Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2782(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0097/2019

Внесени текстове :

B8-0097/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 22
CRE 12/02/2019 - 22

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0112

Приети текстове
PDF 157kWORD 56k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург
Предизвикателства за политиката относно и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените
P8_TA(2019)0112B8-0097/2019

Резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно политическите предизвикателства и стратегии срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (2018/2782(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз и членове 8, 9, 10 и 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата за борба с рака, приета на 4 февруари 2000 г. в Париж по време на Първата световна среща на високо равнище за борба с рака(1),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 2 декември 2003 г. относно онкологичния скрининг(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 24 юни 2009 г., озаглавено „Действия срещу рака: европейско партньорство“ (COM(2009)0291),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 23 септември 2014 г. относно изпълнение на съобщението ѝ от 24 юни 2009 г., озаглавено „Действия срещу рака: европейско партньорство“ и втория ѝ доклад по изпълнението на препоръката на Съвета от 2 декември 2003 г. относно скрининга за рак (2003/878/ЕО) (COM(2014)0584),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юни 2003 г. относно рака на гърдата в Европейския съюз(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2006 г. относно рака на гърдата в разширения Европейски съюз(4),

—  като взе предвид резолюцията си от 10 април 2008 г. относно борбата срещу рака в разширения Европейски съюз(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 май 2010 г. относно съобщението на Комисията относно действия срещу рака: европейско партньорство(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно превенцията на заболяванията, свързани с възрастта, при жените(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно насърчаването на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания(8),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета(9),

—  като взе предвид съвместното действие за контрол на рака CanCon от 2017 г., озаглавено „Европейски наръчник за подобряване на качеството на всеобхватния контрол на рака“,

—  като взе предвид публикацията на Съвместния изследователски център на Европейската комисия от 2017 г., озаглавена „Доклад за европейско проучване на прилагането на звена по рак на гърдата: подкрепяща инициативата на Европейската комисия за рак на гърдата информация за политиките и инициативите за лечение на рак на гърдата“,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г. относно некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френското предприятие PIP(10),

—  като взе предвид становището на Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) относно „безопасността на силиконовите гръдни импланти, произведени от Poly Implant Prothèse (PIP)“, публикувано на 1 февруари 2012 г.(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2001 г. относно петициите, обявени за допустими, относно силиконовите имплантанти (Петиции № 0470/1998 и 0771/1998)(12), и по-специално наскоро получената от Парламента Петиция № 0663/2018 относно гръдните протези и въздействието им върху здравето на жените,

—  като взе предвид въпроса към Комисията относно политическите предизвикателства и стратегии срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (O-000134/2018 – B8‑0006/2019),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по правата на жените и равенството между половете,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз признава правото на лицата на достъп до здравна профилактика и правото на ползване на медицински грижи;

Б.  като има предвид, че един на всеки трима европейци развива рак по време на живота си и всяка година около 1,3 милиона души умират от рак в ЕС, което възлиза на около 26% от всички смъртни случаи(13);

В.  като има предвид, че ракът на белите дробове е основният източник на смъртност, дължаща се на ракови заболявания в ЕС, следван от рака на дебелото черво и рака на гърдата;

Г.  като има предвид, че ракът и други свързани с него съпътстващи заболявания засягат както жените, така и мъжете, но поради различните видове ракови заболявания, специфични за всеки пол, и подходите за диагностика и превенция, които се различават за жените и за мъжете, е необходима целенасочена политика;

Д.  като има предвид, че основните форми на рак, които засягат жените, са рак на гърдата, на матката и на шийката на матката; като има предвид, че ракът на гърдата е най-често срещаният вид рак, който има фатални последици за женското население не само в рамките на ЕС (16%), но и в световен мащаб;

Е.  като има предвид, че данните показват, че жените, които полагат нощен труд, са изложени на 30% по-голям риск от развиване на рак на гърдата;

Ж.  като има предвид, че данните показват, че до половината от всички смъртни случаи от рак биха могли да бъдат предотвратени(14), ако ракът бъде открит навреме и лекуван по подходящ начин;

З.  като има предвид, че процентът на оцеляване на пациентите, засегнати от рак на гърдата, може да достигне 80% в случаите на ранна диагностика и своевременно лечение;

И.  като има предвид, че жените, засегнати от рак, също често са изправени пред сериозни и често подценявани психологически проблеми, особено в случаите, когато се извършва мастектомия или хистеректомия;

Й.  като има предвид, че ракът може да има отрицателна последици за оплодителната способност на жените и отрицателна физически последици, като например болка, лимфостаза и др.;

К.  като има предвид, че ракът се отразява отрицателно на личния, социалния и професионалния живот на жените и нанася тежък удар на тяхното самоуважение и самооценката им;

Л.  като има предвид, че следва да се обърне специално внимание на жените и мъжете, страдащи от рак и свързаните с тях съпътстващи заболявания, които са изправени пред специфични предизвикателства по отношение на заболяването си и семейните си задължения за полагане на грижи за дете, възрастен човек или лице с увреждания;

М.  като има предвид, че всяка жена и всеки мъж, болни от рак и свързани с него съпътстващи заболявания, трябва да има равен достъп до скрининг, лечение и финансово достъпна и висококачествена последваща терапия;

Н.  като има предвид, че ранното откриване на рак чрез медицински прегледи може да спаси живота на засегнатите лица; като има предвид, че следователно е от изключително значение да се подобри достъпът до превантивни мерки, достъпни чрез медицински прегледи;

О.  като има предвид, че дори и днес ЕС продължава да се характеризира с големи различия както в рамките на държавите членки, така и между тях: в частния и публичния сектор, в селските и градските райони, в регионите и градовете и дори в болниците в същия град, когато става въпрос за качеството на предоставяното лечение; като има предвид, че държавите членки имат много различни здравни системи и различни стандарти; като има предвид, че съществува сериозна разлика в заболеваемостта и смъртността между Централна и Източна Европа и средната европейска стойност; като има предвид, че отделните държави членки носят отговорността за организацията на здравните системи и разпоредбите за диагностициране и лечение на рака; като има предвид, че сътрудничеството и обменът на най-добри практики на равнището на ЕС имат голяма добавена стойност;

П.  като има предвид, че всеки успешен път за лечение на рака и на свързаните с него съпътстващи заболявания следва да отчита специфичните потребности на жените и мъжете и наблюдаваните разлики между тях по отношение на превенцията и лечението на болните от рак пациенти, както и приобщаваща комуникация между пациентите, преживелите рак, членовете на семейството и лицата, полагащи грижи, медицинския персонал и учените;

Р.  като има предвид, че все още липсва холистично лечение на болните от рак, като структурата на лечението често е негъвкава и не отразява нуждите на жените, особено на младите жени и на ЛГБТИК+ жените;

С.  като има предвид, че засегнатите жени и мъже следва да имат достъп до точна информация на всеки етап от болестта си, както и до профилактика, качествен скрининг, диагностика, наблюдение, лечение и подкрепа след тяхното възстановяване;

Т.  като има предвид, че лечението на рака има тежки последици както във физически, така и в психологически план, и като има предвид, че е жизненоважно да се осигури добро качество на живот на пациентите и на техните семейства, като им се предложи подходяща подкрепа и помощ, съобразени с техните специфични ситуации и специфичните им потребности;

У.  като има предвид, че въздействието на раковите заболявания върху човешкия живот и човешкото страдание е дълбоко обезпокояващо и може да се направи много повече за спасяването на човешки живот чрез обединяване на ресурси, знания и съществуващи технологии;

Ф.  като има предвид, че жените и мъжете са засегнати от рак по различни начини и жените, преживели рак, могат да срещнат особени трудности при завръщането си на работа, образование и семеен живот; като има предвид, че доказателствата сочат, че ранната психосоциална намеса оказва положително въздействие върху подпомагането на преживелите ракови заболявания пациенти при проблеми, свързани със заетостта; като има предвид, че психосоциалната и професионалната рехабилитация следва да се развива посредством ориентиран към отделния човек и чувствителен към аспектите на пола подход;

Х.  като има предвид, че всяка година хиляди жени получават гръдни протези по медицински или естетични причини, или понякога комбинация от двете, без да се обръща реално внимание на рисковете преди препоръчването на тези импланти на пациентите; като има предвид, че случаят с PIP фокусира цялото внимание върху един производител, без други участници да бъдат разследвани в по-широк и задълбочен план; като има предвид, че производителите на гръдни импланти (различни от PIP) не предоставят никаква информация относно състава и незначителни или значителни неблагоприятни последици от силиконов гел, използван от фармацевтичната промишленост за такива цели; като има предвид, че производителите не са в състояние да гарантират 100% -съгласувана протеза, а въпросът за течащите протези все още не е разрешен; като има предвид, че скоростта на разрушаване и инвазивните рискове от силикон в цялото тяло са реален проблем; като има предвид, че от хирурзите се очаква да предлагат алтернативи на гръдните импланти, които представляват почти необратима форма на операция, която потенциално води както до осакатявания, така и до сериозни здравословни проблеми при жените, включително ракови и свързани с тях съпътстващи заболявания; като има предвид, че няколко доклада установиха пряка връзка между употребата на силиконови импланти и анапластичен едроклетъчен лимфом (ALCL) — рядък вид неходжкинов лимфом, довел до най-малко 14 смъртни случая сред регистрираните 409+ случаи;

Ц.  като има предвид, че факторите на околната среда оказват въздействие върху здравето, като някои известни канцерогени допринасят за повишения риск сред жените и мъжете;

Ч.  като има предвид, че увеличаването на продължителността на живота ще доведе до бъдещи научни, демографски и медицински предизвикателства, като жените обикновено живеят по-дълго от мъжете;

Ш.  като има предвид, че висококачествените изследвания на причините и лечението на раковите заболявания са от ключово значение за подобряване на профилактиката, диагностиката, успешното лечение и управлението на текущата патология;

Щ.  като има предвид, че най-доброто налично лечение за някои видове рак може да изисква пациентите да пътуват извън своите региони или държави членки, за да получат достъп до животоспасяващи процедури; като има предвид, че пациентите, които се нуждаят от лечение в държави извън ЕС, могат да бъдат изправени пред сериозни пречки за достъпа до навременни процедури;

АА.  като има предвид, че жените съставляват по-голямата част от работната сила в определени сектори и често са изложени на по-голям риск от развитие на ракови заболявания, свързани с работата, поради излагане на канцерогенни материали;

1.  приветства постигнатия напредък по отношение на процента на ранно откриване, който повиши процента на оцеляване сред пациентите с рак на гърдата, и посочва, че всички държави членки следва да се стремят да подобрят лечението на други видове ракови заболявания, като например рак на яйчниците и рак на шийката на матката, и свързаните с тях съпътстващи заболявания;

2.  посочва, че ракът на гърдата е най-често срещаният вид рак сред жените в ЕС, следван от рака на белите дробове, на дебелото черво и на панкреаса, а ракът на простатата и на белите дробове продължава да е най-често срещаният сред мъжете;

3.  приканва Комисията и държавите членки да продължат да отдават приоритет на борбата с раковите заболявания в здравната политика чрез разработване и въвеждане на всеобхватна стратегия на ЕС и основани на факти, икономически ефективни политики срещу рака и свързаните съпътстващи заболявания; подчертава, че те биха отчели специфичните нужди на жените и мъжете чрез събиране на точни и всеобхватни данни за настъпването на раковите заболявания/тяхната преживяемост, разбити по пол, с цел да се гарантира, че конкретни действия са насочени към раково болни пациенти, като същевременно се извършват изследвания, предприемат се превантивни действия срещу определени видове рак и се предоставя достъп до точна информация, скрининг, диагностика, наблюдение, лечение и подкрепа след терапията, за да се гарантира здравно обслужване;

4.  подчертава, че макар отделните държави членки да отговарят за организацията на системите на здравеопазване и за предоставянето на дългосрочни здравни грижи, сътрудничеството на европейско равнище, заедно с ефективното използване на средствата на ЕС, може да допринесе за разработването на ефективна стратегия на ЕС срещу рака; и съпътстващите го заболявания чрез подкрепящи и допълващи мерки, предприети на регионално и национално равнище, и чрез подпомагане на държавите членки да се справят с общите предизвикателства; поради това приканва Комисията да служи като платформа за обмен между държавите членки на най-добри практики по отношение на моделите за предоставяне на грижи за ракови заболявания и на стандарти за програми за борба с рака, съобразени с индивидуалните ситуации и финансови възможности, с цел създаване на полезни взаимодействия за справяне с общите предизвикателства;

5.  призовава Комисията да увеличи усилията си за подобряване на координацията в целия ЕС в областта на научните изследвания на рака на жените, които са много фрагментирани и разнообразни в целия ЕС; призовава Комисията да използва по-добре Иновативното партньорство за действия за борба с рака, за да постигне по-добра координация, особено по отношение на рака на яйчниците;

6.  приканва Комисията и държавите членки да проведат кампании за повишаване на осведомеността относно свързаните с пола ракови заболявания, които засягат непропорционално жените, и относно начините за предотвратяване на рака, като предоставят информация относно факторите, които могат да доведат до промяна на начина на живот, като например промени в хранителния режим, консумацията на алкохол и физическата активност; подчертава, че те следва също така да насърчават жените да участват в програми за онкологичен скрининг за рак на гърдата или рак на шийката на матката;

7.  насърчава държавите членки да предвидят образователни програми и програми и кампании за ограмотяване в областта на здравеопазването с цел овластяване на жените и момичетата, както и предоставяне на инструменти за извършване на самостоятелни грижи в целия здравен спектър, в допълнение към обществените, всеобхватни и безплатни здравни услуги;

8.  приканва държавите членки да си сътрудничат в областта на профилактиката на рака, като прилагат изцяло Европейския кодекс за борба с рака(15);

9.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат решителни действия за свеждане до минимум на излагането на жените и мъжете на канцерогени, вещества, които са токсични за репродукцията, и вещества, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система;

10.  подчертава специфичното положение на мъжете, по-специално на транссексуалните мъже, които са засегнати от рак на гърдата или на матката; насърчава държавите членки да предоставят услуги, свързани с психичното здраве, които да са пригодени за справяне с проблемите, с които могат да се сблъскат тези лица; подчертава значението на информирането на медицинския и парамедицинския персонал за този вид ситуации чрез подходящо обучение;

11.  отново изтъква необходимостта от разпространение на конкретен и точен материал и призовава Комисията и държавите членки да провеждат информационни кампании, съобразени с различните видове ракови заболявания и различни групи пациенти, независимо дали са жени или мъже, като се вземат предвид всички съществени фактори като историята на семейството, възрастта, социално-икономическият статус или мястото на пребиваване;

12.  отбелязва, че в една трета от населението все още липсва висококачествена регистрация на раковите заболявания, най-вече в регионите с най-лоши ресурси и здравен статус; призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за изготвяне на регистри на раковите заболявания;

13.  отново заявява, че събирането на данни за дейности по скрининг на раковите заболявания следва да бъде свързано с Европейската система за здравни интервюта на Евростат и националните системи за здравни интервюта, за да се получи по-точна информация за присъствието и интервалите при спонтанния и организирания скрининг;

14.  приканва Комисията и държавите членки да започнат в средните училища информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността за човешкия папиломавирус (HPV) с цел да се информират момичетата и младите жени за тази инфекция;

15.  насърчава държавите членки да насърчават създаването на съвременни центрове, в които на онкологичните пациенти да се предлага специализирана психологическа помощ от квалифицирани специалисти в областта на здравните грижи, психолози и друг съответен медицински персонал, за да се отговори на специфичните нужди на болните от рак пациенти по време на лечението им чрез предоставяне на различни форми на психологическа подкрепа; отбелязва, че непрекъснатото технологично развитие в областта на медицината води до постоянната необходимост за това медицинският персонал да придобива знания, които са от съществено значение за ранното откриване и качеството на лечението;

16.  насърчава държавите членки да засилят развитието на грижите в общността, за да се обхване по-широк спектър от услуги, необходими на преживелите рак лица и хората с хронични заболявания; подчертава, че грижите в общността следва да бъдат развивани по чувствителен към аспектите на пола начин, за да се отговори на специалните нужди на жените, преживели рак, когато се връщат към образование и обучение, заетост и семеен живот, като се вземат предвид техните психо-социални потребности;

17.  приветства подкрепата на Комисията за разработването на Европейска схема за гарантиране на качеството на услугите във връзка с рака на гърдата; заявява, че тази схема следва да предоставя насоки относно рехабилитацията, преживяването и палиативните грижи, като се обърне специално внимание на нуждите на жените, страдащи от рак, и на оцелелите в уязвимо положение;

18.  приканва държавите членки да подобрят достъпа до своевременен скрининг чрез по-ефективно финансиране и повече ресурси, както и да започнат кампании за повишаване на осведомеността, които да насърчават всички изложени на риск групи да се възползват от ранни медицински прегледи;

19.  призовава държавите членки да използват средства от фондовете на ЕС, като европейските структурни и кохезионни фондове и инструментите на Европейската инвестиционна банка, наред с другото, за да се създадат центрове за скрининг, превенция и лечение с гарантирано качество, които са лесно достъпни за всички пациенти;

20.  приканва държавите членки, с подкрепата на Комисията и въз основа на различни възможности за финансиране от ЕС, да финансират услуги, които предоставят подкрепа на семейства, в които един от членовете е онкологичен пациент, включително семейни консултации и съвети за оплодителната способност при раково болните и техните семейства;

21.  настоятелно призовава Комисията да предприеме действия, за да подкрепи напълно стратегията на СЗО за премахване на рака на шийката на матката;

22.  призовава Комисията и държавите членки да прилагат изцяло съществуващата правна рамка, по-специално в областта на наблюдението, контрола и инспектирането по отношение на използването на високорискови медицински изделия и тяхното въздействие върху здравето на жените; призовава ги също така да продължат да разработват мерки за гарантиране на безопасността на гръдните импланти; счита, че спешно е необходима задълбочена оценка на рисковете, свързани с подобни импланти, като се вземат предвид по-специално случаите на рак, и особено на анапластичния едроклетъчен лимфом (ALCL), при жените;

23.  призовава за създаването на анкетна комисия, която да разгледа въздействието на силиконовите импланти върху здравето на жените, и по-специално евентуалната връзка с формите на рак и свързаните с тях съпътстващи заболявания;

24.  изисква да се отдели по-голямо внимание и да се отделят повече ресурси за ранното откриване и фундаменталните изследвания за рака на яйчниците;

25.  настоятелно призовава Комисията да даде приоритет на действия за преодоляване на различията между Централна и Източна Европа и средната стойност за Европа по отношение на заболеваемостта и смъртността при рака на яйчниците и на шийката на матката чрез премахване на структурните неравенства между държавите чрез организирането на ефективни и рентабилни услуги за контрол на рака;

26.  приканва държавите членки да съсредоточат вниманието си и върху подобряването на качеството на живот на жените и мъжете, които са пациенти, болни от рак, и пациенти с други съпътстващи заболявания и чиито заболявания не могат да бъдат излекувани, например чрез подпомагане на преместването в хосписи;

27.  приветства предложението на Комисията за директива относно равновесието между професионалния и личния живот на работниците и лицата, полагащи грижи; подчертава, че то следва да включва специфични мерки, насочени към намаляване на риска от рак при жените, които полагат нощен труд; подчертава в този контекст значението на правата на физическите лица да напуснат работа и да искат гъвкави схеми на работа, които биха могли да се справят със специфичните предизвикателства, пред които са изправени работещите родители и/или лица, полагащи грижи, които се грижат за роднини, болни от рак и свързаните с него съпътстващи заболявания;

28.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията и на парламентите на държавите членки.

(1) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000119111
(2) OВ L 327, 16.12.2003 г., стр. 34.
(3) ОВ C 68 E, 18.3.2004 г., стр. 611.
(4) ОВ C 313 E, 20.12.2006 г., стр. 273.
(5) OВ C 247 E, 15.10.2009 г., стр. 11.
(6) ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 95.
(7) ОВ C 434, 23.12.2015 г., стр. 38.
(8) ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 99.
(9) ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1.
(10) ОВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 89.
(11) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf
(12) ОВ С 53 Е, 28.2.2002 г., стр. 231.
(13) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cancer_statistics
(14) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/
(15) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност