uanset om den ansvarlige parts forsikringsselskab er solvent eller ikke. Medlemsstaterne bør derfor oprette eller udpege et organ, som i første omgang udbetaler erstatning til skadelidte, der normalt er hjemmehørende på deres område, og som har ret til at kræve refusion af denne erstatning fra det organ, der er oprettet eller udpeget til samme formål i den medlemsstat, hvor det forsikringsselskab, der har udstedt forsikringspolicen for den ansvarlige parts køretøj, har sit etablerede forretningssted. For at undgå, at der fremsættes parallelle erstatningskrav, bør ofre for trafikulykker dog ikke kunne fremsætte erstatningskrav over for dette organ, hvis de allerede har fremsat erstatningskrav eller anlagt søgsmål mod det berørte forsikringsselskab, og dette erstatningskrav og dette søgsmål endnu ikke er færdigbehandlet.
(7)  Effektiv beskyttelse af skadelidte efter trafikulykker forudsætter, at disse skadelidte altid modtager de erstatningsbeløb for personskader og tingsskader, de har ret til, uanset om den ansvarlige parts forsikringsselskab er solvent eller ikke. Medlemsstaterne bør derfor oprette eller udpege et organ, som i første omgang og uden forsinkelse udbetaler erstatning på mindst de beløb, der er fastsat for lovpligtige forsikringer i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/103/EF, eller de af medlemsstaten fastsatte garantigrænser, hvis disse er højere, til skadelidte, der normalt er hjemmehørende på deres område, og som har ret til at kræve refusion af denne erstatning fra det organ, der er oprettet eller udpeget til samme formål i den medlemsstat, hvor det forsikringsselskab, der har udstedt forsikringspolicen for den ansvarlige parts køretøj, har sit etablerede forretningssted. For at undgå, at der fremsættes parallelle erstatningskrav, bør ofre for trafikulykker dog ikke kunne fremsætte erstatningskrav over for dette organ, hvis de allerede har fremsat erstatningskrav og dette erstatningskrav endnu ikke er færdigbehandlet.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Erstatningshistorikken for forsikringstagere, som har til hensigt at indgå nye forsikringsaftaler med forsikringsselskaber, bør let kunne autentificeres med henblik på at fremme anerkendelse af en sådan erstatningshistorik, når der indgås en ny forsikringsaftale. For at kunne forenkle verifikation og autentificering af erklæringer om erstatningshistorikken er det vigtigt, at sådanne erklæringer om erstatningshistorikken har det samme indhold og den samme form i alle medlemsstaterne. Endvidere bør forsikringsselskaber, som tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken ved fastsættelse af motorkøretøjers forsikringspræmier, ikke diskriminere på grund af nationalitet eller udelukkende på grund af den medlemsstat, hvor forsikringstageren tidligere havde sin bopæl. For at gøre det muligt for medlemsstaterne at verificere, hvordan forsikringsselskaberne behandler erklæringer om erstatningshistorikken bør forsikringsselskaber offentliggøre deres politik med hensyn til deres brug af erklæringer om erstatningshistorikken, når de beregner præmier.
(8)  Erstatningshistorikken for forsikringstagere, som har til hensigt at indgå nye forsikringsaftaler med forsikringsselskaber, bør let kunne autentificeres med henblik på at fremme anerkendelse af en sådan erstatningshistorik, når der indgås en ny forsikringsaftale. For at kunne forenkle verifikation og autentificering af erklæringer om erstatningshistorikken er det vigtigt, at sådanne erklæringer om erstatningshistorikken har det samme indhold og den samme form i alle medlemsstaterne. Endvidere bør forsikringsselskaber, som tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken ved fastsættelse af motorkøretøjers forsikringspræmier, ikke diskriminere på grund af nationalitet eller udelukkende på grund af den medlemsstat, hvor forsikringstageren tidligere havde sin bopæl. Endvidere bør forsikringsselskaber behandle en erklæring fra en anden medlemsstat som værende lig med en national opgørelse og anvende enhver rabat, der er til rådighed for en i øvrigt identisk potentiel kunde, og de rabatter, der kræves i henhold til en medlemsstats nationale lovgivning. Medlemsstaterne bør fortsat frit kunne vedtage national lovgivning om ordninger med "bonus-malus" -systemer, da sådanne systemer er af national karakter uden noget grænseoverskridende element, og beslutningstagningen med hensyn til disse systemer bør derfor i henhold til nærhedsprincippet forblive hos medlemsstaterne. For at gøre det muligt for medlemsstaterne at verificere, hvordan forsikringsselskaberne behandler erklæringer om erstatningshistorikken bør forsikringsselskaber offentliggøre deres politik med hensyn til deres brug af erklæringer om erstatningshistorikken, når de beregner præmier.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende indholdet og formen af erklæringen om erstatningshistorikken. Disse gennemførelsesbeføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201120.
udgår
__________________
20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Med henblik på at få fuldt udbytte af brugen af erklæringer om erstatningshistorikken ved beregning af præmier bør medlemsstaterne tilskynde forsikringsselskaberne til at deltage i gennemsigtige prissammenligningsværktøjer.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 10
(10)  For at sikre, at mindstebeløbene følger udviklingen i den økonomiske realitet (og ikke udhules med tiden), bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår justering af disse mindstebeløb for dækning af ansvarsforsikring for motorkøretøjer for at afspejle udviklingen i den økonomiske realitet samt for at definere de proceduremæssige opgaver og proceduremæssige forpligtelser for de organer, der er oprettet med henblik på eller er pålagt den opgave at udbetale erstatning i henhold til artikel 10a, vedrørende refusionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
(10)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastlæggelse af indholdet og formen af erklæringer om erstatningshistorik. For at sikre, at mindstebeløbene for dækning af ansvarsforsikring for motorkøretøjer følger udviklingen i den økonomiske realitet (og ikke udhules med tiden), bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår justering af disse mindstebeløb samt definitionen af de proceduremæssige opgaver og proceduremæssige forpligtelser for de organer, der er oprettet med henblik på eller er pålagt den opgave at udbetale erstatning i henhold til artikel 10a i direktiv 2009/103/EF, vedrørende refusionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
__________________
1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)  Europa-Kommissionen bør som led i evalueringen af dette direktiv overvåge direktivets anvendelse under hensyntagen til antallet af skadelidte, omfanget af udestående erstatningskrav som følge af forsinket udbetaling på tværs af grænser i insolvenssager, omfanget af mindstebeløbene for dækning i medlemsstaterne, omfanget af erstatningskrav som følge af kørsel med uforsikrede køretøjer på tværs af grænser og antallet af klager vedrørende erklæringer om erstatningshistorikken.
(11)  Europa-Kommissionen bør som led i evalueringen af direktiv 2009/103/EF overvåge direktivets anvendelse under hensyntagen til antallet af skadelidte, omfanget af udestående erstatningskrav som følge af forsinket udbetaling på tværs af grænser i insolvenssager, omfanget af mindstebeløbene for dækning i medlemsstaterne, omfanget af erstatningskrav som følge af kørsel med uforsikrede køretøjer på tværs af grænser og antallet af klager vedrørende erklæringer om erstatningshistorikken. Kommissionen bør også overvåge og revidere direktiv 2009/103/EF i lyset af den teknologiske udvikling, herunder den øgede brug af selvstændige og delvist autonome køretøjer, for at sikre, at det fortsat tjener sit formål, som er at beskytte potentielle skadelidte ved ulykker, der involverer motorkøretøjer. Den bør endvidere analysere ansvarsordningerne for lette, hurtigtgående køretøjer og en eventuel EU-dækkende løsning for en bonus-malus-ordning.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)  Målene for dette direktiv, nemlig at sikre ens mindstebeskyttelse af ofre for trafikulykker i hele Unionen og at sikre beskyttelse af skadelidte i tilfælde af forsikringsselskabers insolvens, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres virkninger, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
(12)  Målene for dette direktiv, nemlig at sikre ens mindstebeskyttelse af skadelidte efter trafikulykker i hele Unionen, at sikre beskyttelse af skadelidte i tilfælde af forsikringsselskabers insolvens og at sikre ligebehandling i forbindelse med forsikringsselskabers autentificering af erklæringer om erstatningshistorikken for potentielle forsikringstagere, der rejser på tværs af de indre EU-grænser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres virkninger, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Med henblik på at fremme en ensartet behandling af skadelidte efter hændelser, hvor et motorkøretøj er blevet anvendt som våben til at begå en voldsforbrydelse eller terrorhandling, bør medlemsstaterne sikre, at deres erstatningsorganer, som er oprettet i henhold til artikel 10 i direktiv 2009/103/EF, behandler alle erstatningskrav som følge af en sådan forbrydelse eller handling.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
-1)  Ordet "offer” erstattes af ”skadelidt” og ”ofre” af ”skadelidte” i hele direktivet.
(Den endelige ordlyd af "skadelidt" skal afgøres fra sag til sag, baseret på grammatiske behov, og vedtagelsen af denne ændring vil medføre, at der skal indføres yderligere tilsvarende ændringer til det ændrede direktiv.)
Ændring 22
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1a
1a.  "færdsel med køretøj": færdsel med et sådant køretøj, der normalt er bestemt til at tjene som transportmiddel, som er i overensstemmelse med nævnte køretøjs almindelige brug, uanset køretøjets karakteristika og uanset det terræn, hvorpå motorkøretøjet anvendes, og uanset om det er stationært eller i bevægelse."
1a.  "færdsel med køretøj": færdsel med et køretøj i trafikken på en måde, der er i overensstemmelse med køretøjets funktion som transportmiddel på ulykkestidspunktet, uanset køretøjets karakteristika og uanset det terræn, hvorpå motorkøretøjet anvendes, og uanset om det er stationært eller i bevægelse
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 2 – stk. 1 a og 1 b (nyt)
1a)  I artikel 2 tilføjes følgende stykker:
"Dette direktiv finder kun anvendelse på køretøjer, der er omfattet af forordning (EU) 2018/858*, forordning (EU) nr. 167/2013**eller forordning (EU) nr. 168/2013***.
Dette direktiv finder ikke anvendelse på køretøjer, der udelukkende er beregnet til deltagelse i konkurrencesport eller beslægtede sportsaktiviteter i et aflukket område.
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).
** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1).
*** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52).”
Ændring 24
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)
1b)  I artikel 3 indføjes følgende stykke:
"Når et køretøj skal være dækket af en forsikring i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at forsikringen også gælder og dækker skadelidte i forbindelse med ulykker, der indtræffer:
a)  når køretøjet befinder sig i trafikken og ikke anvendes i overensstemmelse med sin primære funktion, samt
b)  når køretøjet ikke anvendes i trafikken.
Medlemsstaterne kan fastsætte begrænsninger for forsikringsdækningen, når køretøjet ikke anvendes i trafikken, jf. stk. 5, litra b). Denne bestemmelse må kun anvendes som en nødvendig undtagelse, når medlemsstaterne vurderer, at en dækning i sådanne tilfælde vil gå ud over, hvad der med rimelighed kan forventes af en motorkøretøjsforsikring. Bestemmelsen må aldrig anvendes til at omgå de principper og regler, der er fastsat i dette direktiv."
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2
De kan dog føre en sådan kontrol med forsikringer, såfremt denne kontrol ikke er diskriminerende og er nødvendig og forholdsmæssig i forhold til at nå de tilstræbte mål, og
De kan dog føre en sådan kontrol med forsikringer, såfremt denne kontrol ikke er diskriminerende og er nødvendig og forholdsmæssig i forhold til at nå de tilstræbte mål samt garanterer den berørte persons rettigheder, frihedsrettigheder og legitime interesser, og
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
b)  den udgør en del af et generelt kontrolsystem på medlemsstatens område og ikke kræver, at køretøjet standses.
b)  den udgør en del af et generelt kontrolsystem på medlemsstatens område, som også anvendes for køretøjer, der er hjemmehørende på den kontrollerende medlemsstats område, og ikke kræver, at køretøjet standses.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Med henblik på foretagelse af kontrol med forsikring, som nævnt i stk. 1, giver medlemsstaten de andre medlemsstaters nationale kontaktpunkter adgang til følgende oplysninger i de nationale køretøjsregistre med ret til at foretage automatiseret søgning vedrørende:
a)  oplysninger om, hvorvidt et køretøj er dækket af en lovpligtig forsikring
b)  oplysninger om et køretøjs ejere eller indehavere, som er relevante for deres ansvarsforsikring, jf. artikel 3.
Adgang til disse oplysninger gives via medlemsstaternes nationale kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/413*.
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/413 af 11. marts 2015 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (EUT L 68 af 13.3.2015, s. 9).
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Det nationale kontaktpunkt i den medlemsstat, der foretager en forsikringskontrol, skal i forbindelse med en søgning i form af en udgående anmodning anvende et fuldstændigt registreringsnummer. Disse søgninger skal foretages efter procedurerne i kapitel 3 i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA*. Den medlemsstat, der foretager en forsikringskontrol, skal anvende de indhentede oplysninger til at fastslå, om et køretøj er dækket af en gyldig lovpligtig forsikring i henhold til artikel 3 i dette direktiv.
__________________
* Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 4 – stk. 1 c (nyt)
1c.  Medlemsstaterne drager omsorg for at sikre og beskytte de indberettede data, så vidt muligt ved hjælp af eksisterende softwareapplikationer som den, der er omhandlet i artikel 15 i afgørelse 2008/616/RIA, og ændrede versioner af disse softwareapplikationer i overensstemmelse med kapitel 3 i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA. De ændrede versioner af softwareapplikationerne skal muliggøre både online-realtidsudveksling og udveksling af serier af oplysninger, således at der ved hjælp af en enkelt meddelelse kan udveksles flere anmodninger eller svar.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a, 1 b og 1 c (nyt)
Medlemsstaterne skal navnlig præcisere det nøjagtige formål, henvise til det relevante retsgrundlag, opfylde de relevante sikkerhedskrav og overholde principperne om nødvendighed, proportionalitet og formålsbegrænsning samt fastsætte en rimelig dataopbevaringsperiode.
De personoplysninger, der behandles i henhold til denne artikel, må ikke opbevares længere, end det er nødvendigt for at foretage forsikringskontrol. Oplysningerne skal slettes helt, så snart de ikke længere er nødvendige til dette formål. Hvis en forsikringskontrol viser, at et køretøj er dækket af en lovpligtig forsikring, jf. artikel 3, skal den kontrolansvarlige omgående slette de pågældende oplysninger. Hvis det ved en kontrol ikke er muligt at fastslå, om et køretøj er dækket af en lovpligtig forsikring i henhold til artikel 3, skal oplysningerne opbevares i en forholdsmæssig periode på højst 30 dage eller i det tidsrum, der er nødvendigt for at fastslå, om der er forsikringsdækning, alt efter hvad der er kortest.
Hvis en medlemsstat fastslår, at et køretøj føres uden lovpligtig forsikring, jf. artikel 3, kan den pålægge sanktioner i overensstemmelse med artikel 27.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
a)  for personskader: 6 070 000 EUR pr. uheld, uanset antallet af skadelidte, eller 1 220 000 EUR pr. skadelidt
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
b)  1 220 000 EUR pr. uheld, uanset antallet af skadelidte.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændringer 33
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1
3a)   Artikel 10, stk. 1, første afsnit, affattes således:
Hver medlemsstat opretter eller godkender et organ, der mindst inden for den lovpligtige forsikrings grænser skal erstatte tingsskade og personskade, der forvoldes af et ukendt køretøj, eller et køretøj, for hvilket den i artikel 3 omhandlede lovpligtige forsikring ikke er tegnet.
"Hver medlemsstat opretter eller godkender et organ, der mindst inden for den lovpligtige forsikrings grænser, jf. artikel 9, stk. 1, eller de af medlemsstaten fastsatte garantigrænser, hvis disse er højere, skal erstatte tingsskade og personskade, der forvoldes af et ukendt køretøj eller et køretøj, for hvilket den i artikel 3 omhandlede lovpligtige forsikring ikke er tegnet, herunder i forbindelse med hændelser, hvor et motorkøretøj er blevet anvendt som våben til at begå en voldsforbrydelse eller terrorhandling."
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 10a
Artikel 10a
Artikel 10a
Beskyttelse af skadelidte i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens eller et forsikringsselskabs mangel på samarbejde
Beskyttelse af skadelidte i tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens
-1.  Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at skadelidte har ret til at kræve erstatning, i det mindste inden for den lovpligtige forsikrings grænser, jf. artikel 9, stk. 1, eller de af medlemsstaten fastsatte garantigrænser, hvis disse er højere, for personskade eller tingsskade forvoldt af et køretøj, som er forsikret af et forsikringsselskab, der befinder sig i en af følgende situationer:
a)  forsikringsselskabet er under konkursbehandling, eller
b)  forsikringsselskabet er trådt i likvidation som defineret i artikel 268, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF*.
1.  Medlemsstaterne opretter eller godkender et organ, der mindst inden for den lovpligtige forsikrings grænser som omhandlet i artikel 9, stk. 1, skal udbetale erstatning til skadelidte, der normalt er hjemmehørende på deres område, for personskade eller tingsskade, der forvoldes af et køretøj, som er forsikret af et forsikringsselskab, der befinder sig i en eller flere af følgende situationer:
1.  Hver medlemsstat opretter eller godkender et organ til at yde erstatning til skadelidte, der har sædvanligt opholdssted på deres område, i de situationer, der er nævnt i stk. -1.
a)  forsikringsselskabet er under konkursbehandling
b)  forsikringsselskabet er omfattet af likvidation som defineret i artikel 268, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF***
c)  forsikringsselskabet eller skadebehandlingsrepræsentanten har ikke givet et begrundet svar på de punkter, der er omhandlet i et erstatningskrav, inden for en frist på tre måneder fra det tidspunkt, hvor skadelidte indgav sit erstatningskrav til dette forsikringsselskab.
2.  De skadelidte kan ikke fremsætte erstatningskrav over for det i stk. 1 omhandlede organ, hvis de har fremsat erstatningskrav eller anlagt søgsmål direkte mod forsikringsselskabet, og et sådant krav eller søgsmål endnu ikke er færdigbehandlet.
3.  Det i stk. 1 omhandlede organ giver et svarerstatningskravet inden for en frist på to måneder fra det tidspunkt, hvor skadelidte indgav sit erstatningskrav.
3.  Skadelidte kan anmode om erstatning direkte hos det i stk. 1 omhandlede organ. Dette organ skal på grundlag af oplysninger, som den skadelidte har indgivet på dets anmodning, give den skadelidte et begrundet svar vedrørende udbetalingen af en eventuel erstatning senest tre måneder efter datoen for den skadelidtes erstatningsanmodning.
Når erstatning er berettiget, skal det i stk. 1 omhandlede organ senest tre måneder efter at have meddelt sit svar udbetale den fulde erstatning til den skadelidte eller, når der er aftalt periodevise betalinger, påbegynde sådanne betalinger.
Når en skadelidt har fremsat et erstatningskrav til et forsikringsselskab eller dettes skadebehandlingsrepræsentant, og dette selskab før eller under behandlingen af kravet er kommet i en af de i stk. -1 omhandlede situationer, og skadelidte endnu ikke har modtaget et begrundet svar fra forsikringsselskabet eller dets skadebehandlingsrepræsentant, skal skadelidte kunne genfremsætte sit erstatningskrav over for det i stk. 1 omhandlede organ.
4.  Hvis den skadelidte er bosat i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor det i stk. 1 omhandlede forsikringsselskab er etableret, kan det i stk. 1 omhandlede organ, som har ydet erstatning til denne skadelidte i den medlemsstat, hvor skadelidte er bosat, kræve refusion af den udbetalte erstatning af det i stk. 1 omhandlede organ i den medlemsstat, hvor det forsikringsselskab, der har udstedt den ansvarlige parts forsikringspolice, er etableret.
4.  Hvis forsikringsselskabet har modtaget tilladelse i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2009/138/EF i en anden medlemsstat end den medlemsstat, for hvilken det i stk. 1 omhandlede organ er kompetent, har dette organ ret til at kræve refusion af den udbetalte erstatning af det i stk. 1 omhandlede organ i den medlemsstat, hvor forsikringsselskabet modtog tilladelsen.
5.  Stk. 1-4 berører ikke:
5.  Stk. -1-4 berører ikke:
a)  medlemsstaternes ret til at tillægge det i stk. 1 omhandlede organs intervention en subsidiær karakter
a)  medlemsstaternes ret til at tillægge det i stk. 1 omhandlede organs intervention en subsidiær karakter
b)  medlemsstaternes ret til at fastlægge regler for regresretten for samme skade mellem:
b)  medlemsstaternes ret til at fastlægge regler for regresretten for samme skade mellem:
i)  det i stk. 1 omhandlede organ
i)  det i stk. 1 omhandlede organ
ii)  den eller de personer, som er ansvarlige for uheldet
ii)  den eller de personer, som er ansvarlige for uheldet
iii)  andre forsikringsselskaber eller organer inden for den sociale sikring, der skal yde skadelidte erstatning.
iii)  andre forsikringsselskaber eller organer inden for den sociale sikring, der skal yde skadelidte erstatning.
6.  Medlemsstaterne må ikke tillade, at det i stk. 1 omhandlede organ fastsætter andre krav om udbetaling af erstatning end dem, der er fastsat i dette direktiv, og navnlig ikke et krav om, at skadelidte bør godtgøre, at den ansvarlige part er ude af stand til at betale eller nægter at betale.
6.  Medlemsstaterne må ikke tillade, at det i stk. 1 omhandlede organ gør udbetalingen af erstatning betinget af en nedsættelse eller af andre krav end dem, der er fastsat i dette direktiv. Navnlig må medlemsstaterne ikke tillade, at det i stk. 1 omhandlede organ gør udbetalingen af erstatning betinget af et krav om, at skadelidte godtgør, at den ansvarlige part eller forsikringsselskabet er ude af stand til at betale eller nægter at betale.
7.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 28b med henblik på at definere de proceduremæssige opgaver og proceduremæssige forpligtelser for de organer, der oprettet og godkendt i henhold til artikel 10a, vedrørende refusionen.
7.   Bestemmelserne i denne artikel får virkning:
a)  efter at alle de organer, som medlemsstaterne har oprettet eller godkendt i medfør af stk. 1, har indgået en aftale om deres funktioner og forpligtelser og om fremgangsmåden ved refusion
b)  fra en dato, som fastsættes af Kommissionen, når den i tæt samarbejde med medlemsstaterne har konstateret, at den i litra a) omhandlede aftale er indgået."
7a.  Skadelidte i henhold til artikel 20, stk. 1, kan i de situationer, der er nævnt i stk. -1, anmode om erstatning hos det i artikel 24 omhandlede erstatningsorgan i deres bopælsmedlemsstat.
7b.  Skadelidte kan anmode om erstatning direkte hos erstatningsorganet, som på grundlag af oplysninger, som skadelidte har indgivet på dets anmodning, skal give skadelidte et begrundet svar senest tre måneder efter datoen for skadelidtes erstatningsanmodning.
Efter modtagelsen af kravet skal erstatningsorganet meddele, at det har modtaget et erstatningskrav fra skadelidte, til følgende personer eller organer:
a)  det forsikringsselskab, der er under konkursbehandling eller trådt i likvidation
b)  den likvidator, der er udpeget til det pågældende forsikringsselskab, som defineret i artikel 268, litra f), i direktiv 2009/138/EF
c)  erstatningsorganet i den medlemsstat, hvor ulykken fandt sted, samt
d)  erstatningsorganet i den medlemsstat, hvor forsikringsselskabet har modtaget tilladelsen i henhold til artikel 14 i direktiv 2009/138/EF, hvis den pågældende medlemsstat er en anden end den, hvor ulykken fandt sted.
7c.  Efter modtagelsen af de i stk. 7b omhandlede oplysninger skal erstatningsorganet i den medlemsstat, hvor ulykken fandt sted, underrette erstatningsorganet i skadelidtes bopælsmedlemsstat om, hvorvidt erstatningen fra det i stk. 1 omhandlede organ skal betragtes som subsidiær eller ikke subsidiær. Erstatningsorganet i skadelidtes bopælsmedlemsstat skal tage hensyn til disse oplysninger i forbindelse med ydelse af erstatning.
7d.  Det erstatningsorgan, som har ydet erstatning til skadelidte i vedkommendes bopælsmedlemsstat, har ret til at kræve refusion af den udbetalte erstatning fra erstatningsorganet i den medlemsstat, hvor forsikringsselskabet modtog den i artikel 14 i direktiv 2009/138/EF omhandlede tilladelse.
7e.  Sidstnævnte organ indtræder i skadelidtes rettigheder over for det i stk. 1 omhandlede organ, der er etableret i den medlemsstat, hvor forsikringsselskabet modtog den i artikel 14 i direktiv 2009/138/EF omhandlede tilladelse, i det omfang erstatningsorganet i skadelidtes bopælsmedlemsstat ydede erstatning for personskade eller tingsskade.
Hver medlemsstat har pligt til at anerkende en sådan indtræden i rettigheder fastsat af en anden medlemsstat.
7f.  Aftalen mellem erstatningsorganer som omhandlet i artikel 24, stk. 3, skal indeholde bestemmelser om erstatningsorganernes funktioner, forpligtelser og refusionsprocedurer i medfør af denne artikel.
7g.  I mangel af den i stk. 7, litra a), omhandlede aftale eller i mangel af en ændring af aftalen i henhold til stk. 7f senest [to år efter dette ændringsdirektivs ikrafttræden] tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter proceduren i artikel 28b vedrørende proceduremæssige opgaver og proceduremæssige forpligtelser for de organer, der er oprettet eller godkendt i henhold til denne artikel, for så vidt angår refusion eller ændring af aftalen i henhold til artikel 24, stk. 3, eller om nødvendigt begge dele.
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
*** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 15
4a)  Artikel 15 affattes således:
Artikel 15
”Artikel 15
Køretøj sendt fra en medlemsstat til en anden
Køretøj sendt fra en medlemsstat til en anden
1.  Når et køretøj sendes fra en medlemsstat til en anden, betragtes, uanset artikel 2, litra d), andet led, i direktiv 88/357/EØF, den medlemsstat, hvor risikoen foreligger, som bestemmelsesmedlemsstat i 30 dage fra det tidspunkt, hvor køber har accepteret leveringen, selv om køretøjet ikke formelt er registreret i bestemmelsesmedlemsstaten.
1.  Når et køretøj sendes fra en medlemsstat til en anden, betragtes, uanset artikel 13, litra b), nr. 13), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF*, den medlemsstat, hvor risikoen foreligger, enten som registreringsmedlemsstat eller, fra det tidspunkt, hvor køber har accepteret leveringen, som bestemmelsesmedlemsstat i 30 dage, selv når køretøjet ikke formelt er registreret i bestemmelsesmedlemsstaten.
2.  Såfremt et køretøj bliver involveret i en ulykke i den i stk. 1 nævnte periode, mens det er uforsikret, skal det organ, hvortil der er henvist i artikel 10, stk. 1, i bestemmelsesmedlemsstaten udrede den erstatning, der er fastsat i artikel 9.
2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forsikringsselskaber meddeler informationskontoret i den medlemsstat, hvor køretøjet er registreret, at de har udstedt en forsikringspolice for anvendelsen af det pågældende køretøj.
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1)."
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 15 a (ny)
4b)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 15a
Ansvar i tilfælde af en ulykke med et påhængskøretøj trukket af et motorkøretøj
I tilfælde af en ulykke forårsaget af et sæt køretøjer, der består af et påhængskøretøj og et trækkende motorkøretøj, skal skadelidte have erstatning af det selskab, der har forsikret påhængskøretøjet, når:
—  der er tegnet separat ansvarsforsikring, og
—  påhængskøretøjet, men ikke det motorkøretøj, der trak det, kan identificeres.
Det selskab, som i dette tilfælde yder erstatning til skadelidte, skal have regres mod det selskab, der har forsikret det trækkende motorkøretøj, hvis dette er hjemlet i national lovgivning."
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 16 – stk. 3
"Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaber eller de i andet afsnit omhandlede organer ikke, når de tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken udstedt af andre forsikringsselskaber eller andre organer som omhandlet i andet afsnit, behandler forsikringstagerne på en diskriminerende måde eller forhøjer deres præmier på grund af deres nationalitet eller udelukkende på grund af den medlemsstat, hvor de tidligere havde deres bopæl.
"Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaber og de i andet afsnit omhandlede organer ikke, når de tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken udstedt af andre forsikringsselskaber eller andre organer som omhandlet i andet afsnit, behandler forsikringstagerne på en diskriminerende måde eller forhøjer deres præmier på grund af deres nationalitet eller udelukkende på grund af den medlemsstat, hvor de tidligere havde deres bopæl.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)
Medlemsstaterne sikrer, at et forsikringsselskab, når det fastsætter præmier på baggrund af erklæringer om erstatningshistorikken, tager hensyn til erklæringer om erstatningshistorikken fra forsikringsselskaber i andre medlemsstater på lige fod med erklæringer udstedt af et forsikringsselskab i den samme medlemsstat og anvender alle lovbestemmelser i national ret vedrørende behandling af præmier.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 16 – stk. 4
Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaberne offentliggør deres politik med hensyn til deres brug af erklæringer om erstatningshistorikken, når de beregner præmier.
Medlemsstaterne sikrer, uden at dette berører forsikringsselskabernes prispolitik, at forsikringsselskaberne offentliggør deres politik med hensyn til deres brug af erklæringer om erstatningshistorikken, når de beregner præmier.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 16 – stk. 5
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 28a, stk. 2), der præciserer indholdet og formen af den i andet afsnit omhandlede erklæring om erstatningshistorikken. Denne erklæring skal indeholde oplysninger om følgende:
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 28b med henblik på at fastlægge indholdet og formen af den i stk. 2 omhandlede erklæring om erstatningshistorikken. Denne erklæring skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:
a)  identiteten af det forsikringsselskab, som udsteder erklæringen om erstatningshistorikken
a)  identiteten af det forsikringsselskab, som udsteder erklæringen om erstatningshistorikken
b)  forsikringstagerens identitet
b)  forsikringstagerens identitet, herunder fødselsdato og kontaktadresse og, hvis relevant, nummer og udstedelsesdato for vedkommendes kørekort
c)  det forsikrede køretøj
c)  det forsikrede køretøj og dets VIN-nummer
d)  dækningsperioden for det forsikrede køretøj
d)  begyndelses- og udløbsdato for køretøjets forsikring
e)  antallet og værdien af de fremsatte erstatningskrav fra tredjemand i den periode, som erklæringen om erstatningshistorikken omfatter.
e)  antallet af erklæringer om erstatningskrav fra tredjemand i den periode, som erklæringen om erstatningshistorikken omfatter, hvor forsikringstager havde skylden, herunder datoen for og arten af hvert krav for så vidt angår tings- eller personskade, samt angivelse af, om erstatningskravet stadig er under behandling eller afgjort.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 16 – stk. 5 a (nyt)
Kommissionen hører alle relevante interesserede parter forud for vedtagelsen af sådanne delegerede retsakter og søger at nå frem til en gensidig aftale mellem de interesserede parter om indholdet og formen af erklæringen om erstatningshistorikken.
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 16 a (ny)
5a)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 16a
Prissammenligningsværktøj
1.  Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne har gratis adgang til mindst ét uafhængigt sammenligningsværktøj, som sætter dem i stand til at sammenligne og vurdere generelle priser og takster mellem udbydere af den lovpligtige forsikring, der er omhandlet i artikel 3, på grundlag af oplysninger fra forbrugerne.
2.  Udbydere af lovpligtig forsikring skal give de kompetente myndigheder alle de oplysninger, der kræves til et sådant værktøj, og sikre, at disse oplysninger er så nøjagtige og ajourførte som nødvendigt for at sikre denne nøjagtighed. Et sådant værktøj kan også omfatte andre muligheder for motorkøretøjsforsikring ud over den lovpligtige forsikring, der er omfattet af artikel 3.
3.  Sammenligningsværktøjet skal:
a)  kunne benyttes uafhængigt af tjenesteudbydere for at sikre, at tjenesteudbydere behandles lige i søgeresultaterne
b)  klart oplyse, hvem der ejer og driver sammenligningsværktøjet
c)  fastsætte klare, objektive kriterier, som sammenligningen bygger på
d)  benytte et enkelt og utvetydigt sprog
e)  levere præcise og ajourførte oplysninger med angivelse af tidspunktet for den seneste ajourføring
f)  være åbent for enhver udbyder af lovpligtig forsikring, der stiller de relevante oplysninger til rådighed, og omfatte en bred vifte af tilbud, der dækker en væsentlig del af markedet, og, såfremt de viste oplysninger ikke giver et fuldstændigt overblik over markedet, en tydelig erklæring herom, inden resultaterne vises
g)  sørge for en effektiv procedure til indberetning af ukorrekte oplysninger.
h)  indeholde en erklæring om, at priserne er baseret på de modtagne oplysninger og ikke er bindende for forsikringsselskaberne.
4.  Sammenligningsværktøjer, der opfylder kravene i stk. 3, litra a) til h), certificeres på anmodning af udbyderen af sammenligningsværktøjet af de kompetente myndigheder.
5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 28b, der supplerer dette direktiv, ved at fastlægge form og funktioner for et sådant sammenligningsværktøj og de kategorier af oplysninger, som forsikringsudbyderne skal give i lyset af den individualiserede karakter af forsikringspolicer.
6.  Med forbehold af anden EU-lovgivning og i overensstemmelse med artikel 27 kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om sanktioner, herunder bøder, for prissammenligningsværktøjer, der vildleder forbrugerne eller ikke klart oplyser om deres ejerskab, og om de modtager vederlag fra en forsikringsudbyder."
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 18 a (ny)
5b)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 18a
Adgang til ulykkesrapporter
Medlemsstaterne sikrer, at den skadelidte har ret til i god tid at få udleveret en kopi af ulykkesrapporten fra de kompetente myndigheder. Når en medlemsstat er forhindret i straks at frigive den fuldstændige ulykkesrapport, skal den i overensstemmelse med national lovgivning give den skadelidte part en redigeret version, indtil hele versionen foreligger. Redigering af teksten bør begrænses til det, der er strengt nødvendigt og nødvendigt for at overholde EU-retten eller national ret.”
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt) – litra a (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)
5c)  I artikel 23 foretages følgende ændringer:
a)  Følgende stykke indsættes:
"1a. Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsselskaber skal give alle de nødvendige oplysninger, der kræves af det i stk. 1, litra a), omhandlede register, herunder alle registreringsnumre, som er omfattet af en forsikringspolice udstedt af en virksomhed. Medlemsstaterne kræver også, at forsikringsselskaberne underretter informationskontoret, når en police bliver ugyldig, før policen udløber, eller den på anden måde ikke længere omfatter et registreret køretøjsnummer."
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt) – litra b (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)
b)  Følgende stykke indsættes:
"5a. Medlemsstaterne sikrer, at det i stk. 1, litra a), omhandlede register føres og ajourføres og er fuldt integreret i køretøjsregistreringsdatabaserne og tilgængelige for de nationale kontaktpunkter i henhold til direktiv (EU) 2015/413.”
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt) – litra c (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 23 – stk. 6
c)  Stk. 6 affattes således:
6.  Behandlingen af de personoplysninger, som nævnes i stk. 1 til 5, skal finde sted i overensstemmelse med nationale foranstaltninger truffet i henhold til direktiv 95/46/EF.
"6. Behandlingen af de personoplysninger, som nævnes i stk. 1 til 5a, skal udføres i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.”.
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 d (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 26 a (ny)
5d)  Som artikel 26a indsættes:
"Artikel 26a
Erstatningsorganer
1.  Medlemsstaterne bestræber sig på at sikre, at de erstatningsorganer, der er omhandlet i artikel 10, 10a og 24, forvaltes som én enkelt administrativ enhed, der omfatter alle funktionerne for de forskellige erstatningsorganer, som er omfattet af dette direktiv.
2.  Hvis en medlemsstat ikke forvalter disse organer som en enkelt administrativ enhed, meddeler den dette til Kommissionen og de øvrige medlemsstater sammen med en begrundelse herfor."
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 e (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 26 b (ny)
5e)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 26b
Forældelsesfrist
1.  Medlemsstaterne sikrer, at der gælder en forældelsesfrist på mindst fire år for sager vedrørende erstatning for personskade og tingsskade som følge af en grænseoverskridende trafikulykke, som henhører under artikel 19 og artikel 20, stk. 2. Forældelsesfristen skal regnes fra den dag, hvor skadelidte blev opmærksom på eller havde rimelig grund til at blive opmærksom på omfanget af skaden eller tabet, årsagen hertil, og identiteten af den ansvarlige og det forsikringsselskab, hvori denne har tegnet ansvarsforsikring, eller af den skadebehandlingsrepræsentant eller det erstatningsorgan, der er ansvarligt for at udbetale erstatning, og som kravet skal rettes mod.
2.  Medlemsstaterne sikrer, at når den lovgivning, der finder anvendelse på kravet, anvender en forældelsesfrist, der er længere end fire år, finder en sådan længere forældelsesfrist anvendelse.
3.  Medlemsstaterne giver Kommissionen ajourførte oplysninger om deres nationale forældelsesregler for skader forvoldt ved trafikulykker. Kommissionen gør et resumé af medlemsstaternes oplysninger offentligt tilgængeligt på alle officielle EU-sprog."
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 f (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 26 c (ny)
5f)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 26c
Suspension af forældelsesfristen
1.  Medlemsstaterne sikrer, at den forældelsesfrist, der er fastsat i artikel 26a, suspenderes i perioden mellem skadelidtes indgivelse af sit erstatningskrav til:
a)  skadevolderens forsikringsselskab eller dettes skadebehandlingsrepræsentant i henhold til artikel 21 og 22, eller
b)  det i artikel 24 og 25 omhandlede erstatningsorgan og tidspunktet for en afvisning af kravet.
2.  Hvis der på tidspunktet for suspensionens ophør resterer mindre end seks måneder af forældelsesfristen, sikrer medlemsstaterne, at skadelidte får mindst seks måneder til at anlægge sag ved en domstol.
3.  Medlemsstaterne sikrer, at hvis en frist udløber på en lørdag, en søndag eller en af deres officielle helligdage, forlænges den til udgangen af den næstfølgende arbejdsdag."
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 g (nyt)
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 26 d (ny)
5g)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 26d
Beregning af frister
Medlemsstaterne sikrer, at enhver frist, som er fastsat ved dette direktiv, beregnes på følgende måde:
a)  fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor den relevante begivenhed indtraf
b)  Såfremt fristen er udtrykt i år, udløber fristen det relevante udløbsår i måneden med det samme navn og dagen med det samme nummer som den måned og dag, hvor begivenheden indtraf. Såfremt den pågældende måned i udløbsåret ikke har nogen dag med samme nummer, udløber fristen på den sidste dag i den pågældende måned.
c)  Frister suspenderes ikke i domstoles ferier.
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 28a
Artikel 28a
udgår
Udvalgsprocedure
1.  Kommissionen bistås af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner oprettet ved Kommissionens afgørelse 2004/9/EF****. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011*****.
2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 28b – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 2, og artikel 10a, stk. 7, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den dato, der er omhandlet i artikel 30.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den ... [datoen for dette ændringsdirektivs ikrafttræden]. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10a, stk. 7g, artikel 16, stk. 5, og artikel 16a, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for dette ændringsdirektivs ikrafttræden].
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 28b – stk. 5
5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 2, og artikel 10a, stk. 7, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 2, artikel 10a, stk. 7g, artikel 16, stk. 5, og artikel 16a, stk. 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 54
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 28c
Artikel 28c
Artikel 28c
Evaluering
Evaluering og revision
Senest syv år efter datoen for gennemførelse af dette direktiv foretages der en evaluering af direktivet. Kommissionen fremsender konklusionerne af evalueringen sammen med sine bemærkninger til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.
Senest fem år efter datoen for gennemførelse af dette direktiv forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg indeholdende en evaluering af gennemførelsen af dette direktiv, navnlig med hensyn til:
a)  direktivets anvendelse for så vidt angår den teknologiske udvikling, navnlig med hensyn til selvkørende og delvist selvkørende køretøjer
b)  hvorvidt dets anvendelsesområde er tilstrækkeligt i betragtning af de ulykkesrisici, der er forbundet med forskellige motorkøretøjer, og sandsynligheden af ændringer på markedet, navnlig hvad angår lette, hurtigtgående køretøjer, der er omfattet af de køretøjsklasser, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra h), i), j) og k), i forordning (EU) nr. 168/2013, såsom elcykler, segways og elscootere, og hvorvidt den ansvarsordning, det fastsætter, kan forventes at opfylde fremtidens behov
c)  forsikringsselskabernes tilskyndelse til at inkludere en bonus-malus-ordning i deres forsikringskontrakter, herunder rabatter i form af bonus for skadefri kørsel, hvor præmiens størrelse påvirkes af forsikringstagerens erklæringer om erstatningshistorikken.
Rapporten skal ledsages af Kommissionens bemærkninger og i givet fald af et lovgivningsforslag.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0035/2019).

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik