Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2782(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0097/2019

Predkladané texty :

B8-0097/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 22
CRE 12/02/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0112

Prijaté texty
PDF 155kWORD 52k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam
P8_TA(2019)0112B8-0097/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o politických výzvach a stratégiách boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (2018/2782(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii a články 8, 9, 10 a 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 35 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Chartu proti rakovine prijatú 4. februára 2000 v Paríži na prvom svetovom samite proti rakovine(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady o skríningu rakoviny z 2. decembra 2003(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. júna 2009 o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo (COM(2009)0291),

–  so zreteľom na správu Komisie z 23. septembra 2014 o vykonávaní oznámenia Komisie z 24. júna 2009 o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo a na jeho druhú správu o vykonávaní odporúčania Rady z 2. decembra 2003 o skríningu rakoviny (2003/878/ES) (COM(2014)0584),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2003 o rakovine prsníka v Európskej únii(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2006 o rakovine prsníka v rozšírenej Európskej únii(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o boji proti rakovine v rozšírenej Európskej únii(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2010 o oznámení Komisie s názvom Boj proti rakovine: európske partnerstvo(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o prevencii ženských chorôb súvisiacich s vekom(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu(8),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS(9),

–  so zreteľom na publikáciu CanCon Cancer Control Joint Action z roku 2017 s názvom Európska príručka zlepšovania kvality v komplexnom boji proti rakovine (European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control),

–  so zreteľom na publikáciu Spoločného výskumného centra Európskej komisie z roku 2017 s názvom Správa z európskeho prieskumu činnosti pracovísk pre rakovinu prsníka: ECIBC – podpora informovanosti o politikách a iniciatívach v oblasti starostlivosti o pacientov s rakovinou prsníka,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2012 o chybných silikónových prsníkových implantátoch vyrobených francúzskou spoločnosťou PIP(10),

–  so zreteľom na stanovisko Vedeckého výboru pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká (SCENIHR) „o bezpečnosti silikónových produktov vyrobených spoločnosťou Poly Implant Prothèse (PIP)“, zverejnené 1. februára 2012(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2001 o petíciách vyhlásených za prípustné, ktoré sa týkajú silikónových implantátov (petície č. 0470/1998 a 0771/1998)(12), a najmä na jeho nedávno prijatú petíciu č. 0663/2018 o protetike a účinkoch na zdravie žien,

–  so zreteľom na otázku Komisii o politických výzvach a stratégiách boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (O-000134/2018 – B8-0006/2019),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Charte základných práv Európskej únie sa uznáva právo osôb na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť;

B.  keďže každý tretí Európan počas života ochorie a každý rok zomrie v EÚ približne 1,3 milióna ľudí, čo predstavuje približne 26 % všetkých úmrtí(13);

C.  keďže rakovina pľúc je hlavnou príčinou úmrtnosti spomedzi rakovinových ochorení v EÚ, po ktorej nasleduje rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina prsníka;

D.  keďže rakovina a iné pridružené ochorenia postihujú tak ženy, ako aj mužov, ale vzhľadom na odlišné prístupy k diagnostike a prevencii u mužov a žien je potrebná cielená politika;

E.  keďže hlavné formy rakoviny postihujúce ženy sú rakovina prsníka, maternice a krčka maternice; keďže rakovina prsníka je najčastejšou rakovinou, ktorá má smrteľné následky pre ženy nielen v EÚ (16 %), ale na celom svete;

F.  keďže z údajov vyplýva, že ženy, ktoré pracujú v noci, čelia o 30 % vyššiemu riziku rakoviny prsníka;

G.  keďže z údajov vyplýva, že v prípade včasnej diagnózy a správnej liečby by sa mohlo predísť až polovici všetkých úmrtí na rakovinu(14);

H.  keďže miera vyliečenia pacientov postihnutých rakovinou prsníka môže dosiahnuť 80 %, ak sa včas diagnostikujú a začnú s liečbou;

I.  keďže ženy postihnuté rakovinou zároveň často čelia vážnym a veľakrát podceňovaným psychickým problémom, najmä v prípadoch, keď podstupujú mastektómiu alebo hysterektómiu;

J.  keďže rakovina môže mať negatívne následky na plodnosť, ako aj fyzické následky na ženy, ako je bolesť, lymfedém atď.;

K.  keďže rakovina negatívne ovplyvňuje súkromný, sociálny a profesijný život žien a je ťažkým úderom z hľadiska sebaúcty a sebaakceptáciie;

L.  keďže ženám a mužom, ktorí trpia touto chorobou a pridruženými ochoreniami by sa mala venovať osobitná pozornosť, keďže čelia osobitným výzvam v súvislosti s ich ochorením a rodinnými povinnosťami, pokiaľ sa starajú o dieťa, staršiu osobu alebo osobu so zdravotným postihnutím;

M.  keďže každá žena a každý muž trpiaci rakovinovým ochorením a pridruženými ochoreniami musia mať rovnaký prístup ku kontrolným prehliadkam, k liečbe a k cenovo dostupnej a vysokokvalitnej starostlivosti po liečbe;

N.  keďže včasné odhalenie rakoviny prostredníctvom lekárskych prehliadok môže zachrániť životy pacientov; keďže je preto mimoriadne dôležité, aby sa zlepšil prístup k preventívnym opatreniam, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom lekárskych prehliadok;

O.  keďže v kvalite zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ aj v súčasnosti existujú mnohé výrazné rozdiely, tak v členských štátoch, ako aj medzi nimi: medzi súkromnými a verejnými zariadeniami, vidieckymi a mestskými oblasťami, regiónmi a mestami a dokonca nemocnicami v tom istom meste; keďže členské štáty majú značne rozdielne zdravotné systémy a rôzne normy; keďže medzi strednou a východnou Európou a európsky priemerom existuje výrazný rozdiel, pokiaľ ide o frekvenciu výskytu a úmrtnosť; keďže zodpovednosť za organizáciu systémov zdravotnej starostlivosti a ustanovenia týkajúce sa diagnostiky a liečby rakoviny leží na jednotlivých členských štátoch; keďže spolupráca a výmena najlepších postupov na úrovni EÚ má veľkú pridanú hodnotu;

P.  keďže akýkoľvek úspešný spôsob liečby rakoviny a pridružených ochorení by mal zohľadňovať osobitné potreby žien a mužov a rozdiely medzi nimi, pokiaľ ide o prevenciu a liečbu onkologických pacientov, ako aj inkluzívnu komunikáciu medzi pacientmi, s vyliečenými pacientami, rodinnými príslušníkmi a opatrovateľmi, zdravotníckym personálom a vedeckou obcou;

Q.  keďže stále chýba holistický prístup k onkologickým pacientom, pričom štruktúra liečby je často nepružná a nezohľadňuje potreby žien, najmä mladých žien a LGBTIQ+ žien;

R.  keďže postihnuté ženy a muži by mali mať prístup k presným informáciám v každej fáze svojej choroby, ako aj k prevencii, kvalitným kontrolným prehliadkam, diagnostike, monitorovaniu a liečbe, a podpore pri zotavovaní;

S.  keďže liečba rakoviny má závažné následky, či už fyzické alebo psychické, a keďže je nevyhnutné zabezpečiť dobrú kvalitu života pre pacientov a ich rodiny tým, že sa im poskytne primeraná podpora a pomoc prispôsobená ich špecifickým situáciám a potrebám;

T.  keďže rakovina a s ňou spojené utrpenie hlboko zasahujú do ľudských životov a pre záchranu životov je možné urobiť oveľa viac prostredníctvom kumulácie zdrojov, znalostí a existujúcich technológií;

U.  keďže rakovina ovplyvňuje ženy a mužov rôznymi spôsobmi a vyliečené pacientky sa môžu stretávať s osobitnými ťažkosťami pri návrate do zamestnania, vzdelávacieho procesu a rodinného života; keďže z dôkazov vyplýva, že včasné psychosociálne intervencie majú pozitívny vplyv na podporu ľudí, ktorí sa vyliečili, pokiaľ ide o ťažkosti s návratom do zamestnania; keďže psychosociálna a odborná rehabilitácia by sa mala rozvíjať prostredníctvom prístupu zameraného na jednotlivca a rodového prístupu;

V.  keďže každý rok dostanú tisíce žien prsníkovú protézu zo zdravotných alebo estetických dôvodov, niekedy oboch, bez toho, aby sa skutočne zohľadnili riziká ešte pred tým, ako sa takéto implantáty pacientovi odporučia; keďže prípad PIP sústredil všetku pozornosť na jedného výrobcu bez toho, aby sa vyšetrovanie rozšírilo a dôkladnejšie zameralo aj na ďalšie subjekty; keďže výrobcovia prsníkových implantátov (iní ako PIP) neposkytujú žiadne informácie týkajúce sa zloženia a menších alebo vážnejších nepriaznivých účinkov silikónového gélu používaného farmaceutickým priemyslom na takéto účely; keďže výrobcovia nie sú schopní zaručiť 100 % životnosť protéz a stále nie je vyriešená otázka ich praskania; keďže výskyt prasknutí a invazívne vlastnosti silikónu v celom tele predstavujú skutočný problém; keďže chirurgovia majú ponúkať alternatívy k prsníkovým implantátom, pretože tie si vyžadujú takmer nezvratný chirurgický zákrok, ktorý môže viesť k zmrzačeniu a vážnym zdravotným problémom žien vrátane rakoviny a pridruženým ochoreniam; keďže z viacerých správ vyplýva priama súvislosť medzi použitím silikónových implantátov a anaplastickým veľkobunkovým lymfómom (ALCL), zriedkavým druhom non-Hodgkinovho lymfómu, ktorý viedol k najmenej 14 úmrtiam spomedzi minimálne 409 zaznamenaných prípadov;

W.  keďže zdravie ovplyvňujú aj environmentálne faktory, pričom niektoré známe karcinogény prispievajú k zvýšenému riziku u žien i mužov;

X.  keďže zvyšovanie strednej dĺžky života bude predstavovať vedecké, demografické a zdravotné výzvy, pričom ženy žijú vo všeobecnosti dlhšie ako muži;

Y.  keďže vysokokvalitný výskum príčin a liečby rakoviny je kľúčom k zlepšeniu prevencie, diagnostiky, úspešnej liečby a kontroly prebiehajúcej patológie;

Z.  keďže najlepšia dostupná liečba niektorých druhov rakoviny si môže vyžadovať, aby pacienti cestovali aj mimo svojich regiónov alebo členských štátov, s cieľom dostať sa k život zachraňujúcej liečbe; keďže pacienti, ktorí potrebujú liečbu v krajinách mimo EÚ, môžu čeliť vážnym prekážkam v prístupe k včasným postupom;

AA.  keďže v niektorých odvetviach ženy tvoria väčšinu pracovnej sily a často sú vystavené väčšiemu riziku vzniku rakoviny súvisiacej so zamestnaním v dôsledku vystavenia karcinogénnym materiálom;

1.  víta pokrok dosiahnutý v miere včasného odhaľovania, čím sa zvýšila miera úspešnej liečby pacientov s rakovinou prsníka, a poukazuje na to, že všetky členské štáty by sa mali usilovať o zlepšenie liečby aj u iných druhov rakoviny, napríklad rakoviny vaječníkov alebo krčka maternice, a pridružených ochorení;

2.  poukazuje na to, že rakovina prsníka je najčastejšou smrteľnou rakovinou u žien v EÚ, za ňou nasleduje rakovina pľúc, hrubého čreva a konečníka a pankreasu, pričom u mužov je to rakovina prostaty a pľúc;

3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pokračovali v spoločnom boji za prioritné postavenie liečby rakoviny v rámci politiky v oblasti zdravia vypracovaním a zavedením komplexnej európskej stratégie a nákladovo efektívnych politík boja proti rakovine a pridruženým chorobám založených na dôkazoch; zdôrazňuje, že by sa v nich mali zohľadňovať osobitné potreby žien a mužov, a to zhromažďovaním presných a komplexných údajov o výskyte rakoviny/vyliečení rozčlenených podľa pohlavia s cieľom zabezpečiť, aby sa na onkologických pacientov zameriavali konkrétne opatrenia vrátane výskumu, preventívnych opatrení vo vzťahu ku konkrétnym typom rakoviny a poskytovania prístupu k presným informáciám, skríningu, diagnostike, monitorovania, liečby a podpory po liečbe s cieľom zaručiť zdravotnú starostlivosť;

4.  zdôrazňuje, že hoci zodpovednosť za organizovanie systémov zdravotnej starostlivosti a za poskytovanie dlhodobej zdravotnej starostlivosti majú jednotlivé členské štáty, spolupráca na európskej úrovni spolu s efektívnym využívaním finančných prostriedkov EÚ môžu prispieť k vypracovaniu účinnej stratégie EÚ proti rakovine a pridruženým ochoreniam podporou a dopĺňaním opatrení prijatých na regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj pomocou členským štátom pri riešení spoločných výziev; vyzýva preto Komisiu, aby slúžila ako platforma na výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o modely a normy starostlivosti o onkologických pacientov prispôsobené jednotlivým situáciám a finančným možnostiam s cieľom vytvoriť synergie pri riešení spoločných výziev;

5.  vyzýva Komisiu, aby v rámci celej EÚ zintenzívnila úsilie o zlepšenie koordinácie v oblasti výskumu rakoviny žien, ktorá je veľmi roztrieštená a rôznorodá; vyzýva Komisiu, aby lepšie využívala inovatívne partnerstvo pre opatrenia na boj proti rakovine (IPAAC) s cieľom zlepšiť koordináciu, najmä pokiaľ ide o rakovinu vaječníkov;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spustili informačné kampane o onkologických ochoreniach, ktoré neprimerane postihujú ženy, a o tom, ako predchádzať rakovine, pričom by mali poskytovať informácie o zmene životného štýlu zameranej na prevenciu, pokiaľ ide napr. o stravovanie, konzumáciu alkoholu a fyzickú aktivitu; zdôrazňuje, že by sa tým ženy mali zároveň povzbudiť k účasti na programoch skríningu rakoviny prsníka alebo krčka maternice;

7.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vzdelávanie v oblasti zdravia a programy a kampane v oblasti gramotnosti zamerané na posilnenie postavenia žien a dievčat a poskytli im naprieč celým spektrom zdravotnej starostlivosti nástroje, ktorými by sa popri verejných, komplexných a bezplatných službách zdravotnej starostlivosti poskytovali aj nástroje na samostarostlivosť;

8.  vyzýva členské štáty, aby spolupracovali na prevencii rakoviny prostredníctvom úplného vykonávania Európskeho kódexu boja proti rakovine(15);

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali rozhodné opatrenia s cieľom minimalizovať expozíciu žien a mužov účinkom karcinogénov, látok, ktoré sú toxické pre reprodukciu, a endokrinných disruptorov;

10.  poukazuje na osobitnú situáciu mužov, najmä transrodových osôb, postihnutých rakovinou prsníka alebo maternice; nabáda členské štáty, aby zabezpečili poskytovanie služieb v oblasti duševného zdravia prispôsobené ťažkostiam, s ktorými sa tieto osoby môžu stretávať; zdôrazňuje význam informovania zdravotníckeho personálu a pomocného zdravotného personálu o takýchto situáciách prostredníctvom vhodnej odbornej prípravy;

11.  opätovne zdôrazňuje potrebu propagovať špecifický a presný materiál a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby viedli informačné kampane zamerané na rôzne typy rakoviny a skupiny pacientov, či už ide o ženy alebo mužov, zohľadňujúc všetky základné faktory, napr. rodinnú anamnézu, vek, sociálno-ekonomické postavenie alebo bydlisko;

12.  konštatuje, že jednej tretine obyvateľstva stále chýba prístup ku kvalitnému onkologickému registru, a to najmä v najchudobnejších regiónoch a regiónoch so zlým zdravotným stavom obyvateľstva; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie s cieľom zaviesť onkologické registre;

13.  opakuje, že zber údajov o činnostiach skríningu rakoviny by mal byť prepojený s európskym prieskumom zdravia formou rozhovorov (EHIS) a národnými prieskumami zdravia formou rozhovorov s cieľom získať presnejšie informácie o účasti a intervaloch na spontánnych a organizovaných miestach skríningu;

14.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby iniciovali informačné kampane na stredných školách o papilomavíruse (HPV) s cieľom informovať dievčatá a mladé ženy o tejto infekcii;

15.  vyzýva členské štáty, aby podporovali vytváranie aktuálnych centier pomoci onkologickým pacientom prostredníctvom kvalifikovaných technikov prechodnej starostlivosti, psychológov a iných príslušných zdravotníckych pracovníkov s cieľom riešiť osobitné potreby onkologických pacientov počas liečby rôznymi formami psychologickej podpory; konštatuje, že neustály technologický vývoj v oblasti medicíny vedie k tomu, že zdravotnícky personál sa musí nepretržite vzdelávať, čo má zásadný význam z hľadiska včasnej diagnózy a kvalitnej liečby;

16.  vyzýva členské štáty, aby posilnili rozvoj komunitnej starostlivosti s cieľom zahrnúť širšiu škálu služieb pre vyliečených a chronických pacientov; zdôrazňuje, že komunitná starostlivosť by sa mala rozvíjať rodovo citlivým spôsobom s cieľom uspokojiť osobitné potreby vyliečených pacientiek pri ich návrate do procesu vzdelávania a odbornej prípravy, zamestnania a rodinného života, pričom treba zohľadniť ich psychosociálne potreby;

17.  víta skutočnosť, že Komisia podporuje rozvoj európskeho systému zabezpečenia kvalitných služieb v oblasti starostlivosti o pacientov s rakovinou prsníka; domnieva sa, že tento systém by mal poskytovať informácie týkajúce sa rehabilitácie, obdobia po vyliečení a paliatívnej starostlivosti s osobitným zameraním na potreby onkologických a vyliečených pacientiek v zraniteľných situáciách;

18.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili prístup k včasnému skríningu prostredníctvom účinnejšieho financovania a väčšieho objemu zdrojov a aby spustili informačné kampane, ktorými by podnietili všetky rizikové skupiny k využívaniu lekárskych prehliadok;

19.  vyzýva členské štáty, aby využívali finančné prostriedky EÚ, ako sú napríklad európske štrukturálne a kohézne fondy a nástroje Európskej investičnej banky s cieľom zaviesť kvalitné skríningové, prevenčné a liečebné centrá ľahko dostupné pre všetkých pacientov;

20.  vyzýva členské štáty, aby s podporou Komisie a s využitím rôznych možností financovania EÚ financovali služby na podporu rodín, v ktorých je jeden z členov trpí rakovinou, vrátane poradenstva v oblasti rodiny a plodnosti pre onkologických pacientov a ich rodiny;

21.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na plnú podporu stratégie WHO zameranej na elimináciu rakoviny krčka maternice;

22.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere vykonávali existujúci právny rámec, najmä v oblasti dohľadu, vigilancie a inšpekcie, pokiaľ ide o používanie vysokorizikových zdravotníckych pomôcok a ich účinok na zdravie žien; ďalej ich vyzýva, aby pokračovali vo vypracúvaní opatrení na zaručenie bezpečnosti prsníkových implantátov; domnieva sa, že je naliehavo potrebné dôkladné posúdenie rizík spojených s takýmito implantátmi, najmä s ohľadom na prípady rakoviny, a najmä v súvislosti s anaplastickým veľkobunkovým lymfómom (ALCL) u žien;

23.  vyzýva na zriadenie vyšetrovacieho výboru, ktorý by sa zaoberal vplyvom silikónových implantátov na zdravie žien, najmä ich možným prepojením na formy rakoviny a pridružené ochorenia;

24.  požaduje, aby sa venovala väčšia pozornosť včasnej diagnostike a základnému výskumu v oblasti rakoviny vaječníkov;

25.  vyzýva Komisiu, aby uprednostňovala opatrenia na odstránenie rozdielov medzi strednou a východnou Európou a zvyškom Európy, pokiaľ ide o výskyt a úmrtnosť na rakovinu vaječníkov a krčka maternice, a to odstránením štrukturálnych nerovností medzi krajinami prostredníctvom účinných a nákladovo efektívnych skríningových služieb;

26.  vyzýva členské štáty, aby sa zamerali aj na zlepšenie kvality života onkologických pacientov, žien aj mužov, a pacientov s pridruženými chorobami, ktorých ochorenia sú nevyliečiteľné, napríklad tým, že budú podporovať hospicové hnutie;

27.  víta návrh smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom pracovníkov a opatrovateľov, ktorý predložila Komisia; zdôrazňuje, že by mal zahŕňať osobitné opatrenia zamerané na zníženie rizika rakoviny u žien pracujúcich v nočných zmenách; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam práva jednotlivca na dovolenku a pružné pracovné podmienky, ktoré by mohli riešiť konkrétne problémy pracujúcich rodičov a/alebo opatrovateľov, ktorí sa starajú o príbuzného trpiaceho rakovinou a pridruženými ochoreniami;

28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

(1) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000119111
(2) Ú. v. EÚ L 327, 16.12.2003, s. 34.
(3) Ú. v. EÚ C 68 E, 18.3.2004, s. 611.
(4) Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 273.
(5) Ú. v. EÚ C 247 E, 15.10.2009, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 95.
(7) Ú. v. EÚ C 434, 23.12.2015, s. 38.
(8) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 99.
(9) Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 89.
(11) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf
(12) Ú. v. ES C 53 E, 28.2.2002, s. 231.
(13) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cancer_statistics
(14) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/
(15) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia