Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2280(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0024/2019

Indgivne tekster :

A8-0024/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0114

Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 50k
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
P8_TA(2019)0114A8-0024/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 13. februar 2019 om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2018 (2018/2280(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender,

–  der henviser til artikel 10 og 11 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 24 og 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som viser, at der i traktaten lægges vægt på, at EU-borgere og personer med bopæl i EU har ret til at forelægge deres problemer for Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 228 i TEUF om Den Europæiske Ombudsmands rolle og opgaver,

–  der henviser til artikel 44 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som omhandler retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet,

–  der henviser til bestemmelserne i TEUF angående traktatbrudsproceduren og særlig artikel 258 og 260,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52 og artikel 216, stk. 7,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A8-0024/2019),

A.  der henviser til, at retten til at indgive andragender stiller en åben, demokratisk og gennemsigtig mekanisme til rådighed for borgere, så de kan få en udenretslig løsning på deres formelle klager stilet til deres direkte valgte repræsentanter, navnlig når dette vedrører Den Europæiske Unions virksomhedsområde;

B.  der henviser til, at retten til at indgive andragender bør være et centralt element i et deltagelsesdemokrati, hvor alle borgeres ret til at deltage direkte i Unionens demokratiske liv effektivt beskyttes; der henviser til, at det bør gøre Europa-Parlamentet mere lydhørt over for borgere og personer med bopæl i Den Europæiske Union; der henviser til, at et ægte demokrati bør sikre gennemsigtighed, effektiv beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og praktisk inddragelse af borgere i beslutningsprocesser;

C.  der henviser til, at alle andragender vurderes og behandles omhyggeligt; der henviser til, at alle andragere har ret til inden for en rimelig frist at modtage et udførligt svar og oplysninger om Udvalget for Andragenders afgørelse om, hvorvidt andragendet opfylder betingelserne for behandling, på deres eget sprog eller på det sprog, der anvendes i andragendet;

D.  der henviser til, at arbejdet i Udvalget for Andragender er baseret på input og bidrag fra andragere;

E.  der henviser til, at Udvalget for Andragender betragter det europæiske borgerinitiativ som et særdeles vigtigt instrument for direkte og deltagelsesbaseret demokrati, idet det giver borgerne mulighed for at involvere sig aktivt i udformningen af EU's lovgivning;

F.  der henviser til, at et betydeligt antal andragender drøftes på udvalgsmøder, som er åbne for offentligheden (og webstreames); der henviser til, at andragere ofte udøver deres ret til at forelægge deres andragender, således at de kan give førstehåndsoplysninger til udvalgsmedlemmerne samt til Kommissionen og repræsentanter for medlemsstaterne, hvis de er til stede, og at de dermed bidrager aktivt til udvalgets arbejde; der henviser til, at der i 2018 var 187 andragere til stede på udvalgsmøder for at deltage i drøftelserne om andragender;

G.  der henviser til, at andragender udgør en ekstra garanti for EU-borgere og personer med bopæl i EU sammenlignet med klager, der indgives direkte til Kommissionen, eftersom Parlamentet er inddraget i processen, hvilket giver mulighed for en bedre kontrol med kendsgerningerne og tillader gennemsigtige drøftelser om spørgsmålet med deltagelse af andragere, medlemmer af Europa-Parlamentet og Kommissionen og af andre berørte myndigheder, hvor det er relevant;

H.  der henviser til, at detaljerede oplysninger fra andragerne og ekspertise fra Kommissionen, medlemsstaterne og andre organer er afgørende for udvalgets arbejde og troværdighed;

I.  der henviser til, at Europa-Parlamentet længe har været forløber for udviklingen af processen for andragender internationalt og fortsat har en bemærkelsesværdig åben og gennemsigtig proces for andragender, hvilket giver andragerne mulighed for aktivt at tage del i dets virksomhed;

J.  der henviser til, at der i 2018 blev foretaget fire undersøgelsesrejser, jf. artikel 216a i Parlamentets forretningsorden: til Lausitz (Tyskland) vedrørende den indvirkning, som brunkulminedrift har på den lokale befolkning, navnlig det sorbiske samfund, og på forureningen af floden Spree og de tilstødende vandområder, til Famagusta (Cypern) vedrørende tilbagelevering af det lukkede område af den besatte by Famagusta til de oprindelige beboere, til Doñana (Spanien) vedrørende miljøsituationen og de eventuelt forringede forhold i det beskyttede område i nationalparken Doñana på grund af et gaslagringsprojekt og overudnyttelsen af grundvandsressourcerne og til Valledora (Italien) vedrørende miljøskader på grund af deponeringsanlæg og stenbrud;

K.  der henviser til, at det i sin beslutning af 5. juli 2018 om de negative virkninger af den amerikanske lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet (FATCA) for EU-borgere og navnlig såkaldte utilsigtede amerikanske borgere(1) opfordrede Kommissionen og Rådet til at fremlægge en fælles EU-tilgang til FATCA for på tilfredsstillende vis at beskytte de europæiske borgeres rettigheder (navnlig "utilsigtede amerikanske borgere") og forbedre ligelig gensidighed i den automatiske udveksling af oplysninger fra USA's side;

L.  der henviser til, at andragender, der opfylder betingelserne for behandling, ofte giver et værdifuldt input til arbejdet i de respektive parlamentariske udvalg, idet de fremhæver påståede overtrædelser af EU-retten;

M.  der henviser til, at andragender er nyttige redskaber til at afsløre overtrædelser af EU-retten og sætte Parlamentet og andre EU-institutioner i stand til at vurdere gennemførelsen og anvendelsen af EU-retten og dens indvirkning på EU-borgere og personer med bopæl i EU;

N.  der henviser til, at Udvalget for Andragender i henhold til forretningsordenen er ansvarligt for forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmand, som undersøger klager over fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer; der henviser til, at den nuværende europæiske ombudsmand, Emily O'Reilly, forelagde sin årsberetning for 2017 for Udvalget for Andragender på udvalgets møde den 16. maj 2018, og at årsberetningen fra Udvalget for Andragender for sin del til dels bygger på Ombudsmandens årsberetning;

O.  der henviser til, at Udvalget for Andragender er medlem af det europæiske netværk af ombudsmænd, som også omfatter Den Europæiske Ombudsmand samt nationale og regionale ombudsmænd og tilsvarende organer i medlemsstaterne, kandidatlandene og andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som har til formål at fremme udveksling af oplysninger om EU-retten og EU-politikker og dele bedste praksis;

P.  der henviser til, at der er blevet gennemført en række tekniske forbedringer med henblik på at gøre webportalen for andragender mere brugervenlig og lettere tilgængelig for borgerne, f.eks. er søgefunktionen blevet udviklet yderligere, således at antallet af viste resultater er blevet øget, og det er blevet muligt for brugerne at finde andragender ved hjælp af fremhævede nøgleord i andragendets titel og resumé, og der er blevet indført mere specifikke notifikationer til brugerne på deres eget sprog; der henviser til, at der fra anden halvdel af 2018 blev stillet statistikker vedrørende portalen til rådighed, som giver nyttige oplysninger om webstedstrafik og brugeradfærd; der henviser til, at de tekniske forbedringer er fortsat med indsættelsen et nyt afsnit med de oftest stillede spørgsmål og andre forbedringer af administrationsmodulet; der henviser til, at et stort antal individuelle anmodninger om teknisk bistand er blevet behandlet tilfredsstillende; der henviser til, at visse elementer, som vil gøre portalen mere interaktiv og en kilde til information i realtid for både andragere og personer, der støtter andragender, endnu ikke er gennemført fuldt ud;

1.  understreger den væsentlige rolle, som Udvalget for Andragender spiller, når det drejer sig om inden for rammerne af udvalgets kompetence at forsvare og fremme rettighederne for EU-borgerne og personer med bopæl i EU, ved at sikre, at andragernes bekymringer anerkendes, og at der så vidt muligt på effektiv vis og inden for en rimelig frist findes løsninger på deres berettigede klager gennem proceduren for andragender; minder om, at Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder er ansvarlige for at samarbejde med Udvalget for Andragender, navnlig når det drejer sig om at give tilstrækkelig feedback på udvekslingen af relevante oplysninger; insisterer på, at dette samarbejde er afgørende for at imødekomme andragernes behov i overensstemmelse med traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder;

2.  understreger, at andragender udgør en mulighed for Europa-Parlamentet og andre EU-institutioner for at indgå i en dialog med EU-borgere, der er berørt af anvendelsen af EU-retten; understreger behovet for at fremme samarbejdet mellem EU's institutioner og organer og nationale, regionale og lokale myndigheder om spørgsmål vedrørende anvendelsen af EU-retten; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at fremme borgernes ret til at indgive andragender og til at øge den offentlige bevidsthed om EU's kompetencer og de mulige retsmidler, som Europa-Parlamentet kan stille til rådighed i behandlingen af andragender;

3.  minder om, at andragender behandles i overensstemmelse med artikel 227 i TEUF, hvori det hedder, at enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat er berettiget til på egen hånd eller i samvirke med andre borgere eller personer at indgive andragender til Europa-Parlamentet om forhold, der henhører under områder, som Unionen beskæftiger sig med;

4.  gentager, at der er behov for en fortløbende offentlig debat om Unionens virksomhedsområde, dens begrænsninger og fremtid med henblik på at sikre, at borgerne er velinformerede om de niveauer, hvorpå der træffes afgørelser, og forhindre det "skyd skylden på Bruxelles"-fænomen, der anvendes af visse uansvarlige medlemsstater; opfordrer til en mere intensiv og struktureret halvårlig dialog mellem Udvalget for Andragender og medlemmer af udvalg for andragender i de nationale parlamenter vedrørende andragender om alvorlige problemer for europæiske borgere, hvilket vil tilskynde til en reel debat mellem medlemmer af Europa-Parlamentet og nationale parlamentsmedlemmer med fokus på andragender, som yderligere vil øge bevidstheden om EU's politikker og klarheden om EU's og medlemsstaternes kompetencer;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til i sin rolle som traktaternes vogter at udnytte sine beføjelser på en korrekt måde, da denne rolle er af allerstørste betydning for EU's funktionsmåde med hensyn til borgerne og de europæiske lovgivere; opfordrer til rettidig håndtering af traktatbrudssager for ufortøvet at sætte en stopper for situationer, hvor EU-retten ikke overholdes;

6.  opfordrer Kommissionen til at forbedre gennemsigtigheden og adgangen til dokumenter og oplysninger inden for rammerne af EU-Pilot-procedurer i relation til modtagne andragender og til de EU-Pilot- og overtrædelsesprocedurer, der allerede er afsluttet;

7.  minder Kommissionen om, at andragender udgør et enestående middel til at identificere situationer, hvor EU-retten ikke overholdes, og til at undersøge sådanne situationer ved hjælp af politisk kontrol fra Europa-Parlamentets side;

8.  fremhæver de fire offentlige høringer om forskellige emner, nemlig om borgernes rettigheder efter brexit sammen med Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 1. februar 2018, om det europæiske borgerinitiativ – revision af forordningen sammen med Udvalget om Konstitutionelle Anliggender den 21. februar 2018, om virkningerne af hormonforstyrrende stoffer for folkesundheden den 22. marts 2018 sammen med Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og om rettigheder for personer med handicap den 9. oktober 2018; minder udvalgets medlemmer om betydningen af at deltage i offentlige høringer, som udvalget anmoder om og afholder; opfordrer netværket for andragender til at fremsætte forslag vedrørende specifikke offentlige høringer og emner til Parlamentets undersøgelser og beslutninger, som afspejler forbindelsen mellem det igangværende lovgivningsarbejde og Parlamentets politiske kontrolbeføjelser og de andragender, som behandler emner af stor betydning for europæiske borgere; understreger, at netværket for andragender er det korrekte forum til at fremsætte fælles initiativer, der skal behandles som andragender, hvilket på udtømmende vis kan udtrykke Parlamentets bidrag til de europæiske borgeres andragender;

9.  henleder opmærksomheden på, at en delegation af medlemmer fra Udvalget for Andragender besøgte Lima (Peru) den 15.-16. februar 2018 i forbindelse med den demokratistøtte, som blev tilbudt af Europa-Parlamentet og dets gruppe for demokratistøtte og valgkoordinering, for at udveksle god praksis i proceduren for andragender med det peruvianske parlaments udvalg for konstitutionelle anliggender;

10.  bekræfter, at der er behov for at styrke den politiske og tekniske dialog med de relevante udvalg i de nationale parlamenter; glæder sig over, at den tyske Forbundsdags udvalg for andragender deltog i udvalgsmødet den 9. oktober 2018 for at rejse spørgsmål af fælles interesse og drøfte relevante andragender; fremhæver det interparlamentariske udvalgsmøde med de nationale parlamenter den 27. november 2018, som blev afholdt sammen med Retsudvalget og i samarbejde med det europæiske netværk af ombudsmænd, og som behandlede spørgsmålet om gennemførelsen og anvendelsen af EU-retten og især andragenders betydning for parlamenter i denne henseende;

11.  stoler på, at netværket for andragender kan gøre Udvalget for Andragender mere synligt og relevant i arbejdet i Parlamentets øvrige udvalg, således at der i højere grad tages hensyn til andragender i lovgivningsarbejdet; bekræfter sin overbevisning om, at møder i netværket for andragender er afgørende for at styrke samarbejdet mellem de parlamentariske udvalg gennem udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem netværkets medlemmer;

12.  understreger, at Udvalget for Andragender har til målsætning at skabe opmærksomhed om borgernes bekymringer i plenardebatter; henleder opmærksomheden på den mundtlige forespørgsel om fratagelse af stemmerettigheder i EU, som blev drøftet på plenarmødet den 2. oktober 2018, den mundtlige forespørgsel om deltagelse af personer med handicap i valg til Europa-Parlamentet, som blev vedtaget i udvalget den 21. marts 2018, og den mundtlige forespørgsel fremsat i fællesskab med Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om bekymringer over beskyttede Natura 2000-områder på grundlag af modtagne andragender, der blev vedtaget i udvalget den 21. november 2018; opfordrer Kommissionen og Rådet til at reagere på Parlamentets beslutninger baseret på andragender på et opfølgende plenarmøde senest seks måneder efter deres vedtagelse med henblik på rettidigt og effektivt at give et svar på europæiske borgeres specifikke bekymringer;

13.  henleder opmærksomheden på de beslutningsforslag, der blev fremsat i henhold til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, eller artikel 216, stk. 2, og som blev vedtaget på udvalgets vegne på plenarmødet, navnlig om beskyttelse og ikkediskrimination af EU-borgere tilhørende mindretal i EU-medlemsstaterne(2), om svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter(3), om de negative virkninger af den amerikanske lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet (FATCA) for EU-borgere og navnlig såkaldte utilsigtede amerikanske borgere(4) og om den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister(5);

14.  bemærker, at FATCA-rammen i USA gennemføres inden for Unionen gennem bilaterale mellemstatslige aftaler, der er forhandlet mellem USA og hver enkelt medlemsstat; beklager, at medlemsstaterne ikke har reageret i tilstrækkelig grad for at løse de problemer, der er indberettet af borgere, som er berørt af FATCA; fremhæver den rolle, som Unionen spiller med hensyn til at garantere en effektiv gennemførelse af databeskyttelsesreglerne med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for EU-borgere for så vidt angår dermed forbundne grundlæggende rettigheder; anmoder Kommissionen om at arbejde tæt sammen med de nationale databeskyttelsesmyndigheder med henblik på at fremme en undersøgelse af situationen i medlemsstaterne vedrørende mulige overtrædelser af EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger; opfordrer endvidere Kommissionen til i samarbejde med Det Europæiske Databeskyttelsesråd at iværksætte en landebaseret undersøgelse med henblik på at vurdere, om og i hvilket omfang de mellemstatslige aftaler vedrørende FATCA respekterer EU-borgernes ret til privatlivets fred; fremhæver, at medlemsstaterne bør forebygge forskelsbehandling af forbrugere, der har lovligt ophold i Unionen, uanset om de anses for at være "amerikanske borgere" eller ej, og, hvis de er, uanset hvor stor deres økonomiske og personlige tilknytning til USA er;

15.  fremhæver den undersøgelsesrejse til Famagusta, Cypern den 7.-8. maj 2018, der skulle revurdere og ajourføre udvalgets oplysninger om situationen i Famagusta, navnlig den afspærrede del af byen Varosha, i forbindelse med andragende nr. 733/2004, som Loizos Afxentiou indgav på vegne af flygtningebevægelsen i Famagusta, 10 år efter udvalgets foregående undersøgelsesmission; bekræfter på ny sin støtte til undersøgelsesrejsens henstilling til at opfordre Kommissionen, den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet og alle EU-medlemsstaterne til at anmode om en ny resolution i FN's Sikkerhedsråd med opfordring til at iværksætte politiske og økonomiske sanktioner mod Tyrkiet for dets aggressive fremfærd i det østlige Middelhavsområde og dets manglende overholdelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 550 (1984) og 789 (1992);

16.  minder om, at Udvalget for Andragender har vedtaget udtalelser, der er vedlagt Parlamentets betænkninger, om en lang række af de spørgsmål, som rejses i andragender, herunder om tilsyn med anvendelsen af EU-retten i 2016(6), om koordinering af de sociale sikringsordninger(7), om det europæiske borgerinitiativ(8), om gennemførelsesrapport om forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU(9), om forslag til ændring af Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv(10) og om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab(11); understreger, at Udvalget for Andragender siden begyndelsen af denne valgperiode har afgivet flere udtalelser til de igangværende EU-lovtekster;

17.  understreger, at Parlamentet har et frugtbart samarbejde med Den Europæiske Ombudsmand og tillige er involveret i det europæiske netværk af ombudsmænd; fremhæver det glimrende forhold inden for de institutionelle rammer mellem ombudsmandsinstitutionen og Udvalget for Andragender; påskønner navnlig ombudsmandsinstitutionens regelmæssige bidrag til udvalgets arbejde i hele årets løb; er af den faste overbevisning, at Unionens institutioner, organer og agenturer skal sikre en konsekvent og effektiv opfølgning på Ombudsmandens henstillinger;

18.  fremhæver det arbejde, der udføres i Udvalget for Andragender vedrørende handicapspørgsmål og dets rolle med hensyn til beskyttelse inden for EU-rammen for FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD); minder om, at der i juni 2018 blev sendt en skrivelse til alle medlemsstaternes faste repræsentationer med anmodning om konkrete foranstaltninger til at sikre tilgængelighed for personer med handicap; noterer sig de omfattende svar fra visse medlemsstater; gentager sin opfordring til medlemsstaterne til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for tilgængelighed, hvilket er afgørende for at skabe livskvalitet;

19.  glæder sig over Revisionsrettens nye tilgang, hvor den arbejder meget tæt sammen med Parlamentets udvalg og forelægger sine beretninger for dem; henleder opmærksomheden på, at Revisionsretten forelagde sin beretning om gennemførelsen af EU-retten på mødet i Udvalget for Andragender den 8. oktober 2018; glæder sig over konklusionerne og anbefalingerne i Revisionsrettens beretning; fremhæver, at der er modtaget adskillige andragender vedrørende EU-lovgivning, som endnu ikke er fuldt ud eller korrekt gennemført i medlemsstaterne;

20.  påpeger, at Udvalget for Andragender i forbindelse med Parlamentets menneskerettighedsuge behandlede adskillige andragender vedrørende menneskerettighedsspørgsmål og fremlagde en ajourført undersøgelse af direktivet om hjælp til ulovlig indrejse og kriminaliseringen af humanitær bistand til irregulære migranter; anmoder Kommissionen om at foreslå en ændring af artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold(12) med henblik på at indføre en obligatorisk undtagelse fra kriminaliseringen af humanitær bistand i forbindelse med indrejse, transit eller ophold;

21.  er overbevist om, at sekretariatet for Udvalget for Andragender behandler andragender effektivt og med stor omhu i overensstemmelse med udvalgets retningslinjer og arbejdsgangen for andragender i Parlamentets administration; opfordrer til yderligere innovationer i behandlingen af andragender, idet der gøres status over den seneste teknologiske udvikling med henblik på at gøre hele processen klarere og mere gennemsigtig for de europæiske borgere;

22.  understreger den betydning, som webportalen for andragender har for den generelt gnidningsløse og gennemsigtige behandling af andragender; påpeger, at en af de umiddelbare prioriteringer er at forbedre kommunikationen med andragerne og de personer, der støtter andragender, gennem deres konti for at lette den administrative byrde og fremskynde behandlingstiden for andragender; gentager, at det er nødvendigt at fortsætte den tekniske udvikling af portalen, bringe den i overensstemmelse med Parlamentets webstedsstandarder og øge dens synlighed på både Parlamentets platform og blandt borgerne; understreger, at der skal gøres en fortsat indsats for at gøre portalen mere tilgængelig for brugerne, navnlig for personer med handicap;

23.  understreger, at SOLVIT-nettet spiller en vigtig rolle ved at give borgerne og virksomhederne mulighed for at håndtere problemer, som vedrører offentlige myndigheders eventuelle overtrædelser af EU-retten i andre medlemsstater; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme SOLVIT med henblik på at gøre dette net mere brugbart og synligt for borgerne; glæder sig i denne forbindelse over, at Kommissionen i maj 2017 offentliggjorde en handlingsplan for at styrke SOLVIT-nettet; opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport til Europa-Parlamentet om resultaterne af den handlingsplan for at styrke SOLVIT-nettet, der blev offentliggjort af Kommissionen i maj 2017;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og medlemsstaternes udvalg for andragender, nationale ombudsmænd eller lignende kompetente organer.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0316.
(2) EUT C 463 af 21.12.2018, s. 21.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0242.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0316.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0476.
(6) Udtalelse vedtaget den 21. marts 2018.
(7) Udtalelse vedtaget den 24. april 2018.
(8) Udtalelse vedtaget den 16. maj 2018.
(9) Udtalelse vedtaget den 9. oktober 2018.
(10) Udtalelse vedtaget den 21. november 2018.
(11) Udtalelse vedtaget den 21. november 2018.
(12) EFT L 328 af 5.12.2002, s. 17.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik