Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2782(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0097/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0097/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 22
CRE 12/02/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0112

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 160kWORD 65k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων
P8_TA(2019)0112B8-0097/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (2018/2782(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 8, 9, 10 και 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, που εγκρίθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2000 στο Παρίσι, κατά την πρώτη παγκόσμια διάσκεψη κορυφής κατά του καρκίνου(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη (COM(2009)0291),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2014, με τίτλο «Εφαρμογή της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη και δεύτερη έκθεση εφαρμογής όσον αφορά τη σύσταση του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου (2003/878/EΚ)» (COM(2014)0584),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τον καρκίνο του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τον καρκίνο του μαστού στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ(9),

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της κοινής δράσης για τον έλεγχο του καρκίνου (CANCON), του 2017, με τίτλο «European Geier on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control» (ευρωπαϊκός οδηγός για τη βελτίωση της ποιότητας του ολοκληρωμένου ελέγχου του καρκίνου),

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2017, με τίτλο «Report of a European Survey on the Implementation of Breast Units: ECIBC-supporting information for breast cancer care policies and initiatives» (έκθεση σχετικά με ευρωπαϊκή έρευνα για την υλοποίηση των μονάδων μαστού: πληροφορίες που υποστηρίζουν την ECIBC όσον αφορά τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες για την περίθαλψη ασθενών με καρκίνο του μαστού),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τα ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας ΡΙΡ(10),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που δημοσίευσε την 1η Φεβρουαρίου 2012 η Επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (SCENIHR) σχετικά με την ασφάλεια των εμφυτευμάτων στήθους από σιλικόνη της εταιρείας Poly Implant Prothèse (PIP)(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2001 σχετικά με τις αναφορές που κρίθηκαν παραδεκτές για τα εμφυτεύματα σιλικόνης (αναφορές αριθ. 0470/1998 και αριθ. 0771/1998)(12), και ιδιαίτερα την προσφάτως παραληφθείσα αναφορά αριθ. 0663/2018 σχετικά με τα εμφυτεύματα στήθους και τις επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και των συναφών παρεπόμενων ασθενειών (O-000134/2018 – B8‑0006/2019),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το δικαίωμα των προσώπων να έχουν πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα υγείας και να απολαύουν ιατρικής περίθαλψης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους τρεις Ευρωπαίους αναπτύσσει καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του/της και ότι στην ΕΕ πεθαίνουν από καρκίνο περίπου 1,3 εκατομμύρια άτομα ετησίως, αριθμός που αντιστοιχεί στο 26 % περίπου όλων των θανάτων(13)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την κύρια αιτία θνησιμότητας λόγω καρκίνου στην ΕΕ, ακολουθούμενος από τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τον καρκίνο του μαστού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες και άνδρες προσβάλλονται από καρκίνο και άλλες συννοσηρότητες, και ότι είναι ωστόσο αναγκαία μια στοχευμένη πολιτική όσον αφορά τα είδη καρκίνου που προσβάλλουν συγκεκριμένα το κάθε φύλο, καθώς και τις διαφοροποιημένες διαγνωστικές και προληπτικές προσεγγίσεις για τις γυναίκες και τους άνδρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες μορφές καρκίνου που προσβάλλουν τις γυναίκες είναι ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος της μήτρας και ο καρκίνος του τραχήλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ο πλέον κοινός καρκίνος με μοιραίες συνέπειες για τον γυναικείο πληθυσμό, όχι μόνο στην ΕΕ (16 %) αλλά και παγκοσμίως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία, οι γυναίκες που εργάζονται σε νυχτερινές βάρδιες έχουν 30 % μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από καρκίνο του μαστού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία, έως και το ήμισυ όλων των θανάτων από καρκίνο θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί(14) με την έγκαιρη ανίχνευση και την επαρκή θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού μπορεί να φτάσει το 80 % σε περιπτώσεις έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρκινοπαθείς γυναίκες βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με σοβαρά και πολλές φορές υποτιμούμενα ψυχολογικά προβλήματα, ιδιαίτερα κατόπιν μαστεκτομής ή υστερεκτομής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για τη γονιμότητα και το σώμα των γυναικών, όπως πόνος, λεμφοίδημα, κ.λπ.·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος επηρεάζει αρνητικά την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή των γυναικών, και επιφέρει βαρύ πλήγμα στην αυτοεκτίμηση και αυτοαποδοχή τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε γυναίκες και άνδρες που πάσχουν από καρκίνο και συννοσηρότητες και που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις συνδεόμενες με την ασθένειά τους και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις όσον αφορά την παροχή φροντίδας σε παιδί, σε ηλικιωμένο άτομο ή σε άτομο με αναπηρία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε γυναίκα και άνδρας που πάσχει από καρκίνο και συννοσηρότητες πρέπει να έχει καθολική και ίση πρόσβαση σε προσυμπτωματικό έλεγχο, θεραπευτική αγωγή και οικονομική μεταθεραπευτική υποστήριξη υψηλής ποιότητας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου μέσω προληπτικών ιατρικών εξετάσεων μπορεί να σώσει τις ζωές των ασθενών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, ως εκ τούτου, εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθεί η πρόσβαση στα μέτρα πρόληψης που διατίθενται στο πλαίσιο προληπτικών ιατρικών εξετάσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να σημειώνονται στην ΕΕ πολλές σημαντικές διαφορές τόσο εντός των κρατών μελών όσο και μεταξύ τους –στον ιδιωτικό και στον δημόσιο χώρο, σε αγροτικές και σε αστικές περιοχές, στις περιφέρειες και στις πόλεις, ακόμη και σε νοσοκομεία που βρίσκονται στην ίδια πόλη– όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν εντελώς διαφορετικά συστήματα υγείας και ποικίλα πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντική η απόκλιση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά την επίπτωση και τη θνησιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεμονωμένα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη για την οργάνωση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και για τις διατάξεις που αφορούν τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ παρέχουν σημαντική προστιθέμενη αξία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε οδός για την επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου και των συννοσηροτήτων θα πρέπει να συνυπολογίζει τις ειδικές ανάγκες γυναικών και ανδρών, αλλά και τις μεταξύ τους παρατηρούμενες διαφορές, όσον αφορά την πρόληψη, την περίθαλψη καρκινοπαθών, και την χωρίς αποκλεισμούς επικοινωνία μεταξύ ασθενών, επιζησάντων του καρκίνου, μελών και φροντιστών των οικογενειών τους, ιατρικού προσωπικού και επιστημόνων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να μην υφίσταται ολιστική περίθαλψη για τους καρκινοπαθείς, δεδομένου ότι η διάρθρωση της θεραπευτικής αγωγής είναι συχνά άκαμπτη και δεν συνεκτιμά τις ανάγκες των γυναικών, ιδιαίτερα των νέων γυναικών και των γυναικών ΛΟΑΔΜ+·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρκινοπαθείς γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες σε κάθε στάδιο της νόσου, καθώς και σε υπηρεσίες που αφορούν την πρόληψη, τον ποιοτικό προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διάγνωση, την παρακολούθηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση, και την υποστήριξη μετά την ανάρρωσή τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου έχει σοβαρές επιπτώσεις, τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίζεται μια καλή ποιότητα ζωής για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, με την παροχή κατάλληλης υποστήριξης και βοήθειας προσαρμοσμένης στην εκάστοτε περίπτωση και στις συγκεκριμένες ανάγκες τους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος του καρκίνου στη ζωή και στον πόνο του ανθρώπου είναι άκρως δυσάρεστος, και ότι δύναται να ληφθούν πολύ περισσότερα μέτρα για να σωθούν ζωές, με τη συγκέντρωση πόρων, γνώσης και υφιστάμενων τεχνολογιών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ό καρκίνος προσβάλλει με διαφορετικό τρόπο τις γυναίκες και τους άνδρες, και ότι οι επιζήσασες του καρκίνου ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την επιστροφή τους στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στην οικογενειακή ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αποδεικτικά στοιχεία, η έγκαιρη ψυχοκοινωνική παρέμβαση έχει θετικό αντίκτυπο στην υποστήριξη των επιζησάντων του καρκίνου όσον αφορά ζητήματα που συνδέονται με την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί η ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση μέσω μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης που να συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες γυναίκες ανά έτος υποβάλλονται σε αυξητική στήθους για ιατρικούς ή αισθητικούς λόγους, ή συχνά και για τους δύο, και τους συνιστώνται τα εν λόγω εμφυτεύματα χωρίς να συνεκτιμώνται ιδιαίτερα οι κίνδυνοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση PIP εστίασε την προσοχή αποκλειστικά σε έναν παρασκευαστή, χωρίς να διερευνηθούν άλλοι παράγοντες με πιο ευρύ και διεξοδικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρασκευαστές εμφυτευμάτων στήθους (πέραν της εταιρείας PIP) δεν παρέχουν καμία πληροφορία σχετικά με τη σύνθεση και τις δυσμενείς επιδράσεις ήσσονος ή μείζονος σημασίας της γέλης σιλικόνης που χρησιμοποιεί για τους σκοπούς αυτούς η φαρμακοβιομηχανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρασκευαστές αδυνατούν να εγγυηθούν 100 % τη συνεκτικότητα των ενθεμάτων, και ότι δεν έχει επιλυθεί ακόμα το πρόβλημα της διαρροής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ρήξης του ενθέματος και ο κίνδυνος διαρροής σιλικόνης στο σώμα αποτελεί όντως πρόβλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χειρουργοί οφείλουν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στα εμφυτεύματα στήθους, καθώς πρόκειται για μια σχεδόν μη αναστρέψιμη μορφή χειρουργικής επέμβασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό και σε σοβαρά προβλήματα υγείας στις γυναίκες, μεταξύ άλλων σε καρκίνο και συννοσηρότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες εκθέσεις έχουν αποδείξει την άμεση σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη χρήση εμφυτευμάτων σιλικόνης και στο αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, ένα σπάνιο είδος λεμφώματος μη Hodgkin που ευθύνεται για τουλάχιστον 14 θανάτους μεταξύ των πάνω από 409 περιπτώσεων που έχουν καταγραφεί·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την υγεία, δεδομένου ότι ορισμένες γνωστές καρκινογόνες ουσίες συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου για τις γυναίκες και τους άνδρες·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, θα προκύψουν στο μέλλον επιστημονικές, δημογραφικές και ιατρικές προκλήσεις, δεδομένου ότι εν γένει οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας η υψηλής ποιότητας έρευνα σχετικά με τα αίτια και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου, για τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης, της επιτυχούς αντιμετώπισης και της διαχείρισης της υφιστάμενης παθολογίας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη βέλτιστη διαθέσιμη θεραπευτική αντιμετώπιση ορισμένων καρκίνων ενδέχεται να πρέπει οι ασθενείς να ταξιδέψουν πέραν της περιφέρειας ή του κράτους μέλους τους, ώστε να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες που σώζουν ζωές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθενείς που πρέπει να αναζητήσουν θεραπευτική αγωγή σε χώρες εκτός της ΕΕ ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε έγκαιρες διαδικασίες·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες απαρτίζουν την πλειονότητα του εργατικού δυναμικού σε ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους, και ότι διατρέχουν συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο που συνδέεται με την εργασία λόγω της έκθεσής τους σε καρκινογόνες ουσίες·

1.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά το ποσοστό έγκαιρης ανίχνευσης, η οποία έχει ενισχύσει τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του μαστού, και επισημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη βελτίωση της θεραπευτικής αντιμετώπισης άλλων ειδών καρκίνου, όπως ο καρκίνος των ωοθηκών ή του τραχήλου, και των συννοσηροτήτων·

2.  επισημαίνει ότι ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τον πλέον συνήθη θανατηφόρο καρκίνο που προσβάλλει γυναίκες στην ΕΕ, ακολουθούμενος από τον καρκίνο του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του παγκρέατος, ενώ οι πλέον συνήθεις καρκίνοι που προσβάλλουν τους άνδρες εξακολουθούν να είναι ο καρκίνος του προστάτη και ο καρκίνος του πνεύμονα·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση του καρκίνου στο πλαίσιο της πολιτικής για την υγεία, με την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ενωσιακής στρατηγικής και τεκμηριωμένων, οικονομικά αποδοτικών πολιτικών για την καταπολέμηση του καρκίνου και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων· τονίζει ότι θα πρέπει οι εν λόγω πολιτικές να συνυπολογίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών και των ανδρών, και να συλλέγουν ακριβή και ολοκληρωμένα δεδομένα ανά φύλο για την επίπτωση/επιβίωση όσον αφορά τον καρκίνο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι απευθύνονται συγκεκριμένες δράσεις στους καρκινοπαθείς, και παράλληλα να προβαίνουν σε έρευνες, να δρομολογούν προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση ιδιαίτερων ειδών καρκίνου, και να παρέχουν πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες και σε υπηρεσίες που αφορούν τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διάγνωση, την παρακολούθηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση, και τη μεταθεραπευτική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται η ιατρική περίθαλψη·

4.  τονίζει ότι ενώ η ευθύνη για την οργάνωση των συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και η παροχή μακροχρόνιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης επαφίεται στα επιμέρους κράτη μέλη, η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την αποδοτική χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής ενωσιακής στρατηγικής για την καταπολέμηση του καρκίνου και των σχετικών συννοσηροτήτων υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τα μέτρα που λαμβάνονται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και βοηθώντας τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα μοντέλα και τα πρότυπα νοσηλείας καρκινοπαθών για την κατάρτιση προγραμμάτων καταπολέμησης του καρκίνου προσαρμοσμένων στην εκάστοτε περίπτωση και οικονομική δυνατότητα του ασθενούς, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων·

5.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ στον κλάδο της έρευνας όσον αφορά τους καρκίνους των γυναικών, ο οποίος είναι εξαιρετικά κατακερματισμένος και ποικιλόμορφος στο πλαίσιο της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει καλύτερα την καινοτόμο σύμπραξη για τη δράση ενάντια στον καρκίνο (iPAAC), προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερος συντονισμός, ιδιαίτερα όσον αφορά τον καρκίνο των ωοθηκών·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με καρκίνους που προσβάλλουν συγκεκριμένα το κάθε φύλο και επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες, και σχετικά με τους τρόπους πρόληψης του καρκίνου, μέσω της παροχής πληροφοριών όσον αφορά την τροποποίηση του τρόπου ζωής για προληπτικούς σκοπούς, π.χ. με τη μεταβολή της διατροφής, της κατανάλωσης αλκοόλ και της άσκησης· τονίζει ότι οι εν λόγω εκστρατείες θα πρέπει επίσης να προτρέπουν τις γυναίκες να συμμετέχουν σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού ή του τραχήλου·

7.  προτρέπει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν προγράμματα και εκστρατείες εκπαίδευσης και γραμματισμού στον τομέα της υγείας, με στόχο να ενδυναμώσουν τις γυναίκες και τα κορίτσια και να τους παράσχουν τα εργαλεία για την άσκηση αυτοφροντίδας σε όλο το φάσμα της υγείας, πέραν των δημόσιων, ολοκληρωμένων και δωρεάν υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την πρόληψη του καρκίνου, με την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κώδικα κατά του καρκίνου(15)·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποφασιστικά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση γυναικών και ανδρών σε καρκινογόνες ουσίες, ουσίες που είναι τοξικές για την αναπαραγωγή, και ενδοκρινικούς διαταράκτες·

10.  τονίζει τη συγκεκριμένη περίπτωση των ανδρών, ιδιαίτερα των διεμφυλικών, που προσβάλλονται από καρκίνο του μαστού ή της μήτρας· προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας προσαρμοσμένων ώστε να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες που ενδεχομένως βιώνουν τα άτομα αυτά· τονίζει τη σημασία της ενημέρωσης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού σχετικά με αυτού του είδους την περίπτωση μέσω κατάλληλης κατάρτισης·

11.  επαναλαμβάνει την ανάγκη διάδοσης συγκεκριμένου και ακριβούς υλικού, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν ενημερωτικές εκστρατείες προσαρμοσμένες στα διάφορα είδη καρκίνου και στις διάφορες ομάδες ασθενών, είτε πρόκειται για γυναίκες είτε για άνδρες, λαμβανομένων υπόψη όλων των βασικών παραγόντων όπως το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση ή ο τόπος διαμονής·

12.  επισημαίνει ότι το ένα τρίτο του πληθυσμού εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες καταγραφής του καρκίνου, ιδιαίτερα σε περιφέρειες με τους πλέον χαμηλούς πόρους και το πλέον χαμηλό επίπεδο υγείας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη μητρώων καρκίνου·

13.  επαναλαμβάνει ότι η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες προσυμπτωματικού ελέγχου θα πρέπει να συνδέεται με την ευρωπαϊκή έρευνα υγείας με συνεντεύξεις (EHIS) της Eurostat και τις εθνικές έρευνες υγείας με συνεντεύξεις, ώστε να αποκτώνται ακριβέστερες πληροφορίες όσον αφορά την προσέλευση στους ελέγχους και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ ελέγχων, υπό συνθήκες αυθόρμητου και οργανωμένου προσυμπτωματικού ελέγχου·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), με στόχο την ενημέρωση των κοριτσιών και των νέων γυναικών όσον αφορά την εν λόγω λοίμωξη·

15.  προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη θέσπιση ενημερωμένων κέντρων όπου θα παρέχεται ειδικευμένη ψυχολογική βοήθεια σε καρκινοπαθείς από εξειδικευμένο προσωπικό ενδιάμεσης περίθαλψης, ψυχολόγους και άλλο συναφές ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες των καρκινοπαθών κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής τους αγωγής, με την παροχή διάφορων μορφών ψυχολογικής υποστήριξης· επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της ιατρικής, πρέπει το ιατρικό προσωπικό να αποκτά διαρκώς γνώσεις που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου και την ποιότητα της θεραπευτικής αγωγής·

16.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανάπτυξη της κοινοτικής περίθαλψης, προκειμένου να συμπεριλαμβάνεται ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τους επιζήσαντες και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις· τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί η κοινοτική περίθαλψη κατά τρόπο που να συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, ώστε να καλύπτονται οι ειδικές ανάγκες των επιζησασών του καρκίνου όταν επιστρέφουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, στην απασχόληση και την οικογενειακή ζωή, λαμβανομένων υπόψη των ψυχοκοινωνικών τους αναγκών·

17.  επικροτεί την υποστήριξη της Επιτροπής για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών για τον καρκίνο του μαστού· υποστηρίζει ότι το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την αποκατάσταση, την επιβίωση και την παρηγορητική φροντίδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των καρκινοπαθών γυναικών και των επιζησασών σε ευάλωτες καταστάσεις·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στον έγκαιρο προσυμπτωματικό έλεγχο, με την αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση και τη διάθεση περισσότερων πόρων, και να δρομολογήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ώστε να ενθαρρυνθούν όλες οι πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο να επωφεληθούν από πρώιμες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν ενωσιακά κονδύλια όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και τα μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μεταξύ άλλων, προκειμένου να δημιουργηθούν εγγυημένης ποιότητας κέντρα προσυμπτωματικού ελέγχου, πρόληψης και θεραπείας, τα οποία θα είναι ευκόλως προσβάσιμα για όλους τους ασθενείς·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν, με την υποστήριξη της Επιτροπής και με βάση διάφορες ενωσιακές χρηματοδοτικές ευκαιρίες, υπηρεσίες που παρέχουν στήριξη σε οικογένειες ένα μέλος των οποίων πάσχει από καρκίνο, μεταξύ άλλων με την παροχή οικογενειακών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα γονιμότητας για τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους·

21.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να αναλάβει δράση, ώστε να υποστηρίξει πλήρως τη στρατηγική του ΠΟΥ για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της εποπτείας, της επαγρύπνησης και της επιθεώρησης, όσον αφορά τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων υψηλού κινδύνου και τις επιπτώσεις τους στην υγεία των γυναικών· τους καλεί επίσης να καταρτίσουν περαιτέρω μέτρα, ώστε να εγγυώνται την ασφάλεια των εμφυτευμάτων στήθους· θεωρεί ότι απαιτείται κατεπειγόντως μια εκτίμηση σε βάθος των κινδύνων που συνδέονται με τα εν λόγω εμφυτεύματα, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των περιπτώσεων καρκίνου, και δη αναπλαστικού λεμφώματος από μεγάλα κύτταρα, που προσβάλλει γυναίκες·

23.  ζητεί να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή και να διερευνήσει τον αντίκτυπο των εμφυτευμάτων σιλικόνης στην υγεία των γυναικών, και ιδιαίτερα την πιθανή σύνδεση με είδη καρκίνου και συννοσηρότητες·

24.  απαιτεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και να διατεθούν περισσότεροι πόροι στην έγκαιρη ανίχνευση και σε βασικές έρευνες όσον αφορά τον καρκίνο των ωοθηκών·

25.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη λήψη μέτρων για τη διόρθωση της απόκλισης της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά την επίπτωση και τη θνησιμότητα του καρκίνου των ωοθηκών και του καρκίνου του τραχήλου, με την εξάλειψη διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των χωρών μέσω της διοργάνωσης αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών και των ανδρών που έχουν προσβληθεί από καρκίνο και άλλες συννοσηρότητες, και που πάσχουν από ανίατες ασθένειες, για παράδειγμα με την υποστήριξη του κινήματος της παρηγορητικής αγωγής·

27.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους και τους φροντιστές· τονίζει ότι σε αυτήν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου στις γυναίκες που εργάζονται σε νυχτερινές βάρδιες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των δικαιωμάτων του ατόμου να λαμβάνει άδεια και να ζητεί ευέλικτο ωράριο εργασίας, ώστε να αντιμετωπίζονται ενδεχομένως οι ιδιαίτερες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι γονείς ή/και οι φροντιστές συγγενή που πάσχει από καρκίνο και συννοσηρότητες·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000119111
(2) ΕΕ L 327 της 16.12.2003, σ. 34.
(3) ΕΕ C 68 E της 18.3.2004, σ. 611.
(4) ΕΕ C 313 E της 20.12.2006, σ. 273.
(5) ΕΕ C 247 E της 15.10.2009, σ. 11.
(6) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 95.
(7) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 38.
(8) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 99.
(9) ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1.
(10) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 89.
(11) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf
(12) ΕΕ C 53 E της 28.2.2002, σ. 231.
(13) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cancer_statistics
(14) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/el/
(15) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/el/

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου