Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0168(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0035/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0035/2019

Συζήτηση :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 269kWORD 84k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων ***I
P8_TA(2019)0110A8-0035/2019

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων (ασφάλιση αυτοκινήτων) έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ευρωπαίους πολίτες, είτε ως αντισυμβαλλόμενους είτε ως δυνητικά θύματα ατυχήματος. Επίσης αποτελεί βασική μέριμνα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι συνιστά σημαντικό τμήμα δραστηριοτήτων στον κλάδο ασφάλισης ζημιών στην Ένωση. Η ασφάλιση αυτοκινήτων έχει επίσης επιπτώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των οχημάτων. Επομένως, η ενίσχυση και η εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ασφάλισης αυτοκινήτων θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο της δράσης της Ένωσης στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
(1)  Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων (ασφάλιση αυτοκινήτων) έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ευρωπαίους πολίτες, είτε ως ασφαλισμένους είτε ως δυνητικούς ζημιωθέντες λόγω ατυχήματος. Επίσης αποτελεί βασική μέριμνα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι συνιστά σημαντικό τμήμα δραστηριοτήτων στον κλάδο ασφάλισης ζημιών στην Ένωση. Η ασφάλιση αυτοκινήτων έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των οχημάτων, και συνεπώς στην εσωτερική αγορά και στον χώρο Σένγκεν. Επομένως, η ενίσχυση και η εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ασφάλισης αυτοκινήτων θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο της δράσης της Ένωσης στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
(Εάν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, θα πρέπει να συνταχθούν και άλλες αντίστοιχες τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις της παρούσας τροποποιητικής πράξης.)
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση της λειτουργίας της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της με άλλες πολιτικές της Ένωσης. Σύμφωνα με το συμπέρασμα της αξιολόγησης, η οδηγία 2009/103/ΕΚ αποδίδει ικανοποιητικά στο σύνολό της και οι περισσότερες πτυχές της δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν. Ωστόσο, εντοπίστηκαν τέσσερις τομείς στους οποίους κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξουν στοχευμένες τροποποιήσεις: αποζημίωση των θυμάτων ατυχημάτων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης, ελάχιστα υποχρεωτικά ποσά ασφαλιστικής κάλυψης, έλεγχοι ασφάλισης των οχημάτων από κράτη μέλη και η χρήση των βεβαιώσεων ιστορικού ζημιών των ασφαλισμένων από νέες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
(2)  Η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση της λειτουργίας της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της με άλλες πολιτικές της Ένωσης. Σύμφωνα με το συμπέρασμα της αξιολόγησης, η οδηγία 2009/103/ΕΚ αποδίδει ικανοποιητικά στο σύνολό της και οι περισσότερες πτυχές της δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν. Ωστόσο, εντοπίστηκαν τέσσερις τομείς στους οποίους κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξουν στοχευμένες τροποποιήσεις: αποζημίωση των ζημιωθέντων λόγω ατυχημάτων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης, ελάχιστα υποχρεωτικά ποσά ασφαλιστικής κάλυψης, έλεγχοι ασφάλισης των οχημάτων από κράτη μέλη και η χρήση των βεβαιώσεων ιστορικού αξιώσεων των ασφαλισμένων από νέες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Επιπλέον των τεσσάρων αυτών τομέων, για την καλύτερη προστασία των ζημιωθέντων, θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες για την ευθύνη στην περίπτωση ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται ρυμουλκούμενο ελκόμενο από μηχανοκίνητο όχημα.
__________________
__________________
15 Οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (ΕΕ L 263 της 7.10.2009, σ. 11).
15 Οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (ΕΕ L 263 της 7.10.2009, σ. 11).
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Ορισμένα αυτοκίνητα οχήματα, όπως τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα segway είναι μικρότερα και, συνεπώς, είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν σημαντικές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες σε σχέση με άλλα. Θα ήταν δυσανάλογο και μη ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/103/ΕΚ, δεδομένου ότι αυτό θα επέβαλλε την υποχρέωση δαπανηρής και υπερβολικής ασφαλιστικής κάλυψης για τα εν λόγω οχήματα. Η κατάσταση αυτή θα υπονόμευε επίσης την υιοθέτηση των εν λόγω οχημάτων και θα αποθάρρυνε την καινοτομία, παρόλο που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω οχήματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα με ζημιωθέντες στην ίδια κλίμακα με άλλα οχήματα, όπως αυτοκίνητα ή φορτηγά. Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, οι απαιτήσεις σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να καλύπτουν εκείνα τα οχήματα που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σημαντικές ζημίες σε μια διασυνοριακή κατάσταση. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/103/ΕΚ στα οχήματα για τα οποία η Ένωση θεωρεί ότι πρέπει να πληρούνται απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, δηλαδή τα οχήματα που υπόκεινται σε έγκριση τύπου ΕΕ.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)  Ωστόσο, είναι σημαντικό να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σε εθνικό επίπεδο το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν από οχήματα πέραν εκείνων που υπόκεινται σε έγκριση τύπου ΕΕ. Συνεπώς, είναι σημαντικό να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν νέες υποχρεωτικές διατάξεις που να καλύπτουν την προστασία των χρηστών αυτών των άλλων τύπων οχημάτων, προκειμένου να προστατεύονται οι δυνητικοί ζημιωθέντες από τροχαίο ατύχημα. Όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει να απαιτήσει τέτοια ασφαλιστική κάλυψη με τη μορφή υποχρεωτικής ασφάλισης, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί ένα όχημα σε μια διασυνοριακή κατάσταση και την ανάγκη προστασίας των δυνητικών ζημιωθέντων σε άλλο κράτος μέλος.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)
(3γ)  Είναι επίσης σκόπιμο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/103/ΕΚ τα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για μηχανοκίνητο αθλητισμό, δεδομένου ότι τα οχήματα αυτά καλύπτονται γενικά από άλλες μορφές ασφάλισης αστικής ευθύνης και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση ασφάλισης οχήματος όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε αγώνες. Δεδομένου ότι η χρήση των οχημάτων αυτών περιορίζεται σε ελεγχόμενo δρόμο ή χώρο, η πιθανότητα ατυχήματος με μη συνδεδεμένα οχήματα ή πρόσωπα είναι επίσης περιορισμένη. Ωστόσο, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν νέες υποχρεωτικές διατάξεις για την κάλυψη οχημάτων που συμμετέχουν σε εκδήλωση μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)
(3δ)   Η παρούσα οδηγία επιδιώκει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του δημόσιου συμφέροντος και του δυνητικού κόστους για τις δημόσιες αρχές, τους ασφαλιστές και τους ασφαλισμένους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι αποδοτικά ως προς το κόστος.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 ε (νέα)
(3ε)  Η χρήση οχήματος στο πλαίσιο οδικής κυκλοφορίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την κυκλοφορία οχήματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς δρόμους. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλες τις ιδιωτικές οδούς, τους χώρους στάθμευσης ή κάθε άλλη ισοδύναμη ζώνη σε ιδιωτικό έδαφος όπου έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό. Η χρήση οχήματος σε κλειστή περιοχή, όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από το ευρύ κοινό, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως χρήση οχήματος στο πλαίσιο οδικής κυκλοφορίας. Ωστόσο, όταν ένα όχημα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο οδικής κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε σημείο και, συνεπώς, υπόκειται σε απαίτηση υποχρεωτικής ασφάλισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το όχημα καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο που περιλαμβάνει δυνητικούς ζημιωθέντες κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ανεξάρτητα από το αν το όχημα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο οδικής κυκλοφορίας ή όχι κατά τη στιγμή του ατυχήματος, εκτός εάν το όχημα χρησιμοποιείται σε εκδήλωση μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να περιορίσουν την ασφαλιστική κάλυψη που δεν συνδέεται με την οδική κυκλοφορία, όταν δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία κάλυψης, όπως σε περίπτωση που ελκυστήρας εμπλέκεται σε ατύχημα όταν η κύρια λειτουργία του τη στιγμή του ατυχήματος δεν ήταν να χρησιμεύσει ως μέσο μεταφοράς αλλά να παραγάγει, ως μηχάνημα για την εκτέλεση εργασίας, την απαιτούμενη κινητήρια δύναμη.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 στ (νέα)
(3στ)  Η χρήση οχήματος αποκλειστικά σε καταστάσεις μη οδικής κυκλοφορίας θα πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/103/ΕΚ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να απαιτούν ασφαλιστική κάλυψη για οχήματα που έχουν αποταξινομηθεί μόνιμα ή προσωρινά λόγω της αδυναμίας τους να χρησιμοποιηθούν ως μέσα μεταφοράς, επειδή, για παράδειγμα, βρίσκονται σε μουσείο ή σε στάδιο αποκατάστασης ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα για άλλο λόγο, όπως η εποχιακή χρήση.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει επί του παρόντος να διενεργούν ελέγχους ασφάλισης σε οχήματα που έχουν συνήθη στάθμευση στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και σε οχήματα που έχουν συνήθη στάθμευση στο έδαφος τρίτης χώρας και εισέρχονται στο έδαφός τους προερχόμενα από το έδαφος άλλου κράτους μέλους. Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν τον έλεγχο της ασφάλισης χωρίς την ακινητοποίηση των οχημάτων και, ως εκ τούτου, χωρίς να θίγεται η ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων και των προσώπων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επιτρέπονται οι εν λόγω έλεγχοι της ασφάλισης σε οχήματα, μόνον εφόσον δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι αναγκαίοι, αναλογικοί και, εντάσσονται σε γενικό σύστημα ελέγχων στην εθνική επικράτεια και δεν απαιτούν την ακινητοποίηση του οχήματος.
(4)  Τα κράτη μέλη επί του παρόντος δεν διενεργούν ελέγχους ασφάλισης σε οχήματα που έχουν συνήθη στάθμευση στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και σε οχήματα που έχουν συνήθη στάθμευση στο έδαφος τρίτης χώρας και εισέρχονται στο έδαφός τους προερχόμενα από το έδαφος άλλου κράτους μέλους. Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η τεχνολογία αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, επιτρέπουν τον διακριτικό έλεγχο της ασφάλισης χωρίς την ακινητοποίηση των οχημάτων και, ως εκ τούτου, χωρίς να θίγεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επιτρέπονται οι εν λόγω έλεγχοι της ασφάλισης σε οχήματα, μόνον εφόσον δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι αναγκαίοι, αναλογικοί και, εντάσσονται σε γενικό σύστημα ελέγχων στην εθνική επικράτεια, διενεργούνται επίσης για οχήματα με συνήθη στάθμευση στο έδαφος του κράτους μέλους που πραγματοποιεί τους ελέγχους, δεν απαιτούν την ακινητοποίηση του οχήματος και εφόσον πραγματοποιούνται με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του ενδιαφερόμενου.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Για να μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών ώστε να επιτρέπονται οι έλεγχοι της ασφάλισης των αυτοκινήτων οχημάτων ακόμη και αν το όχημα είναι ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών, με βάση το υφιστάμενο σύστημα EUCARIS (το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης), θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να εισάγονται διακρίσεις, δεδομένου ότι όλα τα οχήματα θα πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο έλεγχο. Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με την παρούσα οδηγία θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στις δημόσιες διοικήσεις δεδομένου ότι το συγκεκριμένο σύστημα ανταλλαγής υφίσταται ήδη και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση τροχαίων παραβάσεων.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)   Η οδήγηση ανασφάλιστων οχημάτων, δηλαδή η χρήση αυτοκίνητου οχήματος χωρίς υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης αποτελεί εντεινόμενο πρόβλημα στην ΕΕ. Το κόστος που προκύπτει από την οδήγηση ανασφάλιστων οχημάτων υπολογίστηκε σε 870 εκατομμύρια EUR σε αξιώσεις για το σύνολο της Ένωσης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η οδήγηση ανασφάλιστων οχημάτων επηρεάζει αρνητικά μια σειρά ενδιαφερομένων μερών, μεταξύ άλλων τα θύματα ατυχημάτων, τους ασφαλιστές, τα εγγυητικά ταμεία και τους αντισυμβαλλόμενους σε ασφαλιστικές συμβάσεις αυτοκινήτων οχημάτων.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να διατηρούν δεδομένα για διάστημα μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εξακριβωθεί κατά πόσον ένα όχημα διαθέτει έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη. Όταν διαπιστώνεται ότι ένα όχημα διαθέτει κάλυψη, όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την εν λόγω επαλήθευση θα πρέπει να διαγράφονται. Όταν ένα σύστημα επαλήθευσης δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αν ένα όχημα είναι ασφαλισμένο, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται μόνο για μέγιστη περίοδο 30 ημερών ή έως ότου αποδειχθεί η έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος, ανάλογα με το ποιο χρονικό διάστημα είναι συντομότερο. Όσον αφορά τα οχήματα για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη, είναι εύλογο να απαιτείται η διατήρηση των εν λόγω δεδομένων έως ότου ολοκληρωθούν οποιεσδήποτε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες και το όχημα καλυφθεί από έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για την αποτελεσματική και αποδοτική προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, τα θύματα αυτά πρέπει πάντα να αποζημιώνονται για τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημίες που υφίστανται, ανεξαρτήτως του αν η ασφαλιστική επιχείρηση του υπεύθυνου μέρους είναι φερέγγυα ή όχι. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν ή να ορίσουν οργανισμό, ο οποίος θα χορηγεί την αρχική αποζημίωση στους ζημιωθέντες που έχουν συνήθη τόπο διαμονής στο έδαφός τους και ο οποίος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της εν λόγω αποζημίωσης από τον οργανισμό που συστάθηκε ή ορίστηκε για τον ίδιο σκοπό στο κράτος μέλος της εγκατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης η οποία εξέδωσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος του υπαίτιου μέρους. Προκειμένου, ωστόσο, να μην υποβάλλονται παράλληλες αιτήσεις αποζημίωσης, τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων δεν θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης στον εν λόγω οργανισμό, αν έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους ή έχουν ασκήσει αγωγή εναντίον της οικείας ασφαλιστικής επιχείρησης και η αίτηση αυτή τελεί ακόμα υπό εξέταση και η αγωγή εξακολουθεί να εκκρεμεί.
(7)  Για την αποτελεσματική και αποδοτική προστασία των ζημιωθέντων λόγω τροχαίων ατυχημάτων, θα πρέπει πάντα να καταβάλλονται στους ζημιωθέντες τα ποσά που τους οφείλονται ως αποζημίωση για τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημίες που υφίστανται, ανεξαρτήτως του αν η ασφαλιστική επιχείρηση του υπεύθυνου μέρους είναι φερέγγυα ή όχι. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν ή να ορίσουν οργανισμό, ο οποίος θα χορηγεί αμελλητί αρχική αποζημίωση, τουλάχιστον μέχρι το όριο της ασφαλιστικής υποχρέωσης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/103/ΕΚ ή τα όρια εγγύησης που ορίζει το κράτος μέλος, αν είναι υψηλότερα, στους ζημιωθέντες που έχουν συνήθη τόπο διαμονής στο έδαφός τους και ο οποίος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της εν λόγω αποζημίωσης από τον οργανισμό που συστάθηκε ή ορίστηκε για τον ίδιο σκοπό στο κράτος μέλος της εγκατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης η οποία εξέδωσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος του υπαίτιου μέρους. Προκειμένου, ωστόσο, να μην υποβάλλονται παράλληλες αιτήσεις αποζημίωσης, τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων δεν θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης στον εν λόγω οργανισμό, αν έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους και η αίτηση αυτή τελεί ακόμα υπό εξέταση.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η γνησιότητα του ιστορικού αξιώσεων των ασφαλισμένων που επιθυμούν να συνάψουν νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια με ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξακριβώνεται εύκολα προκειμένου να διευκολύνεται η αναγνώριση του εκάστοτε ιστορικού αξιώσεων κατά τη σύναψη νέου ασφαλιστήριου συμβολαίου. Προκειμένου να απλουστευτούν η επαλήθευση και η εξακρίβωση της γνησιότητας των βεβαιώσεων του ιστορικού αξιώσεων, είναι σημαντικό το περιεχόμενο και η μορφή της βεβαίωσης του εκάστοτε ιστορικού αξιώσεων να είναι κοινά σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπόψη τις βεβαιώσεις ιστορικού ζημιών προκειμένου να καθορίσουν τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε διακρίσεις λόγω της εθνικότητας ή αποκλειστικά και μόνο λόγω του προηγούμενου κράτους μέλους διαμονής του ασφαλισμένου. Για να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν με ποιον τρόπο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μεταχειρίζονται τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δημοσιεύουν τις πολιτικές που ακολουθούν όσον αφορά τη χρήση του ιστορικού αξιώσεων κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων.
(8)  Η γνησιότητα του ιστορικού αξιώσεων των ασφαλισμένων που επιθυμούν να συνάψουν νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια με ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξακριβώνεται εύκολα προκειμένου να διευκολύνεται η αναγνώριση του εκάστοτε ιστορικού αξιώσεων κατά τη σύναψη νέου ασφαλιστήριου συμβολαίου. Προκειμένου να απλουστευτούν η επαλήθευση και η εξακρίβωση της γνησιότητας των βεβαιώσεων του ιστορικού αξιώσεων, είναι σημαντικό το περιεχόμενο και η μορφή της βεβαίωσης του εκάστοτε ιστορικού αξιώσεων να είναι κοινά σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπόψη τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων προκειμένου να καθορίσουν τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε διακρίσεις λόγω της εθνικότητας ή αποκλειστικά και μόνο λόγω του προηγούμενου κράτους μέλους διαμονής του ασφαλισμένου. Επιπρόσθετα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να θεωρούν μια βεβαίωση από άλλο κράτος μέλος ισότιμη με εγχώρια βεβαίωση και να εφαρμόζουν τυχόν διαθέσιμες εκπτώσεις σε έναν κατά τα άλλα πανομοιότυπο δυνητικό πελάτη και τις εκπτώσεις που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία ενός κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να θεσπίζουν εθνική νομοθεσία για τα συστήματα bonus-malus, δεδομένου ότι τα συστήματα αυτά έχουν εθνικό χαρακτήρα, χωρίς κανένα διασυνοριακό στοιχείο και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η λήψη αποφάσεων όσον αφορά τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να εξακολουθήσει να εναπόκειται στα κράτη μέλη. Για να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν με ποιον τρόπο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μεταχειρίζονται τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δημοσιεύουν τις πολιτικές που ακολουθούν όσον αφορά τη χρήση του ιστορικού αξιώσεων κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή της βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20.
διαγράφεται
__________________
20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Προκειμένου να εφαρμόζεται πλήρως η χρήση της βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε διαφανή εργαλεία σύγκρισης τιμών.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ελάχιστα ποσά ευθυγραμμίζονται με την εξέλιξη της οικονομικής πραγματικότητας (και δεν υφίστανται διάβρωση με την πάροδο του χρόνου), η εξουσία έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την προσαρμογή των ελάχιστων ποσών κάλυψης της ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εξελισσόμενη οικονομική πραγματικότητα και να προσδιορίζονται τα διαδικαστικά καθήκοντα και οι διαδικαστικές υποχρεώσεις των οργανισμών που έχουν συσταθεί ή στους οποίους έχει ανατεθεί η παροχή αποζημιώσεων δυνάμει του άρθρου 10α όσον αφορά την επιστροφή της αποζημίωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξαγάγει ουσιαστικές διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα μάλιστα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(10)  Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον καθορισμό του περιεχομένου και της μορφής των βεβαιώσεων ιστορικού αξιώσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ελάχιστα ποσά κάλυψης της ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων ευθυγραμμίζονται με την εξέλιξη της οικονομικής πραγματικότητας (και δεν υφίστανται διάβρωση με την πάροδο του χρόνου), η εξουσία έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την προσαρμογή των εν λόγω ελάχιστων ποσών, καθώς και τον προσδιορισμό των διαδικαστικών καθηκόντων και των διαδικαστικών υποχρεώσεων των οργανισμών που έχουν συσταθεί ή στους οποίους έχει ανατεθεί η παροχή αποζημιώσεων δυνάμει του άρθρου 10α της οδηγίας 2009/103/ΕΚ όσον αφορά την επιστροφή της αποζημίωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξαγάγει ουσιαστικές διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα μάλιστα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
__________________
1a EE L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της λειτουργίας της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των θυμάτων, το ποσό των εκκρεμών αξιώσεων λόγω καθυστερήσεων στην καταβολή των αποζημιώσεων που προέκυψαν από διασυνοριακές υποθέσεις αφερεγγυότητας, το ύψος των ελάχιστων ποσών κάλυψης στα κράτη μέλη, το ποσό των αξιώσεων που οφείλονται σε οδήγηση ανασφάλιστου οχήματος εκτός συνόρων και τον αριθμό των καταγγελιών που αφορούν βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων.
(11)  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της λειτουργίας της οδηγίας 2009/103/EΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ζημιωθέντων, το ποσό των εκκρεμών αξιώσεων λόγω καθυστερήσεων στην καταβολή των αποζημιώσεων που προέκυψαν από διασυνοριακές υποθέσεις αφερεγγυότητας, το ύψος των ελάχιστων ποσών κάλυψης στα κράτη μέλη, το ποσό των αξιώσεων που οφείλονται σε οδήγηση ανασφάλιστου οχήματος εκτός συνόρων και τον αριθμό των καταγγελιών που αφορούν βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί και να επανεξετάζει την οδηγία 2009/103/ΕΚ υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης αυτόνομων και ημιαυτόνομων οχημάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι εξακολουθεί να εξυπηρετεί τον σκοπό της, δηλαδή να προστατεύει τους δυνητικούς ζημιωθέντες από ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται αυτοκίνητα οχήματα. Θα πρέπει επίσης να αναλύσει το σύστημα ευθύνης των ελαφρών οχημάτων υψηλής ταχύτητας, και να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός συστήματος bonus-malus σε επίπεδο Ένωσης.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, που αφορούν κυρίως την παροχή ίσης ελάχιστης προστασίας στα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και τη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων στις περιπτώσεις στις οποίες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθίστανται αφερέγγυες, είναι αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν αντίθετα, λόγω των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.
(12)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, που αφορούν κυρίως την παροχή ίσης ελάχιστης προστασίας στους ζημιωθέντες λόγω τροχαίων ατυχημάτων σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, τη διασφάλιση της προστασίας τους στις περιπτώσεις στις οποίες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθίστανται αφερέγγυες, και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης κατά την επαλήθευση της γνησιότητας βεβαιώσεων ιστορικού αξιώσεων από ασφαλιστές για μελλοντικούς ασφαλισμένους που διασχίζουν τα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης, είναι αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν αντίθετα, λόγω των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Προκειμένου να προωθηθεί μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τους ζημιωθέντες λόγω ατυχημάτων στις περιπτώσεις που ένα αυτοκίνητο όχημα χρησιμοποιείται ως όπλο για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος ή τρομοκρατικής ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο οργανισμός αποζημίωσής τους που συστάθηκε ή εξουσιοδοτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2009/103/ΕΚ χειρίζεται όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από τέτοιου είδους εγκλήματα ή ενέργειες.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
-1)  Ο όρος «θύμα» αντικαθίσταται από τον όρο «ζημιωθείς» και ο όρος «θύματα» αντικαθίσταται από τον όρο «ζημιωθέντες», σε όλη την οδηγία.
(Η τελική ακριβής διατύπωση του «ζημιωθέντος» πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση, με βάση τις γραμματικές ανάγκες, και η έγκριση αυτής της τροπολογίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περαιτέρω αντίστοιχων τροποποιήσεων της τροποποιημένης οδηγίας.)
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1α
1α)  «κυκλοφορία οχήματος»: οποιαδήποτε χρήση τέτοιου οχήματος που προορίζεται συνήθως να χρησιμεύει ως μέσο μεταφοράς, η οποία ανταποκρίνεται στη συνήθη λειτουργία του εν λόγω οχήματος, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών του οχήματος και ανεξαρτήτως του εδάφους στο οποίο χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο όχημα και του αν το όχημα είναι ακινητοποιημένο ή κινείται.»·
1α)  «κυκλοφορία οχήματος»: οποιαδήποτε χρήση οχήματος στο πλαίσιο οδικής κυκλοφορίας, η οποία ανταποκρίνεται στη συνήθη λειτουργία του οχήματος ως μέσου μεταφοράς τη στιγμή του ατυχήματος, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών του οχήματος και ανεξαρτήτως του εδάφους στο οποίο χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο όχημα και του αν το όχημα είναι ακινητοποιημένο ή κινείται·
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 2 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)
1α)  Στο άρθρο 2 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο στα οχήματα που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858*, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013** ή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013***.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στο πλαίσιο της συμμετοχής σε ανταγωνιστική αθλητική δραστηριότητα ή σε σχετικές αθλητικές δραστηριότητες εντός κλειστής περιοχής.
__________________
* Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).
**Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1).
***Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 52).»
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 3 – εδάφιο 4 α (νέο)
1β)  Στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν ένα όχημα απαιτείται να διαθέτει ασφάλιση δυνάμει της πρώτης παραγράφου, η ασφάλιση είναι επίσης έγκυρη και καλύπτει ζημιωθέντες σε περίπτωση ατυχημάτων που συμβαίνουν:
α)  όταν το όχημα κυκλοφορεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την κύρια λειτουργία του· και
β)  εκτός της χρήσης του οχήματος στο πλαίσιο οδικής κυκλοφορίας.
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν περιορισμούς σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη όσον αφορά τη χρήση του οχήματος εκτός του πλαισίου της οδικής κυκλοφορίας όπως αναφέρεται στην πέμπτη παράγραφο στοιχείο β). Η παρούσα διάταξη χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση και μόνο όταν είναι αναγκαίο, όταν τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η εν λόγω κάλυψη θα υπερέβαινε το εύλογα αναμενόμενο από μια ασφάλιση αυτοκινήτου. Η παρούσα διάταξη δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιείται για την καταστρατήγηση των αρχών και των κανόνων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.»
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν τέτοιους ελέγχους ασφάλισης υπό τον όρο ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι αναγκαίοι και αναλογικοί για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, και
Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν τέτοιους ελέγχους ασφάλισης υπό τον όρο ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι αναγκαίοι και αναλογικοί για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, σέβονται τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τα έννομα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου, και
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος ελέγχων στην εθνική επικράτεια και δεν προϋποθέτουν την ακινητοποίηση του οχήματος.
β)  αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος ελέγχων στην εθνική επικράτεια που διενεργούνται επίσης όσον αφορά οχήματα με συνήθη στάθμευση στο έδαφος του κράτους μέλους που διενεργεί τον έλεγχο, και δεν προϋποθέτουν την ακινητοποίηση του οχήματος.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Για τους σκοπούς της διενέργειας ελέγχων ασφάλισης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, ένα κράτος μέλος παρέχει στα άλλα κράτη μέλη πρόσβαση στα ακόλουθα εθνικά δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και την εξουσία να διεξάγουν σχετικές αυτοματοποιημένες αναζητήσεις:
α)  δεδομένα σχετικά με το κατά πόσον ένα όχημα καλύπτεται από υποχρεωτική ασφάλιση·
β)  δεδομένα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ή κατόχους του οχήματος που σχετίζονται με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που υπέχουν σύμφωνα με το άρθρο 3.
Η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα χορηγείται μέσω των εθνικών σημείων επαφής των κρατών μελών, τα οποία ορίζονται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/413*.
__________________
* Οδηγία (EE) 2015/413 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια (ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 9).
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Κατά τη διεξαγωγή αναζήτησης υπό μορφή εξερχόμενης αίτησης, το εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους που διενεργεί έλεγχο ασφάλισης χρησιμοποιεί τον πλήρη αριθμό ταξινόμησης. Οι αναζητήσεις αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ*. Το κράτος μέλος που διενεργεί έλεγχο ασφάλισης χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχει συλλέξει για να διαπιστώσει κατά πόσον ένα όχημα καλύπτεται από έγκυρη υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας.
__________________
*Απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 12).
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ασφάλεια και την προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων, κατά το δυνατόν με τη χρήση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 15 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ και των τροποποιημένων εκδόσεων αυτών των εφαρμογών λογισμικού, σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ. Οι τροποποιημένες εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού προβλέπουν τόσο την επιγραμμική ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο όσο και την ανταλλαγή δεδομένων κατά δέσμες, η δεύτερη από τις οποίες επιτρέπει την ανταλλαγή πολλαπλών αιτήσεων ή απαντήσεων με ένα μόνο μήνυμα.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 α, 1 β και 1 γ (νέα)
Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη ορίζουν τον ακριβή σκοπό, λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομική βάση, συμμορφώνονται προς τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας και συνάδουν με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του περιορισμού του σκοπού, ενώ ορίζουν αναλογική περίοδο διατήρησης των δεδομένων.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για τον χειρισμό ενός ελέγχου ασφάλισης. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται πλήρως μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για αυτόν τον σκοπό. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο ασφάλισης προκύψει ότι όχημα καλύπτεται από υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με το άρθρο 3, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει αμέσως τα εν λόγω δεδομένα. Όταν ο έλεγχος δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον ένα όχημα καλύπτεται από υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με το άρθρο 3, τα δεδομένα διατηρούνται για αναλογική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες ή για την περίοδο που απαιτείται για τη διαπίστωση της ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το ποια περίοδος είναι η συντομότερη.
Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα όχημα ταξιδεύει χωρίς υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με το άρθρο 3, μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  αν πρόκειται για σωματικές βλάβες: 6 070 000 EUR για κάθε ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων ή 1 220 000 EUR για κάθε θύμα·
α)  αν πρόκειται για σωματικές βλάβες: 6 070 000 EUR για κάθε ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιωθέντων ή 1 220 000 EUR για κάθε ζημιωθέντα·
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  αν πρόκειται για υλικές ζημίες, 1 220 000 EUR για κάθε αξίωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.
β)  αν πρόκειται για υλικές ζημίες, 1 220 000 EUR για κάθε ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιωθέντων.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
3α)   Στο άρθρο 10, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Κάθε κράτος μέλος ιδρύει ή εγκρίνει οργανισμό, αποστολή του οποίου είναι να αποζημιώνει, τουλάχιστον εντός των ορίων της υποχρέωσης ασφάλισης, τις υλικές ζημίες ή τις σωματικές βλάβες που προκαλούνται από οχήματα αγνώστων στοιχείων ή για τα οποία δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση ασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 3.
«Κάθε κράτος μέλος ιδρύει ή εγκρίνει οργανισμό, αποστολή του οποίου είναι να αποζημιώνει, τουλάχιστον έως το όριο της υποχρέωσης ασφάλισης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή τα όρια εγγύησης που ορίζει κάθε κράτος μέλος, εάν είναι υψηλότερα, για τις υλικές ζημίες ή τις σωματικές βλάβες που προκαλούνται από οχήματα αγνώστων στοιχείων ή για τα οποία δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση ασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 3, μεταξύ άλλων για περιστατικά όπου ένα αυτοκίνητο όχημα χρησιμοποιείται ως όπλο για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος ή τρομοκρατικής ενέργειας.»
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 10α
Άρθρο 10α
Άρθρο 10α
Προστασία των ζημιωθέντων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης ή έλλειψης συνεργασίας ασφαλιστικής επιχείρησης
Προστασία των ζημιωθέντων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης
-1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ζημιωθέντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση τουλάχιστον μέχρι τα όρια της υποχρέωσης ασφάλισης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή τα όρια εγγύησης που ορίζονται από τα κράτη μέλη, εάν είναι υψηλότερα, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προκαλούνται από όχημα ασφαλισμένο από ασφαλιστική επιχείρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)  η ασφαλιστική επιχείρηση τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης· ή
β)  η ασφαλιστική επιχείρηση τελεί υπό διαδικασία εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 268 στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·
1.  Τα κράτη μέλη συστήνουν ή εξουσιοδοτούν οργανισμό να αποζημιώνει τους ζημιωθέντες με συνήθη τόπο διαμονής στο έδαφός τους, τουλάχιστον έως τα όρια της υποχρεωτικής ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 σχετικά με τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημίες που προκαλούνται από όχημα που έχει ασφαλιστεί από ασφαλιστική επιχείρηση σε οποιαδήποτε από τις εξής καταστάσεις:
1.  Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή εξουσιοδοτεί οργανισμό για να αποζημιώνει τους ζημιωθέντες με συνήθη τόπο διαμονής στο έδαφός τους, στις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο -1.
α)  η ασφαλιστική επιχείρηση τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης·
β)  η ασφαλιστική επιχείρηση τελεί υπό διαδικασία εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 268 στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***·
γ)  η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο αντιπρόσωπός της για τον διακανονισμό των ζημιών δεν έχει δώσει αιτιολογημένη απάντηση στα σημεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση αποζημίωσης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ζημιωθείς/η ζημιωθείσα υπέβαλε την αίτηση αποζημίωσης στην εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση.
2.  Οι ζημιωθέντες δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση στον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αν έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή αν έχουν ασκήσει ευθεία αγωγή κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης και η συγκεκριμένη αίτηση ή αγωγή εξακολουθεί να εκκρεμεί.
3.  Ο οργανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 απαντά στην αίτηση εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ζημιωθείς/η ζημιωθείσα υπέβαλε την αίτηση αποζημίωσης.
3.  Ο ζημιωθείς μπορεί να αιτηθεί αποζημίωση απευθείας από τον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ο οργανισμός αυτός, βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο ζημιωθείς κατόπιν αιτήματος, παρέχει στον ζημιωθέντα αιτιολογημένη απάντηση σχετικά με την πληρωμή τυχόν αποζημίωσης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που ο ζημιωθείς υποβάλλει αίτηση αποζημίωσης.
Όταν οφείλεται αποζημίωση, ο οργανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απάντησής του, καταβάλλει την πλήρη αποζημίωση στον ζημιωθέντα ή, όταν η αποζημίωση έχει τη μορφή συμφωνημένων περιοδικών πληρωμών, ξεκινά τις εν λόγω πληρωμές.
Όταν ένας ζημιωθείς έχει υποβάλει αίτηση αποζημίωσης σε ασφαλιστική επιχείρηση ή στον αντιπρόσωπό της για τον διακανονισμό των αξιώσεων , που πριν ή κατά τη διάρκεια διεκπεραίωσης της αξίωσης εντάχθηκε στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο -1, και ο εν λόγω ζημιωθείς δεν έχει λάβει ακόμη αιτιολογημένη απάντηση από την εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση ή τον αντιπρόσωπό της για τον διακανονισμό των αξιώσεων, ο ζημιωθείς είναι σε θέση να υποβάλει εκ νέου την αίτησή του για αποζημίωση στον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
4.  Αν ο ζημιωθείς/η ζημιωθείσα διαμένει σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ασφαλιστική επιχείρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο οργανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και που έχει αποζημιώσει τον εν λόγω ζημιωθέντα/την εν λόγω ζημιωθείσα στο κράτος μέλος διαμονής του/της, έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε ως αποζημίωση από τον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ασφαλιστική επιχείρηση που εξέδωσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του υπεύθυνου μέρους.
4.  Αν η ασφαλιστική επιχείρηση αδειοδοτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος για το οποίο, ο οργανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αρμόδιος, ο οργανισμός αυτός έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε ως αποζημίωση από τον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στο κράτος μέλος στο οποίο αδειοδοτήθηκε η ασφαλιστική επιχείρηση.
5.  Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν με την επιφύλαξη:
5.  Οι παράγραφοι -1 έως 4 ισχύουν με την επιφύλαξη:
α)  του δικαιώματος των κρατών μελών να προσδίδουν στην αποζημίωση που καταβλήθηκε από τον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επικουρικό ή μη επικουρικό χαρακτήρα·
α)  του δικαιώματος των κρατών μελών να προσδίδουν στην αποζημίωση που καταβλήθηκε από τον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επικουρικό ή μη επικουρικό χαρακτήρα·
β)  του δικαιώματος των κρατών μελών να ρυθμίζουν τον διακανονισμό των αξιώσεων που προκύπτουν από το ίδιο ατύχημα μεταξύ:
β)  του δικαιώματος των κρατών μελών να ρυθμίζουν τον διακανονισμό των αξιώσεων που προκύπτουν από το ίδιο ατύχημα μεταξύ:
i)  του οργανισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1·
i)  του οργανισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1·
ii)  του υπεύθυνου ή των υπευθύνων του ατυχήματος·
ii)  του υπεύθυνου ή των υπευθύνων του ατυχήματος·
iii)  άλλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που υποχρεούνται να αποζημιώσουν τον ζημιωθέντα/τη ζημιωθείσα.
iii)  άλλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που υποχρεούνται να αποζημιώσουν τον ζημιωθέντα/τη ζημιωθείσα.
6.  Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν στον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να εξαρτά την καταβολή της αποζημίωσης από άλλους όρους εκτός αυτών που ορίζει η παρούσα οδηγία, και ειδικότερα από τον όρο σύμφωνα με τον οποίο οι ζημιωθέντες πρέπει να αποδείξουν ότι το υπεύθυνο μέρος αδυνατεί ή αρνείται να πληρώσει.
6.  Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν στον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να εξαρτά την καταβολή της αποζημίωσης από άλλους όρους εκτός αυτών που ορίζει η παρούσα οδηγία ή να μειώνει την αποζημίωση. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν στον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να εξαρτά την καταβολή της αποζημίωσης από τον όρο σύμφωνα με τον οποίο ο ζημιωθείς αποδεικνύει ότι το υπεύθυνο μέρος ή η ασφαλιστική επιχείρηση αδυνατεί ή αρνείται να πληρώσει.
7.  Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28β προκειμένου να καθορίζει τα διαδικαστικά καθήκοντα και τις διαδικαστικές υποχρεώσεις των οργανισμών που έχουν συσταθεί ή εξουσιοδοτηθεί δυνάμει του άρθρου 10α σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της αποζημίωσης.»
7.   Το παρόν άρθρο αρχίζει να ισχύει:
α)  αφού συναφθεί συμφωνία μεταξύ των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίοι έχουν συσταθεί ή εξουσιοδοτηθεί από τα κράτη μέλη όσον αφορά τα καθήκοντα τους και τις υποχρεώσεις και διαδικασίες αποζημίωσης·
β)  από την ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Επιτροπή αφού διαπιστώσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι έχει συναφθεί η συμφωνία που αναφέρεται στο στοιχείο α).
7α.  Οι ζημιωθέντες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 μπορούν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο -1, να ζητήσουν αποζημίωση από τον οργανισμό αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 24 στο κράτος μέλος κατοικίας τους.
7β.  Ο ζημιωθείς μπορεί να ζητήσει αποζημίωση απευθείας από τον οργανισμό αποζημίωσης ο οποίος, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τον ζημιωθέντα κατόπιν αιτήματος, δίνει αιτιολογημένη απάντηση στον ζημιωθέντα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που ο ζημιωθείς υποβάλλει αίτηση αποζημίωσης.
Μετά την παραλαβή της αίτησης αποζημίωσης, ο οργανισμός αποζημίωσης ενημερώνει τα ακόλουθα πρόσωπα ή τους ακόλουθους οργανισμούς ότι έλαβε αίτηση αποζημίωσης από τον ζημιωθέντα:
α)  την ασφαλιστική επιχείρηση που τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εκκαθάρισης·
β)  τον εκκαθαριστή που έχει διοριστεί για την εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 268 στοιχείο στ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·
γ)  τον οργανισμό αποζημίωσης του κράτους μέλους όπου συνέβη το ατύχημα· και
δ)  τον οργανισμό αποζημίωσης του κράτους μέλους στο οποίο αδειοδοτήθηκε η ασφαλιστική επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος μέλος διαφέρει από το κράτος μέλος στο οποίο συνέβη το ατύχημα.
7γ.  Μετά τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 7β, ο οργανισμός αποζημίωσης του κράτους μέλους όπου συνέβη το ατύχημα ενημερώνει τον οργανισμό αποζημίωσης του κράτους μέλους κατοικίας του ζημιωθέντος κατά πόσον η αποζημίωση από τον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να θεωρείται ως επικουρική ή μη. Ο οργανισμός αποζημίωσης στο κράτος μέλος διαμονής του ζημιωθέντος λαμβάνει υπόψη του τις πληροφορίες αυτές κατά την καταβολή αποζημίωσης.
7δ.  Ο οργανισμός αποζημίωσης που έχει αποζημιώσει τον ζημιωθέντα στο κράτος μέλος διαμονής του δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε ως αποζημίωση από τον οργανισμό αποζημίωσης του κράτους μέλους στο οποίο η ασφαλιστική επιχείρηση αδειοδοτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.
7ε.  Ο τελευταίος αυτός οργανισμός υποκαθίσταται στα δικαιώματα του ζημιωθέντος έναντι του οργανισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου έχει αδειοδοτηθεί η ασφαλιστική επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, στον βαθμό που ο οργανισμός αποζημίωσης στο κράτος μέλος κατοικίας του ζημιωθέντος παρείχε αποζημίωση για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες.
Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να αναγνωρίσει την υποκατάσταση αυτή, όπως προβλέπεται σε οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος.
7στ.  Η συμφωνία μεταξύ των οργανισμών αποζημίωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες αποζημίωσης των οργανισμών που απορρέουν από το παρόν άρθρο.
7ζ.  Σε περίπτωση απουσίας της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 7 στοιχείο α) ή απουσίας τροποποίησης της συμφωνίας δυνάμει της παραγράφου 7στ έως ... [δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας], ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28β που ορίζει τα διαδικαστικά καθήκοντα και τις διαδικαστικές υποχρεώσεις των οργανισμών που έχουν συσταθεί ή εξουσιοδοτηθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου όσον αφορά την αποζημίωση, ή την τροποποίηση της συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 3, ή και των δύο, εφόσον απαιτείται.
__________________
__________________
* Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
*** Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 15
4α)  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 15
«Άρθρο 15
Οχήματα αποστελλόμενα από κράτος μέλος σε άλλο
Οχήματα αποστελλόμενα από κράτος μέλος σε άλλο
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 στοιχείο δ) δεύτερη περίπτωση της δεύτερης οδηγίας 88/357/ΕΟΚ, όταν όχημα αποστέλλεται από κράτος μέλος σε άλλο, κράτος στο οποίο βρίσκεται ο κίνδυνος θεωρείται το κράτος μέλος προορισμού, αμέσως μετά την αποδοχή της παράδοσης από τον αγοραστή για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, ακόμη και αν το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί επισήμως στο κράτος μέλος προορισμού.
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 σημείο 13 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, όταν όχημα αποστέλλεται από κράτος μέλος σε άλλο, κράτος στο οποίο βρίσκεται ο κίνδυνος θεωρείται είτε το κράτος μέλος ταξινόμησης είτε, αμέσως μετά την αποδοχή της παράδοσης από τον αγοραστή, το κράτος μέλος προορισμού, για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, ακόμη και αν το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί επισήμως στο κράτος μέλος προορισμού.
2.  Εφόσον το όχημα εμπλακεί σε ατύχημα κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, χωρίς να είναι ασφαλισμένο, υπεύθυνος για την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 1 είναι ο οργανισμός του κράτους μέλους προορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 9.
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να γνωστοποιούν στο κέντρο πληροφόρησης του κράτους μέλους στο οποίο είναι ταξινομημένο το όχημα ότι έχουν εκδώσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κυκλοφορία του εν λόγω οχήματος.
__________________
* Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 15 α (νέο)
4β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 15α
Ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που αφορά ρυμουλκούμενο ελκόμενο από μηχανοκίνητο όχημα
Σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλείται από σύνολο οχημάτων αποτελούμενο από ρυμουλκούμενο ελκόμενο από μηχανοκίνητο όχημα, ο ζημιωθείς αποζημιώνεται από την επιχείρηση που έχει ασφαλίσει το ρυμουλκούμενο, όταν:
—  υπάρχει χωριστή ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτων· και
—  το ρυμουλκούμενο μπορεί να ταυτοποιηθεί, αλλά το μηχανοκίνητο όχημα δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί.
Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση που αποζημιώνει τον ζημιωθέντα έχει δικαίωμα προσφυγής στην επιχείρηση που ασφάλισε το έλκον μηχανοκίνητο όχημα, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο.»
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, όταν λαμβάνουν υπόψη τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων που εκδίδονται από άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς, όπως αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, να μην μεταχειρίζονται τους συμβαλλομένους σε ασφαλιστική σύμβαση κατά τρόπο ώστε να εισάγονται διακρίσεις ή να μην αυξάνουν τα ασφάλιστρά τους λόγω της εθνικότητάς τους ή αποκλειστικά και μόνο λόγω του προηγούμενου κράτους μέλους διαμονής τους.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, όταν λαμβάνουν υπόψη τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων που εκδίδονται από άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς, όπως αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, να μην μεταχειρίζονται τους συμβαλλομένους σε ασφαλιστική σύμβαση κατά τρόπο ώστε να εισάγονται διακρίσεις ή να μην αυξάνουν τα ασφάλιστρά τους λόγω της εθνικότητάς τους ή αποκλειστικά και μόνο λόγω του προηγούμενου κράτους μέλους διαμονής τους.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 16 – εδάφιο 3 α (νέο)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν μια ασφαλιστική επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων, κατά τον καθορισμό των ασφαλίστρων, λαμβάνει επίσης υπόψη τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων που έχουν εκδοθεί από ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη ως ισότιμες με εκείνες που εκδίδονται από ασφαλιστική επιχείρηση εντός του ίδιου κράτους μέλους και εφαρμόζει, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τυχόν κανονιστικές απαιτήσεις ως προς τη μεταχείριση ασφαλίστρων.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 16 – εδάφιο 4
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν τις πολιτικές τους σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων.
Με την επιφύλαξη των πολιτικών τιμολόγησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν τις πολιτικές τους σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 16 – εδάφιο 5
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28α παράγραφος 2 ορίζοντας το περιεχόμενο και τη μορφή της βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο. Η δήλωση περιέχει πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των ακόλουθων πληροφοριών:
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28β ορίζοντας το περιεχόμενο και τη μορφή της βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο. Η εν λόγω δήλωση περιέχει, κατ’ ελάχιστον, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:
α)  την ταυτότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης που εκδίδει τη βεβαίωση ιστορικού αξιώσεων·
α)  την ταυτότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης που εκδίδει τη βεβαίωση ιστορικού αξιώσεων·
β)  την ταυτότητα του συμβαλλομένου σε ασφαλιστική σύμβαση·
β)  την ταυτότητα του συμβαλλομένου σε ασφαλιστική σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησης, της διεύθυνσης επικοινωνίας και, κατά περίπτωση, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της άδειας οδήγησης·
γ)  το ασφαλισμένο όχημα·
γ)  το ασφαλισμένο όχημα και τον αναγνωριστικό αριθμό του οχήματος·
δ)  την περίοδο κάλυψης του ασφαλισμένου οχήματος:
δ)  την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος·
ε)  τον αριθμό και την αξία των αξιώσεων αποζημίωσης αστικής ευθύνης που δηλώθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτεται από τη βεβαίωση ιστορικού ζημιών.»
ε)  τον αριθμό των αξιώσεων αποζημίωσης αστικής ευθύνης που δηλώθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτεται από τη βεβαίωση ιστορικού αξιώσεων, στις οποίες ήταν υπαίτιος ο ασφαλισμένος, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της φύσης κάθε αξίωσης, όσον αφορά υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες, και κατά πόσο η αξίωση είναι επί του παρόντος ανοικτή ή κλειστή.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 16 – εδάφιο 5 α (νέο)
Η Επιτροπή διαβουλεύεται με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την έκδοση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και επιδιώκει την επίτευξη αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 16 α (νέο)
5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 16α
Εργαλείο σύγκρισης τιμών
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν δωρεάν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο εργαλείο σύγκρισης, το οποίο τους επιτρέπει να συγκρίνουν και να αξιολογούν γενικές τιμές και τιμολόγια μεταξύ των παρόχων υποχρεωτικής ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 3, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι καταναλωτές.
2.  Οι πάροχοι υποχρεωτικής ασφάλισης παρέχουν στις αρμόδιες αρχές όλες τις πληροφορίες που ζητούνται για ένα τέτοιο εργαλείο και μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι όσο ακριβείς και επικαιροποιημένες απαιτείται ώστε να διασφαλίζεται η εν λόγω ακρίβεια. Ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόσθετες επιλογές ασφάλισης αυτοκινήτου πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης δυνάμει του άρθρου 3.
3.  Το εργαλείο σύγκρισης:
α)  λειτουργεί ανεξάρτητα από τους παρόχους υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα της αναζήτησης·
β)  δημοσιοποιεί με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης του εργαλείου σύγκρισης·
γ)  ορίζει σαφή αντικειμενικά κριτήρια επί των οποίων βασίζεται η σύγκριση·
δ)  χρησιμοποιεί απλή και σαφή γλώσσα·
ε)  παρέχει ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και αναφέρει την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης·
στ)  είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε πάροχο υποχρεωτικής ασφάλισης καθιστώντας διαθέσιμες τις σχετικές πληροφορίες, και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προσφορών που καλύπτουν σημαντικό μέρος της αγοράς και, εάν οι προβαλλόμενες πληροφορίες δεν προσφέρουν πλήρη επισκόπηση της αγοράς, σαφή σχετική δήλωση, πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων·
ζ)  προβλέπει αποτελεσματική διαδικασία για την αναφορά εσφαλμένων πληροφοριών.
η)  περιλαμβάνει δήλωση ότι οι τιμές βασίζονται στις παρεχόμενες πληροφορίες και δεν είναι δεσμευτικές για τους ασφαλιστικούς φορείς.
4.  Τα εργαλεία σύγκρισης που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 στοιχεία α) έως η) πιστοποιούνται, κατόπιν αίτησης του παρόχου του εργαλείου, από τις αρμόδιες αρχές.
5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28β, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό της μορφής και των λειτουργιών του εν λόγω εργαλείου σύγκρισης και των κατηγοριών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από τους ασφαλιστικούς φορείς υπό το φως του εξατομικευμένου χαρακτήρα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
6.  Με την επιφύλαξη άλλων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης και σύμφωνα με το άρθρο 27, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων προστίμων, για φορείς εκμετάλλευσης εργαλείων σύγκρισης που παραπλανούν τους καταναλωτές ή δεν γνωστοποιούν σαφώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους και κατά πόσον λαμβάνουν αμοιβή από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.»
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 18 α (νέο)
5β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 18a
Πρόσβαση στις εκθέσεις ατυχημάτων
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το δικαίωμα του ζημιωθέντος να λαμβάνει εγκαίρως αντίγραφο της έκθεσης ατυχήματος από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όταν ένα κράτος μέλος αδυνατεί να δημοσιοποιήσει αμέσως την πλήρη έκθεση ατυχήματος, παρέχει στον ζημιωθέντα συνοπτική εκδοχή έως ότου καταστεί διαθέσιμη η πλήρης εκδοχή. Τυχόν διαγραφές στο κείμενο θα πρέπει να περιορίζονται σε εκείνες που είναι απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία.»
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο) – στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 23 - παράγραφος 1α (νέα)
5γ)  Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:
α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται από το μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων όλων των αριθμών κυκλοφορίας που καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει εκδοθεί από μια επιχείρηση. Τα κράτη μέλη απαιτούν επίσης από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να ενημερώνουν το κέντρο πληροφοριών όταν ένα ασφαλιστήριο καθίσταται άκυρο πριν από την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου ή, διαφορετικά, δεν καλύπτει πλέον έναν αριθμό κυκλοφορίας οχήματος.»·
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο) – στοιχείο β (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)
β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) να συντηρείται και να επικαιροποιείται και να ενσωματώνεται πλήρως στις βάσεις δεδομένων για τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και να είναι προσβάσιμο από τα εθνικά σημεία επαφής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/413.»·
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο) – στοιχείο γ (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 23 – παράγραφος 6
γ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει των παραγράφων 1 έως 5 πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
«6. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει των παραγράφων 1 έως 5α πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.»
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 δ (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 26 α (νέο)
5δ)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 26α:
«Άρθρο 26α
Οργανισμοί αποζημίωσης
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οργανισμοί αποζημίωσης που αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α και 24 να διοικούνται ως ενιαία διοικητική μονάδα που περιλαμβάνει όλα τα καθήκοντα των διαφόρων οργανισμών αποζημίωσης οι οποίοι καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
2.  Όταν ένα κράτος μέλος δεν διοικεί αυτούς τους οργανισμούς ως ενιαία διοικητική μονάδα, κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη το γεγονός αυτό, καθώς και τους λόγους της απόφασής του.»
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 ε (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 26 β (νέο)
5ε)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 26β
Προθεσμία παραγραφής
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται προθεσμία παραγραφής διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών για τα μέτρα δυνάμει του άρθρου 19 και του άρθρου 20 παράγραφος 2 που αφορούν αποζημίωση για σωματική βλάβη και υλικές ζημίες λόγω διασυνοριακού τροχαίου ατυχήματος. Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία ο αιτών έλαβε γνώση ή είχε λογικά λάβει γνώση της έκτασης της βλάβης, απώλειας ή ζημίας, της αιτίας της και της ταυτότητας του υπαίτιου προσώπου και της ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει την αστική ευθύνη του εν λόγω προσώπου, ή του αντιπροσώπου για τον διακανονισμό των αξιώσεων, ή του οργανισμού αποζημίωσης που είναι υπεύθυνος για την παροχή αποζημίωσης και κατά του οποίου πρόκειται να προβληθεί η αξίωση.
2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση που το εφαρμοστέο για την αξίωση εθνικό δίκαιο προβλέπει προθεσμία παραγραφής διάρκειας μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών, να εφαρμόζεται η εν λόγω μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής.
3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες παραγραφής όσον αφορά ζημίες προκαλούμενες από τροχαία ατυχήματα. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί και καθιστά διαθέσιμη, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, μια περίληψη των πληροφοριών που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη.»
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 στ (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 26 γ (νέο)
5στ)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 26γ
Αναστολή της παραγραφής
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η παραγραφή που προβλέπεται στο άρθρο 26α να αναστέλλεται στη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής της αξίωσης του προσφεύγοντος ή της προσφεύγουσας:
α)  στην ασφαλιστική επιχείρηση του προσώπου που προκάλεσε το ατύχημα ή στον αντιπρόσωπό της για τον διακανονισμό των αξιώσεων που αναφέρεται στα άρθρα 21 και 22· ή
β)  στον οργανισμό αποζημίωσης που αναφέρεται στα άρθρα 24 και 25, καθώς και την εκ μέρους του εναγομένου απόρριψη της αξίωσης.
2.  Στην περίπτωση που το υπόλοιπο της προθεσμίας παραγραφής μετά το τέλος της περιόδου αναστολής είναι μικρότερο από έξι μήνες, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να δίνεται στον προσφεύγοντα ελάχιστη προθεσμία έξι επιπλέον μηνών για την προσφυγή στη δικαιοσύνη.
3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, εάν μια περίοδος λήγει Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα που συμπίπτει με κάποια από τις δημόσιες αργίες τους, η προθεσμία να παρατείνεται έως το τέλος της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας.»
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 ζ (νέο)
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 26 δ (νέο)
5ζ)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 26δ
Υπολογισμός των προθεσμιών
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οποιαδήποτε προθεσμία ορίζεται από την παρούσα οδηγία να υπολογίζεται ως εξής:
α)  ο υπολογισμός αρχίζει την επομένη της ημέρας κατά την οποία συνέβη το σχετικό γεγονός·
β)  όταν η προθεσμία εκφράζεται σε έτη, αυτή εκπνέει εντός του οικείου μεταγενέστερου έτους, τον ίδιο μήνα και την κατ’ αριθμόν αντίστοιχη ημέρα προς εκείνη κατά την οποία συνέβη το εν λόγω γεγονός. Εάν ο σχετικός μήνας δεν έχει κατ’ αριθμόν αντίστοιχη ημέρα, τότε η προθεσμία εκπνέει την τελευταία ημέρα του εν λόγω μήνα·
γ)  οι προθεσμίες δεν αναστέλλονται στη διάρκεια δικαστικών διακοπών.»
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 28α
Άρθρο 28a
διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπής
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων που συστάθηκε με την απόφαση 2004/9/EΚ της Επιτροπής ****. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*****.
2.  Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 28β – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και στο άρθρο 10α παράγραφος 7 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 30.
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 10α παράγραφος 7ζ, στο άρθρο 16 παράγραφος 5 και στο άρθρο 16α παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας].
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 28β – παράγραφος 5
5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 και του άρθρου 10α παράγραφος 7 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, προτού λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2, του άρθρου 10α παράγραφος 7ζ, του άρθρου 16 παράγραφος 5 και του άρθρου 16α παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, προτού λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 28γ
Άρθρο 28γ
Άρθρο 28γ
Αξιολόγηση
Αξιολόγηση και επανεξέταση
Το αργότερο επτά έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, διενεργείται αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα πορίσματα αυτής της αξιολόγησης, καθώς και τις σχετικές παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά:
α)  την εφαρμογή της όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τα αυτόνομα και ημιαυτόνομα οχήματα·
β)  την επάρκεια του πεδίου εφαρμογής της, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων ατυχήματος που θέτουν τα διάφορα αυτοκίνητα οχήματα, ενόψει πιθανών αλλαγών στην αγορά, ιδίως όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα υψηλής ταχύτητας που εμπίπτουν στις κατηγορίες των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία η), θ), ι) και ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013, όπως τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα segway ή τα ηλεκτρικά σκούτερ, και κατά πόσον το σύστημα ευθύνης που προβλέπει είναι πιθανό να ικανοποιήσει μελλοντικές ανάγκες·
γ)  την ενθάρρυνση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να συμπεριλάβουν ένα σύστημα bonus-malus στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους, που περιλαμβάνει εκπτώσεις μέσω μιας πριμοδότησης λόγω απουσίας αξιώσεων, όπου τα ασφάλιστρα επηρεάζονται από τη βεβαίωση ιστορικού αξιώσεων του ασφαλισμένου.
Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από τις παρατηρήσεις της Επιτροπής και, όπου είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0035/2019).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου