Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0168(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0035/2019

Predkladané texty :

A8-0035/2019

Rozpravy :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Prijaté texty
PDF 252kWORD 74k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
Poistenie motorových vozidiel ***I
P8_TA(2019)0110A8-0035/2019

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. februára 2019 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (poistenie motorových vozidiel) je osobitne dôležité pre občanov Európy, či sú poistencami alebo potenciálnymi poškodenými pri nehode. Je takisto dôležité pre poisťovne, keďže tvorí dôležitý segment obchodu s neživotným poistením v Únii. Poistenie motorových vozidiel taktiež vplýva na voľný pohyb osôb, tovaru a vozidiel. Preto by kľúčovým cieľom činnosti Únie v oblasti finančných služieb malo byť posilnenie a konsolidácia vnútorného trhu poistenia motorových vozidiel.
(1)  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (poistenie motorových vozidiel) je osobitne dôležité pre občanov Európy, či sú poistencami alebo potenciálnymi poškodenými v dôsledku nehody. Je takisto dôležité pre poisťovne, keďže tvorí dôležitý segment obchodu s neživotným poistením v Únii. Poistenie motorových vozidiel má významný vplyv aj na voľný pohyb osôb, tovaru a vozidiel, a teda aj na vnútorný trh a schengenský priestor. Preto by kľúčovým cieľom činnosti Únie v oblasti finančných služieb malo byť posilnenie a konsolidácia vnútorného trhu poistenia motorových vozidiel.
(V prípade schválenia tohto pozmeňujúceho návrhu by sa mali navrhnúť zodpovedajúce pozmeňujúce návrhy k odôvodneniam tohto pozmeňujúceho aktu.)
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Komisia vykonala hodnotenie fungovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES15 vrátane jej efektívnosti, účinnosti a súdržnosti s ostatnými politikami Únie. Z hodnotenia vyplynulo, že smernica 2009/103/ES funguje celkovo dobre a netreba vykonať zmeny vo väčšine aspektov. Boli však identifikované štyri oblasti, v ktorých by boli vhodné cielené zmeny: odškodnenie poškodených pri nehodách v prípadoch platobnej neschopnosti poisťovne, minimálne povinné výšky poistného krytia, kontroly poistenia vozidiel členskými štátmi a používanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie poistencov novou poisťovňou.
(2)  Komisia vykonala hodnotenie fungovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES15 vrátane jej efektívnosti, účinnosti a súdržnosti s ostatnými politikami Únie. Z hodnotenia vyplynulo, že smernica 2009/103/ES funguje celkovo dobre a netreba vykonať zmeny vo väčšine aspektov. Boli však identifikované štyri oblasti, v ktorých by boli vhodné cielené zmeny: odškodnenie poškodených pri nehodách v prípadoch platobnej neschopnosti poisťovne, minimálne povinné výšky poistného krytia, kontroly poistenia vozidiel členskými štátmi a používanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie poistencov novou poisťovňou. Okrem týchto štyroch oblastí by sa v záujme lepšej ochrany poškodených mali zaviesť nové pravidlá v oblasti zodpovednosti v prípade nehody prípojného vozidla ťahaného motorovým vozidlom.
__________________
__________________
15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s. 11).
15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s. 11).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Niektoré motorové vozidlá, napríklad elektrické bicykle a segwaye, sú menšie, a preto je aj pravdepodobnosť spôsobenia vážneho úrazu alebo škody na majetku menšia, než v prípade iných vozidiel. Bolo by neprimerané a krátkozraké zahrnúť ich do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/103/ES, keďže by to znamenalo povinnosť mať pre tieto vozidlá drahé a nadmerné poistné krytie. Zároveň by to ohrozovalo rozširovanie týchto vozidiel a odrádzalo od inovácií, a to napriek tomu, že neexistujú dostatočné dôkazy o tom, že tieto vozidlá by mohli spôsobiť nehody s poškodenými v rovnakom rozsahu ako v prípade iných vozidiel, napríklad osobných či nákladných. V súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality by sa požiadavky na úrovni Únie mali vzťahovať na tie vozidlá, ktoré majú potenciál spôsobiť významné škody v cezhraničných situáciách. Preto je potrebné obmedziť rozsah pôsobnosti smernice 2009/103/ES na vozidlá, ktoré podľa Únie musia pred uvedením na trh splniť požiadavky na bezpečnosť, t. j. vozidlá podliehajúce typovému schváleniu EÚ.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)  Je však dôležité umožniť členským štátom rozhodovať na vnútroštátnej úrovni o primeranej úrovni ochrany osôb potenciálne poškodených vozidlami, ktoré nepodliehajú typovému schváleniu EÚ. Preto je dôležité, aby členské štáty mohli zachovať alebo zaviesť nové povinné ustanovenia týkajúce sa ochrany používateľov týchto iných typov vozidiel, s cieľom chrániť potenciálne poškodených pred dopravnou nehodou. Ak sa členský štát rozhodne vyžadovať takéto poistné krytie v podobe povinného poistenia, mal by vziať do úvahy pravdepodobnosť potenciálneho použitia vozidla v cezhraničnej situácii a potrebu ochrany potenciálnych poškodených v inom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 c (nové)
(3c)  Z rozsahu pôsobnosti smernice 2009/103/ES je tiež primerané vyňať vozidlá používané výlučne na motoristické športy, keďže tieto vozidlá sú obyčajne kryté inými formami poistenia zodpovednosti za škodu a ak sa používajú výlučne na súťažné účely, nepodliehajú povinnému poisteniu motorového vozidla. Keďže používanie týchto vozidiel sa obmedzuje na kontrolovanú trať alebo priestor, je aj pravdepodobnosť nehody s nesúvisiacimi vozidlami alebo osobami obmedzená. Je však dôležité, aby členské štáty zachovali alebo zaviedli nové povinné ustanovenia pre vozidlá, ktoré sa zúčastňujú na motoristickom športovom podujatí.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 d (nové)
(3d)   Táto smernica predstavuje primeranú rovnováhu medzi verejným záujmom a potenciálnymi nákladmi pre verejné orgány, poisťovateľov a poistníkov s cieľom zabezpečiť, aby navrhované opatrenia boli nákladovo efektívne.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 e (nové)
(3e)  Používanie vozidla v premávke by malo zahŕňať používanie vozidla v premávke na verejných a súkromných cestách. To by mohlo zahŕňať aj všetky príjazdové cesty, parkoviská a všetky ostatné ekvivalentné priestory na súkromných pozemkoch, ktoré sú prístupné verejnosti. Používanie vozidla v uzavretom priestore, kde nie je možný žiadny prístup verejnosti, by sa nemalo považovať za používanie vozidla v premávke. Napriek tomu však platí, že ak sa vozidlo niekedy používa v premávke a preto sa naň vzťahuje požiadavka povinného poistenia, členské štáty by mali zabezpečiť, aby bolo vozidlo kryté poistnou zmluvou, ktorá zahŕňa potenciálnych poškodených počas zmluvného obdobia, bez ohľadu na to, či sa vozidlo v čase nehody používalo v premávke alebo nie, s výnimkou prípadov, keď sa vozidlo používalo na motoristickom športovom podujatí. Členské štáty by mali mať možnosť obmedziť poistenie nesúvisiace s premávkou v prípadoch, keď nie je primerané očakávať krytie, napríklad v prípade nehody pri používaní traktora, ktorý v tom čase neslúžil v prvom rade ako dopravný prostriedok, ale ako stroj, ktorý poskytoval hybnú silu potrebnú na určenú funkciu.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 f (nové)
(3f)  Používanie vozidla výlučne v nedopravných situáciách by sa malo vylúčiť z rozsahu pôsobnosti smernice 2009/103/ES. Okrem toho by členské štáty nemali požadovať poistenie vozidiel, ktoré sú trvalo alebo dočasne vyradené z dôvodu ich neschopnosti byť použité ako dopravný prostriedok, pretože sú napríklad v múzeu, sú reštaurované alebo sa dlhší čas nepoužívajú z iného dôvodu, ako napríklad že ich použitie je sezónne.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Členské štáty by v súčasnosti mali upustiť od vykonávania kontroly poistenia vozidiel, pokiaľ ide o vozidlá obvykle sa nachádzajúce na území iného členského štátu a pokiaľ ide o vozidlá, ktoré sa obvykle nachádzajú na území tretej krajiny a ktoré vstupujú na ich územie z územia iného členského štátu. Nový technologický vývoj umožňuje kontrolovanie poistenia vozidiel bez ich zastavenia, a teda bez zasahovania do voľného pohybu vozidiel a osôb. Je preto vhodné umožniť uvedené kontroly poistenia vozidiel iba vtedy, ak sú nediskriminačné, potrebné a primerané, tvoria súčasť všeobecného systému kontrol na štátnom území a nevyžadujú si zastavenie vozidla.
(4)  Členské štáty v súčasnosti upúšťajú od vykonávania kontroly poistenia vozidiel, pokiaľ ide o vozidlá obvykle sa nachádzajúce na území iného členského štátu a pokiaľ ide o vozidlá, ktoré sa obvykle nachádzajú na území tretej krajiny a ktoré vstupujú na ich územie z územia iného členského štátu. Nový technologický vývoj, napríklad technológia umožňujúca automatické rozpoznávanie evidenčných čísel, umožňuje diskrétne kontrolovanie poistenia vozidiel bez ich zastavenia, a teda bez zasahovania do voľného pohybu vozidiel a osôb. Je preto vhodné umožniť uvedené kontroly poistenia vozidiel iba vtedy, ak sú nediskriminačné, potrebné a primerané, tvoria súčasť všeobecného systému kontrol na štátnom území, ktoré sa vykonávajú aj pre vozidlá nachádzajúce sa na území členského štátu vykonávajúceho kontroly, nevyžadujú si zastavenie vozidla a vykonávajú sa pri plnom rešpektovaní práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Aby takýto systém mohol fungovať, je potrebná výmena informácií medzi členskými štátmi, ktorá umožní kontrolu poistenia motorových vozidiel aj v prípade, že je vozidlo registrované v inom členskom štáte. Táto výmena informácií založená na existujúcom systéme EUCARIS (európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov) by sa mala vykonávať bez diskriminácie a všetky vozidlá by mali podliehať rovnakému overovaniu. Zmeny zavedené touto smernicou budú mať na verejnú správu len malý vplyv, keďže tento systém výmeny informácií už existuje a používa sa pri riešení dopravných priestupkov.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)   Riadenie nepoistených motorových vozidiel, t. j. používanie motorového vozidla bez povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa stáva čoraz väčším problémom v Únii. Výška nákladov vyplývajúcich z riadenia nepoistených motorových vozidiel sa v roku 2011 odhadovala na 870 miliónov EUR pre Úniu ako celok. Malo by sa zdôrazniť, že riadenie nepoistených vozidiel negatívne ovplyvňuje širokú škálu zainteresovaných strán vrátane poškodených pri nehodách, poisťovateľov, záručných fondov a poistníkov motorových vozidiel.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  V súlade s týmito zásadami by členské štáty nemali uchovávať údaje po dlhšiu dobu, než je potrebné na overenie, či má vozidlo platné poistné krytie. Ak sa zistí, že vozidlo má poistné krytie, všetky údaje súvisiace s overovaním by sa mali vymazať. Ak sa pomocou overovacieho systému nepodarí zistiť, či je vozidlo poistené, údaje by sa v ňom mali uchovať najviac 30 dní alebo dovtedy, kým sa nepreukáže platné poistné krytie vozidla, podľa toho, čo nastane skôr. Ak sa zistí, že vozidlo nemá platné poistné krytie, je primerané požadovať, aby sa jeho údaje uchovali až do dokončenia príslušného správneho alebo súdneho konania a do zabezpečenia platného poistného krytia pre vozidlo.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Účinná a efektívna ochrana poškodených pri dopravných nehodách si vyžaduje, aby uvedení poškodení boli vždy odškodnení za ich ujmy na zdraví alebo škody na ich majetku, a to bez ohľadu na to, či je poisťovňa zodpovednej strany solventná alebo nie. Členské štáty by preto mali zriadiť alebo vymenovať orgán, ktorý poskytuje počiatočnú náhradu škody poškodeným s obvyklým pobytom na ich území a má právo spätne požiadať o uvedenú náhradu škody orgán zriadený alebo vymenovaný na ten istý účel v členskom štáte, v ktorom sídli poisťovňa, ktorá poistila vozidlo zodpovednej strany. Aby sa však predišlo paralelným uplatňovaniam nárokov, poškodeným pri dopravných nehodách by sa nemalo umožniť požiadať o náhradu škody uvedený orgán, ak už požiadali o náhradu škody alebo podali návrh na začatie súdneho konania dotknutej poisťovni a ak sa uvedená žiadosť ešte stále posudzuje alebo o uvedenom návrhu nebolo ešte rozhodnuté.
(7)  Účinná a efektívna ochrana poškodených v dôsledku dopravných nehôd si vyžaduje, aby uvedení poškodení boli vždy odškodnení v príslušných sumách za ich ujmy na zdraví alebo škody na ich majetku, a to bez ohľadu na to, či je poisťovňa zodpovednej strany solventná alebo nie. Členské štáty by preto mali zriadiť alebo vymenovať orgán, ktorý bezodkladne poskytuje počiatočnú náhradu škody, aspoň do výšky záväzku poistenia podľa článku 9 ods. 1 smernice 2009/103/ES alebo do výšky maximálnej záruky stanovenej členským štátom, ak je vyššia, poškodeným s obvyklým pobytom na ich území a má právo spätne požiadať o uvedenú náhradu škody orgán zriadený alebo vymenovaný na ten istý účel v členskom štáte, v ktorom sídli poisťovňa, ktorá poistila vozidlo zodpovednej strany. Aby sa však predišlo paralelným uplatňovaniam nárokov, poškodeným pri dopravných nehodách by sa nemalo umožniť požiadať o náhradu škody uvedený orgán, ak už požiadali o náhradu škody a ak sa uvedená žiadosť ešte stále posudzuje.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Predchádzajúce minulé nároky na odškodnenie poistencov, ktorí sa usilujú uzatvoriť nové poistné zmluvy s poisťovňami, mali by byť ľahko overiteľné, aby sa uľahčilo uznávanie takýchto minulých nárokov pri uzatváraní nových poistných zmlúv. Na zjednodušenie kontroly a overovania potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie je dôležité, aby obsah a forma potvrdenia takýchto minulých nárokov boli rovnaké vo všetkých členských štátoch. Poisťovne, ktoré zohľadňujú potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie na určenie poistného motorových vozidiel, by okrem toho nemali diskriminovať na základe štátnej príslušnosti alebo výlučne na základe členského štátu predchádzajúceho bydliska poistenca. Na to, aby členské štáty mohli overiť, ako poisťovne zaobchádzajú s potvrdeniami o minulých nárokoch na odškodnenie, by poisťovne mali zverejňovať svoje politiky v súvislosti s tým, ako používajú minulé nároky na odškodnenie pri výpočte poistného.
(8)  Predchádzajúce minulé nároky na odškodnenie poistencov, ktorí sa usilujú uzatvoriť nové poistné zmluvy s poisťovňami, mali by byť ľahko overiteľné, aby sa uľahčilo uznávanie takýchto minulých nárokov pri uzatváraní nových poistných zmlúv. Na zjednodušenie kontroly a overovania potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie je dôležité, aby obsah a forma potvrdenia takýchto minulých nárokov boli rovnaké vo všetkých členských štátoch. Poisťovne, ktoré zohľadňujú potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie na určenie poistného motorových vozidiel, by okrem toho nemali diskriminovať na základe štátnej príslušnosti alebo výlučne na základe členského štátu predchádzajúceho bydliska poistenca. Okrem toho by poisťovne mali považovať potvrdenie z iného členského štátu za rovnocenné s vnútroštátnym potvrdením a uplatňovať všetky zľavy dostupné inak identickému potenciálnemu klientovi, ako aj zľavy, ktoré vyžadujú vnútroštátne právne predpisy ich členského štátu. Členské štáty by mali mať naďalej možnosť slobodne prijímať vnútroštátne právne predpisy o systémoch bonusov a malusov, keďže takéto systémy sú zo svojej povahy vnútroštátne a neobsahujú žiadne cezhraničné prvky, a preto by v súlade so zásadou subsidiarity malo byť rozhodovanie o nich ponechané v právomoci členských štátov. Na to, aby členské štáty mohli overiť, ako poisťovne zaobchádzajú s potvrdeniami o minulých nárokoch na odškodnenie, by poisťovne mali zverejňovať svoje politiky v súvislosti s tým, ako používajú minulé nároky na odškodnenie pri výpočte poistného.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci týkajúce sa obsahu a formy potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie. Uvedené vykonávacie právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201120.
vypúšťa sa
__________________
20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  S cieľom naplno využívať možnosti používania potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie pri výpočte poistného by členské štáty mali podporovať účasť poisťovní na transparentných nástrojoch na porovnávanie cien.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  S cieľom dosiahnuť, aby minimálne výšky zostali v súlade s hospodárskou realitou (a postupne sa neznižovali), by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o úpravu uvedených minimálnych výšok poistného krytia zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, aby mohli lepšie odrážať hospodársku realitu, ako aj vymedzenie procesných úloh a procesných povinností orgánov zriadených na poskytovanie náhrady škody alebo poverených poskytovať náhradu škody podľa článku 10a, pokiaľ ide o náhradu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.
(10)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa stanovenia obsahu a formy potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie. S cieľom dosiahnuť, aby minimálne výšky krytia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zostali v súlade s hospodárskou realitou (a postupne sa neznižovali), by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o úpravu uvedených minimálnych výšok, ako aj vymedzenie procesných úloh a procesných povinností orgánov zriadených na poskytovanie náhrady škody alebo poverených poskytovať náhradu škody podľa článku 10a smernice 2009/103/ES, pokiaľ ide o náhradu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.
__________________
1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Ako súčasť hodnotenia fungovania smernice by Európska komisia mala monitorovať uplatňovanie smernice a zároveň zohľadňovať počet poškodených, výšku nesplatených nárokov z dôvodu oneskorení v platbách následkom cezhraničných prípadov platobnej neschopnosti, úroveň minimálnych výšok poistného krytia v členských štátoch, výšku nárokov z dôvodu riadenia nepoistených vozidiel, pokiaľ ide o cezhraničnú dopravu, ako aj počet sťažností týkajúcich sa potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie.
(11)  Ako súčasť hodnotenia fungovania smernice 2009/103/ES by Európska komisia mala monitorovať uplatňovanie uvedenej smernice a zároveň zohľadňovať počet poškodených, výšku nesplatených nárokov z dôvodu oneskorení v platbách následkom cezhraničných prípadov platobnej neschopnosti, úroveň minimálnych výšok poistného krytia v členských štátoch, výšku nárokov z dôvodu riadenia nepoistených vozidiel, pokiaľ ide o cezhraničnú dopravu, ako aj počet sťažností týkajúcich sa potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie. Komisia by mala takisto monitorovať a preskúmať smernicu 2009/103/ES vo svetle technologického vývoja vrátane rozširovania autonómnych a poloautonómnych vozidiel s cieľom zabezpečiť, aby naďalej slúžila svojmu účelu, teda ochrane potenciálnych poškodených v dôsledku nehôd motorových vozidiel. Mala by tiež analyzovať systém zodpovednosti vysokorýchlostných ľahkých vozidiel a potenciálne celoúniové riešenie systému bonusov a malusov.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Keďže ciele tejto smernice, a to najmä zabezpečenie rovnakej minimálnej ochrany poškodených pri dopravných nehodách v celej Únii zabezpečenie ochrany poškodených v prípade platobnej neschopnosti poisťovní, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu ich účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
(12)  Keďže ciele tejto smernice, a to najmä zabezpečenie rovnakej minimálnej ochrany poškodených v dôsledku dopravných nehôd v celej Únii, zabezpečenie ich ochrany v prípade platobnej neschopnosti poisťovní a zabezpečenie rovnakého zaobchádzania pri overovaní poisťovateľmi potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie potenciálnych poistníkov, ktorí prechádzajú cez vnútorné hranice Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu ich účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  V záujme podpory jednotného prístupu pre poškodených v dôsledku nehôd, pri ktorých sa motorové vozidlo použije ako zbraň na spáchanie násilného trestného činu alebo teroristického činu, by mali členské štáty zaistiť, že ich orgán pre náhradu škody zriadený alebo povolený podľa článku 10 smernice 2009/103/ES rieši všetky nároky vyplývajúce z takéhoto činu.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2009/103/ES
Článok 1 – odsek 1 – bod 1a
1a.  „prevádzka vozidla“ je akékoľvek používanie vozidla, ktoré obvykle má slúžiť ako dopravný prostriedok, ktoré je v súlade s jeho obvyklou funkciou, bez ohľadu na jeho vlastnosti, na terén, na ktorom sa takéto motorové vozidlo používa, a bez ohľadu na to, či stojí alebo je v pohybe.;
1a.  „prevádzka vozidla“ je akékoľvek používanie vozidla v premávke, ktoré je v súlade s funkciou vozidla ako dopravného prostriedku v čase nehody, bez ohľadu na jeho vlastnosti, na terén, na ktorom sa takéto motorové vozidlo používa, a bez ohľadu na to, či stojí alebo je v pohybe;
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2009/103/ES
Článok 2 – odseky 1 a a  1 b (nové)
1a.  V článku 2 sa dopĺňajú tieto odseky:
„Táto smernica sa vzťahuje len na vozidlá, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/858*, nariadenia (EÚ) č. 167/2013** alebo nariadenia (EÚ) č. 168/2013***.
Táto smernica sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú určené výlučne na používanie v súvislosti s účasťou na súťažných športových aktivitách alebo súvisiacich športových aktivitách v uzavretých oblastiach.
__________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).
** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).
*** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).“
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Smernica 2009/103/ES
Článok 3 – odsek 4 a (nový)
1b.  V článku 3 sa dopĺňa tento odsek:
„Keď vozidlo musí mať poistenie v zmysle prvého odseku, členské štáty zaistia, aby toto poistenie bolo platné a poskytovalo krytie poškodeným aj v prípade nehôd, ku ktorým dôjde:
a)  keď je vozidlo v premávke a nie je používané v súlade s jeho primárnou funkciou, a
b)  mimo používania vozidla v premávke.
Členské štáty môžu prijať obmedzenia poistného krytia v súvislosti s používaním mimo používania vozidla v premávke podľa odseku 5 písm. b). Toto ustanovenie sa použije ako výnimka a len v prípade potreby, keď sa členské štáty domnievajú, že takéto krytie by prekročilo rámec toho, čo možno rozumne očakávať od poistenia motorových vozidiel. Toto ustanovenie sa nikdy nesmie použiť na obchádzanie zásad a pravidiel stanovených v tejto smernici.“
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2009/103/ES
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2
Môžu však vykonávať takéto kontroly poistenia za predpokladu, že uvedené kontroly sú nediskriminačné, potrebné a primerané na dosiahnutie sledovaného cieľa, a
Môžu však vykonávať takéto kontroly poistenia za predpokladu, že uvedené kontroly sú nediskriminačné, potrebné a primerané na dosiahnutie sledovaného cieľa, dodržiavajú práva, slobody a oprávnené záujmy príslušnej osoby, a
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2009/103/ES
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b)  tvoria súčasť všeobecného systému kontrol na štátnom území a nevyžadujú si zastavenie vozidla.
b)  tvoria súčasť všeobecného systému kontrol na štátnom území, ktoré sa vykonávajú aj pri vozidlách bežne sa nachádzajúcich na území členského štátu, ktorý vykonáva kontroly, a nevyžadujú si zastavenie vozidla.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2009/103/ES
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
1a.  Na účely vykonávania kontrol poistenia podľa odseku 1 udelí členský štát ostatným členským štátom prístup k týmto údajom o vnútroštátnej evidencii vozidiel s možnosťou automatického vyhľadávania:
a)  údaje o tom, či má vozidlo uzavreté povinné poistenie;
b)  údaje súvisiace s vlastníkmi alebo držiteľmi vozidla, ktoré sa týkajú ich poistenia občianskoprávnej zodpovednosti podľa článku 3.
Prístup k týmto údajom sa udelí prostredníctvom národných kontaktných miest členských štátov určených podľa článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/413*.
__________________
* Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2015, s. 9).
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2009/103/ES
Článok 4 – odsek 1 b (nový)
1b.  Pri vykonávaní vyhľadávania formou odosielanej žiadosti použije národné kontaktné miesto členského štátu, ktoré vykonáva kontrolu poistenia, úplné evidenčné číslo. Takéto vyhľadávanie prebieha v súlade s postupmi uvedenými v kapitole 3 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV*. Členský štát, ktorý vykonáva kontrolu poistenia, na základe získaných údajov určí, či má vozidlo uzavreté platné povinné poistenie podľa článku 3 tejto smernice.
__________________
* Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2009/103/ES
Článok 4 – odsek 1 c (nový)
1c.  Členské štáty zaistia zabezpečenie a ochranu prenášaných údajov, a to pokiaľ možno s využitím existujúcich softvérových aplikácií, ako je aplikácia uvedená v článku 15 rozhodnutia 2008/616/SVV, a zmenených verzií týchto softvérových aplikácií v súlade s kapitolou 3 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV. Zmenené verzie softvérových aplikácií umožňujú režim online výmeny informácií v reálnom čase a režim hromadnej výmeny informácií, pričom v druhom prípade je možná výmena viacerých požiadaviek alebo odpovedí v rámci jednej správy.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2009/103/ES
Článok 4 – odsek 2 – pododseky 1 a, 1 b a 1 c (nové)
Členské štáty predovšetkým bližšie určia presný účel, uvedú príslušný právny základ, dodržia príslušné bezpečnostné požiadavky a zásady nevyhnutnosti, proporcionality a obmedzenia účelu a stanovia primerané obdobie uchovávania údajov.
Osobné údaje spracúvané v zmysle tohto článku sa neuchovávajú dlhšie, než je potrebné na účely vykonania kontroly poistenia. Tieto údaje sa úplne vymažú hneď, ako už nie sú na tento účel potrebné. Ak sa pri kontrole poistenia preukáže, že vozidlo má uzavreté povinné poistenie podľa článku 3, kontrolór tieto údaje ihneď vymaže. Ak sa pri kontrole nepodarí určiť, či má vozidlo uzavreté povinné poistenie podľa článku 3, údaje sa uchovajú na primerané obdobie najviac 30 dní alebo do uplynutia času potrebného na určenie existencie poistného krytia podľa toho, čo nastane skôr.
Ak členský štát zistí, že vozidlo sa pohybuje po cestách bez povinného poistenia podľa článku 3, môže uložiť pokuty stanovené v súlade s článkom 27.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2009/103/ES
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
a)  v prípade ujm na zdraví: 6 070 000 EUR na nehodu bez ohľadu na počet poškodených alebo 1 220 000 EUR na poškodeného;
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2009/103/ES
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
b)  v prípade škody na majetku 1 220 000 EUR na nehodu bez ohľadu na počet poškodených.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Smernica 2009/103/ES
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1
3a.   V článku 10 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:
Každý členský štát zriadi alebo poverí orgán, ktorého úlohou bude zabezpečiť náhradu škody najmenej do výšky povinného poistenia za škodu na majetku alebo ujmy na zdraví spôsobené neidentifikovaným vozidlom alebo vozidlom, ktoré nemalo splnené povinné poistenie stanovené v článku 3.
„Každý členský štát zriadi alebo poverí orgán, ktorého úlohou bude zabezpečiť náhradu škody najmenej do výšky záväzku poistenia podľa článku 9 ods. 1 alebo do výšky maximálnej záruky stanovenej členským štátom, ak je vyššia, za škodu na majetku alebo ujmy na zdraví spôsobené neidentifikovaným vozidlom alebo vozidlom, ktoré nemalo splnené povinné poistenie stanovené v článku 3, čo sa týka aj nehôd, pri ktorých sa motorové vozidlo použije ako zbraň na spáchanie násilného trestného činu alebo teroristického činu.“
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/103/ES
Článok 10a
Článok 10a
Článok 10a
Ochrana poškodených v prípade platobnej neschopnosti poisťovne alebo nedostatku spolupráce poisťovne
Ochrana poškodených v prípade platobnej neschopnosti poisťovne
-1.  Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby poškodení mali právo požadovať náhradu škody najmenej do výšky záväzku poistenia podľa článku 9 ods. 1 alebo do výšky maximálnej záruky stanovenej členským štátom, ak je vyššia, v prípade ujmy na zdraví alebo majetkovej škody, ktoré boli spôsobené vozidlom poisteným poisťovňou v ktorejkoľvek z týchto situácií:
a)  poisťovňa sa nachádza v konkurznom konaní alebo
b)  poisťovňa sa nachádza v likvidácii, ako sa vymedzuje v článku 268 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES*.
1.  Členské štáty zriaďujú alebo poverujú orgán na náhradu škody poškodeným s obvyklým pobytom na ich území najmenej do výšky povinného poistenia uvedeného článku 9 ods. 1prípade ujm na zdraví alebo majetkovej škody, ktoré boli spôsobené vozidlom poisteným poisťovňou v ktorejkoľvek z týchto situácií:
1.  Každý členský štát zriadi alebo poverí orgán na náhradu škody poškodeným s obvyklým pobytom na svojom území v situáciách uvedenýchodseku -1.
a)  poisťovňa sa nachádza v konkurznom konaní;
b)  poisťovňa sa nachádza v likvidácii, ako sa vymedzuje v článku 268 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES***;
c)  poisťovňa ani jej likvidačný zástupca neposkytli odôvodnenú odpoveď na body uvedené v žiadosti o náhradu škody do troch mesiacov odo dňa, keď poškodený požiadať o náhradu škody uvedenú poisťovňu.
2.  Poškodení nesmú požiadať o náhradu škody orgán uvedený v odseku 1, ak požiadali o náhradu škody alebo podali návrh na začatie súdneho konania priamo voči poisťovni, a o tejto žiadosti o náhradu škody alebo návrhu na začatie súdneho konania ešte nebolo rozhodnuté.
3.  Orgán uvedený v odseku 1 poskytuje odpoveď na žiadosť o náhradu škody do dvoch mesiacov odo dňa, keď poškodený predložil svoj nárok na náhradu škody.
3.  Poškodený môže požiadať o náhradu škody priamo orgán uvedený v odseku 1. Tento orgán na základe informácií poskytnutých na jeho žiadosť poškodeným podá poškodenému odôvodnenú odpoveď ohľadom vyplatenia náhrady škody, a to do troch mesiacov odo dňa, keď poškodený požiada o náhradu škody.
V prípade, keď je náhrada škody splatná, orgán uvedený v odseku 1 do troch mesiacov od oznámenia svojej odpovede poskytne poškodenému úplnú náhradu škody alebo, ak má náhrada škody formu dohodnutých pravidelných platieb, začne tieto platby.
Ak poškodený požiadal o náhradu škody poisťovňu alebo jej likvidačného zástupcu, ktorí sa pred žiadosťou alebo počas nej nachádzajú v situáciách uvedených v odseku -1, a ak tento poškodený ešte nedostal od tejto poisťovne alebo jej likvidačného zástupcu odôvodnenú odpoveď, poškodený má právo opätovne predložiť svoju žiadosť o náhradu škody orgánu uvedenému v odseku 1.
4.  Ak má poškodený bydliskoinom členskom štáte ako v členskom štáte, v ktorom je poisťovňa uvedenáodseku 1 usadená, orgán uvedený v odseku 1, ktorý nahradil škodu uvedenému poškodenému v členskom štáte, kde má bydlisko, je oprávnený požadovať úhradu sumy, ktorú vyplatil ako náhradu škody, od orgánu uvedeného v odseku 1 v členskom štáte, v ktorom je usadená poisťovňa, ktorá uzavrela poistnú zmluvu zodpovednej strany.
4.  Ak poisťovňa dostala povoleniesúlade s článkom 14 smernice 2009/138/ES v členskom štáte inom ako členský štát,ktorom je orgán uvedený v odseku 1 príslušný, tento orgán je oprávnený požadovať úhradu sumy, ktorú vyplatil ako náhradu škody, od orgánu uvedeného v odseku 1 v členskom štáte, v ktorom poisťovňa dostala povolenie.
5.  Odseky 1 až 4 sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté:
5.  Odseky -1 až 4 sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté:
a)  právo členských štátov, pokiaľ ide o náhradu škody, ktorú vyplatil orgán uvedený v odseku 1, ako doplnkovú alebo nedoplnkovú;
a)  právo členských štátov, pokiaľ ide o náhradu škody, ktorú vyplatil orgán uvedený v odseku 1, ako doplnkovú alebo nedoplnkovú;
b)  právo členských štátov, pokiaľ ide o tú istú nehodu, vytvoriť opatrenie na náhradu škody medzi:
b)  právo členských štátov, pokiaľ ide o tú istú nehodu, vytvoriť opatrenie na náhradu škody medzi:
i)  orgánom uvedeným v odseku 1;
i)  orgánom uvedeným v odseku 1;
ii)  osobou alebo osobami zodpovednými za nehodu;
ii)  osobou alebo osobami zodpovednými za nehodu;
iii)  inými poisťovňami alebo orgánmi sociálneho zabezpečenia, ktoré sú povinné nahradiť škodu poškodenému.
iii)  inými poisťovňami alebo orgánmi sociálneho zabezpečenia, ktoré sú povinné nahradiť škodu poškodenému.
6.  Členské štáty neumožnia orgánu uvedenému v odseku 1, aby podmienil vyplatenie náhrady škody splnením iných požiadaviek, než sú stanovené v tejto smernici, najmä požiadavky, aby poškodený preukázal, že zodpovedná osoba nie je schopná platiť alebo odmieta platiť.
6.  Členské štáty neumožnia orgánu uvedenému v odseku 1, aby podmienil vyplatenie náhrady škody znížením alebo splnením iných požiadaviek, než sú stanovené v tejto smernici. Predovšetkým členské štáty neumožnia orgánu uvedenému v odseku 1, aby podmienil vyplatenie náhrady škody splnením požiadavky, aby poškodený preukázal, že zodpovedná osoba alebo poisťovňa nie je schopná platiť alebo odmieta platiť.
7.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s postupom uvedeným v článku 28b, aby mohla vymedziť procesné úlohy a procesné povinnosti orgánov zriadených alebo povolených podľa článku 10a, pokiaľ ide o náhradu.
7.   Tento článok nadobúda účinnosť:
a)  po uzavretí dohody medzi všetkými orgánmi uvedenými v odseku 1 a zriadenými alebo povolenými členskými štátmi, ktorá sa týka ich úloh, povinností a postupov pri poskytovaní náhrad;
b)  dňom, ktorý určí Komisia, len čo sa v úzkej spolupráci s členskými štátmi ubezpečí, že zmluva uvedená v písmene a) bola uzavretá.
7a.  Poškodené osoby uvedené v článku 20 ods. 1 môžu v prípadoch uvedených v odseku -1 požiadať o náhradu škody orgán pre náhradu škody uvedený v článku 24 v členskom štáte svojho bydliska.
7b.  Poškodený môže požiadať o náhradu škody priamo orgán pre náhradu škody, ktorý na základe informácií poskytnutých na jeho žiadosť poškodeným podá poškodenému odôvodnenú odpoveď do troch mesiacov od dátumu žiadosti poškodeného o náhradu škody.
Po prijatí žiadosti orgán pre náhradu škody informuje o prijatí žiadosti od poškodeného tieto osoby alebo subjekty:
a)  poisťovňu v konkurznom konaní alebo v likvidácii;
b)  likvidátora ustanoveného pre poisťovňu podľa článku 268 písm. f) smernice 2009/138/ES;
c)  orgán pre náhradu škody v členskom štáte, v ktorom sa nehoda stala, a
d)  orgán pre náhradu škody v členskom štáte, v ktorom poisťovňa získala povolenie v súlade s článkom 14 smernice 2009/138/ES v prípade, že ide o iný členský štát, než v ktorom sa nehoda stala.
7c.  Po prijatí informácií uvedených v odseku 7b orgán pre náhradu škody v členskom štáte, v ktorom sa nehoda stala, informuje orgán pre náhradu škody v členskom štáte bydliska poškodeného, či sa náhrada škody orgánom uvedeným v odseku 1 má považovať za doplnkovú alebo nedoplnkovú. Orgán pre náhradu škody v členskom štáte bydliska poškodeného túto informáciu vezme do úvahy pri poskytovaní náhrady škody.
7d.  Orgán pre náhradu škody, ktorý odškodnil poškodeného v členskom štáte jeho bydliska, je oprávnený požadovať úhradu sumy, ktorú vyplatil ako náhradu škody, od orgánu pre náhradu škody v členskom štáte, v ktorom poisťovňa dostala povolenie v súlade s článkom 14 smernice 2009/138/ES.
7e.  Orgán v členskom štáte, kde poisťovňa dostala povolenie, vstupuje do práv poškodeného voči orgánu uvedenému v odseku 1 zriadenému v členskom štáte, v ktorom poisťovňa získala povolenie podľa článku 14 smernice 2009/138/ES, v takej miere, v akej orgán pre náhradu škody v členskom štáte bydliska poškodeného poskytol náhradu škody za ujmu na zdraví alebo škodu na majetku.
Každý členský štát je povinný uznať túto subrogáciu, ako je upravená iným členským štátom.
7f.  Dohoda medzi orgánmi pre náhradu škody uvedená v článku 24 ods. 3 obsahuje ustanovenia týkajúce sa úloh, záväzkov a postupov orgánov pre náhradu škody pri poskytovaní náhrady na základe tohto článku.
7g.  Ak nedôjde k dohode uvedenej v odseku 7 písm. a) alebo ak nedôjde k zmene dohody podľa odseku 7f do [dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice], je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s postupom uvedeným v článku 28b, ktorými sa stanovujú procesné úlohy a procesné povinnosti subjektov, ktoré sú zriadené alebo povolené podľa tohto článku, pokiaľ ide o náhradu, alebo ktorými sa mení dohoda podľa článku 24 ods. 3, alebo oboje, ak je to potrebné.
__________________
* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).
*** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Smernica 2009/103/ES
Článok 15
4a.  Článok 15 sa nahrádza takto:
Článok 15
Článok 15
Motorové vozidlá odoslané z jedného členského štátu do druhého
Motorové vozidlá odoslané z jedného členského štátu do druhého
1.  Odchylne od článku 2 písm. d) druhej zarážky smernice 88/357/EHS, ak je vozidlo odoslané z jedného členského štátu do druhého, za členský štát, v ktorom je umiestnené riziko, sa považuje členský štát určenia okamžite po prijatí zásielky kupujúcim na obdobie tridsiatich dní, hoci vozidlo nebolo formálne zaregistrované v členskom štáte určenia.
1.  Odchylne od článku 13 bodu 13 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES*, ak je vozidlo odoslané z jedného členského štátu do druhého, za členský štát, v ktorom je umiestnené riziko, sa považuje buď členský štát registrácie, alebo, ihneď po prijatí zásielky kupujúcim, členský štát určenia na obdobie 30 dní, a to aj ak vozidlo nebolo formálne zaregistrované v členskom štáte určenia.
2.  V prípade, že vozidlo sa stane účastníkom nehody počas obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku a je nepoistené, orgán uvedený v článku 10 ods. 1 v členskom štáte určenia je zodpovedný za náhradu škody stanovenú v článku 9.
2.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že poisťovne oznámia informačnému centru členského štátu, v ktorom je vozidlo zaregistrované, že vydali poistnú zmluvu na používanie predmetného vozidla.
__________________
* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).“
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 b (nový)
Smernica 2009/103/ES
Článok 15 a (nový)
4b.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 15a
Zodpovednosť v prípade nehody prípojného vozidla ťahaného motorovým vozidlom
V prípade nehody spôsobenej súpravou vozidiel pozostávajúcou z prípojného vozidla ťahaného motorovým vozidlom dostane poškodený náhradu škody od poisťovne, ktorá poistila prípojné vozidlo, v prípade, že:
–  bola vylúčená samostatná zodpovednosť tretej strany a
–  prípojné vozidlo je možné identifikovať, ale motorové vozidlo, ktoré ho ťahalo, nie je možné identifikovať.
Poisťovňa, ktorá nahradí škodu poškodenému v takomto prípade, si môže svoj nárok uplatniť voči poisťovni, ktorá poistila dané motorové vozidlo, ak to umožňuje vnútroštátne právo.“
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2009/103/ES
Článok 16 – odsek 3
Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne alebo orgány uvedené v druhom pododseku pri zohľadňovaní potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie vydaných inými poisťovňami alebo inými orgánmi, ako sú uvedené v druhom pododseku, nezaobchádzali s poistencami diskriminačným spôsobom alebo aby nezvýšili ich poistné z dôvodu ich štátnej príslušnosti alebo len na základe členského štátu ich predchádzajúceho bydliska.
Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne a orgány uvedené v druhom pododseku pri zohľadňovaní potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie vydaných inými poisťovňami alebo inými orgánmi, ako sú uvedené v druhom pododseku, nezaobchádzali s poistencami diskriminačným spôsobom alebo aby nezvýšili ich poistné z dôvodu ich štátnej príslušnosti alebo len na základe členského štátu ich predchádzajúceho bydliska.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2009/103/ES
Článok 16 – odsek 3 a (nový)
Členské štáty zaistia, aby poisťovne v prípade, že na účely stanovenia poistného zohľadňujú minulé nároky na odškodnenie, zohľadňovali aj potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie vydané poisťovňami so sídlom v inom členskom štáte ako rovnocenné s potvrdeniami vydanými poisťovňami v tom istom členskom štáte a aby v súlade s vnútroštátnym právom uplatňovali všetky zákonné požiadavky týkajúce sa poistného.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2009/103/ES
Článok 16 – odsek 4
Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne zverejnili svoje politiky, pokiaľ ide o používanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie pri výpočte poistného.
Bez toho, aby boli dotknuté politiky poisťovní v oblasti oceňovania, členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne zverejnili svoje politiky, pokiaľ ide o používanie potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie pri výpočte poistného.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2009/103/ES
Článok 16 – odsek 5
Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty v súlade s článkom 28a ods. 2, v ktorých sa bližšie určí obsah a forma potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie uvedeného v druhom pododseku. Toto potvrdenie musí obsahovať informácie o:
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 28b, v ktorých stanoví obsah a formu potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie uvedeného v druhom odseku. Toto potvrdenie obsahuje aspoň informácie o:
a)  poisťovni vydávajúcej potvrdenie o minulých nárokoch na odškodnenie;
a)  poisťovni vydávajúcej potvrdenie o minulých nárokoch na odškodnenie;
b)  totožnosti poistenca;
b)  totožnosti poistenca vrátane dátumu narodenia, kontaktnej adresy a prípadne čísla a dátumu vydania vodičského preukazu;
c)  poistenom vozidle;
c)  poistenom vozidle a identifikačnom čísle vozidla;
d)  období poistenia poisteného vozidla;
d)  dátume začiatku a ukončenia poistenia vozidla;
e)  počte a výške deklarovaných nárokov na odškodnenie tretej strany počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o minulých nárokoch na odškodnenie.
e)  počte deklarovaných nárokov na odškodnenie tretej strany počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje potvrdenie o minulých nárokoch na odškodnenie, keď bola vina na strane poistenca, vrátane dátumu a povahy každého nároku, pokiaľ ide o majetkovú škodu alebo ujmu na zdraví, a či je vec stále otvorená, alebo uzavretá.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2009/103/ES
Článok 16 – odsek 5 a (nový)
Komisia pred prijatím uvedených delegovaných aktov konzultuje so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom dosiahnuť medzi nimi vzájomnú dohodu o obsahu a forme potvrdenia o minulých nárokoch na odškodnenie.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Smernica 2009/103/ES
Článok 16 a (nový)
5a.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 16a
Nástroj na porovnanie cien
1.  Členské štáty zaistia, aby spotrebitelia mali bezplatný prístup aspoň k jednému nezávislému porovnávaciemu nástroju, ktorý im umožní porovnať a posúdiť všeobecné ceny a sadzby u rôznych poskytovateľov povinného poistenia podľa článku 3 na základe informácií poskytnutých spotrebiteľmi.
2.  Poskytovatelia povinného poistenia poskytnú príslušným orgánom všetky informácie potrebné pre takýto nástroj a zabezpečia, aby tieto informácie boli správne a aby sa v záujme správnosti podľa potreby aktualizovali. Tento nástroj môže okrem povinného poistenia podľa článku 3 zahŕňať aj ďalšie možnosti poistného krytia motorových vozidiel.
3.  Tento porovnávací nástroj:
a)  je od poskytovateľov služieb prevádzkovo nezávislý, čím sa zaručí, že vo vzťahu k výsledkom vyhľadávania sa s poskytovateľmi služieb zaobchádza rovnako;
b)  obsahuje jasnú informáciu o majiteľoch a prevádzkovateľoch porovnávacieho nástroja;
c)  obsahuje jasné, objektívne kritériá, na ktorých sa porovnávanie zakladá;
d)  musí sa používať jednoduchý a jednoznačný jazyk;
e)  musí poskytovať presné a aktuálne informácie a musí sa uvádzať čas poslednej aktualizácie;
f)  je otvorený pre všetkých poskytovateľov povinného poistenia sprístupnením potrebných informácií a zahŕňa širokú škálu ponúk, ktoré pokrývajú podstatnú časť trhu, a ak prezentované informácie neposkytujú úplný prehľad o trhu, táto skutočnosť sa pred zobrazením výsledkov jasne uvedie;
g)  ponúka účinný postup oznamovania nesprávnych informácií;
h)  obsahuje vyhlásenie, že ceny vychádzajú z poskytnutých informácií a nie sú pre poskytovateľov poistenia záväzné.
4.  Príslušné orgány osvedčia porovnávacie nástroje, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 3 písm. a) až h), na požiadanie poskytovateľa nástroja.
5.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s postupom uvedeným v článku 28b delegovaný akt doplňujúci túto smernicu, v ktorom stanoví formu a funkcie porovnávacích nástrojov a kategórie informácií, ktoré majú poskytovatelia poistenia poskytnúť vzhľadom na individuálnu povahu poistných zmlúv.
6.  Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy Únie, a v súlade s článkom 27 môžu členské štáty stanoviť sankcie vrátane pokút pre prevádzkovateľov porovnávacích nástrojov, ktoré zavádzajú spotrebiteľov alebo neuvedú jasné informácie o vlastníkoch a o tom, či od ktoréhokoľvek poskytovateľa poistenia dostávajú nejakú odmenu.“
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Smernica 2009/103/ES
Článok 18 a (nový)
5b.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 18a
Prístup k správam o nehodách
Členské štáty zabezpečia poškodeným právo včas získať od príslušných orgánov kópiu správy o nehode. Ak členský štát nemôže ihneď poskytnúť úplnú správu o nehode, v súlade s vnútroštátnym právom poskytne poškodenému jeho upravenú verziu do času, kým nebude k dispozícii úplná verzia. Úpravy v texte by sa mali striktne obmedziť na tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné a požadované v súlade s vnútroštátnym právom alebo právom Únie.“
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový) – písmeno a (nové)
Smernica 2009/103/ES
Článok 23 – odsek 1 a (nový)
5c.  Článok 23 sa mení takto:
a)  Vkladá sa tento odsek:
„1a. Členské štáty zaistia, aby poisťovne boli povinné poskytnúť všetky informácie potrebné na evidenciu podľa odseku 1 písm. a) vrátane všetkých evidenčných čísel, na ktoré sa poistná zmluva vydaná poisťovňou vzťahuje. Členské štáty takisto vyžadujú, aby poisťovne informovali informačné centrum v prípadoch, keď sa zmluva stane neplatnou pred dátumom ukončenia jej platnosti alebo keď už z iného dôvodu nezabezpečuje krytie pre vozidlo s daným evidenčným číslom.“
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový) – písmeno b (nové)
Smernica 2009/103/ES
Článok 23 – odsek 5 a (nový)
b)  vkladá sa tento odsek:
„5a. Členské štáty zaistia, aby sa evidencia uvedená v odseku 1 písm. a) udržiavala a aktualizovala a aby bola plne integrovaná do databáz evidencie vozidiel a prístupná národným kontaktným miestam podľa smernice (EÚ) 2015/413.“
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový) – písmeno c (nové)
Smernica 2009/103/ES
Článok 23 – odsek 6
c)  Odsek 6 sa nahrádza takto:
6.  Spracovanie osobných údajov vyplývajúce z odsekov 1 až 5 sa musí uskutočniť v súlade s vnútroštátnymi opatreniami prijatými na základe smernice 95/46/ES.
"6. Spracovanie osobných údajov vyplývajúce z odsekov 1 až 5a sa uskutočňuje v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.“
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 d (nový)
Smernica 2009/103/ES
Článok 26 a (nový)
5d.  Vkladá sa tento článok 26a:
„Článok 26a
Orgány pre náhradu škody
1.  Členské štáty sa usilujú zabezpečovať, aby orgány pre náhradu škody uvedené v článkoch 10, 10a a 24 boli spravované ako jedna správna jednotka so všetkými úlohami rôznych orgánov pre náhradu škody, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.
2.  Ak členský štát nespravuje tieto orgány ako jednu správnu jednotku, upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty o tejto skutočnosti aj o dôvodoch svojho rozhodnutia.“
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 e (nový)
Smernica 2009/103/ES
Článok 26 b (nový)
5e.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 26b
Premlčacia lehota
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na akcie podľa článku 19 a článku 20 ods. 2, ktoré súvisia s odškodnením za ujmu na zdraví a škodu na majetku v dôsledku cezhraničnej dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorových vozidiel, vzťahovala premlčacia lehota v trvaní aspoň štyroch rokov. Premlčacia lehota začne plynúť v deň, v ktorý sa žiadateľ dozvie alebo má primerané dôvody, aby sa dozvedel, o rozsahu ujmy, straty alebo škody, jej príčine a totožnosti zodpovednej osoby a poisťovne poisťujúcej túto osobu pre prípady občianskoprávnej zodpovednosti alebo o jej likvidačnom zástupcovi alebo orgáne pre náhradu škody zodpovednom za poskytnutie odškodnenia, ktorému sa má nárok predložiť.
2.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď je v platnom vnútroštátnom právnom predpise týkajúcom sa nároku stanovená premlčacia doba dlhšia ako štyri roky, platila táto dlhšia premlčacia doba.
3.  Členské štáty poskytujú Komisii aktuálne informácie o vnútroštátnych pravidlách upravujúcich premlčacie lehoty pre škody spôsobené dopravnými nehodami. Komisia verejne a vo všetkých úradných jazykoch Únie sprístupní zhrnutie informácií oznámených členskými štátmi.“
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 f (nový)
Smernica 2009/103/ES
Článok 26 c (nový)
5f.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 26c
Pozastavenie plynutia premlčacej lehoty
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa plynutie premlčacej lehoty stanovenej v článku 26a pozastavilo počas obdobia medzi predložením nároku žiadateľa:
a)  poisťovni osoby, ktorá spôsobila nehodu, alebo jej likvidačnému zástupcovi uvedenému v článkoch 21 a 22 alebo
b)  orgánu pre náhradu škody podľa článkov 24 a 25 a momentom, keď žalovaný nárok zamietne.
2.  Pokiaľ zostávajúca časť premlčacej lehoty po ukončení pozastavenia jej plynutia je menej ako šesť mesiacov, členské štáty zabezpečia, aby žiadateľ dostal minimálne obdobie ďalších šiestich mesiacov na začatie súdneho konania.
3.  Ak lehota uplynie v sobotu, nedeľu alebo v deň niektorého zo štátnych sviatkov, členské štáty zabezpečia, aby sa lehota predĺžila do konca prvého nasledujúceho pracovného dňa.“
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 g (nový)
Smernica 2009/103/ES
Článok 26 d (nový)
5g.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 26d
Počítanie lehôt
Členské štáty zabezpečia, že každé obdobie stanovené v tejto smernici sa počíta takto:
a)  výpočet sa začne v deň nasledujúci po dni, v ktorom došlo k príslušnej udalosti;
b)  ak je obdobie vyjadrené v rokoch, uplynie v príslušnom nasledujúcom roku v mesiaci s rovnakým názvom a v deň s rovnakým číslom, ako bol mesiac a deň, v ktorom došlo k príslušnej udalosti. Ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň s rovnakým číslom, obdobie uplynie v posledný deň daného mesiaca;
c)  obdobia sa počas prerušení pojednávania súdu neprerušujú.“
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2009/103/ES
Článok 28a
Článok 28a
vypúšťa sa
Postup výboru
1.  Komisii pomáha Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov zriadený rozhodnutím Komisie 2004/9/ES****. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011*****.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2009/103/ES
Článok 28b – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 9 ods. 2 a článku 10a ods. 7 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie odo dňa uvedeného v článku 30.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10a ods. 7g, článku 16 ods. 5 a článku 16a ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice].
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2009/103/ES
Článok 28b – odsek 5
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 2 a článku 10a ods. 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 2, článku 10a ods. 7g, článku 16 ods. 5 a článku 16a ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2009/103/ES
Článok 28c
Článok 28c
Článok 28c
Hodnotenie
Hodnotenie a preskúmanie
Hodnotenie tejto smernice sa vykoná najneskôr sedem rokov po dátume jej transpozície. Komisia zašle závery hodnotenia spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.
Najneskôr päť rokov po dátume transpozície tejto smernice Komisia predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, v ktorej vyhodnotí vykonávanie tejto smernice, najmä pokiaľ ide o:
a)  jej uplatňovanie v súvislosti s technologickým vývojom, najmä pokiaľ ide o autonómne a poloautonómne vozidlá;
b)  primeranosť jej rozsahu pôsobnosti vzhľadom na riziká nehôd predstavované rôznymi motorovými vozidlami, vzhľadom na pravdepodobné zmeny na trhu, najmä čo sa týka vysokorýchlostných ľahkých vozidiel patriacich do kategórií vozidiel uvedených v článku 2 ods. 2 písm. h), i), j), k) nariadenia (EÚ) č. 168/2013, ako sú elektrické bicykle, segwaye alebo elektrické skútre, a pokiaľ ide o to, či je pravdepodobné, že systém zodpovednosti v nej stanovený postačí na uspokojenie budúcich potrieb;
c)  nabádanie poisťovní, aby do poistných zmlúv zahŕňali systém bonusov a malusov vrátane zliav formou bonusov za bezškodový priebeh, pri ktorom by poistné bolo ovplyvnené potvrdením o minulých nárokoch poistenca na odškodnenie.
Táto správa sa doplní pripomienkami Komisie a podľa potreby aj legislatívnym návrhom.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0035/2019).

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia