Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2684(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0096/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0096/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0111

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 150kWORD 64k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ
P8_TA(2019)0111B8-0096/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (2018/2684(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την εναντίωση στα δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην ΕΕ (O-000135/2018 – B8-0005/2019),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 8 και 153 (για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών), τα άρθρα 10 και 19 (για την απαγόρευση των διακρίσεων) και τα άρθρα 6, 9 και 168 (για την υγεία),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως τα άρθρα 2 και 3, όπου κατοχυρώνεται η αρχή της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων ως βασική αξία της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ιδίως τα άρθρα 21 (απαγόρευση διακρίσεων), 23 (ισότητα γυναικών και ανδρών) και 35 (προστασία της υγείας),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση και την Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, του Σεπτεμβρίου 1995, τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (Διάσκεψη του Καΐρου) του Σεπτεμβρίου 1994 και το Πρόγραμμα Δράσης αυτής, καθώς και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησης αυτών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του ετήσιου συμποσίου του 2017 για τα θεμελιώδη δικαιώματα με θέμα «Τα δικαιώματα των γυναικών σε ταραχώδεις καιρούς» που διοργάνωσε η Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εναντίωση μπορεί να οριστεί η αντίσταση στην προοδευτική κοινωνική αλλαγή, η υποβάθμιση των κεκτημένων δικαιωμάτων ή η διατήρηση ενός καθεστώτος ανισότητας, καθώς και ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίσταση αυτή υφίσταται ανεξάρτητα από το κοινωνικό υπόβαθρο ή την ηλικία ενός ανθρώπου, μπορεί να είναι τόσο επίσημη όσο και ανεπίσημη και να περιλαμβάνει παθητικές ή ενεργητικές στρατηγικές για την ανακοπή της περαιτέρω προόδου με απόπειρες αλλαγής των πολιτικών και της νομοθεσίας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τελικά στον περιορισμό των κεκτημένων δικαιωμάτων των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνοδεύεται από τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και επιβλαβών στερεότυπων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο ισότητας των φύλων είναι συχνά ενδεικτικό και χρησιμεύει ως πρώτο προειδοποιητικό σημάδι της επιδείνωσης της κατάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, σε μια συγκεκριμένη κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες περιορισμού ή υπονόμευσης των δικαιωμάτων των γυναικών σηματοδοτούν συχνά μια ευρύτερη κοινωνιακή σύγκρουση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει, βάσει του διεθνούς δικαίου και των Συνθηκών της ΕΕ, υποχρεώσεις και καθήκοντα όσον αφορά την τήρηση, την εγγύηση, την προστασία και την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και θα πρέπει να εφαρμόζεται στη νομοθεσία, στην πράξη, στη νομολογία και στην καθημερινή ζωή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, «σε όλες τις δράσεις η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθήκον της εξάλειψης των εν λόγω ανισοτήτων αποτελεί πρωταρχική αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης ισότητας των φύλων δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες με οριακή μόνο πρόοδο για το διάστημα 2005-2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνίες ισότητας των δύο φύλων στις οποίες γυναίκες και άνδρες θα απολαμβάνουν τα ίδια επίπεδα εκπροσώπησης, σεβασμού και ασφάλειας σε όλους τους τομείς της ζωής και της εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι επωφελούνται από τον αντίκτυπο των πολιτικών για την ισότητα των φύλων, οι οποίες επιδρούν θετικά σε ολόκληρη την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν διακοπεί η πρόοδος στα θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των γυναικών, θα επέλθει οπισθοδρόμηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη πολιτικών ισότητας θα πρέπει να βασίζεται στην πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες, και, ταυτόχρονα, να στηρίζει τις γυναίκες και τους άνδρες να συνδυάσουν την εργασία τους με την οικογενειακή ζωή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών δεν είναι ούτε αυτόματη ούτε γραμμική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η προαγωγή της ισότητας των φύλων απαιτεί διαρκείς προσπάθειες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών μπορούν να έχουν πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων διαρθρωτικών, εργασιακών και οικονομικών διακρίσεων, οι οποίες ενδέχεται να είναι αφανείς και σιωπηρές καθώς είναι τόσο διαδεδομένες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που διανύουμε, παρατηρείται μια αισθητή και οργανωμένη σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο επίθεση εναντίον της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, μεταξύ άλλων και στην ΕΕ, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη σε ορισμένα κράτη μέλη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναντίωση είναι επίσης έκδηλη σε ενωσιακό επίπεδο και ότι εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε στις αρχές της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου να σταματήσει να εφαρμόζει τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων που εφάρμοζε μέχρι τότε·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στόχαστρο αυτής της εναντίωσης στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων βρίσκονται, κατά τα φαινόμενα σε όλες τις χώρες, βασικοί τομείς του θεσμικού πλαισίου και του πλαισίου πολιτικής για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, όπως η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η κοινωνική προστασία και η προστασία της εργασίας, η εκπαίδευση, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, η πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας, τα δικαιώματα τον ΛΟΑΔΜ+, η παρουσία των γυναικών σε θέσεις λήψης πολιτικών αποφάσεων, ο χώρος εργασίας και η επαρκής χρηματοδότηση οργανώσεων και κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες εκστρατείες και οργανώσεις κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδιώκουν μέσω των στρατηγικών τους την κατάργηση υφιστάμενων νόμων σχετικά με βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν: τη σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης, σε τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή στην ασφαλή άμβλωση· την ισότητα των ατόμων ΛΟΑΔΜ+ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διεμφυλικοί και μεσοφυλικοί), την πρόσβαση σε έρευνα στα βλαστοκύτταρα· και το δικαίωμα αλλαγής του κοινωνικού ή βιολογικού φύλου χωρίς φόβο νομικών επιπτώσεων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα από την επισφαλή εργασία και τις διάφορες μορφές άτυπης εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας επιδεινώθηκαν κατά το διάστημα 2008-2014 εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης η οποία κυριαρχούσε σε ολόκληρη της ΕΕ και ότι το 2014 το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (10,4 %) εξακολουθούσε να είναι υψηλότερο από το ποσοστό ανεργίας των ανδρών (10,2 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας και ερήμωσης είναι καταστροφικά και πλήττουν ιδιαίτερα τις γυναίκες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις των γυναικών, καθώς και οι ομάδες και οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, ενήργησαν ως καταλύτες και πρωτοστάτες στο πεδίο των νομοθετικών και πολιτικών εξελίξεων που σημειώθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία όσον αφορά την πρόοδο και την εφαρμογή των δικαιωμάτων των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση λόγω περιοριστικών κριτηρίων και διοικητικού φόρτου καθώς και ένα ολοένα πιο εχθρικό περιβάλλον, γεγονός που δεν τους επιτρέπει πλέον να διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά το έργο κοινής ωφελείας που επιτελούν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει ούτε μεταφέρει στο δίκαιό τους τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κρατικοί περιορισμοί όσον αφορά την πρόσβαση στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο εξάμηνο του 2018 σημειώθηκε, σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, εναντίωση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χώρος για ρητορική μίσους, με στόχο ιδίως τα άτομα ΛΟΑΔΜ+· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αντίδραση αυτή δεν αντιτάχθηκε ποτέ ούτε το Συμβούλιο ούτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, το Συμβούλιο της Ευρώπης προειδοποίησε ότι τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών βρίσκονταν σε κίνδυνο, καθώς πολλά από τα μέλη του επεδίωξαν να περιορίσουν τη νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση στην άμβλωση και την αντισύλληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και η Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) εξέδωσαν κοινή δήλωση τον Αύγουστο του 2018, τονίζοντας ότι η πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, καθώς και σε συναφείς υπηρεσίες και πληροφορίες, αποτελούν βασικές πτυχές της αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών, προτρέποντας παράλληλα τις χώρες να σταματήσουν την υποβάθμιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί απειλή για την υγεία και τη ζωή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει πως η άρνηση εγγυημένης και νόμιμης πρόσβασης στις αμβλώσεις συνιστά βία κατά των γυναικών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι οργανώσεις που αντιτίθενται ενεργά στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών λαμβάνουν πλήρη υποστήριξη από τις κυβερνήσεις υπό μορφή δημόσιας χρηματοδότησης, η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να οργανώνουν συντονισμένες δραστηριότητες σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση σχετικά με την ισότητα στις σχέσεις και μεταξύ των φύλων, που να ανταποκρίνεται στα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και στο σχέδιο δράσης του για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, με αποτέλεσμα τα κράτη αυτά να μην ακολουθούν τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη αντίσταση σε αυτή την εκπαίδευση και για τον στιγματισμό όσων συμμετέχουν σε αυτή από ορισμένα πολιτικά κινήματα, επισημαίνοντας ότι η αντίσταση αυτή συχνά οφείλεται σε εκστρατείες παραπληροφόρησης σχετικά με το περιεχόμενο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε πολλά κράτη μέλη, οι οποίες παρεμποδίζουν την παροχή ενημερωτικής, θεμελιώδους και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης για όλους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρο τον κόσμο αιωνόβιες πατριαρχικές δομές καταπιέζουν τις γυναίκες και οδηγούν σε καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, ενώ διαιωνίζουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη των δομών αυτών προϋποθέτει την αντιπαράθεση με θέσεις και μηχανισμούς ισχύος σε ολόκληρο τον κόσμο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή της ισότητας των φύλων και οι επενδύσεις στις γυναίκες αποφέρουν οφέλη στο σύνολο της κοινωνίας, καθώς οι γυναίκες που διαθέτουν οικονομικούς πόρους και ευκαιρίες ανάληψης ηγετικών καθηκόντων επενδύουν στην υγεία, στη διατροφή, στην εκπαίδευση και στην ευημερία των παιδιών και των οικογενειών τους·

1.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παραμείνουν σταθερά προσηλωμένα και να δώσουν προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων, στα δικαιώματα των γυναικών και στα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ+, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων μειονοτήτων· υπενθυμίζει σε όλα τα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να προασπίζουν τα δικαιώματα των γυναικών και να προωθούν την ισότητα των φύλων· ζητά να καταγγέλλεται ευρέως ο διάλογος και τα μέτρα που υπονομεύουν τα δικαιώματα, την αυτονομία και τη χειραφέτηση των γυναικών σε κάθε τομέα· επισημαίνει ότι η προορατική προώθηση της ισότητας των φύλων και η γενικότερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν σημαντικούς τρόπους καταπολέμησης της εναντίωσης·

2.  επισημαίνει ότι η φύση, η ένταση και τα αποτελέσματα της εναντίωσης στα δικαιώματα των γυναικών παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των χωρών και των περιφερειών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η εναντίωση αυτή έχει παραμείνει στο επίπεδο της ρητορικής, ενώ σε άλλες έχει μετουσιωθεί σε μέτρα και πρωτοβουλίες· είναι, ωστόσο, αισθητή σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί πως η εναντίωση διαμορφώνεται επίσης από τη συζήτηση και τις επιλογές πολιτικής·

3.  επισημαίνει ότι η ανεξαρτησία των γυναικών μέσω της κοινωνικοοικονομικής χειραφέτησης απαιτεί πολιτικές εστιασμένες στην εργασία που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των σημαντικών ανισοτήτων και των διακρίσεων στην εργασία, θα προάγουν τη μισθολογική αύξηση και τη ρύθμιση της εργασίας και του χρόνου εργασίας, θα αντιμετωπίζουν και θα απαγορεύουν όλες τις μορφές επισφαλούς απασχόλησης και θα προασπίζονται το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση·

4.  επισημαίνει ότι οι πλέον ευάλωτες στην εν λόγω εναντίωση είναι οι γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των έμφυλων και σεξουαλικών, καθώς και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων·

5.  τονίζει ότι η ισότητα των φύλων δεν δύναται να επιτευχθεί εάν δεν επιτύχουν όλες οι γυναίκες ίσα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών από θρησκευτικές και εθνοτικές μειονοτικές ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν διατομεακές ανισότητες·

6.  καταδικάζει το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η πολιτική για την ισότητα των φύλων επαναπροσδιορίζεται και αναπροσανατολίζεται με επίκεντρο την οικογενειακή πολιτική και την πολιτική για τη μητρότητα· επισημαίνει ότι η πολιτική αυτή αφορά μόνο συγκεκριμένες ομάδες ατόμων και δε αντιπροσωπεύει συμπεριληπτική προσέγγιση· επισημαίνει, επίσης, ότι η πολιτική αυτή δε στοχεύει σε μια βιώσιμη διαρθρωτική αλλαγή, που θα μπορούσε να επιφέρει βιώσιμη βελτίωση της κατάστασης των δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητα των φύλων·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ+ προστατεύονται και αναγνωρίζονται ως αρχές ισότητας στο πλαίσιο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· θεωρεί ωστόσο ότι η νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών δεν επαρκεί για την επίτευξη ισότητας των φύλων η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον τα κράτη μέλη μεταφέρουν, εγκρίνουν και τελικά εφαρμόσουν και επιβάλουν τη σχετική νομοθεσία για την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα δικαιώματα των γυναικών δεν αντιμετωπίζονται ολιστικά ως βασική αρχή όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών που συνοδεύονται με τη χορήγηση αντίστοιχου προϋπολογισμού· θεωρεί ότι η πρόληψη της εναντίωσης μέσω της εκπαίδευσης αποτελεί βασικό τομέα επένδυσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τη σημασία και τα οφέλη που έχει η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των γυναικών, η ισότητα των φύλων και η εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων για την κοινωνία, και να στηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη και διάδοση τεκμηριωμένων ερευνών και πληροφοριών στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών·

8.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να δεσμευτούν και να τηρήσουν τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις καθώς και τις αρχές που κατοχυρώνονται στη βασική νομοθεσία τους προκειμένου να διασφαλίσουν τον σεβασμό και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και της ισότητας των φύλων γενικότερα·

9.  τονίζει ότι η πρόληψη και η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων παραδοσιακών επιβλαβών πρακτικών και της έμφυλης βίας, εξακολουθούν να προσκρούουν σε πολυάριθμες δυσκολίες· εκφράζει την ανησυχία του για τις διάφορες μορφές βίας που έχουν ενταθεί, όπως η σεξιστική και εχθρική προς τα άτομα ΛΟΑΔΜ+ ρητορική μίσους, ο μισογυνισμός και η διαδικτυακή βία, συμπεριλαμβανομένων της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης καθώς και η βία εις βάρος των γυναικών στον χώρο εργασίας ή στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων και της πορνείας· υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα και μέτρα προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών από την έμφυλη βία και να προσαχθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη και ότι ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση, στελέχωση και στήριξη για τα καταφύγια γυναικών· υπενθυμίζει την καθοριστική σημασία της εφαρμογής της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, της οδηγίας για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων, ούτως ώστε να ενημερώνονται καταλλήλως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σχετικά με τις νέες αυτές εξελίξεις· ζητά να συνεχίσουν να δρομολογούνται εκστρατείες σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας·

10.  καλεί τα μέλη του να επιδείξουν μηδενική ανοχή για τη σεξιστική ρητορική μίσους κατά τις συνόδους της ολομέλειας, με την τροποποίηση του Κανονισμού ώστε να συμπεριληφθεί απαγόρευση αυτής της ρητορικής·

11.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις για την εφαρμογή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των αποτελεσματικότερων δυνατών μέτρων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης, ώστε να επιτευχθεί πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών· ζητεί τη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου με σκοπό την επισήμανση των καλύτερων δυνατών κανόνων λειτουργίας προκειμένου να υπάρξει υποχρεωτική κατάρτιση με θέμα τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια στην εργασία για όλο το προσωπικό του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών, και τον ανασχηματισμό των δύο επιτροπών που είναι αρμόδιες για την παρενόχληση ώστε να απαρτίζονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και να γίνεται σεβαστή η ισότητα·

12.  θεωρεί ότι η συνεργασία με τους άνδρες αποτελεί σημαντικό μέρος της προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών·

13.  καταδικάζει την εκστρατεία κατά της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που έχει στο στόχαστρό της τη βία κατά των γυναικών και την παρερμηνεία αυτής· ανησυχεί για την απόρριψη του κανόνα της μηδενικής ανοχής της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας για τον οποίο υπάρχει ισχυρή διεθνής συναίνεση· επισημαίνει ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση η πεμπτουσία των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας· καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει την επικύρωση και την πλήρη εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ και να υποστηρίξει την επικύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη·

14.  επισημαίνει ότι η ενδοοικογενειακή βία θεωρείται η πλέον διαδεδομένη μορφή βίας σε ορισμένα κράτη μέλη, και εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό των γυναικών που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία·

15.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την αύξηση της βίας κατά των γυναικών, βίαια αποτύπωση της οποίας είναι ο εντυπωσιακός αριθμός ανθρωποκτονιών·

16.  επισημαίνει ότι τα θύματα της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, έχουν συχνά περιορισμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε κατάλληλη προστασία, παρά τη νομοθεσία για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας, και ότι οι νόμοι εφαρμόζονται και επιβάλλονται ανεπαρκώς· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν νομική βοήθεια στο πλαίσιο της οποίας θα συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου, ούτως ώστε να αποφευχθεί η επαναθυματοποίηση και η ατιμωρησία και να βελτιωθεί η συχνότητα καταγγελίας τέτοιων εγκλημάτων·

17.  τονίζει την ανησυχητική τάση συρρίκνωσης του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών που παρατηρείται τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως και αύξησης της ποινικοποίησης, της γραφειοκρατικοποίησης και των χρηματοδοτικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις υπεράσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων και των ακτιβιστών που προασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών·

18.  εκφράζει την ένθερμη υποστήριξή και αλληλεγγύη του για τις εκτεταμένες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών πρωτοβουλιών, που προωθούνται από τις οργανώσεις και τα κινήματα γυναικών και απαιτούν ισότητα μεταξύ των φύλων· υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή οικονομική υποστήριξη ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση του έργου τους· ζητεί, συνεπώς, να αυξηθεί η χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη και την ΕΕ για τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι εν λόγω οργανώσεις· επιμένει ότι η πρόσβαση στα κονδύλια αυτά πρέπει να συνεπάγεται λιγότερη γραφειοκρατία και δεν θα πρέπει να εισάγει διακρίσεις όσον αφορά τους στόχους και τις δραστηριότητες των οργανώσεων·

19.  εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία του για τις ειδήσεις σχετικά με περικοπές των πόρων για τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και για τα καταφύγια γυναικών σε ορισμένα κράτη μέλη·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για την εφαρμογή μέσων καταπολέμησης όλων των μορφών βίας και ιδίως της βίας κατά των γυναικών·

21.  επισημαίνει την τάση που επικρατεί σε ορισμένα κράτη μέλη να δημιουργούνται παράλληλες δομές μη κυβερνητικών οργανώσεων, αποτελούμενων από άτομα και οργανώσεις που πρόσκεινται θετικά στην εκάστοτε κυβέρνηση· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ποικίλες μη κυβερνητικές οργανώσεις με κριτική στάση, τόσο για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων όσο και για την περαιτέρω εξέλιξη της κοινωνίας στο σύνολό της·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τους μηχανισμούς τους για την κατανομή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της χρηματοδότησης και να διασφαλίσουν πως είναι ευαίσθητοι ως προς το φύλο και προσαρμοσμένοι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες οργανώσεις και κινήματα, ιδίως μικρού και μεσαίου μεγέθους, λόγω της εναντίωσης και να χρησιμοποιούν, κατά περίπτωση, εργαλεία όπως οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων στα φύλα και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, στην ΕΕ και παγκοσμίως·

23.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει άμεση και σημαντική οικονομική στήριξη σε γυναικείες οργανώσεις στις χώρες στις οποίες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν έλλειψη χρηματοδότησης και επιθέσεις σε συστημικό επίπεδο , προκειμένου να διασφαλιστούν η αδιάλειπτη προστασία και στήριξη των γυναικών και των δικαιωμάτων τους, και να προβεί σε επισκόπηση της χρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλίσει πως η διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στα κράτη μέλη υποστηρίζει οργανώσεις των οποίων οι δραστηριότητες και υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, έχουν ως άξονα την επιβίωση και δεν διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα, τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων ή τη μισαλλοδοξία·

24.  θεωρεί ότι η πορνεία αποτελεί σοβαρή μορφή βίας και εκμετάλλευσης·

25.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει αξιολόγηση της κρατούσας κατάστασης αναφορικά με το ζήτημα της πορνείας στην ΕΕ, όπου το δίκτυο των δραστών εμπορίας ανθρώπων επωφελείται από την ενιαία αγορά, και να διαθέσει οικονομικούς πόρους σε προγράμματα που θα δίνουν στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να ξεφύγουν από την πορνεία·

26.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την προώθηση και τη βελτίωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην επόμενη στρατηγική για τη δημόσια υγεία·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να τερματίσουν και να ανατρέψουν τις περικοπές που εφαρμόζονται στους τομείς του προγραμματισμού της ισότητας των φύλων, των δημόσιων υπηρεσιών και, ιδίως, της παροχής υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·

28.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η διάρκεια της άδειας μητρότητας καθορίζεται βάσει της οικονομικής σφαίρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες σχετικοί με την υγεία, που επηρεάζουν τόσο τις γυναίκες όσο και τα παιδιά· υπενθυμίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων μητρότητας, πατρότητας και των γονικών δικαιωμάτων συνοδεύεται από την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την ασφάλεια της εργασίας·

29.  υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση της ισότητας των φύλων και η αντιμετώπιση του μισθολογικού και του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων αποφέρουν κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στις οικογένειες και στις κοινωνίες;

30.  ζητεί στοχευμένες πρωτοβουλίες για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την αντιμετώπιση του διαχωρισμού των φύλων και της πρόσβασης των γυναικών στις αγορές εργασίες, ιδίως στους κλάδους της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της ψηφιοποίησης, των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων·

31.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενδυναμωθούν οι γυναίκες και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να αναλαμβάνουν ηγετικά καθήκοντα, ούτως ώστε να καταπολεμηθούν τα αρνητικά στερεότυπα·

32.  ζητεί να αναληφθεί πραγματική δράση προκειμένου να εξαλειφθούν οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνική και οικονομική θέση των γυναικών· τονίζει ότι η προάσπιση και η ενεργός επιβολή των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αύξηση των μισθών, η απαγόρευση όλων των μορφών επισφαλούς απασχόλησης και η ρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων·

33.  τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω βελτίωση της διαχωρισμένης με βάση το φύλο συλλογής δεδομένων, σε τομείς όπως η άτυπη απασχόληση, η επιχειρηματικότητα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, η βία κατά των γυναικών και η μη αμειβόμενη εργασία· τονίζει την ανάγκη συλλογής και χρήσης ποιοτικών δεδομένων και στοιχείων για την τεκμηριωμένη και πραγματιστική χάραξη πολιτικής·

34.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό δεν αναγνωρίστηκε ως οριζόντια αρχή στον κανονισμό για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, και καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει επειγόντως τον εν λόγω κανονισμό, επαναβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευσή του υπέρ της ισότητας των φύλων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ευαίσθητες ως προς το φύλο προσεγγίσεις κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, κατά τρόπο ώστε να παρακολουθείται συγκεκριμένα το ποσοστό των δημόσιων κονδυλίων που προορίζονται για τις γυναίκες και να καταπολεμήσουν την εναντίωση στην ισότητα των φύλων, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι πολιτικές για την κινητοποίηση των πόρων και την κατανομή των δαπανών θα προωθούν την ισότητα των φύλων·

35.  επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική ισότητας των φύλων και τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η δέσμευση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε αυτόν τομέα είναι θεμελιώδους σημασίας· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε ενωσιακή στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2020, και ότι η στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων υποβαθμίστηκε σε έγγραφο εργασίας· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να εγκρίνει ενωσιακή στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων·

36.  ζητεί από το Συμβούλιο την απεμπλοκή της οδηγίας για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σημαντική ανισορροπία μεταξύ γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων σε ανώτατο επίπεδο·

37.  ζητεί από το Συμβούλιο την απεμπλοκή της οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης εκτός της αγοράς εργασίας, ανεξάρτητα από την ηλικία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, η οποία αποσκοπεί στην επέκταση της προστασίας κατά των διακρίσεων μέσω μιας οριζόντιας προσέγγισης·

38.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να αναδιατυπώσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(1), και ζητεί να δοθεί κατάλληλη νομοθετική συνέχεια με βάση τη σύσταση της Επιτροπής του 2014 σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, με σκοπό την εξάλειψη της συνεχιζόμενης μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των φύλων·

39.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχουν διακοπεί οι εργασίες για την οδηγία για την άδεια μητρότητας·

40.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει συνεκτικό και συνολικό χάρτη πορείας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την προστασία των ίσων δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών·

41.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την προώθηση και την κατάσταση της ισότητας των φύλων στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο, με ιδιαίτερο σεβασμό για το θεσμικό, πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο·

42.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πολέμιοι των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και της αυτονομίας των γυναικών έχουν επηρεάσει σημαντικά την εθνική νομοθεσία και πολιτική, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, επιδιώκοντας την υπονόμευση των δικαιωμάτων των γυναικών στην υγεία και την αναπαραγωγή, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό και την αντισύλληψη, καθώς και τις απόπειρες περιορισμού ή άρσης του δικαιώματος εθελοντικής διακοπής της κύησης· επαναλαμβάνει την ανάγκη θέσπισης πολιτικών για την προστασία της μητρότητας και της ιδιότητας του γονέα, οι οποίες να εξασφαλίζουν ισχυρή εργασιακή και κοινωνική προστασία, παράλληλα με πολιτικές που να παρέχουν υποδομές οικογενειακής στήριξης, εγκαταστάσεις προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδα κατ’ οίκον για τους ασθενείς ή τους ηλικιωμένους·

43.  επικρίνει την κατάχρηση του φεμινισμού και του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών για τον σκοπό της υποκίνησης φυλετικού μίσους·

44.  συνιστά στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την παροχή ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλους τους νέους· θεωρεί ότι οι ευρύτερες εκπαιδευτικές στρατηγικές αποτελούν βασικά εργαλεία για την πρόληψη κάθε μορφής βίας, και ειδικότερα της βίας με βάση το φύλο, ιδίως στην εφηβεία·

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου